ORDIN nr. 1.801 din 2 octombrie 1995 (*actualizat*)privind Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară(actualizat la data de 14 iulie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • ----------Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară, care se tipăresc prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", varianta 1995A, potrivit anexei nr. 1a), care face parte integrantă din prezentul ordin.Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor cuprinse în nomenclatorul menţionat la alineatul precedent sunt prezentate în anexa nr. 1b)*), care face parte integrantă din prezentul ordin.Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi a tarifelor, de adaptare şi de utilizare a formularelor specifice sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrului finanţelor, nr. 612 din 30 martie 1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, a caracteristicilor, precum şi a modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora.Pentru tipărirea formularelor "Factura fiscală" şi "Chitanţa fiscală" se vor aplica, până la data de 31 decembrie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finanţelor nr. 12.127/1995.-----------Alin. al doilea al art. 2 a fost modificat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996.  +  Articolul 3Direcţia de proceduri şi metodologii fiscale, Direcţia generală de contabilitate publică şi trezorerie a statului, Direcţia generală a contabilităţii, Direcţia presei, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi, după caz, direcţiile interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Notă

    ──────────

    *) Anexa nr. 1b) se publică ulterior.

    ──────────
    p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de stat  +  Anexa 1a)NOMENCLATORULformularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasareaşi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi alcelor care privesc activităţile de trezorerie, bugetare, de control şisancţionare a contravenţiilor la normele legale privinddisciplina financiară──────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea formularului Codcrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al    contribuabililor mici 14.13.01.01 2. Declaraţie de impunere a profitului impozabil    pentru contribuabili mari 14.13.01.01/a 3. T.V.A. - Decont pe luna ...... an ..... 14.13.01.02 4. T.V.A. - Cerere de rambursare 14.13.03.02 5. Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A. 14.13.04.02 6. Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin    opţiune 14.13.04.02/a 7. Accize - Decont pe luna .... an .... 14.13.01.03 8. Accize - Cerere de restituire pe luna ... an ... 14.13.03.03 9. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri,    a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de    alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenu-    lui proprietate de stat, în cazul contribuabililor    persoane juridice 14.13.01.0610. Declaraţie/Situaţie nominală privind stabilirea taxei    asupra mijloacelor de transport ale persoanelor    juridice 14.13.01.0511. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri    şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi    alte construcţii proprietatea contribuabililor    persoane fizice 14.13.01.04/a12. Proces-verbal - înştiinţare de plată a impozitului    pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte    construcţii, conform Legii nr. 27/1994 privind impo-    zitele şi taxele locale, pentru persoane fizice şi    a primelor de asigurare prin efectul legii 14.13.02.0413. Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi    a primei de asigurare asupra mijloacelor de tran-    sport deţinute de persoane fizice 14.13.05.05/a14. Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloa-    celor de transport 14.13.06.0515. Declaraţie de impunere privind veniturile realizate    conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozi-    tul pe venitul agricol, pe anul ..... 14.13.01.0916. Proces-verbal de impunere nr. .... - înştiinţare de    plata a impozitului pe venitul agricol realizat pe    anul ...... 14.13.02.0917. Înştiinţare de plată privind impozitul pe venitul    agricol nr. ..... din ...... 14.13.07.0918. Situaţie centralizatoare privind stabilirea impo-    zitului pe venitul agricol conform Legii nr.    34/1994, pe anul ..... 14.13.08.0919. Declaraţie de impunere a veniturilor realizate din    exercitarea unei activităţi economice în mod inde-    pendent, pe anul ...... 14.13.01.0720. Dispoziţie de impunere - înştiinţare de plată pri-    vind venitul din activităţi independente pe anul/    anii ..... 14.13.02.0721. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veni-    rile realizate din închirieri sau subînchirieri    de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoa-    nelor fizice 14.13.01.0822. Proces-verbal - înştiinţare de plată a sumelor    datorate pentru închirieri (subînchirieri) camere,    clădiri, terenuri 14.13.02.0823. Înştiinţare de plata 14.13.09.9924. Nota de plată 14.13.10.9925. Chitanţa 14.13.11.99    formular cu regim special de înseriere şi de    numerotare26. Chitanţa fiscală 14.13.11.0227. Adresa de înfiinţare a popririi 14.13.12.9928. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi    anexa la procesul-verbal de sechestru 14.13.13.9929. Proces-verbal de instituire a administratorului    sechestru 14.13.14.9930. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile 14.13.15.9931. Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii 14.13.16.9932. Adresa de confirmare 14.13.17.9933. Cont de debite-încasări 14.13.08.9934. Borderou desfăşurător al încasărilor din .... 14.13.08.99/a35. Extras de rol 14.13.18.9936. Proces-verbal de verificare gestionare 14.13.19.9937. Certificat de înregistrare fiscală 14.13.20.99/238. Declaraţie de înregistrare pentru instituţiile    publice 14.13.01.99/a39. Declaraţie de înregistrare pentru plătitorii de    impozite 14.13.01.9940. Declaraţie privind sediile subunităţilor, conform    art. 3 din Legea nr. 87/1994 14.13.01.99/b41. Situaţia impozitului pe venit pe anul ..... la    asociaţii familiale şi persoane fizice independente 14.13.08.99/b42. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice 14.13.21.9943. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a    contravenţiilor 14.13.22.9944. Registru rol 14.13.23.9945. Registru rol alte venituri 14.13.23.99/a46. Borderou de adăugare-scădere a obligaţiilor fiscale 14.13.24.9947. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare    fiscală pentru persoane fizice 14.13.25.9948. Matricola privind evidenţa persoanelor fizice plă-    titoare de impozit pe venituri din închirieri sau    subînchirieri de clădiri, camere mobilate sau ne-    mobilate şi închirieri de terenuri situate în    municipii, oraşe şi alte localităţi 14.13.26.0849. Registru de evidenţă (Matricola) a contribuabililor    supuşi impozitului pe veniturile populaţiei 14.13.26.0750. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul    agricol şi a primelor de asigurare 14.13.26.0951. Matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport    (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport    pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane    juridice 14.13.26.0552. Matricola pentru evidenţa clădirilor, a terenurilor    ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenuri-    lor proprietate de stat aflate în administrarea sau    folosinţa persoanelor juridice 14.13.26.0453. Matricola pentru evidenţa clădirilor şi a terenurilor    proprietatea contribuabililor persoane fizice 14.13.26.04/a54. Matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport    (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport    pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane    fizice 14.13.26.05/a55. Factura fiscală 14.13.27.0256. Registru pentru evidenţa mijloacelor fixe 14.2.1/a57. Registru pentru evidenţa valorilor materiale 14.3.1058. Registru pentru evidenţa veniturilor 14.6.1959. Registru pentru evidenţa cheltuielilor şi altor    operaţii 14.6.2060. Dare de seamă contabilă "Instituţii publice" 14.7.261. dare de seamă contabilă "Consilii locale, orăşeneşti    şi municipale, consilii judeţene, D.G.F.P.C.F.S" 14.7.362. Dare de seamă contabilă "Consilii locale comunale" 14.7.463. Dare de seamă contabilă "Organizaţii obşteşti" 14.7.764. Fişa pentru operaţiuni bugetare 14.6.2365. Registrul privind evidenţa numerarului din casie-    ria-tezaur din ziua de ....... 14.20.01/T.S.66. Chitanţa 14.20.02/T.S.67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat    de personalul casieriei 14.20.03/T.S.68. Jurnal de casă 14.20.04/T.S.69. Foaie de vărsământ-chitanţa 14.20.05/T.S.*)70. Carnet de cecuri pentru ridicarea de numerar 14.20.06/T.S.71. Cerere pentru deschidere de credite bugetare 14.20.07/T.S.72 Adeverinţa de reţinere a bunurilor M.F.-D.G.V. 56-2-573 Adeverinţa de reţinere a sumelor M.F.-D.G.V. 56-2-5/174 Proces verbal de contravenţie M.F.-D.G.V. 56-2-675 Act constatator privind taxele vamale    şi alte drepturi cuvenite bugetului    de stat M.F.-D.G.V. 12-4-19D76 Chitanţa nr. ........... M.F.-D.G.V. 56-2-477 Registrul de evidenţă a sumelor    consemnate de la călători M.F.-D.G.V. 56-2-878 Registrul de încasări şi vărsăminte M.F.-D.G.V. 56-2-1179. Somaţie 14.13.28.9980. Adeverinţa de primire a somaţiei 14.13.29.9981. Titlul executoriu 14.13.30.9982. Dispoziţie de urmărire 14.13.31.9983. Proces-verbal de predare-primire 14.13.32.9984. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile 14.13.33.9985. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile 14.13.15.99/a86. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile 14.13.34.9987. Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile 14.13.28.99/a88. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau    pentru ansamblu de bunuri 14.13.33.99/a89. Proces-verbal privind cheltuielile de executare    silită 14.13.35.9990. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei 14.13.29.99/a91. *) Înlocuit cu cel de la poz. 106 de 14.13.36.99    ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003**) publicat în    MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.92. Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publica    a statului a bunurilor imobile supuse executării silite 14.13.37.9993. Adresa de înfiinţare a popririi asupra    disponibilităţilor băneşti 14.13.12.99/a94. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului    de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită 14.13.39.9995. Notă privind compensarea obligaţiilor fiscale 14.13.41.9996. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei    rezultate din executare silită 14.13.38.9997. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii    aferente obligaţiilor fiscale din anul curent 14.13.45.99/a98. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii    aferente obligaţiilor fiscale din anul precedente 14.13.45.99/b99. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii 14.13.02.99100. Adresa de înfiinţare a popririi asiguratorii 14.13.12.99/b101. Adresa de înfiinţare a popririi asiguratorii asupra     disponibilităţilor băneşti 14.13.12.99/c102. Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin     titlul executoriu 14.13.46.99103. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri     mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru     asigurator 14.13.13.99/a104. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri     imobile 14.13.34.99/a105. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile     sau pentru ansamblu de bunuri 14.13.36.99/a     formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;106. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile 14.13.36.99     formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;107. Nota privind restituirea unor sume 14.13.41.99/a108. Proces-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite     contribuabilului 14.13.44.99109. Registru pentru evidenţa gropurilor din tezaurul     Trezoreriei Statului 14.20.08/T.S110. Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi     contribuţii 14.20.09/TS****)111. Eliminat112. Certificat de atestare fiscală pentru persoane     juridice 14.13.21.99/j113. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare     fiscală pentru persoane juridice 14.13.25.99/j114. Certificat de obligaţii bugetare 14.13.21.99/o115. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a     contravenţiilor 14.13.22.99/4116. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 14.13.20.99/1──────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Poz. 72-78 din anexa 1a) au fost introduse de primul alin. al art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost introduse de art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost reintroduse de primul alineat al art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998.Poz. 91-93 din anexa 1a) au fost introduse de art. 2 din ORDINUL nr. 1.542 din 14 decembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 11 ianuarie 2000.Poz. 94 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 2 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002.Poz. 95 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 1 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002.Poz. 96 din anexa 1a) a fost introdusă de pct. 19 al art. 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003**) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.Poz. 97-108 din anexa 1a) au fost introduse de art. 2 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003**) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.Poz. 32 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003.Poz. 43 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003.Poz. 109 din anexa 1a) a fost introdusă de alin. (2) al art. 8 din NORMELE METODOLOGICE din 9 aprilie 2004 aprobate de ORDINUL nr. 526 din 9 aprilie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 3 mai 2004.Poz. 43 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.305 din 1 septembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 10 septembrie 2004.Poz. 110 din anexa 1a) a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 1.270 din 30 august 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004.Poz. 111 din anexa 1a) a fost introdusă de pct. 28 al art. 1 din ORDINUL nr. 585 din 6 mai 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2005.Poz. 112 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 11 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 113 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 13 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 42 din anexa 1a) a fost modificată de art. 27 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 47 din anexa 1a) a fost modificată de art. 29 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 114 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 39 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 43 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 654 din 27 aprilie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iunie 2006.Poz. 115 din anexa 1a) a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006.Poz. 37 din anexa 1a) a fost modificată de lit. i) a art. 1 din ORDINUL nr. 262 din 19 februarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2007.Poz. 116 din anexa 1a) a fost introdusă de lit. i) a art. 1 din ORDINUL nr. 262 din 19 februarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2007.Poz. 111 din anexa 1a) a fost eliminată ca urmare a abrogării ORDINULUI nr. 585 din 6 mai 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2005, de către art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014.ANEXA 02/10/1995