ORDONANŢĂ nr. 8 din 31 iulie 2014 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă**)(actualizată la data de 4 iulie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Instituţiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, care încadrează funcţionari publici şi/sau personal prin încheierea unui contract individual de muncă, după caz, acordă, în condiţiile legii, prime de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă.»2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:«(2^1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul "voucher de vacanţă" va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de vacanţă pe suport hârtie, cât şi la voucherul de vacanţă pe suport electronic.(2^2) Voucherele de vacanţă pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.(2^3) Voucherele de vacanţă pe suport hârtie şi pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv pentru a fi folosite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(2^4) Angajatorul stabileşte sub ce formă acordă voucherele de vacanţă de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.»3. La articolul 1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(8) Prestarea serviciilor achiziţionate de către unităţile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanţă se face în structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism.»4. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 2. - (1) Voucherele de vacanţă, atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente.»5. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:«(1^1) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(1^2) Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (1^1).»6. La articolul 2 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Fiecare voucher de vacanţă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:»7. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:«h) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1); i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.»8. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:«(2^1) Fiecare voucher de vacanţă pe suport electronic este valabil numai dacă menţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) şi i) sunt înscrise pe voucherul de vacanţă pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.(2^2) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea pachetelor de servicii turistice.(2^3) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.(2^4) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii şi cu unităţile afiliate.(2^5) Unităţile emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanţă sau pot încheia contracte cu organizaţii care administrează scheme/ aranjamente de plată ori alte organizaţii specializate, după caz.»9. La articolul 2, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(3) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei voucherelor de vacanţă în condiţii de siguranţă. (4) Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.»10. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt: 10, 20, 30, 40 şi 50 lei.»11. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8), cu următorul cuprins :«(6) Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, cât şi costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă. (7) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a voucherului de vacanţă pe suport electronic achită contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă distribuite angajaţilor, precum şi costul emiterii suportului electronic. (8) Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordată angajaţilor, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod.»12. Articolul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 3^1. - Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată, de către unităţile emitente, este de 1% din valoarea voucherului de vacanţă.»13. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:«(1^1) Autoritatea Naţională pentru Turism va transmite unităţilor emitente lista cu unităţile afiliate.»14. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(2) Orice plată se face numai prin intermediul societăţilor bancare sau prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii. (3) Unităţile emitente vor plăti unităţilor afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanţă contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.»15. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanţă.»16. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 7. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7). (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele: a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă; b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice; c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi; d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5); e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1). (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată. (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţă cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (2^1) şi (2^2). (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism. (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) - (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.»"----------Art. I a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015.  +  Articolul II (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2014, voucherele de vacanţă sunt emise de unităţile specializate autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Voucherele de vacanţă emise în condiţiile alin. (1) au perioadă de valabilitate până la 31 decembrie 2014.  +  Articolul IIIVoucherele de vacanţă emise înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă pot fi utilizate în perioada de valabilitate înscrisă pe acestea, iar decontarea contravalorii acestora se face de către unităţile emitente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data emiterii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentruîntreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 8.-----