HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 3 iulie 2015  În conformitate cu prevederile:– Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994;– Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat;– Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat;– Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA);– Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA);– Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);– Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;– Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare al Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;– Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;– Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 207/2015 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;– Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;– Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);– Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a clauzelor și condițiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre și Comisie și de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenție pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană,având în vedere prevederile:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;– Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată;– Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Acordului de parteneriat 2014-2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2014)5515 de aprobare a anumitor elemente din Acordul de parteneriat cu România;– Hotărârii Guvernului nr. 274/2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului național, a punctelor naționale de contact și a persoanei naționale de contact, precum și a unităților de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020 în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 123 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cadrul instituțional și procedural de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și asigură continuitatea cadrului instituțional și procedural de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.  +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) termenul Comitetul de coordonare pentru managementul Acordului de parteneriat (CCMAP) are înțelesul prevăzut în Acordul de parteneriat 2014-2020, adoptat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2014)5515 de aprobare a anumitor elemente din Acordul de parteneriat cu România;b) termenul instrumente structurale 2007-2013 desemnează asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European și a Fondului de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013;c) termenul instrumente structurale 2014-2020 desemnează asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European și al Fondului de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020;d) termenul fonduri europene structurale și de investiții, denumite în continuare fonduri ESI, desemnează asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European și al Fondului de coeziune (denumite instrumente structurale 2014-2020), Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;e) termenul Fond European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, pentru perioada de programare 2014-2020;f) termenul fond social european, denumit în continuare FSE, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013, pentru perioada de programare 2014-2020;g) termenul Fond de coeziune, denumit în continuare FC, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013, pentru perioada de programare 2014-2020;h) termenul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, pentru perioada de programare 2014-2020;i) termenul Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, denumit în continuare FEPAM, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 508/2014, pentru perioada de programare 2014-2020;j) termenul Instrument de asistență pentru preaderare, denumit în continuare IPA, respectiv IPA II, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.085/2006, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 231/2014, pentru perioada de programare 2014-2020;k) termenul Instrument european de vecinătate și de parteneriat, denumit în continuare ENPI, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006;l) termenul Instrument european de vecinătate, denumit în continuare ENI, are înțelesul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 232/2014;m) Cadrul strategic național de referință 2007-2013, denumit în continuare CSNR, reprezintă documentul de referință pentru programarea instrumentelor structurale 2007-2013, asigurând conformitatea intervențiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea și prioritățile naționale de dezvoltare;n) Documentul-cadru de implementare a unui program operațional 2007-2013, pentru obiectivul convergență, denumit în continuare DCI, reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operațional;o) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, denumit în continuare CMC - IS 2007-2013, reprezintă structura interinstituțională de analiză și identificare a soluțiilor pentru problemele operaționale cu relevanță orizontală ce rezultă din implementarea instrumentelor structurale 2007-2013, care reunește șefii structurilor prevăzute la art. 6, 9 și 11 și care se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;p) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI reprezintă structura interinstituțională de analiză și identificare a soluțiilor pentru problemele operaționale cu relevanță orizontală ce rezultă din implementarea fondurilor ESI, care reunește șefii structurilor prevăzute la art. 6, 9, 11 și 20 și care se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie; (la 15-12-2016, Litera p) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) q) Planul național multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităților de evaluare de natură strategică și/sau operațională ce urmează a fi realizate pe parcursul implementării instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor ESI, care privesc CSNR, Acordul de parteneriat sau aspecte orizontale care acoperă două ori mai multe programe operaționale;r) Planul multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităților de evaluare de natură strategică și/sau operațională privitoare la un program operațional și care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia;s) Strategia națională de comunicare privind instrumentele structurale 2007-2013 este documentul strategic prin care se fundamentează planurile de comunicare pentru programe finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și pentru ansamblul instrumentelor structurale 2007-2013 și prin care se asigură coordonarea integrată a activităților de informare și publicitate;t) Strategia națională de comunicare privind instrumentele structurale 2014-2020 este documentul strategic prin care se fundamentează planurile de comunicare pentru programe finanțate din instrumente structurale 2014-2020 și pentru ansamblul instrumentelor structurale 2014-2020 și prin care se asigură coordonarea integrată a activităților de informare și publicitate;u) Sistemul unic de management al informației privind instrumentele structurale 2007-2013 din cadrul obiectivului convergență, denumit în continuare SMIS-CSNR, reprezintă sistemul informatic centralizat care are rolul de a asigura colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor din cadrul obiectivului convergență, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, precum și de a facilita utilizarea SMIS2014+; (la 15-12-2016, Litera u) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) v) Sistemul de management al informației aferent obiectivului cooperare teritorială europeană, denumit în continuare MIS-CTE, reprezintă sistemul informatic care asigură colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor din cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;w) SMIS2014+ reprezintă sistemul informatic unitar, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, care are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2014) și este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situații operative de ansamblu, precum și raportări specifice și detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor, răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare și control al FEDR, FC și FSE, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;x) MySMIS reprezintă aplicația conexă SMIS care permite schimbul de date între beneficiari sau potențiali beneficiari și autorități, integrat în SMIS, și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din FEDR, FC și FSE;y) MySMIS2014 reprezintă aplicația conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date între beneficiari sau potențiali beneficiari și autorități, integrat în SMIS2014+, și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din FEDR, FC și FSE, în conformitate cu prevederile art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;z) sisteme de management al informației CTE2014+ reprezintă sistemele informatice care asigură colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor de cooperare teritorială europeană 2014-2020;aa) Sistemul de procesare a cererilor de dezvoltare rurală (SPCDR) reprezintă Sistemul informatic integrat, gestionat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, precum și interoperabilități cu alte sisteme informatice, pentru proiectele finanțate din FEADR.ab) programe de cooperare teritorială europeană - programe de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate în cadrul politicilor de coeziune, de extindere și de vecinătate ale Uniunii Europene. (la 15-12-2016, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Capitolul II Instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor ESI și al instrumentelor structurale 2007-2013  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile desemnate ca având atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013 sunt:a) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al implementării și gestionării instrumentelor structurale 2007-2013, în condițiile art. 11 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;b) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», Programul operațional sectorial «Transport», Programul operațional sectorial «Mediu» și Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative» în condițiile art. 11 alin. (5) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027; (la 14-03-2023, Litera b) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 213 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 14 martie 2023 ) c) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 și Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia, ca autoritate comună de management pentru Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 și Programul operațional comun România-Ucraina-Moldova, ca autoritate națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Programul transnațional Central Europe, Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT-II, ca autoritate națională și punct național de contact/punct național/persoană națională de contact pentru Programul de cooperare transnațională «Sud-Estul Europei», Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, Programul de cooperare teritorială interregională ESPON 2013 și Programul de cooperare interregională INTERACT 2007-2013; (la 14-03-2023, Litera c) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 213 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 14 martie 2023 ) d) Ministerul Finanțelor Publice, ca autoritate de certificare pentru Programul operațional regional, Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operațional sectorial "Transport", Programul operațional sectorial "Mediu" și Programul operațional "Asistență tehnică", Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 și Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013;e) Ministerul Finanțelor Publice, ca structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare pentru situațiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, având și obligațiile conexe activității principale așa cum sunt reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;f) Ministerul Finanțelor Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru programele prevăzute mai sus, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și ale art. 128 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007;g) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, în condițiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, ca autoritate de audit pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operațional "Asistență tehnică", Programul operațional regional, Programul operațional sectorial "Transport", Programul operațional sectorial "Mediu", Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative", Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013, Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova;h) agențiile pentru dezvoltare regională, în condițiile art. 9 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, și Autoritatea Națională pentru Turism, pentru îndeplinirea funcției de organisme intermediare pentru Programul operațional regional;i) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, Ministerul pentru Societatea Informațională și Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și agențiile pentru dezvoltare regională, drept organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice";j) Ministerul Fondurilor Europene, prin direcțiile de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial "Mediu", în condițiile art. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale;k) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin direcția specializată și Ministerul Fondurilor Europene, prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane. (la 15-12-2016, Litera k) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) l) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria, în condițiile art. 8 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislației europene și cu documentele comune de programare;m) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, în condițiile art. 8 alin (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia, în conformitate cu prevederile legislației europene și cu documentele comune de programare;n) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România-Ucraina de la Suceava și Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România-Republica Moldova de la Iași, în condițiile art. 8 alin (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Moldova, în conformitate cu prevederile legislației europene și cu documentele comune de programare;o) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, în condițiile art. 8 alin (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca punct de informare pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislației europene și cu documentele comune de programare;p) Consiliul Județean Satu Mare, ca birou în România al secretariatului tehnic comun pentru Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislației europene și cu documentele comune de programare;r) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca sistem național de control de prim nivel responsabil cu verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români de asistență tehnică în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, precum și de beneficiarii români în cadrul Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013, Programului operațional comun România-Ucraina-Moldova, Programului operațional comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Programului pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT-II, Programului de cooperare transnațională "Sud-Estul Europei", Programului de cooperare interregională INTERREG IVC și Programului de cooperare teritorială interregională ESPON 2013.  +  Articolul 4Instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor ESI sunt:a) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al implementării și gestionării fondurilor ESI, în condițiile art. 11 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;b) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator cu rol în desemnarea autorităților și organismelor cu rol în gestionarea FEDR, FSE, FC, FEPAM, IPA II și ENI și monitorizarea desemnării acestor entități, în condițiile art. 123 și 124 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014, ale art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014, precum și în condițiile art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;c) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional «Infrastructură mare», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă» în condițiile art. 11 alin. (5) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2022; (la 14-03-2023, Litera c) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 213 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 14 martie 2023 ) d) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; (la 14-03-2023, Litera d) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 213 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 14 martie 2023 ) e) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate națională pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica-Moldova 2014-2020, Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programul transnațional "Dunărea" 2014-2020, Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programul operațional URBACT III, Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020, Programul de cooperare ESPON 2020, precum și punct național de contact aferent Programului transnațional "Dunărea" 2014-2020, punct național URBACT aferent Programului URBACT III, punct național de contact aferent Programului INTERREG EUROPE și persoană națională de contact aferentă Programului INTERACT III 2014-2020;f) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;g) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca autoritate de management pentru Programul operațional "Pescuit și afaceri maritime";h) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ca agenție de plată pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, în condițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;i) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca autoritate competentă pentru acreditarea Agenției de Plăți pentru PNDR, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;j) Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin cele 8 unități subordonate acestuia, cu personalitate juridică, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca organisme intermediare pentru Programul operațional «Capital uman» 2014-2020; (la 04-08-2017, Litera j) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 556 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 04 august 2017 ) k) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare și Ministerul pentru Societatea Informațională, ca organisme intermediare pentru Programul operațional "Competitivitate";l) agențiile pentru dezvoltare regională (ADR), ca organisme intermediare pentru Programul operațional regional, în condițiile art. 9 din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare;m) Ministerul Transporturilor ca organism intermediar pentru Programul operațional «Infrastructură mare»; (la 15-12-2016, Litera m) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) n) Ministerul Finanțelor Publice ca autoritate de certificare pentru Programul operațional «Infrastructură mare», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă», Programul operațional «Pescuit și afaceri maritime» și Programul operațional «Inițiativa pentru IMM-uri». (la 15-12-2016, Litera n) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) o) Ministerul Finanțelor Publice, ca structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare pentru situațiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, având și obligațiile conexe activității principale, așa cum sunt reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;p) Ministerul Finanțelor Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru Programul operațional «Infrastructură mare», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă» și Programul operațional «Inițiativa pentru IMMuri», conform art. 96 alin. (5) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; (la 15-12-2016, Litera p) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) q) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;r) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate cu funcție de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia;s) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca unitate de control de prim nivel responsabilă cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români de asistență tehnică în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, precum și de beneficiarii români în cadrul Programului transnațional "Dunărea" 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului operațional URBACT III, Programului de cooperare ESPON 2020 și ca punct de contact în materie de control responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 și Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;t) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca autoritate de audit pentru Programul operațional «Infrastructură mare», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă», Programul operațional «Pescuit și afaceri maritime», Programul operațional «Inițiativa pentru IMMuri» și pentru programele de cooperare pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este nominalizat autoritate de management, în condițiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 04-08-2017, Litera t) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 556 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 04 august 2017 ) u) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca organism de certificare, pentru cheltuielile aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală, în condițiile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată;v) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria, în condițiile art. 8 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat comun constituit în vederea implementării Programului Interreg V-A România-Bulgaria și ca unitate de control de prim nivel responsabilă cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-5 ale Programului Interreg V-A România-Bulgaria;w) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara pentru Granița România-Republica Serbia, în condițiile art. 8 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat comun constituit în vederea implementării Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia și ca unitate de control de prim nivel pentru verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-4 ale Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia ;x) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria, în condițiile art. 8 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat comun constituit în vederea implementării Programului Interreg V-A România-Ungaria și ca unitate de control de prim nivel pentru verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-6 ale Programului Interreg V-A România-Ungaria;y) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România-Ucraina de la Suceava, în condițiile art. 8 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit în vederea implementării Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020;z) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România-Republica Moldova de la Iași, în condițiile art. 8 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit în vederea implementării Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;aa) Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în condițiile art. 9 din Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit în vederea implementării Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.ab) autoritățile urbane, ca structuri specializate, înființate în cadrul primăriilor municipiilor reședință de județ, care duc la îndeplinire atribuția delegată de către Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, prin intermediul unui acord scris, de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, a Programului operațional regional 2014-2020, respectiv Alba Iulia, Arad, Pitești, Bacău, Oradea, Bistrița, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Reșița, Călărași, Cluj-Napoca, Constanța, Sfântu Gheorghe, Târgoviște, Craiova, Galați, Giurgiu, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Deva, Slobozia, Iași, Baia Mare, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Mureș, Piatra-Neamț, Slatina, Ploiești, Satu Mare, Zalău, Sibiu, Suceava, Alexandria, Timișoara, Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Focșani; (la 04-08-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 556 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 04 august 2017 )  +  Articolul 4^1Instituțiile prevăzute la art. 4 sunt nominalizate în condițiile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ale art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, ale art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 și ale art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. (la 15-12-2016, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Capitolul III Atribuțiile instituțiilor implicate în coordonarea fondurilor ESI și a instrumentelor structurale 2007-2013 și în desemnarea autorităților și organismelor cu rol în gestionarea instrumentelor structurale 2014-2020 FEPAM, IPA II și ENI  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, coordonarea generală a programării, implementării, monitorizării și evaluării fondurilor ESI și a instrumentelor structurale 2007-2013 este asigurată de următoarele structuri pentru care Ministerul Fondurilor Europene asigură președinția și secretariatul:A. pentru perioada 2007-2013 prin:a) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013 (CMC-IS);b) grupuri de lucru înființate prin decizia CMC-IS.B. pentru perioada 2014-2020 prin:a) Comitetul de coordonare pentru managementul Acordului de parteneriat (CCMAP);b) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI (CMC-FESI).  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea fondurilor ESI și a instrumentelor structurale 2007-2013.(2) În exercitarea rolului de coordonator, prevăzut la art. 3 lit. a) și art. 4 lit. a), Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuții:1. inițiază, elaborează și propune modificări ale legislației privind cadrul instituțional și procedural de coordonare și implementare a instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI, urmărind asigurarea eficienței și armonizării procesului de gestionare a acestora, cu consultarea instituțiilor și structurilor specifice cu atribuții în domeniu;2. emite ordine și instrucțiuni, potrivit competențelor sale, privind procesul de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI, conform prevederilor art. 11 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;3. îndeplinește rolul de punct de contact cu Comisia Europeană pentru fondurile ESI și asigură relația cu Comisia Europeană, precum și coordonarea autorităților și organismelor cu rol în gestionarea instrumentelor structurale 2014-2020 și a FEPAM, în conformitate cu art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;4. formulează puncte de vedere și propuneri de modificare cu privire la legislația cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI;5. asigură dezvoltarea și funcționarea mecanismului de coordonare a gestionării instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI prin structurile prevăzute la art. 5;6. coordonează, monitorizează și sprijină, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, dezvoltarea capacității administrative a tuturor instituțiilor și structurilor specifice implicate în gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI, inclusiv prin coordonarea politicii orizontale de resurse umane, elaborând și actualizând în acest sens planuri de acțiune;7. elaborează ghiduri privind reglementarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI, asigurând o abordare unitară a cadrului procedural, și analizează și formulează recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor de implementare a programelor operaționale, colaborând în acest sens cu autoritățile naționale relevante;8 elaborează legislația privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumentele structurale 2007-2013, precum și din instrumentele structurale 2014-2020, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană 2014-2020 și a Programului Național de Dezvoltare Rurală, și propune modificări ale legislației privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumentele structurale 2007-2013, respectiv din fondurile ESI, și totodată avizează orice propunere de reglementare; (la 15-12-2016, Punctul 8. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 9. asigură armonizarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI și corelarea acestora cu SMIS-CSNR/SMIS2014+, colaborând în acest scop cu autoritățile relevante;10. asigură accesul autorităților de management din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană la datele electronice din cadrul sistemelor electronice de management al informației (SMIS-CSNR/SMIS2014+) în vederea verificării proiectelor și beneficiarilor cu scopul evitării dublei finanțări și a suprapunerilor de activități;11. coordonează modificarea CSNR, asigurând corelarea acestuia cu programele și politicile naționale și europene;12. coordonează elaborarea și modificarea Acordului de parteneriat, asigurând corelarea acestuia cu programele și politicile naționale și europene, cu respectarea principiului parteneriatului, și, în acest sens, coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană în ceea ce privește Acordul de parteneriat;13. pentru perioada de programare 2007-2013 coordonează modificarea programelor operaționale și a DCI aferente, asigurând corelarea acestora, precum și concordanța cu regulamentele Uniunii Europene și cu CSNR;14. pentru perioada de programare 2014-2020 coordonează elaborarea și modificarea programelor operaționale subsecvente Acordului de parteneriat, asigurând corelarea acestora, precum și concordanța cu regulamentele Uniunii Europene;15. analizează, împreună cu autoritățile de management, necesitatea și oportunitatea realocării de fonduri între programele operaționale și formulează propuneri în acest sens Guvernului;16. pentru perioada de programare 2007-2013 analizează, avizează și asigură aprobarea, prin ordin al ministrului fondurilor europene, a documentului-cadru de implementare și a modificărilor acestuia pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operațional sectorial "Mediu", Programul operațional sectorial "Transport" și Programul operațional "Asistență tehnică", iar pentru celelalte programe avizează DCI;17. asigură coordonarea la nivel național a Programului de asistență tehnică JASPERS (Asistență comună pentru promovarea proiectelor în regiunile europene) și urmărește dezvoltarea de către autoritățile de management a portofoliului de proiecte susținute prin JASPERS, cu excepția PNDR;18. monitorizează implementarea CSNR, respectiv a Acordului de parteneriat;19. monitorizează stadiul implementării programelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și din fondurile ESI, urmărind progresul în implementarea indicatorilor financiari aferenți fiecărui program;20. elaborează rapoarte financiare privind stadiul implementării programelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și din fondurile ESI;21. asigură, în colaborare cu autoritățile de management, corelarea intervențiilor din instrumente structurale 2007-2013/fonduri ESI cu alte programe și instrumente de finanțare ale Uniunii Europene;22. asigură armonizarea cadrului legal și procedural pentru funcționarea comitetelor de monitorizare ale programelor operaționale și participă ca membru la reuniunile acestora;23. coordonează elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate prin regulamentele Uniunii Europene, din punctul de vedere al îndeplinirii regulilor europene și naționale aplicabile, al coerenței informațiilor introduse și al respectării recomandărilor Comisiei Europene; (la 15-12-2016, Punctul 23. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 24. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programelor și coordonează acțiunile întreprinse în urma observațiilor formulate de Comisia Europeană ca urmare a acestor reuniuni;25. coordonează elaborarea rapoartelor strategice în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și ale art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;26. participă la elaborarea Programului național de reformă (PNR), respectiv furnizează contribuții privind implementarea instrumentelor structurale 2007-2013/fondurilor ESI;27. coordonează verificarea ex-ante, monitorizarea anuală și verificarea ex-post a respectării principiului adiționalității, cooperând în acest sens cu instituțiile cu atribuții în domeniu ale administrației publice centrale;28. asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemelor SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS și MySMIS2014, cu contribuția instituțiilor utilizatoare, precum și gestionarea drepturilor de acces în aceste sisteme informatice, deținând, în condițiile legii, toate drepturile de proprietate asupra acestor sisteme, inclusiv codul-sursă; (la 15-12-2016, Punctul 28. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 29. asigură managementul, supervizarea tehnică, dezvoltarea, precum și utilizarea continuă a infrastructurii de comunicații a sistemului informatic SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS, MySMIS2014 până la nivelul rețelei locale a instituțiilor utilizatoare;30. asigură asistență în utilizarea sistemului SMIS-CSNR și SMIS2014+, MySMIS și MySMIS2014 pentru instituțiile utilizatoare, precum și instruirea necesară personalului acestora;31. îndeplinește rolul de autoritate centrală de legătură cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC2007/SFC 2014) pentru instrumentele structurale și instrumentele aferente politicii de extindere a UE, rolul de autoritate de legătură pentru FEADR și FEPAM fiind îndeplinit de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;32. coordonează procesul de evaluare a implementării instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI, inclusiv prin evaluări de natură operațională și/sau strategică, precum și activitățile de construcție și întărire a capacității de evaluare;33. elaborează standarde și ghiduri de evaluare pentru intervențiile finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și fonduri ESI;34. coordonează sistemul de indicatori utilizați în monitorizarea și evaluarea programelor și a CSNR/Acordului de parteneriat, în vederea măsurării progresului și efectelor acestora;35. coordonează elaborarea și implementarea planurilor multianuale de evaluare și asigură corelarea acestora cu Planul național multianual de evaluare;36. elaborează și implementează Planul național multianual de evaluare și se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic și de management pe parcursul implementării instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor ESI;37. elaborează, actualizează și coordonează implementarea Strategiei naționale de comunicare privind instrumentele structurale 2007-2013 și a Strategiei naționale de comunicare privind instrumentele structurale 2014-2020 și asigură coordonarea activităților de informare, comunicare și publicitate în scopul corelării acțiunilor și armonizării mesajelor;38. desemnează, în conformitate cu art. 117 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un responsabil cu informarea și comunicarea pentru a coordona acțiunile de informare și comunicare referitoare la instrumentele structurale 2014-2020 și comunică Comisiei persoana nominalizată;39. gestionează procesul de dezvoltare și funcționare a Centrului de informare privind instrumentele structurale și fondurile ESI, asigurând, în colaborare cu autoritățile de management, accesul potențialilor beneficiari de finanțare și al publicului larg la informații actualizate specifice; (la 15-12-2016, Punctul 39. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 40. îndeplinește atribuțiile referitoare la site-ul unic, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;41. reprezintă România la Comitetul de coordonare pentru fondurile ESI (COESIF), la Grupul de experți pentru fondurile ESI (EGESIF), precum și în cadrul altor grupuri și comitete organizate la nivelul Comisiei Europene/Consiliului UE, elaborează mandatul pe baza consultărilor cu autoritățile cu atribuții în domeniu și diseminează informațiile rezultate din reuniunile acestora;42. coordonează formularea poziției României cu privire la propunerile de politici și reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale și fondurilor ESI, în urma consultării autorităților cu atribuții în domeniu;43. coordonează monitorizarea îndeplinirii condiționalităților ex-ante, corespunzător prevederilor din Acordul de parteneriat;44. coordonează procesul de închidere a programelor operaționale aferente perioadei 2007-2013 și 2014-2020;45. cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, elaborează, în colaborare cu autoritatea de certificare, previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020, pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, întocmite în baza informațiilor menționate la art. 9 pct. 42, și propune Guvernului aprobarea acestora prin memorandum; (la 15-12-2016, Punctul 45. din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 7(1) În calitate de coordonator responsabil cu desemnarea și monitorizarea desemnării autorităților și organismelor cu rol în gestionarea instrumentelor structurale 2014-2020, FEPAM, IPA II și ENI, Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuțiile ce decurg din prevederile art. 124 alin. (1) și (4)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, inclusiv prin prisma prevederilor art. 36 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014, precum și din prevederile art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014.(2) În vederea monitorizării desemnării, autoritatea desemnată are obligația transmiterii către Ministerul Fondurilor Europene a rapoartelor finale de audit elaborate de autoritatea de audit, a proiectelor de raport de audit și a rapoartelor finale de audit elaborate de Comisia Europeană și de Curtea de Conturi Europeană, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora, precum și a rapoartelor/actelor de control care ar putea avea impact asupra desemnării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora. (la 15-12-2016, Articolul 7 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 8Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de coordonare pentru fondurile ESI și instrumentele structurale 2007-2013, inclusiv de desemnare și de monitorizare a desemnării, prin structuri distincte de cele care îndeplinesc funcția de autoritate de management. (la 15-12-2016, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Capitolul IV Atribuțiile autorităților implicate în gestionarea și controlul instrumentelor structurale și FEPAM  +  Articolul 9(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea de management îndeplinește următoarele atribuții principale:1. asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg, după caz, din funcțiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și, respectiv, la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și a atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 și la art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014, la art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, la art. 103 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 și la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 447/2014;2. contribuie la modificarea CSNR/Acordului de parteneriat și răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează programul operațional gestionat, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate organismelor intermediare;3. elaborează programul operațional pe care îl gestionează, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific;4. analizează și propune modificări ale programului operațional și le înaintează comitetului de monitorizare aferent;5. analizează necesitatea și oportunitatea realocării de fonduri între programele operaționale finanțate din instrumente structurale, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene și cu Autoritatea de Certificare pentru perioada de programare 2007-2013 și împreună cu Ministerul Fondurilor Europene pentru perioada de programare 2014-2020;6. asigură, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, corelarea acțiunilor din programul operațional aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanțate din instrumente structurale și, dacă este cazul, cu programele operaționale finanțate din FEADR și FEP, pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv cu celelalte programe finanțate din fonduri ESI, precum și din instrumentele aferente politicii de vecinătate și extindere a Uniunii Europene, după caz, pentru perioada de programare 2014-2020, urmărind dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare și în fazele de implementare a programului aflat în gestiune;7. pentru programele operaționale aferente obiectivului convergență pentru perioada de programare 2007-2013 elaborează și modifică documentul-cadru de implementare în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin programul operațional și îl supune avizării/aprobării, după caz, Ministerului Fondurilor Europene;8. asigură dezvoltarea capacității administrative a structurilor implicate în derularea programului operațional respectiv, sub coordonarea și cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene;9. asigură constituirea și organizarea reuniunilor comitetului de monitorizare pentru programul operațional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 63 și 64 din Regulamentul nr. 1.083/2006, respectiv ale art. 47 și 48 din Regulamentul nr. 1.303/2013;10. asigură participarea la reuniunile comitetelor de monitorizare pentru celelalte programe operaționale și formulează pozițiile autorității de management pentru programul operațional aflat în gestiune în cadrul acestor reuniuni;11. elaborează proceduri pentru gestionarea programului operațional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;12. elaborează ghidurile solicitantului, în vederea selectării operațiunilor din cadrul programului operațional gestionat;13. asigură monitorizarea implementării programului operațional gestionat;14. asigură monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale gestionate;15. contribuie la elaborarea legislației și propune modificarea legislației privind managementul financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;16. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operațional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;17. elaborează raportul anual de implementare, precum și raportul final de implementare pentru programul operațional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și, respectiv, ale art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, și le supune aprobării comitetului de monitorizare, ulterior consultării Ministerului Fondurilor Europene;18. furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, autorității de certificare și autorității de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituții a atribuțiilor prevăzute laart. 6, 11 și, respectiv, art. 14;19. asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, cu excepția situației prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;20. asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;21. transmite autorității de certificare informațiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;22. transmite autorității de certificare rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor din partea a IV-a a Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, și transmite DLAF, prin sistemul AFIS-IMS, rapoartele cazurilor de nereguli elaborate în baza art. 122 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, a actelor de punere în aplicare și a actelor delegate; (la 15-12-2016, Punctul 22. din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 23. aplică corecțiile financiare la nivel de program, axă, domeniu major de intervenție, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;24. transmite autorității de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către CE în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 11 pct. 21;25. elaborează și implementează planul multianual de evaluare și se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic și de management pe parcursul implementării programului operațional;26. informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluărilor și asupra modalităților propuse pentru implementarea acestora;27. elaborează și actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management și control pentru programul operațional gestionat, potrivit anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 și anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014;28. asigură îndeplinirea și menținerea condițiilor de desemnare în conformitate cu art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;29. pentru programele 2014-2020 finanțate din FEDR, FSE și FC, transmite Comitetului de monitorizare planul multianual de evaluare a programului operațional în cel mult un an de la adoptarea programului operațional, în conformitate cu art. 114 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;30. pentru programele operaționale 2014-2020 finanțate din FEDR, FSE și FC, prezintă Comisiei, în conformitate cu art. 114 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un raport care sintetizează constatările evaluărilor efectuate în timpul perioadei de programare și principalele realizări și rezultate ale programului operațional aflat în gestiune;31. asigură îndeplinirea obligațiilor legate de informare și comunicare în conformitate cu prevederile secțiunii 1 a cap. II din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, ale art. 115 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;32. contribuie la elaborarea și modificarea Strategiei naționale de comunicare privind instrumentele structurale 2014-2020, în conformitate cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 și informează Comitetul de monitorizare cu privire la implementarea strategiei de comunicare în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;33. contribuie la dezvoltarea SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS și MySMIS2014;34. asigură asistență pentru beneficiari în utilizarea MySMIS și MySMIS2014;35. pentru programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, asigură dezvoltarea sistemelor informatice conform prevederilor art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în consultare cu Ministerul Fondurilor Europene, asigurând totodată accesul autorităților de management din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, în vederea verificării proiectelor și beneficiarilor cu scopul evitării dublei finananțări și a suprapunerilor de activități;36. utilizează aplicația informatică MySMIS2014 pentru realizarea schimbului de informații cu potențialii beneficiari și beneficiarii, corespunzător funcționalităților acesteia, și asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR/MIS-CTE/SMIS2014+/Sisteme de management al informației CTE2014+/Sisteme de management al informației pentru FEPAM, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale; (la 15-12-2016, Punctul 36. din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 37. elaborează și încheie contracte de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare;38. elaborează decizii/ordine de finanțare prin care se stabilesc obligațiile structurilor cu rol de autoritate de management/organism intermediar și beneficiar în cazul în care autoritatea de management/organismul intermediar acordă asistență financiară nerambursabilă instituției din care face parte;39. elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumente structurale 2007-2013/fondurile ESI, precum și a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;40. verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează și efectuează plata acesteia, după caz, și, ulterior, asigură recuperarea prefinanțării;41. autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plățile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, respectiv cu prevederile art. 125 alin. (4) lit. a) și alin. (5)-(7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, și elaborează și transmite autorității de certificare declarații de cheltuieli;41^1. în cazul operațiunilor generatoare de venituri nete ulterior finalizării lor, așa cum sunt acestea definite la art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură recuperarea veniturilor obținute din proiecte, conform dispozițiilor art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; (la 15-12-2016, Articolul 9 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 42. elaborează și transmite autorității de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după caz, și Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, previziuni realiste privind sumele ce urmează să fie incluse în declarații de cheltuieli aferente programului operațional, pentru exercițiul financiar în curs și, după caz, pentru exercițiul financiar următor, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, finanțate din ENI;43. elaborează datele financiare prevăzute în tabelul 1 și, după caz, în tabelul 2 din anexa 2 la Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, finanțate din ENI;44. transmite Comisiei Europene, până la data de 31 ianuarie, 31 iulie și, respectiv, 31 octombrie a fiecărui an, informațiile prevăzute la art. 112 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 aferente programului operațional, elaborate corespunzător pct. 42 și 43, precum și corespunzător prevederilor art. 6 alin. (2)pct. 45 și ale art. 11 pct. 3, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, finanțate din ENI;45. verifică și avizează proiectele legislative inițiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale/ fondurilor ESI la nivel național și care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului operațional pe care îl gestionează;46. inițiază și promovează propuneri legislative în vederea îmbunătățirii condițiilor de implementare a programului operațional pe care îl gestionează;47. emite instrucțiuni privind implementarea fondurilor ESI gestionate, în vederea asigurării unei abordări unitare și a unui tratament egal al beneficiarilor, luând în considerare ordinele și instrucțiunile emise în conformitate cu art. 6 alin. (2)pct. 2;48. asigură închiderea programelor operaționale pentru perioada de programare 2007-2013 și, respectiv, 2014-2020, conform cerințelor regulamentelor Uniunii Europene și legislației naționale;49. urmărește îndeplinirea condiționalităților ex-ante care afectează implementarea programului operațional aflat în gestiune;50. asigură supravegherea îndeplinirii de către organismele intermediare a atribuțiilor delegate prin acorduri de delegare și coordonează metodologic activitatea acestora;51. asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recomandările formulate de organismele de audit europene și naționale.(2) Pentru programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, autoritatea de management asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemelor informatice CTE2014+, precum și gestionarea drepturilor de acces în aceste sisteme informatice, deținând, în condițiile legii, toate drepturile de utilizare și modificare, conform acordurilor asupra sistemelor informatice CTE2014+. (la 04-08-2017, Articolul 9 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 556 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 04 august 2017 )  +  Articolul 10În cadrul instituțiilor prevăzute la art. 3 lit. b) și c) și la art. 4 lit. c), d) și g), funcția de autoritate de management este îndeplinită de câte o structură distinctă, organizată la nivel de direcție generală/direcție/serviciu, după caz.  +  Articolul 11Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea de certificare îndeplinește următoarele atribuții principale:1. asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și la art. 104 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru perioada de programare 2007-2013, precum și la art. 126 și 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 pentru perioada de programare 2014-2020;2. asigură transmiterea la Comisia Europeană, până la data de 31 ianuarie și, respectiv, 31 iulie a fiecărui an, a previziunilor cererilor de plată aferente perioadei de programare 2007-2013;3. cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, elaborează, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, întocmite în baza informațiilor menționate la art. 9 pct. 42, și propune Guvernului aprobarea acestora prin memorandum; (la 15-12-2016, Punctul 3. din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 4. în cazul proiectelor generatoare de venit în care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură, în conformitate cu dispozițiile art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pe baza informațiilor furnizate de autoritatea de management, deducerea sumelor reprezentând veniturile obținute din proiecte, din declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană; (la 15-12-2016, Punctul 4. din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 5. asigură deschiderea și gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanțării, plăților intermediare și finale aferente programelor operaționale pentru care autoritatea de management se află în România, cu excepția Programului operațional "Pescuit și afaceri maritime";6. efectuează plățile către beneficiari din instrumente structurale și din cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, în cazul Programului operațional sectorial "Transport", pentru perioada de programare 2007-2013;7. efectuează transferul sumelor din FEDR, FSE, FC și IPA aferente operațiunilor selectate în cadrul programelor operaționale, cu excepția POS Transport, specifice perioadei de programare 2007-2013, și efectuează transferul sumelor din FEDR, FSE și FC specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitățile de plată ale autorităților de management care se află în România;8. asigură aplicarea corecțiilor financiare la nivel de program, axă, domeniu major de intervenție, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;9. contribuie la elaborarea legislației și propune modificarea legislației privind managementul financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2007-2013 și, respectiv, 2014-2020;10. avizează legislația și propune modificarea legislației privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, cu excepția programelor de cooperare 2014-2020;11. contribuie la elaborarea și actualizarea descrierii sistemelor de management și control pentru programele operaționale pentru care a fost desemnată autoritate de certificare, conform competențelor;12. asigură, potrivit competențelor, îndeplinirea și menținerea condițiilor de desemnare în conformitate cu art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;13. participă la comitetele de monitorizare pentru programele operaționale organizate de autoritățile de management;14. participă la reuniunile COESIF și EGESIF, în situația în care pe ordinea de zi se află subiecte în legătură cu activitatea autorității de certificare; (la 15-12-2016, Punctul 14. din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 15. contribuie, în limita atribuțiilor stabilite prin prezenta hotărâre, la dezvoltarea Sistemelor de management al informației CTE2014+, și, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, la dezvoltarea SMIS-CSNR/SMIS2014+, fără a aduce atingere competențelor Ministerului Fondurilor Europene prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28; (la 15-12-2016, Punctul 15. din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 16. asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR/MIS-ETC/SMIS2014+/Sisteme de management al informației CTE2014+/Sisteme de management al informației pentru FEPAM, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;17. centralizează și comunică Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) neregulile ce i-au fost raportate de către autoritățile de management, aferente perioadei de programare 2007-2013; (la 15-12-2016, Punctul 17. din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 18. furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorității de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuțiilor prevăzute la art. 6 și, respectiv, la art. 14;19. realizează activitățile închiderii programelor operaționale pentru perioada de programare 2007-2013 și, respectiv, 2014-2020, conform cerințelor regulamentelor Uniunii Europene și legislației naționale;20. furnizează autorității de management, conform competențelor, informațiile necesare îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 125 alin. (4) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în vederea respectării termenelor prevăzute în art. 59 alin. (5) din Regulamentul nr. 966/2012;21. asigură transmiterea către Comisia Europeană a documentelor prevăzute la art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 și la art. 104 și art. 133 alin. (1) lit. a) subpct. (i) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 și, respectiv, la art. 6 și 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014.  +  Articolul 12În cadrul Ministerului Finanțelor Publice, funcția de autoritate de certificare pentru perioada de programare 2007-2013 și pentru perioada de programare 2014-2020, corespunzător prevederilor art. 3 lit. d) și art. 4 lit. n), este îndeplinită de structura distinctă organizată la nivel de direcție generală.  +  Articolul 13În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, funcția de autoritate de certificare, corespunzător prevederilor art. 4 lit. r), este îndeplinită de structura distinctă organizată la nivel de direcție generală/direcție/serviciu/unitate.  +  Articolul 14(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile art. 14 din Legea nr. 94/1992, republicată, pentru perioada de programare 2007-2013, Autoritatea de Audit asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 62 și art. 71 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la art. 102, 105 și 116 din Regulamentului (CE) nr. 718/2007, la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 și la art. 53b alin. (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului.(2) În condițiile art. 14 din Legea nr. 94/1992, republicată, pentru perioada de programare 2014-2020 autoritatea de audit asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 127 și art. 124 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, art. 25 și art. 21 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, art. 25 alin. (2) și art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014.(3) În condițiile art. 14 din Legea nr. 94/1992, republicată, pentru perioada de programare 2014-2020, Autoritatea de Audit furnizează autorității de management, conform competențelor, informațiile necesare îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 125 alin. (4) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în vederea respectării termenelor prevăzute în art. 59 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012.  +  Articolul 15(1) În condițiile art. 123 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de management poate delega una sau mai multe atribuții către organisme intermediare/ secretariate comune/secretariate tehnice comune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Delegarea prevăzută la alin. (1) se realizează în scris, prin semnarea unor acorduri de delegare prin care sunt stabilite mecanisme și instrumente adecvate de supraveghere a îndeplinirii de către organismele intermediare a atribuțiilor delegate.(3) În condițiile art. 123 alin. (6) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de management rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 15-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 16În cadrul instituțiilor prevăzute la art. 3 lit. h)-k) și la art. 4 lit. j)-m), funcția de organism intermediar este îndeplinită de câte o structură distinctă, organizată la nivel de direcție generală/direcție/serviciu, după caz.  +  Articolul 17Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin unitatea de control de prim nivel și punctul național de contact în materie de control, asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 951/2006, la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.080/2006, la art. 125 alin. (4) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la art. 26 alin. (5) lit. a) și b) și la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014.  +  Articolul 18(1) Secretariatele comune și secretariatele tehnice comune prevăzute la art. 3 lit. l)-n) sunt responsabile pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră la care participă România în perioada 2007-2013, în conformitate cu legislația europeană, atribuțiile delegate de autoritatea de management și documentele programatice aferente programelor de cooperare transfrontalieră pentru perioada de programare 2007-2013.(2) Secretariatele comune și secretariatele tehnice comune prevăzute la art. 4 lit. v)-aa) au atribuțiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 274/2015, pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră la care participă România în perioada 2014-2020.  +  Articolul 19Unitățile de control de prim nivel constituite în cadrul birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, prevăzute la art. 4 lit. v)-x), au atribuțiile prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 274/2015 pentru perioada de programare 2014-2020.  +  Capitolul V Atribuțiile autorităților implicate în gestionarea și controlul implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală, cofinanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020  +  Articolul 20Autoritatea de management îndeplinește următoarele atribuții principale:1. asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;2. contribuie la modificarea Acordului de parteneriat și răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează programul gestionat, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate organismelor intermediare;3. elaborează Programul Național de Dezvoltare Rurală, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific;4. analizează și propune modificări ale programului gestionat și le înaintează comitetului de monitorizare aferent;5. asigură, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, corelarea acțiunilor din programul aflat în gestiune cu celelalte programe finanțate din fonduri ESI, precum și din instrumentele aferente politicii de vecinătate și extindere a Uniunii Europene, după caz;6. asigură dezvoltarea capacității administrative a structurilor implicate în derularea programului gestionat, sub coordonarea și cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene;7. elaborează și/sau avizează, după caz, proceduri pentru gestionarea programului, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin; (la 15-12-2016, Punctul 7. din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) 8. elaborează și/sau avizează, după caz, ghidurile solicitantului, în vederea selectării operațiunilor din cadrul programului gestionat;9. asigură monitorizarea implementării programului gestionat;10. contribuie la elaborarea legislației și propune modificarea legislației privind managementul financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;11. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;12. furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare, după caz, Ministerului Fondurilor Europene și Autorității de Audit pentru îndeplinirea de către aceste instituții a atribuțiilor prevăzute la art. 6 și, respectiv, art. 22;13. elaborează și implementează planul de evaluare și se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic și de management pe parcursul implementării programului;14. informează comitetul de monitorizare cu privire la activitățile și realizările legate de progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de evaluare;15. verifică și avizează proiectele legislative inițiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale/ fondurilor ESI la nivel național și care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului pe care îl gestionează;16. inițiază și promovează propuneri legislative în vederea îmbunătățirii condițiilor de implementare a programului gestionat;17. urmărește îndeplinirea condiționalităților ex-ante care afectează implementarea programului gestionat;18. începând cu anul 2016 elaborează raportul anual de implementare, pe care îl transmite Comisiei Europene, potrivit art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;19. în condițiile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 asigură instituirea comitetului de monitorizare pentru PNDR și funcționarea potrivit prevederilor art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;20. elaborează și coordonează implementarea strategiei de informare și publicitate pentru PNDR în perioada de programare 2014-2020;21. asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recomandările formulate de organismele de audit europene și naționale.  +  Articolul 21Agenția de plăți are următoarele atribuții principale:1. asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 referitoare la gestionarea și controlul cheltuielilor FEADR și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015;2. asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din prevederile art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;3. asigură îndeplinirea și menținerea condițiilor de acreditare prevăzute la art. 1 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014;4. asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, cu excepția situației prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;5. asigură dezvoltarea și funcționarea corespunzătoare a sistemului informatic pentru PNDR;6. asigură managementul, supervizarea tehnică și utilizarea continuă a sistemului informatic SPCDR;7. asigură serviciile-suport necesare fluxului de gestionare a aplicațiilor;8. asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SPCDR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale.  +  Articolul 22Autoritatea de Audit asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcția de organism de certificare, așa cum este prevăzută la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.  +  Articolul 23În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, funcția de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală este îndeplinită de structura distinctă organizată la nivel de direcție generală.  +  Capitolul VIMecanismul de asigurare a funcționării sistemelor informatice pentru instrumentele structurale 2014-2020 și FEPAM (la 15-12-2016, Titlul Capitolului VI a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 24(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 și 29, Ministerul Fondurilor Europene solicită cerințe de dezvoltare a aplicațiilor SMIS2014+ și MySMIS2014, conform competențelor, de la structurile prevăzute la art. 9, 11, 14 și 15 și poate organiza grupuri de lucru dedicate, în scopul analizării, armonizării și prioritizării acestor nevoi.(2) În condițiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile art. 5 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicații Speciale, respectiv Serviciul Român de Informații sprijină Ministerul Fondurilor Europene în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 și 29, asigurând dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor SMIS2014+ și MySMIS2014, precum și administrarea produselor tehnologice aferente acestora. (la 15-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 25Exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, respectiv de către Serviciul Român de Informații se realizează pe bază de protocol încheiat de către aceste instituții cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, cu respectarea dispozițiilor legale. (la 15-12-2016, Articolul 25 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Capitolul VII Mecanismul de verificare a respectării normelor privind achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale  +  Articolul 26(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 9 pct. 41, în condițiile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.803/2006 și ale art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de management realizează verificări în scopul de a se asigura că normele europene și naționale privind achizițiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari.(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează ulterior semnării contractelor de achiziție publică de către beneficiari.(3) În scopul de a se asigura că normele europene și cele naționale privind achizițiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari, autoritatea de management este sprijinită, în condițiile legii, de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP). (la 15-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 26 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 ) (4) Verificările prevăzute la alin. (1) pot fi realizate și prin eșantion, pe baza unei analize de risc, și pot viza elementele verificate în condițiile legii de ANAP.  +  Articolul 27Abrogat. (la 15-12-2016, Articolul 27 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 15-12-2016, Articolul 28 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 29În condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul în care autoritatea de management constată că au existat încălcări ale legislației europene sau naționale privind achizițiile publice, aceasta stabilește și aplică reduceri procentuale/corecții financiare, fără a fi condiționată în luarea deciziilor de activitățile desfășurate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. (la 15-12-2016, Articolul 29 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 30Autoritatea de management și ANAP cooperează continuu în vederea identificării riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice și în vederea elaborării de instrucțiuni și recomandări pentru o mai bună îndrumare a autorităților contractante care beneficiază de finanțare din instrumentele structurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 31Autoritățile de management și Agenția Națională pentru Achiziții Publice pot încheia protocoale de colaborare care să detalieze modalitatea concretă de colaborare. (la 15-12-2016, Articolul 31 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016 )  +  Articolul 32În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 11 pct. 1, autoritatea de certificare se asigură, în scopul certificării, că a primit informațiile corespunzătoare din partea autorității de management referitoare la procedurile urmate privind verificările efectuate de către autoritatea de management/organismul intermediar asupra achizițiilor publice aferente contractelor pentru care au fost incluse cheltuielile în declarațiile de cheltuieli.  +  Articolul 33În condițiile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, art. 126 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, în cazul programelor CTE, autoritatea de certificare poate efectua propriile verificări, poate solicita autorității de management efectuarea unor verificări suplimentare privind respectarea reglementărilor naționale și europene în domeniul achizițiilor publice și, după caz, aplicarea de către acestea, în mod corespunzător, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Prevederi finale și tranzitorii  +  Articolul 34În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile publice cu rol în gestionarea fondurilor europene își modifică și/sau completează în mod corespunzător actele normative privind atribuțiile, organizarea și funcționarea acestora.  +  Articolul 35În condițiile art. 152 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, regulamentele aferente perioadei de programare 2007-2013 prevăzute în preambul continuă să se aplice programelor operaționale, proiectelor majore/operațiunilor în cauză până la finalizarea lor.  +  Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Ministrul pentru societatea
  informațională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul educației și
  cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul energiei,
  întreprinderilor mici și
  mijlocii și mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 27 mai 2015.Nr. 398.-----