REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006 (*actualizat*)privind serviciile de investiţii financiare**)(actualizat la data de 29 iunie 2015*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • ----------**) Aprobat de Ordinul nr. 121/21.12.2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 103 din 12 februarie 2007.  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investiţii financiare. (2) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.  +  Articolul 2 (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004. (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) administrarea portofoliilor clienţilor - administrarea portofoliilor clienţilor în conformitate cu mandatele date de aceştia în mod discreţionar, incluzând unul sau mai multe instrumente financiare; b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015. c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015. d) analist financiar - persoană relevantă care furnizează datele şi informaţiile pentru cercetarea în domeniul investiţiilor; e) canale de distribuţie - calea prin care informaţia este sau ar putea fi făcută publică, iar prin "informaţie care ar putea fi făcută publică" se înţelege orice informaţie la care are ori poate avea acces un număr mare de persoane; f) client - orice investitor persoană fizică sau juridică pentru care o S.S.I.F. prestează servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe; g) client profesional - orice client care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 8; h) client de retail ("retail client") - clientul care nu este client profesional; i) conducător - persoană sau persoanele care conduc efectiv activitatea societăţii de servicii de investiţii astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (3) lit. a), lit. b) pct. 1 şi lit. c); j) consultanţă pentru investiţii prestată de o firmă de investiţii - recomandarea personală data unui client, la cererea acestuia sau la iniţiativa firmei de investiţii, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare; k) externalizarea - un contract de orice tip încheiat între firma de investiţii şi un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfăşoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firma de investiţii; l) grup în legătură cu o firmă de investiţii - grupul din care face parte o firmă de investiţii format dintr-o societate mamă, filialele sale şi entităţile în care societatea mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi entităţile legate una de alta printr-o relaţie având următorul înţeles:(i) o entitate împreună cu una sau cu mai multe entităţi sunt conduse pe o bază unică, în baza unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi; sau(ii) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entităţi sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleaşi persoane pe perioada anului financiar şi până la efectuarea situaţiilor consolidate; m) date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria şi numărul actului de identitate sau, pentru cetăţenii străini, ale paşaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completă - strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completa a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagina internet, capitalul social subscris şi vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi codul IBAN; n) executarea ordinelor în numele clienţilor - efectuarea operaţiunilor necesare pentru încheierea contractelor de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele clienţilor; o) finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare - are înţelesul prevăzut în Regulamentul CE nr. 1.287/2006; p) firma de investiţii - are înţelesul prevăzut la art. 7 alin. (1) pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, respectiv orice persoană juridică a carei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiţii financiare către terţi şi/sau desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi de investiţii pe baze profesionale; q) formator de piaţă ("market maker") - S.S.I.F. care este prezentă în mod continuu pe piaţă pentru a tranzacţiona pe cont propriu şi care se comporta ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preţurile afişate de aceasta; r) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care, în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afară pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare; s) ordin - instrucţiunea de a cumpăra sau de a vinde un anumit instrument financiar; t) ordin limită - ordinul de a cumpăra sau de a vinde un instrument financiar la un preţ specificat sau mai bun decât acesta şi într-o cantitate specificată; u) persoana care efectuează operaţiuni cu titlu profesional - înseamnă cel puţin următoarele: o firmă de investiţii, inclusiv societăţile de servicii de investiţii financiare, sau o instituţie de credit; v) persoana cu care o persoană relevantă are relaţii de familie - înseamnă oricare din următoarele:(i) soţul (soţia) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislaţia naţională echivalent al soţului (soţiei);(ii) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevantă;(iii) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacţiei personale, locuia cu acea persoană în aceeaşi locuinţă de cel puţin un an; w) persoana relevantă (în cauză) - în raport cu firma de investiţii înseamnă oricare din următoarele:(i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiţii;(ii) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiţii;(iii) un angajat (salariat) al firmei de investiţii sau al unui agent delegat al firmei de investiţii, precum şi orice altă persoană fizică care îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul firmei de investiţii sau a agentului delegat al firmei de investiţii şi care este implicat în desfăşurarea de către firma de investiţii a serviciilor şi activităţilor de investiţii;(iv) persoana fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firma de investiţii sau către agenţii delegaţi ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfăşurării de către firma de investiţii a serviciilor şi activităţilor de investiţii; x) societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) - firma de investiţii, persoană juridică română; y) stat membru gazdă:(i) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de servicii de investiţii financiare are o sucursală sau furnizează servicii şi/sau activităţi;(ii) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care piaţa reglementată efectuează operaţiuni specifice pentru a facilita membrilor sau participanţilor din respectivul stat membru accesul la tranzacţionare de la distanţă în cadrul sistemului sau; z) suport durabil - orice instrument care permite unui client să stocheze informaţiile pe care le primeşte personal într-un mod care să permită accesul în viitor pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului la care se referă informaţia şi care permite reproducerea fără modificări a informaţiei stocate;z^1) tranzacţionarea pe cont propriu - efectuarea de tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la bază resursele proprii ale firmei de investiţii.  +  Articolul 3 (1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română. (2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi acceptate dacă sunt în limba engleză sau în traducere autorizată în limba română ori engleză.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. III din REGULAMENTUL nr. 13 din 21 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014. (3) Toate actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislaţia română aplicabilă, precum şi de reglementările C.N.V.M. (4) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii cererii. (5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 şi/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.  +  Articolul 4 (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor prevăzute de prezentul regulament vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. (2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.  +  Articolul 5În cazul în care serviciile de investiţii financiare sunt prestate de către instituţii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.  +  Titlul II Intermediarii de servicii de investiţii financiare  +  Capitolul I Societăţile de servicii de investiţii financiare  +  Secţiunea 1 Procedura de acordare şi de retragere a autorizaţiei  +  Articolul 6 (1) Entitatea care intenţionează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investiţii financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament. (2) S.S.I.F. poate fi autorizată de C.N.V.M. să presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute în anexa nr. 9. (3) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, S.S.I.F. trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în titlul II, capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum şi următoarele cerinţe: a) S.S.I.F. trebuie să fie administrată de un consiliu de administraţie format din cel puţin 3 membri, iar conducerea efectivă a acesteia trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane îndeplinind condiţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004; b) conducătorii şi administratorii S.S.I.F.:1. trebuie să aibă o bună reputaţie pentru a asigura administrarea sigură şi prudentă a S.S.I.F.;2. nu trebuie să fi fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică;3. nu trebuie să se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, aplicate de C.N.V.M., sau al unor sancţiuni similare aplicate de Banca Naţională a României, denumită în continuare B.N.R., de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare C.S.A., sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar; c) membrii consiliului de administraţie ai S.S.I.F. trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă şi o experienţă profesională într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare sau al pieţei de capital de minimum 3 ani;----------Lit. c) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.c^1) conducătorii S.S.I.F. trebuie să îndeplinească condiţiile stabile de art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. În înţelesul prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, conducătorii S.S.I.F. trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care cuprinde specializări din domeniul financiar, ca de exemplu inginerie economică sau matematici aplicate, sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii şi o experienţă profesională într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare sau al pieţei de capital de minimum 3 ani;----------Lit. c^1) a alin. (3) al art. 6 a fost introdusă de pct. 3 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015. d) abrogată;-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 6 a fost abrogată de pct. 1 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. e) S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul iniţial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004; f) abrogată;-------------Lit. f) a alin. (3) al art. 6 a fost abrogată de pct. 1 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. g) S.S.I.F. trebuie să dispună de un spaţiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:1. să se afle în folosinţa exclusivă a S.S.I.F.;2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri şi serviciilor ce urmează a fi autorizate;3. să fie în suprafaţă de cel puţin 70 de mp;4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce vor fi desfăşurate;5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor; h) în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiţia prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investiţii financiare ce urmează să fie autorizate de C.N.V.M.; i) S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnică adecvată şi de personal corespunzător serviciilor de investiţii financiare ce urmează a fi autorizate; j) S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7. (4) Membrilor consiliului de administraţie, auditorilor şi angajaţilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acţionari semnificativi, să deţină o funcţie sau să fie angajaţi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. (5) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acţionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conducă şi să coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toată durata programului de lucru al acesteia. (6) Unul din conducătorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Ceilalţi conducători pot fi autorizaţi ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare al respectivei S.S.I.F.  +  Articolul 7 (1) Autorizaţia acordată unei S.S.I.F. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A şi 1B, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată; b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii; c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi pentru conducătorii societăţii sunt necesare următoarele documente:1. curriculum vitae cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c);2. copia actului de identitate;3. copia legalizată a actului de studii;4. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;6. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, întocmită conform anexei nr. 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c), precum şi ale alin. (4), respectiv (5) al aceluiaşi articol;7. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, întocmită conform anexei nr. 1D, care trebuie să cuprindă: toate deţinerile individuale şi deţinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în legături strânse, în orice societate comercială şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot; e) pentru acţionarii semnificativi, persoane juridice, documentele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. f) pentru acţionarii semnificativi, persoane fizice, documentele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009;-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. g) abrogată;-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 3 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. h) abrogată;-------------Lit. h) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 3 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. i) regulamentul de organizare şi funcţionare, care va cuprinde şi organigrama S.S.I.F., regulile şi procedurile interne prevăzute la titlul III, capitolul I; j) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. m);2. informaţii cu privire la serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. intenţionează să le presteze;3. informaţii cu privire la modul în care S.S.I.F. intenţionează să acţioneze pentru prestarea serviciilor de investiţii financiare, astfel încât activităţile să se desfăşoare într-un mod sigur şi prudent;4. informaţii cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestării serviciilor de investiţii financiare;5. informaţii cu privire la locul în cadrul căruia S.S.I.F. va desfăşura operaţiuni (piaţa reglementată, ATS etc.) şi cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va încheia contracte pentru efectuarea operaţiunilor specifice;6. categoriile de clienţi cu care S.S.I.F. intenţionează să încheie contracte (clienţi de retail şi/sau clienţi profesionali);7. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităţilor şi limitelor de competenţă pentru personalul cu putere de decizie;8. studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;9. politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei; k) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie, pentru conducătorii S.S.I.F. şi pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. doreşte să o/le autorizeze ca reprezentant al/reprezentanţi ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M.; l) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităţilor stabilite de acesta şi prin regulile şi procedurile interne ale S.S.I.F.; m) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin 4 persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare; n) copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social şi sediului central, după caz, necesar funcţionarii S.S.I.F., care va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. g) şi h). Contractul de închiriere/subînchiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţiune ca dovada a deţinerii spaţiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat, însoţită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală; o) declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social şi/sau pentru sediul central, întocmită conform anexei nr. 1L; p) dovada deţinerii capitalului iniţial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înfiinţare capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară; q) curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcţia de audit intern şi, respectiv, de administrare a riscului; r) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrări prudenţiale eficiente. (2) C.N.V.M. va acorda autorizaţia S.S.I.F., sub condiţia achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzute la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării. (3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. (4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investiţii financiare menţionate în decizia de autorizare numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (3).  +  Articolul 7^1C.N.V.M. notifică Autorităţii europene de supraveghere pentru valori mobiliare şi pieţe - ESMA fiecare autorizaţie de funcţionare acordată.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 3, Secţiunea a 3-a din REGULAMENTUL nr. 16 din 7 decembrie 2011 aprobat prin ORDINUL nr. 107 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 16 decembrie 2011.  +  Articolul 8C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia de funcţionare în situaţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum şi în următoarele cazuri: a) există indicii că persoanele care au calitatea de conducători ai S.S.I.F. nu au reputaţie şi experienţă suficiente sau există motive obiective şi demonstrabile pentru a estima că persoanele propuse în calitate de conducători nu ar asigura administrarea corectă şi prudentă a S.S.I.F.; b) societatea care a solicitat eliberarea autorizaţiei nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.  +  Articolul 9Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F. are loc în situaţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin: a) decizie de retragere a autorizaţiei dacă S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor menţionate la art. 11; b) prin ordonanţă de sancţionare în cazul constatării nerespectării reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor titlului IX din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 10 (1) După retragerea autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acţionarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societăţii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.". (2) În situaţia în care societatea nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1), C.N.V.M. va solicita consiliului de administraţie al S.S.I.F. să convoace adunarea generală a acţionarilor care va avea în vedere lichidarea societăţii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.". (3) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (2), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acţionarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (1). (4) După retragerea autorizaţiei, toate evidenţele şi înregistrările S.S.I.F. referitoare la serviciile şi activităţile de investiţii desfăşurate vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.  +  Articolul 11 (1) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a S.S.I.F. se efectuează în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H şi 1I, însoţită de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.; b) adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, în care să se menţioneze, după caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ţinută de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces; c) dovada achitării datoriilor faţă de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi; d) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; e) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii la data încetării activităţii; f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei; g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii. (2) Prevederile alin. (1) lit. b)-g) se aplică şi în cazul în care retragerea autorizaţiei are loc ca urmare a faptului ca S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării.  +  Articolul 11^1C.N.V.M. notifică ESMA fiecare retragere de autorizaţie de funcţionare.-------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 3, Secţiunea a 3-a din REGULAMENTUL nr. 16 din 7 decembrie 2011 aprobat prin ORDINUL nr. 107 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 16 decembrie 2011.  +  Secţiunea 2Modificări în modul de organizare şi funcţionare a S.S.I.F.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.  +  Articolul 13 (1) S.S.I.F. va supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării la oficiul registrului comerţului, următoarele modificări în modul de organizare şi funcţionare: a) majorarea/reducerea capitalului social; b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate; c) modificarea structurii acţionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor calificate aprobate de C.N.V.M. conform Regulamentului nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, şi art. 18 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 5 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. d) modificarea componenţei consiliului de administraţie şi/sau a conducerii S.S.I.F.; e) schimbarea sediului social; f) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare; g) schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii. (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare şi/sau modificare a autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F. (3) Modificările de la alin. (1) lit. a), b) şi d)-g) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care C.N.V.M. dispune restrângerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de capital prevăzute în reglementările aplicabile. Modificarea devine opozabilă la data emiterii de către C.N.V.M. a actului individual. (5) După obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M., cu excepţia modificării prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligaţia de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat. (6) Decizia prevăzută la alin. (2) îşi pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului în termenul prevăzut la alin. (5). (7) Majorarea capitalului social al unei S.S.I.F. nu poate fi efectuată prin aport în natură.  +  Articolul 14 (1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 13, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificări, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative. (2) În cazul în care S.S.I.F. deţine atât sediu social, cât şi sediu central, aceasta are obligaţia de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative. (3) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 13 în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 15 (1) Decizia prevăzută la art. 13 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmite conform anexelor nr. 1J şi 1K, completată şi însoţită, după caz, de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.; b) actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizată; c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a); d) documentele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi ai S.S.I.F. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 6 al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 2 din 19 martie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 15 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. e) dovada deţinerii capitalului iniţial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizării, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b); f) contracte de cesiune, extras din registrul acţionarilor, noua structură a acţionariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c); g) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d); h) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionarii, în copie legalizată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, şi alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f); i) regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde organigrama sediului secundar şi proceduri speciale privind evidenţa şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului şi agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f); j) nota explicativă privind situaţia arhivei, a agenţilor de servicii de investiţii financiare şi, după caz, a reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au desfăşurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1L, precum şi dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei; k) declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1L, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f); l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/completarea autorizaţiei. (2) Actul care atesta deţinerea spaţiului sediului secundar va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirării. Nu se accepta contracte de asociere în participaţiune ca dovadă a deţinerii spaţiului sediilor secundare. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat, însoţită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5 în următoarele cazuri: a) persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administraţie al societăţii; b) persoana pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administraţie este deja autorizată în calitate de conducător al societăţii.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1M şi 1N va fi însoţită de următoarele documente: a) declaraţia, sub semnătura olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activităţii societăţii absorbite, însoţită de:1. adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem în care să se menţioneze, după caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ţinută de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;2. dovada achitării datoriilor faţă de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi; b) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor participante; c) proiectul de fuziune/divizare; d) actul adiţional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante sau, după caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultată/rezultate; e) bilanţurile contabile de fuziune/divizare ale societăţilor participante; f) raportul administratorilor şi al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare; g) orice alte informaţii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentaţiei; h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei. (2) În cazul în care S.S.I.F. fuzionează cu o societate comercială cu obiect diferit de activitate, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1), cererea va fi însoţită de declaraţia, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al societăţii comerciale cu obiect diferit de activitate cu privire la încetarea activităţii şi încetarea obligaţiilor contractuale asumate anterior. (3) În cazul fuziunii prin absorbţie, societatea absorbantă nu poate presta servicii de investiţii financiare fără autorizarea C.N.V.M. (4) S.S.I.F. rezultată/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz: a) retragerea autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 11; b) autorizarea funcţionarii, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Articolul 17 (1) S.S.I.F. poate înfiinţa sedii secundare (sucursale sau agenţii), cu respectarea, după caz, a cerinţelor operaţionale menţionate la alin. (2) - (8). (2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită prestarea serviciilor de investiţii financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., după cum urmează: a) să dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţă să nu fie mai mică de 50 mp. Spaţiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor; b) să aibă telefon şi fax; c) să asigure o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii în cadrul sucursalei; d) să aibă angajaţi cel puţin 2 agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizaţi de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament; e) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agenţiile subordonate, respectiv la evidenţa şi controlul activităţii agenţiilor; f) să aibă un sistem de evidenţă şi prelucrare a ordinelor de tranzacţionare. (3) În cazul în care S.S.I.F. prestează de la sediul sucursalei toate serviciile de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., spaţiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerinţele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz. (4) În cadrul agenţiei pot fi prestate numai serviciile prevăzute la pct. 1 lit. a), d) şi e) şi pct. 2 lit. c) şi e) din anexa nr. 9. Ordinele de tranzacţionare preluate de la clienţi vor fi transmise, în vederea executării, către sucursala S.S.I.F. de care aparţine agenţia sau către sediul social/central. (5) Agenţia va fi astfel organizată încât: a) să dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţă să nu fie mai mica de 15 mp; b) să aibă telefon şi fax; c) să aibă dotarea tehnică necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central; d) să aibă cel puţin un agent pentru servicii de investiţii financiare autorizat. (6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central asigură şi supravegherea activităţilor efectuate de către agenţiile S.S.I.F. din subordine. (7) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sucursalelor şi, respectiv, agenţiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum şi balanţele de verificare aferente activităţii sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situaţiei financiare generale a S.S.I.F. (8) Lunar, toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzacţionare primite la agenţie vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire şi în copie către sucursală. (9) S.S.I.F. are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.  +  Secţiunea 3Abrogată.----------Secţ. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 20Abrogat.----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 4 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Capitolul II Instituţiile de credit  +  Articolul 28 (1) Instituţiile de credit autorizate de B.N.R. prestează serviciile de investiţii financiare prevăzute în anexa nr. 9 numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. (2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urma depunerii cererii de înscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însoţită de autorizaţia eliberată de B.N.R. cuprinzând serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate şi de următoarele documente: a) procedurile interne care să prevadă cel puţin următoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, identificarea spaţiilor în care se prestează astfel de servicii, precum şi evidenţa distinctă a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele specifice activităţii bancare; b) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, a reprezentantului legal privind acceptarea de către instituţia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.V.M. în spaţiile menţionate în procedurile interne, la personalul care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, precum şi la evidenţele aferente activităţii desfăşurate pe piaţa de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către instituţia de credit a legislaţiei privind piaţa de capital; c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, agenţi delegaţi, precum şi transmiterea documentaţiei în vederea autorizării agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, agenţilor delegaţi şi înscrierii acestora în Registrul public al A.S.F., conform prevederilor prezentului regulament şi ale reglementărilor A.S.F. privind agenţii delegaţi;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 28 a fost modificată de pct. 5 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015. d) nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital, precum şi a persoanei/persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca reprezentant al/reprezentanţi ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzute la titlul III, capitolul I, secţiunea 2; e) obţinerea calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 3 alin. (2) şi (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor; f) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii instituţiei de credit în relaţia cu C.N.V.M. g) dovada achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.  +  Articolul 29 (1) Instituţiile de credit au obligaţia să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menţionate la art. 28 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea agenţilor de servicii de investiţii financiare/agenţilor delegaţi în/din Registrul C.N.V.M., precum şi autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentanţilor compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament. (2) Instituţiile de credit au obligaţia să înregistreze şi să arhiveze distinct toate evidenţele privind serviciile de investiţii financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectării cerinţelor organizatorice şi a regulilor de conduită în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 30 (1) Lista instituţiilor de credit înscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicată pe site-ul C.N.V.M. (2) La încetarea activităţii, instituţia de credit are obligaţia să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentând în acest sens documentele prevăzute la art. 11. (3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situaţia în care hotărăşte măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situaţia încetării activităţii sau a retragerii autorizaţiei unei instituţii de credit, cu privire la măsurile adoptate în vederea protejării fondurilor băneşti şi ale instrumentelor financiare ale clienţilor acesteia, pentru care instituţia de credit a prestat servicii de investiţii financiare.  +  Articolul 31Tarifele şi comisioanele percepute de către C.N.V.M. de la instituţiile de credit vor fi cele aplicabile societăţilor de servicii de investiţii financiare.  +  Articolul 32 (1) Prevederile titlului III, IV şi V, cu excepţia art. 153 şi art. 192, se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit cu privire la serviciile de investiţii financiare prestate de acestea. (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituţiilor de credit care efectuează operaţiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzacţionează numai pe piaţa monetară. (3) Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. următoarele situaţii şi documente: a) raportul menţionat la art. 79 pentru activitatea desfăşurată pe piaţa de capital; b) raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital cu privire la activitatea desfăşurată de instituţia de credit în acest domeniu.  +  Capitolul III Traderii  +  Articolul 33 (1) Traderul este persoana juridică constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, autorizată de C.N.V.M. în condiţiile prevederilor titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament. (2) În vederea autorizării în calitate de trader şi a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridică menţionată la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzacţionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures şi cu opţiuni; b) să aibă un capital iniţial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 euro, calculat la cursul de referinţă al B.N.R. din ziua vărsării. La înfiinţare, capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară; c) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare care să-i permită conectarea la sistemul pieţei reglementate; d) acţionarii/asociaţii, conducerea administrativă şi executivă:1. să nu fie acţionari semnificativi şi să nu deţină nicio funcţie sau să fie angajaţi ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;2. să nu se afle sub interdicţia vreunei sancţiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi similare;3. să nu fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică; e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).  +  Articolul 34 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, şi societăţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piaţa reglementată pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele mărfuri. (2) Societatea comercială menţionată la alin. (1) va fi autorizată să efectueze tranzacţii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) respectă prevederile art. 33 alin. (2) lit. b)-e); b) nu se află în una din fazele procedurii de reorganizare judiciară sau faliment; c) organizează şi evidenţiază distinct operaţiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile; d) asigură accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidenţele şi înregistrările specifice operaţiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile şi în spaţiile în care îşi desfăşoară activităţile.  +  Articolul 35 (1) Autorizaţia acordată unui trader se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 5A, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată; b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului de constituire şi de înregistrare a societăţii; c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste obiectul de activitate, acţionarii semnificativi şi administratorii societăţii, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) pentru fiecare administrator al societăţii:1. copia actului de identitate;2. curriculum vitae;3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată; f) copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social; g) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz; h) acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societăţii în cadrul sistemului de tranzacţionare; i) contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare; j) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin unui agent pentru servicii de investiţii financiare care va efectua tranzacţii cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societăţii; k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader. (2) După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora.  +  Articolul 36 (1) Traderul va transmite C.N.V.M. următoarele raportări: a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M, care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar. (2) Anual, traderul va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizată şi completată integral.  +  Articolul 37 (1) Traderul trebuie să întocmească şi să ţină la zi cel puţin următoarele: a) evidenţe ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, ale intrărilor/ieşirilor de numerar şi documentele primare care au stat la baza acestora; b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate poziţiile deschise pe care le deţine şi marja necesară pentru acoperirea acestora; c) confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite; d) evidenţe privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situaţia contului în marjă. (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum şi rapoartele şi notificările primite de la piaţa reglementată, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie păstrate pentru o perioada de minimum 5 ani şi să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.  +  Articolul 38 (1) Prevederile art. 9, 10 şi 11 se aplică în mod corespunzător traderilor şi, respectiv, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare autorizaţi în numele acestora.----------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 6 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015. (2) La încetarea activităţii, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 34 alin. (1), traderul are obligaţia să solicite retragerea autorizaţiei, întocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C, însoţită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.  +  Capitolul IV Consultanţii de investiţii  +  Secţiunea 1 Proceduri de autorizare şi de retragere a autorizaţiei  +  Articolul 39 (1) Consultanţii de investiţii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile titlului II, capitolul VII din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care prestează cu titlu profesional servicii de consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene. (2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personală data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din iniţiativa consultantului de investiţii, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare, consta în servicii de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum şi de furnizare de opinii în legătură cu vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare.  +  Articolul 40Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investiţii, persoana fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă; b) să aibă experienţă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital. Experienţa profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licenţă; c) să fi promovat cursul de pregătire pe piaţa de capital specific consultanţilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.; d) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de consultanţă de investiţii; e) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală; f) să nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea; g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică; h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 41 alin. (1).  +  Articolul 41 (1) În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoană fizică va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însoţită de următoarele documente: a) copia actului de identitate; b) copia legalizată a actului de studii; c) copia carnetului de muncă sau adeverinţe de la locurile de muncă, în original, care să ateste experienţa menţionată la art. 40 lit. b); d) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 40, întocmită conform anexei nr. 6B; e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată; g) prospectul de consultanţă care să conţină cel puţin următoarele informaţii: un rezumat al pregătirii şi experienţei profesionale, adresa şi numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care acordă consultanţă, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanţă percepute; h) angajamentul de a înmâna clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul menţionat la lit. g), anterior prestării de servicii de consultanţă; i) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de deţineri; j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investiţii, recunoscut de C.N.V.M.; k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii. (2) În termen de maximum 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare, consultantul de investiţii va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administraţia financiară teritorială. (3) Consultantul de investiţii, persoană fizică, poate presta servicii de consultanţă în nume propriu sau în numele unei singure societăţi de consultanţă de investiţii.  +  Articolul 42 (1) Persoanele juridice, altele decât intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investiţii, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului ca societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată; b) obiectul de activitate al societăţii se circumscrie exclusiv domeniului financiar şi cuprinde explicit consultanţă de investiţii; c) societatea are un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii; d) societatea are cel puţin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii; e) acţionarii/asociaţii semnificativi, precum şi membrii consiliului de administraţie să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital, cu excepţia societăţii de consultanţă de investiţii; f) membrii consiliului de administraţie îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 40 lit. f) şi g); g) prezintă toate documentele prevăzute la art. 43. (2) Consultanţii de investiţii autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentului regulament au obligaţia de a-şi majoră capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c) până la data de 31 decembrie 2007.  +  Articolul 43În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii, în original sau în copie legalizată; b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii; c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, administratorii societăţii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru administratorii societăţii; f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului sau la administraţia financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării autorizaţiei; g) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care deţine în societate o poziţie cel puţin semnificativă sau declaraţia pe proprie răspundere, sub semnătura olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri; h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanţii de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societăţii; i) prospectul de consultanţă care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, numele administratorilor societăţii, numele consultantului/consultanţilor de investiţii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajaţi ai societăţii şi rezumatul pregătirii şi experienţei profesionale a acestora, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care societatea acordă consultanţă, posibilele conflicte de interese, precum şi tarifele de consultanţă percepute; j) angajamentul consultanţilor de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societăţii de a înmâna clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul menţionat la lit. i), anterior prestării de servicii de consultanţă; k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii a persoanei juridice; l) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, a membrilor consiliului de administraţie cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) şi f).  +  Articolul 44 (1) Consultantul de investiţii are obligaţia să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor şi condiţiilor avute în vedere la acordarea autorizaţiei, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectivă. (2) Prospectul de consultanţă trebuie actualizat şi retransmis clienţilor ori de câte ori apar modificări în conţinutul acestuia.  +  Articolul 45 (1) Retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii poate avea loc în următoarele situaţii: a) la solicitarea consultantului de investiţii; b) în situaţia în care consultantul de investiţii nu a desfăşurat activitatea pentru care a fost autorizat în ultimele 12 luni anterioare datei-limită pentru transmiterea raportului de activitate prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. c) pentru persoanele juridice, respectiv la art. 51 pentru persoanele fizice; c) în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. (2) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a consultantului de investiţii se efectuează în baza unei cereri semnate, după caz, de consultantul de investiţii, persoană fizică, sau de reprezentantul legal al consultantului de investiţii, persoană juridică. Cererea va fi însoţită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizaţiei. (3) Retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în termen de 30 de zile de la data-limită de transmitere a raportului de activitate privind serviciile de consultanţă prestate în cursul anului precedent prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. c), respectiv la art. 51, în situaţia în care consultantul de investiţii nu poate face dovada prestării activităţii în perioada cuprinsă între sfârşitul anului de raportare şi data-limită a obligaţiei de transmitere a raportului.----------Art. 45 a fost modificat de pct. 7 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Articolul 46C.N.V.M este în drept să suspende autorizaţia unui consultant de investiţii pentru o perioada cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni prevăzute de lege.  +  Articolul 47C.N.V.M. va dispune retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii în situaţia în care constată încălcarea repetată a regulilor de conduita, precum şi în situaţia în care se constată imposibilitatea asigurării supravegherii activităţii respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Secţiunea 2 Reguli privind conduita consultanţilor de investiţii  +  Articolul 48 (1) În aplicarea definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j), recomandarea personală este o recomandare care este făcută către o persoană în calitatea acesteia de investitor sau potenţial investitor ori în calitatea să de reprezentant al unui investitor sau potenţial investitor. (2) Recomandarea personală trebuie prezentată adecvat persoanei căreia i se adresează sau trebuie să fie bazată pe luarea în considerare a caracteristicilor acelei persoane şi trebuie să ia în considerare una din următoarele operaţiuni: a) cumpărarea, vânzarea, subscrierea (subscribe), schimbul, răscumpărarea, deţinerea sau subscrierea (underwrite) unui instrument financiar; b) exercitarea sau neexercitarea oricărui drept conferit de un instrument financiar de a cumpăra, vinde, subscrie, schimba sau răscumpără un instrument financiar. (3) Exprimarea unei recomandări exclusiv prin intermediul canalelor de distribuţie sau către public nu reprezintă o recomandare personală în sensul definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j).  +  Articolul 49 (1) Consultanţii de investiţii au obligaţia respectării regulilor de conduită prevăzute la titlul III, aplicabile serviciilor de consultanţă de investiţii, precum şi următoarele cerinţe prevăzute la alin. (2)-(15). (2) Consultantul de investiţii trebuie să presteze serviciile de consultanţă cu profesionalism, să manifeste competenţă şi obiectivitate în rapoartele întocmite şi aprecierile formulate. (3) Consultantul de investiţii va menţine un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul sau de activitate. (4) Consultantul de investiţii va da dovada de conştiinciozitate şi seriozitate în prestarea serviciilor de consultanţă. (5) Consultantul de investiţii va utiliza surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informaţii nereale, eronate, în rapoartele sau recomandările sale. (6) Consultantul de investiţii va păstra evidenţa materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru că în orice moment să facă dovada bunei sale credinţe. (7) Consultantul de investiţii va prezenta clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza creării, analizării şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare. (8) Consultantul de investiţii va folosi cel mai potrivit raţionament cu privire la includerea unor factori importanţi în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor şi recomandărilor sale. (9) Consultantul de investiţii va face distincţia între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandările sale, abordând cu maxima obiectivitate domeniul analizat. (10) Consultantul de investiţii va indica caracteristicile de bază ale investiţiei în cazul publicării unor studii de analiză, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client. (11) Consultantul de investiţii va ţine seama de caracteristicile de bază ale investiţiei, ale portofoliului specific, precum şi de particularităţile clientului la întocmirea rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandărilor şi opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client. (12) Consultantul de investiţii nu va prelua materiale din studiile elaborate şi publicate de alţi specialişti fără a indica sursa şi autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale. (13) Consultantul de investiţii nu va face nicio declaraţie care să inducă în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea şi calităţile sale profesionale sau la performanţele viitoare ale instrumentelor financiare analizate. (14) Consultantul de investiţii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nicio garanţie asupra calităţii sau profitului investiţiei analizate, ci doar va transmite cu acurateţe informaţii, va elabora studii şi analize cu privire la instrumentele financiare implicate. (15) Consultantul de investiţii are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor privitoare la clienţii săi.  +  Secţiunea 3 Supravegherea consultanţilor de investiţii  +  Articolul 50 (1) Consultanţii de investiţii sunt obligaţi să ţină o evidenţă strictă a operaţiunilor pe care le desfăşoară şi să îşi organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Consultanţii de investiţii, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M. următoarele raportări: a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar; c) raportul de activitate privind serviciile de consultanţă prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul menţionat la lit. b).  +  Articolul 51Consultanţii de investiţii persoane fizice vor transmite anual, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanţă de investiţii desfăşurate în anul precedent.  +  Articolul 52Consultanţii de investiţii vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situaţii, evidenţe şi rapoarte solicitate şi nu vor îngrădi în niciun fel exercitarea de către C.N.V.M. a atribuţiilor sale de supraveghere şi inspecţie în vederea verificării activităţii şi a realităţii raportărilor transmise.  +  Capitolul V Operaţiuni transfrontaliere  +  Secţiunea 1 Servicii şi activităţi de investiţii financiare desfăşurate de S.S.I.F. pe teritoriul altor state membre  +  Articolul 53 (1) S.S.I.F. poate presta servicii şi activităţi de investiţii financiare în alte state membre în baza deciziei de autorizare eliberate de C.N.V.M.: a) prin înfiinţarea unei sucursale în condiţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004; b) în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004. (2) Serviciile şi activităţile de investiţii financiare ce pot fi desfăşurate pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevăzute în autorizaţia de funcţionare a S.S.I.F. Serviciile conexe pot fi prestate numai împreună cu un serviciu sau o activitate de investiţii. (3) S.S.I.F. autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii de natura celor prevăzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. b) şi c) poate deveni membru al unor pieţe reglementate dintr-un alt stat membru sau poate avea acces în cadrul acestor pieţe, conform uneia din următoarele modalităţi: a) direct, prin înfiinţarea unei sucursale în respectivul stat membru; b) devenind membru la distanţă sau având acces de la distanţă la piaţa reglementată, fără a mai fi necesară stabilirea pe teritoriul acelui stat membru.  +  Articolul 54 (1) Orice S.S.I.F. care intenţionează să presteze servicii sau activităţi de investiţii pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, sau care doreşte să îşi modifice pachetul de servicii sau de activităţi de investiţii prestate, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informaţii: a) statul membru în care intenţionează să opereze; b) un plan de afaceri, în limba română şi în traducere legalizată în limba engleză, precizând, în special, serviciile şi/sau activităţile de investiţii şi serviciile conexe pe care intenţionează să le presteze şi dacă intenţionează să folosească agenţi delegaţi pe teritoriul acelui stat membru; c) identitatea agenţilor delegaţi, dacă este cazul. (2) C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazdă, la solicitarea acesteia, informaţiile cu privire la identitatea agenţilor delegaţi pe care S.S.I.F. intenţionează să îi folosească pe teritoriul respectivului stat. (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorităţii competente din statul membru gazdă în termen de maximum o lună. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe să presteze serviciile de investiţii în cauză, în statul membru gazdă. (4) În situaţia în care se modifică conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1), S.S.I.F. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M., cu cel puţin o lună înainte de aplicarea acesteia. Aceste modificări vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorităţii competente din statul membru gazdă.  +  Articolul 55 (1) S.S.I.F. care intenţionează să deschidă o sucursală într-un stat membru va notifica în prealabil C.N.V.M., împreună cu următoarele informaţii: a) statul membru pe teritoriul căruia intenţionează să îşi stabilească o sucursală; b) un plan de afaceri, în limba română şi în traducere legalizată în limba engleză, care va cuprinde, printre altele, serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei, structura organizatorică a acesteia şi dacă sucursala intenţionează să apeleze la agenţi delegaţi; c) adresa din statul membru de la care pot fi obţinute documente; d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei. (2) În cazul în care S.S.I.F. foloseşte un agent delegat stabilit în alt stat membru, acesta va fi asimilat sucursalei aplicându-se prevederile corespunzătoare aplicabile sucursalei. (3) În termen de 3 luni de la primirea comunicării şi informaţiilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazda informaţiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.I.F. În consecinţă, împreună cu motivele refuzului. (4) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.I.F., constată că: a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară adecvată, în raport cu serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei; b) S.S.I.F. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a situaţiei financiare. (5) Pe lângă informaţiile menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va comunica autorităţii competente din statul membru gazdă şi informaţiile referitoare la schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.S.I.F. este membră. (6) Până la data la care Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A. va asigura investitorilor membrilor săi un plafon de compensare reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte legislaţia naţională din statul membru gazdă în scopul suplimentarii compensaţiei conform normelor europene. (7) În cazul modificării conţinutului uneia dintre informaţiile prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. cu cel puţin o lună înainte de implementarea schimbării. (8) C.N.V.M. va comunica autorităţii competente din statul membru gazdă orice modificare a informaţiilor transmise anterior, în conformitate cu alin. (1) şi (3). (9) Sucursala S.S.I.F. poate începe activitatea la data notificării primite din partea autorităţii competente din statul membru gazdă sau, în absenţa acestei notificări, în termen de două luni de la data transmiterii de către C.N.V.M. a informaţiilor menţionate la alin. (1). (10) C.N.V.M. nu supraveghează respectarea de către sucursala S.S.I.F. înfiinţată într-un stat membru a prevederilor menţionate la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2. Autoritatea competentă din statul membru gazda în care S.S.I.F. înfiinţează o sucursală va supraveghea respectarea de către sucursală a prevederilor legale aplicabile în respectivul stat membru, similare celor enumerate anterior. (11) În exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere şi control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilă a autorităţii competente din statul membru gazdă, să efectueze inspecţii la sediul sucursalelor S.S.I.F. înfiinţate într-un stat membru.  +  Secţiunea 2 Servicii şi activităţi de investiţii financiare desfăşurate în România de firmele de investiţii din alte state membre  +  Articolul 56 (1) Firmele de investiţii autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii şi activităţi de investiţii financiare, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale, în condiţiile prevăzute la titlul II, capitolul VIII, secţiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004. (2) Serviciile conexe prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 9, menţionate în autorizaţie, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale menţionate la pct. 1 din aceeaşi anexă. (3) Firmele de investiţii din statele membre şi sucursalele acestora se înscriu în Registrul A.S.F., conform prevederilor reglementărilor specifice aplicabile emise de A.S.F.-------------Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de pct. 2 al art. III din REGULAMENTUL nr. 13 din 21 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014. (4) Prevederile art. 54 şi art. 55 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(8) se aplică corespunzător firmelor de investiţii din statele membre, C.N.V.M. urmând a fi notificată în prealabil de către autorităţile competente din statele membre de origine ale firmelor de investiţii care intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul României.  +  Articolul 57 (1) Informaţiile privind identitatea agenţilor delegaţi care vor promova servicii de investiţii financiare în numele firmelor de investiţii din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autorităţile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul şi în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacţionare. (2) În situaţia în care firma de investiţii dintr-un stat membru va utiliza agenţi delegaţi situaţi într-un alt stat membru decât statul membru de origine al respectivei firme de investiţii, aceştia vor fi asimilaţi sucursalei aplicându-se corespunzător prevederile referitoare la înfiinţarea unei sucursale pe teritoriul altui stat membru.  +  Articolul 58 (1) Firmele de investiţii autorizate în statele membre să presteze servicii şi activităţi de investiţii de natura celor prevăzute la pct. 1 lit. b) şi c) din anexa nr. 9 au dreptul de a deveni membre ale pieţelor reglementate sau să aibă acces în cadrul acestor pieţe, prin una din următoarele modalităţi: a) direct, prin stabilirea unei sucursale în România; b) devenind membri la distanţă sau având acces de la distanţă la piaţa reglementată, fără a fi necesară stabilirea pe teritoriul României. (2) Firmele de investiţii autorizate în statele membre au dreptul de a avea acces la sistemele de compensare-decontare administrate de depozitarul central sau de casa de compensare/contrapartea centrală din România în scopul finalizării sau al organizării finalizării tranzacţiilor cu instrumente financiare. (3) Regulile de acces ale firmelor de investiţii autorizate în statele membre pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului de compensare-decontare/casa de compensare din România nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile S.S.I.F. conform reglementărilor aplicabile în vigoare. (4) Accesul pe o piaţă reglementată, într-un sistem alternativ de tranzacţionare sau într-un sistem de compensare-decontare al firmelor de investiţii prevăzute la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă sau de operatorul de sistem şi de depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală, aprobate de C.N.V.M, a regulilor de conduită şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor firme de investiţii.  +  Articolul 59 (1) C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele firmelor de investiţii din statele membre înfiinţate în România a prevederilor 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2 şi va putea să verifice, să adopte măsuri şi să solicite modificările necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investiţii financiare prestate pe teritoriul României. (2) Autoritatea competentă din statul membru de origine a firmei de investiţii care a înfiinţat o sucursală pe teritoriul României poate, în exercitarea responsabilităţilor sale şi cu informarea prealabilă a C.N.V.M., să efectueze inspecţii la sediul acelei sucursale. (3) În vederea întocmirii unor situaţii statistice, firmele de investiţii care au înfiinţat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul acelor sucursale. (4) Sucursalele firmelor de investiţii din statele membre au obligaţia să furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informaţiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a prevederilor alin. (1).  +  Secţiunea 3 Sucursalele intermediarilor din statele nemembre  +  Articolul 60 (1) Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condiţiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerţului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 1A, însoţită de documentaţia care atesta îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmează: a) autorizaţia eliberată de autoritatea competentă din statul de origine; b) actul constitutiv al societăţii, în original sau în copie legalizată; c) prezentarea structurii acţionarilor semnificativi, până la nivel de persoană fizică; d) adeverinţa de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în acelaşi stat cu autoritatea competentă emitentă a autorizaţiei;2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute în anexa nr. 9;3. capitalul social subscris şi integral vărsat al societăţii care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului iniţial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;4. certificarea faptului că societatea a fost auditată de către un auditor financiar la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar şi a faptului că aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii 2 ani; e) regulamentul de organizare şi funcţionare al sucursalei, precum şi procedurile interne care asigură respectarea prevederilor titlului III; f) actele care atesta deţinerea legală a sediului sucursalei; g) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operaţiunilor ce urmează să fie desfăşurate, conducerea sucursalei, structura organizatorică cu precizarea responsabilităţilor şi limitelor de competenţă pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investiţiei; h) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru conducătorii sucursalei; i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relaţia cu C.N.V.M. şi pentru reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern; j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursală; k) documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, şi la art. 72 din prezentul regulament, pentru autorizarea a cel puţin 2 agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 60 a fost modificată de pct. 8 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015. l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M.; m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectării cerinţelor de autorizare.  +  Articolul 61 (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004. (2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia prezentării la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului. (3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., dovada calităţii de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusă împreună cu datele de identificare ale acesteia şi cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investiţiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea şi documentaţia aferentă autorizării sucursalei.  +  Articolul 62Sucursala are obligaţia să notifice A.S.F., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acesteia, orice modificare a condiţiilor şi/sau a documentaţiei care au/a stat la baza acordării autorizaţiei şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiei, respectiv înscrierea în/radierea din Registrul public al A.S.F. a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, a agenţilor delegaţi, precum şi a reprezentanţilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor A.S.F. privind agenţii delegaţi.----------Art. 62 a fost modificat de pct. 9 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015.  +  Titlul III Cerinţe organizatorice şi reguli de conduită  +  Capitolul I Cerinţe organizatorice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 63 (1) În exercitarea activităţii şi serviciilor de investiţii, S.S.I.F. are obligaţia respectării cerinţelor organizatorice prevăzute în prezentul regulament. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri privind procesul decizional şi o structura organizatorică care precizează în mod clar şi documentat structurile ierarhice de raportare, precum şi să aloce funcţiile şi responsabilităţile aferente acestor structuri; b) să se asigure că persoanele relevante ale S.S.I.F. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul aducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităţilor acestora; c) să stabilească, să implementeze şi să menţină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor şi procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.S.I.F; d) să angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienţa necesare pentru aducerea la îndeplinire a responsabilităţilor alocate acestora; e) să stabilească, să implementeze şi să menţină un sistem efectiv (effective) de raportare şi comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale S.S.I.F; f) să menţină înregistrări corespunzătoare şi ordonate ale activităţii şi ale organizării interne a S.S.I.F; g) să se asigure că desfăşurarea unor funcţii multiple de către persoanele relevante S.S.I.F. nu afectează sau nu va afecta ducerea la îndeplinire a oricăreia dintre funcţiile asumate. (3) În vederea respectării prevederilor alin. (2), S.S.I.F. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi natura şi pachetul de servicii şi activităţi desfăşurate pe parcursul desfăşurării activităţii societăţii. (4) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină sisteme şi proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor luând în considerare natura informaţiei în cauză. (5) S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme şi resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea şi regularitatea prestării serviciilor de investiţii financiare. (6) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un plan de continuitate a activităţii menit să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor şi mecanismelor proprii, stocarea datelor şi a funcţiilor esenţiale, menţinerea serviciilor şi activităţilor sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date şi funcţiuni şi reînceperea imediată a serviciilor şi activităţilor de investiţii. (7) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri contabile care să le permită să furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp rezonabil, rapoarte financiare care să reflecte o situaţie fidelă şi reală a poziţiei lor financiare şi care să respecte toate standardele şi regulile contabile aplicabile. (8) S.S.I.F. trebuie să monitorizeze şi să evalueze în mod continuu capacitatea şi eficacitatea de a corespunde cerinţelor de funcţionare a sistemelor lor, a procedurilor şi mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (2)-(7) şi să dispună măsurile necesare pentru rezolvarea oricăror deficienţe (constatate).  +  Articolul 64S.S.I.F. are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată suficientă pentru îndeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) reguli şi proceduri adecvate privind mecanismele de control intern; b) reguli şi proceduri eficiente pentru evaluarea şi administrarea riscurilor; c) reguli şi proceduri pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru; d) reguli şi proceduri pentru încheierea tranzacţiilor cu instrumente financiare în contul propriu şi în contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzacţiile personale în înţelesul art. 88; e) reguli şi proceduri interne privind includerea sau nu a clienţilor în categoria clienţilor profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8; f) reguli şi proceduri privind evidenţierea separată a instrumentelor financiare şi a fondurilor aparţinând clienţilor; g) reguli şi proceduri privind politica de executare a ordinelor; h) reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese; i) reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a se asigura că administratorii, conducătorii, angajaţii şi colaboratorii S.S.I.F. acţionează întotdeauna în cel mai bun interes al clienţilor şi că aceste persoane nu obţin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă, în special acolo unde poate apărea o situaţie de conflict de interese între S.S.I.F. şi client; j) reguli şi proceduri aplicabile în situaţia externalizării unor funcţii în scopul evitării riscului operaţional suplimentar. Externalizarea funcţiilor operaţionale importante nu poate fi efectuată într-un mod care să prejudicieze esenţial calitatea controlului intern al S.S.I.F. şi capacitatea C.N.V.M. să supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligaţiilor sale.  +  Articolul 65 (1) Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii S.S.I.F. sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor şi procedurilor S.S.I.F. şi trebuie să fie informaţi permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum şi cu privire la metodele de evaluare şi administrare a riscului. (2) S.S.I.F. este responsabilă pentru conduita şi activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate. (3) Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii S.S.I.F. au obligaţia să asigure menţinerea unor standarde profesionale şi de conduită adecvate ale întregului personal al societăţii.  +  Articolul 66 (1) S.S.I.F. are obligaţia păstrării, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a tuturor evidenţelor şi înregistrărilor referitoare la serviciile de investiţii financiare prestate şi tranzacţiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia şi, în special, verificarea respectării de către societate a obligaţiilor faţă de clienţi sau potenţialii clienţi. (2) Înregistrările şi evidenţele care specifica drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale clientului în baza unui contract de prestare de servicii sau termenii în care S.S.I.F. furnizează serviciile clientului trebuie păstrate cel puţin pe durata relaţiei cu clientul respectiv. (3) Înregistrările şi evidenţele S.S.I.F. trebuie păstrate într-un mod accesibil, pentru a permite C.N.V.M. verificări ulterioare, şi într-o formă şi de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiţii: a) accesul rapid şi reconstituirea fiecărui element al tranzacţiei; b) efectuarea oricărei modificări sau a altui amendament, precum şi conţinutul înregistrărilor şi evidenţelor înainte de astfel de modificări sau amendamente să fie uşor constatate; c) manipularea sau alterarea înregistrărilor şi evidenţelor în alt mod nu trebuie să fie posibilă. (4) S.S.I.F. are obligaţia păstrării cel puţin a evidenţelor şi înregistrărilor menţionate în anexa nr. 10.  +  Secţiunea 2 Controlul intern  +  Articolul 67 (1) S.S.I.F. are obligaţia de a constitui un compartiment de control intern care are ca atribuţie supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a reglementărilor entităţilor pieţei de capital şi a procedurilor interne, precum şi minimizarea riscurilor societăţii de neîndeplinire a obligaţiilor. (2) S.S.I.F. are obligaţia să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societăţii de a nu îşi îndeplini obligaţiile conform prevederilor prezentului regulament, precum şi riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri şi proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri şi să permită C.N.V.M. să îşi exercite operativ prerogativele. (3) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), S.S.I.F. va lua în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi natura şi gama serviciilor şi activităţilor de investiţii efectuate în cursul desfăşurării activităţii societăţii.  +  Articolul 68 (1) S.S.I.F. trebuie să stabilească şi să menţină în mod permanent şi operativ funcţia de control intern, care se va desfăşura în mod independent şi care va avea următoarele responsabilităţi: a) să monitorizeze şi să evalueze în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform art. 67 alin. (2), precum şi măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii (deficiente constatate în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor societăţii); b) să acorde consultanţă şi asistenţă persoanelor relevante responsabile cu desfăşurarea serviciilor şi activităţilor de investiţii pentru respectarea cerinţelor impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament. (2) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. şi va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. (3) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern să îşi aducă la îndeplinire responsabilităţile în mod corect şi independent, S.S.I.F. trebuie să se asigure că următoarele condiţii sunt respectate: a) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele şi experienţa necesară, precum şi acces la toate informaţiile relevante; b) persoana numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de controlul intern poartă responsabilitatea respectării atribuţiilor aferente funcţiei de control intern şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare conform art. 84 alin. (3). c) persoanele numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să fie implicate în desfăşurarea serviciilor şi activităţilor pe care le monitorizează; d) metoda de stabilire a remuneraţiei persoanelor numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să le compromită obiectivitatea şi nu trebuie să conducă la această posibilitate. (4) S.S.I.F. poate fi exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) sau d), în situaţia în care poate demonstra că în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, precum şi în raport cu natura şi gama serviciilor şi activităţilor de investiţii desfăşurate/efectuate, cerinţele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporţionale (potrivite) şi că funcţia de control continua să fie pusă în aplicare în mod efectiv.  +  Articolul 69S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute la pct. 1 lit. a), b), d) şi e) şi pct. 2 lit. a), c), d) şi e) din anexa nr. 9 şi care nu tranzacţionează instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel puţin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investiţii financiare prevăzute în anexa nr. 9 vor avea cel puţin 2 reprezentanţi în cadrul compartimentului de control intern.  +  Articolul 70În îndeplinirea atribuţiilor, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administraţie, informând imediat conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F.  +  Articolul 71Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie angajată cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.; b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă ori de diplomă, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lungă durata, după caz, şi experienţă de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienţa în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai mulţi reprezentanţi ai compartimentului de control intern, experienţa de minimum 2 ani trebuie îndeplinită de cel puţin unul dintre aceştia; c) să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.; d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică; e) să nu fi fost sancţionată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.  +  Articolul 72 (1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoană, o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoţită de următoarele documente: a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale; b) copia actului de identitate; c) copia legalizată a actelor de studii; d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M.; e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată; g) declaraţia pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2B, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 71; h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M. (2) În situaţia în care S.S.I.F. va supune autorizării mai multe persoane cu atribuţii de control intern, cererea de autorizare va fi însoţită de responsabilităţile detaliate ale fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.  +  Articolul 73 (1) Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în următoarele situaţii: a) la cererea societăţii, conform anexei nr. 2C; b) ca sancţiune. (2) S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă. (3) Retragerea la cerere a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisa de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.  +  Articolul 74După retragerea, în condiţiile art. 73 alin. (1) lit. a), a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei societăţi, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeaşi calitate pe numele unei alte societăţi nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.  +  Articolul 75Reprezentantul compartimentului de control intern îşi va desfăşura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. şi angajaţii săi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societăţii.  +  Articolul 76În aplicarea responsabilităţilor prevăzute la art. 68 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuţii: a) să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.S.I.F. şi a procedurilor interne, să ţină evidenţa neregulilor descoperite; b) să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital; c) să avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum şi raportările transmise C.N.V.M. şi entităţilor pieţei de capital; d) să prevină şi să propună măsuri de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societăţii de către S.S.I.F. sau de către angajaţii acesteia; e) să ţină evidenţa tuturor reclamaţiilor primite de la clienţi şi a modului de soluţionare a acestora; f) să analizeze şi să avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.; g) să se asigure de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investiţii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entităţile pieţei de capital; h) să raporteze consiliului de administraţie, conducătorilor şi auditorilor interni situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.  +  Articolul 77 (1) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri efective şi transparente în scopul administrării rezonabile şi prompte a reclamaţiilor primite de la clienţii de retail sau de la potenţialii clienţi de retail, precum şi să păstreze o evidenţă şi înregistrare a fiecărei reclamaţii şi a măsurilor luate pentru soluţionarea acesteia. (2) Reprezentantul compartimentului de control intern va ţine un registru la sediul social/central, precum şi la fiecare sucursală, în care eventualele reclamaţii ale clienţilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamaţiilor trebuie să fie public şi să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) identitatea clientului care transmite reclamaţia şi serviciul prestat la care se referă reclamaţia; b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamaţiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiţii financiare; c) data reclamaţiei; d) faptele reclamate; e) prejudiciul reclamat de client; f) data şi modul de soluţionare a reclamaţiei. Termenul de rezolvare a reclamaţiei nu poate depăşi 30 de zile de la data înregistrării acesteia. (3) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursală are obligaţia de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central al S.S.I.F., Registrul reclamaţiilor ţinut la respectiva sucursală. Informaţiile din Registrul reclamaţiilor se centralizează lunar la sediul social/central al S.S.I.F. (4) Registrul de evidenţă a reclamaţiilor va fi pus în orice moment la dispoziţia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.  +  Articolul 78 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 76, reprezentantul compartimentului de control intern va ţine un registru în care va evidenţia investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/conducătorilor S.S.I.F. şi deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluţionare. (2) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoştinţă în timpul activităţii de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia să informeze consiliul de administraţie/conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. (3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administraţie/conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. vor notifica cu maxima urgenţă C.N.V.M. şi entităţilor pieţei de capital implicate situaţia constatată şi măsurile adoptate.  +  Articolul 79La sfârşitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administraţie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfăşurată, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 1 martie.  +  Secţiunea 3 Evaluarea şi administrarea riscului  +  Articolul 80 (1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. b) referitoare la administrarea riscurilor, S.S.I.F. trebuie să dispună următoarele măsuri: a) să stabilească, să implementeze şi să menţină politici adecvate de administrare a riscului şi proceduri care identifica riscurile aferente activităţilor S.S.I.F., operaţiunilor şi sistemelor sale şi, dacă este cazul, să stabilească nivelul riscului pe care societatea îl poate suporta; b) să adopte proceduri, metode şi mecanisme pentru administrarea riscurilor aferente activităţilor, operaţiunilor şi sistemelor S.S.I.F. în raport cu nivelul riscului suportat; c) să monitorizeze următoarele:(i) eficacitatea şi controlul adecvat al politicilor şi procedurilor de evaluare a riscului S.S.I.F.;(ii) măsura în care S.S.I.F. şi persoanele relevante respecta procedurile, metodele şi mecanismele adoptate conform lit. b);(iii) eficacitatea şi caracterul adecvat al măsurilor luate pentru rezolvarea oricărei nereguli în raport cu politicile, procedurile, măsurile, metodele şi mecanismele, incluzând nerespectarea acestor măsuri, metode şi mecanisme sau neaplicarea acestor politici şi proceduri de către persoanele relevante. (2) S.S.I.F. trebuie să stabilească şi să menţină o funcţie de administrare a riscului care este exercitată în mod independent, în situaţia în care acest lucru este adecvat şi proporţional în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţilor sale, precum şi cu natura şi gama serviciilor şi activităţilor desfăşurate. Aceasta funcţie presupune îndeplinirea următoarelor atribuţii: a) implementarea politicii şi procedurilor prevăzute la alin. (1); b) furnizarea rapoartelor şi consultanţei acordate conducătorilor în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3). (3) În situaţia în care, în raport cu dimensiunea activităţii sale, S.S.I.F. stabileşte să nu menţină o funcţie independenta de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra că politicile şi procedurile pe care le-a adoptat îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (2) şi sunt efective în mod consecvent.  +  Articolul 81 (1) Conducătorii S.S.I.F. se vor asigura că persoana desemnată să asigure funcţia de evaluare şi administrare a riscului are studii superioare absolvite cu examen de licenţa sau de diploma, după caz, şi are experienţa suficientă pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform prezentului regulament. (2) În cazul în care funcţia de administrare a riscului nu este exercitată în mod independent, reprezentantul compartimentului de control intern poate exercita şi funcţia de administrare a riscului. (3) S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcţia de administrare a riscului, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activităţii acesteia împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.  +  Secţiunea 4 Auditul intern  +  Articolul 82S.S.I.F. trebuie să stabilească şi să menţină o funcţie de audit intern care este separată şi independenta de alte funcţii şi activităţi ale S.S.I.F. Îndeplinirea acestei funcţii presupune următoarele responsabilităţi: a) stabilirea, implementarea şi menţinerea unui plan de audit pentru a evalua şi a examina eficacitatea şi caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor şi procedurilor S.S.I.F.; b) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activităţii desfăşurate conform lit. a); c) verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. b); d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 84 alin. (3).  +  Articolul 83S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcţia de audit intern, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activităţii acesteia, împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.  +  Secţiunea 5 Conducătorii  +  Articolul 84 (1) S.S.I.F. are obligaţia să se asigure că persoanele numite în funcţia de conducători şi în funcţia de membri ai consiliului de administraţie sunt responsabile pentru asigurarea respectării de către societate a obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament. (2) Conducătorii şi membrii consiliului de administraţie trebuie să evalueze şi să verifice periodic eficacitatea politicilor, măsurilor şi procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligaţiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament şi să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficienţelor. (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că persoanele având calitatea de conducători şi membrii consiliului de administraţie primesc, în mod frecvent şi cel puţin anual, rapoarte scrise cu privire la situaţiile menţionate la secţiunile 2, 3 şi 4 din prezentul capitol care prevăd în mod distinct dacă, în situaţia constatării oricărei deficienţe, au fost luate măsuri de remediere adecvate. (4) Membrii consiliului de administraţie au obligaţia supravegherii conducătorilor S.S.I.F.  +  Secţiunea 6 Externalizarea unor activităţi şi/sau servicii de investiţii  +  Articolul 85 (1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. j), o funcţie operaţională este considerată esenţială sau importanta dacă o deficienţa ori neîndeplinirea atribuţiilor aferente acestei funcţii ar putea prejudicia în mod substanţial asigurarea continuităţii respectării de către S.S.I.F. a condiţiilor şi obligaţiilor necesare acordării autorizaţiei sau a altor obligaţii stabilite conform prevederilor prezentului regulament ori a performantelor sale financiare sau desfăşurarea serviciilor şi activităţilor de investiţii în mod adecvat şi continuu. (2) Fără a prejudicia statutul oricărei alte funcţii, următoarele funcţii nu vor fi considerate esenţiale sau importante în sensul alin. (1): a) furnizarea către S.S.I.F. a unor servicii de consultanţă şi a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investiţii a S.S.I.F., incluzând consultanţă juridică acordată S.S.I.F., pregătirea personalului S.S.I.F., serviciile de facturare şi de asigurare a securităţii sediilor şi personalului S.S.I.F.; b) achiziţionarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piaţă şi cele referitoare la preţuri.  +  Articolul 86 (1) În situaţia externalizării funcţiilor operaţionale esenţiale sau importante ori a oricăror servicii sau activităţi de investiţii, S.S.I.F. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament şi va respecta în mod distinct următoarele condiţii: a) externalizarea nu trebuie să aibă ca rezultat delegarea responsabilităţilor conducătorilor; b) relaţia cu clienţii şi obligaţiile S.S.I.F. faţă de clienţii săi conform prevederilor prezentului regulament nu trebuie schimbate; c) condiţiile pe care S.S.I.F. trebuie să le îndeplinească în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 şi pe care trebuie să le menţină nu trebuie subminate; d) niciuna din celelalte condiţii impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie suprimată sau modificată. (2) S.S.I.F. trebuie să acţioneze imparţial şi cu diligenţa profesională atunci când iniţiază, administrează sau încetează orice contract privind externalizarea către un furnizor de servicii a funcţiilor operaţionale esenţiale şi importante, precum şi a oricăror servicii şi activităţi de investiţii. (3) S.S.I.F. trebuie să dispună, în mod distinct, măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele condiţii sunt îndeplinite: a) furnizorul de servicii trebuie să aibă abilitatea, capacitatea şi orice autorizaţie prevăzută de lege pentru desfăşurarea în mod responsabil şi profesional a funcţiilor, serviciilor şi activităţilor externalizate; b) furnizorul de servicii trebuie să desfăşoare efectiv serviciile externalizate şi pentru aceasta S.S.I.F. trebuie să stabilească metode de evaluare a nivelului performantei furnizorului de servicii; c) furnizorul de servicii trebuie să supravegheze în mod corect desfăşurarea (exercitarea) funcţiilor externalizate şi să administreze în mod adecvat riscurile asociate externalizării; d) S.S.I.F. trebuie să dispună măsuri adecvate dacă se constată că furnizorul de servicii nu poate desfăşura funcţiile în mod efectiv şi în concordanta cu legile aplicabile şi cerinţele regulamentare; e) S.S.I.F. trebuie să deţină experienţa necesară pentru supravegherea funcţiilor efectiv externalizate şi pentru administrarea riscurilor asociate externalizării şi trebuie să supravegheze acele funcţii şi să administreze acele riscuri; f) furnizorul de servicii trebuie să prezinte S.S.I.F. orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilităţii sale de a desfăşura funcţiile externalizate în mod efectiv şi în conformitate cu legile aplicabile şi cerinţele de reglementare aplicabile; g) S.S.I.F. trebuie să aibă posibilitatea încetării contractului privind externalizarea, dacă este necesar, fără a prejudicia continuitatea şi calitatea serviciilor furnizate către clienţi; h) furnizorul de servicii trebuie să coopereze cu C.N.V.M. în legătură cu activităţile externalizate; i) S.S.I.F., auditorii acesteia, C.N.V.M. şi alte autorităţi competente relevante trebuie să aibă acces efectiv la informaţiile referitoare la activităţile externalizate, precum şi la sediile în care îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii; C.N.V.M. trebuie să îşi poată exercita acele drepturi referitoare la acces; j) furnizorul de servicii trebuie să protejeze orice informaţie confidenţială referitoare la S.S.I.F. şi clienţii acesteia; k) S.S.I.F. şi furnizorul de servicii trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un plan de reconstituire şi recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevăzute, care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere funcţia, serviciul sau activitatea care a fost externalizată. (4) Drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale furnizorului de servicii trebuie să fie în mod clar repartizate şi menţionate într-un contract scris. (5) În vederea respectării prevederilor prezentului articol şi ale art. 87, în situaţia în care S.S.I.F. şi furnizorul de servicii sunt membri ai aceluiaşi grup, S.S.I.F. poate lua în considerare măsura în care aceasta controlează furnizorul de servicii sau măsura în care are capacitatea de a-i influenta activitatea. (6) La solicitarea C.N.V.M., S.S.I.F. trebuie să pună la dispoziţia acesteia toate informaţiile necesare pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea cerinţelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la desfăşurarea activităţilor externalizate.  +  Articolul 87 (1) S.S.I.F. care externalizează serviciul de investiţii privind administrarea portofoliului clienţilor de retail către un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru trebuie să se asigure că, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 86, sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) furnizorul de servicii trebuie să fie autorizat sau înregistrat în statul sau de origine pentru a furniza acel serviciu şi trebuie să fie subiect al supravegherii prudenţiale; b) C.N.V.M. a încheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii. (2) În situaţia în care una sau ambele condiţii prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, S.S.I.F. poate externaliza serviciile de investiţii unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai dacă aceasta a notificat în prealabil C.N.V.M. măsurile de externalizare şi C.N.V.M. nu formulează obiecţiuni cu privire la acele măsuri într-un timp rezonabil de la primirea notificării. (3) C.N.V.M. va publica pe pagina sa de internet o nota privind politica acesteia în legătură cu externalizarea prevăzută la alin. (2). Nota va menţiona exemple ale cazurilor în care C.N.V.M. nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizarea prevăzută la alin. (2), atunci când una sau ambele condiţii menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) nu sunt îndeplinite. (4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu limitează obligaţiile S.S.I.F. de a respecta cerinţele prevăzute la art. 86. (5) C.N.V.M. va publica o listă a autorităţilor de supraveghere din statele nemembre cu care a încheiat acorduri de cooperare care sunt adecvate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b).  +  Capitolul II Cerinţe de operare  +  Secţiunea 1 Tranzacţiile personale  +  Articolul 88În aplicarea prezentului regulament, tranzacţia personală înseamnă o tranzacţie cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante, în situaţia în care cel puţin unul din următoarele criterii este îndeplinit: a) acea persoană relevantă acţionează în afară scopului (obiectului) activităţii pe care o desfăşoară în acea calitate; b) tranzacţia este efectuată în contul oricăreia din următoarele persoane:(i) persoană relevantă;(ii) orice persoană cu care aceasta are o relaţie de familie sau cu care are legături strânse;(iii) o persoană a carei legătură cu persoana relevantă atesta faptul că persoana relevantă are un interes material direct sau indirect în efectuarea tranzacţiei, altul decât tariful sau comisionul pentru executarea tranzacţiei.  +  Articolul 89 (1) În situaţia în care oricare din persoanele relevante este implicată în activităţi care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informaţii privilegiate, având înţelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informaţii confidenţiale referitoare la clienţi sau la tranzacţii cu sau pentru clienţi, în virtutea unei activităţi desfăşurate de acea persoană în numele S.S.I.F., S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri adecvate menite să prevină următoarele situaţii: a) efectuarea unei tranzacţii personale care îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:(i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacţii în conformitate cu prevederile privind abuzul pe piaţa;(ii) implica folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informaţii confidenţiale;(iii) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligaţie a S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament; b) sfătuirea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfăşurării activităţii corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricărei alte persoane să efectueze o tranzacţie cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzacţie personală a persoanei relevante, ar intra sub incidenţa art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3); c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea altfel decât în cursul normal al statutului sau de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricărei informaţii sau opinii oricărei alte persoane, în situaţia în care persoana relevantă cunoaşte sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situaţii:(i) să participe la o tranzacţie cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacţie personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidenţa art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);(ii) să sfătuiască sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea tranzacţie. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele: a) fiecare persoană relevantă menţionată la alin. (1) cunoaşte restricţiile cu privire la tranzacţiile personale, precum şi măsurile stabilite de către S.S.I.F. cu privire la tranzacţiile personale şi la dezvăluirea informaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1); b) S.S.I.F. este informată de îndată cu privire la orice tranzacţie personală la care participa o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacţie, fie prin alte proceduri care permit S.S.I.F. să identifice asemenea tranzacţii. În cazul procedurilor de externalizare, S.S.I.F. trebuie să se asigure că societatea către care este externalizată activitatea păstrează un registru al tranzacţiilor personale la care participa orice persoană relevantă şi că acele informaţii sunt furnizate de îndată la cererea S.S.I.F.; c) tranzacţiile personale notificate S.S.I.F. sau identificate de S.S.I.F. sunt evidenţiate într-un registru, incluzând orice autorizaţie (aprobare) sau interdicţie în legătură cu asemenea tranzacţii. (3) Prevederile alin. (1) şi alin. (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacţii personale: a) tranzacţiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a portofoliului în mod discreţionar, în situaţia în care nu a existat o comunicare prealabilă în legătură cu tranzacţia între administratorul de portofoliu şi persoana relevantă sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacţia; b) tranzacţiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate în conformitate cu legislaţia comunitară sau alte organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislaţiei naţionale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalenta ("an equivalent level of risk spreading în their assets") cu cea menţionată în cazul OPCVM, în situaţia în care persoana relevantă şi orice altă persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacţiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.  +  Secţiunea 2 Păstrarea în siguranţa a activelor clienţilor  +  Articolul 90 (1) S.S.I.F. este obligată să evidenţieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienţi şi să utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu şi un cont în numele clienţilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clienţilor vor fi evidenţiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F. (2) S.S.I.F. nu trebuie să acţioneze astfel încât să pericliteze, să poată fi considerat că periclitează sau să inducă o situaţie care poate să prejudicieze fondurile şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor ori piaţa reglementată pe care tranzacţionează şi trebuie să se asigure că agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi ceilalţi angajaţi ai săi nu se vor comporta în acest mod. (3) S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situaţiile, următoarele obligaţii: a) să asigure păstrarea în siguranţa a instrumentelor financiare pe care le ţine în custodie; b) să nu facă uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le ţine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deţinătorilor; c) să returneze clienţilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi fondurile băneşti încredinţate. (4) S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute la pct. 2 lit. a) din anexa nr. 9 este responsabilă pentru plăţile şi decontările aferente instrumentelor financiare păstrate în custodie.  +  Articolul 91 (1) S.S.I.F. are obligaţia păstrării în siguranţa a drepturilor clienţilor în legătură cu instrumentele financiare şi fondurile aparţinând acestora îndeplinind în acest scop următoarele cerinţe: a) păstrarea înregistrărilor, evidenţelor şi conturilor necesare pentru a putea în orice moment şi fără întârziere să distingă activele deţinute de un client de activele deţinute pentru orice alt client şi faţă de propriile active; b) menţinerea evidenţelor, înregistrărilor şi conturilor astfel încât să se asigure acurateţea acestora şi, în mod distinct, corespondenta acestora cu instrumentele financiare şi fondurile deţinute în numele clienţilor; c) verificarea în mod regulat a concordanţei dintre evidenţele, înregistrările şi registrele proprii şi cele ale oricărei terţe părţi în numele căreia sunt deţinute acele active; d) dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura că orice instrumente financiare ale clientului depozitate la o terţă parte, în conformitate cu prevederile art. 92, sunt identificate separat de instrumentele financiare aparţinând S.S.I.F. şi de instrumentele financiare aparţinând acelei terţe părţi, prin denumirea în mod diferit a conturilor în registrele (înregistrările, evidenţele) terţei părţi sau în alt mod echivalent care asigură acelaşi nivel de protecţie; e) dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura că fondurile clienţilor depozitate, în conformitate cu prevederile art. 93, la o bancă centrală, o instituţie de credit sau o bancă autorizată într-un stat nemembru ori la un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare sunt păstrate într-un cont sau în conturi identificate separat de orice conturi folosite pentru păstrarea fondurilor aparţinând S.S.I.F.; f) existenţa unei structuri organizatorice adecvate pentru a reduce riscul pierderii sau al diminuării activelor clienţilor sau a drepturilor aferente acelor active, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a activelor, a fraudei, a slabei administrări, a modului inadecvat de păstrare a registrelor sau a neglijenţei. (2) În situaţia în care, ca urmare a legii aplicabile, incluzând în mod distinct legea referitoare la proprietate şi insolvenţă (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei), măsurile dispuse de S.S.I.F. în conformitate cu alin. (1) pentru păstrarea în siguranţa a drepturilor clienţilor nu sunt suficiente pentru a respecta cerinţele prevăzute în art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va dispune măsurile pe care S.S.I.F. trebuie să le aplice pentru îndeplinirea acestor obligaţii. (3) În situaţia în care legea aplicabilă în jurisdicţia în care sunt deţinute fondurile şi instrumentele financiare aparţinând clienţilor împiedica S.S.I.F. să respecte prevederile alin. (1) lit. d) sau e), C.N.V.M. va dispune cerinţele care vor avea un efect echivalent în ceea ce priveşte păstrarea în siguranţa a drepturilor clienţilor.  +  Articolul 92 (1) S.S.I.F. poate să depoziteze instrumente financiare deţinute în numele clienţilor săi într-un cont sau în conturi deschise la o terţă parte cu condiţia ca S.S.I.F. să acţioneze cu toată competenţa, imparţialitatea şi diligenţa profesională în selectarea, desemnarea şi verificarea periodică a terţei părţi şi a măsurilor necesare deţinerii şi păstrării în siguranţă a acelor instrumente financiare. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) S.S.I.F. va lua în considerare, în mod distinct, experienţa şi reputaţia în piaţă a terţei părţi, precum şi orice cerinţe legale sau practici de piaţă referitoare la deţinerea acelor instrumente financiare care ar putea afecta drepturile clienţilor. (3) În situaţia în care păstrarea în siguranţa a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane este o activitate supusă reglementării şi supravegherii într-o jurisdicţie unde S.S.I.F. intenţionează să utilizeze pentru prestarea acestui serviciu o terţă persoană, S.S.I.F. nu va încredinţa această activitate unei terţe persoane care nu este supusă reglementării şi supravegherii în respectiva jurisdicţie. (4) S.S.I.F. nu poate depozita instrumente financiare deţinute în numele clienţilor la o terţă parte dintr-un stat nemembru care nu reglementează deţinerea şi păstrarea în siguranţa a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane, cu excepţia situaţiei în care este îndeplinită una din următoarele condiţii: a) natura instrumentelor financiare sau a serviciilor de investiţii în legătură cu acele instrumente impune ca acestea să fie depozitate la o terţă parte în acel stat nemembru; b) instrumentele financiare sunt deţinute în numele unui client profesional, acel client solicită în scris S.S.I.F. să le depoziteze la o terţă parte în acel stat nemembru.  +  Articolul 93 (1) S.S.I.F. are obligaţia să plaseze prompt fondurile primite de la clienţi într-unul sau mai multe conturi deschise la oricare din următoarele: a) banca centrală; b) instituţie de credit autorizată conform legislaţiei comunitare; c) banca autorizată într-un stat nemembru; d) un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare. (2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica unei instituţii de credit autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în legătură cu depozitele, astfel cum sunt acestea prevăzute în legea anterior menţionată, deţinute de acea instituţie. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (1) lit. e), prin fond specializat în instrumente ale pieţei monetare se înţelege un organism de plasament colectiv autorizat conform legislaţiei comunitare sau care este subiect al supravegherii şi, după caz, autorizat de către o autoritate conform legislaţiei naţionale a statului membru şi care îndeplineşte următoarele condiţii: a) obiectivul sau investiţional prioritar trebuie să fie acela de a menţine valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv la o valoare medie constantă sau la valoarea capitalului iniţial al investitorilor la care se adauga profiturile; b) în vederea atingerii acelui obiectiv investiţional prioritar, trebuie să investească exclusiv în instrumente performanţe ale pieţei monetare cu o maturitate sau perioada rămasă până la maturitate de cel mult 397 zile ori cu ajustări regulate ale veniturilor corespunzătoare unei asemenea maturităţi şi cu o valoare medie ponderată a maturităţii de 60 de zile. Acest obiectiv poate fi de asemenea atins prin investirea în mod suplimentar în depozite la instituţii de credit. c) trebuie să asigure lichiditatea în cadrul aceleiaşi zile sau al zilei următoare decontării. (4) În aplicarea alin. (3) lit. b), un instrument de piaţă monetara va fi considerat performant dacă a fost notat cu cel mai bun punctaj de către fiecare agenţie de rating competenţă care a evaluat acel instrument. Instrumentul care nu este evaluat de nicio agenţie de rating nu va fi considerat ca fiind performant. (5) În scopul aplicării prevederilor alin. (4), o agenţie de rating va fi considerată competentă dacă emite în mod regulat şi cu titlu profesional ratinguri cu privire la fondurile specializate în instrumente ale pieţei monetare şi este o instituţie externa de evaluare a creditului eligibilă astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard. (6) În situaţia în care nu depozitează fondurile clienţilor la o bancă centrală, S.S.I.F. trebuie să acţioneze cu toată competenţa, imparţialitatea şi diligenţa profesională în selectarea, stabilirea şi verificarea periodică a instituţiei de credit, băncii sau fondului specializat în instrumente ale pieţei monetare la care sunt plasate fondurile, precum şi cu privire la metodele privind deţinerea acelor fonduri. (7) S.S.I.F. trebuie să ia în considerare experienţa şi reputaţia din piaţă ale acestor instituţii sau fonduri specializate în instrumente ale pieţei monetare, în vederea asigurării protecţiei drepturilor clienţilor, precum şi orice cerinţe legale sau reglementări ori practicile de piaţă referitoare la deţinerea fondurilor clienţilor care ar putea prejudicia drepturile clienţilor. (8) Clienţii au dreptul să se opună plasării fondurilor lor într-un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare.  +  Articolul 94 (1) S.S.I.F. nu poate să se implice în finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deţinute în numele unui client sau să folosească într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul propriu sau pentru contul altui client al S.S.I.F., cu excepţia situaţiei în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) clientul trebuie să îşi exprime acordul expres, în prealabil, cu privire la folosirea instrumentelor în condiţii clar specificate, în cazul clientului de retail, sub semnătura acestuia sau printr-un mecanism alternativ echivalent; b) folosirea instrumentelor financiare ale acelui client trebuie să respecte termenii specificaţi cu care clientul este de acord. (2) S.S.I.F. nu poate să se implice în finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare care sunt deţinute în numele unui client într-un cont global la o terţă parte sau să folosească în alt mod instrumentele financiare deţinute într-un astfel de cont pentru contul propriu sau pentru contul altui client, cu excepţia situaţiei în care, în completarea condiţiilor menţionate la alin. (1), cel puţin una din următoarele condiţii este îndeplinită: a) fiecare client ale cărui instrumente financiare sunt deţinute într-un cont global trebuie să îşi fi exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a); b) S.S.I.F. trebuie să dispună de sisteme şi metode de control care să asigure că numai instrumentele financiare aparţinând clienţilor care şi-au exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a) sunt folosite astfel. (3) Înregistrările şi evidenţele S.S.I.F. trebuie să cuprindă detalii referitoare la clientul ale cărui instrucţiuni cu privire la folosirea instrumentelor financiare au fost efectuate, precum şi cu privire la numărul instrumentelor financiare folosite aparţinând fiecărui client care şi-a exprimat acordul, astfel încât să fie posibila repartizarea corecta a fiecărei pierderi.  +  Articolul 95S.S.I.F. trebuie să se asigure că auditorii săi financiari raportează cel puţin anual C.N.V.M. cu privire la corectitudinea aplicării art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004 şi a prezentei secţiuni.  +  Secţiunea 3 Conflictul de interese  +  Articolul 96 (1) S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că situaţiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariaţi şi agenţi sau orice persoană aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de societate, şi clienţii societăţii, între 2 clienţi ai societăţii, precum şi între combinaţii ale situaţiilor de mai sus sunt identificate şi apoi prevenite şi gestionate astfel încât interesele clienţilor să nu fie afectate. (2) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiţii şi a serviciilor conexe sau a combinării acestora şi a căror existenţă ar putea prejudicia interesele unui client, S.S.I.F. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situaţia în care aceasta, o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct sau indirect prin control se află în oricare din următoarele situaţii, ca rezultat al furnizării de servicii de investiţii sau servicii conexe ori al activităţii de investiţii sau ca rezultat al unei alte situaţii: a) S.S.I.F. sau acea persoană ar putea obţine un câştig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala clientului; b) S.S.I.F. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatele serviciului furnizat clientului sau cu privire la o tranzacţie efectuată în numele clientului, care este diferit de interesul clientului cu privire la acel rezultat; c) S.S.I.F. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar sau de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienţi în detrimentul intereselor clientului; d) S.S.I.F. sau acea persoană este implicată în aceeaşi activitate ca şi clientul; e) S.S.I.F. sau acea persoană primeşte sau va primi de la o altă persoană decât clientul o recompensa aferentă unui serviciu furnizat clientului sub formă bănească a unor bunuri sau servicii, alta decât comisionul sau tariful standard pentru acel serviciu.  +  Articolul 97 (1) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină o politica efectivă referitoare la conflictul de interese, prevăzută în cadrul unei proceduri scrise, luând în considerare dimensiunea şi organizarea societăţii, precum şi natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale. (2) În situaţia în care S.S.I.F. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanţe pe care aceasta le cunoaşte sau ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura şi activităţile altor membri ai grupului. (3) Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) şi (2) va avea următorul conţinut: a) identificarea circumstanţelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese inducând un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienţi în funcţie de specificul activităţilor şi serviciilor de investiţii şi a serviciilor conexe desfăşurate de S.S.I.F, în numele clienţilor sau în nume propriu; b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate şi măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte. (4) Procedurile şi măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activităţi care implica un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfăşoară acele activităţi la un nivel de independenta adecvat dimensiunii şi activităţilor S.S.I.F. şi grupului căruia îi aparţine, precum şi relevanta riscului privind daunele aduse intereselor clienţilor. (5) În înţelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate şi măsurile adoptate includ următoarele cerinţe necesare şi adecvate pentru asigurarea gradului de independenta a S.S.I.F.: a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informaţii între persoanele relevante ce efectuează activitatea implicând riscul unui conflict de interese în situaţia în care transmiterea acelei informaţii ar putea aduce prejudicii intereselor unuia sau mai multor clienţi; b) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuţii implica desfăşurarea de activităţi în numele clienţilor sau furnizarea de servicii clienţilor ale căror interese pot fi afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.S.I.F.; c) eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate şi remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste activităţi poate lua naştere un conflict de interese; d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influenta inadecvată asupra modului în care o persoană relevantă desfăşoară servicii şi activităţi de investiţii sau servicii conexe. e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitatea şi serviciile de investiţii sau în servicii conexe atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese. (6) În situaţia în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile şi procedurile prevăzute la alin. (3) nu asigură nivelul necesar de independenţă, S.S.I.F. va adopta acele măsuri şi proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare şi adecvate în acest scop.  +  Articolul 98 (1) Organizarea interna a S.S.I.F. trebuie să fie astfel concepută încât să asigure următoarele cerinţe minime: a) departamentele de specialitate şi personalul implicat să păstreze confidenţialitatea oricărei informaţii de care iau cunoştinţă în cursul activităţii, în special informaţiile care nu au devenit încă publice şi care ar putea influenta preţul de tranzacţionare pe piaţa; b) oricare dintre informaţiile menţionate la lit. a) să nu fie folosite în tranzacţiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terţi ori clienţi interesaţi; c) separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activităţii; d) separarea atribuţiilor principale astfel încât să se evite îndeplinirea de către aceeaşi persoană a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau clienţii acesteia; e) mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date. Datele stocate se referă la cel puţin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate; f) alocarea unor coduri şi/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecărei categorii de salariaţi şi personalului de conducere. (2) Dacă structura organizatorică şi administrativă a societăţii stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficienta pentru a asigura prevenirea afectării intereselor clienţilor, S.S.I.F. are obligaţia să notifice clientului în mod clar natura şi sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiţii financiare în numele acestuia. (3) Informarea clienţilor în conformitate cu prevederile alin. (2) trebuie să fie făcută pe un suport durabil şi să cuprindă detalii suficiente, luând în considerare tipul clientului, pentru a permite acelui client să ia o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la serviciile de investiţii sau serviciile conexe faţă de care apare un conflict de interese. (4) În situaţia în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investiţii financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului faţă de care se afla, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decât dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura şi întinderea interesului sau, fie în scris, fie telefonic, şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord să încheie o tranzacţie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.  +  Articolul 99S.S.I.F. va păstra şi va actualiza în mod regulat un registru privind tipurile de servicii sau activităţi de investiţii ori servicii conexe desfăşurate sau în curs de desfăşurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienţi.  +  Secţiunea 4 Cercetarea pentru investiţii  +  Articolul 100 (1) În aplicarea prezentei secţiuni, cercetarea pentru investiţii înseamnă studiul/cercetarea sau altă informaţie recomandând sau sugerând, explicit sau implicit, o strategie de investiţii cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau cu privire la emitenţii instrumentelor financiare, incluzând orice opinie referitoare la valoarea sau preţul curent sau viitor al acelor instrumente, destinată canalelor de distribuţie sau publicului şi care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este caracterizată sau descrisă ca cercetare pentru investiţii sau în termeni similari ori este prezentată într-un alt mod ca o explicitare obiectivă sau independenta a problemei cuprinse în recomandare; b) dacă recomandarea în cauză a fost făcută unui client de către S.S.I.F., aceasta nu va constitui furnizarea serviciului de consultanţă pentru investiţii în sensul definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j). (2) O recomandare de tipul celei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiţii în instrumente financiare, referitoare la instrumentele financiare, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi tratată ca o diseminare a unui material publicitar şi orice S.S.I.F. care produce şi diseminează o asemenea recomandare trebuie să se asigure că este în mod clar identificată astfel. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), S.S.I.F. se va asigura şi cu privire la faptul că orice asemenea recomandare conţine o nota clara şi distinctă cu privire la faptul că aceasta nu a fost întocmită în conformitate cu cerinţele legale menite să promoveze independenta activităţii de cercetare pentru investiţii şi că nu este subiectul niciunei restricţii privind activitatea de diseminare a cercetării pentru investiţii. Recomandarea verbală va cuprinde şi o declaraţie având acelaşi înţeles.  +  Articolul 101 (1) S.S.I.F. care produce sau facilitează producerea de cercetări pentru investiţii destinate sau care ar putea fi în continuare diseminate clienţilor societăţii sau publicului se va asigura, pe proprie răspundere sau pe răspunderea unui membru al grupului din care face parte, de implementarea tuturor măsurilor prevăzute în art. 97 alin. (4), (5) şi (6) în legătură cu analiştii financiari implicaţi în producerea cercetării pentru investiţii şi cu alte persoane relevante ale căror responsabilităţi sau activităţi pot intra în conflict cu interesele persoanelor cărora le este transmisă cercetarea pentru investiţii. (2) S.S.I.F. menţionată la alin. (1) trebuie să dispună măsurile şi procedurile necesare pentru a se asigura că următoarele cerinţe sunt respectate: a) analiştii financiari şi alte persoane relevante nu trebuie să se implice în tranzacţii personale sau să tranzacţioneze în numele oricărei alte persoane, inclusiv S.S.I.F., instrumentele financiare la care se referă cercetarea sau orice instrument financiar cu care acestea se află în legătură atunci când are cunoştinţe despre momentul distribuirii sau despre conţinutul acelei cercetări pentru investiţii care nu este disponibil publicului sau clienţilor şi nu poate fi dedus în mod prompt din informaţia astfel disponibilă până când beneficiarii cercetării pentru investiţii au oportunitatea în mod rezonabil să acţioneze în baza acestora. Fac excepţie de la cele mai sus menţionate tranzacţiile efectuate în calitate de formator de piaţă atunci când se acţionează cu buna-credinţa în procesul obişnuit de formare a pieţei sau în cursul executării unui ordin nesolicitat al clientului; b) în situaţiile neacoperite de prevederile menţionate la lit. a), analiştii financiari şi orice alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii nu trebuie să se angajeze în tranzacţii personale cu instrumentele financiare la care se referă activitatea de cercetare sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, contrare recomandărilor curente. Fac excepţie situaţiile excepţionale aprobate în prealabil de un reprezentant al direcţiei juridice sau al controlului intern; c) S.S.I.F., analiştii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii nu trebuie să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investiţii; d) S.S.I.F., analiştii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii nu trebuie să promită emitenţilor asigurarea unei cercetări favorabile; e) înainte de diseminarea cercetării pentru investiţii, emitenţilor, persoanelor relevante, altele decât analiştii financiari, şi oricăror alte persoane nu trebuie să li se permită să revizuiască proiectul cercetării pentru investiţii în sensul de a verifica acurateţea precizărilor/faptelor relatate în acea cercetare sau în orice alt scop decât verificarea respectării obligaţiilor legale ale S.S.I.F, dacă respectivul proiect include o recomandare sau un preţ vizat. (3) În aplicarea alin. (2), prin instrument financiar aflat în legătură cu alte instrumente financiare se înţelege un instrument financiar al cărui preţ este sensibil afectat de modificările preţului celuilalt instrument financiar care este subiect al cercetării pentru investiţii şi include un derivat pe acel instrument financiar. (4) S.S.I.F. care diseminează publicului sau clienţilor cercetarea pentru investiţii produsă de o altă persoană vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: a) persoana care produce cercetarea pentru investiţii nu este membră a grupului din care face parte S.S.I.F.; b) S.S.I.F. nu modifică în mod substanţial recomandările conţinute de cercetarea pentru investiţii; c) S.S.I.F. nu prezintă cercetarea pentru investiţii ca fiind produsă de aceasta; d) S.S.I.F. verifica dacă producătorul cercetării este subiectul unor cerinţe echivalente cerinţelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la producerea acelei cercetări sau dacă şi-a stabilit o politica privind implementarea unor asemenea cerinţe.  +  Secţiunea 5 Stimulentele  +  Articolul 102 (1) S.S.I.F. autorizată să presteze servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe trebuie să acţioneze în mod onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clienţilor lor şi cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu. (2) S.S.I.F. trebuie să acţioneze în aşa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament faţă de clienţii săi.  +  Articolul 103 (1) Se consideră că S.S.I.F. nu acţionează onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al unui client, dacă, în situaţia furnizării unui serviciu de investiţii sau a unui serviciu conex clientului, aceasta plăteşte sau primeşte drept plată orice tarif sau comision ori furnizează sau îi sunt furnizate orice alte beneficii, altfel decât: a) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat clientului sau de către client sau unei persoane în numele clientului; b) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat către sau de către o terţă parte sau o persoană acţionând în numele acestei terţe părţi, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:(i) existenţa, natura şi suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, dacă suma nu poate fi determinată, metoda de calcul a acelei sume trebuie prezentată în mod clar clientului într-un mod cuprinzător, exact şi uşor de înţeles înainte de furnizarea serviciilor de investiţii sau serviciilor conexe relevante;(ii) plata tarifului şi comisionului sau furnizarea altui beneficiu trebuie să fie stabilită astfel încât să sporească calitatea serviciului relevant furnizat clientului şi să nu afecteze obligaţia S.S.I.F. de a acţiona în cel mai bun interes al clientului. c) tarifele adecvate care permit sau care sunt necesare furnizării serviciilor de investiţii cum ar fi costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare şi de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale şi care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor S.S.I.F. de a acţiona onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clienţilor săi. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.S.I.F. va putea dezvălui termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau alte beneficii, sub forma unui sumar (rezumat), cu condiţia asumării dezvăluirii detaliilor suplimentare la cererea clientului şi cu condiţia de a-şi onora acea obligaţie.  +  Capitolul III Documente, informaţii şi raportări în relaţia cu clienţii şi potenţialii clienţi  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 104 (1) În scopul aplicării prezentului regulament, atunci când S.S.I.F. trebuie să furnizeze o informaţie pe un suport durabil, va putea să furnizeze acea informaţie pe un alt suport durabil decât suportul de hârtie numai dacă: a) furnizarea acelei informaţii pe acel suport este adecvată în raport cu relaţia de afaceri care se desfăşoară sau care se va desfăşura între S.S.I.F. şi client; şi b) persoana căreia urmează a-i fi furnizată informaţia a ales în mod special ca informaţia să îi fie remisă pe acel suport, atunci când i s-a oferit a alege între furnizarea informaţiei pe suport de hârtie sau pe un alt suport. (2) Atunci când, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118, art. 119 şi art. 138 alin. (3) şi (4), S.S.I.F. furnizează informaţii unui client prin intermediul paginii de internet şi acele informaţii nu sunt adresate personal clientului, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) furnizarea acelor informaţii pe acel suport este corespunzătoare (adecvată) în raport cu relaţia de afaceri care se desfăşoară sau care se va desfăşura între societate şi client; b) clientul trebuie să consimtă în mod expres cu privire la furnizarea acelor informaţii în acel format (sub acea formă); c) clientul trebuie notificat electronic cu privire la adresa paginii de internet şi cu privire la locul (calea) de pe pagina de internet unde poate fi accesată informaţia; d) informaţiile trebuie actualizate la zi; e) informaţiile trebuie să poată fi accesate în mod continuu prin intermediul acelei pagini de internet pentru perioada de timp în care, în mod rezonabil, clientul are nevoie să le verifice. (3) În scopul aplicării prezentului articol, comunicarea informaţiilor prin intermediul sistemului electronic va fi considerată adecvată în raport cu relaţia de afaceri ce se desfăşoară sau se va desfăşura între societate şi client, dacă există certitudinea accesului regulat al clientului la internet. Furnizarea de către client a unei adrese de e-mail destinate desfăşurării acelei afaceri va fi considerată că îndeplineşte o asemenea condiţie.  +  Articolul 105 (1) S.S.I.F. se va asigura de faptul că toate informaţiile, inclusiv materialele publicitare, pe care le transmite sau le diseminează într-un mod care ar putea determina recepţionarea acestora de către clienţii de retail îndeplinesc condiţiile prevăzute în alin. (2)-(8). (2) Informaţiile menţionate la alin. (1), incluzând denumirea S.S.I.F., trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) trebuie să fie precise şi, în mod special, să nu sublinieze niciun potenţial profit/beneficiu referitor la un serviciu de investiţie sau un instrument financiar fără a oferi, de asemenea, indicaţii corecte şi evidenţe cu privire la orice riscuri relevante; b) trebuie să fie suficiente şi prezentate într-un mod care să permită înţelegerea lor de către un număr mediu din membrii grupului căruia îi sunt adresate sau care ar putea recepţiona aceste informaţii; c) nu trebuie să ascundă, să diminueze sau să tăinuiască detalii, precizări sau avertismente importante. (3) Atunci când informaţiile compara servicii de investiţii sau servicii conexe, instrumente financiare sau persoane care furnizează servicii de investiţii sau servicii conexe, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) comparaţia trebuie să fie semnificativă şi trebuie prezentată într-un mod corect şi echilibrat; b) sursa informaţiilor utilizate pentru comparaţie trebuie specificată; c) elementele semnificative şi menţiunile folosite pentru efectuarea comparaţiei trebuie incluse. (4) În situaţia în care informaţia cuprinde referiri la performanţele trecute ale unui instrument financiar, ale unui indice financiar sau ale unui serviciu de investiţii trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) acea menţiune (referire) nu trebuie să fie cea mai evidenţiată în cadrul comunicatului; b) informaţia trebuie să cuprindă referiri corespunzătoare cu privire la performanţele aferente:(i) perioadei precedente de 5 ani; sau(ii) întregii perioade pentru care instrumentul financiar a fost oferit, indicele financiar a fost stabilit sau serviciul de investiţii a fost furnizat, dacă perioada de referinţa este mai mica de 5 ani;(iii) unei perioade mai mari, dacă S.S.I.F. decide astfel. c) în fiecare situaţie, referirile cu privire la performanţe trebuie să fie bazate pe perioade integrale de 12 luni; d) perioada de referinţa şi sursa informaţiilor trebuie precizate în mod clar; e) informaţia trebuie să conţină un avertisment evidenţiat distinct cu privire la faptul că cifrele şi performanţele anterioare nu reprezintă un indicator relevant pentru rezultatele viitoare; f) atunci când referinţele sunt prezentate în cifre denominate în altă monedă decât cea a statului membru în care clientul de retail sau potenţialul client de retail este rezident, moneda respectivă trebuie clar menţionată împreună cu un avertisment cu privire la faptul că venitul (câştigul estimat) poate să crească sau să scadă ca urmare a fluctuaţiilor monedei; g) atunci când referinţele sunt bazate pe rezultate brute, trebuie menţionat modul în care acestea sunt influenţate de tarife, comisioane sau alte costuri. (5) Atunci când informaţia include sau se referă la simularea unei performanţe anterioare, aceasta trebuie să se raporteze la un instrument financiar sau la un indice financiar şi să îndeplinească următoarele condiţii: a) simularea unei performanţe anterioare trebuie să se bazeze pe performanţele trecute reale a unuia sau mai multor instrumente financiare sau indici financiari care sunt de acelaşi tip cu instrumentele financiare în cauză; b) referitor la performanţele trecute reale prevăzute la lit. a), condiţiile menţionate la lit. a)-c), e) şi f) ale alin. (4) trebuie respectate; c) informaţia trebuie să conţină un avertisment clar cu privire la faptul că cifrele la care se referă performanţele anterioare simulate şi performanţele trecute nu reprezintă un indicator cert pentru performanţe viitoare. (6) Atunci când informaţia conţine referiri la performanţe viitoare, următoarele condiţii trebuie îndeplinite: a) informaţia nu trebuie să se bazeze sau să se refere la performanţe trecute simulate; b) informaţia trebuie să se bazeze pe date rezonabile susţinute de alte obiective; c) atunci când informaţia are la bază performanţa brută, trebuie menţionat modul în care aceasta este afectată de tarife, comisioane sau alte costuri; d) informaţia trebuie să cuprindă un avertisment clar cu privire la faptul că asemenea previziuni nu reprezintă un indicator cert pentru performanţe viitoare. (7) Atunci când informaţia se referă la un tratament special privind impozitul, aceasta va sublinia clar faptul că acest tratament privind impozitul depinde de circumstanţele individuale ale fiecărui client, precum şi faptul că această situaţie poate suferi modificări în viitor. (8) Informaţia nu va folosi denumirea niciunei autorităţi competente într-un mod care ar putea indica sau sugera garantarea sau aprobarea de către acea autoritate a produselor sau serviciilor S.S.I.F.  +  Articolul 106 (1) S.S.I.F. va informa clienţii prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice drept pe care aceştia îl pot solicita. (2) S.S.I.F. poate, fie din proprie iniţiativa, fie la cererea unui client interesat, să considere drept: a) client profesional sau client de retail un client care în mod obişnuit ar fi considerat contraparte eligibilă în conformitate cu art. 146 alin. (1) şi (3); b) client de retail un client care este considerat client profesional în conformitate cu art. 1 din anexa nr. 8.  +  Articolul 107 (1) Informaţiile transmise de către S.S.I.F. clienţilor trebuie să le permită acestora să ia, în baza respectivelor informaţii, decizii investiţionale, să reacţioneze prompt în legătură cu pierderile curente sau potenţiale şi să reflecte la corelaţia dintre obiectivul, strategia investiţională propusă şi portofoliul de care dispun. (2) S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clienţilor săi informaţiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investiţionale în cunoştinţă de cauză. (3) Pentru furnizarea la timp a informaţiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare: a) urgenţă cu care trebuie soluţionată o situaţie data; b) timpul necesar clientului să perceapă şi să reacţioneze la informaţia transmisă; c) termenii contractuali agreaţi de client. (4) Conţinutul şi scopul pentru care sunt transmise informaţiile trebuie să fie uşor de înţeles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidenţiate. (5) S.S.I.F. poate publica şi distribui materiale ce nu fac recomandări specifice, ci doar conţin o listă a tuturor recomandărilor făcute de aceasta în trecut. Lista trebuie să conţină următoarele elemente: a) denumirea fiecărui instrument financiar recomandat; b) data şi tipul recomandării (de exemplu: vânzare sau cumpărare); c) preţul sau intervalul de preţ la momentul la care a fost făcută recomandarea; d) preţul sau intervalul de preţ pentru care a fost făcută recomandarea.  +  Articolul 108 (1) În situaţia recomandării unei tranzacţii S.S.I.F. trebuie să facă cunoscute clientului toate informaţiile deţinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investiţiei respective şi să îi aducă la cunoştinţa acestuia ca performanţele anterioare nu reprezintă garanţii ale performantelor viitoare. (2) S.S.I.F., prin personalul sau, poate face recomandări legate de tranzacţionare clienţilor actuali sau potenţiali numai dacă dispune de analize financiare şi de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandării. S.S.I.F. nu are voie să garanteze în niciun fel performanţele instrumentului financiar respectiv. (3) Atunci când acordă consultanţă sau face recomandări unui client, S.S.I.F. trebuie să ţină seama de obiectivul investiţional şi de profilul respectivului client constituit pe baza informaţiilor furnizate de acesta conform art. 113.  +  Articolul 109 (1) S.S.I.F. are obligaţia să transmită clienţilor de retail şi potenţialilor clienţi de retail, în timp util înaintea încheierii unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiţii sau servicii conexe şi în prealabil furnizării acestor servicii, următoarele informaţii: a) termenii respectivului contract; b) informaţiile menţionate la art. 110 alin. (2) şi (3) şi art. 114 alin. (2) cu privire la conţinutul contractului sau cu privire la serviciile de investiţii sau conexe respective. (2) S.S.I.F. va transmite clienţilor de retail şi potenţialilor clienţi de retail informaţiile prevăzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 în timp util înaintea momentului prestării de servicii de investiţii sau servicii conexe. (3) S.S.I.F. va oferi clienţilor profesionali informaţiile menţionate la art. 118 alin. (5) şi (6) în timp util înaintea prestării serviciilor în cauză. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi furnizate pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă acesta nu reprezintă un suport durabil, cu condiţia ca prevederile art. 104 alin. (2) să fie îndeplinite. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), S.S.I.F. poate să transmită informaţiile cerute conform alin. (1) către un client de retail imediat ce acesta intră sub incidenţa unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiţii sau servicii conexe, precum şi informaţiile cerute conform alin. (2) imediat după începerea prestării respectivului serviciu, în următoarele situaţii: a) societatea nu a reuşit să respecte limitele de timp menţionate la alin. (1) şi (2) deoarece, la cererea unui client, contractul a fost încheiat folosindu-se un mijloc de comunicare la distanţă care împiedică societatea respectivă să ofere informaţiile prevăzute la respectivele alineate; b) în toate cazurile în care art. 171 nu stabileşte altfel, S.S.I.F. cade sub incidenţa prevederilor respectivului articol în relaţie cu un client de retail sau un potenţial client de retail. (6) S.S.I.F. va notifica în timp util unui client orice modificare a informaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 şi care este relevantă pentru un serviciu pe care respectiva societate îl prestează pentru acel client. Respectiva notificare va fi efectuată pe un suport durabil dacă informaţia la care se referă este comunicată pe un asemenea suport. (7) S.S.I.F. se va asigura că informaţiile conţinute în materialele publicitare sunt identice cu orice alte informaţii transmise clienţilor în cadrul activităţii de prestare de servicii de investiţii sau servicii conexe. (8) În cazul în care un material publicitar conţine o ofertă sau o invitaţie şi, de asemenea, specifica modalitatea de răspuns sau include un formular prin care se poate transmite un răspuns, aceasta va trebui să includă suficiente informaţii prevăzute de art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 pentru ca respectiva ofertă sau invitaţie să fie relevantă, în următoarele situaţii: a) o ofertă de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiţii ori servicii conexe cu orice persoană care răspunde respectivei oferte; b) o invitaţie făcută oricărei persoane care răspunde unei comunicări vizând efectuarea unei oferte de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiţii ori servicii conexe. (9) Prevederile alin. (8) nu se vor aplica în cazul în care, pentru a răspunde unei oferte sau invitaţii conţinute în materialul publicitar, potenţialul client de retail trebuie să facă referire la un alt document sau documente care, independent sau împreună, conţin respectiva informaţie.  +  Articolul 110 (1) Înaintea semnării contractului şi a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va înmâna clientului sau potenţialului client un document de prezentare scris într-o formă uşor de înţeles, astfel încât acesta să fie în măsura să înţeleagă natura şi riscurile serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe, precum şi a specificităţii instrumentului financiar care este oferit şi, în consecinţa, să ia decizii investiţionale în cunoştinţă de cauză. (2) Documentul de prezentare menţionat la alin. (1) va cuprinde informaţii adecvate cu privire la cel puţin următoarele: a) datele de identificare a S.S.I.F., precum şi datele de contact necesare clienţilor pentru a comunica efectiv cu clienţii; b) limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informaţii; c) modalităţile de comunicare ce urmează a fi folosite în relaţia dintre client şi societate, inclusiv, dacă este relevant, modalităţile de trimitere şi primire a ordinelor; d) o declaraţie privind faptul că societatea a fost autorizata, precum şi denumirea şi adresa de contact a autorităţii competente care a emis autorizaţia; e) în cazul în care societatea acţionează prin intermediul unui agent delegat, o declaraţie care să menţioneze acest fapt şi în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat; f) natura, frecventa precum şi perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienţi în conformitate cu art. 115 alin. (1); g) o descriere sumară a măsurilor luate pentru protejarea activelor clienţilor, inclusiv detalii sumare referitoare la orice sistem de compensare a investitorilor sau garantare a fondurilor depuse la care respectiva societate este parte în virtutea desfăşurării activităţii sale într-un stat membru, în cazul în care S.S.I.F. deţine instrumente financiare sau fonduri ale clienţilor; h) o descriere, ce poate fi făcută într-o formă sumară, a politicii privind conflictele de interese, adoptată de către societate conform art. 97; i) o nota cu privire la faptul că orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusă la dispoziţia clientului în orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, sub condiţia respectării prevederilor art. 104 alin. (2); j) serviciile de investiţii şi conexe autorizate; k) instrumentele financiare şi strategiile de investiţii avute în vedere; l) informaţii cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar şi avertismente cu privire la riscurile asociate investiţiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiţii; m) locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzacţiile (piaţa reglementată, ATS etc.); n) comisioanele şi tarifele, taxele şi impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art. 119; o) informaţii cu privire la existenţa compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia şi a posibilităţii transmiterii eventualelor reclamaţii; p) elementele minime necesare derulării tranzacţiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul. (3) În cazul în care S.S.I.F. propune unui client de retail sau unui potenţial client de retail prestarea de servicii de administrare a portofoliului, în completarea informaţiilor stabilite la alin. (2), documentul de prezentare va cuprinde şi următoarele informaţii, în măsura în care acestea sunt aplicabile: a) informaţii privind metoda şi frecventa evaluării instrumentelor financiare aflate în portofoliul clientului; b) detalii vizând orice eventuala delegare privind administrarea discreţionară a tuturor sau a unei părţi a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client; c) specificarea oricărui standard de evaluare a performanţei pentru portofoliul unui client; d) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum şi tipurile de tranzacţii care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existenţa oricărei limitări; e) obiectivele activităţii de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreţionare a portofoliului, precum şi orice constrângere referitoare la administrarea discreţionară. (4) Informaţiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard. (5) Documentul de prezentare poate include o trimitere la pagina de internet a intermediarului unde se regăsesc informaţiile ce trebuie furnizate clientului sau potenţialului client în conformitate cu informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), d), e), h), j) şi o).-------------Alin. (5) al art. 110 a fost introdus de pct. 3 al art. III din REGULAMENTUL nr. 13 din 21 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014.  +  Articolul 111 (1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia. (2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentanţilor persoanei juridice. (3) Contul de instrumente financiare trebuie să menţioneze datele de identificare a persoanei în numele căreia este deschis şi, după caz, ale împuterniciţilor/reprezentanţilor acesteia.  +  Articolul 112 (1) S.S.I.F. va presta servicii de investiţii financiare în numele şi pe contul clienţilor numai în baza unui contract în forma scrisă, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, care va conţine drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale clientului şi care se va referi la cel puţin următoarele: a) serviciile de investiţii financiare ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate; b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat şi/sau reziliat; c) drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi alţi termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investiţii financiare. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale; d) consimţământul expres al clientului pentru înregistrarea şi stocarea de către S.S.I.F. a instrucţiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea şi stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic; e) declaraţia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asuma riscul ce decurge din tranzacţiile cu instrumente financiare; f) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investiţii financiare convenite de părţi; g) menţiunile prevăzute în documentul de prezentare, prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. b), c), f) şi n) şi, după caz, la alin. (3) lit. b), d) şi e); h) în cazul în care instrucţiunile/confirmările clientului sunt transmise prin e-mail, consimţământul expres al acestuia privind transmiterea instrucţiunilor/confirmărilor prin e-mail şi specificaţiile semnăturii electronice; i) în cazul în care clientul mandatează S.S.I.F. să solicite şi să obţină extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate, consimţământul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita şi de a obţine extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate; j) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienţi în conturile curente; k) cursul de schimb valutar şi condiţiile în care clientul poate refuza acest curs; l) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza unui contract de administrare a portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri. Clientul are obligaţia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzacţiile efectuate în contul sau; m) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi ştampila societăţii. (2) Contractul care conţine clauza prevăzută la alin. (1) lit. i) trebuie să fie încheiat în forma autentică sau să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale.  +  Articolul 113 (1) Contractul menţionat la art. 112 va fi însoţit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client şi va cuprinde cel puţin următoarele: a) datele de identificare a clientului persoană fizică sau juridică, după caz; b) informaţii privind profilul clientului, care se vor referi la: încadrarea sau nu în categoria clienţilor profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investiţiei, nivelul riscului pe care doreşte să şi-l asume (ridicat, mediu, scăzut) şi informaţiile prevăzute, după caz, la art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132; c) deţinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare şi deţinerile de poziţii deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul; d) numele şi funcţia salariatului/agentului cu care clientul va ţine legătura; e) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi ştampila societăţii; f) împuternicirea pentru persoana care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoană juridică, după caz; g) anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau la instituţia similară din statul de origine, după caz. (2) Cererea de deschidere de cont şi documentul de prezentare pot constitui anexe la contractul prevăzut la art. 112.  +  Articolul 114 (1) Pentru a dobândi autoritate discreţionară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client, S.S.I.F. are obligaţia de a obţine acordul scris şi declaraţia acestuia cu privire la faptul că acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discreţionară a contului sau. (2) În cazul în care prestează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va stabili o metoda adecvată de evaluare şi comparaţie, cum ar fi un standard de evaluare, bazată pe obiectivele investiţionale ale clientului şi pe tipurile de instrumente financiare incluse în portofoliul clientului, pentru a permite respectivului client să evalueze performanta respectivei societăţi.  +  Articolul 115 (1) Clientul trebuie să primească de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplica, costurile asociate tranzacţiilor şi serviciilor efectuate în numele clientului. (2) Pentru a permite clienţilor să aprecieze în orice moment termenii unei tranzacţii pe care intenţionează să o desfăşoare şi să verifice, ulterior, condiţiile în care aceasta tranzacţie a fost executată, S.S.I.F. va pune la dispoziţia clienţilor toate informaţiile afişate în sistem, cu privire la preţurile şi volumul de tranzacţionare aferente instrumentului financiar subiect al tranzacţiei.  +  Secţiunea 2 Informaţii privind instrumentele financiare  +  Articolul 116 (1) Informaţiile furnizate de S.S.I.F. prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. l) vor conţine o descriere generală a naturii şi a riscurilor asociate instrumentelor financiare, luând în considerare, în special, categoria din care face parte clientul - client de retail sau client profesional. Descrierea trebuie să explice natura tipului de instrument financiar în cauză, precum şi riscurile specifice tipului de instrumente financiare într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investiţională în cunoştinţă de cauză. (2) Descrierea riscului va include, în cazul în care este relevant pentru tipul de instrument financiar în cauză, pentru situaţia şi nivelul de înţelegere al clientului, următoarele elemente: a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicaţie privind efectul de levier, precum şi asupra riscului de pierdere totală a investiţiei; b) volatilitatea preţului unor asemenea instrumente financiare şi orice limitări ale pieţei relativ la aceste instrumente; c) faptul că un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacţiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligaţii suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare faţă de costul dobândirii instrumentelor financiare; d) orice cerinţa privind marje sau altă obligaţie similară, aplicabilă instrumentelor de acel tip. (3) Dacă S.S.I.F. transmite unui client de retail sau potenţial client de retail informaţii vizând un instrument financiar care face obiectul unei oferte publice curente pentru care a fost publicat un prospect conform legislaţiei comunitare, respectiva societate va informa clientul de retail sau potenţialul client de retail cu privire la modalitatea în care prospectul este accesibil publicului. (4) În cazul în care riscurile asociate unui instrument financiar compus din două sau mai multe instrumente financiare sau servicii diferite sunt susceptibile să fie mai mari decât cele asociate oricărei dintre componente, S.S.I.F. va furniza o descriere adecvată a componentelor acelui instrument financiar, precum şi a modului în care interacţiunea respectivelor componente măreşte riscul aferent instrumentului financiar compozit. (5) În cazul instrumentelor financiare care includ o garanţie a unei terţe părţi, informaţia referitoare la garanţie va include suficiente detalii privind garantul şi garantatul, astfel încât să permită unui client de retail sau potenţial client de retail să facă o evaluare corecta a respectivei garanţii.  +  Articolul 117În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. l) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiţii/societate de investiţii, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, este considerat ca furnizând informaţii corespunzătoare.  +  Secţiunea 3 Informaţii privind păstrarea în siguranţă a activelor clienţilor  +  Articolul 118 (1) În aplicarea prevederilor art. 110, S.S.I.F. care deţine instrumente financiare sau fonduri ce aparţin clienţilor de retail le comunica acestora sau potenţialilor clienţi de retail informaţiile care le sunt aplicabile dintre cele menţionate la alin. (2)-(7). (2) S.S.I.F. informează clientul de retail sau potenţialul client de retail în situaţia în care instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deţinute de un terţ în numele S.S.I.F., precum şi asupra responsabilităţii asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naţionale aplicabile pentru orice acţiuni sau omisiuni ale terţului şi cu privire la consecinţele insolvabilităţii terţului asupra clientului. (3) În cazul în care instrumentele financiare ale clientului de retail sau ale potenţialului client de retail pot fi deţinute, dacă legea naţională permite, într-un cont global de către un terţ, S.S.I.F. informează clientul cu privire la acest fapt prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din acesta. (4) În cazul în care legea naţională nu permite identificarea separată a instrumentelor financiare ale unui client de retail, existent sau potenţial, deţinute de un terţ, faţă de instrumentele financiare ale terţului sau de cele ale S.S.I.F., S.S.I.F. informează clientul prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din această situaţie. (5) S.S.I.F. informează clientul sau potenţialul client asupra cazurilor în care conturile care conţin instrumente financiare sau fonduri ce aparţin respectivului client sau client potenţial sunt ori vor fi supuse unei jurisdicţii, alta decât cea a unui stat membru, şi precizează în ce măsura sunt afectate de aceasta situaţie drepturile clientului aferente acestor instrumente financiare. (6) S.S.I.F. informează clientul cu privire la existenţa şi la termenii oricărui interes sau gaj pe care îl deţine sau l-ar putea deţine S.S.I.F. asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului ori cu privire la orice drept de compensare pe care îl are în legătură cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Dacă este cazul, S.S.I.F. informează clientul şi cu privire la faptul că un depozitar poate deţine un interes sau un gaj asupra acestor instrumente sau fonduri ori un drept de compensare în legătură cu ele. (7) Înainte de a efectua finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare folosind instrumentele financiare pe care le deţine în numele unui client de retail ori de a utiliza în alt mod aceste instrumente financiare pe contul sau propriu sau pe contul altui client, S.S.I.F. trebuie să furnizeze în prealabil clientului, în timp util înainte de a utiliza aceste instrumente financiare şi pe un suport durabil, informaţii clare, complete şi exacte privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin S.S.I.F. ca urmare a utilizării respectivelor instrumente financiare, inclusiv privind condiţiile restituirii acestora şi riscurile asociate.  +  Secţiunea 4 Informaţii privind costurile şi alte tarife asociate  +  Articolul 119 (1) S.S.I.F. va furniza clienţilor de retail sau potenţialilor clienţi de retail informaţii cu privire la costurile şi tarifele asociate, care să includă, după caz, următoarele elemente: a) preţul total care va fi plătit de client în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiţii ori cu serviciul conex, incluzând toate cheltuielile, comisioanele, tarifele şi spezele asociate, precum şi toate taxele plătibile prin intermediul S.S.I.F. sau, dacă nu se poate indica un preţ exact, baza de calcul a preţului total, astfel încât clientul să îl poată verifica; b) în cazul în care o parte din preţul total menţionat la lit. a) trebuie plătită sau este exprimată în valută, se indică valuta respectivă, precum şi cursul de schimb valutar aplicabil şi costurile; c) menţionarea posibilităţii apariţiei altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacţiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiţii, care nu se plătesc prin intermediul S.S.I.F. şi nu sunt impuse de societate; d) modalităţile de plată sau alte eventuale formalităţi. (2) În aplicarea alin. (1) lit. a), comisioanele percepute de S.S.I.F. trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare caz.  +  Articolul 120În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. n) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiţii/societate de investiţii întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, este considerat ca furnizând informaţii corespunzătoare cu privire la costurile şi tarifele asociate legate de OPCVM, inclusiv cu privire la comisioanele de subscriere şi de răscumpărare.  +  Secţiunea 5 Obligaţii de raportare cu privire la executarea ordinelor clienţilor  +  Articolul 121S.S.I.F. are obligaţia completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacţionare şi pentru fiecare decizie de tranzacţionare, luată în scopul furnizării serviciului de administrare a portofoliului, care va cuprinde informaţiile corespunzătoare menţionate la art. 7 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.  +  Articolul 122 (1) S.S.I.F. care a executat ordinul clientului, altfel decât în condiţiile administrării portofoliului, are următoarele obligaţii cu privire la respectivul ordin: a) să transmită de îndată clientului, pe un suport durabil, informaţiile esenţiale cu privire la executarea respectivului ordin în cadrul unui formular de confirmare a executării ordinelor; b) în cazul unui client de retail, S.S.I.F. trebuie să transmită clientului formularul de confirmare a executării ordinelor pe un suport durabil, prin care confirmă executarea ordinului, de îndată ce este posibil şi cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează executării ordinului sau, dacă S.S.I.F. primeşte confirmarea de la o parte terţă, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează primirii confirmării de la respectiva parte terţă. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul în care confirmarea conţine aceleaşi informaţii ca şi o altă confirmare pe care clientul de retail urmează să o primească de îndată de la altă persoană. (3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică în cazul în care ordinele executate în numele unor clienţi se referă la obligaţiuni de finanţare a unor contracte de credit ipotecar încheiate cu respectivii clienţi, caz în care raportarea tranzacţiei se va face simultan cu comunicarea condiţiilor creditului ipotecar, dar nu mai târziu de o luna după executarea ordinului. (4) S.S.I.F. are obligaţia, suplimentar faţă de prevederile alin. (1), să informeze clientul, la cererea acestuia, cu privire la situaţia executării ordinului sau. (5) În cazul ordinelor clienţilor de retail privind unităţi de fond sau acţiuni ale unor organisme de plasament colectiv ce se executa periodic, S.S.I.F. fie aplica prevederile alin. (1) lit. b), fie furnizează clientului de retail, cel puţin o data la 6 luni, informaţiile prezentate la alin. (6) cu privire la respectivele tranzacţii. (6) Formularul de confirmare a executării ordinelor prevăzut la alin. (1) lit. b) cuprinde, după caz, informaţiile enumerate mai jos şi, în măsura în care sunt aplicabile, informaţiile prevăzute în tabelul 1 din anexa I a Regulamentului CE nr. 1.287/2006: a) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea; b) denumirea clientului sau orice informaţii asemănătoare cu privire la acesta; c) data tranzacţiei; d) momentul tranzacţiei; e) tipul ordinului; f) identificarea locului de tranzacţionare; g) identificarea instrumentului; h) indicatorul cumpărare/vânzare; i) natura ordinului, dacă este alta decât cumpărare/vânzare; j) cantitatea; k) preţul unitar; l) preţul total; m) suma totală a comisioanelor şi a cheltuielilor facturate şi, la cererea clientului de retail, o prezentare defalcată; n) responsabilităţile clientului în ceea ce priveşte decontarea tranzacţiei, inclusiv data limita pentru plata sau livrare, precum şi informaţiile corespunzătoare cu privire la cont, în cazul în care aceste informaţii şi responsabilităţi nu au fost notificate anterior clientului; o) în cazul în care contrapartea clientului a fost S.S.I.F. însăşi sau orice persoană din grupul S.S.I.F. ori un alt client al S.S.I.F., menţionarea acestui fapt, cu excepţia situaţiei când ordinul a fost executat printr-un sistem de tranzacţionare care facilitează tranzacţionarea anonima. (7) În sensul alin. (6) lit. k), atunci când ordinul se executa în transe, S.S.I.F. poate informa clientul fie cu privire la preţul fiecărei transe, fie cu privire la preţul mediu. Dacă se transmite preţul mediu, S.S.I.F. furnizează clientului de retail, la cerere, informaţii cu privire la preţul fiecărei transe. (8) S.S.I.F. poate furniza clientului informaţiile prevăzute la alin. (6) folosind coduri standardizate, dacă indica, de asemenea, semnificaţia codurilor utilizate.  +  Secţiunea 6 Obligaţii de raportare cu privire la administrarea portofoliilor clienţilor  +  Articolul 123 (1) S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacă un astfel de formular nu este furnizat de o altă persoană. (2) În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va include, dacă este relevant, informaţiile următoare: a) denumirea S.S.I.F.; b) numele sau alte informaţii cu privire la identificarea contului clientului de retail; c) situaţia privind conţinutul şi valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecărui instrument financiar deţinut, valoarea de piaţă sau valoarea corectă dacă valoarea de piaţă nu este disponibilă şi soldul la începutul şi la sfârşitul perioadei de raportare şi performanta portofoliului de-a lungul perioadei de raportare; d) suma totală a comisioanelor şi taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puţin tarifele totale de administrare şi costurile totale asociate cu executarea şi incluzând, dacă este relevant, o menţiune care precizează că o prezentare mai detaliată va fi furnizată la cerere; e) compararea performantei în timpul perioadei de raportare acoperite de declaraţie cu un punct de referinţa al performantei investiţionale agreate între S.S.I.F. şi client; f) suma totală a dividendelor, a dobânzilor şi a altor plăţi primite în timpul perioadei de raportare în relaţie cu portofoliul clienţilor; g) informaţii despre alte activităţi corporative care oferă drepturi în legătură cu instrumentele financiare deţinute în portofoliu; h) pentru fiecare tranzacţie executată în timpul perioadei de raportare, informaţiile vizate în cadrul art. 122 alin. (6) lit. c)-l), dacă este relevant şi dacă clientul nu alege să primească informaţii despre tranzacţiile executate pe o bază "tranzacţie cu tranzacţie", caz în care se aplică prevederile alin. (6)-(8). (3) În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va fi furnizat o data la 6 luni, cu excepţia cazurilor următoare: a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni; b) în cazul în care se aplică prevederile alin. (6)-(8), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni; c) în cazul în care contractul între S.S.I.F. şi clientul de retail pentru serviciul de administrare a portofoliului prevede existenţa unui portofoliu constituit în baza unui împrumut ("levereged portofolio"), formularul de raportare privind administrarea portofoliului va fi furnizat cel puţin o data pe luna. (4) S.S.I.F. va informa clienţii de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informaţii în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a). (5) Excepţia prevăzută la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) sau orice instrument prevăzut la art. 2 pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene. (6) În cazul în care clientul alege să primească informaţii despre tranzacţiile executate pe o bază "tranzacţie cu tranzacţie", S.S.I.F. trebuie să furnizeze prompt clientului, în momentul executării tranzacţiei de către administratorul portofoliului, informaţiile esenţiale privind această tranzacţie pe un suport durabil. (7) În cazul în care clientul prevăzut la alin. (6) este un client de retail, S.S.I.F. trebuie să îi trimită clientului o nota prin care să confirme tranzacţia şi care să conţină informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (6) şi (7), nu mai târziu de prima zi lucrătoare după executare sau, dacă confirmarea este primită de către S.S.I.F. de la o parte terţă, nu mai târziu de prima zi lucrătoare după primirea confirmării de la partea terţă. (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar conţine aceleaşi informaţii ca şi confirmarea care fi va transmisă clientului de retail de către o altă persoană.  +  Articolul 124 (1) În cazul în care efectuează tranzacţii referitoare la administrarea portofoliului clienţilor de retail sau operează conturi ale clienţilor de retail care includ o poziţie deschisă neacoperită în cadrul unei tranzacţii cu angajamente condiţionate, S.S.I.F. trebuie să raporteze clienţilor de retail orice pierderi care depăşesc un prag predeterminat, stabilit între S.S.I.F. şi client, nu mai târziu de sfârşitul zilei lucrătoare în care pragul este depăşit sau, în cazul în care pragul este depăşit într-o zi nelucrătoare, la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. (2) Prin tranzacţie cu angajament condiţionat se înţelege o tranzacţie cu instrumente financiare care implica pentru client orice obligaţie efectivă sau potenţiala care ar depăşi costul de achiziţie a instrumentului.  +  Secţiunea 7 Obligaţiile de raportare cu privire la activele clienţilor  +  Articolul 125 (1) S.S.I.F. care deţine instrumentele financiare ale clientului sau fondurile clienţilor trebuie să transmită fiecărui client, cel puţin o data pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau fondurile aparţinând clientului, dacă astfel de informaţii nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unei instituţii de credit autorizate conform legislaţiei comunitare pentru depozitele deţinute de această instituţie. (3) Formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) va include următoarele informaţii: a) detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau fondurile deţinute de S.S.I.F. pentru client la sfârşitul perioadei acoperite de formularul de raportare; b) măsura în care orice instrumente financiare ale clientului sau fondurile clientului au făcut obiectul unor tranzacţii de finanţare a valorilor mobiliare; c) cuantificarea oricărui beneficiu al clientului ca urmare a participării la orice tranzacţie de finanţare a valorilor mobiliare şi pe baza căreia beneficiul a crescut. (4) În cazul în care portofoliul unui client include câştigul din una sau mai multe tranzacţii nedecontate, informaţiile la care se face referire la alin. (3) lit. a) pot fi bazate fie pe ziua de tranzacţionare, fie pe ziua de decontare, cu condiţia ca aceeaşi bază să fie aplicată tuturor informaţiilor din declaraţie. (5) S.S.I.F. care deţine instrumente financiare sau fonduri şi care realizează serviciul de administrare a portofoliului pentru un client poate să includă formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizează acestui client, în conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (1).  +  Secţiunea 8 Reguli privind publicitatea  +  Articolul 126 (1) Publicitatea făcută de către S.S.I.F. va conţine denumirea completa a societăţii, adresa sediului social/central, inclusiv statul de origine, numerele de telefon şi fax, numărul şi data deciziei de autorizare. (2) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiţie sau la o strategie investiţională nu va conţine promisiuni cu privire la rezultate specifice, garanţii, pretenţii exagerate sau cereri nefondate ori proiecţii sau prognoze de rezultate pentru care nu există o bază reală. În plus, toate proiecţiile şi/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare. (3) În măsura în care S.S.I.F. dezvolta o pagină de internet, aceasta va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) adresa sediului social/central şi a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea; b) capitalul social; c) numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor semnificativi, reprezentantului/ reprezentanţilor compartimentului de control intern, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi a agenţilor delegaţi; d) serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. este autorizată de către C.N.V.M. să le presteze; e) cel puţin ultimul bilanţ contabil anual, precum şi contul de profit şi pierdere, certificate de auditori financiari; f) datele de contact ale reprezentanţilor compartimentului de control intern; g) informaţii privind fondul de compensare a investitorilor. (4) S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea şi caracterul complet ale tuturor informaţiilor care sunt afişate pe pagina de internet. (5) Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizată de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piaţă poate obliga S.S.I.F. să modifice informaţiile cuprinse pe pagina de internet ori poate interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementărilor C.N.V.M. sau ale pieţei reglementate. (6) S.S.I.F. trebuie să păstreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare şi ale conţinutului paginii de internet pentru o perioada de 2 ani de la apariţie sau afişare şi să le pună la dispoziţia C.N.V.M. ori operatorului de piaţa, la cererea acestora.  +  Articolul 127Toate informaţiile, incluzând materialele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. şi de către agenţii acesteia, clienţilor ori potenţialilor clienţi, C.N.V.M. şi entităţilor pieţei, trebuie să fie corecte, exacte, clare şi adecvate, astfel încât să ofere o informare completa şi să nu inducă în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui material publicitar despre care S.S.I.F. ştie sau ar trebui să ştie că include informaţii false, neclare, incomplete, afirmaţii exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.  +  Articolul 128În cazul materialelor publicitare de tip mărturie referitoare la S.S.I.F. şi/sau a calităţii consultanţei pentru investiţii oferite de aceasta, materialul respectiv trebuie să evidenţieze clar următoarele elemente: a) mărturia respectiva nu trebuie considerată că reprezentativă decât pentru experienţa persoanei care o face, iar nu şi pentru alţi clienţi; b) mărturia nici nu indica şi nici nu garantează performanţe viitoare de succes; c) dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plată pentru mărturia respectivă; d) în cazul în care mărturia respectivă implică aspecte de ordin tehnic referitoare la investiţii, persoana care o face trebuie să dispună de cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a putea formula o opinie valabilă.  +  Articolul 129 (1) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să facă referire la riscurile inerente tranzacţiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb. (2) În măsura în care un S.S.I.F. foloseşte citate, cotaţii, tabele, hărţi, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informaţiilor respective trebuie indicată întotdeauna în mod clar. (3) Obligaţia respectării prezentelor reguli revine S.S.I.F. şi/sau reprezentanţilor acesteia şi în cazul participării la sau al sponsorizării unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum şi în situaţia în care S.S.I.F. angajează o altă entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul sau.  +  Capitolul IV Evaluarea clienţilor şi a oportunităţii serviciului de investiţii prestat  +  Articolul 130 (1) Atunci când acordă consultanţă pentru investiţii sau furnizează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obţine de la client sau de la potenţialul client informaţiile necesare cu privire la cunoştinţele şi experienţa să în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii, situaţia financiară a acestuia şi obiectivele investiţionale, astfel încât societatea să fie în măsura să recomande respectivului client sau potenţial client serviciile de investiţii şi instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să obţină de la clienţi sau de la clienţii potenţiali toate informaţiile necesare care să permită S.S.I.F. să cunoască faptele esenţiale cu privire la client şi să aibă o bază suficientă pentru a considera, ţinând seama de natura şi de dimensiunea serviciului prestat, că tranzacţia pe care intenţionează să o recomande sau să o efectueze în cadrul unui serviciu de administrare de portofoliu îndeplineşte criteriile următoare: a) corespunde obiectivelor investiţionale ale clientului respectiv; b) ia în considerare dacă clientul are posibilitatea financiară de a suporta orice risc de investiţie asumat în conformitate cu obiectivele sale investiţionale; c) ia în considerare dacă clientul are experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a înţelege riscurile pe care le implică tranzacţia sau administrarea portofoliului sau. (3) În cazul în care S.S.I.F. prestează un serviciu de investiţii pentru un client profesional, aceasta este îndreptăţită să presupună că, în ceea ce priveşte produsele, tranzacţiile şi serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul posedă nivelul de experienţa şi de cunoştinţe necesar, menţionat la alin. (2) lit. c). (4) În cazul în care serviciul de investiţii acordat unui client profesional consta în furnizarea de consultanţă pentru investiţii prevăzută la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 9, S.S.I.F. este îndreptăţită să presupună, în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), că respectivul client este, din punct de vedere financiar, în măsura să suporte orice risc legat de investiţie, asumat în conformitate cu obiectivele sale investiţionale. (5) Informaţiile cu privire la situaţia financiară a clientului sau a clientului potenţial includ, după caz, informaţii privind sursa şi mărimea venitului sau regulat, activele sale, inclusiv cele lichide, investiţii şi proprietăţi imobiliare, precum şi angajamentele sale financiare regulate. (6) Informaţiile cu privire la obiectivele investiţionale ale clientului sau ale clientului potenţial includ, după caz, informaţii privind durata pe care clientul doreşte să îşi păstreze investiţia, preferinţele sale în materie de risc, profilul sau de risc, precum şi scopurile investiţiei. (7) În cazul în care S.S.I.F. care prestează un serviciu de investiţii de tipul consultanţei pentru investiţii sau al administrării de portofoliu nu obţine informaţiile necesare conform alin. (1), S.S.I.F. nu va recomanda clientului ori clientului potenţial servicii de investiţii sau instrumente financiare.  +  Articolul 131 (1) Atunci când S.S.I.F. prestează alte servicii de investiţii financiare decât cele menţionate la art. 130 alin. (1), aceasta va solicita clientului sau potenţialului client să furnizeze informaţii privind cunoştinţele şi experienţa acestuia în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsura să evalueze dacă serviciile de investiţii sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a evalua caracterul corespunzător pentru un client al unui serviciu de investiţii, S.S.I.F. trebuie să stabilească dacă respectivul client are nivelul de experienţă şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate produsului sau serviciului de investiţii oferit ori cerut. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. este îndreptăţită să asume că un client profesional are nivelul de experienţa şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate acelor servicii de investiţii sau tranzacţii ori tipuri de tranzacţii sau de produse pentru care clientul este calificat drept client profesional.  +  Articolul 132 (1) În cazul în care S.S.I.F. consideră, pe baza informaţiilor primite conform prevederilor art. 131 alin. (1), că instrumentul financiar şi serviciul de investiţii financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potenţialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potenţial client. (2) În cazul în care clientul sau potenţialul client decide să nu furnizeze informaţiile prevăzute la art. 131 alin. (1) sau în cazul în care acesta furnizează informaţii insuficiente cu privire la cunoştinţele şi experienţa investiţională, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potenţial client că refuzul acestuia de a furniza informaţii complete va conduce la imposibilitatea societăţii de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investiţii avut în vedere este adecvat acestuia. (3) Avertismentele prevăzute la alin. (1) şi (2) adresate clientului sau potenţialului client pot fi menţionate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.  +  Articolul 133 (1) Informaţiile referitoare la cunoştinţele şi la experienţa unui client sau ale unui client potenţial în domeniul investiţiilor includ următoarele, în măsura în care corespund cu privire la natura clientului, natura şi extinderea serviciului care urmează a fi prestat şi la tipul produsului sau tranzacţiei avute în vedere, inclusiv complexitatea şi riscurile asociate: a) tipurile de servicii, de tranzacţii şi de instrumente financiare cu care este familiarizat clientul; b) natura, volumul şi frecvenţa tranzacţiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum şi perioada în care s-au realizat; c) nivelul de educaţie şi profesia sau profesia anterioară, dacă este relevantă, a clientului ori a clientului potenţial. (2) S.S.I.F. nu va încuraja un client sau un client potenţial să nu furnizeze informaţiile cerute pentru scopurile prevăzute la art. 130 alin (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132. (3) S.S.I.F. este îndreptăţită să se bazeze pe informaţiile furnizate de clienţii săi sau de clienţii săi potenţiali, în afară cazului în care are sau ar trebui să aibă cunoştinţă de faptul că informaţiile sunt în mod evident perimate, eronate sau incomplete.  +  Articolul 134 (1) S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare constând doar în executarea şi/sau preluarea şi transmiterea ordinelor clienţilor cu sau fără prestarea serviciilor conexe pot furniza clienţilor lor respectivele servicii de investiţii financiare, fără a fi necesară obţinerea informaţiilor sau evaluarea oportunităţii investiţiei conform prevederilor art. 131 alin. (1) şi art. 132 alin. (1) şi (2) dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) serviciile prestate se referă la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni sau alte titluri de creanţă, cu excepţia acelor obligaţiuni sau titluri de creanţă care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv şi alte instrumente similare non-complexe; b) serviciul de investiţii financiare este furnizat la iniţiativa clientului sau potenţialului client; c) clientul sau potenţialul client a fost clar informat cu privire la faptul că, la furnizarea acestui serviciu de investiţii financiare, S.S.I.F. nu are obligaţia să evalueze oportunitatea investiţiei în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat şi, de aceea, acesta nu poate beneficia de protecţia corespunzătoare prevăzută de regulile de conduită relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard; d) S.S.I.F. respectă obligaţiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese. (2) Instrumentul financiar care nu este menţionat la alin. (1) lit. a) este considerat instrument financiar non-complex dacă îndeplineşte criteriile următoare: a) nu se încadrează la art. 2 pct. 2 lit. c) sau la pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene; b) există ocazii frecvente pentru cesionarea, răscumpărarea sau dispensarea în alt mod a respectivului instrument, la preţuri care sunt accesibile public pentru participanţii la piaţă şi care sunt fie preţuri de piaţă, fie preţuri puse la dispoziţie sau validate de către sisteme de evaluare independente faţă de emitent; c) nu implica pentru client nicio obligaţie efectivă sau potenţială care ar depăşi costul de achiziţie a instrumentului; d) informaţii corespunzătoare privind caracteristicile sale sunt accesibile public şi sunt de natură să fie înţelese cu uşurinţă, astfel încât să permită unui client de retail mediu să adopte o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la oportunitatea realizării unei tranzacţii cu respectivul instrument.  +  Articolul 135În cazul în care un serviciu de investiţii financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementări sau standarde conforme cu legislaţia comunitară, aplicabile instituţiilor de credit şi creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clienţilor şi/sau cerinţele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligaţiilor prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-134, art. 140 şi art. 234.  +  Capitolul V Reguli privind executarea ordinelor  +  Articolul 136 (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investiţii financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situaţia în care, în acest mod, se realizează o tranzacţie mai avantajoasă pentru client şi/sau nu creşte nivelul comisioanelor şi al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijloceşte transmiterea instrucţiunilor clientului este responsabilă pentru caracterul complet şi acurateţea informaţiilor transmise. (2) S.S.I.F. care primeşte o instrucţiune să efectueze servicii pe numele unui client în condiţiile menţionate la alin. (1) va fi îndreptăţită să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzacţiile care au fost furnizate clientului de către o altă S.S.I.F. S.S.I.F. care mijloceşte transmiterea instrucţiunilor este responsabilă în ce priveşte oportunitatea pentru client a recomandărilor şi consultanţei furnizate. (3) S.S.I.F. care primeşte instrucţiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabilă pentru executarea serviciului sau a tranzacţiei, bazată pe orice informaţie sau recomandare formulată în conformitate cu prevederile prezentului titlu.  +  Articolul 137 (1) În cazul în care executa ordinele clienţilor, S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile necesare pentru obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienţii săi, luând în considerare preţul, costurile, viteza şi probabilitatea executării şi decontării, volumul, natura tranzacţiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situaţia în care clientul transmite o instrucţiune specifica, S.S.I.F. are obligaţia executării ordinului conform acelei instrucţiuni. (2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia să întocmească şi să implementeze reguli şi proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor, care trebuie să conducă la obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clienţilor. (3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecărei categorii de instrumente financiare, informaţii cu privire la diferitele locuri de tranzacţionare în care S.S.I.F. executa ordinele clienţilor săi, factorii care afectează alegerea locului executării ordinelor, precum şi cu privire la posibilitatea executării ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzacţionare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obţinerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clienţilor. (4) S.S.I.F. va furniza clienţilor săi informaţii adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor şi va solicita acordul prealabil al clienţilor cu privire la aceasta. (5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clienţilor să poată fi executate în afară pieţei reglementate sau a sistemului alternativ de tranzacţionare, S.S.I.F. are obligaţia informării clienţilor săi cu privire la această posibilitate şi a obţinerii în prealabil a acordului expres al acestora, înaintea executării ordinelor lor. S.S.I.F. poate obţine acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzacţie. (6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executării ordinelor şi a politicii de executare a ordinelor, în scopul identificării şi corectării oricărei deficienţe, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executării tranzacţiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizează cele mai bune rezultate posibile pentru clienţi sau dacă sunt necesare modificări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacţiilor. S.S.I.F. va notifica clienţii cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii de executare a acestora. (7) S.S.I.F. sunt obligate să demonstreze clienţilor lor, la solicitarea acestora, că ordinele acestora au fost executate în concordanta cu politica societăţii de executare a ordinelor.  +  Articolul 138 (1) S.S.I.F. va revizui anual politica de executare a ordinelor prevăzută la art. 137 alin. (2), precum şi procedurile privind executarea ordinelor. (2) Politica de executare a ordinelor va fi revizuită ori de câte ori apare o modificare importanta care afectează abilitatea S.S.I.F. de a continua să obţină cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienţilor săi în mod consecvent, folosind locurile de tranzacţionare stabilite în politica de executare a ordinelor. (3) S.S.I.F. va oferi clienţilor de retail, în timp util şi înainte de furnizarea serviciilor, următoarele informaţii în legătură cu politica proprie de executare a ordinelor: a) o descriere cu privire la importanţa pe care S.S.I.F. o atribuie factorilor prevăzuţi la art. 137 alin. (1) în conformitate cu criteriile specificate în art. 139 alin. (1) şi (2) sau procesul prin care S.S.I.F. determină importanţa acestor factori; b) o listă a locurilor de tranzacţionare cărora S.S.I.F. le acorda o încredere semnificativă în vederea îndeplinirii obligaţiei sale de a lua măsurile necesare pentru obţinerea celui mai bun rezultat posibil în mod consecvent pentru executarea ordinelor clienţilor săi; c) o avertizare clară şi evidenţiată în mod distinct cu privire la faptul că orice instrucţiuni specifice ale unui client pot împiedica S.S.I.F. să respecte criteriile stabilite şi implementate în politica să de executare a ordinelor de a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instrucţiuni. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) vor fi furnizate pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă aceasta nu este considerată un suport durabil, în cazul în care condiţiile specificate la art. 104 alin. (2) sunt îndeplinite.  +  Articolul 139 (1) S.S.I.F. care execută ordinele clienţilor trebuie să ia în considerare, pentru a determina importanţa factorilor prevăzuţi la art. 137 alin. (1), următoarele criterii: a) caracteristicile clientului incluzând clasificarea clientului în categoria clienţilor de retail sau a clienţilor profesionali; b) caracteristicile ordinului clientului; c) caracteristicile instrumentelor financiare care sunt obiectul acestui ordin; d) caracteristicile locurilor de tranzacţionare către care acel ordin poate fi direcţionat. (2) Prin loc de tranzacţionare, în sensul prezentului articol şi al art. 138, se înţelege o piaţă reglementată, un sistem alternativ de tranzacţionare, un operator independent, un formator de piaţă ori alt furnizor de lichiditate sau o entitate care îndeplineşte într-un stat nemembru o funcţie similară oricărei funcţii îndeplinite de entităţile enumerate anterior. (3) S.S.I.F. îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 137 alin. (1) de a lua toate măsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru client în măsura în care executa un ordin sau un aspect specific al ordinului urmând instrucţiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului. (4) În situaţia în care S.S.I.F. executa un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun rezultat posibil va fi determinat pe baza preţului total, reprezentând preţul instrumentului financiar şi costurile legate de executare, care trebuie să includă toate cheltuielile care incumbă clientului şi care sunt direct legate de executarea ordinului, incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, pentru compensare şi decontare şi orice alte tarife plătite părţilor terţe implicate în executarea ordinului. (5) În situaţia în care, pentru executarea unui ordin cu un instrument financiar, există mai multe locuri de tranzacţionare concurente, în scopul asigurării celui mai bun rezultat pentru client, pentru a evalua şi a compara rezultatele care ar fi obţinute prin executarea ordinului în fiecare din locurile de tranzacţionare cuprinse în politica de executare a ordinelor, S.S.I.F. care execută ordinul va lua în considerare comisioanele proprii şi costurile pentru executarea ordinului în cadrul fiecărui loc de tranzacţionare eligibil. (6) S.S.I.F. nu trebuie să structureze sau să perceapă comisioane astfel încât să realizeze o discriminare inechitabilă între locurile de tranzacţionare.  +  Articolul 140 (1) S.S.I.F. are obligaţia respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acţiona în cel mai bun interes al clienţilor atunci când, în cursul prestării serviciului privind administrarea portofoliului plasează spre executare altor entităţi ordinele ce rezulta din deciziile S.S.I.F. de a tranzacţiona instrumentele financiare în numele clienţilor săi. (2) În situaţia administrării unui cont discreţionar, contrapartea în tranzacţii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decât dacă se asigură un preţ mai bun decât cel oferit de piaţă. (3) S.S.I.F. are obligaţia respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acţiona în conformitate cu cel mai bun interes al clienţilor în situaţia prestării serviciilor de preluare şi transmitere a ordinelor clienţilor atunci când ordinele acestora sunt transmise spre executare altor entităţi. (4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor menţionate la alin. (1) sau alin. (3), S.S.I.F. va respecta prevederile alin. (5)-(10). (5) S.S.I.F. va lua toate măsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat pentru clienţii săi luând în considerare factorii prevăzuţi la art. 137 alin. (1). Importanta acestor factori va fi determinata prin referire la criteriile menţionate la art. 139 alin. (1) şi (2) şi, pentru clienţii de retail, şi la art. 139 alin. (4) şi (5). (6) Prevederile alin. (1) sau alin. (3) se consideră a fi respectate de către S.S.I.F., fără a fi necesară aplicarea măsurilor stabilite la alin. (5), în situaţia în care S.S.I.F. aduce la îndeplinire instrucţiunile specifice ale clientului sau atunci când plasează sau transmite un ordin spre a fi executat de către o altă entitate. (7) S.S.I.F. va stabili şi va implementa o politică prin care să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6). Aceasta politica va identifica, pentru fiecare categorie de instrumente financiare, entităţile la care sunt plasate ordinele sau către care S.S.I.F. transmite ordinele pentru a fi executate. Entităţile identificate trebuie să dispună de mijloace de executare care să permită S.S.I.F. să îşi asume obligaţiile prevăzute în prezentul articol atunci când plasează sau transmite ordinele spre a fi executate de către acea entitate. (8) S.S.I.F. va furniza informaţii corespunzătoare clienţilor săi referitoare la politica stabilită în conformitate cu prevederile alin. (7). (9) S.S.I.F. va monitoriza regulat eficienţa politicii stabilite în conformitate cu alin. (7) şi, în special, calitatea executării efectuate de entităţile identificate în acea politică şi, dacă este cazul, va corecta orice deficienţă. (10) Politica S.S.I.F. stabilită în conformitate cu alin. (7) va fi revizuită anual şi ori de câte ori apare o modificare importantă care afectează abilitatea S.S.I.F. de a obţine cel mai bun rezultat pentru clienţii săi. (11) Prevederile prezentului articol nu se vor aplica atunci când S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului şi/sau de preluare sau transmitere a ordinelor execută, de asemenea, ordinele primite sau deciziile de tranzacţionare în contul aferent portofoliului clientului. În aceste cazuri se vor aplica prevederile art. 137.  +  Capitolul VI Administrarea ordinelor clienţilor  +  Articolul 141 (1) S.S.I.F. autorizată să execute ordine în numele clienţilor trebuie să implementeze reguli şi proceduri care să urmărească executarea promptă, corecta şi expeditivă a ordinelor clienţilor faţă de alte ordine ale clienţilor sau faţă de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli şi proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clienţilor în concordanţă cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F. (2) Înainte de a tranzacţiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie să execute ordinele primite de la clienţi pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei. (3) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe bandă magnetică sau pe un suport echivalent. (4) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului, împreună cu justificarea refuzului.  +  Articolul 142 (1) În situaţia executării ordinelor clienţilor S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să se asigure că ordinele executate în numele clienţilor sunt înregistrate şi alocate prompt şi corect; b) să execute ordinele clienţilor, care sunt comparabile, în mod succesiv şi prompt, cu excepţia situaţiei în care caracteristicile ordinelor sau condiţiile predominante din piaţă fac acest lucru nerealizabil sau în situaţia în care interesele clienţilor o cer altfel; c) să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoştinţă, cu privire la orice situaţie importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor. (2) S.S.I.F. responsabilă pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat va lua toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că orice instrumente financiare sau fonduri ale clientului primite în vederea decontării ordinului executat sunt corect şi prompt transferate în contul clientului corespunzător. (3) S.S.I.F. nu va abuza de informaţiile referitoare la ordinele în aşteptare ale clienţilor şi va lua toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea abuzivă a acestor informaţii de către orice persoană relevantă a S.S.I.F.  +  Articolul 143 (1) S.S.I.F. poate să execute un ordin al clientului sau o tranzacţie în nume propriu împreună cu ordinul altui client numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) trebuie să fie puţin probabil că agregarea ordinelor şi tranzacţiilor să fie în dezavantajul oricăruia din clienţii ale căror ordine vor fi agregate; b) fiecare client al cărui ordin urmează să fie agregat trebuie să fie informat că efectul agregării poate fi în dezavantajul sau în ceea ce priveşte respectivul ordin; c) trebuie să fie stabilită şi implementată efectiv o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de precişi pentru alocarea corecta a ordinelor şi tranzacţiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor vor determina alocarea şi tratamentul executării parţiale. (2) S.S.I.F. care a agregat un ordin cu unul sau mai multe ordine ale altui client şi ordinul agregat este parţial executat trebuie să aloce tranzacţiile menţionate în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.  +  Articolul 144 (1) S.S.I.F. care a agregat tranzacţii în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clienţilor nu va aloca tranzacţiile menţionate în detrimentul unui client. (2) S.S.I.F. care a agregat un ordin al clientului cu o tranzacţie în nume propriu şi ordinul agregat este parţial executat va aloca tranzacţiile menţionate cu prioritate clientului faţă de S.S.I.F. (3) În situaţia în care S.S.I.F. poate să demonstreze într-o manieră rezonabilă faptul că fără combinarea ordinului şi tranzacţiei nu ar fi fost posibil să execute ordinele în mod avantajos sau nu le-ar fi executat deloc, prevederile alin. (2) nu se aplică şi S.S.I.F. poate aloca tranzacţia în nume propriu proporţional, în concordanţă cu politica de alocare prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c). (4) S.S.I.F. trebuie să pună în aplicare, în completarea politicii de alocare a ordinelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c), proceduri menite a preveni realocarea tranzacţiilor efectuate în nume propriu şi care sunt executate în combinare cu ordinele clientului, într-un mod care să fie în detrimentul clientului.  +  Articolul 145În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piaţă existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileşte altfel în mod expres, să ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie uşor accesibilă celorlalţi participanţi la piaţă folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzacţionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicităţii, accesibilităţii şi executării cât mai rapide a ordinului.  +  Capitolul VII Contrapărţi eligibile  +  Articolul 146 (1) În aplicarea acestei secţiuni, sunt considerate contrapărţi eligibile următoarele entităţi: a) societăţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit şi societăţile de asigurare; b) organismele de plasament colectiv şi societăţile lor de administrare; c) fondurile de pensii şi societăţile lor de administrare; d) alte instituţii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale ale unui stat membru; e) persoanele fizice sau juridice ale căror activităţi principale constau în tranzacţionarea în cont propriu a mărfurilor şi/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile; f) traderii; g) guvernele naţionale şi entităţile publice subordonate acestora, inclusiv autorităţile publice care gestionează datoria publică; h) băncile centrale şi organizaţiile transnaţionale. (2) Prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-144 şi art. 234 nu se aplică S.S.I.F. autorizate să execute ordine în numele clienţilor şi/sau să efectueze tranzacţii în cont propriu şi/sau să primească şi să transmită ordine, atunci când respectivele operaţiuni sunt efectuate cu sau între contrapărţi eligibile. (3) Entităţile clasificate ca şi contrapărţi eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzacţie cu tranzacţie, tratarea lor ca şi clienţi ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi art. 234. (4) În situaţia unei tranzacţii în care posibilele contrapărţi se află sub jurisdicţii diferite, S.S.I.F. va amâna aplicarea statutului de contraparte eligibilă al respectivei entităţi conform prevederilor legale şi măsurilor din statul membru în care respectiva entitate este situata, până la obţinerea confirmării exprese a posibilei contrapărţi ca aceasta este de acord să fie tratată drept contraparte eligibilă. S.S.I.F. poate obţine această confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzacţie în parte. (5) Sunt considerate contrapărţi eligibile şi alte entităţi decât cele prevăzute la alin. (1) dacă întrunesc condiţii predeterminate corespunzătoare, incluzând mărimea deţinerilor, stabilite conform art. 147. (6) Sunt considerate contrapărţi eligibile şi entităţile din statele nemembre, echivalente categoriilor de entităţi menţionate la alin. (1) şi respectiv a celor menţionate la alin. (5), dacă sunt îndeplinite aceleaşi condiţii prevăzute pentru încadrarea acestora din urma conform alin. (5).  +  Articolul 147 (1) Dacă o entitate este inclusă în categoria clienţilor profesionali în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din anexa nr. 8, excluzând orice categorie care este menţionată explicit la art. 146 alin. (1), acea entitate este considerată de S.S.I.F. drept contraparte eligibilă. (2) Entităţile care sunt incluse în categoria de clienţi care sunt consideraţi clienţi profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 8 pot fi considerate de S.S.I.F., la cerere, drept contrapărţi eligibile. În astfel de cazuri, totuşi, entităţile în cauză vor fi recunoscute drept contraparte eligibilă numai în ceea ce priveşte serviciile sau tranzacţiile pentru care ar putea fi considerate clienţi profesionali. (3) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), o contraparte eligibilă solicită aplicarea prevederilor menţionate la art. 146 alin. (3), dar nu solicită expres un tratament de client de retail, şi S.S.I.F. este de acord cu această solicitare, S.S.I.F. va trata contrapartea eligibilă ca un client profesional. (4) În cazul în care acea contraparte eligibilă solicită în mod expres să fie tratată ca un client de retail, se vor aplica prevederile privind solicitările entităţilor de a nu fi tratate drept clienţi profesionali stipulate în art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 8.  +  Capitolul VIII Cerinţe privind transparenta şi integritatea operaţiunilor cu instrumente financiare  +  Secţiunea 1 Obligaţii privind asigurarea integrităţii pieţelor, raportarea tranzacţiilor şi păstrarea înregistrărilor  +  Articolul 148 (1) S.S.I.F. are obligaţia să păstreze şi să pună la dispoziţia C.N.V.M., pentru cel puţin 5 ani, rapoartele şi evidenţele cuprinzând datele şi informaţiile relevante pentru toate tranzacţiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clienţilor. (2) În cazul tranzacţiilor efectuate în contul clienţilor, rapoartele şi evidenţele trebuie să cuprindă, în afară informaţiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informaţiile şi detaliile privind identitatea clientului, precum şi informaţiile prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile prevenirii şi combaterii spălării banilor prin folosirea sistemului financiar.  +  Articolul 149 (1) Operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi, după caz, societăţile de servicii de investiţii financiare trebuie să întocmească şi să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul următoarei zile lucrătoare, rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmează: a) în cazul în care tranzacţionarea se efectuează în piaţa reglementată sau în sistemul alternativ de tranzacţionare obligaţia transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piaţă sau operatorului de sistem; b) în cazul tranzacţiilor efectuate în afară pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare, obligaţia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde cel puţin detalii privind denumirea şi numărul instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, data şi momentul executării fiecărei tranzacţii, preţul de tranzacţionare, precum şi datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.  +  Articolul 150În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportării se tranzacţionează în cadrul altei pieţe relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informaţiile prevăzute la art. 149 alin. (2) şi autorităţii competente care supraveghează respectiva piaţa, în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă.  +  Articolul 151 (1) Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizaţi în statele membre, care desfăşoară activităţi în România, vor fi transmise şi autorităţilor competente din statele membre de origine, cu excepţia cazului în care acestea decid că nu doresc să primească respectivele informaţii. (2) Rapoartele transmise autorităţii competente din alt stat membru de către sucursalele S.S.I.F. înfiinţate în acel stat membru vor fi transmise şi C.N.V.M.  +  Articolul 152 (1) S.S.I.F. trebuie să evidenţieze distinct, să întocmească şi să ţină la zi cel puţin următoarele: a) evidenţe privind apelurile în marjă şi notele privind alte debite/credite ale clienţilor; b) fişele conturilor clienţilor, conturilor persoanelor relevante şi contului propriu; c) evidenţe ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare, ale intrărilor/ieşirilor de numerar şi ale altor avansuri sau debite ale clienţilor, precum şi documentele primare care au stat la baza lor. Evidenţele vor reflecta contul în care tranzacţia a fost efectuată, denumirea contului, instrumentul financiar tranzacţionat, cantitatea, preţul unitar şi preţul total de vânzare sau cumpărare şi data tranzacţiei; d) evidenţele deţinerilor clienţilor, care să reflecte, în contul de numerar al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de instrumente financiare, actualizate cel puţin zilnic; e) situaţii privind activele şi pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli şi de capital, actualizate cel puţin lunar; f) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensării, toate poziţiile pe care S.S.I.F. le deţine în conturile personale şi ale clienţilor săi, precum şi localizarea lor; g) evidenţe ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor şi dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum şi ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puţin zilnic; h) fişele angajaţilor S.S.I.F., cu menţionarea atribuţiilor, sancţiunilor şi a situaţiilor de punere sub acuzare în legătură cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care aceştia au fost angajaţii S.S.I.F. (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să poată fi puse la dispoziţie C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare. (3) La cererea C.N.V.M., S.S.I.F. are obligaţia de a furniza în orice moment copii ale documentelor solicitate.  +  Articolul 153 (1) În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activităţii desfăşurate de S.S.I.F., aceasta va depune la C.N.V.M. următoarele situaţii şi documente: a) situaţii financiare lunare, trimestriale sau semestriale, după caz, întocmite şi transmise C.N.V.M. în conformitate cu prevederile reglementărilor emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; b) "raportul privind evidenţa operaţiunilor de împrumut, a cumpărărilor în marjă şi a vânzărilor în lipsă", întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.; c) "raportul privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate", întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.; d) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; e) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar; f) raportul auditorilor interni, care va fi transmis împreună cu raportul menţionat la lit. e); g) raport privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, precum şi raport privind sursa veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, pe fiecare sediu secundar, care vor fi transmise împreună cu raportul menţionat la lit. e). (2) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1A, actualizată şi completată integral, împreună cu: a) lista sediilor secundare autorizate cuprinzând şi agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, reprezentanţii compartimentului de control intern care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii secundare; b) raportul privind structura portofoliilor individuale ale clienţilor aflate în administrare; c) raport privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare, agenţilor delegaţi şi reprezentanţilor compartimentului de control intern;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 153 a fost modificată de pct. 10 al art. 36 din REGULAMENTUL nr. 8 din 17 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015. d) lista contractelor încheiate cu alţi intermediari şi obiectul acestora; e) raportul privind activităţile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate. (3) Anual, S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 martie, raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate.