LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 (*actualizată*)privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local(actualizată la data de 3 iulie 2015*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi altor construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivităţii laterale, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru împădurirea terenurilor degradate, precum şi, în situaţia în care nu există o altă soluţie tehnică, lucrărilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. a) lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval; b) lucrările din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalele şi derivaţiile hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi asigurarea conectivităţii laterale; c) lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, precum şi a staţiunilor turistice de interes naţional; d) lucrările de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transport şi distribuţie de gaze naturale, a extracţiei de gaze naturale, lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013. e) lucrările miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare de către operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. f) lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, lucrările de amenajare a instalaţiilor şi echipamentelor de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină - a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare; g) lucrările de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi lucrările de împădurire a terenurilor degradate. h) lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. i) lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care completează art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. j) lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.----------Lit. j) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care completează art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. (2) Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes naţional, judeţele pentru obiectivele de interes judeţean, iar municipiile, oraşele şi comunele pentru obiectivele de interes local. (3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este reprezentat de: a) Ministerul Transporturilor, direct sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., respectiv Ministerul Transporturilor, după caz, direct sau prin Compania Naţională de Drumuri Naţionale - S.A. pentru lucrările de construcţie de drumuri de interes naţional, Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"- S.A., pentru lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, prin aeroporturile de interes naţional, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcţia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, precum şi instituţiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii de transport naval, precum şi pentru lucrările portuare de transport feroviar şi rutier;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de alin. (6) al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. b) Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", pentru lucrările din domeniul gospodăririi apelor, şi prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru lucrările de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru toate lucrările de împădurire a terenurilor degradate; c) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru toate lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, pentru lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii artificiale şi gheţii, de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină - a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prin operatorii economici producători de energie electrică care funcţionează sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice şi pentru lucrările miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, pentru lucrările de interes naţional de distribuţie a energiei electrice, prin Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş pentru lucrările de interes naţional de extracţia gazelor naturale şi prin Societatea "Conpet" - S.A. Ploieşti pentru lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului şi condensatului, precum şi prin societăţile de proiect care au acţionari societăţi naţionale/companii naţionale/alte societăţi cu capital majoritar de stat pentru lucrările de interes naţional din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014.d^1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru lucrările de interes naţional de dezvoltare a transportului de energie electrică, şi prin Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, pentru lucrările de interes naţional de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale;----------Lit. d^1) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014.d^2) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pentru lucrările de dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale;-----------Lit. d^2) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013.d^3) Ministerul Justiţiei, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;----------Lit. d^3) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care completează art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014.d^4) municipiul Bucureşti, prin autorităţile administraţiei publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;----------Lit. d^4) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care completează art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. e) unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare.----------Lit. e) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 3Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, şi a oricăror alte entităţi, precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, pe care se realizează lucrările de utilitate publică de interes naţional, judeţean şi local.  +  Capitolul II Etapele procedurii de expropriere  +  Articolul 4Etapele procedurii de expropriere sunt: a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local; b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor; c) transferul dreptului de proprietate; d) finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere.  +  Secţiunea 1 Etapa I - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici  +  Articolul 5 (1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 şi 2, expropriatorul prevăzut la art. 2 alin. (2) are obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici şi termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autorităţile administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanţată şi de către expropriator. (2) Documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor prevăzute de prezenta lege se elaborează şi se aprobă în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiţii publice de către autorităţile prevăzute la art. 2 sau de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, şi va conţine varianta finală a studiului de fezabilitate. (3) În înţelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta finală sau a documentaţiilor de urbanism ori a documentaţiilor topocadastrale, aprobate conform legii, şi este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentaţia de urbanism sau cu documentaţia topo-cadastrală, după caz, incluzând şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011.  +  Articolul 6 (1) În vederea realizării obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, nu este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), exproprierea pentru cauză de utilitate publică se face în baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului ori a documentaţiilor topocadastrale, iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale sau de către autorităţile administraţiei publice centrale, după caz, şi întocmite în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru fâşia de teren lată de maximum 300 m măsuraţi pe orizontală de la linia cea mai înaintată a mării în direcţia uscatului sau până la limita falezelor care sunt în contact cu marea ori cu proprietatea publică a statului, respectiv până la 10 m în spatele crestei falezei, exproprierea pentru cauză de utilitate publică se face conform coridorului de expropriere stabilit în baza documentaţiilor topocadastrale întocmite în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, care conţine şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. (3) Realizarea lucrărilor de modernizare şi dezvoltare a zonei litorale a Mării Negre se face pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobaţi potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Secţiunea a 2-a Etapa a II-a - Consemnarea sumei individuale şi afişarea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate  +  Articolul 7După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, expropriatorul are obligaţia consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziţia proprietarilor de imobile, individualizaţi conform listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, afectaţi de prevederile prezentei legi, precum şi obligaţia afişării listei imobilelor ce urmează a fi expropriate şi care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificării proprietarilor.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011.  +  Articolul 8 (1) Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor, precum şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmit prin poştă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin afişarea acesteia la sediul consiliului local respectiv şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului. (2) În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.(2^1) În cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.----------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.(2^2) Prin notificarea prevăzută la alin. (1) se va stabili şi termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare.----------Alin. (2^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. (3) Sumele individuale prevăzute la art. 7 pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, în situaţia modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, precum şi în orice alte situaţii, temeinic motivate, inclusiv pentru situaţia prevăzută la alin. (2).  +  Secţiunea a 3-a Etapa a III-a - Transferul dreptului de proprietate  +  Articolul 9 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. (2) Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. (3) Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenele stabilite la art. 8, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în care nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. (4) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii. (5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere în baza unei documentaţii întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Ulterior operaţiunii de intabulare, expropriatorul are obligaţia de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora. (6) În vederea clarificării situaţiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi documentaţiile cadastrale conform dispoziţiilor legale aplicabile. (7) În situaţia în care se expropriază doar o parte dintr-un imobil care nu este înscris în cartea funciară, pe baza măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafaţa expropriată, cât şi cea neexpropriată. Numărul cadastral se acordă numai pentru suprafaţa neexpropriată.  +  Articolul 10În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3), persoanele îndreptăţite să solicite despăgubiri au posibilitatea de a face dovada dreptului de proprietate în faţa comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Capitolul III Documentaţiile cadastrale  +  Articolul 11 (1) Documentaţiile cadastrale pentru imobilele expropriate se întocmesc prin grija expropriatorului, avându-se în vedere şi dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Documentaţiile vor cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi planuri cu amplasamentul lucrării care se recepţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale. După recepţionarea documentaţiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru suprafaţa neexpropriată şi vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în coridorul de expropriere.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. (3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care conţine delimitarea imobilelor - teren cu sau fără construcţii - expropriate va fi însoţit de anexa cu indicarea numelor deţinătorilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizaţi, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afişat până la finalizarea procedurii de expropriere, şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. (4) Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate în condiţiile prezentei legi, cuprinzând judeţul, localitatea, numărul cadastral, suprafaţa în metri pătraţi şi numele/denumirea proprietarului/deţinătorului, conform documentaţiei cadastrale, vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliului local al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele expropriate şi pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 10 zile înainte de data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 18. (5) Data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 18 şi data la care vor fi afişate tabelele prevăzute la alin. (4) se vor aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea unui anunţ într-un ziar local. (6) În situaţia în care, drept consecinţă a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentaţii cadastrale şi actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare. (7) Înainte de data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 18, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă. (8) Raportul de evaluare se întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Raportul de evaluare se întocmeşte sub coordonarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.  +  Articolul 12 (1) Imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de împrumut pentru asigurarea servituţilor aeronautice, precum şi cele necesare pentru construcţii hidrotehnice speciale şi alte amenajări necesare protecţiei/realizării lucrării publice pot fi expropriate şi se supun prevederilor prezentei legi. (2) După publicarea hotărârii de expropriere se notifică deţinătorii de utilităţi care au reţele amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege ca în termen de 5 zile să înceapă procedurile necesare în vederea eliberării amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin în termenul convenit cu expropriatorul. (3) În cazul identificării de reţele de utilităţi ulterior începerii lucrărilor de execuţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, deţinătorii de utilităţi menţionaţi mai sus vor fi notificaţi ca în termen de 5 zile să înceapă procedurile necesare în vederea eliberării amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin. (4) În cazul devierii reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune datorită lucrărilor de execuţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, titularul licenţei pentru reţeaua care trebuie deviată va avea drepturile şi obligaţiile conferite de art. 16-19 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) După recepţia amplasamentului lucrării şi a fiecărei documentaţii cadastrale de expropriere de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, aceasta are obligaţia de a transmite unităţilor administrativ-teritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere. După transmiterea acestei liste se interzice emiterea de către autorităţile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizaţie cu privire la imobilele supuse exproprierii. (2) Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat. (3) Dacă în termen de 2 ani de la data transmiterii listei încheierilor de respingere de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, către unităţile administrativ-teritoriale, expropriatorul nu obţine, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, potrivit legii, prin hotărâre a administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, aprobarea declanşării procedurilor de expropriere, toate interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 30 alin. (1) încetează de drept şi se radiază din oficiu din cartea funciară*).----------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 229 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, valabile la data declanşării procedurii de expropriere, îşi păstrează valabilitatea în condiţiile în care au fost emise şi pentru perioada pentru care au fost emise iniţial, începând cu data la care interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 30 încetează de drept*).----------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 229 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013.  +  Articolul 14Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes naţional, judeţean şi local din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 15Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele expropriate, precum şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorilor prevăzuţi la art. 2, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.  +  Capitolul IV Accesul la imobilele afectate de expropriere  +  Articolul 16 (1) Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. (2) Aceste dispoziţii se aplică şi pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum şi pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activităţi necesare, prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 17Autorităţile administraţiei publice locale şi forţele de ordine publică sunt obligate să îşi dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16.  +  Capitolul V Funcţionarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor  +  Articolul 18În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeşte comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.  +  Articolul 19 (1) Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum şi de către orice persoană care justifică un interes legitim. (2) Cererea pentru plata despăgubirilor va conţine numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu şi actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, va fi depusă în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul. (3) Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare, cu modificările ulterioare, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţională, judiciară, legală, succesorală, înţelegând prin dobândire şi constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale. (4) La cererea comisiei prevăzute la art. 18 solicitantul are obligaţia să completeze documentaţia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile de la solicitare. În caz contrar, comisia prevăzută la art. 18 va consemna într-un cont bancar deschis pe numele solicitantului despăgubirea, însă eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul, în condiţiile prezentei legi. (5) În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea şi/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor şi le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despăgubirile vor fi eliberate în condiţiile prezentei legi. (6) În cazul în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptăţite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice şi hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public. Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate. (7) În situaţia în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, despăgubirea se va consemna pe seama defunctului. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de calitate de moştenitor, certificatul de moştenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. (8) În situaţia în care imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii. În ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptăţit să solicite informaţii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. (9) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire, care fac parte din coridorul de expropriere, sunt expropriate în condiţiile prezentei legi sau, după caz, transferate în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor prevăzute la art. 2. (10) În cazul altor situaţii litigioase decât cele prevăzute la alin. (5) şi (6), sumele aferente exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în condiţiile prezentei legi. (11) În cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflaţi în concurs, nu este de acord cu despăgubirea stabilită, suma reprezentând despăgubirea se consemnează pe numele titularului sau, după caz, al titularilor. Despăgubirea va fi eliberată în baza cererii formulate în acest sens, însoţită de acte autentice sau de hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de stabilire a cuantumului despăgubirii ori, după caz, de declaraţia autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii prevăzute în hotărârea de stabilire a despăgubirii. (12) Identificarea imobilelor expropriate, aflate în litigiu, se va face numai în sistem naţional de coordonate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condiţiile prezentei legi se comunică solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, după caz, titulari aparenţi, se afişează în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat şi în extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 21În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 22 (1) Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate. (2) Termenul în care moştenitorii expropriatului defunct se pot adresa instanţei judecătoreşti curge de la data acceptării succesiunii. (3) Acţiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. (4) Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.  +  Articolul 23 (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român sau cu unităţile administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi sunt de competenţa instanţelor de drept comun. (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate. (3) Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi avansate în conformitate cu procedura de drept comun.  +  Capitolul VI Avize, acorduri, certificate şi autorizaţii  +  Articolul 24 (1) Documentaţiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se depun de către expropriator. (2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei. (3) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepţia acordului de mediu, vor fi eliberate şi comunicate expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor. (4) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile se consideră acordate, cu excepţia acordului de mediu, dacă acestea nu au fost transmise către expropriator în termenele prevăzute la alin. (2)-(4).  +  Articolul 25 (1) În cazul aprobării tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor, autorităţile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării tacite. (2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau în cele ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, privind dezvoltarea de obiective de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local, sunt scutite de taxele către Inspectoratul de Stat în Construcţii prevăzute de Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013.  +  Articolul 26Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor.  +  Articolul 27Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum şi a oricăror altor sume datorate bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind înregistrarea, recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local.  +  Capitolul VII Dispoziţii referitoare la imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale  +  Articolul 28 (1) Bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ-teritoriale. Fac excepţie de la prevederile prezentului alineat lucrările de construcţie de drumuri de interes judeţean şi cele aferente dezvoltării aeroporturilor de interes local, precum şi lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) bunurile imobile care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec de drept din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor.----------Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. (2) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorilor, conform prevederilor alin. (1), pot fi transferate, după finalizarea lucrărilor, în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale şi nu pot fi înstrăinate pe perioada existenţei lucrărilor de utilitate publică. (3) În cazul bunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea instituţiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum şi a oricăror altor autorităţi publice, al căror regim a fost stabilit prin legi speciale, în vederea realizării obiectivelor de importanţă naţională prevăzute în prezenta lege, transferul dreptului de administrare se efectuează prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor.----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. (4) În cazul bunurilor aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, transferul dreptului de proprietate operează în condiţiile prezentei legi, după consemnarea sumelor individuale.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 29 (1) Actele juridice care se încheie după data afişării hotărârii privind cuantumul despăgubirii sunt lovite de nulitate absolută. (2) Începând cu data publicării hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din extravilan în intravilan, precum şi cele prin care se face trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absolută.  +  Articolul 30 (1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizaţii emise unor terţe persoane pentru imobilele expropriate de la data avizării de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, a documentaţiilor cadastrale sunt lovite de nulitate absolută. (2) Neeliberarea în termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi a autorizaţiilor de către autorităţile în a căror sarcină cade eliberarea lor se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local. (4) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În situaţia în care, din cauza lipsei unui aviz, acord, permis sau a unei autorizaţii, constructorii înregistrează întârzieri în executarea obiectivelor definite la art. 2 alin. (1), valoarea daunelor pretinse de către aceştia va fi suportată de instituţiile care se fac vinovate de depăşirea termenelor stabilite de prezenta lege. (6) Dispoziţia prevăzută la alin. (5) se aplică şi în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a unei autorizaţii unor terţe persoane pentru imobilele expropriate în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 31Expropriatorul poate folosi orice documentaţie tehnică sau de evaluare realizată ori aflată în curs de realizare anterior intrării în vigoare a prezentei legi.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 32În cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare, pentru continuarea realizării obiectivelor, se aplică prevederile prezentei legi.  +  Articolul 33Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013.  +  Articolul 34Dispoziţiile prevăzute mai sus se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2006; b) Legea nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2007; c) Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) Legea nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 14 mai 2008; e) orice dispoziţii contrare.----------Lit. e) a art. 35 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 255.------