ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015  Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal și întărirea capacității de implementare, monitorizare și control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia, care, în perioada 2008-2014, sunt în volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informațiilor furnizate de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București - Serviciul inventarul forestier național,ținând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, fiind de siguranță națională, a făcut obiectul analizei în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării organizat în data de 9 iunie 2015, unde s-a evidențiat soluționarea în regim de urgență a acestei problematici, inclusiv prin înființarea Gărzilor forestiere,se evidențiază situația extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, ținând cont și de faptul că un asemenea volum de masă lemnoasă tăiată ilegal nu a mai fost constatat în ultimii 25 de ani.Ținând cont de importanța existenței unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele și să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiași operațiuni economice,apreciind că neadoptarea de urgență a unor măsuri de îmbunătățire a activității de implementare, monitorizare și control în domeniul silviculturii de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,luând în considerare faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesară pentru reglementarea în mod unitar și identificarea unor soluții viabile de implementare, monitorizare și control al regimului silvic și în special de reducere a tăierilor ilegale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexă, ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuțiilor activităților, a posturilor și a personalului de la comisariatele de regim silvic și cinegetic, denumite în continuare CRSC, care se desființează. (la 22-11-2018, sintagma: anexa nr. 1 a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 ) (2) Organizarea și funcționarea Gărzilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) CRSC se desființează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2).(4) Activitatea Gărzilor este subordonată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin Garda Forestieră Națională, organizată ca direcție generală cu atribuții de reglementare, implementare și control al regimului silvic și cinegetic, denumită în continuare Direcție. (la 24-05-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 ) (5) Structura organizatorică, numărul de personal, atribuțiile și competențele Direcției, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 24-05-2020, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 ) (6) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură verifică activitatea Gărzilor, prin direcția generală prevăzută la alin. (4), anual sau ori de câte ori este nevoie, în baza criteriilor de performanță care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 24-05-2020, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 )  +  Articolul 2Principalele atribuții ale Gărzilor sunt următoarele:a) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național;b) monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național;c) monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare.d) raportarea operativă către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și întocmirea raportului anual de activitate. (la 22-11-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 )  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru Gărzi este de 1.007, din care:a) 935 de posturi pentru personalul silvic cu atribuții de control și implementare;b) 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții - resurse umane, achiziții, investiții, administrativ.(2) Numărul minim de posturi pentru o structură teritorială a Gărzii este de 40. (la 24-05-2020, Articolul 3 a fost modificat prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 16, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 5(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Gărzilor se asigură integral de la bugetul de stat.(2) Conducerea Gărzilor este asigurată de câte un inspector-șef, funcționar public de conducere, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) Gărzile preiau patrimoniul de la fostele CRSC, pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde și posturile, personalul, prevederile bugetare și execuția bugetară până la data preluării.(3) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele instituțiilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului, până la încheierea protocoalelor de predare-preluare.(4) Personalul de la fostele CRSC se preia, cu respectarea statutului aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2).(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condițiile prevăzute la alin. (4), precum și cel din cadrul Direcției este supus unei evaluări de integritate, care constituie cerință specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției, sub sancțiunea eliberării din funcția publică sau încetării raportului de muncă, după caz. (la 24-05-2020, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 ) (6) Personalul din cadrul Gărzilor și al Direcției este supus anual evaluării de integritate prevăzute la alin. (5), cu aprobarea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 24-05-2020, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 ) (7) Dobândirea calității de personal al Gărzilor și al Direcției presupune acordul implicit al acestuia pentru evaluarea de integritate. (la 24-05-2020, Alineatul (7) din Articolul 6 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 ) (8) Formarea profesională continuă este obligatorie pentru întreg personalul angajat în cadrul Gărzilor și al Direcției. (la 24-05-2020, Alineatul (8) din Articolul 6 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 ) (9) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, sistemul național de formare profesională continuă pentru pregătirea, formarea, perfecționarea și evaluarea personalului din silvicultură, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 24-05-2020, Alineatul (9) din Articolul 6 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 )  +  Articolul 7(1) Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției se face numai cu promovarea evaluării de integritate prevăzute la art. 6 alin. (5) și (6).(2) Procedura de organizare și desfășurare a evaluării de integritate pentru ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor și al Direcției, precum și pentru personalul angajat din cadrul acestora se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2). (la 24-05-2020, Articolul 7 a fost repus în vigoare prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 )  +  Articolul 8(1) Consumul normat de carburanți este de 500 litri/lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pentru fiecare Gardă, după caz.(2) Numărul minim al mijloacelor de transport necesar realizării atribuțiilor Gărzilor și a Direcției este de 250. (la 24-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat prin respingerea OUG nr. 88/2019 de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 63 din 20 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 21 mai 2020 )  +  Articolul 9Gărzile se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care fostele CRSC sunt parte.  +  Articolul 10(1) Personalul Gărzilor, care are atribuții de implementare, monitorizare și control, poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.(2) În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) poate îmbrăca ținuta civilă.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.  +  Articolul 11Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 22-11-2018, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 )
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului,
  apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 30 iunie 2015.Nr. 32.  +  ANEXĂ (la 22-11-2018, Denumirea anexei a fost modificată, prin înlocuirea unei sintagme de Articolul II din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 )
  LISTA
  Gărzilor forestiere, a sediilor acestora și a județelor arondate
  Nr. crt.Denumirea Sediul Județele arondate
  1 Garda Forestieră Brașov Municipiul Brașov Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
  2 Garda Forestieră București Municipiul București Municipiul București, Călărași, Constanța, Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Teleorman
  3 Garda Forestieră Cluj Municipiul Cluj-Napoca Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș
  4 Garda Forestieră Focșani Municipiul Focșani Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea, Vaslui
  5 Garda Forestieră Oradea Municipiul Oradea Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj
  6 Garda Forestieră Ploiești Municipiul PloieștiArgeș, Dâmbovița, Prahova
  7 Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
  8 Garda Forestieră Suceava Municipiul Suceava Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
  9 Garda Forestieră Timișoara Municipiul Timișoara Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 22-11-2018, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 265 din 16 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 19 noiembrie 2018 )