REGULAMENT din 11 iunie 2015de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.901/C din 11 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Institutul Național de Expertize Criminalistice, denumit în continuare I.N.E.C., se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Justiției, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2I.N.E.C. are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.  +  Capitolul II Structura organizatorică și competența  +  Articolul 3(1) I.N.E.C. este organizat la nivel central și la nivel teritorial.(2) La nivel teritorial, în cadrul I.N.E.C. funcționează laboratoarele interjudețene de expertize criminalistice București, Brașov, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara.  +  Articolul 4Structura organizatorică a I.N.E.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 5I.N.E.C., structura centrală, are competență teritorială generală, iar laboratoarele interjudețene de expertize criminalistice au următoarea competență teritorială:a) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București: municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Prahova, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea, Galați, Vrancea;b) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov: județele Harghita, Covasna, Mureș, Brașov, Argeș și Vâlcea;c) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj: județele Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Alba, Hunedoara, Sibiu;d) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova: județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt;e) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași: județele Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui;f) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoara: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin.  +  Capitolul III Funcționarea I.N.E.C.  +  Secţiunea 1 Atribuțiile I.N.E.C. - structura centrală  +  Articolul 6(1) I.N.E.C. - structura centrală are următoarele atribuții principale:a) efectuează, în toate cazurile, noua expertiză criminalistică; în cazurile de o complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudețene nu au condiții tehnice sau personal de specialitate efectuează și prima expertiză;b) organizează, îndrumă și controlează activitatea laboratoarelor interjudețene sub aspect științific, metodologic, precum și financiar și administrativ;c) desfășoară activități de documentare și de cercetare științifică operațională;d) elaborează lucrări cu caracter de îndrumare metodologică;e) face propuneri Ministerului Justiției și participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate;f) sprijină învățământul universitar și postuniversitar cu material documentar și cu alte mijloace necesare procesului de învățământ, organizează cursuri de specializare, de pregătire și perfecționare profesională, în domeniul criminalisticii;g) întocmește propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli al institutului și al laboratoarelor interjudețene, pe care le transmite Ministerului Justiției, pe categorii de cheltuieli, spre analiză, în vederea includerii lor în proiectul de buget al acestuia;h) transmite ministrului justiției, spre aprobare, statul de funcții și de personal al I.N.E.C.;i) sprijină Ministerul Justiției prin participarea în comisiile prevăzute pentru organizarea de către Ministerul Justiției a examenului privind dobândirea calității de expert criminalist autorizat;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Ministerul Justiției.(2) I.N.E.C. efectuează expertize criminalistice în următoarele specialități:a) expertiza grafică și tehnică a documentelor;b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare;c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte;d) expertiza balistică a armelor și a munițiilor;e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;g) expertiza criminalistică în explozii și incendii;h) expertiza vocii și vorbirii;i) expertiza imaginilor;j) expertiza drogurilor și a stupefiantelor.  +  Secţiunea a 2-a Directorul I.N.E.C  +  Articolul 7(1) I.N.E.C. este condus de director, iar în lipsa acestuia, de directorul adjunct, numiți în funcție, prin ordin al ministrului justiției, dintre experții cu grad profesional maxim și cu studii juridice care funcționează în cadrul institutului.(2) Directorul are calitatea de ordonator terțiar de credite.  +  Articolul 8(1) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul:a) reprezintă I.N.E.C. în raport cu celelalte persoane fizice și juridice române sau străine;b) asigură conducerea I.N.E.C.;c) numește și eliberează din funcție personalul I.N.E.C. în condițiile legii;d) stabilește modul de implementare și menținere a sistemului de management al calității în cadrul I.N.E.C.;e) repartizează lucrările pe sectoare în cadrul institutului și stabilește termenul de soluționare a acestora;f) convoacă Consiliul I.N.E.C. în ședințe ordinare sau extraordinare;g) acordă calificativele anuale pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul I.N.E.C. și avizează fișele de evaluare întocmite de șefii de sectoare și de laboratoare;h) propune, spre aprobare, ministrului justiției regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C. și aprobă regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C.;i) aprobă regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru promovarea în grad profesional a personalului de specialitate criminalistică și a personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, regulamentul pentru atestarea competenței pe diferite specialități a experților, precum și regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor după absolvirea cursurilor speciale de formare profesională a personalului de specialitate criminalistică;j) propune spre aprobarea ministrului justiției regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a activității de expertiză criminalistică;k) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul I.N.E.C., examenele de atestare, de verificare a cunoștințelor și de promovare în grade profesionale pentru personalul I.N.E.C.;l) asigură respectarea normelor de disciplină internă și aplică sancțiunile legale în cazul încălcării acestora, în condițiile legii;m) stabilește colaborări științifice cu alte instituții de specialitate și aprobă participarea la seminare în domeniul criminalisticii, interne și internaționale;n) numește comisiile de disciplină;o) dispune delegarea, detașarea sau transferul personalului I.N.E.C., prin decizie motivată, în condițiile legii;p) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii, dispoziții și instrucțiuni, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Directorul adjunct al I.N.E.C  +  Articolul 9(1) Directorul adjunct conduce I.N.E.C. în lipsa directorului.(2) Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite, prin decizie, de directorul I.N.E.C., în condițiile legii.(3) Directorul adjunct este responsabil cu managementul calității și are următoarele atribuții:a) implementarea Sistemului de management al calității, denumit în continuare SMC, a controlului, a analizei și a evaluării eficacității aplicării lui, precum și a actualizării acestuia;b) coordonarea și asigurarea la nivelul I.N.E.C. a activității de control al documentelor și al înregistrărilor din domeniul calității, conform procedurilor de sistem aferente;c) coordonarea și controlarea activității de depistare, consemnare, raportare și urmărire a rezolvării deficiențelor care constituie abateri de la SMC;d) ținerea evidenței reglementărilor aplicabile în activitatea de asigurare a calității, denumită în continuare A.C., desfășurată în cadrul I.N.E.C., precum și asigurarea, însușirea și respectarea prevederilor acestora;e) asigurarea, în colaborare cu celelalte compartimente implicate, de acțiuni pentru colectarea și centralizarea datelor în vederea analizelor și a îmbunătățirii continue a activităților, conform procedurii aferente;f) întocmirea, la termenele stabilite, a informărilor, rapoartelor și situațiilor cerute de conducerea I.N.E.C. în legătură cu activitatea de asigurare a calității;g) îndeplinirea oricăror altor atribuții stabilite în sarcina sa de către directorul institutului, în domeniul A.C.  +  Secţiunea a 4-a Consiliul I.N.E.C.  +  Articolul 10Consiliul I.N.E.C. funcționează, ca organ consultativ, pe lângă director și este format din directorul adjunct și personalul cu funcții de conducere.  +  Articolul 11Consiliul I.N.E.C. are următoarele atribuții:a) la inițiativa directorului dezbate și propune obiective, strategii și politici ale I.N.E.C.;b) propune directorului, spre aprobare, programele de formare profesională continuă a personalului I.N.E.C.;c) rezolvă contestațiile personalului de specialitate criminalistică și ale personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C. privind calificativul acordat de către superiorul ierarhic;d) avizează dispoziția directorului de suspendare din funcție a personalului de specialitate criminalistică și a personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C., în condițiile legii;e) propune directorului eliberarea din funcție a expertului care primește în urma a două evaluări consecutive calificativul "nesatisfăcător" și care nu a promovat examenul susținut după absolvirea cursurilor speciale de formare profesională, în condițiile legii;f) elaborează și propune directorului regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru promovarea în grad profesional a personalului de specialitate criminalistică și a personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, regulamentul privind atestarea competenței pe diferite specialități a experților criminaliști din cadrul I.N.E.C., precum și regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor după absolvirea cursurilor speciale de formare profesională a personalului de specialitate criminalistică;g) elaborează și propune directorului regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C.;h) propune colaborarea cu organizații interne și internaționale, precum și afilierea la organizații interne și internaționale;i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 12(1) Consiliul I.N.E.C. se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului sau la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Convocarea membrilor Consiliului se face nominal, precizându-se ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării.(3) Consiliul este legal constituit în prezența majorității simple a membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți, prin vot deschis.(4) Ședința Consiliului este condusă de director sau directorul adjunct, iar în lipsa acestora, de către un alt membru al Consiliului delegat în scris de către director.(5) Ordinea de zi a ședințelor Consiliului este propusă de director sau de membrii consiliului.(6) La ședințele Consiliului pot participa, fără drept de vot, reprezentanți ai sindicatelor personalului din cadrul I.N.E.C. și alte persoane invitate de director sau la cererea expresă a Consiliului.  +  Secţiunea a 5-a Șefii de sectoare  +  Articolul 13Șefii de sectoare sunt numiți prin decizie a directorului I.N.E.C., în condițiile legii, și au următoarele atribuții:a) repartizează lucrările personalului din subordine, stabilesc și urmăresc respectarea termenelor de efectuare a acestora;b) verifică metodologia aplicată în realizarea expertizei și îndeplinirea condițiilor de calitate a rapoartelor de expertiză criminalistică efectuate de experții desemnați;c) controlează din punct de vedere administrativ toate celelalte acte întocmite de experți în activitățile premergătoare și ulterioare întocmirii raportului de expertiză;d) organizează, coordonează și controlează activitatea sectorului pe care îl conduc și a personalului din subordine;e) asigură și verifică punerea în practică a deciziilor, dispozițiilor și instrucțiunilor emise de director în legătură cu activitatea sectorului;f) asigură îndrumarea și controlul metodologic al personalului din I.N.E.C., pentru specialitățile de expertiză aflate în resortul sectorului pe care îl conduc;g) informează conducerea I.N.E.C. cu privire la problemele specifice, orice incidente și la eventualele disfuncționalități constatate în cadrul sectorului pe care îl conduc;h) evaluează anual personalul din subordine;i) propun directorului I.N.E.C. acțiunile de formare profesională continuă a personalului din cadrul sectorului pe care îl conduc;j) asigură implementarea și aplicarea SMC în cadrul sectorului pe care îl conduc;k) coordonează activitatea de cercetare științifică a personalului din subordine și din laboratoarele interjudețene, pentru specialitățile de expertiză efectuate în sectoarele I.N.E.C.;l) răspund de aplicarea și respectarea normelor privind sănătatea și securitatea în muncă din cadrul sectorului;m) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de conducerea I.N.E.C., în legătură cu specificul său de activitate.  +  Secţiunea a 6-a Șefii de laboratoare  +  Articolul 14(1) Șefii laboratoarelor interjudețene de expertize criminalistice sunt numiți prin decizie a directorului I.N.E.C., în condițiile legii.(2) Dispozițiile art. 13 referitoare la atribuțiile șefilor de sectoare se aplică în mod corespunzător și șefilor laboratoarelor interjudețene.  +  Secţiunea a 7-a Personalul de specialitate criminalistică  +  Articolul 15(1) Personalul de specialitate criminalistică este format din experți criminaliști și asistenți criminaliști.(2) Recrutarea personalului de specialitate criminalistică se realizează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea principiilor transparenței și egalității, în condițiile legii.(3) Numirea în funcție a personalului de specialitate criminalistică se face prin decizie a directorului I.N.E.C.(4) Promovarea personalului de specialitate criminalistică în grade profesionale se face numai prin examen. Transferul de la o structură la alta în cadrul I.N.E.C. nu constituie promovare.  +  Articolul 16Personalul de specialitate criminalistică are următoarele atribuții:a) efectuează lucrările repartizate în termenele stabilite;b) desfășoară activități de documentare și de cercetare;c) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea I.N.E.C.  +  Secţiunea a 8-a Personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică  +  Articolul 17(1) Personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică este format din tehnicieni criminaliști și secretari dactilografi - laborator expertize criminalistice.(2) Recrutarea personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică se realizează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea principiilor transparenței și egalității, în condițiile legii.(3) Numirea în funcție a personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică se face prin decizie a directorului I.N.E.C.(4) Promovarea personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică în grade profesionale se face numai prin examen. Transferul de la o structură la alta în cadrul I.N.E.C. nu constituie promovare.  +  Articolul 18Tehnicianul criminalist are următoarele atribuții:a) efectuează, în termenele stabilite, lucrările repartizate;b) asigură păstrarea și buna funcționare a aparaturii din laborator, urmărind efectuarea activităților de mentenanță și service;c) asigură accesul la aparatura de laborator doar a persoanelor autorizate;d) păstrează evidența lucrărilor efectuate cu aparatura de laborator;e) asigură păstrarea corpurilor delicte, potrivit reglementărilor specifice.f) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea I.N.E.C.  +  Articolul 19Secretarul dactilograf - laborator expertize criminalistice are următoarele atribuții:a) primirea și înregistrarea lucrărilor, a corespondenței, precum și a corpurilor delicte;b) pregătirea și expedierea lucrărilor, a corespondenței și a corpurilor delicte;c) păstrarea temporară a corespondenței și a rapoartelor de expertiză până la predarea spre arhivare - în cadrul I.N.E.C.;d) păstrarea în bune condiții a ștampilelor și sigiliilor, precum și asigurarea evidenței utilizării acestora;e) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea I.N.E.C.  +  Secţiunea a 9-a Alte categorii de personal  +  Articolul 20(1) În cadrul I.N.E.C. își desfășoară activitatea funcționari publici și personal contractual, ale căror atribuții sunt stabilite prin fișele corespunzătoare posturilor ocupate.(2) Încadrarea și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual se realizează potrivit dispozițiilor legale.  +  Secţiunea a 10-a Atribuțiile laboratoarelor și compartimentelor din cadrul I.N.E.C.  +  Articolul 21(1) În cadrul I.N.E.C., structura centrală, funcționează Laboratorul de expertize criminalistice, Compartimentul tehnică de laborator, Compartimentul financiar-contabil și resurse umane, Compartimentul secretariat-administrativ și relații cu publicul și Arhiva institutului. (la 10-07-2023, Alineatul (1), Articolul 21, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) (2) Laboratorul de expertize criminalistice este organizat în sectoare, după cum urmează: Sectorul identificări criminalistice, Sectorul inginerie criminalistică și Sectorul droguri, stupefiante și determinări fizico-chimice.  +  Articolul 22În cadrul Sectorului identificări criminalistice se efectuează următoarele specialități de expertize criminalistice:a) expertiza grafică și tehnică a documentelor;b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare;c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte;d) expertiza balistică a armelor și a munițiilor.  +  Articolul 23În cadrul Sectorului inginerie criminalistică se efectuează următoarele specialități de expertize criminalistice:a) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;b) expertiza criminalistică în explozii și incendii;c) expertiza vocii și vorbirii;d) expertiza imaginilor.  +  Articolul 24În cadrul Sectorului droguri, stupefiante și determinări fizico-chimice se efectuează următoarele specialități de expertize criminalistice:a) expertiza drogurilor și a stupefiantelor;b) expertiza fizico-chimică a probelor materiale.  +  Articolul 25Compartimentul tehnică de laborator, constituit din tehnicieni criminaliști, asigură desfășurarea în bune condiții a activității de expertiză criminalistică în laboratoarele din cadrul I.N.E.C.  +  Articolul 26Compartimentul financiar-contabil și resurse umane are următoarele atribuții: (la 10-07-2023, Partea introductivă a articolului 26, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) a) fundamentează, elaborează și transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al I.N.E.C.;b) întocmește situațiile financiare anuale, trimestriale și, după caz, lunare în conformitate cu prevederile legale;c) urmărește angajarea și utilizarea creditelor bugetare, în limita bugetului aprobat, cu respectarea prevederilor legale;d) efectuează plățile în termen, în limitele și sumele aprobate și numai către beneficiarii îndreptățiți;e) efectuează calculul și acordă drepturile salariale pentru salariații instituției, cu respectarea prevederilor legale, la termenele stabilite de lege, având la bază statul de funcții aprobat de ordonatorul principal de credite;f) păstrează, în condiții de securitate, documentele financiar-contabile și le arhivează în condițiile prevăzute de prevederile legale;g) organizează, coordonează și asigură efectuarea operațiunii de inventariere în colaborare cu Comisia de inventariere numită prin decizie a directorului I.N.E.C., conform prevederilor legale;h) ține registrele contabile prevăzute de lege;i) asigură respectarea prevederilor legale privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice privind înregistrarea corectă și la zi a documentelor rezultate din operațiunile economico-financiare efectuate; organizarea și conducerea contabilității sunt asigurate prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, în conformitate cu normele contabile aplicabile;j) urmărește realizarea tuturor fazelor în cadrul procesului de execuție bugetară, cu respectarea prevederilor legale;k) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operațiunilor prevăzute în normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și întocmește registrul operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv;l) întocmește și transmite la timp declarațiile privind obligațiile fiscale și persoanele asigurate în conformitate cu prevederile legale în domeniu;m) efectuează analiza execuției bugetare și face propuneri de virări de credite începând cu trimestrul III, pe care le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite;n) întocmește și transmite lunar cererile de credite pentru plata salariilor, monitorizarea cheltuielilor de personal, dările de seamă statistice lunare și periodice privind indicatorii de muncă și salariile;n^1) ține evidența și actualizează dosarele profesionale ale angajaților I.N.E.C.; (la 10-07-2023, Articolul 26, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) n^2) asigură întocmirea și modificarea contractelor individuale de muncă; (la 10-07-2023, Articolul 26, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) n^3) gestionează documentele de evidență a contractelor de muncă; (la 10-07-2023, Articolul 26, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) n^4) completează, respectiv înregistrează în Registrul general de evidență a salariaților și transmite registrul Inspectoratului Teritorial de Muncă cu elementele, în ordinea și la termenele prevăzute de prevederile legale; (la 10-07-2023, Articolul 26, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) o) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea I.N.E.C.  +  Articolul 27Compartimentul secretariat-administrativ și relații cu publicul are următoarele atribuții: (la 10-07-2023, Partea introductivă a articolului 27, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) a) întocmește lucrările de secretariat ale conducerii I.N.E.C.;b) primește și înregistrează corespondența I.N.E.C., cronologic, în sistem partidă prin atribuirea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare lucrare și documente ori materiale primite ulterior în legătură cu aceasta; corespondența personală se ridică, nedeschisă, de către destinatar;c) identifică lucrările anterioare, menționând despre acestea pe adresele de înaintare, în cazul în care privesc același obiect și/sau părți;d) ține evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite;e) prezintă, în termen de maximum două zile, corespondența/ documentele conducerii I.N.E.C. în vederea înscrierii rezoluției de către aceasta;f) distribuie documentele, după repartizare, pe sectoare, laboratoare și celelalte structuri ale I.N.E.C. în vederea soluționării, în termen de maximum două zile;f^1) primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor; (la 10-07-2023, Articolul 27, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) g) prezintă conducerii I.N.E.C. lucrările elaborate de către sectoare, laboratoarele și celelalte structuri din cadrul I.N.E.C., în vederea aprobării/avizării;h) expediază către destinatar, în termen de maximum două zile, corespondența prin poșta specială, poștă, curier, fax, e-mail etc.;h^1) expediază răspunsurile către petiționari; (la 10-07-2023, Articolul 27, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost completat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) i) ține evidența deciziilor, dispozițiilor și a altor documente emise de conducerea I.N.E.C.;j) eliberează copii după documentele deținute numai cu acordul scris al directorului;k) abrogată; (la 10-07-2023, Litera k), Articolul 27, Sectiunea a 10-a, Capitolul III a fost abrogată de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 ) l) asigură păstrarea curățeniei în spațiile I.N.E.C.;m) asigură conducerea și întreținerea autovehiculelor din dotare;n) îndeplinește orice alte atribuții, legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea I.N.E.C.  +  Articolul 28Arhiva Institutului are următoarele atribuții:a) organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic;b) verifică și preia de la celelalte compartimente documentele de arhivat și asigură evidența tuturor documentelor din depozitul de arhivă;c) organizează depozitul de arhivă, conform prevederilor legale, și menține ordinea și curățenia în acesta;d) pregătește și inventariază documentele în vederea casării sau predării în condițiile legii;e) eliberează, prin responsabilul cu arhiva, copii ale documentelor arhivate, numai cu acordul scris al directorului I.N.E.C.  +  Articolul 29(1) Laboratoarele interjudețene de expertize criminalistice au următoarele atribuții principale:a) efectuează prima expertiză, potrivit competenței lor materiale și teritoriale;b) colaborează cu organele judiciare din raza teritorială a laboratorului pentru buna desfășurare a activității de expertiză criminalistică.(2) În cadrul fiecărui laborator interjudețean de expertize criminalistice funcționează Compartimentul expertize criminalistice și Compartimentul secretariat-administrativ-arhivă.  +  Articolul 30Compartimentul expertize criminalistice este format din personal de specialitate criminalistică și efectuează expertize criminalistice în specialitățile pentru care aceștia sunt atestați.  +  Articolul 31Compartimentul secretariat-administrativ-arhivă are următoarele atribuții:a) întocmește lucrările de secretariat ale șefului de laborator;b) primește și înregistrează corespondența laboratorului, cronologic, în sistem partidă prin atribuirea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare lucrare și documente ori materiale primite ulterior în legătură cu aceasta; corespondența personală se ridică, nedeschisă, de către destinatar;c) ține evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite;d) prezintă, în termen de maximum două zile, corespondența/documentele șefului laboratorului în vederea înscrierii rezoluției de către acesta;e) distribuie documentele, după repartizare, în vederea soluționării;f) prezintă șefului de laborator lucrările elaborate de personalul din subordine, în vederea aprobării/avizării;g) expediază către destinatar, în termen de maximum două zile, corespondența prin poșta specială, poștă, curier, fax, e-mail etc.;h) eliberează copii ale documentelor deținute, numai cu acordul scris al șefului laboratorului;i) asigură păstrarea curățeniei în spațiile laboratorului.;j) organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic;k) verifică și preia documentele de arhivat și asigură evidența tuturor documentelor din depozitul de arhivă;l) organizează depozitul de arhivă conform prevederilor legale și menține ordinea și curățenia în acesta;m) pregătește și inventariază documentele în vederea casării sau predării în condițiile legii;n) eliberează copii ale documentelor arhivate, numai cu acordul scris al șefului laboratorului;o) îndeplinește orice alte atribuții, legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea laboratorului sau de conducerea I.N.E.C.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 32Prin fișa postului se stabilesc condițiile de ocupare a postului, atribuțiile, responsabilitățile, competențele, relațiile de subordonare, funcționale și de colaborare aferente postului din statul de funcții.  +  Articolul 33(1) Fișa postului se întocmește de către șeful ierarhic superior, cu respectarea atribuțiilor specifice fiecărui compartiment din structura organizatorică a I.N.E.C., în conformitate cu prezentul regulament și se aprobă de către directorul I.N.E.C.(2) Pentru persoanele care ocupă funcții de conducere, fișele de post se întocmesc și se aprobă de către directorul I.N.E.C.(3) Fișele de post se întocmesc în trei exemplare originale. Un exemplar se comunică persoanei care a întocmit fișa postului, un exemplar se comunică persoanei care ocupă postul respectiv și un exemplar se depune la dosarul profesional al acesteia.  +  Anexăla regulament
  ORGANIGRAMA
  Institutului Național de Expertize Criminalistice
  *) Anexa este reprodusă în facsimil. (la 10-07-2023, Anexa a fost modificată de Punctul 8., Articolul I din ORDINUL nr. 1.095/C din 3 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023 )