ORDIN nr. 736 din 23 iunie 2015 (*actualizat*)privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme(actualizat la data de 21 iulie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------În temeiul:- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti;- Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;- Convenţiei nr. 540.177/128/15.06.2015 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, se aprobă prospectul de emisiune al titlurilor de stat seria BRD/2015/2 emisă pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., în valoare nominală totală de 298.296,88 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 842 din 17 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015.  +  Articolul 2Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 23 iunie 2015.Nr. 736.  +  AnexăPROSPECT DE EMISIUNEa titlurilor de stat - seria BRD/2015/21. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, Ministerul Finanţelor Publice va lansa la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., care se identifică prin seria BRD/2015/2.2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 23 iulie 2015.3. Data emisiunii este 23 iunie 2015.4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 298.296,88 lei, fiind compusă din: a) 220.637,29 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013, pentru 9 deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990; b) 46.532,97 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru 3 deponenţi care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. între 1 ianuarie 1990 şi 15 februarie 1992; c) 31.126,62 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii pentru 1 deponent căruia i s-a stabilit cuantumul despăgubirii în mod expres prin hotărârea judecătorească executorie şi diferenţa intre calculul efectuat de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. şi hotărârea judecătorească executorie pentru 1 deponent.----------Pct. 4 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 842 din 17 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015.5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 12 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.----------Pct. 5 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 842 din 17 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015.6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată pe numele fiecăruia dintre deponenţi, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu excepţia deponenţilor prevăzuţi la lit. c) din hotărâre, pentru care valorile nominale individuale au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii.7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 23 iulie 2015, prin creditarea contului B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.9. Plata la scadenţă a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. Centrala, CUI/CIF RO361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie vor rămâne în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.-------