ORDONANŢĂ nr. 11 din 28 ianuarie 2015 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(actualizată la data de 8 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- La articolul 17 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c)urmăresc aplicarea criteriilor de control al calităţii serviciilor medicale pe baza standardelor de acreditare adoptate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate;"----------Noul punct al art. I, care modifică lit. c) a alin. (2) al art. 17 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.1. La articolul 175, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 175. - (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite în condiţiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi dă dreptul spitalului să funcţioneze. După obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, spitalul intră, la cerere, în procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani. Neobţinerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizaţiei de funcţionare conduce la imposibilitatea încheierii contractului de furnizare servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. (2) Acreditarea reprezintă procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate, efectuate de către unităţile sanitare, cu standardele de acreditare adoptate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în urma căruia unităţile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare pentru a conferi încredere în competenţa tehnico-profesională şi organizatorică a acestora. Pentru a intra în procesul de evaluare în vederea acreditării se impune ca, în structura unităţilor sanitare, să existe o structură de management al calităţii serviciilor medicale. (3) Acreditarea unităţilor sanitare se acordă de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, înfiinţată prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. (4) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, condiţiile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, precum şi modul de colaborare cu unităţile sanitare care solicită acreditarea se aprobă prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Secretariatul General al Guvernului."2. La articolul 175, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."2^1. La articolul 175, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, organism colectiv de conducere al Autorităţii, este format din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi, instituţii şi organizaţii profesionale: a) un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale; b) 2 reprezentanţi ai Guvernului României; c) un reprezentant al Academiei Române; d) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale; e) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România; f) un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; g) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; h) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România; i) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; j) un reprezentant al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; k) un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor din România; l) un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor Private din România; m) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor de Spital din România; n) un reprezentant al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; o) un reprezentant al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei; p) 3 reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar; q) 3 reprezentanţi desemnaţi de asociaţiile reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional; r) preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate."----------Pct. 2^1 al art. I, care modifică alin. (5) al art. 175 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.2^2. La articolul 175, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Membrii Colegiului director, precum şi rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea inclusiv, sunt incompatibili cu calitatea de angajat al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cu cea de membru în organele de conducere sau de asociat al unităţilor sanitare, precum şi al societăţilor cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală."----------Pct. 2^2 al art. I, care completează art. 175 din Legea nr. 95/2006 cu alin. (5^1), a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.2^3. La articolul 175, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Pentru obţinerea acreditării se percepe o taxă de acreditare, valabilă pentru un ciclu de acreditare, al cărei nivel se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, la propunerea fundamentată a Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate."----------Pct. 2^3 al art. I, care modifică alin. (6) al art. 175 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.2^4. La articolul 175, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Pentru îndeplinirea misiunii sale, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate colaborează, pe bază de contracte civile, încheiate potrivit prevederilor Codului civil, cu evaluatori de servicii de sănătate şi experţi în domeniul de activitate al Autorităţii."----------Pct. 2^4 al art. I, care completează art. 175 din Legea nr. 95/2006 cu alin. (8), a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.2^5. La articolul 176, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 176. - (1) Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare, valabile pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, se elaborează de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, se adoptă prin consensul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."----------Pct. 2^5 al art. I, care modifică alin. (1) al art. 176 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.3. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 177. - (1) Acreditarea este valabilă pentru o perioadă de 5 ani. Înainte de expirarea termenului, unitatea sanitară solicită evaluarea în vederea intrării într-un nou ciclu de acreditare."----------Pct. 3 al art. I, care modifică alin. (1) al art. 177 din Legea nr. 95/2006, a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015. (2) Reevaluarea unităţii sanitare se poate face atât la iniţiativa Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cât şi la solicitarea Ministerului Sănătăţii, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau, după caz, la solicitarea reprezentantului legal al unităţii sanitare private. Taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant. (3) Dacă în urma evaluării sau reevaluării, după caz, se constată că nu mai sunt îndeplinite standardele de acreditare, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate acordă un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria solicitată, în cazurile şi condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."3^1. La articolul 190 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de la bugetul de stat, pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), d) şi e), prin bugetul Academiei Române şi prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, către bugetul Spitalului Universitar de Urgenţă Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite;"----------Pct. 3^1 al art. I, care modifică lit. a) a alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.3^2. Articolul 204 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 204. - (1) Dacă în termen de un an de la obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare spitalele nu solicită acreditarea în condiţiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finanţate din fonduri publice. (2) Dacă spitalele acreditate nu solicită intrarea într-un nou ciclu de acreditare cu cel puţin 9 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării, pierd dreptul de a mai fi finanţate din fonduri publice."----------Pct. 3^2 al art. I, care modifică art. 204 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.4. La articolul 212, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 212. - (1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. După implementarea dispoziţiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, respectiv cu adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional. Data de la care urmează a se utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."4^1. Articolul 238 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 238. - (1) Evaluarea calităţii serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităţilor sanitare revine Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. (2) Evaluarea şi acreditarea unităţilor sanitare se face în baza standardelor, procedurilor şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. (3) CNAS încheie contracte numai cu unităţile sanitare acreditate care respectă următoarele condiţii: a) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS; b) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman; c) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii."----------Pct. 4^1 al art. I, care modifică art. 238 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.4^2. Articolul 239 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 239. - Calitatea serviciilor de sănătate furnizate de către unităţile sanitare este verificată, în cursul unui ciclu de acreditare, de către structurile de control al calităţii serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică."----------Pct. 4^2 al art. I, care modifică art. 239 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.4^3. Articolul 239^1 se abrogă."----------Pct. 4^3 al art. I, care abrogă art. 239^1 din Legea nr. 95/2006, a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 126 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015.5. La articolul 319, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) adeverinţă de asigurat cu o valabilitate de 3 luni - documentul prin care se atestă calitatea de asigurat, cu o valabilitate de 3 luni de la data eliberării, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;"6. La articolul 330, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea şi implementarea acestuia sunt un proiect de utilitate publică de interes naţional. Pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional pentru dovedirea calităţii de asigurat, se emite adeverinţa de asigurat, prevăzută la art. 319 lit. b^1)."7. La articolul 332, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Cardurile care nu au ajuns la titularii acestora în condiţiile alin. (4) se distribuie prin casele de asigurări de sănătate sau, după caz, prin medicii de familie, prin modalităţile şi în condiţiile stabilite în Normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6)."8. La articolul 336, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele asigurate prevăzute la alin. (1) au obligaţia prezentării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220."  +  Articolul II (1) Certificatele de acreditare a spitalelor emise de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor îşi păstrează valabilitatea. (2) În tot cuprinsul actelor normative sintagma "Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate". (3) Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 175 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate preia de la Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, posturile şi personalul aferent structurilor de personal, precum şi întregul patrimoniu. Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 175 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Încadrarea personalului prevăzut la alin. (4) se face în structura organizatorică cu respectarea termenelor şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, şi cu păstrarea drepturilor salariale avute la data preluării. (6) Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este parte, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acesteia. (7) Până la data încheierii protocoalelor, atribuţiile Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate sunt exercitate în continuare de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. (8) După încheierea protocoalelor Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor se desfiinţează.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 28 ianuarie 2015.Nr. 11.-------