ORDIN nr. 1.412 din 28 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 259.583 din 28 mai 2015 al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii, Direcţia Inspecţii de Stat,în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 17 decembrie 2013 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile minime care trebuie îndeplinite de cartofii de sămânţă şi de loturile de cartofi de sămânţă,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctele 1 şi 2 se modifică după cum urmează:"1. Cartoful pentru sămânţă categoria Bază trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) la inspecţia oficială a culturii în câmp, procentul în număr de plante afectate de înnegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor a cartofului nu trebuie să depăşească 1,0%; b) procentul în număr de plante neautentice soiului şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească, în total, 0,1%, iar cel în descendenţă directă nu trebuie să depăşească, în total, 0,25%; c) în descendenţă directă procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 4,0%; d) la inspecţia oficială a culturii în câmp, numărul de plante prezentând simptome de mozaic şi procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul ce provoacă răsucirea frunzelor nu depăşesc în total 0,8%.2. Cartoful pentru sămânţă categoria Certificată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) la inspecţia oficială a culturii în câmp, procentul în număr de plante afectate de înnegrirea bazei tulpinii a cartofului nu trebuie să depăşească 4,0%; b) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză şi procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depăşească, în total, 0,5%, iar cel în descendenţă directă nu trebuie să depăşească, în total, 0,5%; c) în descendenţă directă procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depăşească 10,0%; d) la inspecţia oficială a culturii în câmp, procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic şi procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul ce provoacă răsucirea frunzelor nu depăşesc, în total, 6,0%."2. La anexa nr. 1, punctul 3 se abrogă.3. La anexa nr. 1, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Toleranţele permise la pct. 1 lit. c) şi d) şi la pct. 2 lit. c) şi d) se aplică numai virozelor provocate de virusuri răspândite în Europa."4. La anexa nr. 1, punctele 5 şi 6 se abrogă.5. La anexa nr. 1, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:"8. Numărul maxim de generaţii de cartof categoria Bază este de patru, iar cel al generaţiilor combinate de cartof categoria Prebază în câmp şi de cartof categoria Bază este de şapte.Numărul maxim de generaţii de cartof categoria Certificată este de două.Dacă generaţia nu este scrisă pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparţinând generaţiei maxime permise în categoria respectivă."6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se aplică de la 1 ianuarie 2016.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 17 decembrie 2013 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile minime care trebuie îndeplinite de cartofii de sămânţă şi de loturile de cartofi de sămânţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 341 din 18 decembrie 2013.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Ioan Utiu,secretar de statBucureşti, 28 mai 2015.Nr. 1.412.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.266/2005)Condiţii minime de calitate pentru loturilede cartof pentru sămânţăToleranţe permise la următoarele impurităţi, defecte sau boli ale cartofilor de sămânţă:1. Prezenţa pământului şi a corpurilor străine: 1,0% din greutate pentru sămânţa de cartof pentru sămânţă categoria Bază şi 2,0% din greutate pentru cartof pentru sămânţă categoria Certificată;2. putregai uscat şi putregai umed, cu condiţia să nu fie cauzate de Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus sau Ralstonia solanacearum: 0,5% din greutate, din care putregaiul umed reprezintă 0,2% din greutate;3. defecte externe (de exemplu, tuberculi deformaţi sau vătămaţi): 3,0% în greutate;4. raia comuna, care afectează tuberculii pe mai mult de o treime din suprafaţa lor: 5,0% din greutate;5. rizoctonioza, care afectează tuberculii pe mai mult de 10,0% din suprafaţa lor: 5,0% din greutate;6. râia făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10,0% din suprafaţa lor: 3,0% din greutate:7. tuberculi zbârciţi din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie: 1,0% din greutate.Toleranţa totală pentru punctele 2-7: 6,0% din greutate pentru cartofii de sămânţă din categoria Bază şi 8,0% din greutate pentru cartofii de sămânţă din categoria Certificată.-----