ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 10 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015  (la 01-01-2016, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 345 din 22 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015. ) Având în vedere obligațiile asumate de statul român în cadrul Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3 din cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, acordul internațional fiind ratificat prin Legea nr. 378/2009 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006,având în vedere că data-limită stabilită pentru încetarea emisiei terestre în format analogic a serviciilor de programe de televiziune trebuie să înceteze, în condițiile din acordul semnat, începând cu data de 17 iunie 2015,ca urmare a faptului că implementarea rețelei de comunicații electronice necesară pentru furnizarea serviciilor publice de televiziune în sistem digital terestru este întârziată, situație în care serviciile Societății Române de Televiziune nu pot fi furnizate pe cale radio terestră în sistem digital terestru,având în vedere că în prezent serviciile publice de televiziune sunt furnizate pe cale radio terestră în sistem analogic, situație ce poate fi continuată din punct de vedere tehnic, cu caracter temporar, numai în condițiile respectării angajamentului internațional asumat de statul român,întrucât furnizarea serviciilor publice de televiziune pe cale radio terestră reprezintă un mijloc eficient de transmitere a mesajelor și informațiilor de interes public,având în vedere dificultățile financiare persistente cu care se confruntă posturile de televiziune și radio din România,luând în considerare necesitatea de a oferi publicului românesc programe informative și educative de cât mai bună calitate,în vederea stimulării performanței în mediul jurnalistic,pentru susținerea acelor posturi care alocă resurse financiare și umane importante pentru producția și difuzarea de programe de informare, culturale și educative, programe despre care se știe că sunt costisitoare în termeni economici și, în plus, au valoare comercială redusă comparativ cu programele de divertisment, film și sport,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Titlul I Măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național  +  Articolul 1(1) Emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice și private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvențe radio 174-230 MHz, poate continua, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2019, în baza unui acord tehnic eliberat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) nu produce interferențe stațiilor de radiocomunicații ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaționale la care România este parte;b) nu beneficiază de protecție radio din partea stațiilor de radiocomunicații ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaționale la care România este parte;c) frecvențele radio să fie asignate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice și private de televiziune în sistem analogic. (la 01-09-2016, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de alin. (1) al art. unic din ORDONANȚA nr. 21 din 24 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016. ) (2) În cazul apariției unor interferențe datorate continuării emisiei în condițiile alin. (1), reclamate de administrațiile de comunicații ale statelor vecine, titularul acordului tehnic va lua imediat toate măsurile necesare pentru eliminarea emisiei radio ce a produs interferența.(3) Titularul acordului eliberat în condițiile alin. (1) nu are obligația de a plăti tariful de utilizare al spectrului în condițiile art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 , cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2019. (la 01-09-2016, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de alin. (1) al art. unic din ORDONANȚA nr. 21 din 24 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016. ) (4) În cazul utilizării frecvențelor radio în condițiile alin. (1) și (2), prevederile art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (5), art. 57 alin. (2) lit. b), art. 59 alin. (1), art. 73 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică.  +  Articolul 2(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, până la data de 31 august 2019. (la 01-09-2016, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de alin. (2) al art. unic din ORDONANȚA nr. 21 din 24 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016. ) Notă
  Alin. (2) al art. unic din ORDONANȚA nr. 21 din 24 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016 prevede:Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, până la care drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, se prorogă până la data de 31 august 2019, cu excepția situației prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, caz în care termenul se diminuează corespunzător.
  Articolul unic din ORDONANȚA nr. 5 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 30 iulie 2019 prevede:
  Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 15 iunie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, cu modificările ulterioare, până la care drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, cu excepția situației prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.Articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 24 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023 prevede:
  Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 15 iunie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, cu modificările ulterioare, până la care drepturile de utilizare a frecvențelor radio, acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, se prorogă până la data de 31 decembrie 2030, cu excepția situației prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Utilizarea frecvențelor radio pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, ulterior termenului stabilit conform alin. (1), este condiționată de obținerea unei licențe de emisie în condițiile legii.(3) Licența de emisie prevăzută la alin. (2) se acordă în condițiile art. 26 alin. (2)-(6) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Valabilitatea licenței de emisie prevăzute la alin. (2) este de 9 ani.
   +  Titlul II Abrogat (la 01-01-2016, Titlul II a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 345 din 22 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-01-2016, Articolul 3 din Titlul II a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 345 din 22 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015 )  +  Articolul 4Prevederile prezentului titlu intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 10 iunie 2015.Nr. 18.----