ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 14 mai 1999 (*actualizată*)cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora(actualizată la data de 11 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) acord-cadru - Acordul-cadru dintre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, semnat la Bucureşti la 12 martie 1991;a^1) Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE - Memorandumul de înţelegere intre Guvernul României şi Comisia Europeana privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999;-------------Litera a^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.a^2) Acordul multianual de finanţare SAPARD - Acordul multianual de finanţare intre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 şi ratificat prin Legea nr. 316/2001;-------------Litera a^2) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.a^3) Memorandumul de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA - Memorandumul de înţelegere intre Guvernul României şi Comunitatea Europeana privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000.-------------Litera a^3) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.a^4) Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, semnat cu România la data de 5 septembrie 2007, a cărui publicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.849/2007.-------------Litera a^4) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene, cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE, Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, Acordului multianual de finanţare SAPARD şi prevederilor memorandumurilor de finanţare şi acordurilor anuale de finanţare încheiate între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Litera b) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. c) contribuţia publică naţională - fonduri publice constituite şi gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom;-------------Litera c) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. d) structuri de implementare - agenţii de implementare, precum şi alte entităţi cu atribuţii de implementare şi gestionare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, prevăzute în memorandumuri de finanţare şi/sau în acorduri de finanţare, în Acordul multianual de finanţare SAPARD sau în alte documente, încheiate ori convenite intre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României;------------Litera d) a art. 1 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. e) debite faţă de Comunitatea Europeana - sume datorate bugetului Comunităţii Europene, stabilite în baza memorandumurilor de finanţare şi/sau acordurilor de finanţare, a Acordului multianual de finanţare SAPARD sau a altor documente, încheiate ori convenite intre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.------------Litera e) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE, Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, Memorandumul de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, Acordul multianual de finanţare SAPARD şi prin memorandumuri de finanţare şi acorduri anuale de finanţare încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. (2) Ministerul Finanţelor Publice asigura gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la Banca Naţională a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (3) Disponibilităţile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene, aflate în conturile deschise la instituţiile specificate la alin. (2), sunt purtătoare de dobândă; dobânda se bonifică şi se utilizează potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare, ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi, după caz, potrivit regulamentelor comunitare şi instrucţiunilor emise de donator.------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013.  +  Articolul 3Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigura respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin memorandumurile de finanţare, memorandumurile de înţelegere, Acordul multianual de finanţare SAPARD, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 4 (1) Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se efectuează potrivit cerinţelor de cofinanţare prevăzute în memorandumuri de finanţare, în Acordul multianual de finanţare SAPARD ori în alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza memorandumurilor de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (2) Contribuţia publică naţională destinată cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se aloca, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru, Acordul multianual de finanţare SAPARD şi prin memorandumuri de finanţare, memorandumuri de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (3) În baza prevederilor referitoare la contribuţia financiara a Comunităţii Europene, incluse în reglementările Consiliului sau ale Comisiei Comunităţii Europene, sumele din contribuţia publică naţională destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se pot cuprinde în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi în bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (4) Prevederile alin. (2) se aplica prin derogare, după caz, de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, precum şi de la prevederile altor acte normative în vigoare, aplicabile fondurilor publice din care se efectuează cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.  +  Articolul 5 (1) Sume aferente cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind în bugetul de stat, într-o poziţie distinctă, denumita "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare".(1^1) În bugetul de stat, la poziţia distinctă denumita «Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare» se mai cuprind: a) sume necesare finanţării diferenţelor nefavorabile de curs valutar şi a costurilor bancare, neeligibile din contribuţia financiara a Comunităţii Europene; b) sume necesare finanţării proiectelor/programelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene; c) sume necesare pentru achitarea în termenul indicat de Comisia Europeana a debitelor faţă de Comunitatea Europeana, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, în cazul în care acestea nu pot fi recuperate şi/sau achitate la timp de către:- structurile de implementare din administraţia publică, în cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 5 alin. (3^1);- alte entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, în cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 5 alin. (3^1).------------Litera c) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.------------Litera d) a alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. e) sume necesare continuării finanţării proiectelor/ programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, ISPA, SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor reţinute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, ca urmare a neachitării unor debite datorate Comunităţii Europene;------------Litera e) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. f) sume pentru acoperirea plăţii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A, precum şi societăţi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfăşoară numai activităţi scutite de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Această prevedere nu se aplică altor operatori economici;------------Litera f) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.f^1) sume necesare reîntregirii conturilor programelor PHARE gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul în care serviciile Comisiei Europene au aplicat procedura de compensare, cu sume cuvenite acestora, a unor debite aferente programelor PHARE anterioare programului PHARE 1998, când respectivele debite nu pot fi recuperate de la entităţile debitoare, deoarece acestea nu au fost identificate sau deoarece, în favoarea acestora, în urma acţiunilor în justiţie, au fost emise hotărâri judecătoreşti definitive care anulează titlurile de creanţă;------------Lit. f^1) a alin. (1^1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 127 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015. g) abrogată;------------Lit. g) a alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.-------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.(1^2) Pentru măsurile ex-ISPA a căror perioadă de eligibilitate a cheltuielilor prevăzută în memorandumurile de finanţare a expirat şi pentru care autorităţile române au transmis Comisiei Europene propuneri de modificare a memorandumurilor/deciziilor de finanţare se autorizează utilizarea sumelor alocate la poziţia «Fondul Naţional de Preaderare», conform prevederilor art. 5 alin. (1) şi (1^1), precum şi a disponibilităţilor din fonduri comunitare şi naţionale aflate în conturile măsurilor ex-ISPA şi ale Autorităţii de Certificare şi Plată, în baza propunerilor de modificare şi în conformitate cu mecanismele financiare aplicabile memorandumurilor de finanţare până la data primirii răspunsului de la Comisia Europeană, mecanisme stabilite prin prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 296/2007privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.188/2003privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul mediului în cadrul programului ISPA, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.------------Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.(1^3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1^1) lit. f) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Alin. (1^3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi să efectueze, după caz, plăţi direct din aceasta poziţie de cheltuieli.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. I, Secţiunea 1, Cap. II din ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005.-------------Alin. (2^1) al art. 5 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 iunie 2005 de către LEGEA nr. 80 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (3) Sumele prevăzute la alin. (1^1) lit. b) se transfera structurilor de implementare, urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana, în limita sumelor eligibile transferate.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.(3^1) La propunerea structurilor de implementare sau a altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, ordonatorul principal de credite are obligaţia să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD): a) sume necesare achitării către Ministerul Economiei şi Finanţelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor faţă de Comunitatea Europeană şi a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, ca urmare a unor nereguli; b) sume necesare achitării către Ministerul Economiei şi Finanţelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor faţă de Comunitatea Europeană şi a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor; c) sume necesare acoperirii diferenţelor nefavorabile de curs valutar generate de diferenţe între cursul de schimb valabil la data întocmirii titlului de creanţă şi cursul de schimb utilizat de către societatea bancară la transformarea sumelor în moneda stabilită în contractul sau acordul de finanţare, în cazul recuperării în altă monedă a debitelor faţă de bugetul Comunităţii Europene; d) sume rămase neacoperite în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care se resping sau sunt admise numai parţial pretenţiile structurilor de implementare sau ale altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, precum şi sume rămase nestinse după închiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare. e) sumele datorate beneficiarilor de către structurile de implementare, ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, hotărâri judecătoreşti definitive, prin care se admit parţial sau integral pretenţiile.------------Lit. e) a alin. (3^1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 127 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015.------------Alin. (3^1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.(3^2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează fie cu ocazia legii de rectificare bugetară, fie prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an, şi sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.------------Alin. (3^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.(3^3) Sumele aferente debitelor cu care sunt reîntregite, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările şi completările ulterioare, conturile programelor PHARE din veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE din cadrul memorandumurilor de finanţare începând cu PHARE 2003, recuperate ulterior de la beneficiari/contractori, se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia celor care nu se mai pot recupera ulterior de la beneficiari/contractori, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor aferente situaţiilor în care sunt pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care sunt admise total sau parţial pretenţiile beneficiarilor/contractorilor.------------Alin. (3^3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013. (4) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor prevăzute la alin. (1^1) lit. c) se recuperează de la structurile de implementare din administraţia publică sau, după caz, de la alte entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene şi se returnează Ministerului Finanţelor Publice pentru a fi utilizate în scopul acoperirii altor debite datorate bugetului Comunităţii Europene.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. (5) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor şi a majorărilor de întârziere prevăzute la alin. (3^1) lit. a), precum şi sumele reprezentând pretenţiile structurilor de implementare sau ale altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, stabilite ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, se recuperează de la contractori/ beneficiari, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. (6) Cu valoarea sumelor plătite şi recuperate în anul curent, prevăzute la alin. (5), se reîntregesc creditele bugetare ale bugetelor din care acestea au fost acordate, iar sumele plătite în anul curent şi recuperate în anii următori se fac venit la bugetul din care acestea au fost acordate.------------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. (7) Sumele stabilite de către Comisia Europeana ca debite aferente programelor PHARE, anterioare programului PHARE 1998, achitate de Ministerul Finanţelor Publice în numele României, de la poziţia bugetară «Fondul Naţional de Preaderare», în baza alin. (1^1) lit. c), şi care nu pot fi recuperate de la entităţile debitoare către bugetul Comunităţii Europene, în cazurile în care debitorii nu au fost identificaţi sau pentru care în urma acţiunilor în justiţie se emit hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care anulează titlul de creanţă, precum şi în cazurile precizate de reglementările în vigoare privind tratamentul neregulilor, rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat.------------Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.(7^1) Sumele utilizate de Ministerul Finanţelor Publice, în baza prevederilor alin. (1^1) lit. f^1), precum şi sumele plătite din bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru reîntregirea conturilor programelor de preaderare reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile care nu se pot recupera de la debitori sau care nu sunt restituite de către Comisia Europeană rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat.------------Alin. (7^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 127 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015. (8) Beneficiarii/Organismele de implementare a măsurilor ex-ISPA pentru care Comisia Europeană respinge propunerea de modificare a memorandumurilor de finanţare/deciziilor de finanţare, respectiv extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în memorandumurile de finanţare/deciziile de finanţare au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele utilizate în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1^2).------------Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.  +  Articolul 5^1 (1) În cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, autorităţile de implementare/beneficiarii au obligaţia de a transmite documentele de raportare tehnică şi financiară la termenele şi în formatele standard de raportare solicitate de către agenţiile de implementare, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare, pe parcursul implementării programelor, respectiv până la închiderea acestora anunţată în scris de către Comisia Europeană.------------Alin. (1) al art. 5^1 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. (2) În cazul în care autorităţile de implementare/beneficiarii nu respectă prevederile alin. (1), Ministerul Economiei şi Finanţelor îşi rezervă dreptul de a transfera fonduri din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi/sau contribuţia publică naţională către agenţiile de implementare, numai pentru acele contracte/proiecte pentru care au fost transmise documentele de raportare întocmite corespunzător. (3) În situaţia în care Ministerul Economiei şi Finanţelor aplică prevederile alin. (2), autorităţile de implementare/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăţilor cuvenite contractorilor şi pentru eventualele penalităţi datorate contractorilor ca urmare a acestor întârzieri. (4) Sumele necesare efectuării cheltuielilor cu plata către contractori a penalităţilor prevăzute la alin. (3) se previzionează şi reflectă în bugetele ordonatorilor de credite în cadrul, în subordonarea sau în coordonarea cărora funcţionează autorităţile de implementare/beneficiarii de proiecte sau, după caz, în bugetele beneficiarilor care nu au calitatea de ordonatori de credite. (5) Instrucţiunile/Ghidurile emise de Autoritatea de Certificare şi Plată aferente implementării programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, ISPA şi SAPARD pe perioada de derulare a acestora au caracter obligatoriu pentru agenţiile de implementare, autorităţile de implementare/organismele intermediare şi beneficiari.------------Alin. (5) al art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 6Disponibilităţile din contribuţia publică naţională destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, ramase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeaşi destinaţie.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 7^1 (1) Auditul public intern şi controlul financiar preventiv se organizează şi se exercita la toate structurile de implementare, conform legislaţiei în vigoare privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, cu exceptia cazurilor în care prin acordul-cadru, Acordul multianual de finanţare SAPARD, prin memorandumurile de finanţare, memorandumurile de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României se prevăd masuri specifice. (2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducătorii structurilor de implementare dispun efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, persoana împuternicită cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu are obligaţia să informeze în scris Ministerul Finanţelor Publice, nerespectarea acestei obligaţii constituind contravenţie care se sancţionează conform prevederilor aplicabile acestui tip de contravenţie, prevăzute în legislaţia în vigoare privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv. (3) Ministerul Finanţelor Publice avizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a auditului public intern pentru operaţiunile finanţate din contribuţia financiara a Comunităţii Europene, elaborate de structurile de implementare în aplicarea prevederilor art. 8. (4) Ministerul Finanţelor Publice evaluează la toate structurile de implementare modul de aplicare a normelor generale şi specifice de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv propriu şi a auditului public intern. (5) Ministerul Finanţelor Publice efectuează inspecţii la toate structurile de implementare, ca urmare a informării adresate de către persoana împuternicită cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, precum şi ori de câte ori exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea unor operaţiuni.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor elaborează instrucţiuni şi norme metodologice care se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului finanţelor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru delegat pe lângăprimul-ministru pentru integrare europeana,Alexandru Herlea----------