LEGE nr. 136 din 8 iunie 2015pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, denumită în continuare ANUC, vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă care va fi actualizată anual cu Rata inflației RI pentru perioada 2015 și ultimul an cu date disponibile pe site-ul Institutului Național de Statistică. (la 29-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul XIX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (1^1) În situația în care la momentul actualizării anuale a sumei de 4.500 mii lei, pe site-ul Institutului Național de Statistică nu este disponibilă rata inflației aferentă anului de referință, se are în vedere valoarea estimată a inflației de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză cu regularizarea ulterioară a acesteia. (la 29-03-2024, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul XIX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (2) Un procent de 25%, raportat la suma prevăzută la alin. (1), se va aloca, suplimentar, de Ministerul Culturii, prin ordin al ministrului culturii, pentru finanțarea și susținerea editării revistelor și publicațiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, potrivit legii, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.  +  Articolul 2(1) Din suma alocată de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), uniunile de creatori din România, membre ale ANUC, fiecare pentru domeniul său, vor stabili lista revistelor care urmează a fi finanțate, precum și sumele necesare.(2) Dacă sumele solicitate de către uniunile de creatori, membre ale ANUC, cumulate, depășesc suma alocată acestora, potrivit prevederilor prezentei legi, ministrul culturii, cu consultarea uniunilor de creatori, aprobă prin ordin distribuirea sumelor pentru revistele propuse potrivit alin. (1), cu încadrarea în plafonul alocat. Ordinul ministrului culturii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3(1) Pentru revistele și publicațiile culturale ale uniunilor de creatori, finanțarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii și uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare încheie la rândul lor contractele aferente cu beneficiarii finali: revistele și publicațiile culturale.(2) Pentru revistele și publicațiile culturale prevăzute la art. 1 alin. (2), finanțarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii și beneficiari.  +  Articolul 4(1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi utilizată de către uniunile de creatori din România, respectiv suma prevăzută la art. 1 alin. (2), de către revistele și publicațiile culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli aferente susținerii editării revistelor și publicațiilor culturale: cheltuieli de personal, cheltuieli administrative, drepturi de autor, costuri materiale și servicii, cheltuieli pentru tipărire și difuzare, precum și premii decernate de reviste.(2) Decontarea cheltuielilor realizate pentru finanțarea revistelor uniunilor de creatori se face de către Ministerul Culturii, pe baza unui raport financiar întocmit de către uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare acordă finanțarea revistelor și publicațiilor culturale în baza documentelor justificative întocmite potrivit legislației în vigoare.(3) Decontarea cheltuielilor realizate pentru revistele și publicațiile culturale prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe baza documentelor justificative întocmite de revistele și publicațiile beneficiare, prezentate Ministerului Culturii.(4) Cheltuielile de personal și cheltuielile administrative cumulate se acoperă în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanțării nerambursabile acordate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 iunie 2015.Nr. 136.-----