HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*actualizată*)privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici(actualizată la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Obiectul de reglementare şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale care implică agenţi chimici.  +  Articolul 2Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Pentru substanţele cancerigene şi mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă şi/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 4 (1) Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante aplicabile agenţilor chimici, conform legislaţiei naţionale elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. (2) La transportul agenţilor chimici periculoşi, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispoziţiilor mai favorabile protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în muncă din legislaţia naţională armonizată cu: a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 235/1996; din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2006; şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar de urmărire şi de informarea traficului navelor şi de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat; c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 319/1994; din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006; Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare; d) codul IMDG - codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internaţională a Organizaţiei Maritime Internaţionale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac şi Codul IGC - lista internaţională a OMI, cu reglementările referitoare la construcţia şi echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac; e) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare şi Regulamentul privind transportul intern al substanţelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar; f) instrucţiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiţii de siguranţă, emise de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 5În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;2. agent chimic periculos: a) orice agent chimic care întruneşte criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic şi/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;----------Lit. a) a pct. 2 al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. b) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secţiunii a 3-a din prezentul capitol.----------Lit. b) a pct. 2 al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile menţionate la lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limită de expunere profesională potrivit prevederilor art. 6-10;3. activitate care implică agenţi chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizaţi sau se intenţionează să se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenţi chimici;4. valoare limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcţie de timp a concentraţiei unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referinţă specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;5. valoare limită biologică - limita concentraţiei, în mediul său biologic de referinţă, a unui agent chimic relevant, a metabolitului său ori a unui indicator al efectului;6. supraveghere a sănătăţii - evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătăţii acelui individ, în relaţie cu expunerea la agenţi chimici specifici în muncă;7. pericol - proprietatea intrinsecă, cu potenţial de a dăuna, a unui agent chimic;8. risc - probabilitatea ca potenţialul de a dăuna să producă efecte în condiţiile utilizării şi/sau expunerii.9. zonă de respiraţie a lucrătorului - zonă de formă emisferică, situată la nivelul feţei lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsuraţi de la mijlocul unei linii imaginare ce uneşte urechile;-------------Pct. 9 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.10. fracţie inhalabilă = fracţiunea inhalabilă - fracţiunea masică din totalul de particule în suspensie din aer care este inhalată pe nas şi pe gură, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 мm;-------------Pct. 10 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.11. fracţie respirabilă = fracţiune respirabilă - fracţiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căile neciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 мm.-------------Pct. 11 al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 6Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează organizaţiile lucrătorilor şi ale angajatorilor cu privire la valorile limită de referinţă privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".  +  Secţiunea a 3-a Valori limită de expunere profesională şi valori limită biologice  +  Articolul 7 (1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare limită de referinţă privind expunerea profesională, se stabileşte o valoare limită obligatorie naţională de expunere profesională, ţinând cont de valoarea limită existentă la nivel comunitar. (2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare limită obligatorie de expunere profesională, se stabileşte o valoare limită obligatorie naţională de expunere profesională corespondentă, ţinând cont, în acest sens, de valoarea limită comunitară, fără a o depăşi. (3) Valorile-limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4, după caz. Valorile-limită stabilite potrivit art. 44 şi datele ştiinţifice şi tehnice relevante sunt comunicate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 8 (1) Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare limită biologică obligatorie la nivel comunitar, se stabileşte o valoare limită biologică obligatorie naţională, bazată pe valoarea limită a Uniunii Europene, fără să o depăşească. (2) Valorile limită biologice obligatorii naţionale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc pe baza unei evaluări ştiinţifice şi a tehnicilor de măsurare disponibile, reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori limită se stabilesc potrivit art. 44 şi, împreună cu datele ştiinţifice şi tehnice relevante, sunt comunicate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".  +  Articolul 9În cazul în care sunt revizuite sau introduse, după caz, valorile limită naţionale pentru un agent chimic prevăzute la art. 7 şi 8, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează Comisia Europeană şi statele membre despre acest lucru şi despre datele ştiinţifice şi tehnice relevante.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".  +  Articolul 10Metode standardizate de măsurare şi evaluare a concentraţiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.  +  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculoşi  +  Articolul 11 (1) În îndeplinirea obligaţiei sale de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activităţi care implică agenţi chimici periculoşi, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, şi include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre. (2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, după caz, respectiv a valorilor-limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menţinerea concentraţiilor agenţilor chimici la cel mai scăzut nivel posibil.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. (3) Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă valori maxime admise.-------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 12 (1) Angajatorul, în îndeplinirea obligaţiilor stabilite în art. 7 alin. (4) şi în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, trebuie să determine existenţa oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.(1^1) Angajatorul trebuie să menţină un inventar/registru al agenţilor chimici periculoşi manipulaţi în unitate, care să conţină referinţe la fişele cu date de securitate aferente substanţelor şi amestecurilor periculoase respective.-------------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. (2) În cazul în care se constată prezenţa agenţilor chimici periculoşi la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor care decurge din prezenţa respectivilor agenţi chimici, luând în considerare:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. a) proprietăţile lor periculoase; b) informaţiile referitoare la securitate şi sănătate care sunt puse la dispoziţie de furnizor, de exemplu, fişa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenţii Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. c) nivelul, tipul şi durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere;-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. d) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora; e) valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice naţionale; f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate; g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile. (3) Angajatorul trebuie să obţină informaţii suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenţilor chimici periculoşi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informaţii trebuie să conţină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile, armonizată cu legislaţia comunitară cu privire la agenţii chimici.  +  Articolul 13Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, şi să identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 11 şi 17-24 din prezenta hotărâre.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 14 (1) Evaluarea riscului trebuie însoţită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională, şi poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura şi amploarea riscurilor datorate agenţilor chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului. (2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru. (3) În evaluarea riscului trebuie incluse şi anumite activităţi în cadrul întreprinderii sau al unităţii, cum ar fi întreţinerea, în timpul cărora este previzibilă apariţia unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate şi sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice. (4) În cazul activităţilor care implică expunerea la mai mulţi agenţi chimici periculoşi, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toţi aceşti agenţi chimici în combinaţie.  +  Articolul 15În cazul unei activităţi noi care implică agenţi chimici periculoşi, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.  +  Articolul 16Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor şi la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 2-a Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de riscPrincipii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenţii chimici periculoşi şi pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc-------------Titlul secţiunii a 2-a a cap. II a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 17Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi, în special prin: a) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă; b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de întreţinere, care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă; c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi; d) reducerea la minimum a duratei şi intensităţii de expunere; e) măsuri corespunzătoare de igienă; f) reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă; g) proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă la locul de muncă ale agenţilor chimici periculoşi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.  +  Articolul 18 (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 12 indică prezenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere prevăzute la art. 19-29 şi la art. 38-42 din prezenta hotărâre. (2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 12, arată că datorită cantităţii de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 11 alin. (1), art. 17 şi art. 20 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 şi 38-42 nu se aplică.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri specifice de protecţie şi prevenire  +  Articolul 19Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor cauzat de prezenţa la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.  +  Articolul 20 (1) În aplicarea art. 19 se recurge, de regulă, la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condiţiile utilizării, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, după caz.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. (2) Atunci când tipul activităţii nu permite eliminarea riscului prin substituire, ţinând cont de activitatea şi evaluarea riscului prevăzute la art. 12-16, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire. (3) În ordinea priorităţii, măsurile prevăzute la alin. (2) includ: a) proiectarea unor procese de muncă şi control tehnic adecvate şi utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenţi chimici periculoşi care pot prezenta un risc pentru siguranţa şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă; b) aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilaţia adecvată şi măsurile potrivite de organizare; c) aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace. (4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 43.  +  Articolul 21Măsurile prevăzute la art. 20 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 38-42, dacă natura riscului o cere.  +  Articolul 22Dacă nu demonstrează clar prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie, angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile limită de expunere profesională.  +  Articolul 23 (1) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 12-16 sau care decurg, pe cale de consecinţă, din acestea, angajatorul ţine seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 22. (2) În situaţia în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional a fost depăşită, angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia prin aplicarea măsurilor preventive şi de protecţie.  +  Articolul 24 (1) Pe baza evaluării globale şi a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12-18 şi la art. 20 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu natura operaţiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea agenţilor chimici incompatibili, asigurând protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale agenţilor chimici. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorităţii, în special, pentru:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 24 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. a) a preveni prezenţa la locul de muncă a concentraţiilor periculoase ale substanţelor inflamabile sau a cantităţilor periculoase de substanţe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru; b) a evita prezenţa surselor de aprindere care pot da naştere unor incendii şi explozii sau a condiţiilor nefavorabile care pot determina ca substanţele chimice instabile ori amestecurile de substanţe să genereze efecte fizice dăunătoare; şi c) a diminua efectele negative pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanţelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezenţa substanţelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanţe. (3) Echipamentul de lucru şi sistemele protectoare asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii. (4) Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare şi să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare. (5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgenţe  +  Articolul 25În vederea protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor şi urgenţelor legate de prezenţa unor agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul stabileşte măsuri sau planuri de acţiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acţiune trebuie să includă orice exerciţii de protecţie adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum şi asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 25, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului şi a informa lucrătorii interesaţi. (2) Pentru a readuce situaţia la normal, angajatorul trebuie: a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cât mai rapid posibil; b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparaţiilor şi a altor operaţiuni necesare.  +  Articolul 27 (1) Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecţie potrivită, echipament individual de protecţie, echipament special de securitate şi instalaţiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situaţia se menţine. (2) Situaţia prevăzută la art. 25 nu trebuie să devină permanentă. (3) Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.  +  Articolul 28Cu respectarea prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 319/2006, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare şi alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existenţa unui risc crescut pentru securitate şi sănătate, pentru a permite o reacţie adecvată şi pentru a întreprinde imediat acţiuni de remediere, precum şi operaţiuni de asistenţă, evacuare şi salvare, dacă este nevoie.  +  Articolul 29 (1) Angajatorul asigură disponibilitatea informaţiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgenţă, care implică agenţi chimici periculoşi. (2) Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi urgenţă au acces la informaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ: a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională; b) măsurile de identificare a pericolelor; c) măsurile de precauţie şi procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgenţă să îşi poată pregăti propriile proceduri de intervenţie şi măsuri de precauţie; şi d) toate informaţiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situaţie de urgenţă; e) informaţii despre măsurile de aplicare a acestui articol.  +  Secţiunea a 5-a Informarea şi instruirea lucrătorilor  +  Articolul 30 (1) Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează: a) datele obţinute în baza prevederilor art. 12-16 şi informaţii suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date; b) informaţii despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenţi, riscurile pentru securitate şi sănătate, valorile limită de expunere profesională, şi prevederi legale; c) instruire şi informare privind precauţiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de muncă; d) acces la fişa cu date de securitate pusă la dispoziţie de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 30 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. (2) Angajatorul se asigură că informaţia transmisă lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora este: a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea şi pregătirea individuală susţinute cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1); b) actualizată astfel încât să ţină cont de modificarea condiţiilor.  +  Articolul 31În cazul în care containerele şi conductele conţin agenţi chimici periculoşi pentru care legislaţia naţională şi europeană aplicabilă privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea şi semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislaţia menţionată, trebuie să se asigure că se pot identifica uşor conţinutul, natura şi riscurile asociate conţinutului containerelor şi conductelor.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 32 (1) Angajatorii pot să solicite, de preferinţă de la producător sau furnizor, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi care sunt necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligaţia de a furniza informaţii. (2) Persoanele cărora li s-au solicitat informaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să le furnizeze, conform solicitării, cu excepţia datelor considerate confidenţiale, potrivit legii.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.  +  Articolul 33Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit art. 18-20 din Legea nr. 319/2006.  +  Capitolul III Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate  +  Secţiunea I Interdicţii  +  Articolul 34Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prevăzuţi în anexa nr. 3, în condiţiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiţi agenţi chimici şi/sau anumite activităţi care implică agenţi chimici.  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 37Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Sănătăţii pot fi iniţiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicţiilor prevăzute la art. 34, pentru a include şi alţi agenţi chimici sau alte activităţi, pe baza modificărilor aduse listei de interdicţii sabilite de Consiliul Uniunii Europene.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea stării de sănătate  +  Articolul 38 (1) Cu respectarea prevederilor art. 26 şi 27 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele de sănătate şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătăţii". (2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ţine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii: a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii şi respectiva expunere;-------------Lit. a) a alin. (2) al art. 38 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. b) există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condiţiile specifice de la locul de muncă al lucrătorului; c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători. (3) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) şi (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos. (4) În situaţia în care este stabilită o valoare limită biologică tolerabilă obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate este o cerinţă obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos, potrivit metodelor din anexa respectivă. (5) Lucrătorii trebuie să fie informaţi în legătură cu cerinţa prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.  +  Articolul 39 (1) Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb şi a tuturor produselor conţinând aceşti pigmenţi este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenţi vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată. (2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb. (3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi.  +  Articolul 40Ministerul Sănătăţii stabileşte măsurile necesare pentru a se ţine permanent evidenţa actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerinţelor art. 38.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".  +  Articolul 41 (1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere trebuie să conţină concluziile examenului clinic şi de specialitate al supravegherii stării de sănătate şi al tuturor datelor reprezentative obţinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.-------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. (2) Monitorizarea biologică şi cerinţele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate. (3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate şi expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerinţa confidenţialităţii.-------------Alin. (3) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. (4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.-------------Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "autoritate de sănătate publică" fiind înlocuită cu sintagma "direcţie de sănătate publică". (5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate şi expunere care îl privesc personal. (6) Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.-------------Alin. (6) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. (7) La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unităţii respective.-------------Alin. (7) al art. 41 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 42 (1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl priveşte personal, furnizându-i-se şi informaţii şi recomandări cu privire la orice acţiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că: a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătăţii, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă;sau.-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012. b) a fost depăşită o valoare limită biologică obligatorie. (2) În cazurile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele: a) revizuieşte evaluarea riscului efectuată în baza art. 12; b) revizuieşte măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 11 alin. (1) şi art. 17-24; c) ţine seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 19-24, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare; d) continuă supravegherea stării de sănătate şi revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în acelaşi mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcţia de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 42 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 43Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii elaborează recomandări practice, cu referire la subiectele reglementate la art. 7-24 şi la pct. 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 44 (1) Pe baza informaţiilor disponibile privind agenţii chimici, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice care există, precum şi a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită şi ghidurile necesare în utilizare se stabilesc şi, respectiv, se elaborează de către o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi din alţi specialişti desemnaţi de către acestea, după caz. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii. (3) Comisia prevăzută la alin. (1), când consideră necesar şi în mod fundamentat, poate propune instituţiilor implicate şi adoptarea altor dispoziţii direct conexe.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".  +  Articolul 45Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Sănătăţii asigură elaborarea reglementărilor şi dispoziţiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Sănătăţii".  +  Articolul 46 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.-------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, sintagma "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale". (2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-4 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.-------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune următoarele directive: a) Directiva 98/24/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi chimici în muncă (a paisprezecea directivă specifică în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998; b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991; c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000; d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE şi pentru modificarea directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 1.218.  +  Anexa 1Valori-limită obligatorii de expunere profesională ale agenţilor chimici*Font 7*┌─────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Valoare-limită maximă │ ││Nr. │ │ EC*2) │ │ ├───────────────┬───────────────┤ Menţiuni*8) ││crt. │ CAS*1) │ EINECS │ Denumirea agentului chimic │ Acţiunea │ │Termen scurt*5)│ ││ │ │ │ │cutanată*3)│ 8 ore*4) │ (15 minute) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────────┬──────┼────────┬──────┤ ││ │ │ │ │ │mg/mc*6)│ppm*7)│mg/mc*6)│ppm*7)│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│1. │75-07-0 │200-836-8 │Acetaldehidă/Etanal │ │ 90│ 50│ 180│ 100│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│2. │140-11-4 │205-399-7 │Acetat de benzil │ │ 50│ 8│ 80│ 13│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│3. │112-07-2 │203-933-3 │Acetat de 2-Butoxietil │ P │ 133│ 20│ 333│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│4. │123-86-4 │204-658-1 │Acetat de n-butil │ │ 715│ 150│ 950│ 200│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│5. │108-84-9 │203-621-7 │Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de hexil secundar │ │ 150│ 25│ 250│ 42│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│6. │625-16-1 │ - │Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 ││ │ │ │de terţ pentil │ │ │ │ │ │Amilacetat, terţ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│7. │141-78-6 │205-500-4 │Acetat de etil │ │ 400│ 111│ 500│ 139│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│8. │111-15-9 │203-839-2 │Acetat de 2-etoxietil/Acetat de │ P │ 11│ 2│ -│ -│R1B ││ │ │ │etilglicol │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│9. │110-19-0 │203-745-1 │Acetat de izobutil │ │ 715│ 150│ 950│ 200│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│10. │123-92-2 │204-662-3 │Acetat de izopentil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│11. │108-21-4 │203-561-1 │Acetat de izopropil │ │ 400│ 96│ 600│ 144│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│12. │79-20-9 │201-185-2 │Acetat de metil │ │ 200│ 63│ 600│ 188│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│13. │626-38-0 │210-946-8 │Acetat de 1-metilbutil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│14. │110-49-6 │203-772-9 │Acetat de 2-metoxietil │ P │ 4,8│ 1,0│ -│ -│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│15. │108-65-6 │203-603-9 │Acetat de 2-metoxi-1-metiletil │ P │ 275│ 50│ 550│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│16. │628-63-7 │211-047-3 │Acetat de pentil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│17. │620-11-1 │ - │Acetat de 3-pentil │ │ 270│ 50│ 540│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│18. │109-60-4 │203-686-1 │Acetat de propil │ │ 400│ 96│ 600│ 144│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│19. │108-05-4 │203-545-4 │Acetat de vinil │ │ 17,6│ 5│ 35,2│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│20. │141-97-9 │205-516-1 │Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de etil │ │ 100│ 19│ 200│ 38│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│21. │67-64-1 │200-662-2 │Acetonă │ │ 1210│ 500│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│22. │64-19-7 │200-580-7 │Acid acetic │ │ 25│ 10│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│23. │79-10-7 │201-177-9 │Acid acrilic │ │ 5│ 1,7│ 10│ 3,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│24. │10035-10-6│233-113-0 │Acid bromhidric/Bromură de hidrogen│ │ -│ -│ 6,7│ 2│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│25. │107-92-6 │203-532-3 │Acid butiric │ │ 15│ 4│ 30│ 8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│26. │74-90-8 │200-821-6 │Acid cianhidric │ P │ 0,3│ 0,3│ 1│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│27. │79-11-8 │201-178-4 │Acid cloracetic │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│28. │7647-01-0 │231-595-7 │Acid clorhidric/Clorură de hidrogen│ │ 8│ 5│ 15│ 10│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│29. │598-78-7 │209-952-3 │Acid 2-cloropropionic │ │ 1│ 0,2│ 2│ 0,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│30. │75-99-0 │200-923-0 │Acid 2,2-dicloropropionic │ │ 2│ 0,3│ 10│ 1,7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│31. │756-80-9 │212-053-9 │Acid O,O dimetilditiofosforic │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│32. │7664-39-3 │231-634-8 │Acid fluorhidric/Fluorură de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │hidrogen │ │ 1,5│ 1,8│ 2,5│ 3│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│33. │64-18-6 │200-579-1 │Acid formic │ │ 9│ 5│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│34. │7782-79-8 │231-965-8 │Acid hidrazoic │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│35. │79-41-4 │201-204-4 │Acid metacrilic │ │ 30│ 8,5│ 45│ 13│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│36. │7697-37-2 │231-714-2 │Acid nitric/Acid azotic │ │ -│ -│ 2,6│ 1│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│37. │7664-38-2 │231-633-2 │Acid ortofosforic │ │ 1│ -│ 2│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│38. │144-62-7 │205-634-3 │Acid oxalic │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│39. │88-89-1 │201-865-9 │Acid picric │ │ 0,1│ -│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│40. │79-09-4 │201-176-3 │Acid propionic │ │ 31│ 10│ 62│ 20│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│41. │7664-93-9 │231-639-5 │Acid sulfuric*9) │ │ 0,05│ -│ -│ -│Particule lichide ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pulverizate*10) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│42. │107-02-8 │203-453-4 │Acrilaldehidă/Acroleină │ │ 0,3│ 0,13│ 0,5│ 0,22│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│43. │79-06-1 │201-173-7 │Acrilamidă │ P │ 0,03│ -│ -│ -│C1B; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│44. │141-32-2 │205-480-7 │Acrilat de n-butil │ │ 11│ 2│ 53│ 10│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│45. │140-88-5 │205-438-8 │Acrilat de etil/Etilacrilat │ │ 21│ 5│ 42│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│46. │96-33-3 │202-500-6 │Acrilat de metil/Metilacrilat │ │ 18│ 5│ 36│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│47. │107-13-1 │203-466-5 │Acrilonitril │ P │ 5│ 2,3│ 10│ 4,6│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│48. │15972-60-8│240-110-8 │Alaclor/2-Cloro-2',6'-dietil-N- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(metoximetil) acetanilidă │ │ 20│ -│ 30│ - │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│49. │107-18-6 │203-470-7 │Alcool alilic │ P │ 4,8│ 2│ 12,1│ 5│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│50. │64-17-5 │200-578-6 │Alcool etilic/Etanol │ │ 1900│ 1000│ 9500│ 5000│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│51. │98-00-0 │202-626-1 │Alcool furfurilic │ │ 50│ 12,5│ 100│ 25│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│52. │111-70-6 │203-897-9 │Alcool heptilic/1-Heptanol │ │ 150│ 31,5│ 250│ 53│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│53. │111-27-3 │203-852-3 │Alcool hexilic/1-Hexanol │ │ 150│ 36│ 250│ 60│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│54. │123-96-6 │204-667-0 │Alcool izooctilic/2- Octanol │ P │ 150│ 28│ 250│ 47│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│55. │67-63-0 │200-661-7 │Alcool izopropilic/2- Propanol │ │ 200│ 81│ 500│ 203│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│56. │71-23-8 │200-746-9 │Alcool propilic/1- Propanol │ │ 200│ 81│ 500│ 203│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│57. │123-72-8 │204-646-6 │Aldehida butirică │ │ -│ -│ 25│ 9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│58. │107-20-0 │203-472-8 │Aldehida cloracetică │ │ -│ -│ 3│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│59. │123-73-9 │204-647-1 │Aldehida crotonică/2- Butenal │ │ -│ -│ 25│ 9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│60. │309-00-2 │206-215-8 │Aldrin sau izodrin/1,2,3,4,10,10 - │ P │ 0,2│ -│ 0,25│ -│ ││ │ │ │Hexaclor 1, 4, 4a,5,8,8a-hexahidro-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,4,5,8-diendodimetilen naftalină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│61. │107-11-9 │203-463-9 │Alilamină │ │ 0,1│ -│ 0,4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│62. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │ 3│ -│ 10│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│63. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │ 1│ -│ 3│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│64. │92-67-1 │202-177-1 │4 aminodifenil │ │ -│ -│ -│ -│Fp │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│65. │141-43-5 │205-483-3 │2-aminoetanol/Etanolamină │ P │ 2,5│ 1│ 7,6│ 3│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│66. │75-31-0 │200-860-9 │2-aminopropan/Izopropilamină │ │ 7│ 3│ 10│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│67. │7664-41-7 │231-635-3 │Amoniac │ │ 14│ 20│ 36│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│68. │108-24-7 │203-564-8 │Anhidrida acetică │ │ 15│ 3,6│ 25│ 6│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│69. │106-31-0 │203-383-4 │Anhidrida butirică │ │ 1│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│70. │85-44-9 │201-607-5 │Anhidrida ftalică │ │ 2│ 0,3│ 5│ 0,8│(Vapori şi aerosoli de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │condensare) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│71. │108-31-6 │203-571-6 │Anhidrida maleică │ │ 1│ 0,25│ 3│ 0,75│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│72. │62-53-3 │200-539-3 │Anilină │ P │ 3│ 0,8│ 5│ 1,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│73. │90-04-0 │201-963-1 │o-Anisidină │ P │ 0,3│ 0,06│ 0,5│ 0,1│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│74. │536-90-3 │208-651-4 │m- Anisidină │ P │ 0,3│ 0,06│ 0,5│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│75. │104-94-9 │203-254-2 │p- Anisidină │ P │ 0,3│ 0,06│ 0,5│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│76. │7440-36-0 │231-146-5 │Antimoniu/Stibiu │ │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│77. │86-88-4 │201-706-3 │Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree │ │ 0,2│ -│ 0,6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│78. │7440-22-4 │231-131-3 │Argint │ │ 0,1│ -│ -│ -│Metalic ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│79. │- │231-131-3 │Argint (compuşi solubili exprimaţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în Ag) │ │ 0,01│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│80. │- │- │Arsen şi compuşi anorganici │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(exprimaţi în As) │ │ 0,01│ -│ 0,1│ -│C 1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│81. │7784-42-1 │232-066-3 │Arsină/Hidrogen arseniat │ │ 0,1│ 0,03│ 0,3│ 0,09│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│82. │8052-42-4 │232-490-9 │Asfalt │ │ 5│ -│ -│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│83. │1912-24-9 │217-617-8 │Atrazină │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│84. │26628-22-8│247-852-1 │Azida de sodiu │ P │ 0,1│ -│ 0,3│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│85. │- │- │Bariu (compuşi solubili exprimaţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în Ba) │ │ 0,5│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│86. │71-43-2 │200-753-7 │Benzen │ P*11) │ 3,25│ 1│ -│ -│C1A; M1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2004/37 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│87. │50-32-8 │200-028-5 │3,4-Benzpiren/Benzo[a]piren │ │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B; M1B; R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│88. │92-87-5 │202-199-1 │Benzidină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│89. │- │- │Benzine (carburanţi) │ │ 300│ -│ 500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│90. │93-89-0 │202-284-3 │Benzoat de etil │ │ 200│ 33│ 300│ 49│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│91. │106-51-4 │203-405-2 │p- Benzochinonă/Chinonă │ │ 0,3│ -│ 0,4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│92. │- │- │Beriliu (compuşi de Be) │ │ 0,002│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│93. │111-44-4 │203-870-1 │Bis(2-cloroetil)eter/2,2' Dicloro │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dietil eter │ P │ 40│ 6,8│ 60│ 10,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│94. │542-88-1 │208-832-8 │Bis (clorometil) eter │ │ -│ -│ -│ -│Fp; C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│95. │14324-55-1│238-270-9 │Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc │ │ 3│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│96. │80-05-7 │201-245-8 │Bisfenol A/4,4'- │ │ 10│ -│ -│ -│(Pulberi inhalabile) R2 ││ │ │ │Isopropilidendifenol │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│97. │7726-95-6 │231-778-1 │Brom │ │ 0,7│ 0,1│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│98. │74-96-4 │200-825-8 │Brometan/Bromura de etil │ │ 400│ 90│ 500│ 112│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│99. │74-83-9 │200-813-2 │Brommetan/Bromura de metil │ P │ 20│ 5│ 30│ 7,5│M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│100. │593-60-2 │209-800-6 │Bromura de etilenă │ │ 22│ 5│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│101. │106-99-0 │203-450-8 │1,3 Butadiena │ │ 22│ 10│ -│ -│C1A; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│102. │71-36-3 │200-751-6 │n-Butanol │ │ 100│ 33│ 200│ 66│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│103. │78-93-3 │201-159-0 │2 Butanonă/etil metil cetonă/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │butanonă │ │ 600│ 200│ 900│ 300│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│104. │109-73-9 │203-699-2 │Butilamină │ P │ -│ -│ 15│ 5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│105. │106-35-4 │203-388-1 │Butil etil cetonă/Heptan-3-onă │ │ 95│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3-heptanonă │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│106. │111-76-2 │203-905-0 │2-Butoxietanol/Etilenglicol │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │monobutileter │ P │ 98│ 20│ 246│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│107. │112-34-5 │203-961-6 │2-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB│ │ 67,5│ 10│ 101,2│ 15│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│108. │2426-08-6 │219-376-4 │Butil glicidil eter │ │ 100│ 19│ 200│ 38│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│109. │- │- │Cadmiu şi compuşi exprimaţi în Cd │ │ 0,05│ -│ -│ -│C1B; M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│110. │76-22-2 │200-945-0 │Camfor │ │ 1│ 6│ 3│ 18│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│111. │105-60-2 │203-313-2 │e-Caprolactamă/ │ │ 10│ -│ 40│ -│(Pulberi,vapori) ││ │ │ │Ciclohexanon-iso-oximă │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│112. │63-25-2 │200-555-0 │Carbaril/1-naftil metilcarbamat │ │ 2│ -│ 5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│113. │105-58-8 │203-311-1 │Carbonat de dietil │ │ 700│ 145│ 1000│ 207│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│114. │497-19-8 │207-838-8 │Carbonat de sodiu │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│115. │12070-12-1│235-123-0 │Carbura de tungsten │ │ 2│ -│ 6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│116. │463-51-4 │207-336-9 │Cetenă │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│117. │420-04-2 │206-992-3 │Cianamidă │ P │ 1│ 0,58│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│118. │75-05-8 │200-835-2 │Cianometan/Acetonitril │ P │ 70│ 40│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│119. │- │- │Cianuri şi cianogeni (exprimaţi în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CN) │ P │ 0,5│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│120. │110-82-7 │203-806-2 │Ciclohexan │ │ 700│ 200│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│121. │108-93-0 │203-630-6 │Ciclohexanol │ P │ 100│ 25│ 200│ 50│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│122. │108-94-1 │203-631-1 │Ciclohexanonă │ P │ 40,8│ 10│ 81,6│ 20│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│123. │110-83-8 │203-807-8 │Ciclohexenă │ │ 700│ 208│ 1200│ 357│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│124. │108-91-8 │203-629-0 │Ciclohexilamină │ │ 20│ 5│ 40│ 10│R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│125. │542-92-7 │208-835-4 │Ciclopentadienă │ │ 100│ 35,5│ 200│ 75│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│126. │12079-65-1│235-142-4 │Ciclopentadienil tricarbonil mangan│ │ 0,1│ -│ 0,3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│127. │75-19-4 │200-847-8 │Ciclopropan │ │ 500│ 290│ 700│ 407│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│128. │7782-50-5 │231-959-5 │Clor │ - │ -│ -│ 1,5│ 0,5│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│129. │108-90-7 │203-628-5 │Clorbenzen/monoclorbenzen │ │ 23│ 5│ 70│ 15│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│130. │74-97-5 │200-826-3 │Clor brom metan │ │ 700│ 132│ 1000│ 189│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│131. │506-77-4 │208-052-8 │Clorcian │ │ │ -│ 1│ 0,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│132. │57-74-9 │200-349-0 │Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │metanoindan │ │ 0,3│ -│ 0,6│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│133. │106-89-8 │203-439-8 │1-clor-2,3-epoxipropan/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Epiclorhidrina │ P │ 1│ 0,2│ 4│ 0,8│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│134. │95-57-8 │202-433-2 │2-Clorfenol │ │ -│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│135. │74-87-3 │200-817-4 │Clormetan/clorura de metil │ │ 75│ 36│ 150│ 72│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│136. │100-00-5 │202-809-6 │1-Clor-4 nitrobenzen │ P │ -│ -│ 1│ 0,16│C2;M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│137. │600-25-9 │209-990-0 │1-Clor -1 nitropropan │ │ 50│ 10│ 75│ 15│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│138. │532-27-4 │208-531-1 │2-Cloroacetofenonă │ │ -│ -│ 0,3│ 0,05│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│139. │106-47-8 │203-401-0 │4- Cloroanilină │ P │ 2│ -│ 5│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│140. │75-00-3 │200-830-5 │Cloretan │ │ 268│ 100│ -│ -│C2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│141. │40507-94-6│254-947-1 │6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │benzoxazolonă │ │ 15│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│142. │53469-21-9│- │Clorodifenil (42% clor) │ P │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│143. │11097-69-1│- │Clorodifenil (54% clor) │ P │ -│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│144. │75-45-6 │200-871-9 │Clorodifluorometan │ │ 3600│ 1000│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│145. │107-07-3 │203-459-7 │2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină │ P │ 3│ 1│ 10│ 3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│146. │67-66-3 │200-663-8 │Cloroform/triclormetan │ P │ 10│ 2│ -│ -│C2 Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│147. │96-30-0 │202-497-1 │2-Cloro-N-metilacetamida │ │ 10│ -│ 14│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│148. │563-47-3 │209-251-2 │3 Cloro-2metil propena/Clorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │metalil │ │ 80│ 22│ 150│ 41│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│149. │97-00-7 │202-551-4 │1-Clor 2,4 dinitrobenzen │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│150. │126-99-8 │204-818-0 │Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă │ P │ 30│ 8│ 50│ 14│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│151. │75-29-6 │200-858-8 │2-Clorpropan/clorura de izopropil │ │ 400│ 125│ 500│ 156│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│152. │96-24-2 │202-492-4 │3-cloro-1,2-propandiol/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Monoclorhidrină │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│153. │107-05-1 │203-457-6 │3-clorpropena/clorura de alil │ │ 3│ 1│ 6│ 2│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│154. │2039-87-4 │218-026-8 │o-Clorstiren │ │ 50│ 9│ 100│ 18│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│155. │95-49-8 │202-424-3 │2-Clortoluen │ │ 150│ 30│ 250│ 50│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│156. │106-43-4 │203-397-0 │4-Clortoluen │ │ 150│ 30│ 250│ 50│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│157. │100-44-7 │202-853-6 │a Clor toluen/clorura de benzil │ │ 5│ 1│ 8│ 1,5│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│158. │75-36-5 │200-865-6 │Clorura de acetil │ │ 2│ 0,6│ 5│ 1,6│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│159. │12125-02-9│235-186-4 │Clorura de amoniu │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│160. │98-88-4 │202-710-8 │Clorura de benzoil │ │ 5│ 0,9│ 10│ 1,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│161. │79-04-9 │201-171-6 │Clorura de cloracetil │ │ 10│ 2│ 20│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│162. │79-36-7 │201-199-9 │Clorura de dicloracetil │ │ 3│ 0,5│ 5│ 0,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│163. │10545-99-0│234-129-0 │Clorura de sulf │ │ 2│ 0,4│ 5│ 0,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│164. │7791-25-5 │232-245-6 │Clorura de sulfuril │ │ 2│ 0,4│ 5│ 0,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│165. │7719-09-7 │231-748-8 │Clorura de tionil │ │ 15│ 3│ 25│ 5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│166. │75-01-4 │200-831-0 │Clorura de vinil (monomer) │ │ 7,77│ 3│ -│ -│C1A ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2004/37 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│167. │7440-48-4 │231-158-0 │Cobalt │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│168. │8050-09-7 │232-475-7 │Colofoniu (produşi de descompunere │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │la lipire cu fludor, exprimaţi în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │formaldehidă) │ │ 0,1│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│169. │1319-77-3 │215-293-2 │Cresoli (toţi izomerii) │ P │ 22│ 5│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│170. │18540-29-9│ │Crom hexavalent │ │ 0,05│ -│ -│ -│C1A; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│171. │- │- │Crom metalic, compuşi anorganici ai│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Cr(II) şi compuşi anorganici │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │insolubili ai Cr(III) │ │ 2│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│172. │13530-65-9│236-878-9 │Cromat de zinc │ │ 0,01│ -│ -│ -│C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│173. │- │- │Crom trivalent (compuşi solubili) │ │ 0,5│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│174. │98-82-8 │202-704-5 │Cumen/Izopropilbenzen │ P │ 100│ 20│ 250│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│175. │7440-50-8 │231-159-6 │Cupru │ │ -│ -│ 0,2│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│176. │7440-50-8 │231-159-6 │Cupru │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│177. │94-75-7 │202-361-1 │2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│178. │1596-84-5 │216-485-9 │Daminozida/Alar │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│179. │533-74-4 │208-576-7 │Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,3,5-triadiazin-2-tionă │ │ -│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│180. │50-29-3 │200-024-3 │DDT/p,p'-diclorodifenil-tricloretan│ P │ 0,5│ -│ 1│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│181. │95828-55-0│- │DDVP/o,o'-dimetil-2,2diclordivinil-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fosfat │ P │ 0,5│ -│ 1,5│ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│182. │17702-41-9│241-711-8 │Decaboran │ P │ 0,1│ 0,016│ 0,3│ 0,05│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│183. │91-17-8 │202-046-9 │Decahidronaftalină/decalină │ │ 100│ 18│ 200│ 36│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│184. │112-30-1 │203-956-9 │1-Decanol │ │ 100│ 15│ 200│ 30│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│185. │8065-48-3 │- │Demeton/Sistox │ P │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│186. │8022-00-2 │- │Demeton metil │ P │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│187. │124-02-7 │204-671-2 │Dialilamină │ │ 0,5│ 0,1│ 2│ 0,5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│188. │37764-25-3│253-658-8 │N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă │ │ 7│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│189. │999-21-3 │213-658-0 │Dialil maleat │ │ 1│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│190. │334-88-3 │206-382-7 │Diazometan │ │ 0,3│ 0,2│ 0,5│ 0,3│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│191. │19287-45-7│242-940-6 │Diboran │ │ 0,1│ 0,1│ 1│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│192. │106-93-4 │203-444-5 │1,2 Dibrometan │ P │ 0,8│ 0,1│ 2│ 0,3│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│193. │74-95-3 │200-824-2 │Dibrommetan/bromura de metilen │ │ 10│ 1,4│ 50│ 7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│194. │111-92-2 │203-921-8 │Di n-butilamină │ │ -│ -│ 6│ 1,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│195. │142-96-1 │205-575-3 │Di-n-butil eter/Dibutil eter │ P │ 30│ 6│ 50│ 9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│196. │107-66-4 │203-509-8 │Dibutilfosfat │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│197. │84-74-2 │201-557-4 │Dibutilftalat │ │ 2│ -│ 5│ -│R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│198. │95-50-1 │202-425-9 │1,2-diclorbenzen/o-diclorbenzen │ P │ 122│ 20│ 306│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│199. │106-46-7 │203-400-5 │1,4-diclorbenzen/p-diclorbenzen │ │ 122│ 20│ 306│ 50│C2 Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│200. │22591-21-5│245-111-7 │1,1 Diclor-3,3 dimetil -2- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │butanonă/diclorpinacolonă │ │ -│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│201. │75-34-3 │200-863-5 │1,1-dicloretan │ P │ 412│ 100│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│202. │107-06-2 │203-458-1 │1,2 Dicloretan │ │ 30│ 7│ 70│ 17│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│203. │75-35-4 │200-864-0 │1,1 Dicloretilenă/clorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │viniliden │ │ 20│ 5│ 80│ 20│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│204. │540-59-0 │208-750-2 │1,2 Dicloretilenă │ │ 200│ 50│ 300│ 76│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│205. │75-09-2 │200-838-9 │Diclormetan/clorura de metilen │ │ 174│ 50│ -│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│206. │594-72-9 │209-854-0 │1,1 Diclor -1-nitroetan │ │ 10│ 1,7│ 40│ 7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│207. │78-87-5 │201-152-2 │1,2 Diclorpropan/clorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │propilen │ │ 100│ 22│ 200│ 44│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│208. │96-23-1 │202-491-9 │1,3 Diclor-2-propanol/1,3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diclorhidrină │ P │ 5│ 0,95│ 10│ 1,9│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│209. │18671-97-1│- │2,6-diclorochinoxalină │ │ 50│ -│ 100│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│210. │75-71-8 │200-893-9 │Dicloro-difluoro metan/Freon 12 │ │ 2000│ 494│ 3000│ 741│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│211. │75-43-4 │200-869-8 │Dicloromonofluor metan/Freon 21 │ │ 42│ 10│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│212. │6607-45-0 │- 1,2 │Diclorovinil-benzen/alfa,beta │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diclorstiren │ │ 30│ -│ 50│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│213. │76-14-2 │200-937-7 │1,1 Diclor-tetrafluoroetan/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Freon 114 │ │ 3000│ 430│ 5000│ 715│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│214. │60-57-1 │200-484-5 │Dieldrin │ P │ 0,2│ -│ 0,25│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│215. │109-89-7 │203-716-3 │Dietilamină │ │ 15│ 5│30 10 Di│ectiva│2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│216. │100-37-8 │202-845-2 │2-Dietilaminoetanol │ P │ 30│ 6│45 9 │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│217. │91-66-7 │202-088-8 │N,N Dietilanilină │ │ 10│ 1,6│20 3,2 │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│218. │91-65-6 │202-087-2 │N,N Dietilciclohexilamină │ │ 15│ -│30 - │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│219. │122-39-4 │204-539-4 │Difenilamină │ │ 4│ -│6 - │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│220. │80-10-4 │201-251-0 │Difenildiclorsilan │ │ 5│ 05│ 7│ 0,7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│221. │25167-94-6│246-696-1 │Difenilpropan │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│222. │8004-13-5 │- │Difil (dinil; dowterm; amestec de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │difenil şi oxid de difenil) │ │ 2│ -│ 4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│223. │75-61-6 │200-885-5 │Difluordibrom-metan │ │ 600│ 70│ 800│ 93│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│224. │120-80-9 │204-427-5 │1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol │ │ 10│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│225. │123-31-9 │204-617-8 │1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă │ │ 1│ -│ 2│ -│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│226. │25167-70-8│246-690-9 │Diizobutilenă │ │ 2000│ -│ 2500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│227. │27205-99-8│248-322-2 │O,O Diizopropil ditiofosfat de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │sodiu │ │ -│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│228. │127-19-5 │204-826-4 │N,N-dimetilacetamidă │ P │ 36│ 10│ 72│ 20│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│229. │124-40-3 │204-697-4 │Dimetilamină │ │ 3,8│ 2│ 9,4│ 5│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│230. │121-69-7 │204-493-5 │N,N Dimetilanilină │ P │ 25│ 5│ 49│ 10│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│231. │103-83-3 │203-149-1 │Dimetil-benzilamină │ │ 5│ 0,9│ 10│ 1,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│232. │75-97-8 │200-920-4 │3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă │ │ 60│ 15│ 150│ 37│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│233. │75-78-5 │200-901-0 │Dimetil-diclorsilan │ │ 3│ 0,6│ 6│ 1,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│234. │1331-15-3 │- │2,5 Dimetil 1,4 dioxan │ │ 50│ -│ 100│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│235. │115-10-6 │204-065-8 │Dimetil eter/Oxid de dimetil │ │ 1920│ 1000│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│236. │68-12-2 │200-679-5 │N,N Dimetilformamidă │ P │ 15│ 5│ 30│ 10│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│237. │868-85-9 │212-783-8 │Dimetilfosfit │ │ 12│ -│ -│ -│(Distilat) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│238. │108-83-8 │203-620-1 │2,6 Dimetil 4 heptanona/Diizobutil │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │cetonă │ │ 150│ 26│ 250│ 43│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│239. │57-14-7 │200-316-0 │N,N dimetilhidrazină │ P │ 0,7│ 0,3│ 1,5│ 0,6│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│240. │77-78-1 │201-058-1 │Dimetilsulfat │ P │ 0,5│ 0,1│ -│ -│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│241. │120-61-6 │204-411-8 │Dimetiltereftalat │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│242. │60-51-5 │200-480-3 │Dimetoat │ │ 7│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│243. │109-87-5 │203-714-2 │Dimetoximetan/Metilal │ │ 1500│ 531│ 2500│ 885│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│244. │628-96-6 │211-063-0 │Dinitrat de etilenglicol │ P │ 0,3│ 0,05│ 1│ 0,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│245. │25154-54-5│246-673-6 │Dinitrobenzen (toţi izomerii) │ P │ 1│ 0,15│ 1,5│ 0,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│246. │51-28-5 │200-087-7 │2,4 Dinitrofenol │ P │ 0,7│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│247. │534-52-1 │208-601-1 │4,6 Dinitro-o-crezol/DNOC │ P │ 0,05│ -│ 0,2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│248. │25321-14-6│246-836-1 │Dinitrotoluen │ P │ 1│ -│ 1,5│ -│C1B; M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│249. │88-85-7 │201-861-7 │Dinoseb/6 sec butil 2,4 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dinitrofenol │ │ 0,1│ │ 0,5│ │R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│250. │2813-95-8 │220-560-1 │Dinosebacetat │ │ 0,7│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│251. │117-84-0 │204-214-7 │Dioctilftalat/dietil-hexil 2-ftalat│ │ 2│ 0,1│ 5│ 0,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│252. │123-91-1 │204-661-8 │1,4 Dioxan │ P │ 73│ 20│ -│ -│C2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│253. │124-38-9 │204-696-9 │Dioxid de carbon │ │ 9000│ 5000│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│254. │10049-04-4│233-162-8 │Dioxid de clor │ │ 0,1│ 0,04│ 0,3│ 0,11│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│255. │7446-09-5 │231-195-2 │Dioxid de sulf │ │ 5│ 2│ 10│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│256. │13463-67-7│236-675-5 │Dioxid de titan │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│257. │142-84-7 │205-565-9 │Dipropilamină │ │ 1,7│ 0,4│ 2│ 0,5│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│258. │298-04-4 │206-054-3 │Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │etil-fosforoditionat │ │ 0,1│ -│ 0,2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│259. │2179-59-1 │218-550-7 │Disulfura de alil-propil │ │ 10│ 1,7│ 20│ 3,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│260. │72-20-8 │200-775-7 │Endrin/1,2,3,4,10,10 hexaclor-6,7- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,4,5,8 dimetanonaftalină │ P │ 0,03│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│261. │106-87-6 │203-437-7 │1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diepoxid 4-vinil ciclohexenă │ P │ 57│ 10│ -│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│262. │4016-14-2 │223-672-9 │2,3 epoxipropil izopropil eter/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Izopropil glicidil eter │ │ 50│ 10,5│ 100│ 21│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│263. │111-43-3 │203-869-6 │Eter n-propilic/Dipropil eter │ │ 1000│ -│ 1500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│264. │108-20-3 │203-560-6 │Eter izopropilic/Diizopropil eter │ │ 1000│ -│ 1500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│265. │75-04-7 │200-834-7 │Etilamină │ │ 9,4│ 5│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│266. │100-41-4 │202-849-4 │Etilbenzen │ P │ 442│ 100│ 884│ 200│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│267. │5459-93-8 │226-733-8 │N-etilciclohexil amină │ │ 15│ 2,9│ 30│ 5,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│268. │107-15-3 │203-468-6 │Etilendiamină/1,2 Diaminoetan │ │ 20│ 8│ 30│ 12│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│269. │3566-10-7 │222-651-1 │Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu │ │ 20│ -│ 25│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│270. │107-21-1 │203-473-3 │Etilenglicol/Etandiol │ P │ 52│ 20│ 104│ 40│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│271. │109-86-4 │203-713-7 │Etilenglicol monometil eter/2- │ P │ 3,2│ 1│ -│ -│R1B ││ │ │ │Metoxietanol │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│272. │151-56-4 │205-793-9 │Etilenimină │ P │ 0,5│ 0,3│ 1│ 0,5│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│273. │577-11-7 │209-406-4 │2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu│ │ -│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│274. │75-08-1 │200-837-3 │Etil mercaptan/Etan tiol │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│275. │622-96-8 │210-761-2 │4-Etil toluen │ │ 300│ 61│ 400│ 81│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│276. │110-80-5 │203-804-1 │2-Etoxietanol/etilenglicol monoetil│ P │ 8│ 2│ -│ -│R1B ││ │ │ │eter │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│277. │2370-63-0 │219-135-3 │2 Etoxi-etil-metacrilat │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│278. │101-84-8 │202-981-2 │Fenileter │ │ 5│ 0,7│ 10│ 1,4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│279. │122-60-1 │204-557-2 │Fenil glicidil eter/PGE/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2,3-epoxipropil fenil eter/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1,2-epoxi-fenoxipropan │ │ 6│ 1│ 10│ 2│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│280. │100-63-0 │202-873-5 │Fenil hidrazină │ P │ 15│ 3│ 25│ 6│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│281. │98-86-2 │202-708-7 │Fenil metil cetonă/Acetofenonă │ │ 100│ 20│ 200│ 41│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│282. │106-50-3 │203-404-7 │p-Fenilendiamină │ P │ 0,07│ 0,01│ 0,1│ 0,02│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│283. │95-54-5 │202-430-6 │o- Fenilendiamină │ │ -│ -│ 10│ -│C2; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│284. │108-95-2 │203-632-7 │Fenol │ P │ 8│ 2│ 16│ 4│M2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│285. │12604-58-9│603-118-6 │Ferovanadiu │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│286. │7782-41-4 │231-954-8 │Fluor │ │ 1,58│ 1│ 3,16│ 2│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│287. │62-74-8 │200-548-2 │Fluoroacetat de sodiu │ P │ 0,02│ 0,004│ 0,05│ 0,01│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│288. │7789-75-5 │232-188-7 │Fluorura de calciu │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│289. │2699-79-8 │220-281-5 │Fluorura de sulfuril │ │ 15│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│290. │- │- │Fluoruri anorganice │ │ 2.5│ -│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│291. │50-00-0 │200-001-8 │Formaldehidă │ │ 1,2│ 1│ 3│ 2│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│292. │75-12-7 │200-842-0 │Formamidă │ │ 20│ 11│ 30│ 16│R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│293. │109-94-4 │203-721-0 │Formiat de etil │ │ 200│ 66│ 300│ 99│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│294. │107-31-3 │203-481-7 │Formiat de metil │ │ 150│ 60│ 250│ 100│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│295. │7803-51-2 │232-260-8 │Fosfina/Hidrogen fosforat │ │ 0,14│ 0,1│ 0,28│ 0,2│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│296. │7723-14-0 │231-768-7 │Fosfor roşu │ │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│297. │75-44-5 │200-870-3 │Fosgen/clorura de carbonil │ │ 0,08│ 0,02│ 0,4│ 0,1│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│298. │732-11-6 │211-987-4 │Fosmet/Imidan/Ortadox │ │ 1,5│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│299. │98-01-1 │202-627-7 │2- Furaldehidă │ │ 10│ 2,5│ 15│ 4│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│300. │- │- │Gaze lichefiate (în principal │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │C3-C4) │ │ 1200│ -│ 1500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│301. │7440-56-4 │231-164-3 │Germaniu │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│302. │556-52-5 │209-128-3 │Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol │ │ 50│ 16,5│ 100│ 33│C1B; M2; R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│303. │7440-58-6 │231-166-4 │Hafniu │ │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│304. │151-67-7 │205-796-5 │Halotan/2-Bromo-2-cloro-1,1,1- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │trifluoroetan │ │ 400│ 50│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│305. │76-44-8 │200-962-3 │Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptacloro │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │metanoindan │ │ 0,3│ -│ 0,6│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│306. │142-82-5 │205-563-8 │Heptan │ │ 2085│ 500│ -│ -│Directiva 2000/39 n-heptan │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│307. │110-43-0 │203-767-1 │2-heptanonă/metil amil cetonă │ P │ 238│ 50│ 475│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│308. │110-54-3 │203-777-6 │n-Hexan │ │ 72│ 20│ -│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│309. │118-74-1 │204-273-9 │Hexaclorbenzen │ │ 0,5│ -│ 1│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│310. │87-68-3 │201-765-5 │Hexaclor-1,3-butadienă │ P │ -│ -│ 0,2│ 0,02│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│311. │67-72-1 │200-666-4 │Hexacloretan │ │ 5│ 0,5│ 8│ 0,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│312. │124-09-4 │204-679-6 │Hexametilendiamină │ │ 1│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│313. │822-06-0 │212-485-8 │Hexametilen-diizocianat │ │ 0,05│ 0,007│ 1│ 0,14│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│314. │302-01-2 │206-114-9 │Hidrazină │ P │ 0,1│ 0,08│ 1│ 0,8│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│315. │- │- │Hidrocarburi alifatice (white │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │spirit, solvent nafta, ligroină, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │petrol lampant, motorină) │ │ 700│ -│ 1000│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│316. │- │- │Hidrocarburi policiclice aromatice │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(fracţia extractibilă în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ciclohexan) │ │ 0,2│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│317. │7783-07-5 │231-978-9 │Hidrogen seleniat │ │ 0,07│ 0,02│ 0,17│ 0,05│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│318. │7803-52-3 │- │Hidrogen stibiat │ │ 0,2│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│319. │7783-06-4 │231-977-3 │Hidrogen sulfurat/Sulfură de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │hidrogen │ │ 7│ 5│ 14│ 10│Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│320. │1305-62-0 │215-137-3 │Hidroxid de calciu │ │ 5│ -│ -│ -│Pulberi respirabile ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│321. │118-29-6 │204-241-4 │N-Hidroximetilftalimidă │ │ 50│ 7│ 75│ 10│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│322. │123-42-2 │204-626-7 │4-Hidroxi-4metil 2 pentanonă/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │diaceton-alcool │ │ 150│ 32│ 250│ 53│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│323. │75-86-5 │200-909-4 │2-hidroxi-2-metilpropionitril/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Acetoncianhidrina │ P │ 2│ 0,6│ 10│ 2,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│324. │- │- │Hidroxizi alcalini (exprimaţi în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │hidroxid de sodiu) │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│325. │7580-67-8 │231-484-3 │Hidrura de litiu │ │ 0,025│ -│ -│ -│Pulberi inhalabile ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│326. │111-40-0 │203-865-4 │2,2'-iminodietilamină/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dietilentriamină │ P │ 2│ 0,5│ 4│ 1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│327. │7553-56-2 │231-442-4 │Iod │ │ 0,5│ 0,09│ 1│ 0,2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│328. │74-88-4 │200-819-5 │Iodura de metil │ P │ 15│ 2,5│ 25│ 4,2│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│329. │78-83-1 │201-148-0 │Izobutanol/2- metil 1-propanol │ │ 100│ 33│ 200│ 66│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│330. │624-83-9 │210-866-3 │Izocianatul de metan/Metilizocianat│ │ 0,02│ 0,008│ 0,05│ 0,02│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│331. │78-59-1 │201-126-0 │Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ciclohexe-nonă │ │ 25│ 4,42│ 50│ 8,84│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│332. │58-89-9 │200-401-2 │Lindan/gamma HCH │ P │ 0,3│ -│ 0,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│333. │8018-01-7 │- │Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de zinc şi mangan │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│334. │7439-96-5 │231-105-1 │Mangan │ │ 0,5│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│335. │121-75-5 │204-497-7 │Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │etil O, O-dimetil fosforoditioat │ │ 7│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│336. │- │- │Mercur şi compuşii anorganici │ │ 0,02│ -│ -│ -│R1B ││ │ │ │bivalenţi ai mercurului, inclusiv │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 ││ │ │ │oxidul de mercur şi clorura │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │mercurică (măsuraţi ca mercur)*12) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│337. │- │- │Mercur (compuşi organici) │ P │ -│ -│ 0,01│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│338. │67-56-1 │200-659-6 │Metanol/Alcool metilic │ P │ 260│ 200│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│339. │108-67-8 │203-604-4 │Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen │ │ 100│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│340. │97-88-1 │202-615-1 │Metacrilat de N-butil │ │ 150│ 25│ 250│ 43│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│341. │97-63-2 │202-597-5 │Metacrilat de etil │ │ 150│ 32│ 250│ 54│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│342. │80-62-6 │201-297-1 │Metacrilat de metil/metil │ │ 205│ 50│ 410│ 100│Directiva 2009/161 ││ │ │ │2-metilpropenoat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│343. │74-82-8 │200-812-7 │Metan │ │ 1200│ 1834│ 1500│ 2292│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│344. │74-99-7 │200-828-4 │Metil-acetilenă/Propină │ │ 1300│ 793│ 1500│ 915│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│345. │100-61-8 │202-870-9 │N-Metilanilină │ P │ 7│ 16│ 10│ 23│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│346. │75-55-8 │200-878-7 │2-Metilaziridină/Propilenimină │ P │ 3│ -│ 5│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│347. │78-78-4 │201-142-8 │2- metil butan/Izopentan │ │ 3000│ 1000│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│348. │123-51-3 │204-633-5 │3-metil 1-butanol │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│349. │591-78-6 │209-731-1 │Metil butil cetonă/2-hexanonă │ │ 200│ 49│ 300│ 80│R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│350. │108-87-2 │203-624-3 │Metil ciclohexan │ │ 1200│ 300│ 1500│ 375│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│351. │25639-42-3│247-152-6 │Metil ciclohexanol │ │ 200│ 42│ 300│ 64│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│352. │583-60-8 │209-513-6 │2-Metil ciclohexanonă │ P │ 250│ 54,5│ 350│ 76│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│353. │96-34-4 │202-501-1 │Metil cloracetat │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│354. │80-63-7 │201-298-7 │Metil alfa cloracrilat │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│355. │101-14-4 │202-918-9 │4,4'Metilen-bis-(2 clor-anilină) │ P │ 0,22│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│356. │101-68-8 │202-966-0 │4,4'Metilendifenil diizocianat │ │ -│ -│ 0,15│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│357. │101-77-9 │202-974-4 │4,4' Metilen dianilină │ P │ 0,8│ -│ 0,22│ -│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│358. │27137-41-3│248-253-8 │Metil furan/Silvan │ │ 10│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│359. │541-85-5 │208-793-7 │5-metilheptan-3-onă │ │ 53│ 10│ 107│ 20│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│360. │110-12-3 │203-737-8 │5-metilhexan-2-onă │ │ 95│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│361. │60-34-4 │200-471-4 │Metil hidrazină │ P │ 0,37│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│362. │74-93-1 │200-822-1 │Metil mercaptan/Metan tiol │ │ -│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│363. │109-02-4 │203-640-0 │4- metilmorfolină/N-metilmorfolină │ │ -│ -│ 70│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│364. │108-11-2 │203-551-7 │4-metil 2-pentanol/metil izobutil │ P │ 60│ -│ 100│ -│ ││ │ │ │carbinol │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│365. │141-79-7 │205-502-5 │4 Metil-3-penten-2-onă/Oxid de │ │ 50│ 12│ 100│ 24│ ││ │ │ │mesitil │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│366. │108-10-1 │203-550-1 │4-metilpentan-2-onă │ │ 83│ 20│ 208│ 50│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│367. │872-50-4 │212-828-1 │n-metil-2-pirolidonă │ P │ 40│ 10│ 80│ 20│R1B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│368. │107-87-9 │203-528-1 │Metil propil cetonă/2- pentanonă │ │ 250│ 71│ 300│ 85│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│369. │98-83-9 │202-705-0 │a-metilstiren/2-fenilpropenă │ │ 246│ 50│ 492│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│370. │100-80-1 │202-889-2 │3-Metil stiren │ │ 250│ 51│ 350│ 72│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│371. │23564-05-8│245-740-7 │Metil tiofanat │ │ -│ -│ 10│ -│M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│372. │75-79-6 │200-902-6 │Metil triclorsilan │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│373. │124-70-9 │204-710-3 │Metil vinil diclorsilan │ │ 3│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│374. │2554-06-5 │219-863-1 │4- Metil -4-vinil siloxan │ P │ 30│ -│ 50│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│375. │72-43-5 │200-779-9 │Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di │ P │ 10│ -│ 15│ -│ ││ │ │ │(p- metoxi-fenil) etan] │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│376. │111-77-3 │203-906-6 │2-(2-metoxietoxi)-etanol │ P │ 50,1│ 10│ -│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│377. │34590-94-8│252-104-2 │(2-metoximetiletoxi)-propanol/ │ P │ 308│ 50│ │ │Directiva 2000/39 ││ │ │ │Dipropilenglicol monometileter/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │eter metilic al dipropilen │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │glicolului │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│378. │107-98-2 │203-539-1 │1- Metoxi-2-propanol/1-metoxipropan│ P │ 375│ 100│ 568│ 150│Directiva 2000/39 ││ │ │ │-2-ol │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│379. │21087-64-9│244-209-7 │Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6- │ │ 1│ -│ 2│ -│ ││ │ │ │(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │triazin-5-onă │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│380. │7786-34-7 │232-095-1 │Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil │ │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ ││ │ │ │vinil dimetil fosfat/Fosdrin │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│381. │- │- │Molibden (compuşi insolubili) │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│382. │- │- │Molibden (compuşi solubili) │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│383. │2212-67-1 │218-661-0 │Molinat/S-etil perhidroazepina-1- │ │ -│ -│ 0,5│ -│C2; R2 ││ │ │ │carbotioat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│384. │10102-43-9│233-271-0 │Monoxid de azot │ │ 30│ 24│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│385. │630-08-0 │211-128-3 │Monoxid de carbon │ │ 20│ 17,5│ 30│ 26│R1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│386. │74-89-5 │200-820-0 │Mono-metilamină │ │ 10│ 8│ 15│ 12│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│387. │110-91-8 │203-815-1 │Morfolină │ │ 36│ 10│ 72│ 20│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│388. │8030-30-6 │232-443-2 │Nafta/Gudron de huilă │ P │ 100│ -│ 200│ -│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│389. │91-20-3 │202-049-5 │Naftalină │ │ 50│ 10│ -│ -│C2 Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│390. │91-59-8 │202-080-4 │2-Naftilamină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│391. │135-88-6 │205-223-9 │N-2-naftilanilină/N-fenil-2- │ │ -│ -│ -│ -│Fp; C2 ││ │ │ │naftilamină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│392. │135-64-8 │205-208-7 │Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2- naftil-│ │ 500│ -│ 1000│ -│ ││ │ │ │2- naftamidă │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│393. │90-15-3 │201-969-4 │1-Naftol │ P │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│394. │463-82-1 │207-343-7 │Neopentan │ │ 3000│ 1000│ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│395. │- │- │Nichel şi compuşi exprimaţi în Ni │ │ 0,1│ -│ 0,5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│396. │13463-39-3│236-669-2 │Nichel tetracarbonil │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│C2; R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│397. │54-11-5 │200-193-3 │Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) │ P │ 0,5│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 ││ │ │ │piridină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│398. │1712-64-7 │216-983-6 │Nitrat de izopropil │ │ 20│ 5│ 25│ 7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│399. │627-13-4 │210-985-0 │Nitrat de n- propil │ │ 75│ 17,5│ 100│ 23│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│400. │100-01-6 │202-810-1 │p-Nitroanilină │ P │ 3│ 0,5│ 5│ 0,9│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│401. │100-17-4 │202-825-3 │p-Nitroanisol │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│402. │98-95-3 │202-716-0 │Nitrobenzen │ P │ 1│ 0,2│ -│ -│C2; R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│403. │627-05-4 │210-980-3 │1-Nitrobutan │ │ 50│ -│ 75│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│404. │92-93-3 │202-204-7 │4-Nitrodifenil │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│405. │79-24-3 │201-188-9 │Nitroetan │ │ 100│ 32│ 150│ 49│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│406. │100-12-9 │202-821-1 │4-nitroetilbenzen │ P │ 15│ 2│ 20│ 3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│407. │55-63-0 │200-240-8 │Nitroglicerină │ P │ 0,05│ 0,005│ 2│ 0,22│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│408. │75-52-5 │200-876-6 │Nitrometan │ │ 100│ 40│ 150│ 60│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│409. │86-57-7 │201-684-5 │1-Nitronaftalină │ │ 20│ 3│ 30│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│410. │79-46-9 │201-209-1 │2-Nitropropan │ │ -│ -│ 30│ 8│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│411. │88-72-2 │201-853-3 │2-Nitrotoluen │ P │ 10│ 1,8│ 30│ 5,3│C1B; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│412. │99-08-1 │202-728-6 │3-Nitrotoluen │ P │ 10│ 1,8│ 30│ 5,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│413. │99-99-0 │202-808-0 │4-Nitrotoluen │ P │ 10│ 1,8│ 30│ 5,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│414. │62-75-9 │200-549-8 │N-Nitrozodimetilamină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│415. │143-08-8 │205-583-7 │1- nonanol/Alcool nonilic │ │ 150│ 25│ 250│ 42│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│416. │111-65-9 │203-892-1 │Octan │ │ 1500│ 322│ 2000│ 429│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│417. │127-90-2 │204-870-4 │Octaclor dipropil eter │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│418. │152-16-9 │205-801-0 │Octametilpirofosforamidă/Schradan │ P │ 0,3│ -│ 0,6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│419. │111-87-5 │203-917-6 │1- octanol/Alcool octilic │ P │ 150│ 28│ 250│ 47│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│420. │111-13-7 │203-837-1 │2-Octanonă/Metil hexil cetonă │ │ 100│ 19│ 200│ 38│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│421. │2809-67-8 │- │2-octină │ │ 500│ -│ 700│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│422. │111-46-6 │203-872-2 │2,2' oxibisetanol/Dietilenglicol │ │ 500│ 115│ 800│ 184│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│423. │2238-07-5 │218-802-6 │2,2'-[oxibis (metilen) ]-bis │ │ 0,5│ 0,1│ 2│ 0,4│ ││ │ │ │oxiran/Diglicidil eter │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│424. │47110-30-5│- │Oxichinolat de cupru │ │ 5│ -│ 9│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│425. │1344-28-1 │215-691-6 │Oxid de aluminiu │ │ 2│ -│ 5│ -│(Aerosoli) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│426. │1303-86-2 │215-125-8 │Oxid boric │ │ 10│ -│ 15│ -│R1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│427. │1306-19-0 │215-146-2 │Oxid de cadmiu │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│(Fumuri) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│428. │1305-78-8 │215-139-9 │Oxid de calciu │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│429. │1307-96-6 │215-154-6 │Oxid de cobalt (II) │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│430. │1333-82-0 │215-607-8 │Oxid de crom (VI) │ │ 0,05│ -│ -│ -│C1A; M1B; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│431. │60-29-7 │200-467-2 │Oxid de dietil/Dietil eter/eter │ │ 308│ 100│ 616│ 200│Directiva 2000/39 ││ │ │ │etilic │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│432. │55720-99-5│- │Oxid de difenilclorat/Hexacloro │ P │ 0,5│ -│ 1,5│ -│ ││ │ │ │difenil eter │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│433. │75-21-8 │200-849-9 │Oxid de etilenă │ │ 1,8│ 1│ -│ -│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│434. │1309-37-1 │215-168-2 │Oxid feric │ │ 5│ -│ 10│ -│(Fumuri, pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│435. │20619-16-3│243-922-0 │Oxid de germaniu │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│436. │1309-48-4 │215-171-9 │Oxid de magneziu │ │ 5│ -│ 15│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│437. │1003-73-2 │213-714-4 │N-Oxid 3-metil piridină │ │ 2│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│438. │75-56-9 │200-879-2 │Oxid de propilenă │ │ 50│ 21│ -│ -│C1B; M1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│439. │1314-61-0 │215-238-2 │Oxid de tantal │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│440. │1314-13-2 │215-222-5 │Oxid de zinc │ │ 5│ -│ 10│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│441. │- │- │Oxizi de azot (exprimaţi în NO(2)) │ │ 5│ 3│ 8│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│442. │10028-15-6│233-069-2 │Ozon │ │ 0,1│ 0,05│ 0,2│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│443. │8002-74-2 │232-315-6 │Parafină │ │ 2│ -│ 6│ -│(Fumuri) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│444. │56-38-2 │200-271-7 │Parathion (ISO)/O, O-dietil │ P │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ ││ │ │ │O-4-nitrofenil fosforotioat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│445. │298-00-0 │206-050-1 │Parathion-metil (ISO)/O, O-dimetil │ P │ 0,1│ -│ 0,3│ -│ ││ │ │ │O-4-nitrofenil fosfortioat/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tiofosfat de di-O-metil şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │O-p-nitrofenil/Metil-parathion │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│446. │19624-22-7│243-194-4 │Pentaboran │ │ 0,05│ 0,02│ 0,15│ 0,06│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│447. │76-01-7 │200-925-1 │Pentacloretan │ │ 40│ -│ 60│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│448. │87-86-5 │201-778-6 │Pentaclorfenol │ P │ 0,5│ 0,04│ 1│ 0,09│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│449. │117-97-5 │204-224-1 │Pentaclortiofenat de zinc │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│450. │10026-13-8│233-060-3 │Pentaclorura de fosfor │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│451. │5714-22-7 │227-204-4 │Pentafluorura de sulf │ │ 0,1│ -│ 0,3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│452. │109-66-0 │203-692-4 │Pentan │ │ 3000│ 1000│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│453. │71-41-0 │200-752-1 │1-Pentanol │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│454. │1314-56-3 │215-236-1 │Pentaoxid de difosfor │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│455. │1314-80-3 │215-242-4 │Pentasulfura de difosfor │ │ 1│ -│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│456. │1314-62-1 │215-239-8 │Pentoxid de vanadiu │ │ 0,05│ -│ 0,1│ -│(Fumuri) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│457. │1314-62-1 │215-239-8 │Pentoxid de vanadiu │ │ 0,1│ -│ -│ -│(Pulberi de V2O5) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │M2; R2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│458. │594-42-3 │209-840-4 │Perclorometil mercaptan │ │ 0,5│ -│ 1,5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│459. │8003-34-7 │232-319-8 │Piretru │ │ 1│ -│ -│ -│După eliminarea lactonelor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sensibilizante ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│460. │110-86-1 │203-809-9 │Piridină │ │ 15│ 5│ -│ -│Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│461. │29232-93-7│249-528-5 │Pirimifos-metil/Orafon │ │ 0,5│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│462. │110-85-0 │203-808-3 │Piperazină │ │ 0,1│ -│ 0,3│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│463. │7440-06-4 │231-116-1 │Platină │ │ 1│ -│ -│ -│(Metalică) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/322 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│464. │- │- │Plumb anorganic şi compuşii săi │ │ 0,15│ -│ -│ -│Directiva 98/24 ││ │ │ │(exprimaţi în Pb) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│465. │8050-81-5 │- │Polidimetilsiloxan │ │ 60│ -│ 80│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│466. │74-98-6 │200-827-9 │Propan │ │ 1400│ 778│ 1800│ 1000│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│467. │107-10-8 │203-462-3 │N-propilamina/Monopropilamină │ │ 0,5│ 0,2│ 0,8│ 0,3│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│468. │3126-95-2 │221-509-6 │N-Propil glicidil eter │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│469. │57-57-8 │200-340-1 │1,3- Propiolactonă │ │ 1,5│ -│ -│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│470. │107-12-0 │203-464-4 │Propionitril/Cianura de etil │ │ 0,1│ 0,04│ 0,3│ 0,13│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│471. │108-46-3 │203-585-2 │Rezorcinol/1,3-benzendiol │ P │ 45│ 10│ -│ -│Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│472. │70281-37-7│- │Rodamina de tetrametil │ │ 70│ -│ -│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│473. │- │- │Seleniu şi compuşi (exprimaţi în │ │ 0,1│ -│ 0,2│ -│ ││ │ │ │Se) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│474. │78-10-4 │201-083-8 │Silicat de etil │ │ 100│ -│ 200│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│475. │- │- │Staniu (compuşi anorganici │ │ 2│ -│ -│ -│Directiva 91/322 ││ │ │ │exprimaţi în Sn) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│476. │- │- │Staniu (compuşi organici) │ │ 0,05│ -│ 0,15│ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│477. │100-42-5 │202-851-5 │Stiren │ │ 50│ 12│ 150│ 35│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│478. │7704-34-9 │231-722-6 │Sulf │ │ -│ -│ 15│ -│(Pulberi) │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│479. │7773-06-0 │231-871-7 │Sulfamat de amoniu │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│480. │3689-24-5 │222-995-2 │Sulfotep/O, O, O, O tetra etil- │ P │ 0,1│ -│ -│ -│Directiva 2000/39 ││ │ │ │ditio-pirofosfat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│481. │75-15-0 │200-843-6 │Sulfura de carbon │ P │ 15│ 5│ -│ -│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│482. │93-76-5 │202-273-3 │2,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi │ │ 5│ -│ 10│ -│ ││ │ │ │acetic │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│483. │7440-25-7 │231-135-5 │Tantal │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│484. │13494-80-9│236-813-4 │Telur │ │ 0,05│ -│ 0,15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│485. │107-49-3 │203-495-3 │TEPP/Tetraetil-pirofosfat │ P │ 0,05│ -│ 0,1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│486. │33693-04-8│251-637-8 │Terbumeton │ │ 0,5│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│487. │8006-64-2 │232-350-7 │Terebentină │ P │ 400│ -│ 500│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│488. │1634-04-4 │216-653-1 │Terţ-butil metil eter/2-metoxi-2- │ │ 183,5│ 50│ 367│ 100│Directiva 2009/161 ││ │ │ │metilpropan │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│489. │98-51-1 │202-675-9 │4-terţ Butil toluen │ │ 45│ 7,5│ 60│ 10│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│490. │79-27-6 │201-191-5 │1,1,2,2 Tetrabrometan/Tetra bromura│ │ 10│ -│ 15│ -│ ││ │ │ │de acetilenă │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│491. │76-11-9 │200-934-0 │1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan │ │ 3000│ 303│ 4000│ 404│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│492. │76-12-0 │200-935-6 │1,1,2,2 Tetraclor-1,2-difluor etan │ │ 3000│ 303│ 4000│ 404│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│493. │79-34-5 │201-197-8 │1,1,2,2 Tetracloretan │ P │ 20│ 3│ 30│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│494. │630-20-6 │211-135-1 │1,1,1,2 Tetracloretan │ P │ 20│ 3│ 30│ 4│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│495. │127-18-4 │204-825-9 │Tetracloroetilenă │ │ 50│ 7│ 100│ 14│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│496. │56-23-5 │200-262-8 │Tetraclorura de carbon │ P │ 30│ 5│ 50│ 8│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│497. │7550-45-0 │231-441-9 │Tetraclorura de titan │ │ 1│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│498. │78-00-2 │201-075-4 │Tetraetil de plumb │ P │ 0,01│ -│ 0,03│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│499. │109-99-9 │203-726-8 │Tetrahidrofuran │ P │ 150│ 50│ 300│ 100│C2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│500. │119-64-2 │204-340-2 │1,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ │ │ 100│ -│ 200│ -│ ││ │ │ │Tetralină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│501. │509-14-8 │208-094-7 │Tetranitrometan │ │ 3│ 0,4│ 6│ 0,8│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│502. │479-45-8 │207-531-9 │Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro │ P │ 1│ -│ 1,5│ -│ ││ │ │ │anilina │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│503. │20816-12-0│244-058-7 │Tetraoxid de osmiu │ │ 0,001│ -│ 0,003│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│504. │- │- │Thaliu (compuşi solubili exprimaţi │ P │ -│ -│ 0,05│ -│ ││ │ │ │în Tl) │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│505. │137-26-8 │205-286-2 │Thiram/Disulfura de tetrametil │ │ 2│ -│ 5│ -│ ││ │ │ │tiuram │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│506. │7440-29-1 │231-139-7 │Thoriu │ │ 0,02│ -│ 0,05│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│507. │7440-32-6 │231-142-3 │Titan │ │ 10│ -│ 15│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│508. │108-88-3 │203-625-9 │Toluen │ P │ 192│ 50│ 384│ 100│R2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│509. │- │- │Toluendiamină (amestec de izomeri) │ │ 5│ 1│ 10│ 2│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│510. │584-84-9 │209-544-5 │Toluen -2,4-diizocianat/2-metil-m- │ │ 0,07│ 0,009│ 0,15│ 0,02│C2 ││ │ │ │fenilen diizocianat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│511. │119-93-7 │204-358-0 │4,4'-bi-o-toluidină/o-tolidină │ P │ -│ -│ -│ -│Fp; C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│512. │95-53-4 │202-429-0 │o-Toluidină/2-aminotoluen │ P │ 3│ -│ 5│ -│C1B │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│513. │106-49-0 │203-403-1 │p-Toluidină/4-aminotoluen │ P │ 3│ -│ 5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│514. │8001-35-2 │232-283-3 │Toxafen │ P │ 0,3│ -│ 0,5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│515. │43121-43-3│256-103-8 │Triadimefon/1-(4-clorofenoxi)-3,3- │ │ 3│ -│ 5│ -│ ││ │ │ │dimetil- 1-(1,2,4-triazol-1-il) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │butanona │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│516. │102-70-5 │203-048-2 │Trialilamină │ P │ 1│ -│ 4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│517. │102-82-9 │203-058-7 │Tributilamină │ │ -│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│518. │126-73-8 │204-800-2 │Tributilfosfat │ │ 2│ -│ 5│ -│C2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│519. │75-87-6 │200-911-5 │Tricloroacetaldehida/cloral │ │ 2│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│520. │120-82-1 │204-428-0 │1,2,4-triclorbenzen │ P │ 15,1│ 2│ 37,8│ 5│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│521. │71-55-6 │200-756-3 │1,1,1-tricloretan/Metil cloroform │ │ 555│ 100│ 1110│ 200│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│522. │52-68-6 │200-149-3 │Triclorfon/Dimetil 2,2,2-tricloro-1│ │ 1│ -│ 2│ -│ ││ │ │ │-hidroxietilfosfonat │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│523. │79-01-6 │201-167-4 │Tricloretilenă │ P │ 100│ 18,5│ 150│ 28│C1B; M2 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│524. │25267-55-4│- │2,4,5 Triclorfenolat de cupru │ │ 0,5│ -│ 1.5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│525. │75-69-4 │200-892-3 │Tricolorfluormetan/Freon 11 │ │ 4000│ 625│ 5000│ 781│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│526. │76-06-2 │200-930-9 │Tricloronitrometan/Cloropicrină │ │ 0,5│ 0,07│ 0,7│ 0,1│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│527. │108-77-0 │203-614-9 │2,4,6 tricloro-1,3,5 triazina/ │ │ -│ -│ 1│ 0,1│ ││ │ │ │clorura de cianuril │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│528. │25735-29-9│247-216-3 │Triclorpropan │ P │ 100│ 16,5│ 150│ 25│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│529. │98-07-7 │202-634-5 │alfa, alfa, alfa-triclortoluen/ │ │ 2│ 0,3│ 5│ 0,7│C1B ││ │ │ │Triclorometil benzen/Triclorură de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │benzil/Fenilcloroform │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│530. │76-13-1 │200-936-1 │1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/ │ │ 5000│ -│ 7000│ -│ ││ │ │ │Freon113 │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│531. │7719-12-2 │231-749-3 │Triclorura de fosfor │ │ 2│ -│ 5│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│532. │10025-87-3│233-046-7 │Triclorura de fosforil/Oxiclorura │ │ 1│ 0,15│ 5│ 0,8│ ││ │ │ │de fosfor │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│533. │3982-91-0 │223-622-6 │Triclorura de tiofosforil/Clorura │ │ 2│ -│ 5│ -│ ││ │ │ │de tiofosforil/Tiotriclorura de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fosfor │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│534. │1330-78-5 │215-548-8 │o-Tricrezilfosfat │ P │ 0,1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│535. │121-44-8 │204-469-4 │Trietilamină │ P │ 8,4│ 2│ 12,6│ 3│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│536. │5224-23-7 │- │Trietil de plumb │ P │ 0,01│ -│ 0,03│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│537. │112-27-6 │203-953-2 │Trietilenglicol/[2,2'-(etilendioxi)│ │ 700│ 114│ 1000│ 163│ ││ │ │ │dietanol] │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│538. │112-24-3 │203-950-6 │Trietilentetramină/3,6- │ │ 10│ 1,7│ 20│ 3.3│ ││ │ │ │diazaoctantilendiamină │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│539. │115-86-6 │204-112-2 │Trifenilfosfat │ │ 2│ -│ 4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│540. │75-63-8 │200-887-6 │Trifluoro-mono-brom metan │ │ 5000│ -│ 7000│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│541. │7783-54-2 │232-007-1 │Trifluorura de azot │ │ 20│ -│ 30│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│542. │7637-07-2 │231-569-5 │Trifluorura de bor │ │ -│ -│ 3│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│543. │7790-91-2 │232-230-4 │Trifluorura de clor │ │ -│ -│ 0,4│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│544. │75-50-3 │200-875-0 │Trimetilamină │ │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│545. │526-73-8 │208-394-8 │1,2,3-trimetilbenzen │ │ 100│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│546. │95-63-6 │202-436-9 │1,2,4-trimetilbenzen │ │ 100│ 20│ -│ -│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│547. │75-77-4 │200-900-5 │Trimetilclorsilan │ │ 3│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│548. │121-82-4 │204-500-1 │Trimetilen-trinitramină/Hexogen │ P │ 2│ -│ 6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│549. │118-96-7 │204-289-6 │2,4,6 Trinitrotoluen/TNT │ │ 0,5│ -│ 1│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│550. │102-69-2 │203-047-7 │Tripropilamină │ │ 3│ 0,5│ 4│ 0,7│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│551. │7440-33-7 │231-143-9 │Tungsten │ │ 2│ -│ 6│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│552. │63148-62-9│- │Ulei polidimetil-siloxanic │ P │ 200│ -│ 300│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│553. │- │- │Uleiuri minerale │ │ 5│ -│ 10│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│554. │25013-15-4│246-562-2 │Vinil toluen │ │ 300│ -│ 400│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│555. │81-81-2 │201-377-6 │Warfarină │ P │ 0,1│ -│ 0,3│ -│R1A │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│556. │1330-20-7 │215-535-7 │Xilen, izomer mixt, pur │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│557. │108-38-3 │203-576-3 │m-xilen │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│558. │95-47-6 │202-422-2 │o-xilen │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│559. │106-42-3 │203-396-5 │p-xilen │ P │ 221│ 50│ 442│ 100│Directiva 2000/39 │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│560. │576-26-1 │209-400-1 │2,6 Xilenol │ │ 15│ -│ 20│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│561. │1300-73-8 │215-091-4 │Xilidină │ P │ 1│ -│ 2│ -│ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│562. │12122-67-7│235-180-1 │Zineb/Etilen-bis-ditiocarbamat de │ │ 0,5│ -│ 1│ -│ ││ │ │ │zinc │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────────────────────────┤│563. │- │- │Zirconiu şi compuşi (exprimaţi │ │ 5│ -│ 10│ -│ ││ │ │ │în Zr) │ │ │ │ │ │ │└─────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴───────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

  *2) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European INventory of Existing Chemical Substances).

  *3) Menţiunea "P" care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

  *4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

  *5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

  *6) mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C şi 101,3 kPa ("760 mm coloană de mercur").

  *7) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 10^6 volume de aer (ml/mc).

  *8) Notaţiile din această coloană au următorul înţeles:

  C1A, C1B - poate provoca apariţia cancerului;

  C2 - susceptibil de a provoca apariţia cancerului;

  M1B - poate provoca anomalii genetice;

  M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice;

  R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii;

  R2 - susceptibil de a dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];

  Fp - Foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie, practic, 0.

  Directiva XXXX: Directiva europeană în care a fost stabilită respectiva valoare-limită orientativă, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.

  *9) Pentru acid sulfuric: Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.

  *10) Pentru acid sulfuric: Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiunea toracică.

  *11) Pentru benzen, la notaţia "Piele": Este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbţie cutanată.

  *12) Pentru mercur: În timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

  ──────────
  NOTĂ:Semnul "/" separă denumirile alternative ale aceluiaşi agent chimic.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015, conform modificării aduse de pct. 5 al art. III din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2VALORI LIMITĂ BIOLOGICE1. Plumbul şi compuşii săi ionici1.1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbţie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.Valorile biologice limită cu caracter obligatoriu sunt indicate în partea B a acestei anexe, la poziţia 43:Valoarea biologică de 70мg Pb/100 ml sânge este o valoare restrictivă.1.2. Supravegherea medicală necesită măsuri speciale dacă:- expunerea implică o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/mc, calculat ca medie ponderată în funcţie de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână, sau- un nivel al plumbului în sânge de peste 40 мg Pb/100 ml sânge este constatat la lucrători.1.3. Indicaţiile practice pentru monitorizarea biologică şi supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art. 43 şi 44. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) şi strategii de monitorizare biologică.2. VALORI LIMITĂ BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)┌────┬─────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐│Nr. │ Substanţa │ Indicator │Material │ Momentul │ VLBO ││crt.│ │ biologic │biologic │ recoltării │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 1. │Acetona │Acetona │urină │ sfârşit │50 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 2. │Alcool │Acetona │urină │ sfârşit │50 mg/l ││ │izopropilic │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 3. │Alcool metilic │Metanol │urină │ sfârşit │6 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 4. │Aluminiu │Aluminiu │urină │ sfârşit │200 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 5. │Aldrin │Aldrin │sânge │ sfârşit │10 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 6. │Anilină │p-amino- │urină │ sfârşit │10 мg/l ││ │ │fenol │ │ schimb │ ││ │ │methemo- │sânge │ sfârşit │1,5% Hb ││ │ │globina │ │ schimb │totală │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 7. │Antimoniu │Antimoniu │urină │ sfârşit │1 mg/l ││ │(Stibiu) │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 8. │Arsen şi AsH(3) │Arsen │urină │ sfârşit │50 мg/gC ││ │ │ │ │ săptămână │ ││ │ │ │păr │ sfârşit │0,5 mg/ ││ │ │ │ │ săptămână │ 100g │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│ 9. │Benzen │Acid S-fenil- │urină │ sfârşit │25 мg/gC ││ │ │mercapturic │ │ schimb │ ││ │ │Fenoli totali │urină │ sfârşit │ 50mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│10. │Benzidina │Benzidina │urină │ │ 0 │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│11. │Beriliu │Beriliu │urină │ sfârşit │2 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│12. │Bromura de │Brom │sânge │ sfârşit │2 mg/100 ││ │metil │ │ │ schimb │ ml │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│13. │Cadmiu şi │Cadmiu │urină │ sfârşit │5 мg/gC ││ │compuşi │ │ │ schimb │ ││ │anorganici │ │sânge │ sfârşit │5 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │Proteine │urină │ sfârşit │2 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│14. │Clorbenzen │4- │urină │ schimb │150 ││ │ │clorocatechol │ │ │mg/gC ││ │ │total │urină │ sfârşit │ ││ │ │p-clorfenol │ │ schimb │25 mg/gC ││ │ │total │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│15. │Clorura de │COHb │sânge │ sfârşit │5 % Hb ││ │metilen │ │ │ schimb │totală ││ │ │Clorura de │sânge │ sfârşit │1 mg/l ││ │ │metilen │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│16. │Compuşii cian │Tiocianaţi │urină │ sfârşit │30 mg/l ││ │(acid cianhidric,│ │ │ schimb │ ││ │cianuri şi │ │ │ │ ││ │cianogen) │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│17. │Crom │Crom │urină │ în timpul │10 мg/gC ││ │ │ │ │ lucrului │ ││ │ │ │urină │ sfârşit │30 мg/gC ││ │ │ │ │ săptămână │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│18. │Cobalt │Cobalt │urină │ sfârşit │15 мg/l ││ │ │ │ │ săptămână │ ││ │ │ │sânge │ sfârşit │1 мg/l ││ │ │ │ │ săptămână │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│19. │DDT │DDT │sânge │ sfârşit │20 мg/100 ││ │ │ │ │ schimb │ ml │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│20. │Dieldrin │Dieldrin │sânge │ sfârşit │10 мg/100 ││ │ │ │ │ schimb │ ml │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│21. │1,4-diclor │2,5 │urină │ sfârşit │150 ││ │benzen │diclorfenol │ │ schimb │мg/gC ││ │ │total │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│22. │N,N-dimetil │N-metil │urină │ sfârşit │30 мg/gC ││ │acetamida │acetamida │ │ săptămână │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│23. │N,N-dimetil- │Metil - │urină │ sfârşit │15 mg/l ││ │formamida │formamida │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│24. │Etilbenzen │Acid │urină │ sfârşit │1,5 g/gC ││ │ │mandelic │ │ săptămână │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│25. │Fenol │Fenol total │urină │ sfârşit │50 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│26. │Fluor- compuşi │Fluor │urină │ sfârşit │5 mg/gC ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│27. │Halotan │Acid │sânge │ sfârşit │2,5 mg/l ││ │(2-brom-2-clor- │trifluoro- │ │ schimb │ ││ │1,1,1 │acetic │ │ │ ││ │trifluoretan) │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│28. │Hexaclorbenzen │Hexaclorbenzen │ser │ sfârşit │150 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│29. │N-hexan │2,5 │urină │ sfârşit │5 mg/gC ││ │ │hexandionă │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│30. │Hidrazina │Hidrazina │urină │ sfârşit │200 мg/gC ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│31. │Lindan │ă hexaclor │sânge │ sfârşit │20 мg/l ││ │ │ciclohexan │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│32. │Mangan │Mangan │urină │ sfârşit │10 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│33. │Mercur şi │Mercur │sânge │ sfârşit │10 мg/l ││ │compuşi │ │ │ schimb │ ││ │ │ │urină │ începutul │35 мg/gC ││ │ │ │ │ schimbului │ ││ │ │ │ │ următor │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│34. │Metiletilcetona │Metiletilcetonă│urină │ sfârşit │2 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│35. │Metilcloroform │Tricloretanol │urină │ sfârşit │30 mg/l ││ │ │total │ │ săptămână │ ││ │ │ │sânge │ sfârşit │ 1 mg/l ││ │ │ │ │ săptămână │ ││ │ │Metilcloroform │sânge │ sfârşit │ 550 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │Acid │urină │ sfârşit │ 10 mg/l ││ │ │tricloracetic │ │ săptămână │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│36. │Nichel │Nichel │urină │ sfârşit │15 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│37. │Nichel carbonil │COHb │sânge │ sfârşit │5 % Hb ││ │ │ │ │ schimb │totală ││ │ │Nichel │urină │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │15 мg/l │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│38. │Nitrobenzen │p-Nitrofenol │urină │ sfârşit │5 mg/gC ││ │ │total │ │ schimb │ ││ │ │Methemoglo- │sânge │ sfârşit │1,5 % Hb ││ │ │bina │ │ schimb │totală │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│39. │Oxid de carbon │COHb │sânge │ sfârşit │5 % Hb ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│40. │Parathion │p-Nitrofenol │urină │ sfârşit │500 мg/l ││ │ │total │ │ schimb │ ││ │ │Activitate │sânge │ înaintea │scădere > ││ │ │colinesterazică│ │ schimbului │30 % │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│41. │Pentaclorfenol │Pentaclorfenol │urină │ sfârşit │2 mg/gC ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│42. │Pesticide │Activitate │sânge │ - │scădere > ││ │organofosforice │colinesterazică│ │ │ 30 % │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│43. │Plumb │Plumb │urină │ sfârşit │150 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ ││ │ │ │sânge │ sfârşit │ 40 мg/100││ │ │ │ │ schimb │ ml ││ │ │ │păr │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │3 мg/cm ││ │ │ALA-u │urină │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │10 mg/l ││ │ │CP-u │urină │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │300 мg/l ││ │ │PEL │sânge │ sfârşit │ ││ │ │ │ │ schimb │100 мg/100││ │ │ │ │ │ ml ││ │ │ │ │ │eritrocite│├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│44. │Stiren │Acid │urină │ sfârşit │800 ││ │ │mandelic │ │ schimb │mg/gC ││ │ │ │urină │ începutul │ ││ │ │ │ │ schimbului │300 ││ │ │ │ │ următor │mg/gC ││ │ │Acid │urină │ sfârşit │ ││ │ │fenilglioxalic │ │ schimb │ ││ │ │ │urină │ începutul │100 ││ │ │ │ │ schimbului │mg/gC ││ │ │ │ │ următor │ ││ │ │Stiren │sânge │ sfârşit │100 ││ │ │ │ │ schimb │mg/gC ││ │ │ │sânge │ începutul │ ││ │ │ │ │ schimbului │ ││ │ │ │ │ următor │0,55 mg/l ││ │ │ │ │ │0,02 mg/l │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│45. │Sulfura de │Acid 2-tio- │urină │ sfârşit │4 mg/l ││ │carbon │tiazolidin 4 │ │ schimb │ ││ │ │carboxilic │ │ │ ││ │ │Testul │urină │ sfârşit │E = 6,5 ││ │ │iodazida │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│46. │Telur │Telur │urină │ sfârşit │ 20 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│47. │Tetracloretilena │Tricloretanol +│urină │ sfârşit │300 ││ │Tricloretilena │acid │ │ săptămână │mg/gC ││ │ │tricloracetic │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│48. │Tetraetil de │Plumb dietil │urină │ sfârşit │25 мg/l ││ │plumb │ │ │ schimb │ ││ │ │Plumb total │urină │ sfârşit │50 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│49. │Toluen │Acid hipuric │urină │ sfârşit │2 g/l ││ │ │o-cresol │ │ schimb │ ││ │ │ │urină │ sfârşit │3 mg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│50. │Uraniu │Uraniu │urină │ sfârşit │10 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│51. │Vanadiu │Vanadiu │urină │ sfârşit │20 мg/l ││ │ │ │ │ schimb │ │├────┼─────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤│52. │Xilen │Acid │urină │ sfârşit │3 g/l ││ │ │metilhipuric │ │ schimb │ │└────┴─────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘    C - creatinina    ALA-u - acid delta-amino levulinic urinar    CP-u - coproporfirine urinare    PEL - protoporfirine eritrocitare  +  Anexa 3INTERDICŢIISe interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai jos, precum şi activităţile care îi implică. Interdicţiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deşeu, dacă valoarea concentraţiei sale este mai mică decât valoarea-limită de 0,1% măsurată în procente de greutate.┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┐│ Denumirea agentului chimic │ Număr CAS(1) │ Număr EINECS(2) │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│2 naftilamină şi derivaţii săi │ 91-59-8 │ 202-080-4 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│4 aminodifenil şi derivaţii săi │ 92-67-1 │ 202-177-1 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│benzidină şi derivaţii săi │ 92-87-5 │ 202-199-1 │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤│4 nitrodifenil │ 92-93-3 │ 202-204-7 │└─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘__________ (1) CAS: Chemical Abstracts Service. (2) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanţelor chimice introduse pe piaţă).-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1 din 4 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012, conform pct. 26 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4Valori-limită pentru pulberi┌────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐│Nr. │ │ │Valoare-limită │ ││crt.│ Nr. CAS │ Denumire │ (8 ore) │ Menţiuni │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│1. │ - │Azbest (amestec de fibre)│Potrivit │ ││ │ │ │Hotărârii │ - ││ │ │ │Guvernului │ ││ │ │ │nr. 1.875/2005 │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│2. │ │Bumbac, in, cânepă │ 1 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│3. │ 332-58-7 │Caolin (fără fibre de │ 2 mg/mc │fracţie respirabilă││ │ │azbest şi fără cuarţ │ │ ││ │ │≥ 1%) │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│4. │ 409-21-2 │Carbură de siliciu │ │ ││ │ │(carborund) │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│5. │ - │Cărbune, cocs, grafit │ │ ││ │ │(cuarţ ≤ 5%) │ 2 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│6. │ 9004-34-6 │Celuloză │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│7. │ - │Cereale │ 4 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│8. │ - │Ciment Portland │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│9. │14464-46-1 │Cristobalit │ 0,05 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│10. │14808-60-7 │Cuarţ │ 0,1 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│11. │ - │Făină de grâu │ 0,5 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│12. │ - │Fibre de p-amidă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│13. │ - │Fibre de sticlă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│14. │ - │Ipsos, gips (cuarţ ≤ 1%) │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│15. │ - │Lână de furnal │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│16. │ - │Lână de rocă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│17. │ - │Lână de sticlă │ 1 fibră/cmc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│18. │ - │Lemn de cedru │ 0,5 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│19. │ - │Lemn de esenţă moale │ 5 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│20. │ - │Lemn de esenţă tare │ 5 mg/mc*1) │fracţie inhalabilă ││ │ │ │ │ *1) ││ │ │ │ │ Directiva ││ │ │ │ │ 2004/37/CE*2) │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│21. │ - │Marmură, cretă (carbonat │ │ ││ │ │de calciu)(cuarţ ≤ 1%) │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│22. │12001-26-2 │Mică (fără fibre de │ 3 mg/mc │fracţie respirabilă││ │ │azbest şi fără │ │ ││ │ │cuarţ ≥ 1%) │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│23. │ - │Pulberi fără efect │ │ ││ │ │specific │ 10 mg/mc │fracţie inhalabilă ││ │ │ ├───────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ 5 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│24. │ 557-05-1 │Stearat de zinc │10 mg/mc │fracţie inhalabilă │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│25. │14807-96-6 │Talc (fără fibre de │ 2 mg/mc │fracţie respirabilă││ │ │azbest şi fără │ │ ││ │ │cuarţ ≥ 1%) │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│26. │15468-32-3 │Tridimit │0,05 mg/mc │fracţie respirabilă│├────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│27. │ - │Tutun │10 mg/mc │fracţie inhalabilă │└────┴───────────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.

  *2) Numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare-limită maximă, la nivel european.

  ──────────
  NOTĂ:- fibre/cmc: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 м (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 м (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥ 3/1;- mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur).----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015, conform modificării aduse de pct. 6 al art. III din acelaşi act normativ.
  ------