METODOLOGIE DE CALCUL din 1 aprilie 2015pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 61 din 1 aprilie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015.
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte cerinţele şi procedura de autoevaluare pentru certificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare, aplicabile producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare în vederea obţinerii, la cerere, a garanţiilor de origine pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, într-o anumită perioadă de timp.  +  Articolul 2(1) Prezenta metodologie se aplică de către ANRE şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare cu una dintre următoarele tehnologii:a) ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică;b) turbină cu abur de contrapresiune;c) turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare;d) turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;e) motor cu combustie internă;f) microturbine;g) motoare Stirling;h) pile de combustie;i) motoare cu abur;j) cicluri Rankine pentru fluide organice;k) orice alt tip de tehnologie de producere combinată a energiei electrice şi termice sau combinaţii ale acestora.(2) Prezenta metodologie creează cadrul procedural pentru certificarea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care pot beneficia de garanţii de origine, la solicitarea producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare.  +  Articolul 3(1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008, precum şi în Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, denumit în continuare Regulament.(2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:a) autoevaluare pentru certificare - evaluarea făcută de responsabilul de configuraţie, pe baza procedurilor prevăzute de prezenta metodologie, a unei configuraţii de producţie în cogenerare, în scopul stabilirii cantităţii de energie electrică produsă de aceasta în cogenerare de înaltă eficienţă, într-o anumită perioadă de timp, pentru care pot fi emise garanţii de origine;b) certificare - atestare, conform prevederilor prezentei metodologii, în vederea obţinerii garanţiilor de origine, a unei cantităţi de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o configuraţie de producţie în cogenerare;c) cogenerare de înaltă eficienţă - procesul de cogenerare care realizează o producţie de energie termică utilă şi energie electrică şi eventual mecanică ce îndeplineşte condiţiile de certificare referitoare la eficienţa globală şi economia de energie primară, conform prevederilor prezentei metodologii;d) economie de energie primară (EEP) - economia de combustibil (MWh), calculată conform prevederilor prezentei metodologii, realizată de o configuraţie/unitate de producţie în cogenerare faţă de producerea separată, cu tehnologii alternative, a aceloraşi cantităţi de energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică;e) eficienţă globală - suma producţiilor de energie termică utilă şi de energie electrică şi/sau mecanică, raportată la cantitatea de energie conţinută în combustibilii utilizaţi pentru producerea acestor energii, pe perioada de calcul, într-un proces de cogenerare;f) înregistrare - înscriere a unei/unor centrale/configuraţii/capacităţi de producere energie termică utilă şi electrică şi/sau mecanică pe lista configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare, conform prevederilor Regulamentului;g) solicitant - producător de energie electrică şi termică în cogenerare în numele căruia responsabilul de configuraţie solicită garanţii de origine conform prevederilor prezentei metodologii.(3) Abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CAF - cazan de apă fierbinte;c) CAI - cazan de abur industrial;d) CPTP - consum propriu tehnologic din producţia proprie;e) EEP - economie de energie primară;f) GO - garanţii de origine;g) PIF - punere în funcţiune;h) TA - turbină cu abur.  +  Capitolul II Autoevaluarea pentru certificare a configuraţiilor de producţie în cogenerare  +  Secţiunea 1 Condiţii de certificare prin garanţii de origine a unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare  +  Articolul 4(1) Stabilirea prin calcul de autoevaluare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care poate beneficia de garanţii de origine, precum şi a economiei de energie primară la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă este obligatorie pentru obţinerea garanţiilor de origine solicitate de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare.(2) Calculul de autoevaluare pentru certificare se face separat pentru fiecare unitate de cogenerare din configuraţia înregistrată de responsabilul de configuraţie conform prevederilor Regulamentului şi separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită garanţii de origine.(3) Certificarea în vederea obţinerii garanţiilor de origine a unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) respectiva configuraţie a fost înregistrată conform prevederilor cap. II din Regulament; şib) responsabilul de configuraţie demonstrează producerea respectivei cantităţi de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor prezentei metodologii; şic) cantitatea de energie termică produsă în cogenerare a avut o întrebuinţare utilă, iar cantitatea de energie electrică certificată în vederea obţinerii garanţiilor de origine a fost livrată şi vândută.  +  Articolul 5Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o unitate de cogenerare se determină pe baza datelor de exploatare realizate de respectiva unitate în perioada pentru care se solicită garanţii de origine.  +  Articolul 6Producţia de energie electrică a unei unităţi de cogenerare se consideră ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care poate beneficia de garanţii de origine, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) eficienţa globală a respectivei unităţi de cogenerare este de cel puţin 75% în cazul unităţilor de cogenerare care utilizează una dintre tehnologiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), d), e), f), g) şi h) şi de cel puţin 80% în cazul unităţilor de cogenerare care utilizează una dintre tehnologiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c); în cazul unităţilor de microcogenerare, comparaţia se poate face cu valorile certificate de furnizorii de echipamente pentru respectivele unităţi;b) EEP realizată de respectiva unitate de cogenerare este mai mare sau egală cu 10%, cu excepţia unităţilor de cogenerare de mică putere şi/sau unităţilor de microcogenerare pentru care EEP realizată trebuie să fie mai mare ca 0%.  +  Articolul 7În cazul în care, în perioada pentru care se solicită garanţii de origine, o unitate de cogenerare nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 6 lit. a) pentru stabilirea cantităţii de energie electrică ce poate fi certificată, consumurile/ producţiile/livrările totale de energie se ajustează conform prevederilor cap. III.  +  Secţiunea a 2-a Principii, etape şi documente necesare certificării  +  Articolul 8(1) Perioada de timp pentru care se solicită GO poate fi:a) cel puţin o lună calendaristică;b) mai multe luni calendaristice succesive;c) cel mult un an calendaristic.(2) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, prin responsabilii de configuraţie, pot solicita GO în termen de cel mult 90 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care solicită aceste garanţii, dar nu înainte de finalizarea proceselor de măsurare şi, după caz, corectare/comunicare/convenire între părţile implicate a cantităţilor de energie intrate şi/sau ieşite din configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare pe care aceştia le deţin sau exploatează comercial.  +  Articolul 9(1) Certificarea unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare se face în baza documentaţiei de certificare, transmisă la ANRE de responsabilul de configuraţie.(2) Documentaţia de certificare a unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare trebuie să cuprindă:a) cererea de emitere a GO, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008;b) informaţiile necesare pentru emiterea GO pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, completate conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008;c) declaraţia de conformitate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu menţionarea responsabilului de configuraţie şi a numerelor unice de înregistrare ale configuraţiei/unităţilor de producţie în cogenerare, aşa cum au fost stabilite la înregistrarea respectivei configuraţii;d) datele privind consumurile, producţiile şi livrările lunare de energie ale fiecărei unităţi de cogenerare din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO, care se completează conform machetelor prezentate în tabelele 1, 2, 3 şi 4 prevăzute în anexa nr. 2 la Regulament; datele au aceeaşi semnificaţie cu cele prevăzute în Regulament şi se vor prezenta defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din configuraţie; se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru consumurile de energie din combustibil, cantităţile de energie electrică produsă şi cantităţile de energie termică utilă livrate;e) producţiile de energie electrică şi livrările de energie termică ale fiecărei unităţi de cogenerare din configuraţie, în orele de funcţionare (din perioada pentru care se solicită GO) cu cele mai mari sarcini termice şi debit minim de căldură evacuată la condensator/sisteme de răcire; datele se completează orar conform machetei prezentate în tabelul 5 din anexa nr. 1 la Regulament, pentru un număr de ore care reprezintă minimum 10% din totalul orelor de funcţionare a fiecărei unităţi în perioada pentru care se solicită GO (în ordinea descrescătoare a sarcinii termice totale a unităţii);f) datele de referinţă pentru certificare, care se completează conform machetelor prezentate în tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 3 la Regulament; datele au aceeaşi semnificaţie cu cele prevăzute în Regulament, dar toate se vor prezenta defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din configuraţie şi pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO;g) rezultatele calculelor de autoevaluare pentru certificare, prezentate conform tabelului din anexa nr. 1, total şi defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din configuraţie şi pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO.(3) În cazul în care, datorită schemelor termomecanice de funcţionare şi dotării cu mijloace de măsurare a unităţilor de cogenerare din configuraţie, unele dintre datele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) nu pot fi rezultatul unor măsurători directe pe fiecare unitate, este obligatorie prezentarea într-un raport separat, în detaliu, a algoritmului de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile măsurate pe configuraţie/ centrală, precum şi a tuturor datelor de exploatare, care au rezultat din măsurători directe, utilizate în aplicarea acestui algoritm.  +  Articolul 10(1) În cazul unei configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare la care au apărut modificări semnificative ale datelor de înregistrare transmise/actualizate conform prevederilor Regulamentului, la solicitarea de obţinere a GO, odată cu documentaţia de certificare, responsabilul de configuraţie trebuie să transmită şi datele şi informaţiile modificate din documentaţia de înregistrare.(2) Documentaţia de certificare se completează obligatoriu cu datele de înregistrare actualizate privind valoarea reală a Raportului energie electrică/energie termică, C, specific fiecărei unităţi de cogenerare din configuraţie în cazul în care sunt disponibile date mai recente de exploatare în regim de cogenerare maximă a unităţilor din respectiva configuraţie.(3) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de certificare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic - fişiere tip Microsoft Excel.  +  Articolul 11ANRE verifică dacă documentaţia de certificare este corect întocmită, completă, corelată cu documentaţia de înregistrare a respectivei configuraţii/unităţi şi dacă respectă toate condiţiile prevăzute în prezenta metodologie. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei de certificare, ANRE poate solicita responsabilului de configuraţie, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/ informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluţionarea cererii în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.  +  Articolul 12În cazul primirii unei solicitări de corectare/ completare a documentaţiei depuse, responsabilul de configuraţie trebuie să transmită ANRE datele/informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. La cererea motivată a responsabilului de configuraţie, ANRE poate prelungi acest termen.  +  Articolul 13Documentaţia de certificare se consideră complet constituită după primirea tuturor datelor/informaţiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE.  +  Secţiunea a 3-a Validarea autoevaluărilor pentru certificare şi emiterea deciziilor de certificare  +  Articolul 14(1) Certificarea se face pe baza analizării şi numai în condiţiile validării de către ANRE a datelor şi calculelor din documentaţiile de certificare transmise de responsabilii de configuraţie în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, prin emiterea de către preşedintele ANRE a deciziilor de certificare.(2) În termen de maximum 30 de zile de la constituirea documentaţiei complete de certificare, ANRE realizează validarea acesteia şi emite decizia de certificare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care poate beneficia de garanţii de origine, pe care o comunică solicitantului.  +  Articolul 15Decizia de certificare a unei cantităţi de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din una sau mai multe configuraţii amplasate într-o centrală poate conţine următoarele tipuri de informaţii:a) denumirea operatorului economic care deţine sau exploatează comercial respectiva centrală şi adresa amplasamentului centralei;b) unităţile de cogenerare incluse în fiecare configuraţie şi caracteristicile acestora: denumire/tip, capacitate electrică instalată, capacitate termică maxim simultană, an PIF, tipul de tehnologie de cogenerare utilizată, raportul energie electrică/energie termică;c) cantitatea de energie electrică certificată care poate beneficia de GO;d) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în perioada pentru care se solicită GO;e) cantitatea de energie electrică total produsă de configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită GO;f) cantitatea de energie electrică livrată din configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită GO;g) cantitatea de energie termică utilă produsă de configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită GO;h) tipul de utilizare a energiei termice utile produse de configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare;i) tipul şi puterea calorifică inferioară a combustibililor utilizaţi de unităţile de cogenerare din fiecare configuraţie;j) intervalul calendaristic în care s-a produs cantitatea de energie electrică certificată;k) eficienţa globală a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;l) EEP, în valori procentuale şi absolute, realizată de producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;m) perioada de valabilitate a certificării.  +  Articolul 16(1) Dacă documentaţia de certificare nu este validată, ANRE transmite solicitantului motivele invalidării acesteia.(2) În cazul în care documentaţia de certificare nu a fost validată, solicitantul poate transmite la ANRE corectările/ completările necesare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii motivelor invalidării. Solicitarea de emitere a garanţiilor de origine se clasează dacă informaţiile solicitate de ANRE nu sunt transmise în termen de 30 de zile calendaristice.  +  Capitolul III Calcule de autoevaluare pentru certificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare  +  Secţiunea 1 Determinarea energiei electrice produse în cogenerare  +  Articolul 17Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare, eficienţa globală se determină cu relaţia:    eta = (EE + ET ) / B       gl,k k k kunde:    EE      keste energia electrică produsă de unitatea de cogenerare k din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO [MWh];    ET      keste energia termică utilă produsă de unitatea de cogenerare k din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO [MWh];    B     keste energia din combustibil, determinată pe baza puterii calorifice inferioare, consumată de unitatea de cogenerare k din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO [MWh].  +  Articolul 18Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină eficienţele producţiei de energie electrică şi termică,    eta       e,krespectiv    eta       t,k,astfel:    eta = EE / B       e,k k k    eta = ET / B .       t,k k k  +  Articolul 19Producţia de energie electrică a unei unităţi de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare, care se evaluează ca energie electrică produsă în cogenerare,    E     cog,k,se determină astfel:a) în cazul unităţilor de cogenerare pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor art. 17, respectă condiţia de la art. 6 lit. a):    E = EE ;     cog,k kb) în cazul unităţilor de cogenerare pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor art. 17, nu respectă condiţia de la art. 6 lit. a):    E = min[EE ,(C * ET )] ,     cog,k k k kunde:    C     keste valoarea reală a raportului energie electrică/energie termică corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie, actualizată conform prevederilor de la art. 10 alin. (2). Valoarea reală    C     k,declarată conform machetei prevăzute în tabelul 4 din anexa nr. 1 la Regulament, este determinată pe bază de măsurători/rezultate din exploatare la funcţionarea unităţii în regim de cogenerare maximă. În cazuri justificate în care producătorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformităţi, pentru calculele de autoevaluare se va considera o valoare    C     kegală cu minimul dintre:(i) valoarea medie a raportului C calculată pe baza datelor privind producţiile de energie electrică şi livrările de energie termică din unitatea de cogenerare k în orele de funcţionare cu cele mai mari sarcini termice şi debit minim de căldură evacuată la condensator/sisteme de răcire, incluse în documentaţia de certificare conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. e); şi(ii) valoarea prestabilită a raportului C aleasă, după caz, dintre valorile prevăzute la art. 21 alin. (1), în funcţie de tipul tehnologiei de cogenerare utilizată de unitatea k, sau conform prevederilor art. 21 alin. (2).  +  Articolul 20În cazul unităţilor de cogenerare k incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor art. 17, nu respectă condiţia de la art. 6 lit. a), se determină eficienţa producţiei de energie electrică ce nu poate fi evaluată ca fiind produsă în cogenerare,    eta       e,non_cog,k,astfel:a) pentru unităţile de cogenerare care nu includ TA cu condensator:    eta = eta ;       e,non_cog,k e,kb) pentru unităţile de cogenerare care includ TA cu condensator:    eta = eta       e,non_cog,k cd,k ,unde:    eta       cd,keste eficienţa producerii în regim de condensaţie corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie, care include TA cu condensator. Valoarea    eta       cd,kdeclarată conform machetei prezentate în tabelul 4 din anexa nr. 1 la Regulament este determinată pe baza datelor de exploatare sau măsurătorilor de performanţă la funcţionarea unităţii în regim de condensaţie maximă. În situaţia în care producătorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformităţi,    eta       cd,kse poate calcula pe baza caracteristicilor de consum incluse în documentaţia de înregistrare.  +  Articolul 21(1) Valorile prestabilite ale raportului energie electrică/energie termică sunt următoarele:a) pentru unităţi de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică, C = 0,95;b) pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu abur de contrapresiune, C = 0,45;c) pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu abur, de condensaţie cu prize de termoficare, C = 0,45;d) pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu gaze, prevăzută cu recuperare de energie termică, C = 0,55;e) pentru unităţi de cogenerare cu motor cu combustie internă, C = 0,75.(2) Pentru unităţile de cogenerare aflate în primul an de exploatare comercială sau în etape intermediare de extindere/dezvoltare se pot considera valori prestabilite, valorile de proiect (determinate pe baza datelor de proiect) ale raportului energie electrică/energie termică.  +  Articolul 22Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină consumul de combustibil aferent producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare,    B     cog,k,astfel:                  ┌ ┐    B = B - │EE - E │ / eta [MWh]     cog,k k │ k cog,k│ e,non_cog,k                  └ ┘  +  Articolul 23(1) Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină noile eficienţe ale producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare,    eta       e,cog,k    respectiv    eta       t,cog,k,astfel:    eta = E / B       e,cog,k cog,k cog,k    eta = ET / B       t,cog,k k cog,k.(2) Valoarea eficienţei globale a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare a unităţii k din Configuraţie este:    eta = eta + eta       gl,cog,k e,cog,k t,cog,k.  +  Secţiunea a 2-a Determinarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă  +  Articolul 24Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină EEP a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare cu formula:unde:este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei (denumit în continuare Regulament delegat (UE) 2015/2.402), precum şi ale Regulamentului, cu precizarea că în cazul combustibililor gazoşi se aplică factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10 ºC, faţă de condiţiile ISO (15 ºC), care este + 0,5%;este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402, precum şi ale Regulamentului; este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare configuraţiei de producţie în cogenerare din care face parte unitatea de cogenerare k; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402, precum şi ale Regulamentului. (la 06-06-2017, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 37 din 25 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 06 iunie 2017 )  +  Articolul 25Cu valorile    eta şi EEP       gl,cog,k kstabilite conform prevederilor art. 23 şi 24, pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se verifică îndeplinirea condiţiilor de la art. 6. Pentru certificarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă se procedează astfel:a) în cazul în care ambele condiţii sunt îndeplinite, se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, cantitatea    E     cog,k;b) în cazul în care una sau ambele condiţii nu sunt îndeplinite, nu se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă nicio cantitate de energie electrică.  +  Articolul 26Pentru unităţile de cogenerare incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea    E     cog,k;drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 25, se determină EEP în valori absolute astfel:    EEP = B * EEP /(100 - EEP ) [MWh].       abs,k cog,k k k  +  Secţiunea a 3-a Determinarea cantităţii de energie electrică certificată care poate beneficia de garanţii de origine  +  Articolul 27Pentru toate unităţile de cogenerare incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea    E     cog,kdrept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă conform prevederilor art. 25, se determină cantitatea de energie electrică certificată care poate beneficia de GO,     GO    Eastfel:     GO ┌ ┐    E = min│E , Σ E │ [MWh]            │ livrat cog,k│            └ ┘unde:    E     livrateste energia electrică livrată şi vândută din configuraţia de producţie în cogenerare în perioada pentru care se solicită GO;Σ reprezintă suma pentru toate unităţile de cogenerare incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea    E     cog,kdrept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă conform prevederilor art. 25.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 28Datele de exploatare şi calculele de autoevaluare pentru certificare transmise la ANRE conform prevederilor prezentei metodologii trebuie să respecte condiţiile pentru măsurători şi calcule prevăzute în cap. VI din Regulament.  +  Articolul 29(1) Responsabilul de configuraţie îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor transmise conform prevederilor prezentei metodologii, precum şi pentru respectarea cerinţelor prevăzute la art. 28.(2) Responsabilul de configuraţie are obligaţia să pună la dispoziţia ANRE toate informaţiile cerute de aceasta şi care sunt relevante pentru efectuarea analizei şi validarea documentaţiilor de certificare sau pentru soluţionarea contestaţiilor.  +  Articolul 30(1) Toate datele transmise la ANRE în cursul procesului de certificare în vederea obţinerii garanţiilor de origine, care au fost identificate de responsabilii de configuraţie ca fiind confidenţiale, vor fi tratate de ANRE ca informaţii confidenţiale, dacă acest lucru nu contravine legii.(2) Responsabilii de configuraţie vor asigura păstrarea tuturor valorilor măsurate, datelor şi informaţiilor transmise la ANRE pentru certificare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani.(3) ANRE poate efectua controale la sediile şi în instalaţiile operatorilor economici care au solicitat şi obţinut GO, pentru verificarea datelor şi informaţiilor transmise de responsabilii de configuraţie în cursul procesului de certificare.  +  Articolul 31Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1la metodologieRezultatele calculelor de autoevaluarepentru certificare*Font 9*┌──────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────┐│ Unitatea de cogenerare/rezultat calcul │ Unitatea │ ...... │ Unitatea│ Total ││ │nr. ......│ │nr. .....│configuraţie│├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Energie electrică total produsă [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Energie termică utilă produsă [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Consum total de energie din combustibil │ │ │ │ ││[MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Autoconsum [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│CPTP [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţă electrică [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţă termică [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţă globală [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţa globală minimă [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţa electrică non-cogenerare [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Raport energie electrică/energie termică │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Energie electrică în cogenerare │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Consum de combustibil în cogenerare │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţa electrică în cogenerare [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţa termică în cogenerare [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţa globală în cogenerare [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţa electrică de referinţă [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Eficienţa termică de referinţă [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Factor de corecţie cu pierderile evitate │ │ │ │ ││prin reţelele electrice │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│EEP [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│EEP minim [%] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Energie electrică în cogenerare de înaltă │ │ │ │ ││eficienţă [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Consum de combustibil în cogenerare de │ │ │ │ ││înaltă eficienţă [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│EEP în valoare absolută [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Energie electrică livrată [MWh] │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────┤│Energie electrică pentru care se pot emite│ │ │ │ ││GO [MWh] │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────────┘NOTĂ:Calculele se efectuează separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO.  +  Anexa 2la metodologie- Model -DECLARAŢIE DE CONFORMITATE[ANTET SOCIETATE]Declaraţie de conformitate privind autoevaluareapentru certificare a unei/unor configuraţiide producţie în cogenerareNumăr configuraţii: ..............1. Detalii privind amplasarea şi componenţa configuraţiei/configuraţiilor [se completează un tabel pentru fiecare configuraţie]Configuraţia de producţie în cogenerare nr. ....... [numărul de înregistrare al configuraţiei]┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Denumire amplasament │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Denumire operator economic │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Adresă │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Oraş │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────┬────────────────────┤│Judeţ │ │ Cod poştal ...... │├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤│Licenţa de producător de energie electrică │ Nr. ...... │ Data ........ │├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤│Licenţa de producător de energie termică │ Nr. ...... │ Data ........ │├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤│Licenţa de exploatare comercială a │ Nr. ...... │ Data ........ ││capacităţilor de producere a energiei │ │ ││electrice şi termice în cogenerare │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────┴────────────────────┤│Date de identificare ale operatorului de │ ││reţea la care sunt racordate unităţile de │ ││cogenerare ale configuraţiei │ │├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│Numărul unităţilor de cogenerare incluse în configuraţie : ................ │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤│ │Capacitate│Capacitate│ Tipul │ Tipul ││ │electrică │termică │tehnologiei │combustibililor ││ │instalată:│maxim │de cogenerare:│utilizaţi: ││ │..... [MW]│simultană:│............ │.............. ││ │ │...[MW] │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤│Unitatea de cogenerare │ │ │ │ ││tip ....... nr. ........│ │ │ │ ││[numărul de înregistrare│ │ │ │ ││a unităţii] │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤│Unitatea de cogenerare │ │ │ │ ││tip .... nr. ...... │ │ │ │ ││[numărul de înregistrare│ │ │ │ ││al unităţii] │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤│[se completează datele │ │ │ │ ││pentru fiecare unitate │ │ │ │ ││de cogenerare inclusă în│ │ │ │ ││configuraţie] │ │ │ │ │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┘2. Responsabilul de configuraţie nominalizatDetalii privind societatea nominalizată ca responsabil pentru managementul energetic al configuraţiei/configuraţiilor şi detalii privind persoana fizică de contact.┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Denumire operator economic │ │├────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────────────────────┤│Numele persoanei de contact │ │ Poziţia deţinută │├────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────────────────────┤│Adresă │ │├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│Oraş │ │├────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────────────────────┤│Judeţ │ │ Cod poştal .......... │├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤│Nr. telefon │.......... │ Fax ............. │├────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────────────────────┤│E-mail │ │└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘Confirm că, din ceea ce ştiu, sunt singurul solicitant pentru certificarea în vederea emiterii garanţiilor de origine a energiei electrice produse de configuraţia/configuraţiile sus-menţionate şi că detaliile conţinute în autoevaluarea pentru certificare anexată sunt corecte.         Semnătura .......... Data .............     Numele şi prenumele ............. Poziţia deţinută .............-----