SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 11 mai 2015Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.822 din 11 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015.
   +  Articolul 1Prezenta anexă instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare (CDI), denumită "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)".  +  Articolul 2(1) Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condițiile și criteriile prevăzute în prezenta anexă, în limita bugetului disponibil.(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederileRegulamentului (UE) nr. 651/2014al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, modificat și completat de Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile. (la 27-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019 )  +  Articolul 3(1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Direcția generală Organism intermediar pentru cercetare.(2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (POC). (la 13-10-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 572 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 )  +  Capitolul I Obiectivele schemei  +  Articolul 4Prin prezenta schemă se va oferi sprijin pentru atingerea următoarelor obiective:– creșterea investițiilor private în CDI;– creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public și cel privat;– creșterea capacității științifice ca motor al inovării;– creșterea participării cercetării românești în cercetarea la nivel european și internațional.  +  Articolul 5(1) Schema de ajutor de stat este o componentă din instrumentul de finanțare POC și contribuie la atingerea obiectivelor și indicatorilor-țintă ai POC. Aceste obiective sunt sincronizate cu obiectivele Comunității Europene în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă (Strategia Europa 2020) și cu obiectivele Comunității în domeniul CDI.(2) Autoritatea care administrează schema, înainte de a acorda ajutor unui beneficiar în cadrul schemei, va avea în vedere următoarele:– creșterea activității de cercetare-dezvoltare-inovare a beneficiarului;– contribuția la dezvoltarea sectorului în cauză privind nivelul cercetării-dezvoltării-inovării.  +  Capitolul II Baza legală  +  Articolul 6Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile;b) Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a unor elemente din Programul operațional «Competitivitate» pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România;c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-08-2019, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019 )  +  Capitolul III Domeniul de aplicare  +  Articolul 7(1) Prezenta schemă cuprinde următoarele categorii de ajutoare:a) ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare;b) ajutoare regionale pentru investiții;c) ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finanțare (ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate).(2) Prezenta schemă nu se aplică:a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.(3) Prezenta schemă nu se aplică:a) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu excepția ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare (ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate), ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare și ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;b) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare și ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;c) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.(4) Prezenta schemă nu se aplică:a) ajutoarelor regionale care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, din sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta;b) ajutoarelor regionale sub formă de scheme care vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică. Schemele de ajutoare destinate activităților turistice, infrastructurilor de bandă largă sau prelucrării și comercializării produselor agricole nu sunt considerate ca vizând sectoare specifice de activitate economică;c) ajutoarelor regionale sub formă de scheme care compensează costurile de transport al mărfurilor produse în regiunile îndepărtate sau în zone slab populate și care sunt acordate în favoarea:(i) activităților legate de producția, prelucrarea și comercializarea produselor enumerate în anexa I la tratat; sau(ii) activităților clasificate în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cum ar fi agricultura, silvicultura și pescuitul din secțiunea A din NACE Rev. 2, activitățile de minerit și exploatare în carieră din secțiunea B din NACE Rev. 2 și furnizarea de energie electrică, gaze naturale, abur și aer condiționat din secțiunea D din NACE Rev. 2; sau(iii) transportului mărfurilor prin conducte;d) beneficiarilor care nu au confirmat că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și care nu oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul; (la 29-12-2020, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.360 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1307 din 29 decembrie 2020 ) e) ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activități principale se încadrează în secțiunea K "Activități financiare și de asigurări" din NACE Rev. 2 sau întreprinderilor care desfășoară activități în interiorul grupurilor și ale căror activități principale se încadrează în categoriile 70.10 "Activități privind sediile sociale" sau 70.22 "Activități de consultanță în afaceri și management" din NACE Rev. 2.  +  Capitolul IV Definiții  +  Articolul 8În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:a) ajutoare/ajutor (de stat) înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;b) întreprinderi mici și mijlocii sau IMM-uri înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;c) întreprinderi mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014;d) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (6), iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; (la 13-10-2021, Punctul (i) din Litera d) , Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 572 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi; (la 13-10-2021, Punctul (ii) din Litera d) , Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 572 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;e) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;f) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;g) organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor (pe scurt, organizație de cercetare) înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta;h) cercetare fundamentală înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;i) cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;j) dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;k) studiu de fezabilitate înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia;l) costuri cu personalul înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;m) concurență deplină înseamnă o situație în care condițiile tranzacției dintre părțile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente și nu conțin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschise, transparente și necondiționate pentru tranzacția în cauză îndeplinește principiul concurenței depline;n) colaborare efectivă înseamnă colaborare între cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia și împart riscurile și rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părți să suporte integral costurile proiectului și, prin urmare, celelalte părți să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;o) infrastructură de cercetare înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare în domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi "localizate" într-un singur sit sau "distribuite" (o rețea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);p) clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster;q) personal cu înaltă calificare înseamnă personalul având studii superioare și cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă, care poate include și formarea în cadrul unui doctorat;r) detașare înseamnă angajarea temporară de personal de către un beneficiar cu dreptul de a reveni la angajatorul anterior;s) servicii de consultanță în domeniul inovării înseamnă servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;t) servicii de asistență/sprijinire a inovării înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace;u) inovare organizațională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relațiile externe ale unei întreprinderi, cu excepția modificărilor care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ;v) inovare de proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ;w) transfer de cunoștințe înseamnă orice proces care are scopul de a obține, de a colecta și de a face schimb de cunoștințe explicite și implicite, inclusiv de abilități și de competențe, în cadrul unor activități economice și neeconomice, cum ar fi colaborări în materie de cercetare, servicii de consultanță, acordare de licențe, creare de produse derivate, publicare și mobilitate a cercetătorilor și a altor categorii de personal implicate în activitățile respective. Pe lângă cunoștințele științifice și tehnologice, transferul de cunoștințe include, de asemenea, alte tipuri de cunoștințe, precum cunoștințele privind utilizarea standardelor și a reglementărilor din care fac parte acestea, cunoștințele privind condițiile mediilor de operare din viața reală și metodele de inovare organizațională, precum și gestionarea cunoștințelor legate de identificarea, dobândirea, protejarea, apărarea și exploatarea activelor necorporale;x) întreprindere nou-înființată inovatoare înseamnă o întreprindere mică potrivit definiției de la lit. b), necotată în lista oficială a unei burse de valori pe o perioadă de până la 5 ani de la înregistrare, care nu a distribuit încă profituri, care nu s-a format printr-o fuziune și ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern. În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligații de înregistrare se poate considera că perioada de eligibilitate de 5 ani începe din momentul în care întreprinderea respectivă fie își începe activitatea economică, fie devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică;y) active corporale înseamnă active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;z) active necorporale înseamnă active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;aa) ajutoare regionale pentru investiții înseamnă ajutoarele regionale acordate pentru o investiție inițială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice;bb) investiție inițială, în sensul prezentei scheme, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;cc) investiție inițială pentru o nouă activitate economică, în sensul prezentei scheme, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;dd) aceeași activitate sau o activitate similară înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire, așa cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006;ee) produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;ff) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;gg) comercializarea produselor agricole înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;hh) producția agricolă primară înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective.ii) relocare înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE. (la 27-08-2019, Articolul 8 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019 )  +  Capitolul V Modalitatea de acordare a ajutorului în cadrul schemei  +  Articolul 9Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistență financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranșe). Contractele de finanțare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 martie 2023. (la 23-12-2022, Articolul 9 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 21.981 din 22 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1251 din 23 decembrie 2022 )  +  Articolul 10Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, fără a depăși intensitatea ajutorului de stat*1) aplicabilă. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi însoțită de documente justificative clare și detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăși suma prevăzută în contractul de finanțare. Notă
  *1) Conform art. 8 lit. e).
   +  Capitolul VI Beneficiari  +  Articolul 11(1) Beneficiarii prezentei scheme sunt întreprinderi în conformitate cu definițiile din art. 8, lit. (b) și (c), cu sau fără activitate de cercetare-dezvoltare (CD) menționată în statut. Este considerată întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia. Pentru fiecare tip de activitate pentru care se acordă finanțare în cadrul schemei se vor particulariza în cap. VIII condițiile specifice de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii.(2) Beneficiarii ajutoarelor de CDI pentru construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare, definite la art. 8 lit. o), sunt entitățile juridice care dețin și exploatează infrastructura de cercetare.(3) Beneficiarii ajutoarelor pentru clusterele de inovare, definite la art. 8 lit. p), sunt exclusiv entitățile juridice care exploatează clusterele de inovare (organizația clusterului).(4) Beneficiarii ajutoarelor pentru întreprinderile nou-înființate sunt întreprinderile nou-înființate inovatoare definite la art. 8 lit. x). Ajutorul pentru întreprindere nou-înființată se acordă o singură dată și numai pe perioada în care beneficiarul îndeplinește condițiile de întreprindere nou-înființată inovatoare.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitățile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.(2) Beneficiarii și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.(4) Beneficiarii nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.(5) La momentul semnării contractului de finanțare beneficiarii trebuie să fie înregistrați și să desfășoare activități în România.  +  Articolul 13(1) Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi considerați întreprinderi aflate în dificultate în conformitate cu definiția din art. 8 lit. d), cu excepția beneficiarilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021. (la 13-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 572 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (2) Beneficiarul îndeplinește și alte condiții specificate în cererea de proiecte și Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.  +  Articolul 14(1) Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei pot activa în toate sectoarele de activitate economică, cu excepțiile precizate în art. 7.(2) Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei nu au nicio obligație să utilizeze numai bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.(3) Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei nu au nicio obligație privind aria geografică de exploatare a rezultatelor obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.  +  Articolul 15(1) Participarea beneficiarilor la proiecte se face individual, în parteneriat sau în parteneriat cu una sau mai multe organizații de cercetare, așa cum sunt definite la art. 8 lit. g).(2) În cazul unui proiect/unei activități în parteneriat în care una sau mai multe organizații de cercetare desfășoară activități de cercetare contractuală sau prestează un serviciu de cercetare pentru o întreprindere, este obligatoriu să fie îndeplinită una dintre condițiile de mai jos:a) organizația de cercetare furnizează serviciul de cercetare sau cercetarea contractuală la prețul pieței; saub) dacă nu există un preț al pieței, organizația de cercetare prestează serviciul de cercetare sau cercetarea contractuală la un preț care:– reflectă costurile integrale ale serviciului și include în general o marjă stabilită în funcție de marjele aplicate în mod obișnuit de întreprinderi active în sectorul serviciului în cauză; sau– este rezultatul unor negocieri pe baza principiului deplinei concurențe, în cadrul cărora organizația de cercetare, în calitatea sa de prestator de servicii, negociază pentru a obține beneficiul economic maxim în momentul în care este încheiat contractul și își acoperă cel puțin costurile marginale.În cazul în care organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare păstrează dreptul de proprietate sau drepturile de acces la drepturile de proprietate intelectuală, valoarea de piață a acestora poate fi dedusă din prețul plătibil pentru serviciile în cauză.(3) În cazul unui proiect/unei activități de CD în care una sau mai multe organizații de cercetare colaborează efectiv*2) cu una sau mai întreprinderi, este obligatoriu să fie îndeplinită una dintre condițiile de mai jos: Notă
  *2) Conform definiției de la art. 8 lit. (n).
  a) întreprinderile participante suportă costurile integrale ale proiectului; saub) rezultatele colaborării care nu dau naștere la drepturi de proprietate intelectuală (DPI) pot fi difuzate la scară largă și orice DPI care rezultă din activitățile organizațiilor de cercetare sunt alocate în totalitate entităților respective; sauc) orice DPI care rezultă din proiect, precum și drepturile de acces aferente sunt repartizate între diverșii parteneri la colaborare într-un mod care reflectă adecvat pachetele de lucru, contribuțiile și interesele acestora; saud) organizațiile de cercetare primesc o compensație echivalentă cu prețul de piață pentru DPI care rezultă din propriile activități și care sunt atribuite întreprinderilor participante sau pentru DPI la care întreprinderilor participante li se alocă drepturi de acces. Valoarea absolută a oricărei contribuții, atât financiare, cât și nefinanciare, a întreprinderilor participante la costurile activităților organizațiilor de cercetare care au condus la DPI în cauză poate fi dedusă din compensația respectivă. Compensația primită este considerată ca fiind echivalentă cu prețul pieței dacă aceasta permite organizațiilor de cercetare în cauză să se bucure integral de beneficiile economice ale drepturilor respective, ceea ce este cazul când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:(i) valoarea compensației a fost stabilită printr-o procedură de vânzare competitivă deschisă, transparentă și nediscriminatorie; sau(ii) evaluarea efectuată de un expert independent confirmă faptul că valoarea compensației este cel puțin egală cu prețul pieței; sau(iii) organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare, în calitate de vânzător, poate demonstra că a negociat efectiv compensația, în condiții de concurență deplină, pentru a obține beneficiul economic maxim în momentul încheierii contractului, ținând cont și de obiectivele statutare; sau(iv) în cazurile în care acordul de colaborare prevede dreptul de preemțiune al întreprinderii care colaborează în ceea ce privește DPI generate de organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare care colaborează atunci când entitățile respective exercită dreptul reciproc de a solicita oferte mai avantajoase din punct de vedere economic de la terți, astfel încât întreprinderea care colaborează trebuie să își adapteze oferta în consecință.
  (4) Entitățile care se declară organizații de cercetare trebuie să respecte simultan următoarele condiții:a) sunt instituții de învățământ superior sau activitatea de CD este principala activitate din statut/din actul juridic de înființare sau diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe este obiectul principal de activitate (agenție de transfer de tehnologie sau intermediar pentru inovare);b) în cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influență decisivă asupra entității (acționari sau asociați), acestea nu au acces preferențial la rezultatele de cercetare generate de aceasta;c) în bilanț sau în balanța cu situația analitică, activitățile noneconomice, costurile, veniturile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice.Activitățile de transfer de cunoștințe au caracter noneconomic în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acesteia), fie în comun cu astfel de entități sau în numele acestora și în cazul în care toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază noneconomice ale organizației de cercetare (activități CD independente sau în colaborare, diseminarea nonexclusivă și nediscriminatorie a rezultatelor de CD, educație publică). Caracterul noneconomic al activităților de transfer de cunoștințe nu este periclitat de contractarea prestării de servicii corespunzătoare către părți terțe prin intermediul unor licitații deschise;d) activitatea economică este pur auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea organizației de cercetare și este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea noneconomică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. Se va considera că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile noneconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective.
   +  Articolul 16Fiecare solicitant care depune o cerere de finanțare în cadrul schemei trebuie să furnizeze obligatoriu datele de identificare și situațiile economico-financiare actualizate:a) informații generale;b) date despre bonitatea solicitantului, inclusiv resurse umane;c) documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanț contabil, contul de profit și pierderi;d) structura acționariatului (persoane fizice și juridice);e) componența organului de conducere/consiliului de administrație;f) declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor generale de eligibilitate.
   +  Capitolul VII Efectul stimulativ  +  Articolul 17(1) Acordarea ajutorului de stat trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităților de CDI la nivelul beneficiarului. Efectul direct al ajutorului de stat asupra activităților de CDI se va materializa în creșterea acestora în mărime, rază de acțiune, volum de cheltuieli și viteză.(2) Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat prin această schemă numai proiectele pentru care beneficiarul a depus o cerere de ajutor de stat/finanțare pentru un proiect la autoritatea națională care administrează schema, înainte de începerea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.(3) Pentru proiectele/activitățile de CDI începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităților de CDI, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului, în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabilitate pregătitoare pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de depunerea cererii de ajutor/finanțare pentru proiect la autoritatea națională care administrează schema.(4) Pentru proiectele/activitățile de investiții, începerea lucrărilor sau începerea proiectului înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.(5) Cererea de ajutor/finanțare conține cel puțin următoarele informații:a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;c) locul de desfășurare a proiectului;d) lista costurilor proiectului;e) valoarea finanțării publice (grantului) necesare pentru proiect.(6) Alte criterii de eligibilitate a proiectelor vizează următoarele:a) scopul și obiectivele proiectului să fie în conformitate cu unul sau mai multe din obiectivele specifice ale POC, precum și cu unul sau mai multe din obiectivele acțiunii așa cum sunt descrise în cererea (apelul) de proiecte;b) proiectul să fie derulat în România;c) dimensiunea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în cererea de proiecte;d) să conțină activități eligibile definite pentru acțiune în cererea de proiecte;e) durata să se încadreze în limitele menționate în cererea de proiecte;f) rezultatele să fie clar definite și măsurabile;g) activitățile să nu fie sau să nu fi fost finanțate din alte surse publice.  +  Capitolul VIII Tipurile de activități finanțate în cadrul schemei  +  Articolul 18(1) Tipurile de activități conținute în proiecte și finanțate prin schemă sunt următoarele:Tabel 1
  Activități finanțabile prin schemăAcțiuni POC care conțin activitateaFinanțarea maximă în cadrul unui proiect care conține activitatea (EUR)Beneficiari
  Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare
  Cercetare fundamentală A1.2.1 A1.2.3A1.1.3 A1.1.410.000.000Întreprinderi cu activitate de CD
  Cercetare industrialăA1.2.1 A1.2.3 A1.1.3 A1.1.410.000.000Întreprinderi cu activitate de CD
  Dezvoltare experimentalăA1.2.1 A1.2.3 A1.1.3 A1.1.410.000.000Întreprinderi cu activitate de CD
  Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CDA1.2.1 A1.2.3 A1.1.3 A1.1.45.000.000/studiuÎntreprinderi cu activitate de CD
  Activități de inovare pentru IMM: - obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale; - detașarea de personal cu înaltă calificare; - achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării; - achiziția de servicii de sprijinire a inovăriiA1.2.1 A1.2.3 A1.1.1 A1.1.3 A1.1.45.000.000IMM-uri cu sau fără activitate de CD Entitățile juridice care exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului)
  Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)A1.2.15.000.000IMM-uri cu sau fără activitate de CD
  Construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetareA1.1.1 A1.1.320.000.000Entitățile juridice care dețin și exploatează infrastructura de cercetare
  Activități specifice clusterelor de inovare: - investiții în clustere; - activități de exploatare în clustere (animarea și promovarea clusterului, gestionarea instalațiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe)A1.1.17.500.000Entitățile juridice care exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului)
  Ajutoare regionale pentru investiții
  Investiții inițiale^3) pentru departamentele de CDA1.2.1 A1.1.115.000.000 (regiunea Vest și județul Ilfov) 20.000.000 (celelalte regiuni ale României)Întreprinderi cu activitate de CD (întreprinderile mari din județul Ilfov trebuie să demonstreze că investițiile inițiale sunt în favoarea unei noi activități economice)
  Investiții inițiale^4) pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din CDA1.2.1Pentru această activitate se vor acorda până la 1.500.000 EUR.Întreprinderi cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principală nu este activitate de CD (întreprinderile mari din județul Ilfov trebuie să demonstreze că investițiile inițiale sunt în favoarea unei noi activități economice)
  Ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate
  Toate activitățile care susțin introducerea în producție, producerea și livrarea pe piață a produsului (bun sau serviciu) sau procesuluiA1.2.11.200.000 (regiunea București-Ilfov) 1.600.000 (celelalte regiuni ale României)Întreprinderi nou-înființate inovatoare pentru care activitatea principală nu este activitate de CD (pot să nu aibă deloc activitate de CD)
  (la 08-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 )
  (2) Denumirea acțiunilor POC vizate prin prezenta schemă, menționate în tabelul 1 conform numerotării din POC, este următoarea:a) A1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere;b) A1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships);c) A1.1.1: Mari infrastructuri de CD;d) A1.1.3: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale;e) A1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD.(3) Astfel, ajutorul de stat nu depășește pragurile de notificare specificate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014:a) 40 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de cercetare fundamentală*5); Notă
  *5) Un proiect conține predominat activitate de cercetare fundamentală dacă mai mult de jumătate din costurile eligibile ale proiectului revin activităților de cercetare fundamentală.
  b) 20 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de cercetare industrială;c) 10 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de dezvoltare experimentală;d) 7,5 milioane euro per studiu pentru acoperirea costurilor cu studii de fezabilitate pentru pregătirea activităților de CD;e) 5 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor care conțin activități de inovare destinate IMM-urilor;f) 7,5 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor care conțin activități de inovare de proces și organizațională;g) 20 de milioane euro per infrastructură de cercetare în cazul proiectelor pentru investiții în infrastructuri de cercetare care primesc ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare;h) 7,5 milioane euro per cluster pentru proiectele dedicate clusterelor de inovare;i) 25 milioane euro per proiect în cazul proiectelor care primesc ajutoare regionale pentru investiții în regiunile NordVest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;j) 17,5 milioane euro per proiect în cazul proiectelor care primesc ajutoare regionale pentru investiții în regiunea Vest și în județul Ilfov;k) abrogată; (la 08-04-2022, Litera k) din Alineatul (3) , Articolul 18 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) l) 1,6 milioane euro per întreprindere pentru proiectele dedicate întreprinderilor nou-înființate inovatoare (1,2 milioane euro pentru regiunea București-Ilfov).
  (4) Activitățile enumerate în tabelul 1 vor fi combinate în cadrul unuia sau mai multor tipuri de proiecte în cadrul acțiunilor POC care le conțin.
   +  Capitolul IX Bugetul și durata schemei  +  Articolul 19Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la 31 martie 2023. Bugetul schemei este de maximum 620 milioane euro pe perioada 2015-2023, repartizat estimativ după cum urmează:
  Art.20162017201820192020202120222023TOTAL
  1429.610.408,43028.477.826,08043.906.126,0765.056.657,2218.000.000,0018.000.000,00203.051.017,80
  2225.816.894,061.083.370,520013.094.313,3900039.994.577,97
  258.584.608,777.558.539,5115.063.669,748.379.195,82115.887.931,6067.279.356,9127.041.456,5717.000.000,00266.794.758,92
  26000013.094.313,3900013.094.313,39
  274.949.131,4400008.500.000,0017.728.290,570,0031.177.422,01
  28877.641,2000035.097.995,902.618.836,864.200.000,002.400.000,0045.194.473,96
  29000013.474.599,092.618.836,862.200.000,002.400.000,0020.693.435,95
  Total69.838.683,908.641.910,0343.541.495,828.379.195,82234.555.279,44146.073.687,8569.169.747,1439.800.000,00620.000.000,00
  (la 23-12-2022, Articolul 19 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 21.981 din 22 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1251 din 23 decembrie 2022 )
   +  Articolul 20Numărul estimat de beneficiari în cadrul schemei este de 1.000.
   +  Capitolul X Intensitatea ajutorului de stat  +  Articolul 21Activități de CD(1) Cotele de bază de finanțare a activităților de CD sunt, per beneficiar, ca procent din costurile eligibile, următoarele:– 100% pentru cercetarea fundamentală;– 50% pentru cercetarea industrială;– 25% pentru dezvoltarea experimentală.(2) Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii și de 20% pentru întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din costurile eligibile.(3) Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 15%, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din costurile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:(i) proiectul implică o colaborare efectivă:– între întreprinderi dintre care cel puțin una este IMM și niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile; sau– între o întreprindere și una sau mai multe organizații de cercetare, în cazul în care aceste organizații suportă cel puțin 10% din costurile eligibile și au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;(ii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.  +  Articolul 22Studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CDPentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile de CD intensitatea ajutorului nu va depăși, per beneficiar, 50% din costurile eligibile pentru întreprinderile mari, 60% din costurile eligibile pentru întreprinderile mijlocii și 70% din costurile eligibile pentru întreprinderile mici.  +  Articolul 23Activități de inovare pentru IMM(1) Intensitatea ajutorului acordat pentru activități de inovare pentru IMM nu va depăși, per beneficiar, 50% din costurile eligibile ale acestor activități.(2) În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de 3 ani.  +  Articolul 24Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)Pentru inovare de proces și organizațională beneficiarii schemei sunt numai IMM-urile, iar intensitatea ajutorului acordat acestora nu va depăși, per beneficiar, 50% din costurile eligibile.  +  Articolul 25Construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare(1) Construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare așa cum sunt definite la art. 8 lit. o) este finanțată prin ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare.(2) Intensitatea ajutorului de CDI pentru construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare nu va depăși 50 % din costurile eligibile.(3) O anumită infrastructură de cercetare poate fi deținută, exploatată și utilizată de mai multe părți și poate fi utilizată în colaborare cu diverși parteneri.(4) Accesul la infrastructură este deschis pentru mai mulți utilizatori și se acordă în mod transparent și nediscriminatoriu. Prețul perceput pentru exploatarea sau utilizarea infrastructurii trebuie să corespundă unui preț de piață. Întreprinderile care au finanțat cel puțin 10% din costurile de investiții pentru infrastructură pot primi acces preferențial în condiții mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proporțional cu contribuția întreprinderii la costurile de investiții, iar condițiile menționate vor fi făcute publice.(5) În cazul în care o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și pentru activități fără caracter economic, finanțarea prin intermediul resurselor publice a costurilor legate de activitățile fără caracter economic ale infrastructurii nu constituie ajutor de stat. Finanțarea publică intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat doar în măsura în care acoperă costuri legate de activitățile economice*6). Numai acestea din urmă sunt luate în considerare în vederea asigurării respectării intensității maxime a ajutorului și maximului de ajutor care poate fi acordat. Notă
  *6) Dacă utilizarea economică a infrastructurii rămâne complet auxiliară, și anume activitatea economică este în mod direct legată de exploatarea infrastructurii și necesară pentru aceasta sau este în mod intrinsec legată de utilizarea principală fără caracter economic a infrastructurii, iar amploarea sa este limitată, infrastructura de cercetare nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat. Amploarea activităților economice este limitată în cazul în care activitățile economice consumă aceiași factori de producție (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca activitățile fără caracter economic, iar capacitatea alocată în fiecare an unei astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală totală a infrastructurii de cercetare.
  (6) În cazul în care o infrastructură de cercetare primește finanțare din fonduri publice atât pentru activități economice, cât și pentru activități fără caracter economic, autoritatea care administrează schema va monitoriza infrastructura pe durata proiectului și timp de 3 ani după încheierea proiectului, pentru a se asigura că intensitatea aplicabilă a ajutorului nu este depășită ca urmare a unei creșteri a ponderii activităților economice în comparație cu situația prevăzută la data acordării ajutorului. Ajutoarele acordate care vor depăși intensitatea aplicabilă a ajutorului vor fi recuperate.
   +  Articolul 26Activități specifice clusterelor de inovare(1) Ajutoarele pentru clusterele de inovare se acordă exclusiv entității juridice care exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului).(2) Pentru construirea sau modernizarea clusterelor de inovare se vor acorda ajutoare pentru investiții. Intensitatea ajutorului în ceea ce privește ajutoarele pentru investiții în favoarea clusterelor de inovare nu poate depăși 55% din costurile eligibile în regiunea București-Ilfov și 65% din costurile eligibile în celelalte regiuni ale României.(3) Pentru funcționarea clusterelor de inovare se vor acorda ajutoare de exploatare. Perioada de acordare a acestora nu poate depăși 10 ani. Intensitatea ajutoarelor de exploatare nu poate depăși 50% din costurile eligibile totale pe durata perioadei pentru care se acordă ajutoarele.(4) La localurile, instalațiile și activitățile clusterului trebuie să aibă acces, în mod transparent și nediscriminatoriu, mai mulți utilizatori. Întreprinderilor care au finanțat cel puțin 10% din costurile de investiții ale clusterului de inovare li se poate acorda acces preferențial în condiții mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proporțional cu contribuția întreprinderii la costurile de investiții, iar condițiile menționate vor fi făcute publice.(5) Taxele percepute pentru utilizarea instalațiilor clusterului și pentru participarea la activitățile clusterului trebuie să corespundă prețului de pe piață sau să reflecte costurile aferente utilizării și participării la activități.  +  Articolul 27Investiții inițiale pentru departamentele de CD(1) Cotele de bază de finanțare a investițiilor inițiale pentru cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:– 50% în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 40% în regiunile Nord-Vest și Centru;– 30% în regiunea Vest;– 45% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon;– 35% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Clinceni. (la 08-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (2) În cazul proiectelor de investiții ale căror costuri eligibile nu depășesc 50 de milioane EUR, intensitatea maximă prevăzută la alin. (1) este majorată cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici. În cazul proiectelor mari de investiții, intensitățile maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari se aplică, de asemenea, întreprinderilor mici și mijlocii. (la 08-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (2^1) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) vor fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul următoarelor regiuni NUTS 3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2018: județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu Mare (regiunea de dezvoltare Nord-Vest); județul Alba (regiunea de dezvoltare Centru); județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui (regiunea de dezvoltare Nord-Est); județele Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea (regiunea de dezvoltare Sud-Est); județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman (regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia); județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea (regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia), județele Caraș-Severin și Hunedoara (regiunea de dezvoltare Vest). (la 08-04-2022, Articolul 27 din Capitolul X a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (3) În județul Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare regionale pentru investiții numai pentru investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice. (la 08-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (4) Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. Autoritatea care administrează schema va monitoriza investiția inițială pe durata proiectului și timp de 5 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip întreprindere mare, respectiv 3 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip IMM.(5) Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții are costuri eligibile care depășesc 50 de milioane euro, calculate la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu va depăși valoarea ajutorului ajustat calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză la data acordării ajutorului, excluzând bonusurile aplicabile intensității ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane euro și 100 de milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane euro.  +  Articolul 28Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din CD(1) Cotele de bază de finanțare a investițiilor inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:– 50% în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 40% în regiunile Nord-Vest și Centru;– 30% în regiunea Vest;– 45% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon;– 35% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Clinceni. (la 08-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (2) În cazul proiectelor de investiții ale căror costuri eligibile nu depășesc 50 de milioane EUR, intensitatea maximă prevăzută la alin. (1) este majorată cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici. În cazul proiectelor mari de investiții, intensitățile maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari se aplică, de asemenea, întreprinderilor mici și mijlocii. (la 08-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (2^1) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) vor fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul următoarelor regiuni NUTS 3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2018: județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu Mare (regiunea de dezvoltare Nord-Vest); județul Alba (regiunea de dezvoltare Centru); județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui (regiunea de dezvoltare Nord-Est); județele Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea (regiunea de dezvoltare Sud-Est); județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman (regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia); județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea (regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia), județele Caraș-Severin și Hunedoara (regiunea de dezvoltare Vest). (la 08-04-2022, Articolul 28 din Capitolul X a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (3) În județul Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare regionale pentru investiții numai pentru investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice. (la 08-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 ) (4) Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. Autoritatea care administrează schema va monitoriza investiția inițială pe durata proiectului și timp de 5 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip întreprindere mare, respectiv 3 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip IMM.(5) Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții are costuri eligibile care depășesc 50 de milioane euro, calculate la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu va depăși valoarea ajutorului ajustat calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză la data acordării ajutorului, excluzând bonusurile aplicabile intensității ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane euro și 100 de milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane euro.  +  Articolul 29Activitățile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou-înființate inovatoare se finanțează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplinește condițiile de întreprindere nou-creată inovatoare, cu condiția ca ajutorul să nu depășească 1 milion euro în regiunea București-Ilfov și 1,5 milioane euro în celelalte regiuni ale României.Tabel 3 - Sintetizare a cotelor maxime de finanțare
  Tipul întreprinderiiMareMijlocieMică
  Cercetare fundamentală100%100%100%
  Cercetare industrială50%60%70%
  Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor65%75%80%
  Dezvoltare experimentală25%35%45%
  Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor40%50%60%
  Studii de fezabilitate (pentru activități de CD)50%60%70%
  Activități de inovare pentru IMM-50%50%
  Servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării (opțiune)-Maximum 0,2 milioane euro per 3 ani
  Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)-50%50%
  Construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare50%
  Investiții în clustere de inovare55% (București-Ilfov) 65% (celelalte regiuni)
  Activități de exploatare în clustere de inovare50%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunea Vest (județele Arad și Timiș)30%40%50%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest (județele Bihor și Cluj), Centru (județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), Vest (județele Caraș-Severin și Hunedoara)40%50%60%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest (județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare și Maramureș), Centru (județul Alba), Nord-Est (județul Iași), Sud-Est (județul Constanța), Sud-Muntenia (județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu)50%60%70%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui), Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Galați, Vrancea și Tulcea), Sud-Muntenia (județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman), Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea)60%70%80%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în localitățile din județul Ilfov: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon45%55%65%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în localitățile din județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Clinceni35%45%55%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunea Vest (județele Arad și Timiș)30%40%50%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest (județele Bihor și Cluj), Centru (județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), Vest (județele Caraș-Severin și Hunedoara)40%50%60%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest (județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare și Maramureș), Centru (județul Alba), Nord-Est (județul Iași), Sud-Est (județul Constanța), Sud-Muntenia (județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu)50%60%70%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui), Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Galați, Vrancea și Tulcea), Sud-Muntenia (județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman), Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea)60%70%80%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în localitățile din județul Ilfov: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon45%55%65%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în localitățile din județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Clinceni35%45%55%
  Activități pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare--100%^1)
  ^1) Cu condiția ca ajutorul să nu depășească 1,2 milioane euro în regiunea București-Ilfov și 1,6 milioane euro în celelalte regiuni ale României.
  (la 08-04-2022, Articolul 29 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 20.302 din 24 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 08 aprilie 2022 )
   +  Capitolul XI Costuri eligibile  +  Articolul 30(1) Pentru activitățile de cercetare fundamentală, industrială și de dezvoltare experimentală sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;b) costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;c) costurile cu clădirile și terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;e) cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului.(2) Toate costurile eligibile sunt alocate unei categorii specifice de CD.  +  Articolul 31Costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate sunt costurile aferente studiului.  +  Articolul 32Pentru activitățile de inovare în IMM-uri sunt eligibile următoarele costuri:a) costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale;b) costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de CDI, într-o funcție nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente închirierii și încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenții de recrutare și indemnizația de deplasare pentru personalul detașat. Costurile unor servicii de consultanță prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat la beneficiar, nu sunt eligibile;c) costurile pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării (costuri cu servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin);d) costurile pentru serviciile de sprijinire a inovării (costuri cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace).  +  Articolul 33Costurile eligibile pentru inovarea de proces și organizațională sunt următoarele:a) costurile cu personalul;b) costurile instrumentelor, echipamentelor, clădirilor și terenurilor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări;c) costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină;d) cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor și ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului.  +  Articolul 34Costurile eligibile pentru construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare sunt costurile de investiții în active corporale și necorporale.  +  Articolul 35(1) Costurile eligibile pentru investiții în clusterele de inovare sunt costurile de investiții în active corporale și necorporale.(2) Costurile eligibile în cazul ajutoarelor de exploatare pentru clusterele de inovare sunt costurile cu personalul și costurile administrative (inclusiv cheltuielile de regie) legate de:a) animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;b) promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;c) gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;d) organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.  +  Articolul 36(1) Costurile eligibile pentru investiții inițiale pentru departamentele de CD sunt costurile investițiilor în active corporale (clădiri, spații, instalații, utilaje, echipamente) și în active necorporale necesare pentru departamentele/unitățile de CD ale beneficiarilor.(2) Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri.(3) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor trei exerciții financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată. (la 27-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 36 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019 ) (4) Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiții inițiale pentru departamentele de CD.(5) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;b) trebuie să fie amortizabile;c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul; șid) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.(6) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.(7) Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.(8) În cazul achiziționării activelor unei unități, pentru o investiție inițială, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul. (la 27-08-2019, Articolul 36 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019 )  +  Articolul 37(1) Costurile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare sunt costurile investițiilor în active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente și în active necorporale, care sunt necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor obținute din CD.(2) Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri.(3) În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, în sensul art. 8 lit. bb) și cc), costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor 3 exerciții financiare precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.(4) Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din CD.(5) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;b) trebuie să fie amortizabile;c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul; șid) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.(6) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.(7) Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.(8) În cazul achiziționării activelor unei unități, pentru o investiție inițială, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul. (la 27-08-2019, Articolul 37 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019 )  +  Articolul 38(1) Costurile eligibile în cadrul proiectelor pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare vor fi prezentate ulterior în documentele aferente competițiilor de proiecte.(2) Întreprinderile eligibile sunt orice întreprinderi mici necotate care au fost înregistrate cu maximum cinci ani în urmă și care îndeplinesc următoarele condiții: a) nu au preluat activitatea altei întreprinderi; b) nu au distribuit încă profituri; c) nu s-au format printr-o fuziune. (3) În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligații de înmatriculare se poate considera că perioada de eligibilitate de cinci ani începe din momentul în care întreprinderea respectivă fie își începe activitatea economică, fie devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică. (la 27-08-2019, Articolul 38 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 455 din 31 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019 )  +  Capitolul XII Cumul  +  Articolul 39Cotele maxime de finanțare permise de prezenta schemă, așa cum sunt precizate în cap. X, se aplică luând în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat sau de minimis primite de beneficiar pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor prin prezenta schemă indiferent de sursa fondurilor publice implicate: locală, regională, națională sau comunitară. Același lucru este valabil și cu privire la finanțările maxime precizate în tabelul 1.  +  Articolul 40(1) Ajutorul este acordat în cadrul schemei doar pentru activitățile și proiectele care nu sunt și nu au fost finanțate înainte din alte fonduri publice pentru aceleași costuri eligibile (în concordanță cu declarațiile pe propria răspundere ale beneficiarilor). Autoritatea care administrează schema va verifica respectarea acestei prevederi.(2) Ajutoarele acordate prin schemă pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile diferite.(3) Ajutoarele acordate prin schemă pot fi combinate cu finanțare din partea Uniunii Europene gestionată la nivel central de către instituții, agenții, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii Europene, care nu este direct sau indirect sub controlul statelor membre ale Uniunii Europene, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile diferite.  +  Capitolul XIII Modalitatea de derulare a schemei  +  Articolul 41Înainte de acordarea de finanțare în cadrul schemei se va verifica respectarea tuturor criteriilor menționate în schemă. Astfel, cererea de finanțare și/sau, acolo unde este cazul, documentele însoțitoare ale acesteia vor conține următoarele:a) date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este "întreprindere în dificultate" conform definiției din art. 8 lit. d) și declarație scrisă pe propria răspundere în acest sens;b) declarație scrisă pe proprie răspundere, însoțită de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în art. 12;c) sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul schemei;d) informații privind tipul de beneficiar. Pentru a demonstra calitatea de IMM beneficiarul trebuie să completeze și să anexeze cererii de finanțare o declarație cuprinzând informații cu privire la încadrarea unei întreprinderi la categoria IMM, conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Beneficiarul tip întreprindere nou-înființată inovatoare va anexa la dosarul înaintat documente din care să rezulte că îndeplinește condițiile privind încadrarea în această categorie, așa cum sunt precizate în art. 8 lit. x). Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare sunt definite în art. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Modul de stabilire a datelor în vederea determinării categoriei de întreprindere sunt precizate în art. 4-6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;e) declarație scrisă pe propria răspundere privind respectarea prevederilor referitoare la cumul;f) activitățile și costurile eligibile pentru care se solicită ajutor de stat;g) declarație scrisă pe propria răspundere a beneficiarului în vederea certificării efectului stimulativ conform precizărilor din cap. VII;h) pentru întreprinderile care solicită ajutor pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare în temeiul prezentei scheme, declarație pe propria răspundere că nu au mai primit ajutor pentru întreprinderi nou-înființate.  +  Articolul 42Procedura de implementare și derulare a schemei se desfășoară după cum urmează:a) lansarea cererii de proiecte;b) primirea și înregistrarea cererilor de finanțare și a documentelor însoțitoare;c) verificarea formală (verificarea conformității cererilor și a documentelor însoțitoare) - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;d) verificarea eligibilității beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;e) verificarea eligibilității proiectelor (inclusiv efectul stimulativ) - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;f) evaluarea și selecția proiectelor;g) întocmirea și semnarea contractului de finanțare;h) depunerea cererii de rambursare însoțită de documentele justificative;i) acordarea finanțării nerambursabile se face numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor;j) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 43Autoritatea care administrează schema verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale beneficiarilor prevăzute în cap. VI și VIII, eligibilitatea proiectelor conform cap. VII și XII, precum și eligibilitatea activităților și costurilor în conformitate cu prevederile cap. X, XI și XII.  +  Articolul 44Criteriile de evaluare pentru proiectele finanțate prin schemă vizează:a) relevanța științifică și impactul economic al proiectului;b) calitatea și maturitatea proiectului;c) sustenabilitatea proiectului și capacitatea de implementare și operaționalizare.  +  Capitolul XIV Raportarea și monitorizarea  +  Articolul 45Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o fișă de informații sintetizate referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale dacă va fi cazul), în vederea transmiterii către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme. Aceste informații vor fi publicate pe site-ul de internet al Comisiei Europene.  +  Articolul 46Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.fonduri-ue.ro și pe pagina autorității care administrează schema la adresa www.research.ro și nu se va implementa înainte de publicare. Pe același site vor fi publicate informațiile sintetizate în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum și informațiile menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depășește 500.000 euro. Informațiile menționate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate și sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014], astfel încât fac posibilă executarea funcțiilor de căutare și descărcare în mod eficace și rămân disponibile pe site timp de cel puțin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.  +  Articolul 47În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de stat furnizorul de ajutor de stat și autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și vor transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conțină informațiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 20004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolul 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform cu același regulament.  +  Articolul 48(1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun.(2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.  +  Articolul 49(1) Furnizorul de ajutor de stat și autoritatea care administrează schema vor păstra evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informații privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile și intensitatea ajutorului.(2) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme de ajutor de stat.  +  Articolul 50Autoritatea care administrează schema are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.