REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 (*actualizate*)privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1(actualizate la data de 16 februarie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • ----------În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, ale art. 5 alin. (2) lit. j) şi alin. (3) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,  +  Anexa 1la reglementăriPrevederi privind efectuarea ITP - clasa Imopede, motociclete, mototricicluri şi cvadricicluri----------Titlul anexei 1 la reglementări a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.A. Plan de operaţiuni*Font 7* ┌────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. crt.│Denumirea verificării│Metoda de control şi│ Defecte constatate │Cod defect│ │ │ │ aparatura necesară │ ├───┬───┬──┤ │ │ │ │ │DMi│DMa│DP│ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │0.1. │Verificare stare │Inspecţie vizuală │a) Placă lipsă sau fixată neco- │ │ X │ │ │ │plăci cu numărul de │ │respunzător astfel încât s-ar putea│ │ │ │ │ │înmatriculare, con- │ │desprinde de pe vehicul │ │ │ │ │ │cordanţă dintre plă- │ │b) Număr de înmatriculare ilizibil │ │ X │ │ │ │cile cu numărul de │ │sau lipsă │ │ │ │ │ │înmatriculare şi nu- │ │c) Numărul de înmatriculare de pe │ │ X │ │ │ │mărul de înmatricula-│ │placă nu este în concordanţă cu │ │ │ │ │ │re din documentele │ │documentele vehiculului │ │ │ │ │ │vehiculului (CI şi/ │ │d) Placă deteriorată/confecţionată │ X │ X │ │ │ │sau CIV) │ │artizanal │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │0.2. │Verificare concordan-│Inspecţie vizuală │a) Lipsă număr de identificare │ │ X │ │ │ │ţă dintre datele pre-│după curăţarea locu-│poansonat sau lipsă plăcuţă produ- │ │ │ │ │ │levate de pe autove- │rilor unde se află │cător cu număr de identificare, │ │ │ │ │ │hiculul prezentat la │poansonate numărul │după caz │ │ │ │ │ │ITP şi datele din CIV│de identificare şi │b) Număr de identificare incomplet,│ │ X │ │ │ │ │seria de motor sau │ilizibil parţial sau total │ │ │ │ │ │ │plăcuţele producă- │c) Număr de identificare neconform │ │ │ │ │ │ │torului. │cu documentele sau înregistrările │ │ X │ │ │ │ │Se verifică concor- │vehiculului │ │ │ │ │ │ │danţa dintre vehicu-│d) Autovehiculul prezentat la ITP │ │ X │ │ │ │ │lul prezentat la ITP│nu corespunde cu datele din CIV │ │ │ │ │ │ │şi datele din CIV │privind: categoria, caroseria, │ │ │ │ │ │ │privind: categorie, │marca, tipul vehiculului, codul │ │ │ │ │ │ │caroserie, marcă, │motorului, seria motorului sau cu- │ │ │ │ │ │ │tip, număr de iden- │loarea │ │ │ │ │ │ │tificare poansonat │e) Număr de identificare sau serie │ │ X │ │ │ │ │sau ştanţat pe plă- │motor modificate sau poansonate │ │ │ │ │ │ │cuţa producătorului,│neconform │ │ │ │ │ │ │prindere plăcuţă │f) Suportul pe care se află poanso-│ │ X │ │ │ │ │producător, cod mo- │nat numărul de identificare este │ │ │ │ │ │ │tor, serie motor, │fixat artizanal pe vehicul (ex. │ │ │ │ │ │ │culoare │înconjurat de un cordon de sudură) │ │ │ │ │ │ │ │g) Vehiculul are aplicat un colant │ │ X │ │ │ │ │ │de altă culoare decât cea din CIV │ │ │ │ │ │ │ │pe o suprafaţă mai mare de 50% din │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţa vehiculului │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 1. SISTEM DE FRÂNARE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1 Stare mecanică şi funcţionare │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.1.1. │Ax pedală frână de │Inspecţie vizuală şi│a) Efort excesiv la acţionarea │ │ X │ │ │ │serviciu/ax manetă de│funcţională a compo-│pedalei/manetei │ │ │ │ │ │frână │nentelor, în timp ce│b) Uzură avansată sau joc excesiv │ │ X │ │ │ │ │sistemul de frânare │c) Lipsă siguranţă la pedală │ │ │ X│ │ │ │este acţionat │ │ │ │ │ │ │ │Notă: Autovehiculele│ │ │ │ │ │ │ │cu servofrână trebu-│ │ │ │ │ │ │ │ie inspectate cu │ │ │ │ │ │ │ │motorul oprit │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.2. │Pedală/manetă de │Inspecţie vizuală şi│a) Cursă excesivă sau insuficientă │ │ X │ │ │ │frână şi cursa dispo-│funcţională a compo-│a dispozitivului de acţionare │ │ │ │ │ │zitivului de acţiona-│nentelor, în timp ce│b) Dispozitivul de acţionare nu re-│ │ X │ │ │ │re a frânei │sistemul de frânare │vine corect la poziţia iniţială │ │ │ │ │ │ │este acţionat │c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost│ X │ │ │ │ │ │Notă: Autovehiculele│prevăzută de producător) uzată, │ │ │ │ │ │ │cu servofrână │fixată incorect sau lipsă │ │ │ │ │ │ │trebuie inspectate │d) Dispozitivul de acţionare │ │ X │ │ │ │ │cu motorul oprit │deformat excesiv, fisurat, rupt │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.3. │Element de acţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Sistemul de blocare al │ │ X │ │ │ │pentru frâna de sta- │funcţională a compo-│mecanismullui cu clichet funcţio- │ │ │ │ │ │ţionare, levier de │nentelor în timp ce │ză nesigur │ │ │ │ │ │comandă, mecanism cu │sistemul de frânare │b) Uzură excesivă a axului levieru-│ │ X │ │ │ │clichet │este acţionat │lui sau a mecanismului cu clichet │ │ │ │ │ │ │ │al levierului │ │ │ │ │ │ │ │c) Cursă prea mare a levierului │ │ X │ │ │ │ │ │(reglaj incorect) │ │ │ │ │ │ │ │d) Element de acţionare lipsă, de- │ │ X │ │ │ │ │ │teriorat sau nefuncţional │ │ │ │ │ │ │ │e)Sistem inoperant (cursă prea mică│ │ X │ │ │ │ │ │prea mare sau orice element dete- │ │ │ │ │ │ │ │riorat sau reglat necorespunzător) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.4. │Dispozitiv servofrână│Inspecţie vizuală şi│a) Dispozitiv servofrână deteriorat│ │ X │ │ │ │pompă centrală de │funcţională a compo-│sau ineficient │ │ │ │ │ │frână │nentelor în timp ce │b) Pompă centrală neetanşă/defectă │ │ X │ X│ │ │ │sistemul de frânare │(pierde presiunea la apăsarea │ │ │ │ │ │ │este acţionat │constantă a pedalei sau manetei) │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare a │ │ X │ X│ │ │ │ │pompei centrale de frână │ │ │ │ │ │ │ │d) Cantitate insuficientă a lichi- │ │ X │ │ │ │ │ │dului de frână │ │ │ │ │ │ │ │e) Lipsă capac rezervor lichid de │ X │ │ │ │ │ │ │frână │ │ │ │ │ │ │ │f) Martor nivel lichid de frână │ X │ │ │ │ │ │ │aprins sau defect │ │ │ │ │ │ │ │g) Funcţionare defectuoasă a dispo-│ X │ │ │ │ │ │ │zitivului de avertizare în caz de │ │ │ │ │ │ │ │nivel insuficient a lichidului de │ │ │ │ │ │ │ │frână (dacă este prevăzut de produ-│ │ │ │ │ │ │ │cător) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.5. │Conducte de frână │Inspecţie vizuală a │a) Risc iminent de fisurare sau ru-│ │ X │ X│ │ │rigide │componentelor în │pere │ │ │ │ │ │ │timp ce sistemul de │b) Conductă sau conexiune neetanţă │ │ X │ X│ │ │ │frânare este acţio- │(pierderi reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │nat │c) Deteriorări sau coroziuni │ │ X │ X│ │ │ │ │excesive │ │ │ │ │ │ │ │d) Conductă poziţionată │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │e) Conductă fisurată sau ruptă │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.6. │Racorduri flexibile │Inspecţie vizuală a │a) Risc iminent de fisurare sau │ │ X │ X│ │ │de frână │componentelor în │rupere │ │ │ │ │ │ │timp ce sistemul de │b) Racord deteriorat, cu puncte de │ X │ X │ │ │ │ │frânare este acţio- │frecare, răsucit sau prea scurt │ │ │ │ │ │ │nat │c) Racord sau conexiune neetanşă │ │ X │ X│ │ │ │ │(pierderi reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │ │d) Umflare excesivă la presiune │ │ X │ X│ │ │ │ │e) Racord cu porozităţi │ │ X │ │ │ │ │ │f) Racord fisurat sau rupt │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.7. │Garnituri de fricţiu-│Inspecţie vizuală a-│a) Uzură excesivă (la o roată/la │ │ X │ X│ │ │ne (plăcuţe, saboţi) │colo unde există zo-│mai multe roţi) │ │ │ │ │ │ │nă de vizitare │b) Garnituri contaminate cu ulei │ │ X │ X│ │ │ │ │sau unsoare (la o roată/la mai │ │ │ │ │ │ │ │multe roţi) │ │ │ │ │ │ │ │c) Lipsă │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.8 │Tamburi şi discuri de│Inspecţie vizuală, │a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri │ │ X │ X│ │ │frână │inclusiv în zona de │spărturi, fixare necorepunzătoare │ │ │ │ │ │ │ventilaţie │sau alte defecte care compromit si-│ │ │ │ │ │ │ │guranţa (la o roată/la mai multe │ │ │ │ │ │ │ │roţi) │ │ │ │ │ │ │ │b) Tamburi sau discuri ancrasate cu│ │ X │ X│ │ │ │ │cu ulei sau unsoare (la o roată/la │ │ │ │ │ │ │ │mai multe roţi). │ │ │ │ │ │ │ │c) Tambur sau disc lipsă │ │ │ X│ │ │ │ │d)Platou fixat necorespunzător, joc│ │ X │ │ │ │ │ │platou │ │ │ │ │ │ │ │e) Joc disc de frână │ │ │ X│ │ │ │ │f) Disc frână deformat sau tambur │ │ X │ X│ │ │ │ │ovalizat (la o roată/la mai multe │ │ │ │ │ │ │ │roţi) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.9. │Cabluri de frână, le-│Inspecţie vizuală şi│a) Cabluri deteriorate/înnodate │ │ X │ X│ │ │viere şi conexiuni, │funcţională a compo-│b) Componente corodate sau uzate │ │ X │ X│ │ │tije de acţionare │nentelor în timp ce │excesiv │ │ │ │ │ │ │sistemul de frânare │c) Cabluri, leviere, tije sau co- │ │ X │ │ │ │ │este acţionat │xiuni fixate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │d) Ghidaje de cabluri necorespunză-│ │ X │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │e) Orice element care poate împie- │ │ X │ │ │ │ │ │ca mişcarea liberă a elementelor │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de frânare │ │ │ │ │ │ │ │f) Cursă necorespunzătoare a timo- │ │ X │ │ │ │ │ │neriei datorită reglajului incorect│ │ │ │ │ │ │ │sau uzurii excesive │ │ │ │ │ │ │ │g) Lipsă cabluri sau elemente ale │ │ │ X│ │ │ │ │timoneriei │ │ │ │ │ │ │ │h) Conexiune necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │ │cablurilor sau a tijelor │ │ │ │ │ │ │ │i) Cabluri ce nu asigură funcţiona-│ │ X │ │ │ │ │ │litatea sau tije de acţionare │ │ │ │ │ │ │ │defecte corespunzătoare │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.10 │Elemente de acţionare│Inspecţie vizuală a │a) Cu deteriorări/cu fisuri │ │ X │ X│ │ │sistem frânare (in- │componentelor în │b) Neetanşeităţi (pierderi reduse/ │ │ X │ X│ │ │clusiv etriere, ci- │timp ce sistemul de │importante) │ │ │ │ │ │lindre de frână hi- │frânare este acţio- │c) Fixare necorespunzătoare/monta- │ │ X │ X│ │ │draulici) │nat │re incorectă │ │ │ │ │ │ │ │d) Coroziuni excesive │ │ X │ X│ │ │ │ │e) Burduf de protecţie împotriva │ X │ X │ │ │ │ │ │prafului rupt/lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.11. │Regulator automat al │Inspecţie vizuală şi│a) Timonerie defectă │ │ X │ │ │ │frânării în funcţie │funcţională în timp │b) Timonerie reglată necorespunză- │ │ X │ │ │ │de încărcare │ce sistemul de frâ- │tor │ │ │ │ │ │ │nare este acţionat │c) Mecanism blocat (gripat) sau │ │ X │ X│ │ │ │ │ineficient │ │ │ │ │ │ │ │d) Regulator lipsă sau modificat │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.12. │Ansamblul sistemului │Inspecţie vizuală şi│a) Alte componente corodate exce- │ │ X │ X│ │ │de frânare │auditivă │siv/deteriorate, astfel încât a- │ │ │ │ │ │ │ │fectează funcţionalitatea sistemu- │ │ │ │ │ │ │ │lui de frânare │ │ │ │ │ │ │ │b) Orice altă componentă fixată sau│ │ X │ │ │ │ │ │montată necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │c) Reparaţii necorespunzătoare/mo- │ │ X │ X│ │ │ │ │dificări neautorizate │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.2.1. │Performanţă (+E) │Încercare pe standul│a) Forţă de frânare necorespunză- │ │ X │ X│ │ │ │de frânare cu role │toare pe una/mai multe roţi │ │ │ │ │ │ │(pentru mopede cu 2 │b) În cazul frânării în parcurs, │ │ X │ │ │ │ │roţi şi motociclete │vehiculul deviază excesiv de la │ │ │ │ │ │ │fără ataş) sau prin │traiectoria rectilinie │ │ │ │ │ │ │probe funcţionale în│c) Forţa de frânare nu variază gra-│ │ X │ │ │ │ │parcurs folosind un │dual (blocarea bruscă a frânei) │ │ │ │ │ │ │decelerometru cu în-│d) Frânare anormală a oricărei │ │ X │ │ │ │ │registrare şi com- │dintre roţi (de ex. întârziere │ │ │ │ │ │ │pensare (pentru mo- │excesivă la frânare) │ │ │ │ │ │ │pede cu 3 roţi, mo- │e) Variaţie excesivă a forţei de │ │ X │ │ │ │ │tociclete cu ataş, │frânare în timpul frânării │ │ │ │ │ │ │mototricicluri şi │f) Zgomot la roată în timpul frână-│ X │ │ │ │ │ │cvadricicluri) │rii │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna │ │ │ │ │ │ │ │gradual până la │ │ │ │ │ │ │ │obţinerea efortului │ │ │ │ │ │ │ │maxim │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.2.2. │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul│Coeficient de frânare mai mic decât│ │ │ X│ │ │ │de frânare cu role │următoarele valori: │ │ │ │ │ │ │(pentru mopede cu 2 │- Pentru ambele frâne: │ │ │ │ │ │ │roţi şi motociclete │ - Categoria L1e: 42% │ │ │ │ │ │ │fără ataş) sau prin │ - Categoria L3e: 50% │ │ │ │ │ │ │probe în parcurs fo-│ - Categoria L2e: 4,0 m/s² │ │ │ │ │ │ │losind un decelome- │ - Categoria L4e: 4,6 m/s² │ │ │ │ │ │ │tru cu înregistrare │ - Categoria L5e: 4,4 m/s² │ │ │ │ │ │ │şi compensare │ - Categoria L6e: 4,0 m/s² │ │ │ │ │ │ │(pentru mopede cu 3 │ - Categoria L7e: 4,4 m/s² │ │ │ │ │ │ │roţi, motociclete cu│- Pentru frâna pe roata/axa din │ │ │ │ │ │ │ataş, mototricicluri│spate, după caz): │ │ │ │ │ │ │şi cvadricicluri) │ - Toate categoriile: 25% sau │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ 2,5 m/s² │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat)│ │(mopede cu 3 roţi, mototricicluri şi cvadricicluri şi, dacă este prevăzută, mopede cu 2 roţi, │ │motociclete fără ataş şi motociclete cu ataş) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.3.1. │Performanţă (+E) │Încercare pe standul│a) Forţă de frânare necorepunzătoa-│ │ X │ X│ │ │ │de frânare cu role │re pe una/mai multe roţi │ │ │ │ │ │ │sau prin probe în │b) Autovehiculul deviază excesiv de│ │ X │ │ │ │ │parcurs │la traiectoria rectilinie │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna │c) Forţa de frânare nu variază gra-│ │ X │ X│ │ │ │gradual până la │dual (blocare bruscă a frânei) │ │ │ │ │ │ │obţinerea efortului │d) Întârziere excesivă la frânarea │ │ X │ │ │ │ │maxim │oricărei roţi │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│e) Variaţie excesivă a forţei de │ │ X │ │ │ │ │11 la reglementări │frânare în timpul frânării │ │ │ │ │ │ │ │f) Zgomot la roată în timpul frână-│ X │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.3.2. │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul│Eficacitatea mai mică de 50% din e-│ │ │ X│ │ │ │de frânare cu role │ficacitatea frânei de serviciu de- │ │ │ │ │ │ │role (pentru mopede │finită la punctul 1.2.2. │ │ │ │ │ │ │cu 2 roţi şi moto- │ │ │ │ │ │ │ │ciclete fără ataş) │ │ │ │ │ │ │ │sau prin probe │ │ │ │ │ │ │ │funcţionale în │ │ │ │ │ │ │ │parcurs folosind un │ │ │ │ │ │ │ │decelerometru cu în-│ │ │ │ │ │ │ │registrare şi │ │ │ │ │ │ │ │compensare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │mopede cu 3 roţi, │ │ │ │ │ │ │ │motociclete cu ataş,│ │ │ │ │ │ │ │mototricicluri şi │ │ │ │ │ │ │ │cvadricicluri) │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │1.4. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (mopede cu 3 roţi, mototricicluri şi cvadrici-│ │cluri şi, dacă este prevăzută, mopede cu 2 roţi, motociclete fară ataş şi motociclete cu ataş) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.4.1 │Performanţă (+E) │Încercare pe standul│a)Frâna nu acţionează pe una/mai │ │ X │ X│ │ │ │de frânare cu role │multe roţi │ │ │ │ │ │ │(pentru mopede cu 2 │În cazul frânării în parcurs vehi- │ │ │ │ │ │ │roţi şi motociclete │culul deviază excesiv de la │ │ │ │ │ │ │fără ataş) sau prin │traiectoria rectilinie │ │ │ │ │ │ │probe funcţionale în│b) Întârziere excesivă la frânarea │ │ X │ │ │ │ │parcurs folosind un │oricărei roţi │ │ │ │ │ │ │decelerometru cu în-│c) Zgomot la roată în timpul frână-│ X │ │ │ │ │ │registrate şi │rii │ │ │ │ │ │ │compensare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │mopede cu 3 roţi, │ │ │ │ │ │ │ │motociclete cu ataş,│ │ │ │ │ │ │ │mototricicluri şi │ │ │ │ │ │ │ │cvadricicluri) │ │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna │ │ │ │ │ │ │ │gradual până la │ │ │ │ │ │ │ │obţinerea efortului │ │ │ │ │ │ │ │maxim │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.4.2. │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul│Nu se asigură eficacitatea minimă │ │ X │ │ │ │ │de frânare cu role │de 16% sau 1,6 m/s², după caz │ │ │ │ │ │ │(pentru mopede cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │roţi şi motociclete │ │ │ │ │ │ │ │fără ataş) sau prin │ │ │ │ │ │ │ │probe în parcurs │ │ │ │ │ │ │ │folosind un │ │ │ │ │ │ │ │decelerometru cu în-│ │ │ │ │ │ │ │registrare şi │ │ │ │ │ │ │ │compensare (pentru │ │ │ │ │ │ │ │mopede cu 3 roţi, │ │ │ │ │ │ │ │motociclete cu ataş,│ │ │ │ │ │ │ │mototricicluri şi │ │ │ │ │ │ │ │cvadricicluri) │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.5. │Sistem antiblocare │Inspecţie vizuală a │a) Dispozitivul de avertizare nu │ │ X │ │ │ │(ABS) │dispozitivului de │funcţionează corespunzător │ │ │ │ │ │ │avertizare sau prin │b) Dispozitivul de avertizare indi-│ │ X │ │ │ │ │probe funcţionale în│că funcţionare necorepunzătoare a │ │ │ │ │ │ │parcurs │sistemului │ │ │ │ │ │ │ │c) Senzorii de turaţie a roţii │ │ X │ │ │ │ │ │lipsă sau deterioraţi │ │ │ │ │ │ │ │d) Instalaţie electrică deteriorată│ │ X │ │ │ │ │ │e) Alte componente lipsă sau │ │ X │ │ │ │ │ │deteriorate │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 2. SISTEM DE DIRECŢIE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1 Stare mecanică │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │2.1.1. │Stare, fixare, │Inspecţie vizuală în│a) Mecanism de direcţie greu mane- │ │ X │ │ │ │funcţionare mecanism │timp ce ghidonul/vo-│vrabil │ │ │ │ │ │de direcţie (+E) │lanul este rotit │b) Axul sectorului de angrenare ră-│ │ X │ X│ │ │ │stânga-dreapta sau │sucit sau caneluri uzate │ │ │ │ │ │ │roţile punţii │c) Uzură excesivă a sectorului de │ │ │ │ │ │ │directoare sunt de- │angrenare │ │ X │ X│ │ │ │plasate stânga- │d) Deplasare excesivă a sectorului │ │ X │ X│ │ │ │dreapta pe întreaga │de angrenare │ │ │ │ │ │ │cursă utilizând un │e) Neetanşeitaţi ale casetei │ X │ X │ │ │ │ │detector de jocuri │(scurgeri reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │corespunzător, ele- │ │ │ │ │ │ │ │vator sau cric │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.2. │Stare, fixare casetă │Inspecţie vizuală a │a) Fixare necorespunzătoare a case-│ │ X │ X│ │ │de direcţie (+E) │fixării de direcţie │tei │ │ │ │ │ │ │în timp ce ghidonul/│b) Găuri de fixare ovalizate │ │ X │ X│ │ │ │volanul este rotit │c) Şuruburi de fixare rupte/lipsă │ │ X │ X│ │ │ │stânga-dreapta, uti-│d) Casetă de direcţie fisurată/ │ │ X │ X│ │ │ │lizând un detector │spartă │ │ │ │ │ │ │de jocuri corespun- │ │ │ │ │ │ │ │zător, elevator sau │ │ │ │ │ │ │ │cric │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.3. │Jocuri în mecanismul │Inspecţie vizuală a │a) Mişcare relativă între componen-│ │ X │ X│ │ │de direcţie (+E) │componentelor timo- │tele mecanismului ce ar trebui să │ │ │ │ │ │ │neriei direcţiei în │fie fixe │ │ │ │ │ │ │ceea ce priveşte │b) Joc excesiv în articulaţiile │ │ X │ X│ │ │ │uzura, fisurile si │mecanismului de direcţie │ │ │ │ │ │ │siguranţa în timp ce│c) Deformări/fisuri ale oricărui e-│ │ X │ X│ │ │ │ghidonul/volanul │lement │ │ │ │ │ │ │este rotit stânga- │d) Lipsă dispozitive de blocare │ │ X │ │ │ │ │dreapta, utilizând │bracarea roţilor │ │ │ │ │ │ │un detector de jo- │e) Aliniere defectuoasă a compo- │ │ X │ │ │ │ │curi corespunzător │nentelor (ex. bara de comandă a │ │ │ │ │ │ │elevator sau cric │direcţiei, bara de conexiune). │ │ │ │ │ │ │Verificare ax ghidon│f) Reparaţii/modificări necorespun-│ │ X │ X│ │ │ │cu frâna faţă │zătoare │ │ │ │ │ │ │acţionată │g) Burduf de protecţie la praf │ X │ X │ │ │ │ │ │deteriorat/lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.4. │Funcţionare elemente │Inspecţie vizuală a │a) Cursă incompletă a sistemului de│ │ X │ │ │ │mecanice de legătură │mişcării elementelor│direcţie la acţionarea acestuia │ │ │ │ │ │la sistemul de │timoneriei/în timp │(lovirea de o parte fixă a cadru- │ │ │ │ │ │direcţie │ce ghidonul/volanul │lui/şasiului) │ │ │ │ │ │ │este rotit, cu roţi-│b) Limitatoare mecanice de cursă │ │ X │ │ │ │ │le pe sol şi moto- │nefuncţionale (dacă sunt prevăzute)│ │ │ │ │ │ │rul în funcţiune. Se│c) Atingerea componentelor. │ │ X │ X│ │ │ │roteşte ghidonul/vo-│ │ │ │ │ │ │ │lanul până la cursa │ │ │ │ │ │ │ │maximă │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.5. │Stare, fixare, │Verificarea servo- │a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/ │ │ X │ X│ │ │funcţionare şi │direcţiei şi a nive-│importante) │ │ │ │ │ │etanşietate servo- │lului de lichid hi- │b) Nivel redus de lichid │ X │ X │ │ │ │direcţie │draulic din rezervor│c) Mecanismul nu funcţionează │ │ X │ X│ │ │ │(dacă este vizibil) │d) Mecanism fixat necorepunzător/ │ │ X │ X│ │ │ │Cu roţile pe sol şi │fisurat │ │ │ │ │ │ │cu motorul funcţio- │e) Conducte care freacă/poziţionate│ │ X │ X│ │ │ │nând se verifică │f) Reparaţii/modificări │ │ X │ X│ │ │ │dacă servodirecţia │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │funcţionează corect │g) Conducte, furtunuri deteriorate/│ │ X │ X│ │ │ │ │uzate sau corodate excesiv │ │ │ │ │ │ │ │h) Zgomot anormal la pompă în │ │ X │ │ │ │ │ │timpul funcţionării │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │2.2. Ghidon/volan şi coloană ghidon/volan (furcă faţă) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │2.2.1. │Stare, fixare │Cu roţile pe sol, se│a) Deplasare relativă între ghidon/│ │ X │ │ │ │ghidon/volan │oscilează ghidonul/ │volan şi coloana de direcţie care │ │ │ │ │ │ │volanul dintr-o │indică un joc excesiv │ │ │ │ │ │ │parte în alta │b) Lipsa dispozitivului de reţinere│ │ X │ X│ │ │ │într-un plan perpen-│(siguranţei) pe furca/pe butucul │ │ │ │ │ │ │dicular pe coloana │volanului │ │ │ │ │ │ │de direcţie şi se │c) Butucul, coroana, spiţele │ │ X │ X│ │ │ │aplică de jos în sus│volanului sau ghidonul fisurate │ │ │ │ │ │ │şi de sus în jos │sau fixate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │o forţă slabă │ │ │ │ │ │ │ │Se inspectează │ │ │ │ │ │ │ │vizual jocurile │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.2.2. │Stare, fixare coloană│Se împinge şi se │a) Joc excesiv axial al centrului │ │ X │ │ │ │de direcţie ghidon/ │trage de ghidon/vo- │ghidonului ghidon/volan în raport │ │ │ │ │ │volan, jugul şi furca│lan în linie cu co- │cu coloana │ │ │ │ │ │ghidonului │loana, se împinge de│b) Joc excesiv radial al centrului │ │ X │ │ │ │ │ghidon/volan în di- │ghidonului ghidon/volan în raport │ │ │ │ │ │ │ferite direcţii │cu coloana │ │ │ │ │ │ │perpendiculare pe │c) Joc anormal în cuplajul elastic │ │ X │ │ │ │ │coloana de direcţie │sau cardanic (cuplaj deteriorat) │ │ │ │ │ │ │Se verifică vizual │d) Fixare defectuoasă a coloanei │ │ X │ X│ │ │ │jocul şi starea cu- │e) Reparaţie sau modificare │ │ │ X│ │ │ │plajelor elastice │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │sau a altor articu- │f) Cadru furcă deformat/fisurat │ │ X │ X│ │ │ │laţii ( la motocva- │g) Cadru furcă corodat excesiv/ │ │ X │ X│ │ │ │drcicluri) │montat necorespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │h) Joc excesiv al furcii în cadru │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.2.3. │Joc la ghidon/volan │Cu motorul în │Joc excesiv (de exemplu ghidonul/ │ │ X │ X│ │ │ │funcţiune în cazul │volanul poate fi rotit pe un arc de│ │ │ │ │ │ │autovehiculelor cu │cerc mare, fără ca roţile directoa-│ │ │ │ │ │ │servodirecţie şi cu │re să se mişte) │ │ │ │ │ │ │roţile în poziţie │ │ │ │ │ │ │ │dreaptă se roteşte │ │ │ │ │ │ │ │uşor ghidonul/vola- │ │ │ │ │ │ │ │nul stânga-dreapta, │ │ │ │ │ │ │ │pe cât posibil fără │ │ │ │ │ │ │ │a se mişca roţile. │ │ │ │ │ │ │ │Se verifică vizual │ │ │ │ │ │ │ │mişcarea liberă │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.3. │Aliniament roţi │Verificarea vizuală │Roţi nealineate în mod evident │ │ X │ │ │ │ │a aliniamentului │ │ │ │ │ │ │ │faţă-spate pentru │ │ │ │ │ │ │ │motociclete sau mo- │ │ │ │ │ │ │ │pede cu 2 roţi │ │ │ │ │ │ │ │(conform Anexei nr. │ │ │ │ │ │ │ │2 pct. C) │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 3. VIZIBILITATE │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │3.1. │Câmp de vizibilitate │Inspecţie vizuală de│a) Obstrucţionarea câmpului de │ X │ X │ │ │ │ │pe şa sau de la │vizibilitate al conducătorului care│ │ │ │ │ │ │postul de conducere │îi afectează vederea în faţă sau │ │ │ │ │ │ │ │lateral │ │ X │ │ │ │ │ │b) Nu se asigură vizibilitatea co- │ │ │ │ │ │ │ │respunzătoare spre înapoi │ │ X │ │ │ │ │ │c) Nu se asigură vizibilitatea co- │ │ │ │ │ │ │ │respunzătoare │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.2. │Stare parbriz şi ce- │Inspecţie vizuală de│a) Geam fisurat sau decolorat │ X │ X │ │ │ │lelalte geamuri(dacă │pe şa sau de la │b) Geam cu transparenţă neconformă │ X │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │postul de conducere │cu cerinţele specifice │ │ │ │ │ │producător) │(pentru parbriz, │c) Parbriz sau geam în stare │ X │ X │ │ │ │ │conform Anexei nr. 2│necorespunzătoare (sablat, zgâriat/│ │ │ │ │ │ │lit. D) │cu opacităţi importante sau din │ │ │ │ │ │ │ │material neconform) │ │ │ │ │ │ │ │d) Parbriz fisurat într-o zonă în │ X │ X │ │ │ │ │ │care se acceptă/fisurat, spart sau │ │ │ │ │ │ │ │cu transparenţă neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.3. │Oglinzi retrovizoare │Inspecţie vizuală │a) Oglindă lipsă ori care nu asigu-│ │ X │ │ │ │ │ │ră vizibilitatea corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │b) Oglindă deteriorată sau fixată │ X │ │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.4. │Ştergătoare de │Inspecţie vizuală şi│a) Ştergător care nu funcţionează │ │ X │ │ │ │parbriz │funcţională │corespunzător sau lipsă │ │ │ │ │ │ │ │b) Lamela ştegătorului deteriorată/│ X │ X │ │ │ │ │ │lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.5. │Spălătoare de parbriz│Inspecţie vizuală şi│Spălător care nu funcţionează │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │corespunzător/lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.6. │Sistem de dezaburire │Inspecţie vizuală şi│Sistem care nu funcţionează │ X │ │ │ │ │(dacă a fost prevăzut│funcţională │corespunzător sau deteriorat │ │ │ │ │ │de producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1 Faruri │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.1.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Funcţionare defectuoasă/lipsa │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │farului sau a sursei de lumină │ │ │ │ │ │ │ │b) Funcţionare defectuoasă/lipsa │ X │ X │ │ │ │ │ │sistemului de proiecţie (dispozitiv│ │ │ │ │ │ │ │reflectorizant sau lentile) │ │ │ │ │ │ │ │c) Far fixat necorespunzător │ │ X │ │ │ │ │ │d) Far neomologat (fară marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │omologare │ │ │ │ │ │ │ │e) Dispersor fisurat/spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │f) Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │carosabil │ │ │ │ │ │ │ │g) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │ │ │h) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │ │i) Far cu oglinda deteriorată │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.2. │Orientare (+E) │Inspecţie vizuală şi│a) Far reglat necorespunzător │ │ X │ │ │ │ │funcţională. Se de- │(centrul de focalizare al farului │ │ │ │ │ │ │termină centrul de │centrul de focalizare nu se înca- │ │ │ │ │ │ │focalizare orizontal│drează în limitele │ │ │ │ │ │ │al farului cu aju- │b) Sursa de lumină montată │ │ X │ │ │ │ │torul unui dispozi- │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │tiv. Inspectorul va │ │ │ │ │ │ │ │regla farul dacă │ │ │ │ │ │ │ │dispozitivul de re- │ │ │ │ │ │ │ │glare este funcţio- │ │ │ │ │ │ │ │nal │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.3. │Comutare lumini │Inspecţie vizuală şi│a) Comutator care nu funcţionează │ │ X │ │ │ │ │funcţională │în conformitate cu cerinţele (un │ │ │ │ │ │ │ │număr de faruri iluminate concomi- │ │ │ │ │ │ │ │tent) │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ │ │ │ │c) Numărul de faruri aprinse simul-│ │ X │ │ │ │ │ │tan nu este în conformitate cu ti- │ │ │ │ │ │ │ │pul omologat │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.4. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a) Far, culoare emisă, poziţie sau │ │ X │ │ │ │ │funcţională │intensitate neconformă cu cerinţele│ │ │ │ │ │ │ │b) Dispersor sau sursă de lumină │ │ X │ │ │ │ │ │obstrucţionate, reducând intensita-│ │ │ │ │ │ │ │tea luminii sau modificând culoarea│ │ │ │ │ │ │ │luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Sursă de lumină şi lampă incom-│ │ X │ │ │ │ │ │patibile │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.5. │Dispozitive de regla-│Inspecţie vizuală şi│a) Dispozitivul nu funcţionează │ │ X │ │ │ │re pe verticală a │funcţională │b) Dispozitivul manual nu poate fi │ │ X │ │ │ │farurilor (dacă au │ │acţionat de pe şa/ de la locul │ │ │ │ │ │prevăzute de produ- │ │conducătorului │ │ │ │ │ │cător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.2. Lămpi de poziţie faţă şi spate │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.2.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b) Dispersor fisurat/ spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsa lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.2.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a) Lampă, culoare emisă, poziţie │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │sau intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau │ X │ X │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fără marcă de│ │ X │ │ │ │ │ │omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.3. Lămpi de frânare │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.3.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b) Dispersor fisurat/spart, de cu- │ X │ X │ │ │ │ │ │loare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.3.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.3.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a) Lampă, culoare emisă, poziţie │ │ X │ │ │ │ │funcţională │funcţională sau intensitate │ │ │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fară marcă de│ │ X │ │ │ │ │ │omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.4.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b) Dispersor fisurat/spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │poate conduce ta căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.4.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.4.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a) Lampă, culoare emisă, poziţie │ │ X │ │ │ │ │funcţională │sau intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neomologată (fără marcă de│ │ X │ │ │ │ │ │omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.4.4. │Frecvenţă semnal │Inspecţie vizuală şi│Frecvenţa semnalului luminos │ X │ │ │ │ │luminos │funcţională │necorespunzătoare │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.5.1. │Stare si funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Sursă de lumina defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b) Dispersor fisurat/spart, de cu- │ X │ X │ │ │ │ │ │loare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.5.2. │Orientare (X) (+E) │Inspecţie funcţiona-│Deviere a farului de ceaţă de la │ X │ │ │ │ │ │lă şi cu ajutorul │orientarea orizontală în momentul │ │ │ │ │ │ │unui dispozitiv de │în care modelul de lumină are o │ │ │ │ │ │ │focalizare a luminii│linie întreruptă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.5.3. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.5.4. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a) Far sau lampă, culoare emisă, │ │ X │ │ │ │ │funcţională │poziţie sau intensitate neconformă │ │ │ │ │ │ │ │cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Far sau lampă neomologat(ă) │ │ X │ │ │ │ │ │(fară marcă de omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ │(X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care │ │nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. Lămpi de mers înapoi │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.6.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b) Dispersor fisurat/spart, de cu- │ X │ X │ │ │ │ │ │loare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.6.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a) Lampă, culoare emisă, poziţie │ │ X │ │ │ │ │funcţională │sau intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c) Lampă neoraologată (fară marcă │ │ X │ │ │ │ │ │de omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.6.3. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată │ │funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. Lămpi de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.7.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Lampă care proiectează lumina │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │direct în spate │ │ │ │ │ │ │ │b) Sursă de lumină defectă │ X │ X │ │ │ │ │ │c) Lampă fixată nesigur │ X │ X │ │ │ │ │ │d) Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ │ │ │ │e) Montare necorespunzătoare │ X │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.7.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a) Nefuncţionare a comutatorului în│ X │ │ │ │ │ │funcţională │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b) Culoarea luminii emise neconfor-│ │ X │ │ │ │ │ │mă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │d) Lampă neomologată (fără marcă de│ │ X │ │ │ │ │ │omologare │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.8. │Conexiuni electrice │Inspecţie vizuală şi│a) Conexiuni electrice fixate/pozi-│ X │ X │ │ │ │dintre autovehicul şi│funcţională │ţionate necorespunzător │ │ │ │ │ │remorcă │ │b) Izolaţie deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │c) Conexiunile electrice nu │ │ X │ X│ │ │ │ │funcţionează corespunzător │ │ │ │ │ │ │ │d) Conexiunile electrice dintre │ │ X │ │ │ │ │ │autovehicul şi remorcă nu sunt │ │ │ │ │ │ │ │concepute astfel încât să împiedice│ │ │ │ │ │ │ │orice deconectare accidentală │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.9. │Cablaj electric │Inspecţie vizuală │a) Cabluri fixate/poziţionate/ │ X │ X │ X│ │ │ │ │securizate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │b) Instalaţie electrică deteriorată│ X │ X │ X│ │ │ │ │c) Izolaţie cablaj deteriorată │ X │ X │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.10. │Dispozitive reflecto-│Inspecţie vizuală şi│a) Lampă/catadioptru nemontat în │ X │ X │ │ │ │rizante şi lămpi │funcţională │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │facultative (X) (dacă│ │b) Nefuncţionarea lămpii în │ X │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │ │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │producător) │ │c) Lampă/catadioptru fixat nesigur │ X │ X │ │ │ │ │ │d) Lampă sau dispersor lipsă │ X │ │ │ │ │ │ │e) Lampă/catadioptru neomologat │ │ X │ │ │ │ │ │(fără marcă de omologare) │ │ │ │ │ │ │ │f) Dispersor fisurat, spart, de │ X │ │ │ │ │ │ │culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │g) Sursă de lumină defectă*) │ X │ │ │ │ │ │ │h) Culoarea luminii emise, │ │ X │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │i) Acoperiri ale dispersorului sau │ X │ │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.11. │Baterie de acumula- │Inspecţie vizuală │a) Fixată necorespunzător │ X │ X │ │ │ │tori │ │b) Scurgeri de electrolit (în │ X │ X │ │ │ │ │ │funcţie de debit) │ │ │ │ │ │ │ │c) Siguranţe improvizate sau │ │ X │ │ │ │ │ │defecte │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ │(X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care │ │nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. Punţi (axe) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │5.1.1. │Stare, fixare punţi │Inspecţie vizuală u-│a) Punte corodată excesiv/deformată│ │ X │ X│ │ │(+E) │tilizând cric,eleva-│sau fisurată │ │ │ │ │ │ │tor sau detector de │b) Jocuri în articulaţiile de │ │ X │ X│ │ │ │jocuri │fixare/fixare nesigură pe vehicul │ │ │ │ │ │ │ │c) Reparaţie/modificare │ │ X │ X│ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │d) Bascula corodată excesiv/ │ │ X │ X│ │ │ │ │deformată sau ruptă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.1.2. │Stare, fixare fuzete │Inspecţie vizuală u-│a) Fuzetă deformată sau fisurată │ │ │ X│ │ │(+E) │tilizând cric, ele- │b) Joc excesiv al pivotului fuzetei│ │ X │ X│ │ │ │vator sau detector │şi/sau a bucşelor basculelor │ │ │ │ │ │ │de jocuri prin apli-│c) Mişcare excesivă între fuzetă şi│ │ X │ X│ │ │ │carea unei forţe │axa rigidă │ │ │ │ │ │ │verticale sau late- │d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu │ │ X │ X│ │ │ │rale asupra fiecărei│joc în punte │ │ │ │ │ │ │roţi │e) Piuliţe, prezoane sau şuruburi │ │ X │ X│ │ │ │ │de fixare lipsă (în funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │număr) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.1.3. │Rulmenţi roţi (E+) │Inspecţie vizuală u-│a) Joc excesiv la rulment │ │ X │ X│ │ │ │tilizând cric, ele- │b) Rulment prea strâns, blocarea │ │ X │ X│ │ │ │vator sau detector │roţii la rotire │ │ │ │ │ │ │de jocuri prin roti-│c) Zgomot la rotirea liberă a roţii│ │ X │ │ │ │ │rea şi aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │unei forţe laterale │ │ │ │ │ │ │ │asupra fiecărei roţi│ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │5.2. Roţi (jante) şi anvelope │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │5.2.1. │Stare, fixare butuci │Inspecţie vizuală pe│a) Prezon sau piuliţă lipsă sau │ │ X │ X│ │ │roţi (+E) │ambele părţi ale │slăbit(ă) (în funcţiune de număr) │ │ │ │ │ │ │fiecărei roţi utili-│b) Butucul roţii uzat excesiv, de- │ │ │ X│ │ │ │zând un cric sau un │teriorat sau fisurat │ │ │ │ │ │ │elevator │c) Joc excesiv la prinderea pe │ │ X │ │ │ │ │ │basculă sau furcă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.2.2. │Stare, fixare (jante)│Inspecţie vizuală pe│a) Jantă fisurată, sudată │ │ │ X│ │ │ │ambele părţi ale │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │fiecărei roţi cu de-│b) Jantă deformată excesiv sau mon-│ │ X │ X│ │ │ │plasarea vehiculului│tată incorect │ │ │ │ │ │ │înainte şi înapoi │c) Spiţe rupte, deformate sau lipsă│ │ X │ X│ │ │ │ │(în funcţie de număr) │ │ │ │ │ │ │ │d) Dimensiunile jantei nu sunt în │ │ X │ │ │ │ │ │conformitate cu documentele │ │ │ │ │ │ │ │e) Jante de dimensiuni diferite │ │ X │ │ │ │ │ │montate pe aceeaşi punte │ │ │ │ │ │ │ │f) Găurile de fixare a jantei ova- │ │ X │ │ │ │ │ │lizate │ │ │ │ │ │ │ │g) Valvă anvelopă deteriorată sau │ X │ │ │ │ │ │ │în poziţie necorespunzătoare │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.2.3. │Stare, fixare anvelo-│Inspecţie vizuală a │a) Dimensiunile anvelopei, indicele│ │ X │ X│ │ │pe (E+) │întregii anvelope │de sarcină sau indicele de viteză, │ │ │ │ │ │ │prin deplasarea ve- │marca de omologare nu sunt │ │ │ │ │ │ │hiculului înainte şi│conforme cu documentele │ │ │ │ │ │ │înapoi (Anexa nr. 2 │b) Anvelope de dimensiuni diferite │ │ │ │ │ │ │pct. C şi D) │pe aceeaşi axă │ │ │ │ │ │ │ │c) Anvelope de dimensiuni diferite │ │ │ │ │ │ │ │pe aceeaşi axă │ │ │ │ │ │ │ │d) Tăieturi profunde sau deterio- │ │ │ │ │ │ │ │rări importante pe banda de rulare │ │ │ │ │ │ │ │sau pe flancurile anvelopelor │ │ │ │ │ │ │ │e) Adâncimea profilului principal │ │ │ │ │ │ │ │(zona corespunzătoare de 3/4 din │ │ │ │ │ │ │ │lăţimea benzii de rulare) mai mică │ │ │ │ │ │ │ │de 1,6 mm │ │ │ │ │ │ │ │f) Frecarea anvelopei de părţi ale │ │ │ │ │ │ │ │şasiului (cadrului) sau ale │ │ │ │ │ │ │ │suspensiei │ │ │ │ │ │ │ │g) Uzură neuniformă pronunţată a │ │ │ │ │ │ │ │anvelopei pe banda de rulare │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │5.3. Suspensie │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │5.3.1. │Arcuri (E+) │Inspecţie vizuală în│a) Fixare sau montare necorespunză-│ │ X │ X│ │ │ │funcţie de soluţia │toare a arcurilor pe şasiu sau │ │ │ │ │ │ │constructivă sau │punte │ │ │ │ │ │ │folosind un detector│b) O componentă a arcului deterio- │ │ X │ X│ │ │ │de jocuri │rată/fisurată │ │ │ │ │ │ │ │c) Lipsă arc la una din punţi │ │ │ X│ │ │ │ │(roţi) │ │ │ │ │ │ │ │d) Reparaţii sau modificare neco- │ │ X │ X│ │ │ │ │respunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │e) Arc rupt │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.2. │Amortizoare(E+) │Inspecţie vizuală │a) Amortizoare montate necorespun- │ X │ X │ │ │ │ │ │zător │ │ │ │ │ │ │ │b) Amortizor deteriorat prezentând │ │ X │ │ │ │ │ │semne grave de neetanşeitate sau │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c) Jocuri excesive în articulaţiile│ │ X │ │ │ │ │ │de fixare pe cadru sau şasiu │ │ │ │ │ │ │ │d) Lipsă amortizor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.3. │Articulaţiile │Inspecţie vizuală în│a) Lipsă bolţuri fixare arc, plăcu-│ │ │ X│ │ │suspensiei (E+) │funcţie de soluţia │ţe reazem │ │ │ │ │ │ │constructivă sau fo-│b) Jocuri anormale/articulaţii │ │ X │ X│ │ │ │losind un cric, ele-│rupte │ │ │ │ │ │ │vator sau detector │c) Bucşă uzată excesiv │ │ X │ │ │ │ │de jocuri │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 6. CADRU (ŞASIU) ŞI ELEMENTE ATAŞATE ŞASIU LUI (INCLUSIV ATAŞ) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.1. Şasiu sau cadru şi elemente ataşate │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │6.1.1. │Stare generală cadru │Inspecţie vizuală │a) Coroziuni avansate (zone coroda-│ │ X │ X│ │ │(şasiu) │ │te, coroziuni străpunse)/fisuri, │ │ │ │ │ │ │ │rupturi, deformări importante ale │ │ │ │ │ │ │ │elementelor de rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │b) Elemente de rezistenţă sudate │ │ │ X│ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │c) Plăcile de întărire, traversele │ │ │ X│ │ │ │ │şi îmbinările nu prezintă siguranţă│ │ │ │ │ │ │ │d) Cadru modificat │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.2 │Tubulatura de eva- │Inspecţie vizuală şi│a) Sistem de evacuare fixat │ │ X │ │ │ │cuare, amortizoare de│auditivă cu motorul │necorespunzător sau neetanş │ │ │ │ │ │zgomot │în funcţionare │b) Gazele de evacuare pătrund în │ │ X │ X│ │ │ │ │habitaclu sau în cabina conducăto- │ │ │ │ │ │ │ │rului │ │ │ │ │ │ │ │c) Lipsă element din tubulatura de │ │ X │ │ │ │ │ │evacuare │ │ │ │ │ │ │ │d) Tubulatura de evacuare nu este │ │ X │ │ │ │ │ │poziţionată corespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.3. │Rezervor de combusti-│Inspecţie vizuală │a) Rezervor sau conducte fixate │ │ X │ X│ │ │bil şi conducte de │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │alimentare │ │b) Rezervor neetanş (prezintă │ │ X │ X│ │ │ │ │scurgeri), capacul rezervorului │ │ │ │ │ │ │ │lipseşte sau nu este corespunzător │ │ │ │ │ │ │ │c) Conducte alimentare cu combusti-│ │ X │ │ │ │ │ │bil deteriorate, poziţionate sau │ │ │ │ │ │ │ │uzate datorită frecării de alte │ │ │ │ │ │ │ │componente │ │ │ │ │ │ │ │d) Dispozitiv de oprire a combusti-│ │ X │ │ │ │ │ │bilului (dacă e prevăzut de produ- │ │ │ │ │ │ │ │cător) nu funcţionează corespunnză-│ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │e) Risc de incendiu datorat: │ │ │ X│ │ │ │ │scurgerilor de combustibil, pro- │ │ │ │ │ │ │ │tecţiei necorespunzătoare a rezer- │ │ │ │ │ │ │ │vorului sau tubulaturii de evacua- │ │ │ │ │ │ │ │re, condiţiile din compartimentul │ │ │ │ │ │ │ │motor │ │ │ │ │ │ │ │f) Alimentare dintr-un rezervor mo-│ │ │ X│ │ │ │ │dificat sau improvizat, altul de- │ │ │ │ │ │ │ │cât cel montat prevăzut de producă-│ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │g) Lipsă coliere asigurare furtu- │ │ X │ │ │ │ │ │nuri │ │ │ │ │ │ │ │h) Furtun alimentare cu benzină │ │ X │ X│ │ │ │ │uzat/crăpat, tăiat │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.4. │Elemente ataşate ca- │Inspecţie vizuală │Lipsă/deteriorate astfel încât pot │ │ X │ X│ │ │drului (bară faţă, │ │provoca răniri │ │ │ │ │ │spate, carene etc.) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.5. │Suport pentru roata │Inspecţie vizuală │a) Suportul nu este într-o stare │ X │ │ │ │ │de rezervă (dacă a │ │corespunzătoare │ │ │ │ │ │fost prevăzut de │ │b) Suport fisurat sau fixat │ │ X │ │ │ │producător) │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │c) Roată de rezervă fixată neco- │ │ │ │ │ │ │ │respunzătoare cu pericol de │ │ X │ X│ │ │ │ │desprindere (interiorul/exteriorul │ │ │ │ │ │ │ │vehiculului) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.6. │Dispozitive de cupla-│Inspecţie vizuală şi│a) Element component deformat/de- │ │ X │ X│ │ │re şi dispozitive de │control cu echipa- │fect, fisurat │ │ │ │ │ │remorcare (+E) │ment adecvat după │b) Uzură excesivă a cuplelor │ │ X │ X│ │ │ │caz în funcţie de │c) Cuplaj defect │ │ X │ X│ │ │ │categoria vehiculu- │d) Orice dispozitiv de siguranţă │ │ X │ │ │ │ │lui (calibru sau şu-│lipsă, deteriorat sau care nu │ │ │ │ │ │ │bler) (pct. H din │funcţionează corespunzător │ │ │ │ │ │ │Anexa nr. 2) │e) Obstrucţionarea plăcii de │ X │ X │ │ │ │ │ │înmatriculare sau a oricărei lămpi │ │ │ │ │ │ │ │atunci când nu sunt utilizate │ │ │ │ │ │ │ │f) Reparaţie sau modificare │ │ X │ X│ │ │ │ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │g) Dispozitiv de cuplare remorcă │ │ │ X│ │ │ │ │neomologat │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.7. │Transmisie │Inspecţie vizuală u-│a) Şurub de siguranţă fixat │ │ X │ X│ │ │ │tilizându-se un cric│necorespunzător/lipsă │ │ │ │ │ │ │sau un elvator. Se │b) Palierele arborilor de transmi- │ │ X │ X│ │ │ │verifică atent zona │sie uzate excesiv │ │ │ │ │ │ │ambreiajului, a cu- │c) Cardan uzat excesiv │ │ X │ X│ │ │ │tiei de viteze, a │d) Cuplaje flexibile deteriorate │ │ X │ X│ │ │ │diferenţialului │e) Arbore deteriorat sau îndoit │ │ X │ │ │ │ │ │f) Suportul palierului fisurat sau │ │ X │ X│ │ │ │ │fixat necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │g) Protecţie deteriorată/lipsă la │ X │ X │ │ │ │ │ │arborii planetari │ │ │ │ │ │ │ │h) Modificare neautorizată a │ │ X │ │ │ │ │ │transmisiei │ │ │ │ │ │ │ │i) Comandă ambreiaj deformată/ │ X │ X │ │ │ │ │ │fixată necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │j) Acţionare greoaie a manetei sau │ X │ X │ │ │ │ │ │pedalei/lipsă siguranţă de asigura-│ │ │ │ │ │ │ │re a manetei sau pedalei pe ax │ │ │ │ │ │ │ │k) Manetă ambrei aj ruptă │ │ X │ │ │ │ │ │l) Levier selectare viteze fixat │ X │ X │ │ │ │ │ │nesigur/modificat sau sudat. │ │ │ │ │ │ │ │m) Arbore (cablu) ambreiaj fixat │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător. │ │ │ │ │ │ │ │n) Timonerie schimbător de viteze │ X │ X │ │ │ │ │ │fixată necorespunzător/modificată │ │ │ │ │ │ │ │constructiv │ │ │ │ │ │ │ │o) Fixare necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │ │ │schimbător de viteze pe traversă │ │ │ │ │ │ │ │sau tampoane; fixare nesigură a │ │ │ │ │ │ │ │traversei pe şasiu(ex. lipsă │ │ │ │ │ │ │ │şuruburi de fixare). │ │ │ │ │ │ │ │p) Lipsă transmisie longitudinală │ │ X │ │ │ │ │ │cazul autovehiculelor cu tracţiune │ │ │ │ │ │ │ │integrală │ │ │ │ │ │ │ │q) Joc şi/sau zgomot rulmenţi │ X │ │ │ │ │ │ │transmisie, inclusiv cruci │ │ │ │ │ │ │ │cardanice │ │ │ │ │ │ │ │r) Joc excesiv în orice articulaţie│ │ X │ │ │ │ │ │a transmisiei │ │ │ │ │ │ │ │s) Orice alt defect care împiedică │ │ X │ │ │ │ │ │mişcarea liberă a roţii motoare │ │ │ │ │ │ │ │t) Scurgeri ulei de transmisie │ X │ X │ │ │ │ │ │uşoare/abundente │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.8. │Stare, fixare carose-│Inspecţie vizuală.Se│a) Suport motor fisurat, desprins │ │ X │ X│ │ │rie (inclusiv ataş) │vor face verificări │de pe şasiu sau fixat nesigur │ │ │ │ │ │ │şi evaluări conform │b) Modificarea poziţiei motorului │ │ X │ │ │ │ │Anexei nr. 2 lit. G │faţă de modelul omologat (ex. din │ │ │ │ │ │ │ │montaj transversal în longitudinal │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │6.2. Caroserie │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │6.2.1. │Stare, fixare carose-│Inspecţie vizuală. │a) Panou, element lipsă sau dete- │ │ X │ X│ │ │rie (inclusiv ataş) │Se vor face verifi- │riorat care ar putea produce răniri│ │ │ │ │ │ │cări şi evaluări │b) Montant deformat, corodat │ │ X │ X│ │ │ │conform Anexei nr. 2│excesiv sau fisurat care poate │ │ │ │ │ │ │lit. G │genera deschiderea accidentală a │ │ │ │ │ │ │ │capotelor sau a uşilor │ │ │ │ │ │ │ │c) Neetanşeităţi care permit │ │ X │ X│ │ │ │ │pătrunderea gazelor de evacuare în │ │ │ │ │ │ │ │habitaclu │ │ │ │ │ │ │ │d) Caroserie modificată constructiv│ │ X │ X│ │ │ │ │sau reparată necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │e) Caroserie incompletă sau │ │ X │ │ │ │ │ │deteriorată │ │ │ │ │ │ │ │f) Caroserie corodată excesiv în │ │ X │ │ │ │ │ │zona compartimentului motor, │ │ │ │ │ │ │ │a portbagajului, a pasajelor │ │ │ │ │ │ │ │roţilor precum şi în zona de fixare│ │ │ │ │ │ │ │a suspensiei şi a punţilor │ │ │ │ │ │ │ │g) Caroseria sau un element de │ │ X │ X│ │ │ │ │caroserie nu este fixată/fixat │ │ │ │ │ │ │ │corespunzător astfel încât poate │ │ │ │ │ │ │ │produce răniri/poate cădea pe │ │ │ │ │ │ │ │carosabil │ │ │ │ │ │ │ │h) Dispozitiv de cuplare ataş │ │ │ X│ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.2. │Montare caroserie │Inspecţie vizuală. │a) Caroseria nu este fixată │ │ │ X│ │ │ │Se vor face verifi- │corespunzător │ │ │ │ │ │ │cări şi evaluări │b) Caroseria nu este fixată pe ca- │ │ X │ │ │ │ │conform Anexa 2 lit.│dru în aliniament │ │ │ │ │ │ │G │c) Element de fixare pe cadru fisu-│ │ X │ X│ │ │ │ │rat, lipsă sau slăbit │ │ │ │ │ │ │ │d) Caroserie fisurată sau corodată │ │ X │ X│ │ │ │ │excesiv la punctele de prindere pe │ │ │ │ │ │ │ │cadru │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.3. │Uşi şi dispozitive de│Inspecţie vizuală şi│a) Uşă care nu se deschide sau nu │ │ X │ │ │ │închidere uşi │funcţională. Se vor │se deschide corespunzător │ │ │ │ │ │ │face verificări şi │b) Uşă care se poate deschide │ │ X │ │ │ │ │evaluări conform │accidental sau care nu se închide │ │ │ │ │ │ │Anexei nr. 2 lit. G │sigur │ │ │ │ │ │ │ │c) Uşă, balama, dispozitiv de asi- │ X │ X │ │ │ │ │ │gurare slăbite, deteriorate/lipsă │ │ │ │ │ │ │ │d) Coroziuni excesive uşi │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.4. │Structura de │Inspecţie vizuală cu│a) Podea fisurată sau corodată │ │ X │ X│ │ │rezistenţă şi podea │autovehiculul pe │excesiv, fixată necorespunzător │ │ │ │ │ │(+E) │cric sau elevator. │b) Praguri, contrapraguri, contra- │ │ X │ │ │ │ │Se vor inspecta cu │aripi corodate excesiv │ │ │ │ │ │ │atenţie mărită zone-│c) Întărituri podea fisurate, de- │ │ X │ │ │ │ │le de îmbinare ale │formate sau corodate excesiv │ │ │ │ │ │ │caroseriei. Se vor │ │ │ │ │ │ │ │face verificări şi │ │ │ │ │ │ │ │evaluări conform │ │ │ │ │ │ │ │Anexa 2 lit. G │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.5. │Şa/scaun conducător │Inspecţie vizuală şi│a) Scaun/şa (inclusiv scaun ataş), │ │ X │ X│ │ │auto │funcţională │fixate necorespunzător pe caroserie│ │ │ │ │ │ │ │sau cadru sau cu o structură │ │ │ │ │ │ │ │defectă │ │ │ │ │ │ │ │b) Mecanismul de reglare a scaunu- │ │ X │ X│ │ │ │ │lui nu funcţionează corect │ │ │ │ │ │ │ │c) Scaun lipsă sau neomologat │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.6. │Alte scaune │Inspecţie vizuală │a) Scaune fixate nesigur/defecte │ X │ X │ │ │ │ │ │b) Scaune care nu au fost montate │ X │ X │ │ │ │ │ │în conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │c) Scaune lipsă sau configuraţia │ │ X │ │ │ │ │ │scaunelor nu corespunde cu CIV │ │ │ │ │ │ │ │d) Scaune neomologate │ │ X │ │ │ │ │ │e) Mâner de susţinere al pasageru- │ X │ │ │ │ │ │ │lui deteriorat sau lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.7. │Comenzi necesare │Inspecţie vizuală şi│Orice comandă necesară pentru a o- │ │ X │ X│ │ │conducătorului │funcţională │pera autovehiculul în siguranţă nu │ │ │ │ │ │ │ │funcţionează corect │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.8. │Alte echipamente şi │Inspecţie vizuală şi│a) Accesoriu sau echipament fixat │ │ X │ │ │ │accesorii interioare │funcţională │necorespunzător sau defect │ │ │ │ │ │şi exterioare (dacă │ │b) Accesoriu sau echipament neomo- │ │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │ │logat sau care nu corespunde │ │ │ │ │ │producător) │ │reglementărilor │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.9. │Apărători de noroi, │Inspecţie vizuală │a) Elemente slăbite, corodate │ X │ X │ │ │ │aripi, dispozitive │ │excesiv/rupte sau lipsă │ │ │ │ │ │antiîmproşcare (dacă │ │b) Spaţiu insuficient pentru roţi │ │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │ │c) Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 7. ALTE ECHIPAMENTE │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │7.1. │Stare, fixare centuri│Inspecţie vizuală şi│a) Centuri de siguranţă obligatorii│ │ X │ │ │ │de siguranţă, catara-│funcţională │lipsă sau nu au fost montate │ │ │ │ │ │me │ │b) Centură de siguranţă deteriorată│ │ X │ │ │ │ │ │c) Centură de siguranţă neomologată│ │ X │ │ │ │ │ │d) Dispozitivul de închidere este │ │ X │ │ │ │ │ │avariat sau nu funcţionează │ │ │ │ │ │ │ │corespunzător │ │ │ │ │ │ │ │e) Mecanismul de recuperare a │ │ X │ │ │ │ │ │centurii avariat sau nu funcţionea-│ │ │ │ │ │ │ │ză corect │ │ │ │ │ │ │ │f) Punct de ancorare deteriorat │ │ X │ X│ │ │ │ │excesiv │ │ │ │ │ │ │ │g) Punct de ancorare fixat │ │ X │ X│ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.2. │Încuietori şi dispo- │Inspecţie vizuală şi│a) Dispozitiv defect care nu previ-│ X │ │ │ │ │zitive antifurt │funcţională │ne furtul autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de închidere sau de │ │ X │ X│ │ │ │ │blocare defect sau funcţionând │ │ │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.3. │Avertizor acustic │Inspecţie vizuală şi│a) Nu funcţionează │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b) Comandă nesigură │ X │ │ │ │ │ │ │c) Neomologat │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.4. │Vitezometru │Inspecţie vizuală şi│a) Nu este montat conform cerinţe- │ │ X │ │ │ │ │funcţională în │lor │ │ │ │ │ │ │timpul probei în │b) Nu funcţionează sau lipseşte │ │ X │ │ │ │ │parcurs │c) Nu este iluminat │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 8. EMISII POLUANTE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8.1. Zgomot │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │8.1.1. │Sistem de reducere a │Inspecţie vizuală şi│a) Nivel de zgomot excesiv │ │ X │ │ │ │zgomotului (+E) │auditivă │b) Orice parte a sistemului de re- │ │ X │ X│ │ │ │ │ducere a zgomotului nesigură, lipsă│ │ │ │ │ │ │ │deteriorată, fixată incoresct sau │ │ │ │ │ │ │ │modificată în mod evident astfel │ │ │ │ │ │ │ │încât ar putea afecta în mod semni-│ │ │ │ │ │ │ │ficativ nivelul de zgomot │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │8.2. Gaze de evacuare │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8.2.1. Emisii │ │8.2.1.1.│Echipament de control│Inspecţie vizuală │Echipament de control al emisiilor │ │ X │ │ │ │al emisiilor de gaze │ │prevăzut de producător lipsă, modi-│ │ │ │ │ │ │ │ficat sau defect în mod evident │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │8.3. Alte aspecte referitoare la mediu │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │8.3.1. │Scurgeri de lichide │Inspecţie vizuală │Orice scurgere în exces de lichid │ │ X │ X│ │ │ │ │care poate afecta mediul ambiant │ │ │ │ │ │ │ │sau expune la riscuri pe alţi uti- │ │ │ │ │ │ │ │lizatori ai drumului │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │8.3.2. │Fum vizibil │Inspecţie vizuală │Fum în exces de orice culoare │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 9. ALTE VERIFICĂRI │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │9.1. │Autovehiculul în │Inspecţie vizuală │a) Reparaţii sau modificări │ X │ X │ X│ │ │ansamblu │sau prin utilizarea │necorespunzătoare ale oricărei │ │ │ │ │ │ │unui echipament │componente a autovehiculului │ │ │ │ │ │ │adecvat │b) Orice defect suplimentar consta-│ X │ X │ X│ │ │ │ │tat ce ar putea afecta siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │circulaţiei pe drumurile publice │ │ │ │ └────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┘E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializatReparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie sau modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate).DMi (defect minor) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconfermităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).DMa (defect major) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte necooformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).DP (defect periculos) - defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră.În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul " / ". In cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în conformitate cu definiţiile specifice.Prescurtări utilizate în tabel:CI - certificat de înmatriculareCIV - cartea de identitate a vehicululuiITP - inspecţie tehnică periodicăCategoriile Lle, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e sunt definite în reglementările RNTR 2----------Tabelul de la litera A "Plan de operaţiuni" din anexa 1 la reglementări a fost înlocuit cu tabelul din anexa 1, conform pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.B. Schemă efectuare ITP mopede şi motocicleteSchema prezentată nu este obligatorie, nu conţine toate punctele de verificare din planul de operaţiuni, este numai o recomandare a RAR. Inspectorii trebuie să se asigure în cazul în care nu respectă schema de mai sus că toate sistemele şi subansamblurile ce trebuie supuse verificării, conform planului de operaţiuni, au fost controlate.C. Aliniamentul roţilor la mopede şi motociclete cu 2 roţiOrice nealiniere vizibilă, suficientă pentru a afecta manevrabilitatea sau conducerea autovehiculului impune respingerea acestuia.D. Verificare anvelope  +  Anexa 2la ReglementăriPrevederi privind efectuarea ITP - clasele a II-a şi a III-aautovehicule, tractoare, precum şi remorcile acestoraA. Plan de operaţiuni*Font 7* ┌────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. crt.│Denumirea verificării│Metoda de control şi│ Defecte constatate │Cod defect│ │ │ │ aparatura necesară │ ├───┬───┬──┤ │ │ │ │ │DMi│DMa│DP│ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │0.1. │Verificare stare │Inspecţie vizuală │a) Placă lipsă sau fixată neco- │ │ X │ │ │ │plăci cu numărul de │ │respunzător astfel încât s-ar putea│ │ │ │ │ │înmatriculare, con- │ │desprinde de pe vehicul │ │ │ │ │ │cordanţă dintre plă- │ │b) Număr de înmatriculare ilizibil │ │ X │ │ │ │cile cu numărul de │ │sau lipsă │ │ │ │ │ │înmatriculare şi nu- │ │c) Numărul de înmatriculare de pe │ │ X │ │ │ │mărul de înmatricula-│ │placă nu este în concordanţă cu │ │ │ │ │ │re din documentele │ │documentele vehiculului │ │ │ │ │ │vehiculului (CI şi/ │ │d)Placă deteriorată/confecţionată │ X │ X │ │ │ │sau CIV) │ │artizanal │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │0.2. │Verificare concordan-│Inspecţie vizuală │a) Lipsă număr de identificare │ │ X │ │ │ │ţă dintre datele pre-│după curăţarea locu-│poansonat sau lipsă plăcuţă produ- │ │ │ │ │ │levate de pe vehicu- │rilor unde se află │cător cu număr de identificare de │ │ │ │ │ │hiculul prezentat la │poansonate numărul │la bord │ │ │ │ │ │ITP şi datele din CIV│de identificare şi │b) Număr de identificare incomplet,│ │ X │ │ │ │ │seria de motor sau │ilizibil parţial sau total │ │ │ │ │ │ │plăcuţele producă- │c) Număr de identificare neconform │ │ X │ │ │ │ │torului. │cu documentele sau înregistrările │ │ │ │ │ │ │Se verifică concor- │vehiculului │ │ │ │ │ │ │danţa dintre vehicu-│d) Vehiculul prezentat la ITP nu │ │ X │ │ │ │ │lul prezentat la ITP│corespunde cu datele din CIV │ │ │ │ │ │ │şi datele din CIV │privind: categoria, caroseria, │ │ │ │ │ │ │privind: categorie, │marca, tipul vehiculului, codul │ │ │ │ │ │ │caroserie, marcă, │motorului, seria motorului sau cu- │ │ │ │ │ │ │tip, număr de iden- │loarea │ │ │ │ │ │ │tificare poansonat │e) Număr de identificare sau serie │ │ X │ │ │ │ │sau ştanţat pe plă- │motor modificate sau poansonate │ │ │ │ │ │ │cuţa producătorului,│neconform │ │ │ │ │ │ │prindere plăcuţă │f) Suportul pe care se află poanso-│ │ X │ │ │ │ │producător, cod mo- │nat numărul de identificare este │ │ │ │ │ │ │tor, serie motor, │fixat artizanal pe vehicul (ex. │ │ │ │ │ │ │culoare │înconjurat de un cordon de sudură) │ │ │ │ │ │ │ │g) Vehiculul are aplicat un colant │ │ X │ │ │ │ │ │de altă culoare decât cea din CIV │ │ │ │ │ │ │ │pe o suprafaţă mai mare de 50% din │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţa vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │h) Motor cu alt sistem de alimenta-│ │ X │ │ │ │ │ │re decât cel din CIV (ex. motor cu │ │ │ │ │ │ │ │sistem de alimentare dual benzină +│ │ │ │ │ │ │ │GPL/GNC sau modificarea sistemului │ │ │ │ │ │ │ │de alimentare al motorului) │ │ │ │ │ │ │ │i) Serie rezervor GPL/GNC nu este │ │ X │ │ │ │ │ │menţionată sau este diferită de cea│ │ │ │ │ │ │ │din CIV │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 1. SISTEM DE FRÂNARE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1 Stare mecanică şi funcţionare │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.1.1. │Ax pedală frână de │Inspecţie vizuală şi│a) Efort excesiv la acţionarea │ │ X │ │ │ │serviciu/ax manetă de│funcţională a compo-│pedalei/manetei │ │ │ │ │ │frână │nentelor, în timp ce│b) Uzură avansată sau joc excesiv │ │ X │ │ │ │ │sistemul de frânare │c) Lipsă siguranţă la pedală │ │ │ X│ │ │ │este acţionat │ │ │ │ │ │ │ │Notă: Autovehiculele│ │ │ │ │ │ │ │cu servofrână trebu-│ │ │ │ │ │ │ │ie inspectate cu │ │ │ │ │ │ │ │motorul oprit │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.2. │Pedală/manetă de │Inspecţie vizuală şi│a) Cursă excesivă sau insuficientă │ │ X │ │ │ │frână şi cursa dispo-│funcţională a compo-│a dispozitivului de acţionare │ │ │ │ │ │zitivului de acţiona-│nentelor, în timp ce│b) Dispozitivul de acţionare nu re-│ │ X │ │ │ │re a frânei │sistemul de frânare │vine corect la poziţia iniţială │ │ │ │ │ │ │este acţionat │c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost│ X │ │ │ │ │ │Notă: Autovehiculele│prevăzută de producător) uzată, │ │ │ │ │ │ │cu servofrână │fixată incorect sau lipsă │ │ │ │ │ │ │trebuie inspectate │d)Dispozitivul de acţionare │ │ X │ │ │ │ │cu motorul oprit │deformat excesiv, fisurat, rupt │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.3. │Pompă de vacuum sau │Inspecţie vizuală şi│a) Presiune insuficientă/vacuum │ │ X │ X│ │ │compresor şi rezer- │funcţională a compo-│insuficient pentru asigurarea unei │ │ │ │ │ │voare de aer │nentelor la presiu- │frânări repetate (cel puţin două │ │ │ │ │ │ │nea normală de lucru│frânări), după declanşarea semnalu-│ │ │ │ │ │ │verificarea funcţio-│lui de avertizare (sau dacă mano- │ │ │ │ │ │ │nării dispozitivului│metrul indică o valoare de pericol)│ │ │ │ │ │ │de avertizare a su- │b) Intervalul de timp pentru refa- │ │ X │ │ │ │ │papei multicircuit │cerea presiunii în instalaţie mai │ │ │ │ │ │ │sau de suprapresiune│mare de 7s │ │ │ │ │ │ │Se verifică interva-│c) Supapa de protecţie multicircuit│ │ X │ │ │ │ │lul de timp necesar │sau supapa de suprapresiune mi │ │ │ │ │ │ │compresorului pentru│funcţionează │ │ │ │ │ │ │realizarea presiunii│d) Pierdere de aer care provoacă o │ │ X │ │ │ │ │de lucru în sistemul│scădere importantă de presiune sau │ │ │ │ │ │ │de frânare după ce │pierdere de aer perceptibilă audi- │ │ │ │ │ │ │se apasă pedala de │tiv │ │ │ │ │ │ │frână repetat cu mo-│e) Deteriorare exterioară care │ │ X │ X│ │ │ │torul oprit │poate afecta funcţionarea sistemu- │ │ │ │ │ │ │ │lui de frânare │ │ │ │ │ │ │ │f) Pompa de vacuum deteriorată sau │ │ X │ │ │ │ │ │nefuncţională │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.4. │Manometru sau indica-│Verificare funcţio- │Funcţionarea incorectă/nefuncţiona-│ X │ X │ │ │ │tor pentru presiune │nală │rea indicatorului sau a manometru- │ │ │ │ │ │scăzută │ │lui │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.5. │Supapă de comandă a │Inspecţie vizuală, │a) Uzată excesiv, fisurată sau de- │ │ X │ │ │ │frânei cu acţionare │funcţională şi audi-│teriorată │ │ │ │ │ │manuală │tivă a componentelor│b) Dispozitiv de acţionare a supa- │ │ X │ │ │ │ │în timp ce sistemul │pei nesigur sau supapă fixată │ │ │ │ │ │ │de frânare este │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │acţionat │c) Pierderi de aer în sistem, co- │ │ X │ │ │ │ │ │nexiuni nesigure │ │ │ │ │ │ │ │d) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.6. │Element de acţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Sistemul de blocare al mecanis- │ │ X │ │ │ │frână de mână, levier│funcţională a │mului cu clichet funcţionează │ │ │ │ │ │de comandă frână de │componentelor în │necorepunzător │ │ │ │ │ │mână, mecanism cu │timp ce sistemul de │b) Uzură excesivă a axului levieru-│ │ X │ │ │ │clichet frână de mână│frânare este acţio- │lui sau a mecanismului cu clichet │ │ │ │ │ │frână de mână cu │nat │al levierului │ │ │ │ │ │acţionare electrică │ │c) Cursă prea mare a levierului │ │ X │ │ │ │ │ │(reglaj incorect) │ │ │ │ │ │ │ │d) Element de acţionare lipsă, de- │ │ X │ │ │ │ │ │teriorat sau nefuncţional │ │ │ │ │ │ │ │e) Funcţionare incorectă, indicato-│ │ X │ │ │ │ │ │rul de avertizare indică o funcţio-│ │ │ │ │ │ │ │nare defectuasă │ │ │ │ │ │ │ │f) Elemente deteriorate sau reglate│ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │g) Sistem inoperant (cursă prea │ │ X │ │ │ │ │ │mică, prea mare sau orice element │ │ │ │ │ │ │ │deteriorat sau reglat necorepunză- │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.7. │Supape de frânare, │Inspecţie vizuală, │a) Supapă deteriorată/neetanţă │ │ X │ X│ │ │(supape de comandă, │funcţională şi audi-│(pierderi de aer în exces) │ │ │ │ │ │supape de descărcare,│tivă a componentelor│b) Pierderi de ulei la compresor │ X │ X │ │ │ │regulator de presiune│în timp ce sistemul │reduse/importante │ │ │ │ │ │etc.) │de frânare este │c) Supapă fixată sau montată │ │ X │ │ │ │ │acţionat │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │d) Pierderi de lichid de frână re- │ │ X │ X│ │ │ │ │duse/importante │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.8 │Elemente de cuplare │Deconectarea şi re- │a) Robineţi de închidere sau venti-│ │ X │ │ │ │ale frânelor │conectarea tuturor │le cu etanşare automată defecte │ │ │ │ │ │(semi)remorcii │elementelor de cu- │b) Fixare necorespunzătoare/montaj │ X │ X │ │ │ │(electrice şi pneuma-│plare ale sistemelor│necorespunzător │ │ │ │ │ │tice) │de frânare distre │c) Pierderi excesive de aer │ │ X │ X│ │ │ │autovehiculul │d) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ X│ │ │ │tractor şi (semi)re-│ │ │ │ │ │ │ │morcă │ │ │ │ │ │ │ │Inspecţie vizuală, │ │ │ │ │ │ │ │funcţională şi audi-│ │ │ │ │ │ │ │tivă a componentelor│ │ │ │ │ │ │ │în timp ce sistemul │ │ │ │ │ │ │ │de frânare este │ │ │ │ │ │ │ │acţionat │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.9. │Rezervoare de aer │Inspecţie vizuală şi│a) Deteriorate, corodate/neetanşe │ X │ X │ │ │ │comprimat │autidivă │b) Robinet de purjare a apei defect│ X │ X │ │ │ │ │ │c) Fixare sau montare necorespunză-│ │ X │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.10 │Dispozitiv servofrână│Inspecţie vizuală a │a) Dispozitiv servofrână deteriorat│ │ X │ │ │ │pompă centrală de │componentelor în │sau ineficient │ │ │ │ │ │frână (pentru siste- │timp ce sistemul de │b) Pompă centrală neetanşă/defectă │ │ X │ X│ │ │mul de frânare hidra-│frânare este acţio- │(pierde presiunea la apăsarea │ │ │ │ │ │ulic) │nat │constantă a pedalei sau la acţiona-│ │ │ │ │ │ │ │rea manetei) │ │ │ │ │ │ │ │c) Fixare necorespunzătoare a │ │ X │ X│ │ │ │ │pompei centrale de frână │ │ │ │ │ │ │ │rea manetei) │ │ │ │ │ │ │ │d) Cantitate insuficientă a lichi- │ │ X │ │ │ │ │ │dului de frână │ │ │ │ │ │ │ │e) Lipsă capac rezervor lichid de │ X │ │ │ │ │ │ │frână │ │ │ │ │ │ │ │f) Martor nivel lichid de frână │ X │ │ │ │ │ │ │aprins sau defect │ │ │ │ │ │ │ │g) Funcţionare defectuasă a dispo- │ X │ │ │ │ │ │ │zitivului de avertizare în caz de │ │ │ │ │ │ │ │nivel insuficient al lichidului de │ │ │ │ │ │ │ │frână (dacă a fost prevăzut de pro │ │ │ │ │ │ │ │ducător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.11. │Conducte de frână │Inspecţie vizuală a │a) Risc iminent de fisurare sau │ │ X │ X│ │ │rigide │componentelor în │rupere │ │ │ │ │ │ │timp ce sistemul de │b) Conductă sau conexiune neetanşă │ │ X │ X│ │ │ │frânare este │(pierderi reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │acţionat │c) Deteriorări sau coroziuni │ │ X │ X│ │ │ │ │excesive (conform pct. C) │ │ │ │ │ │ │ │d) Conductă poziţionată necorespun-│ │ X │ │ │ │ │ │zător │ │ │ │ │ │ │ │e) Conductă fisurată sau ruptă │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.12. │Racorduri flexibile │Inspecţie vizuală a │a) Risc iminent de fisurare sau │ │ X │ X│ │ │de frână │componentelor în │rupere │ │ │ │ │ │ │timp ce sistemul de │b) Racord deteriorat, cu punte de │ X │ X │ │ │ │ │frânare este │frecare, răsucit sau prea scurt │ │ │ │ │ │ │acţionat │c) Racord sau conexiune neetanşă │ │ X │ X│ │ │ │ │(pierderi reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │ │d) Umflare excesivă la presiune │ │ X │ X│ │ │ │ │e) Racord cu porozităţi │ │ X │ │ │ │ │ │f) Racord fisurat sau rupt │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.13. │Garnituri de fricţiu-│Inspecţie vizuală │a) Uzură excesivă (la o roată/la │ │ X │ X│ │ │ne (plăcuţe, saboţi) │acolo unde există │mai multe roţi) │ │ │ │ │ │ │zonă de vizitare │b) Garnituri contaminate cu ulei │ │ X │ X│ │ │ │ │sau unsoare (la o roată/la mai │ │ │ │ │ │ │ │multe roţi) │ │ │ │ │ │ │ │c) Lipsă │ │ │ X│ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.14. │Tamburi şi discuri de│Inspecţie vizuală, │a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri,│ │ X │ X│ │ │frână │inclusiv în zona de │spărturi, fixare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ventilaţie │sau alte defecte care compromit si-│ │ │ │ │ │ │ │guranţa (la o roată/la mai multe │ │ │ │ │ │ │ │roţi) │ │ │ │ │ │ │ │b) Tamburi sau discuri ancrasate cu│ │ X │ X│ │ │ │ │ulei sau unsoare (la o roată/la mai│ │ │ │ │ │ │ │multe roţi). │ │ │ │ │ │ │ │c) Tambur sau disc lipsă │ │ │ X│ │ │ │ │d) Platou fixat necorespunzător, │ │ X │ │ │ │ │ │joc platou │ │ │ │ │ │ │ │e) Joc disc de frână │ │ │ X│ │ │ │ │f) Disc frână deformat sau tambur │ │ X │ X│ │ │ │ │ovalizat (la o roată/la mai multe │ │ │ │ │ │ │ │roţi) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.15. │Cabluri de frână, le-│Inspecţie vizuală şi│a) Cabluri deteriorate/înnodate │ │ X │ X│ │ │viere şi conexiuni, │funcţională a compo-│b) Componente corodate sau uzate │ │ X │ X│ │ │tije de acţionare │nentelor în timp ce │excesiv │ │ │ │ │ │ │sistemul de frânare │c) Cabluri, leviere, tije sau co- │ │ X │ │ │ │ │este acţionat │nexiuni fixate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │d) Ghidaje de cabluri necorespunză-│ │ X │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │e) Orice element care poate împie- │ │ X │ │ │ │ │ │dica mişcarea liberă a elementelor │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de frânare │ │ │ │ │ │ │ │f) Cursă necorespunzătoare a timo- │ │ X │ │ │ │ │ │neriei datorită reglajului incorect│ │ │ │ │ │ │ │sau uzurii excesive │ │ │ │ │ │ │ │g) Lipsă cabluri sau elemente ale │ │ │ X│ │ │ │ │timoneriei │ │ │ │ │ │ │ │h) Conexiune necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │ │cablurilor sau a tijelor │ │ │ │ │ │ │ │i) Cabluri ce nu asigură funcţiona-│ │ X │ │ │ │ │ │litatea sau tije de acţionare │ │ │ │ │ │ │ │defecte │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.17. │Regulator automat al │Inspecţie vizuală şi│a) Timonerie defectă │ │ X │ │ │ │frânării în funcţie │funcţională în timp │b) Timonerie reglată necorespunză- │ │ X │ │ │ │de încărcare │ce sistemul de frâ- │tor │ │ │ │ │ │ │nare este acţionat │c) Mecanism blocat (gripat), sau │ │ X │ X│ │ │ │ │ineficient │ │ │ │ │ │ │ │d) Regulator lipsă sau modificat │ │ │ │ │ │ │ │e) Lipsa plăcuţei cu datele tehni- │ X │ │ │ │ │ │ │ce principale (la vehicule clasa │ │ │ │ │ │ │ │a III-a) │ │ │ │ │ │ │ │f) Date ilizibile pe plăcuţă │ X │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.18. │Dispozitiv de reglare│Inspecţie vizuală şi│a) Dispozitiv deteriorat, gripat, │ │ X │ │ │ │a jocului │funcţională a compo-│cu mişcare anormală, uzat excesiv │ │ │ │ │ │ │nentelor în timp ce │sau reglat necorespunzător │ │ │ │ │ │ │sistemul de frânare │b) Dispozitiv de reglare a jocului │ │ X │ │ │ │ │este acţionat │defect │ │ │ │ │ │ │ │c) Dispozitiv de reglare a jocului │ │ X │ │ │ │ │ │montat incorect │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.19. │Frână de încetinire │Inspecţie vizuală şi│a) Montare incorectă, conexiuni │ │ X │ │ │ │(dacă a fost prevăzu-│prin probe în │necorespunzătoare sau deteriorate │ │ │ │ │ │tă de producător sau │parcurs │b) Funcţionare necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │dacă este obligato- │ │sau lipsă │ │ │ │ │ │rie) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.20. │Acţionare automată a │Deconectarea cuplei │Frâna (semi)remorcii nu acţio- │ │ │ X│ │ │frânei (semi)remorcii│de frânare dintre │nează automat la deconectarea │ │ │ │ │ │ │autovehicul şi │dispozitivului de cuplare │ │ │ │ │ │ │(semi)remorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.21. │Ansamblu sistem de │Inspecţie vizuală şi│a) Alte componente (pompă antigel, │ │ X │ X│ │ │frânare │auditivă │uscătorul de aer etc.) corodate │ │ │ │ │ │ │ │excesiv/deteriorate astfel încât │ │ │ │ │ │ │ │afectează funcţionalitatea sistemu-│ │ │ │ │ │ │ │lui de frânare │ │ │ │ │ │ │ │b) Pierderi excesive antigel/aer │ X │ X │ │ │ │ │ │c) Orice altă componentă fixată sau│ │ X │ │ │ │ │ │montată necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │d) Reparaţii/modificări │ │ │ │ │ │ │ │necorespunzătoare*1) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.22. │Supape de testare │Inspecţie vizuală │a) Lipsă │ │ X │ │ │ │(dacă au fost prevă- │ │b) Deteriorate, neutilizabile/ │ X │ X │ │ │ │zute de producător) │ │neetanşe │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.2.1. │Performanţă (+E) │Inspecţie pe standul│a) Forţă de frânare necorespunză- │ │ X │ X│ │ │ │de frânare cu role │toare pe una/mai multe roţi │ │ │ │ │ │ │sau prin probe în │b) Dezechilibru forţelor de frânare│ │ X │ │ │ │ │parcurs │de la roţile aceleiaşi punţi este │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna │mai mare de 30% │ │ │ │ │ │ │gradual până la │În cazul frânării în parcurs, vehi-│ │ │ │ │ │ │obţinerea efortului │culul deviază excesiv de la tra- │ │ │ │ │ │ │maxim │iectoria rectilinie │ │ │ │ │ │ │Pentru autovehicule-│c) Forţa de frânare nu variază │ │ X │ │ │ │ │le destinate învăţă-│gradual (blocarea bruscă a frânei) │ │ │ │ │ │ │rii conducerii şi │d) Frânare anormală a oricăreia │ │ X │ │ │ │ │pentru cele adaptate│dintre roţi (de ex. întârziere │ │ │ │ │ │ │conducerii de către │excesivă la frânare) │ │ │ │ │ │ │o persoană cu │e) Varianţia excesivă a forţei de │ │ │ │ │ │ │handicap se va │frânare în timpul frânării │ │ │ │ │ │ │efectua o probă su- │f) Zgomot la roată în timpul │ X │ │ │ │ │ │plimentară de frâna-│frânării │ │ │ │ │ │ │re cu acţionarea │ │ │ │ │ │ │ │dispozitivului su- │ │ │ │ │ │ │ │plimentar │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.2.2. │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul│Coeficient de frânare mai mic decât│ │ │ X│ │ │ │de frânare cu role │următoarele valori: │ │ │ │ │ │ │(cu utilizarea, după│Vehicule înmatriculate pentru prima│ │ │ │ │ │ │caz, a dispozitivu- │dată după 28.07.2010: │ │ │ │ │ │ │lui de măsurare a │ - Categoria N(1): 50% │ │ │ │ │ │ │forţei la pedală, a │ - Categoria M(1): 58% │ │ │ │ │ │ │dispozitivului de │ - Categoria M(2) şi M(3): 50% │ │ │ │ │ │ │măsurare a presiunii│ - Categoria N(2) şi N(3): 50% │ │ │ │ │ │ │în instalaţia de │ - Categoria O(1) O(3) şi O(4): │ │ │ │ │ │ │frânare, a dispozi- │ - în cazul semiremorcilor: 45% │ │ │ │ │ │ │tivului de ancorare)│ - în cazul remorcilor cu proţap: │ │ │ │ │ │ │sau prin probe în │50% │ │ │ │ │ │ │parcurs folosind un │Vehiculele înmatriculate pentru │ │ │ │ │ │ │decelerometru cu │prima dată înainte de 28.07.2010: │ │ │ │ │ │ │compensare şi înre- │Categoria N(1): 45% │ │ │ │ │ │ │gistrare şi, după │Categoria M(1) M(3) şi M(4): 50%*2)│ │ │ │ │ │ │caz, dispozitiv de │Categoria N(2) şi N(3): 43%*3) │ │ │ │ │ │ │măsurare a efortului│Categoria O(1) O(3) şi O(4): 40%*4)│ │ │ │ │ │ │la pedală │Valorile minime admisibile ale │ │ │ │ │ │ │Pentru autovehicule │deceleraţiei maxime în cazul probei│ │ │ │ │ │ │destinate învăţării │în parcurs sunt precizate în anexa │ │ │ │ │ │ │conducerii şi pentru│nr. 11 la reglementări │ │ │ │ │ │ │cele adaptate condu-│ │ │ │ │ │ │ │cerii de către o │ │ │ │ │ │ │ │persoană cu handicap│ │ │ │ │ │ │ │se va efectua o pro-│ │ │ │ │ │ │ │bă suplimentară de │ │ │ │ │ │ │ │frănare cu acţiona- │ │ │ │ │ │ │ │rea dispozitivului │ │ │ │ │ │ │ │suplimentar │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat)│ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.3.1. │Performanţă (+E) │Înspecţie pe standul│a) Forţă de frânare necorepunzătoa-│ │ X │ X│ │ │ │de frânare cu role │re pe una/mai multe roţi │ │ │ │ │ │ │sau prin probe în │b) Dezechilibrul forţelor de frâna-│ │ X │ │ │ │ │parcurs │re de la roţile aceleiaşi punţi │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna │este mai mare de 30% │ │ │ │ │ │ │gradual până la │În cazul frânării în parcurs, auto-│ │ │ │ │ │ │obţinerea efortului │vehiculul deviază excesiv de la │ │ │ │ │ │ │maxim │traiectoria rectilinie │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│c) Forţa de frânare nu variază │ │ X │ X│ │ │ │11 la reglementări │gradual (blocarea bruscă a frânei) │ │ │ │ │ │ │ │d) Întârziere excesivă în frânarea │ │ X │ │ │ │ │ │oricărei roţi │ │ │ │ │ │ │ │e) Varianţie excesivă a forţei de │ │ X │ │ │ │ │ │frânare în timpul frânării │ │ │ │ │ │ │ │f) Zgomot la roată în timpul frână-│ X │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.3.2. │Eficacitate (+E) │Încercare pe standul│Eficacitatea mai mică de 50%*5) din│ │ │ X│ │ │ │de frânare sau prin │eficacitatea frânei de serviciu de-│ │ │ │ │ │ │probe în parcurs │finită la punctul 1.2.2. în raport │ │ │ │ │ │ │folosind un decele- │cu masa totală maximă autorizată │ │ │ │ │ │ │rometru cu compensa-│ori, în cazul semiremorcilor, cu │ │ │ │ │ │ │re şi înregistrare │suma maselor autorizate pe axe │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │1.4. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (când nu este frână de securitate) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │1.4.1 │Performanţă (+E) │Înspecţie pe standul│a) Frâna nu acţionează pe una/mai │ │ X │ X│ │ │ │de frânare sau prin │multe roţi │ │ │ │ │ │ │probe în parcurs │În cazul frânării în parcurs, vehi-│ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna │culul deviază excesiv de la │ │ │ │ │ │ │gradual până la ob- │traiectoria rectilinie │ │ │ │ │ │ │ţinerea efortului │b) Întârziere excesivă în frânarea │ │ X │ │ │ │ │maxim │oricărei roţi │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│c) Zgomot la roată în timpul frână-│ X │ │ │ │ │ │11 la reglementări │rii │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.4.2. │Eficacitate (+E) │Înspecţie pe standul│Coeficient de frânare mai mic │ │ X │ │ │ │ │de frânare sau prin │de 16% sau 1,6 m/s², după caz, │ │ │ │ │ │ │probe în parcurs fo-│pentru toate categoriile de │ │ │ │ │ │ │losind un decelero- │vehicule │ │ │ │ │ │ │metru cu compensare │ │ │ │ │ │ │ │şi înregistrare sau │ │ │ │ │ │ │ │cu vehiculul pe o │ │ │ │ │ │ │ │pantă cu unghi de │ │ │ │ │ │ │ │înclinare cunoscut │ │ │ │ │ │ │ │Se acţionează frâna │ │ │ │ │ │ │ │gradual până la │ │ │ │ │ │ │ │obţinerea efortului │ │ │ │ │ │ │ │maxim │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│ │ │ │ │ │ │ │11 la reglementări │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.5. │Performanţă frână de │Probe funcţionale în│a) Forţa de frânare nu variază │ │ X │ │ │ │încetinire │parcurs │gradual (nu se aplică la frâna de │ │ │ │ │ │ │ │încetinire pe evacuare) │ │ │ │ │ │ │ │b) Sistem inoperant │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.6. │Sistem antiblocare │Inspecţie vizuală │a) Dispozitivul de avertizare nu │ │ X │ │ │ │(ABS) │ │funcţionează corespunzător │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitivul de avertizare │ │ X │ │ │ │ │ │indică funcţionarea necorespunză- │ │ │ │ │ │ │ │toare a sistemului │ │ │ │ │ │ │ │c) Senzorii de turaţie a roţii │ │ X │ │ │ │ │ │lipsă sau deterioraţi │ │ │ │ │ │ │ │d) Instalaţie electrică deteriorată│ │ X │ │ │ │ │ │e) Alte componente lipsă sau │ │ X │ │ │ │ │ │deteriorate │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │1.1.7. │Sistem electronic de │Inspecţie vizuală a │a) Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │frânare (EBS) │dispozitivului de │dispozitivului de avertizare │ │ │ │ │ │ │avertizare │b) Dispozitivul de avertizare │ │ X │ │ │ │ │ │indică funcţionarea necorespunză- │ │ │ │ │ │ │ │toare a sistemului │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 2. SISTEM DE DIRECŢIE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1 Stare mecanică │ │2.1.1. │Stare, fixare, │Inspecţie vizuală cu│a) Sistem de direcţie greu mane- │ │ X │ │ │ │funcţionare sistem │vehiculul pe canal, │vrabil │ │ │ │ │ │de direcţie (+E) │cric de canal sau e-│b) Axul sectorului de angrenare ră-│ │ X │ X│ │ │ │levator cu roţile │sucit sau caneluri uzate │ │ │ │ │ │ │suspendate │c) Uzură excesivă a axului de sec- │ │ X │ X│ │ │ │Volanul este rotit │torului angrenare │ │ │ │ │ │ │stânga-dreapta sau │d) Deplasare excesivă a axului sec-│ │ X │ X│ │ │ │roţile punţii │torului de angrenare │ │ │ │ │ │ │directoare sunt de- │e) Neetanşeitaţi ale casetei │ X │ X │ │ │ │ │plasate stânga- │(scurgeri reduse/importante) │ │ │ │ │ │ │dreapta pe întreaga │ │ │ │ │ │ │ │cursă │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.2. │Stare, fixare casetă │Inspecţie vizuală a │a) Fixare necorespunzătoare a case-│ │ X │ X│ │ │de direcţie (+E) │fixării casetei de │tei │ │ │ │ │ │ │direcţie │b) Găuri de fixare ovalizate │ │ X │ X│ │ │ │Cu vehiculul aflat │c) Şuruburi de fixare rupte/lipsă │ │ X │ X│ │ │ │aflat pe canal, se │d) Casetă de direcţie fisurată/ │ │ X │ X│ │ │ │roteşte volanul │spartă │ │ │ │ │ │ │stânga-dreapta │ │ │ │ │ │ │ │Se poate folosi un │ │ │ │ │ │ │ │detector de jocuri │ │ │ │ │ │ │ │corespunzător │ │ │ │ │ │ │ │În cazul în care se │ │ │ │ │ │ │ │utilizează un eleva-│ │ │ │ │ │ │ │tor, se deplasează │ │ │ │ │ │ │ │manual roţile │ │ │ │ │ │ │ │stânga-dreapta │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.3. │Jocuri în sistemul │Inspecţie vizuală a │a) Mişcare relativă între componen-│ │ X │ X│ │ │de direcţie (+E) │componentelor timo- │tele sistemului ce ar trebui să │ │ │ │ │ │ │neriei direcţiei în │fie fixe │ │ │ │ │ │ │ceea ce priveşte │b) Joc excesiv în articulaţiile │ │ X │ X│ │ │ │uzura, fisurile şi │mecanismului de direcţie │ │ │ │ │ │ │siguranţa în timp ce│c) Deformări/fisuri ale oricărui e-│ │ X │ X│ │ │ │volanul este rotit │lement │ │ │ │ │ │ │stânga-dreapta, cu │d) Lipsă dispozitive de blocare la │ │ X │ │ │ │ │autovehiculul pe ca-│bracarea roţilor │ │ │ │ │ │ │nal utilizând un │e) Aliniere defectuoasă a compo- │ │ X │ │ │ │ │detector de jocuri │nentelor (ex. bară de comandă a │ │ │ │ │ │ │corespunzător sau pe│direcţiei, bară de conexiune). │ │ │ │ │ │ │elevator deplasînd │f) Reparaţii/modificări necorespun-│ │ X │ X│ │ │ │manual roţile punţii│zătoare │ │ │ │ │ │ │directoare │g) Burduf de protecţie la praf │ X │ X │ │ │ │ │stânga-dreapta │deteriorat/lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.4. │Funcţionare elemente │Inspecţie vizuală a │a) Cursă incompletă a sistemului de│ │ X │ │ │ │mecanice de legătură │mişcării elementelor│direcţie la acţionarea acestuia │ │ │ │ │ │la sistemul de │timoneriei în timp │(lovirea de o parte fixă a │ │ │ │ │ │direcţie (E+) │ce volanul │şasiului) │ │ │ │ │ │ │este rotit, cu roţi-│b) Limitatoare mecanice de cursă │ │ X │ │ │ │ │le pe sol şi moto- │nefuncţionale sau lipsă (dacă au │ │ │ │ │ │ │rul în funcţiune. Cu│fost prevăzute de producător │ │ X │ X│ │ │ │vehiculul pe un ca- │c) Atingerea componentelor. │ │ │ │ │ │ │nal sau elevator se │ │ │ │ │ │ │ │roteşte volanul │ │ │ │ │ │ │ │stânga-dreapta până │ │ │ │ │ │ │ │la cursa maximă │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.1.5. │Stare, fixare, │Verificarea servo- │a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/ │ │ X │ X│ │ │funcţionare şi │direcţiei şi a nive-│importante) │ │ │ │ │ │etanşietate servo- │lului de lichid hi- │b) Nivel redus de lichid │ X │ X │ │ │ │direcţie │draulic din rezervor│c) Mecanismul nu funcţionează │ │ X │ X│ │ │ │(dacă este vizibil) │d) Mecanism fixat necorepunzător/ │ │ │ │ │ │ │Cu roţile pe sol şi │fisurat │ │ │ │ │ │ │cu motorul funcţio- │e) Conducte care freacă/poziţionate│ │ X │ X│ │ │ │nând se verifică │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │dacă servodirecţia │f) Reparaţii/modificări │ │ │ │ │ │ │funcţionează corect │necorespunzătoare │ │ X │ X│ │ │ │ │g) Conducte, furtunuri deteriorate/│ │ │ │ │ │ │ │uzate sau corodate excesiv │ │ X │ │ │ │ │ │h) Zgomot anormal la pompă în │ │ │ │ │ │ │ │timpul funcţionării │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │2.2. Volan şi coloană volan │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │2.2.1. │Stare, fixare │Cu roţile pe sol, se│a) Deplasare relativă între volan │ │ X │ │ │ │ghidon/volan │oscilează volanul │şi coloana de direcţie care │ │ │ │ │ │ │dintr-o │indică un joc excesiv │ │ │ │ │ │ │parte în alta │b) Lipsa dispozitivului de reţinere│ │ X │ X│ │ │ │într-un plan perpen-│(siguranţei) pe butucul volanului │ │ │ │ │ │ │dicular pe coloana │c) Butucul, coroana, spiţele │ │ X │ X│ │ │ │de direcţie şi se │volanului sau ghidonul fisurate │ │ │ │ │ │ │aplică de jos în sus│sau fixate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │şi de sus în jos │ │ │ │ │ │ │ │o forţă slabă │ │ │ │ │ │ │ │Se inspectează │ │ │ │ │ │ │ │vizual jocurile │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.2.2. │Stare, fixare coloană│Se împinge şi se │a) Joc excesiv axial al centrului │ │ X │ │ │ │volan, cuplaj │trage de volan │volanului în raport cu coloana │ │ │ │ │ │ │în linie cu coloana,│cu coloana │ │ │ │ │ │ │ se împinge de │b) Joc excesiv radial al centrului │ │ X │ │ │ │ │volan în diferite │volanului în raport cu coloana │ │ │ │ │ │ │direcţii │c) Joc anormal în cuplajul elastic │ │ X │ │ │ │ │perpendiculare pe │sau cardanic (cuplaj deteriorat) │ │ │ │ │ │ │coloana de direcţie │d) Fixare defectuoasă a coloanei │ │ X │ X│ │ │ │Se verifică vizual │e) Reparaţie sau modificare │ │ │ X│ │ │ │jocul şi starea cu- │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │plajelor elastice │ │ │ │ │ │ │ │sau a altor articu- │ │ │ │ │ │ │ │laţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.3. │Joc la volan │Cu motorul în │Joc excesiv (de exemplu un punct de│ │ X │ X│ │ │ │funcţiune în cazul │pe coroana colanului poate fi rotit│ │ │ │ │ │ │vehiculelor cu │pe un arc de cerc pe o distanţă mai│ │ │ │ │ │ │servodirecţie şi cu │mare de o cincime din diametrul │ │ │ │ │ │ │roţile în poziţie │volanului fără ca roţile directoare│ │ │ │ │ │ │dreaptă se roteşte │să se mişte) │ │ │ │ │ │ │uşor volanul │ │ │ │ │ │ │ │stânga-dreapta, │ │ │ │ │ │ │ │pe cât posibil fără │ │ │ │ │ │ │ │a se mişca roţile. │ │ │ │ │ │ │ │Se verifică vizual │ │ │ │ │ │ │ │mişcarea liberă │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.4. │Aliniament roţi │Verificarea │Roţi nealineate în mod evident │ │ X │ │ │ │ │aliniamentului │ │ │ │ │ │ │ │Control vizual │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.5. │Stare, fixare punte │Inspecţie vizuală │a) Componente deteriorate/fisurate │ │ X │ X│ │ │directoare remorci │sau utilizând un │b) Mişcare neuniformă/joc excesiv │ │ X │ X│ │ │(+E) │detector de jocuri │c) Fixare defectuasă │ │ │ │ │ │ │corespunzător │ │ │ │ │ │ │ │Se decuplează │ │ │ │ │ │ │ │remorca şi apoi pro-│ │ │ │ │ │ │ │ţapul este rotit │ │ │ │ │ │ │ │stânga-dreapta sau │ │ │ │ │ │ │ │roţile punţii │ │ │ │ │ │ │ │directoare sunt de- │ │ │ │ │ │ │ │plasate stânga- │ │ │ │ │ │ │ │dreapta până la │ │ │ │ │ │ │ │cursa maximă │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │2.6. │Servodirecţie │Inspecţie vizuală şi│a) Ledul indicator de defecţiuni al│ │ X │ │ │ │electronică (EPS) │verificarea concor- │servodirecţiei electronice indică │ │ │ │ │ │ │danţei dintre pozi- │o funcţionare necorespunzătoare a │ │ │ │ │ │ │ţia volanului şi po-│sistemului │ │ │ │ │ │ │ziţia roţilor în │b) Neconcordanţă între poziţia vo- │ │ X │ X│ │ │ │momentul pornirii │lanului şi poziţia roţilor │ │ │ │ │ │ │sau opririi │c) Nefuncţionare a servodirecţiei │ │ X │ │ │ │ │motorului │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 3. VIZIBILITATE │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │3.1. │Câmp de vizibilitate │Inspecţie vizuală de│a) Obstrucţionarea câmpului de │ X │ X │ │ │ │ │la postul de │vizibilitate al conducătorului care│ │ │ │ │ │ │conducere │îi afectează vederea în faţă sau │ │ │ │ │ │ │ │lateral │ │ X │ │ │ │ │ │b) Nu se asigură vizibilitatea co- │ │ │ │ │ │ │ │respunzătoare spre înapoi │ │ │ │ │ │ │ │c) Nu se asigură vizibilitatea co- │ │ X │ │ │ │ │ │respunzătoare │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.2. │Stare parbriz şi ce- │Inspecţie vizuală │a) Geam fisurat sau decolorat │ X │ X │ │ │ │lelalte geamuri │(conform lit. D) │b) Geam cu transparenţă neconformă │ X │ X │ │ │ │ │ │cu cerinţele specifice │ │ │ │ │ │ │ │c) Parbriz sau geam în stare │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare (sablat, zgâriat/│ │ │ │ │ │ │ │cu opacităţi importante sau din │ │ │ │ │ │ │ │material neconform) │ │ │ │ │ │ │ │d) Parbriz fisurat într-o zonă în │ X │ X │ │ │ │ │ │care se acceptă/fisurat, spart sau │ │ │ │ │ │ │ │cu transparenţă neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │cerinţele specifice │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.3. │Oglinzi sau dispozi- │Inspecţie vizuală şi│a) Oglindă sau dispozitiv lipsă │ │ X │ │ │ │ve retrovizoare, │funcţională de la │ori care nu asigu-ă vizibilitatea │ │ │ │ │ │inclusiv cea supli- │postul de conducere │corespunzătoare │ │ │ │ │ │mentară de la auto- │Se va verifica vizi-│b) Oglindă sau dispozitiv deterio- │ X │ X │ │ │ │vehiculele ŞCOALĂ │bilitatea jaloanelor│rate sau fixate necorespunzător/ │ │ │ │ │ │(+E) │în poligonul de │dispozitiv nefuncţional │ │ │ │ │ │ │probe conform anexei│ │ │ │ │ │ │ │nr. 3 la reglemen- │ │ │ │ │ │ │ │tări pentru oglizile│ │ │ │ │ │ │ │din clasele IV şi V │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.4. │Ştergătoare de │Inspecţie vizuală şi│a) Ştergător care nu funcţionează │ │ X │ │ │ │parbriz │funcţională │corespunzător sau lipsă │ │ │ │ │ │ │ │b) Lamela ştergătorului deteriora- │ X │ X │ │ │ │ │ │tă/lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.5. │Spălătoare de parbriz│Inspecţie vizuală şi│Spălător care nu funcţionează │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │corespunzător/lipsă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │3.6. │Sistem de dezaburire │Inspecţie vizuală şi│Sistem care nu funcţionează │ X │ │ │ │ │ │funcţională │corespunzător sau deteriorat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.1 Faruri │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.1.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a) Funcţionare defectuoasă/lipsa │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │farului sau a sursei de lumină │ │ │ │ │ │ │ │b) Funcţionare defectuoasă/lipsa │ X │ X │ │ │ │ │ │sistemului de proiecţie (dispozitiv│ │ │ │ │ │ │ │reflectorizant sau lentile) │ │ │ │ │ │ │ │c) Far fixat necorespunzător │ │ X │ │ │ │ │ │d) Nefuncţionare faruri cu lumină │ X │ │ │ │ │ │ │diurnă │ │ │ │ │ │ │ │e) Far neomologat (fără marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │omologare) │ │ │ │ │ │ │ │f) Far cu oglindă deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │g) Dispersor fisurat/spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │h) Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │poate conduce la căderea pe carosa-│ │ │ │ │ │ │ │bil │ │ │ │ │ │ │ │i) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │ │ │j) Sursă de lumină defectă │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.2. │Orientare (+E) │Inspecţie vizuală şi│a) Far reglat necorespunzător │ │ X │ │ │ │ │funcţională. Se de- │(centrul de focalizare al farului │ │ │ │ │ │ │termină centrul de │centrul de focalizare nu se înca- │ │ │ │ │ │ │focalizare orizontal│drează în limitele stabilite) │ │ │ │ │ │ │al fiecărui far cu │b) Sursa de lumină montată │ │ X │ │ │ │ │lumină de întalnire │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │cu ajutorul aparatu-│ │ │ │ │ │ │ │lui de control al │ │ │ │ │ │ │ │farurilor │ │ │ │ │ │ │ │Inspectorul va │ │ │ │ │ │ │ │regla farul dacă │ │ │ │ │ │ │ │dispozitivul de re- │ │ │ │ │ │ │ │glare este funcţio- │ │ │ │ │ │ │ │nal │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.3. │Comutare lumini │Inspecţie vizuală şi│a) Comutator care nu funcţionează │ │ X │ │ │ │ │funcţională │în conformitate cu cerinţele (un │ │ │ │ │ │ │ │număr de faruri iluminate concomi- │ │ │ │ │ │ │ │tent) │ │ │ │ │ │ │ │b) Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ │ │ │ │c) Numărul de faruri aprinse │ │ X │ │ │ │ │ │simultan nu este în conformitate cu│ │ │ │ │ │ │ │tipul omologat │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.4. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a)Far, culoare emisă, poziţie sau │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │ cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Dispersor sau sursă de lumină │ │ X │ │ │ │ │ │ obstrucţionate, reducând │ │ │ │ │ │ │ │ intensitatea luminii sau modifi- │ │ │ │ │ │ │ │ când culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c)Sursă de lumină şi far incompa- │ │ X │ │ │ │ │ │ tibile │ │ │ │ │ │ │ │d)Faruri destinate conducerii pe │ │ X │ │ │ │ │ │ partea stângă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.5. │Dispozitive de regla-│Inspecţie vizuală │a) Dispozitivul nu funcţionează │ │ X │ │ │ │re pe verticală a fa-│şi funcţională, dacă│b) Dispozitivul manual nu poate fi │ │ X │ │ │ │rurilor (dacă au fost│este posibil │ acţionat de pe scaunul conducăto-│ │ │ │ │ │prevăzute de produ- │ │ rului auto │ │ │ │ │ │cător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.1.6. │Dispozitive de spăla-│Inspecţie vizuală │a)Ştergătorul şi/sau spălătorul nu │ X │ │ │ │ │re a farurilor (şter-│şi funcţională │ funcţionează │ │ │ │ │ │gătorul sau spălă- │ │ │ │ │ │ │ │torul de far) (dacă a│ │ │ │ │ │ │ │fost prevăzut de pro-│ │ │ │ │ │ │ │ducător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │4.2. Lămpi de poziţie faţă, spate şi laterale, lămpi de gabarit │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.2.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a)Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b)Dispersor fisurat/spart de │ X │ X │ │ │ │ │Se verifică şi │ culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │pentru caseta ŞCOALĂ│c)Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │(dacă e cazul) │ poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │ carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d)Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.2.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │Se verifică şi func-│b)Dispozitiv defect │ │ X │ │ │ │ │ţionarea casetei │c)Nefuncţionare casetă ŞCOALĂ │ │ X │ │ │ │ │ŞCOALĂ(dacă e cazul)│ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.2.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a)Lampă, culoare emisă, poziţie │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │ sau intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │ cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Acoperiri ale dispersorului │ X │ X │ │ │ │ │ │ sau ale sursei de lumină care │ │ │ │ │ │ │ │ reduc intensitatea luminii sau │ │ │ │ │ │ │ │ schimbă culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c)Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │ omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d)Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ │ │ │ │e)Casetă ŞCOALĂ necertifică, mon- │ │ │ │ │ │ │ │ tată necorespunzător sau lipsă │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │ funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │4.3. Lămpi de frânare │ │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┼───┬───┬──┤ │4.3.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a)Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b)Dispersor fisurat/spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │ culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c)Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │ poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │ carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d)Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.3.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b)Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.3.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a)Lampă, culoare emisă, poziţie │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ sau intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │ cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │ intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │ culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c)Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │ omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d)Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │ funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.4.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a)Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b)Dispersor fisurat/spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │ culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c)Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │ poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │ carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d)Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.4.2. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b)Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.4.3. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a)Lampă, culoare emisă, poziţie │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ sau intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │ cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │ intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │ culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c)Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │ omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d) Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.4.4. │Frecvenţă semnal │Inspecţie vizuală şi│Frecvenţa semnalului luminos │ X │ │ │ │ │luminos │funcţională │necorespunzătoare │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │ funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.5.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a)Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b)Dispersor fisurat/spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │ culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c)Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │ poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │ carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d)Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.5.2. │Orientare (X) (+E) │Inspecţie funcţio- │Deviere a farului de ceaţă de la │ X │ │ │ │ │ │nală şi cu ajutorul │orientarea orizontală în momentul │ │ │ │ │ │ │unui dispozitiv de │în care modelul de lumină are o │ │ │ │ │ │ │focalizare a luminii│linie întreruptă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.5.3. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b)Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.5.4. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a)Far sau lampă, culoare emisă, │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ poziţie sau intensitate │ │ │ │ │ │ │ │ neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │ intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │ culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c)Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │ omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d)Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │ funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ │ (X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care│ │ nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.6. Lămpi de mers înapoi │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.6.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a)Sursă de lumină defectă*) │ │ X │ │ │ │ │funcţională │b)Dispersor fisurat/spart, de │ X │ X │ │ │ │ │ │ culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c)Fixare necorespunzătoare care │ │ X │ │ │ │ │ │ poate conduce la căderea pe │ │ │ │ │ │ │ │ carosabil │ │ │ │ │ │ │ │d)Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.6.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a)Lampă, culoare emisă, poziţie │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ sau intensitate neconformă cu │ │ │ │ │ │ │ │ cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │ intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │ culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │c)Lampă neomologată (fără marcă de │ │ │ │ │ │ │ │ omologare) │ │ │ │ │ │ │ │d)Montare necorespunzătoare │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.6.3. │Comutare │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │funcţională │ dispozitivului de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b)Dispozitiv de comandă defect │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │ funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată │ │ funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.7.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│a)Lampă care proiectează lumina │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │direct în spate │ │ │ │ │ │ │ │b)Sursă de lumină defectă │ X │ X │ │ │ │ │ │c)Lampă fixată nesigur │ X │ X │ │ │ │ │ │d)Lipsă lampă sau dispersor │ │ X │ │ │ │ │ │e)Montare necorespunzătoare │ X │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.7.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│a)Nefuncţionare a comutatorului în │ X │ │ │ │ │ │funcţională │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Culoarea luminii emise │ │ X │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │c) Acoperiri ale dispersorului sau │ │ X │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ │ │ │ │d)Lampă neomologată (fără marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │omologare) │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │4.8. Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant - fluorescente, marcaje │ │reflectorizante pentru contur (dacă sunt obligatorii) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.8.1. │Stare şi fixare │Inspecţie vizuală │a) Catadioptri, plăci de identifi- │ X │ X │ │ │ │ │ │care spate reflectorizant │ │ │ │ │ │ │ │- fluorescente, marcaje reflectori-│ │ │ │ │ │ │ │zante de contur deteriorate/lipsă │ │ │ │ │ │ │ │b) Catadioptri, plăci de identifi- │ X │ X │ │ │ │ │ │care spate reflectorizant │ │ │ │ │ │ │ │- fluorescente, marcaje reflectori-│ │ │ │ │ │ │ │zante de contur fixate necorespun- │ │ │ │ │ │ │ │zător/nesigur │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.8.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală │a) Dispozitiv, culoare reflectată │ X │ X │ │ │ │ │A se vedea anexa nr.│sau poziţie neconformă cu cerinţele│ │ │ │ │ │ │15 la reglementări │b) Dispozitiv neomologat │ │ X │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │4.9. Martori luminoşi │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │4.9.1. │Stare şi funcţionare │Inspecţie vizuală şi│Nu funcţionează corespunzător (nu │ X │ X │ │ │ │ │funcţională │afectează/afectează direct siguran-│ │ │ │ │ │ │ │ţa rutieră) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.9.2. │Respectare cerinţe │Inspecţie vizuală şi│Neconformi cu cerinţele │ X │ │ │ │ │ │funcţională │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.10. │Conexiuni electrice │Inspecţie vizuală şi│a)Conexiuni electrice fixate/ │ X │ X │ │ │ │între autovehiculul │funcţională │poziţionate necorespunzător │ │ │ │ │ │tractor şi │Dacă există posibi- │b)Izolaţie deteriorată │ │ X │ │ │ │(semi)remorcă │litatea,se verifică,│c)Conexiunile electrice nu funcţio-│ │ X │X │ │ │ │continuitatea elec- │nează corespunzător │ │ │ │ │ │ │trică dintre vehi- │d)Conexiunile electrice dintre │ │ X │ │ │ │ │cule │autovehicul şi (semi)remorcă nu │ │ │ │ │ │ │ │sunt concepute astfel încât să │ │ │ │ │ │ │ │împiedice orice deconectare │ │ │ │ │ │ │ │accidentală │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.11. │Cablaj electric │Inspecţie vizuală cu│a)Cabluri fixate/poziţionate/ │ X │ X │X │ │ │ │vehiculul pe canalul│securizate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │de vizitare sau pe │b)Instalaţie electrică deteriorată │ X │ X │X │ │ │ │elevator, inclusiv │c)Izolaţie cablaj deteriorată │ X │ X │X │ │ │ │în compartimentul │ │ │ │ │ │ │ │motor │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.12. │Dispozitive reflecto-│Inspecţie vizuală şi│a)Lampă/catadioptru nemontat în │ X │ X │ │ │ │rizante şi lămpi fa- │funcţională │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │cultative (X) (dacă │ │b)Nefuncţionarea lămpii în confor- │ X │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │ │mitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │producător) │ │c)Lampă/catadioptru fixat nesigur │ X │ X │ │ │ │ │ │d)Lipsă lampă sau dispersor │ X │ │ │ │ │ │ │e)Lampă neomologată(fără marcă de │ │ X │ │ │ │ │ │omologare) │ │ │ │ │ │ │ │f)Dispersor fisurat, spart, de │ X │ │ │ │ │ │ │culoare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │g)Sursă de lumină defectă*) │ X │ │ │ │ │ │ │h)Culoarea luminii emise, │ │ X │ │ │ │ │ │neconformă cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │i)Acoperiri ale dispersorului sau │ X │ │ │ │ │ │ │ale sursei de lumină care reduc │ │ │ │ │ │ │ │intensitatea luminii sau schimbă │ │ │ │ │ │ │ │culoarea luminii emise │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │4.13. │Baterii(e) de │Inspecţie vizuală │a)Fixată necorespunzător │ X │ X │ │ │ │acumulatori │ │b)Scurgeri de electrolit (în │ X │ X │ │ │ │ │ │funcţie de debit) │ │ │ │ │ │ │ │c)Comutator defect (dacă este │ │ X │ │ │ │ │ │necesar │ │ │ │ │ │ │ │d)Siguranţe improvizate sau │ │ X │ │ │ │ │ │defecte │ │ │ │ │ │ │ │e)Ventilate necorespunzător (dacă e│ │ X │ │ │ │ │ │cazul) │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă │ │funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact │ │(X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu│ │sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. Punţi (axe) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │5.1.1. │Stare, fixare punţi │Inspecţie vizuală cu│a)Punte corodată excesiv/deformată │ │ X │X │ │ │(+E) │vehiculul aflat pe │sau fisurată (în cazul punţilor │ │ │ │ │ │ │elevator sau deasu- │rigide) │ │ │ │ │ │ │pra canalului de │b)Jocuri în articulaţiile de fixa- │ │ X │X │ │ │ │vizitare │re/fixare nesigură pe vehicul │ │ │ │ │ │ │Se utilizează obli- │c) Reparaţie/modificare necorespun-│ │ X │X │ │ │ │gatoriu un detector │zătoare │ │ │ │ │ │ │de jocuri în cazul │d)Basculă corodată excesiv/ │ │ X │X │ │ │ │vehiculelor cu │deformată sau fisurată (în cazul │ │ │ │ │ │ │MTMA > 3,5 tone │punţilor independente) │ │ │ │ │ │ │ │e)Tirant deformat, nefixat cores- │ │ X │ │ │ │ │ │punzător pe şasiu/caroserie │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.1.2. │Stare, fixare fuzete │Inspecţie vizuală cu│a)Fuzetă fisurată sau deformată │ │ │X │ │ │(+E) │vehiculul aflat pe │b)Joc excesiv al pivotului fuzetei │ │ X │X │ │ │ │elevator sau deasu- │şi/sau al bucşelor basculelor │ │ │ │ │ │ │pra canalului de │c)Mişcare excesivă între fuzetă şi │ │ X │X │ │ │ │vizitare │axa rigidă │ │ │ │ │ │ │Se utilizează obli- │d)Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc│ │ X │X │ │ │ │gatoriu un detector │în punte │ │ │ │ │ │ │de jocuri în cazul │e)Piuliţe, prezoane sau şuruburi │ │ X │X │ │ │ │vehiculelor cu │de fixare lipsă (în funcţie de │ │ │ │ │ │ │MTMA > 3,5 tone │număr) │ │ │ │ │ │ │Se aplică o forţă │f)Burduf de protecţie la praf │ X │ X │ │ │ │ │laterală sau verti- │deteriorat/lipsă │ │ │ │ │ │ │cală pe fiecare │ │ │ │ │ │ │ │roată │ │ │ │ │ │ │ │Jocurile se vor │ │ │ │ │ │ │ │evalua conform │ │ │ │ │ │ │ │procedurii prevă- │ │ │ │ │ │ │ │zute la lit. E │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.1.3. │Rulmenţi roţi (+E) │Inspecţie vizuală cu│a)Joc excesiv la rulment │ │ X │X │ │ │ │vehiculul aflat pe │b)Rulment prea strâns, blocarea │ │ X │X │ │ │ │elevator sau deasu- │roţii la rotire │ │ │ │ │ │ │pra canalului de │c)Zgomot la rotirea liberă a roţii │ │ X │ │ │ │ │vizitare │ │ │ │ │ │ │ │Se utilizează obli- │ │ │ │ │ │ │ │gatoriu un detector │ │ │ │ │ │ │ │de jocuri în cazul │ │ │ │ │ │ │ │vehiculelor cu │ │ │ │ │ │ │ │MTMA > 3,5 tone │ │ │ │ │ │ │ │Se roteşte şi se │ │ │ │ │ │ │ │oscilează roata sau │ │ │ │ │ │ │ │se aplică o forţă │ │ │ │ │ │ │ │laterală pe fiecare │ │ │ │ │ │ │ │roată │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │5.2. Roţi (jante) şi anvelope │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │5.2.1. │Stare, fixare butuci │Inspecţie vizuală pe│a)Prezon sau piuliţă lipsă sau │ │ X │X │ │ │roţi (+E) │ambele părţi ale │slabit(ă) (în funcţie de număr) │ │ │ │ │ │ │fiecărei roţi cu │b)Butucul roţii uzat excesiv, │ │ │X │ │ │ │vehiculul pe canal │deteriorat sau fisurat │ │ │ │ │ │ │sau elevator │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.2.2. │Stare, fixare roţi │Inspecţie vizuală pe│a)Jantă fisurată, sudată necores- │ │ │X │ │ │(+E) │ambele părţi ale │punzător │ │ │ │ │ │ │fiecărei roţi cu │b)Inele elastice de reţinere a │ │ │X │ │ │ │vehiculul pe canal │anvelopei fixate incorect │ │ │ │ │ │ │sau elevator │c)Jantă deformată excesiv sau │ │ X │X │ │ │ │ │montată incorect │ │ │ │ │ │ │ │d)Dimensiunile jantei nu sunt în │ │ X │ │ │ │ │ │conformitate cu documentele │ │ │ │ │ │ │ │e)Găurile de fixare a jantei │ │ X │ │ │ │ │ │ovalizate │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.2.3. │Stare,fixare anvelope│Inspecţie vizuală a │a)Dimensiunea anvelopei,indicele de│ │ X │X │ │ │(+E) │întregii anvelope │sarcină sau indicele de viteză, │ │ │ │ │ │ │prin deplasarea │marca de omologare nu sunt conforme│ │ │ │ │ │ │vehiculului înainte │cu documentele │ │ │ │ │ │ │şi înapoi pe canal │b) Anvelope de dimensiuni diferite │ │ X │ │ │ │ │sau prin rotirea │pe aceeaşi axă sau la roţi jumelate│ │ │ │ │ │ │roţii când vehiculul│c)Anvelope de construcţie diferită │ │ X │ │ │ │ │este suspendat pe │(radial sau diagonal)pe aceeaşi axă│ │ │ │ │ │ │elevator sau cric de│d)Tăieturi profunde sau deteriorări│ │ │X │ │ │ │canal │importante pe banda de rulare sau │ │ │ │ │ │ │Conform lit. F │pe flancurile anvelopelor │ │ │ │ │ │ │ │e)Adâncimea profilului principal │ │ X │ │ │ │ │ │(zona centrală de 3/4 din lăţimea │ │ │ │ │ │ │ │benzii de rulare) mai mică de │ │ │ │ │ │ │ │1,6 mm (pentru tractoare şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │pentru lucrări: 2 mm la anvelopele │ │ │ │ │ │ │ │cu diametrul jantei până la 20" │ │ │ │ │ │ │ │inclusiv sau 4 mm la anvelopele │ │ │ │ │ │ │ │cu diametrul jantei peste 20") │ │ │ │ │ │ │ │f)Frecarea anvelopei de părţi ale │ │ X │ │ │ │ │ │şasiului/caroseriei sau ale │ │ │ │ │ │ │ │suspensiei │ │ │ │ │ │ │ │g)Anvelope reşapate neomologate │ │ │X │ │ │ │ │h)Funcţionare defectuoasă/nefunc- │ X │ X │ │ │ │ │ │ţionarea evidentă a sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │monitorizare a presiunii (dacă a │ │ │ │ │ │ │ │fost prevăzut de producător) │ │ │ │ │ │ │ │i)Uzură neuniformă pronunţată a │ │ X │ │ │ │ │ │anvelopei pe banda de rulare │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │5.3. Suspensie │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │5.3.1. │Arcuri (+E) │Inspecţie vizuală cu│a)Fixare sau montare necorespunză- │ │ X │X │ │ │ │vehiculul pe canal │toare a arcurilor pe şasiu sau │ │ │ │ │ │ │sau elevator utili- │punte │ │ │ │ │ │ │zând un detector de │b)O componentă a arcului deterio- │ │ X │X │ │ │ │jocuri dacă este │rată/fisurată │ │ │ │ │ │ │necesar │c)Lipsă arc la una din punţi (roţi)│ │ │X │ │ │ │ │d)Reparaţie sau modificare necores-│ │ X │X │ │ │ │ │punzătoare │ │ │ │ │ │ │ │e)Arc rupt │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.1.1.│Simetrie suspensie │Inspecţie vizuală pe│Diferenţă vizibilă privind │ X │ │ │ │ │(+E) │canal sau elevator │înălţimea vehiculului pe cele două │ │ │ │ │ │ │Control comparativ │părţi ale aceleiaşi punţi │ │ │ │ │ │ │al suspensiei │ │ │ │ │ │ │ │roţilor de pe │ │ │ │ │ │ │ │aceeaşi punte │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.2. │Amortizoare (+E) │Inspecţie vizuală cu│a)Amortizoare montate necorespun- │ X │ X │ │ │ │ │vehiculul pe canal │zător pe şasiu sau punte │ │ │ │ │ │ │sau elevator │b)Amortizor deteriorat prezentând │ │ X │ │ │ │ │ │semne grave de neetanşeitate sau │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │c)Jocuri excesive în articulaţiile │ │ X │ │ │ │ │ │de fixare pe cadru sau şasiu │ │ │ │ │ │ │ │d)Lipsă amortizor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.2.1.│Test de eficienţă a │Se utilizează un │a)Diferenţe semnificative între │ │ X │ │ │ │amortizoarelor (X) │echipament special │stânga şi dreapta │ │ │ │ │ │ │şi se compară dife- │b)Neatingerea valorilor minime │ │ X │ │ │ │ │renţele dintre │prevăzute │ │ │ │ │ │ │partea stângă şi │ │ │ │ │ │ │ │partea dreaptă şi/ │ │ │ │ │ │ │ │sau valorile abso- │ │ │ │ │ │ │ │lute prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │producător │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.3. │Bară de torsiune, │Inspecţie vizuală │a)Montare necorespunzătoare a unei │ │ X │X │ │ │bielete antiruliu, │utilizând un detec- │componente pe şasiu sau punte │ │ │ │ │ │bare şi leviere ale │tor de jocuri sau │b) O componentă corodată excesiv/ │ │ X │X │ │ │suspensiei(+E) │elevator │deteriorată sau fisurată │ │ │ │ │ │ │ │c)Reparaţie sau modificare necores-│ │ X │X │ │ │ │ │punzătoare │ │ │ │ │ │ │ │d)Rulment gripat sau joc anormal la│ │ X │ │ │ │ │ │rulment │ │ │ │ │ │ │ │e)Lipsă bară stabilizatoare │ │ │X │ │ │ │ │(dacă a fost prevăzută de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.4. │Articulaţii suspensie│Inspecţie vizuală cu│a)Joc excesiv în bolţul articula- │ │ X │X │ │ │(+E) │vehiculul pe eleva- │ţiei şi/sau bucşe sau la articula- │ │ │ │ │ │ │tor sau canal utili-│ţiile suspensiei │ │ │ │ │ │ │zând un detector de │b)Burduf de protecţie la praf │ X │ X │ │ │ │ │jocuri sau elevator │deteriorat/lipsă │ │ │ │ │ │ │ │c)Lipsă bolţuri fixare arc şi/sau │ │ │X │ │ │ │ │bucşe │ │ │ │ │ │ │ │d)Lipsă plăcuţe reazem şi/sau bride│ │ │X │ │ │ │ │e)Bolţul articulaţiei, bucşe, arti-│ │ │ │ │ │ │ │culaţiile suspensiei rupte │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.5. │Suspensie pneumatică │Inspecţie vizuală şi│a)Sistem inoperabil (nu se poate │ │ │X │ │ │ │auditivă cu vehicu- │modifica presiunea de aer în perne)│ │ │ │ │ │ │lul aflat pe canal │b)Orice componentă deteriorată/ │ │ X │X │ │ │ │ │defectă sau modificată astfel încât│ │ │ │ │ │ │ │ar putea afecta funcţionarea siste-│ │ │ │ │ │ │ │mului │ │ │ │ │ │ │ │c)Burduf pernă neetanş/spart │ │ X │X │ │ │ │ │d)Fixare necorespunzătoare pe şasiu│ │ X │ │ │ │ │ │sau punte │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │5.3.5.1.│Simetrie suspensie │Inspecţie vizuală │Diferenţă vizibilă privind │ X │ │ │ │ │(+E) │pe canal sau │înălţimea vehiculului pe cele │ │ │ │ │ │ │elevator │două părţi ale aceleiaşi punţi │ │ │ │ │ │ │Control comparativ │ │ │ │ │ │ │ │al suspensiei │ │ │ │ │ │ │ │roţilor de pe │ │ │ │ │ │ │ │aceeaşi punte │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │(X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu│ │sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. ŞASIU, CABINĂ ŞI ELEMENTE ATAŞATE ŞASIULUI │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6.1. Şasiu sau cadru şi elemente ataşate │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │6.1.1. │Stare generala şasiu,│Inspecţie vizuală cu│a)Lonjeroane sau traverse fisurate │ │ X │X │ │ │şasiu suplimentar, │vehiculul aflat pe │sau deformate │ │ │ │ │ │lonjeroane faţă şi │canal sau elevator │b)Plăci de strângere sau legături │ │ X │X │ │ │spate la caroseria │Coroziunile se vor │nesigure │ │ │ │ │ │autoportantâ (+E) │evalua conform pro- │c)Coroziune excesivă care afectea- │ │ X │X │ │ │ │cedurii prevăzute │ză rigiditatea şasiului │ │ │ │ │ │ │la lit. G │d)Coroziuni avansate(zone corodate,│ │ X │X │ │ │ │ │coroziuni străpunse)/fisuri, │ │ │ │ │ │ │ │rupturi, deformări importante ale │ │ │ │ │ │ │ │elementelor de rezistenţă pe orice │ │ │ │ │ │ │ │parte inclusiv pe traverse │ │ │ │ │ │ │ │e)Elemente de rezistenţă sudate │ │ │X │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │f)Şasiul suplimentar corodat │ │ X │X │ │ │ │ │excesiv/fisurat sau cu deformări │ │ │ │ │ │ │ │importante │ │ │ │ │ │ │ │g)Şasiui suplimentar fixat │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.2. │Tubulatură de eva- │Inspecţie vizuală şi│a) Sistem de evacuare fixat │ │ X │ │ │ │cuare, amortizoare de│auditivă cu vehicu- │necorespunzător sau neetanş │ │ │ │ │ │zgomot │lul aflat pe canal │b)Gazele de evacuare pătrund în │ │ X │X │ │ │ │sau elevator cu mo- │habitaclu sau în cabina conducă- │ │ │ │ │ │ │torul în funcţionare│torului │ │ │ │ │ │ │ │c) Lipsă element din tubulatura de │ │ X │ │ │ │ │ │evacuare │ │ │ │ │ │ │ │d) Tubulatura de evacuare nu este │ │ X │ │ │ │ │ │poziţionată corespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.3. │Rezervor de combus- │Inspecţie vizuală cu│a)Rezervor sau conducte fixate │ │ X │X │ │ │tibil şi conducte de │vehiculul aflat pe │necorespunzător │ │ │ │ │ │alimentare (inclusiv │canal sau elevator │b)Rezervorul neetanş (prezintă │ │ X │X │ │ │rezervorul de combus-│şi detectarea nee- │scurgeri), capacul rezervorului │ │ │ │ │ │tibil pentru dispozi-│tanşeităţilor în │lipseşte sau nu este corespunzător │ │ │ │ │ │tivul de încălzire şi│cazul sistemelor │c)Conducte alimentare cu combusti- │ │ X │ │ │ │conducte) (+E) │GPL/GNC │bil deteriorate, poziţionate sau │ │ │ │ │ │ │ │uzate datorită frecării de alte │ │ │ │ │ │ │ │componente │ │ │ │ │ │ │ │d)Dispozitivul de oprire a combus- │ │ X │ │ │ │ │ │tibilului (dacă a fost prevăzut de │ │ │ │ │ │ │ │producător) nu funcţionează cores- │ │ │ │ │ │ │ │punzător │ │ │ │ │ │ │ │e)Risc de incendiu datorat: │ │ X │X │ │ │ │ │scurgerilor de combustibil, pro- │ │ │ │ │ │ │ │tecţiei necorespunzătoare a rezer- │ │ │ │ │ │ │ │vorului sau tubulaturii de eva- │ │ │ │ │ │ │ │cuare, condiţiilor din comparti- │ │ │ │ │ │ │ │mentul motor │ │ │ │ │ │ │ │f)Sistem GPL/GNC sau cu hidrogen │ │ X │X │ │ │ │ │neomologat/necertificat │ │ │ │ │ │ │ │g)Lipsă rezervor la autovehiculele │ │ X │ │ │ │ │ │cu alimentare duală sau la cele cu │ │ │ │ │ │ │ │rezervor auxiliar │ │ │ │ │ │ │ │h)Rezervor suplimentar care nu este│ │ X │ │ │ │ │ │menţionat în CIV │ │ │ │ │ │ │ │i)Alimentare dintr-un rezervor │ │ │X │ │ │ │ │improvizat, altul decât cel │ │ │ │ │ │ │ │destinat │ │ │ │ │ │ │ │j)Rezervor GPL/GNC corodat excesiv │ │ X │ │ │ │ │ │sau cu vechime mai mare de 10 ani │ │ │ │ │ │ │ │faţă de data poansonată │ │ │ │ │ │ │ │k)Carcasă multisupapă neetanşă/ │ X │ X │ │ │ │ │ │fisurată sau fără capac │ │ │ │ │ │ │ │l)Tubulatură pentru evacuarea │ │ X │ │ │ │ │ │scăpărilor de GPL neetanşă sau │ │ │ │ │ │ │ │nefixată │ │ │ │ │ │ │ │m)Scurgeri benzină, GPL/GNC │ │ │X │ │ │ │ │n)Scurgeri motorină │ │ X │ │ │ │ │ │o)Furtun de alimentare cu benzină, │ │ X │X │ │ │ │ │motorină sau GPL/GNC uzat/crăpat, │ │ │ │ │ │ │ │tăiat │ │ │ │ │ │ │ │p)Lipsă coliere asigurare furtune │ │ X │ │ │ │ │ │q)Ţevi pentru GPL/GNC din cupru │ │ X │X │ │ │ │ │fără înveliş de protecţie antico- │ │ │ │ │ │ │ │rozivă/racorduri sudate sau │ │ │ │ │ │ │ │alămite pe ţevi │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.4. │Bare de protecţie, │Inspecţie vizuală │a)Elemente fixate necorespunzător/ │ │ X │X │ │ │protecţie laterală şi│ │deteriorate care pot provoca │ │ │ │ │ │dispozitive de pro- │ │accidentări │ │ │ │ │ │tecţie antiîmpănare │ │b)Dispozitive care nu corespund în │ │ X │ │ │ │spate (dacă au fost │ │mod evident cerinţelor │ │ │ │ │ │prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.5. │Suport pentru roata │Inspecţie vizuală │a)Suportul nu este într-o stare │ X │ │ │ │ │de rezervă (dacă a │ │corespunzătoare │ │ │ │ │ │fost prevăzut de │ │b)Suport fisurat sau fixat │ │ X │ │ │ │producător) │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │c)Roată de rezervă fixată │ │ X │X │ │ │ │ │necorespunzător cu pericol de │ │ │ │ │ │ │ │desprindere (interiorul/exteriorul │ │ │ │ │ │ │ │vehiculului) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.6. │Dispozitiv de cuplare│Inspecţie vizuală │a)Element component deformat/defect│ │ X │X │ │ │şi dispozitiv de │urmărind cu atenţie │sau fisurat │ │ │ │ │ │remorcare (+E) │uzura şi funcţiona- │b)Uzură excesivă a cuplelor │ │ X │X │ │ │ │rea corespunzătoare │c)Cuplaj defect │ │ X │X │ │ │ │a tuturor dispozi- │d) Orice dispozitiv de siguranţă │ │ X │ │ │ │ │tivelor de siguranţă│lipsă, deteriorat sau care nu │ │ │ │ │ │ │montate şi/sau prin │funcţionează corespunzător │ │ │ │ │ │ │utilizarea calibre- │e)Nefuncţionarea indicatoarelor │ │ X │ │ │ │ │lor de măsurare sau │f)Obstrucţionarea plăcii cu numărul│ X │ X │ │ │ │ │a şublerului │de înmatriculare sau a oricărei │ │ │ │ │ │ │Verificare şi eva- │lămpi (atunci când nu sunt │ │ │ │ │ │ │luare conform pro- │utilizate) │ │ │ │ │ │ │cedurii prevăzute │g)Reparaţie sau modificare │ │ X │X │ │ │ │la lit. H │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │h)Dispozitiv de cuplare remorcă │ │ │X │ │ │ │ │neomologat │ │ │ │ │ │ │ │i)Proţap cu coroziuni avansate/ │ │ X │X │ │ │ │ │montat sau fixat necorespunzător, │ │ │ │ │ │ │ │fisurat, cu deformări importante, │ │ │ │ │ │ │ │reparat necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │j)Coroziuni excesive ale elemen- │ │ X │ │ │ │ │ │telor de rezistenţă pe care sunt │ │ │ │ │ │ │ │fixate dispozitivele de remorcare │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.7. │Transmisie (+E) │Inspecţie vizuală cu│a)Şurub de siguranţă fixat │ │ X │X │ │ │ │vehiculul aflat pe │necorespunzător/lipsă │ │ │ │ │ │ │canalul de vizitare │b)Palierele arborilor de transmisie│ │ X │X │ │ │ │sau elevator │uzate excesiv │ │ │ │ │ │ │Se verifică atent │c)Cardan uzat excesiv │ │ X │X │ │ │ │zona ambreiajului, │d)Cuplaje flexibile deteriorate │ │ X │X │ │ │ │cutiei de viteze, │e)Arbore deteriorat sau îndoit │ │ X │ │ │ │ │diferenţialului, │f)Suportul palierului fisurat sau │ │ X │X │ │ │ │reductorului şi a │fixat necorespunzător │ │ │ │ │ │ │frânei de încetinire│g)Protectie deteriorată/lipsă la │ X │ X │ │ │ │ │(dacă nu acţionează │arborii planetari │ │ │ │ │ │ │pe evacuare) │h)Modificare neautorizată a │ │ X │ │ │ │ │Se verifică inclusiv│transmisiei │ │ │ │ │ │ │dubla comandă pentru│i)Scurgeri lichid, ulei de │ X │ X │ │ │ │ │ambreiaj în cazul │transmisie sau pierderi de aer la │ │ │ │ │ │ │autovehiculelor │sistemele comandate pneumatic │ │ │ │ │ │ │ŞCOALĂ. │(în funcţie de debit redus/ │ │ │ │ │ │ │ │important) │ │ │ │ │ │ │ │j)Pedală ambreiaj cu acţionare │ X │ X │ │ │ │ │ │greoaie/fixată necorespunzător, │ │ │ │ │ │ │ │lipsă siguranţă de asigurare │ │ │ │ │ │ │ │pedală pe ax (inclusiv dubla │ │ │ │ │ │ │ │comandă) │ │ │ │ │ │ │ │k)Protecţie pedală ambreiaj │ X │ │ │ │ │ │ │uzată sau lipsă (inclusiv dubla │ │ │ │ │ │ │ │comandă) │ │ │ │ │ │ │ │l)Levier selectare viteze fixat │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător/modificat │ │ │ │ │ │ │ │m)Comandă ambreiaj poziţionată │ X │ │ │ │ │ │ │sau fixată necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │(inclusiv dubla comandă) │ │ │ │ │ │ │ │n)Timonerie schimbător de │ X │ X │ │ │ │ │ │viteze fixată necorespunzător/ │ │ │ │ │ │ │ │modificată constructiv │ │ │ │ │ │ │ │o)Modificarea neautorizată a │ │ X │ │ │ │ │ │transmisiei din manuală în │ │ │ │ │ │ │ │automată (sau invers) │ │ │ │ │ │ │ │p)Fixare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │ │cutiei de viteze pe traversă sau │ │ │ │ │ │ │ │tampoane de fixare a traversei │ │ │ │ │ │ │ │nesigure pe şasiu (ex. lipsă │ │ │ │ │ │ │ │şuruburi de fixare) │ │ │ │ │ │ │ │q)Lipsă transmisie longitudinală │ │ X │ │ │ │ │ │sau a arborilor planetari la una │ │ │ │ │ │ │ │din punţile autovehiculului în │ │ │ │ │ │ │ │cazul autovehiculelor cu tracţiune │ │ │ │ │ │ │ │integrală │ │ │ │ │ │ │ │r)Fixare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │ │ │transmisiei longitudinale, a │ │ │ │ │ │ │ │arborilor planetari cu transmisie │ │ │ │ │ │ │ │homocinetică (şuruburi, ştifturi │ │ │ │ │ │ │ │elastice etc.) sau a dispoziti- │ │ │ │ │ │ │ │velor de asigurare a transmisiei │ │ │ │ │ │ │ │în cazul autovehiculelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ampatament mare (dacă dispozitivul │ │ │ │ │ │ │ │de asigurare a fost prevăzut de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ │ │s) Zgomot la rulmenţii transmisiei,│ X │ X │ │ │ │ │ │inclusiv cruci cardanice/joc │ │ │ │ │ │ │ │excesiv │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.7.1.│Funcţionare │Inspecţie în parcurs│a)Funcţionare necorespunzătoare a │ │ X │ │ │ │transmisie │ │ambreiajului, cutiei de viteze sau │ │ │ │ │ │ │ │reductorului │ │ │ │ │ │ │ │b)Zgomot anormal la transmisie │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.8. │Fixare motor pe şasiu│Inspecţie vizuală cu│a)Suport motor fisurat, desprins │ │ X │X │ │ │sau caroserie │motorul în funcţiune│de pe şasiu sau fixat nesigur │ │ │ │ │ │ │ │b) Modificarea poziţiei motorului │ │ X │ │ │ │ │ │faţă de modelul omologat (ex. din │ │ │ │ │ │ │ │montaj transversal în longitudinal)│ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.8.1.│Stare, fixare anexe │Inspecţie vizuală │Ventilator lipsă sau deteriorat, │ │ X │ │ │ │pe motor │ │paletă(e) ventilator fistirată(e) │ │ │ │ │ │ │ │sau lipsă curele pentru antrenarea │ │ │ │ │ │ │ │anexelor motorului │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.8.2.│Stare, fixare compo- │Inspecţie vizuală │a) Reductor-vaporizator GPL/GNC │ │ X │ │ │ │nente pentru alimen- │ │de altă marcă şi tip decât cel │ │ │ │ │ │tarea duală a motoru-│ │înregistrat în CIV sau care nu are │ │ │ │ │ │lui │ │marcaj conform Reg. 67/110CEE-ONU │ │ │ │ │ │ │ │b)Reductor-vaporizator poziţionat │ │ X │ │ │ │ │ │sau fixat necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.1.9. │Performanţe motor │Inspecţie vizuală │a)Modificare neautorizată a │ │ X │ │ │ │ │ │unităţii de comandă │ │ │ │ │ │ │ │b)Modificare neautorizatâ a compo- │ │ X │ │ │ │ │ │nentelor motorului │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │6.2. Cabină şi caroserie │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │6.2.1. │Stare, fixare │Inspecţie vizuală şi│a)Panou, element lipsă sau │ │ X │X │ │ │caroserie, cabină │funcţională pentru │deteriorat care ar putea produce │ │ │ │ │ │ │anumite verificări │răniri │ │ │ │ │ │ │Se vor face verifi- │b)Montant deformat, corodat excesiv│ │ X │X │ │ │ │cări şi evaluări │sau fisurat care poate genera │ │ │ │ │ │ │conform lit. G │deschiderea accidentală a capotelor│ │ │ │ │ │ │ │sau a obloanelor │ │ │ │ │ │ │ │c)Neetanşeităţi care permit │ │ X │X │ │ │ │ │pătrunderea gazelor de evacuare în │ │ │ │ │ │ │ │habitaclu │ │ │ │ │ │ │ │d)Caroserie modificată sau reparată│ │ X │X │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │e)Caroserie, cabină incompletă sau │ │ X │ │ │ │ │ │deteriorată │ │ │ │ │ │ │ │f)Caroserie corodată excesiv în │ │ X │ │ │ │ │ │zona compartimentului motor, în │ │ │ │ │ │ │ │portbagaj, la pasajele roţilor, în │ │ │ │ │ │ │ │zona de fixare a suspensiei şi în │ │ │ │ │ │ │ │zona punţilor │ │ │ │ │ │ │ │g)Lipsă mecanism de zăvorâre a │ │ X │ │ │ │ │ │cabinei pe şasiu sau mecanism │ │ │ │ │ │ │ │defect │ │ │ │ │ │ │ │h)Dispozitv de rabatare a cabinei │ │ X │ │ │ │ │ │defect sau lipsă (dacă a fost │ │ │ │ │ │ │ │prevăzut de producător) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.1.1.│Stare, fixare │Inspecţie vizuală cu│a)Ansamblul burduf deteriorat │ │ X │ │ │ │semiremorcă autobuz │vehiculul aflat pe │b)Jocuri excesive în articulaţiile │ │ X │ │ │ │articulat (+E) │canalul de vizitare │braţelor de fixare │ │ │ │ │ │ │Se va inspecta şi │c)Braţe cadru fixate necorespunză- │ │ X │ │ │ │ │zona de pe acope- │tor, reparate necorespunzător sau │ │ │ │ │ │ │rişul autobuzului │cu deformări importante │ │ │ │ │ │ │Se va utiliza un │d)Zonele de fixare a braţelor │ │ X │ │ │ │ │detector de jocuri │corodate excesiv │ │ │ │ │ │ │cu 8 mişcări │e)Jocuri în leviere, bare şi arti- │ │ X │ │ │ │ │Se va inspecta şi │culaţiile acestora la puntea │ │ │ │ │ │ │prin probă în │directoare spate │ │ │ │ │ │ │parcurs │f)Zgomote la virarea ansamblului │ │ X │ │ │ │ │ │burduf │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.2. │Montare caroserie, │Inspecţie vizuală în│a)Caroseria, cabina, suprastructura│ │ │X │ │ │cabină,suprastructură│zonele de control cu│nu este fixată corespunzător │ │ │ │ │ │(+E) │vehiculul urcat pe │b)Caroseria, cabina, suprastructura│ │ X │ │ │ │ │un elevator sau pe │nu este fixată pe şasiu în │ │ │ │ │ │ │o rampă │aliniament │ │ │ │ │ │ │Se vor face veri- │c)Element de fixare (pe şasiu sau │ │ X │X │ │ │ │ficări şi evaluări │pe saşiul suplimentar) fisurat, │ │ │ │ │ │ │conform lit. G │lipsă sau slăbit │ │ │ │ │ │ │ │d)Coroziuni excesive în punctele de│ │ X │X │ │ │ │ │fixare ale caroseriei │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.3. │Uşi şi dispozitive de│Inspecţie vizuală şi│a)Uşa care nu se deschide sau nu se│ │ X │ │ │ │închidere uşi │funcţională │închide corespunzător │ │ │ │ │ │ │Se vor face verifi- │b)Uşă care se poate deschide │ │ X │ │ │ │ │cări şi evaluări │accidental sau care nu se închide │ │ │ │ │ │ │conform lit. G │sigur │ │ │ │ │ │ │ │c)Uşă, balama, dispozitiv de asi- │ X │ X │ │ │ │ │ │gurare slăbite, deteriorate/lipsă │ │ │ │ │ │ │ │d)Coroziuni excesive uşi │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.4. │Structură de rezis- │Inspecţie vizuală cu│a)Podea fisurată sau corodată │ │ X │X │ │ │tenţă şi podea (+E) │vehiculul urcat pe │excesiv, fixată necorespunzător │ │ │ │ │ │ │un elevator sau pe o│b)Praguri, contrapraguri, │ │ X │ │ │ │ │rampă │contraaripi corodate excesiv │ │ │ │ │ │ │Se vor inspecta cu │c)Întărituri podea fisurate, │ │ X │ │ │ │ │atenţie mărită │sau corodate excesiv │ │ │ │ │ │ │zonele de îmbinare a│ │ │ │ │ │ │ │caroseriei deformate│ │ │ │ │ │ │ │Se vor face verifi- │ │ │ │ │ │ │ │cări şi evaluări │ │ │ │ │ │ │ │conform lit. G │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.5. │Scaun conducător auto│Inspecţie vizuală şi│a)Scaun fixat necorespunzător sau │ │ X │X │ │ │ │funcţională │cu o structură defectă │ │ │ │ │ │ │ │b)Mecanismului de reglare a scau- │ │ X │X │ │ │ │ │nului nu funcţionează corect │ │ │ │ │ │ │ │c)Scaun lipsă sau neomologat │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.6. │Alte scaune │Inspecţie vizuală │a)Scaune defecte/fixate │ X │ X │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │b)Scaune care nu au fost montate în│ X │ X │ │ │ │ │ │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │c)Scaune lipsă sau configuraţia │ │ X │ │ │ │ │ │scaunelor nu corespunde cu CIV │ │ │ │ │ │ │ │d)Scaune modificate sau neomologate│ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.7. │Comenzi necesare │Inspecţie vizuală şi│Orice comandă necesară pentru a │ │ X │X │ │ │conducătorului auto │funcţională │opera vehiculul în siguranţă nu │ │ │ │ │ │ │ │funcţionează corespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.8. │Scări pentru cabină │Inspecţie vizuală │a)Treaptă/grup de trepte deterio- │ X │ X │ │ │ │ │ │rată(e) sau fixată(e) nesigur │ │ │ │ │ │ │ │b)Treaptă/grup de trepte care pot │ X │ X │ │ │ │ │ │provoca accidente │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.9. │Alte echipamente şi │Inspecţie vizuală │a)Accesoriu sau echipament fixat │ │ X │ │ │ │accesorii interioare │ │necorespunzător sau defect │ │ │ │ │ │şi exterioare (dacă │ │b)Accesoriu sau echipament │ │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │ │neomologat sau care nu corespunde │ │ │ │ │ │producător) │ │reglementărilor │ │ │ │ │ │ │ │c)Neetanşeităţi la echipamentul │ X │ X │ │ │ │ │ │hidraulic auxiliar (în funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │debit: redus/important) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │6.2.10. │Apărători de noroi, │Inspecţie vizuală │a)Elemente slăbite, corodate │ X │ X │ │ │ │aripi, dispozitive │ │excesiv/rupte sau lipsă │ │ │ │ │ │antiîmproşcare (dacă │ │b)Spaţiu insuficient pentru roţi │ │ X │ │ │ │au fost prevăzute de │ │c)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 7. ALTE ECHIPAMENTE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7.1. Centuri de siguranţă/catarame şi sisteme de reţinere │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │7.1.1. │Siguranţa montării │Inspecţie vizuală │a)Punct de ancorare deteriorat │ │ X │X │ │ │centurilor de sigu- │Verificare puncte de│excesiv │ │ │ │ │ │ranţă şi a catarame- │ancorare │b)Punct de ancorare fixat │ │ X │X │ │ │lor aferente │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.1.2. │Stare, fixare centuri│Inspecţie vizuală şi│a)Centuri de siguranţă obligatorii │ │ X │ │ │ │de siguranţă,catarame│funcţională │lipsă sau nu au fost montate │ │ │ │ │ │ │ │b)Centură de siguranţă deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │c)Centură de siguranţă neomologată │ │ X │ │ │ │ │ │d)Dispozitivul de închidere este │ │ X │ │ │ │ │ │avariat, lipseşte sau nu funcţio- │ │ │ │ │ │ │ │nează corect │ │ │ │ │ │ │ │e)Mecanismul de recuperare a cen- │ │ X │ │ │ │ │ │turii avariat sau nu funcţionează │ │ │ │ │ │ │ │corect (la cele retractabile) │ │ │ │ │ │ │ │f) Funcţionare necorespunzătoare │ X │ │ │ │ │ │ │martor centură la cele care sunt │ │ │ │ │ │ │ │dotate │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.1.3. │Dispozitiv limitator │Inspecţie vizuală │Lipsă evidentă sau nepotrivirea │ │ X │ │ │ │al sarcinii centurii │ │limitatorului de sarcină pentru │ │ │ │ │ │de siguranţă (dacă a │ │vehiculul în cauză │ │ │ │ │ │fost prevăzut de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.1.4. │Centura de siguranţă │Inspecţie vizuală │Lipsă evidentă sau nepotrivirea │ │ X │ │ │ │cu dipozitiv de │ │dispozitivelor de pretensionare │ │ │ │ │ │pretensionare (dacă a│ │pentru vehiculul în cauză │ │ │ │ │ │fost prevăzut de │ │ │ │ │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.1.5. │Airbaguri │Inspecţie vizuală │a)Lipsă evidentă sau nepotrivirea │ │ X │ │ │ │ │ │airbagurilor pentru vehiculul în │ │ │ │ │ │ │ │cauză │ │ │ │ │ │ │ │b)Airbag evident nefuncţional │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.1.6. │Sisteme SRS (sistem │Inspecţia vizuală a │Martorul indicator de defecţiuni │ │ X │ │ │ │de reţinere │martorului indica- │(MIL) al SRS indică funcţionarea │ │ │ │ │ │suplimentar) │tor de defecţiuni │defectuoasă a sistemului │ │ │ │ │ │ │(MIL) │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.2. │Stingător de incendiu│Inspecţie vizuală │a)Cu termen de valabilitate expirat│ │ X │ │ │ │ │ │sau lipseşte │ │ │ │ │ │ │ │b)Nu corespunde reglementărilor │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.3. │Încuietori şi │Inspecţie vizuală şi│a)Dispozitiv defect şi care nu │ X │ │ │ │ │dispozitive antifurt │funcţională │previne furtul vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │b)Dispozitiv de închidere sau │ │ X │X │ │ │ │ │blocare defect sau funcţionând │ │ │ │ │ │ │ │necorespunzător │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.4. │Triunghiuri │Inspecţie vizuală │a)Lipsă sau incomplete │ X │ │ │ │ │reflectorizante de │ │b)Neomologate │ X │ │ │ │ │presemnalizare │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.5. │Trusă de prim ajutor │Inspecţie vizuală │a)Incomplete/lipsă │ X │ │ │ │ │ │ │b)Nu corespunde reglementărilor │ X │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.6. │Cale de roată (dacă │Inspecţie vizuală │Deteriorate/lipsă │ X │ X │ │ │ │sunt necesare) │A se vedea anexa │ │ │ │ │ │ │ │nr. 14 la │ │ │ │ │ │ │ │reglementări │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.7. │Avertizor acustic │Inspecţie vizuală şi│a)Nu funcţionează │ │ X │ │ │ │(inclusiv cel │funcţională │b)Comandă nesigură │ X │ │ │ │ │suplimentar montat de│ │c)Neomologat │ │ X │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.8. │Vitezometru │Inspecţie vizuală şi│a)Nu este montat conform cerinţelor│ │ X │ │ │ │ │funcţională în │b)Nu funcţionează sau lipseşte │ │ X │ │ │ │ │timpul probei în │c)Nu este iluminat │ │ X │ │ │ │ │parcurs │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.9. │Tahograf (dacă este │Inspecţie vizuală şi│a)Neomologat │ │ X │ │ │ │obligatoriu conform │funcţională │b)Nu funcţionează │ │ X │ │ │ │legislaţiei) │ │c)Sigiliile sau alte mijloace de │ │ X │ │ │ │ │ │protecţie lipsă sau deteriorate, │ │ │ │ │ │ │ │dacă verificarea este posibilă │ │ │ │ │ │ │ │d)Placă de montare lipsă, ilizibilă│ │ X │ │ │ │ │ │sau cu termen de valabilitate │ │ │ │ │ │ │ │expirat │ │ │ │ │ │ │ │e)Falsificarea sau manipularea │ │ X │ │ │ │ │ │evidentă a sigiliilor, a plăcii de │ │ │ │ │ │ │ │montare sau a altor elemente de │ │ │ │ │ │ │ │protecţie │ │ │ │ │ │ │ │f)Dimensiunea anvelopelor pe │ │ X │ │ │ │ │ │puntea motoare diferită de cea │ │ │ │ │ │ │ │înscrisă pe placa de montare │ │ │ │ │ │ │ │g)Placa de montare nu corespunde │ │ X │ │ │ │ │ │cerinţelor │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.10. │Limitator de viteză │Inspecţie vizuală şi│a)Autovehiculul nu este dotat cu │ │ X │ │ │ │(dacă este obliga- │funcţională (dacă │limitator conform cerinţelor │ │ │ │ │ │toriu conform │echipamentul de │specifice │ │ │ │ │ │legislaţiei) (+E) │verificare a limi- │b)Evident nefuncţional │ │ X │ │ │ │ │tatoarelor de viteză│c)Limitator de viteză setat │ │ X │ │ │ │ │este disponibil) │incorect (dacă este verificat) │ │ │ │ │ │ │ │d)Sigilii sau alte mijloace de pro-│ │ X │ │ │ │ │ │tecţie deteriorate sau lipsă, dacă │ │ │ │ │ │ │ │verificarea este posibilă │ │ │ │ │ │ │ │e)Placă de montare lipsă, ilizibilă│ │ X │ │ │ │ │ │sau cu termen de valabilitate │ │ │ │ │ │ │ │expirat │ │ │ │ │ │ │ │f)Dimensiunea anvelopelor nu cores-│ │ X │ │ │ │ │ │punde cu parametrii de calibrare │ │ │ │ │ │ │ │g)Placa de montare nu corespunde │ │ X │ │ │ │ │ │cerinţelor │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.11. │Odometru (dacă a fost│Inspecţie vizuală │a)Modificare evidentă (fraudă) │ X │ X │ │ │ │prevăzut de │ │b)Nefuncţionare evidentă │ X │ X │ │ │ │producător) │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │7.12. │Sistem de control │Inspecţie vizuală │a)Senzorii de turaţie din roată │ │ X │ │ │ │electronic al stabi- │ │lipsă sau deterioraţi │ │ │ │ │ │lităţii (ESC) (dacă │ │b)Instalaţie electrică deteriorată │ │ X │ │ │ │a fost prevăzut de │ │c)Alte componente lipsă sau │ │ X │ │ │ │producător/dacă este │ │deteriorate │ │ │ │ │ │este necesar) │ │d)Deteriorare sau funcţionare │ │ X │ │ │ │ │ │necorespunzătoare a comutatorului │ │ │ │ │ │ │ │e)Ledul indicator de defecţiuni │ │ X │ │ │ │ │ │(MIL) al ESC indică funcţionarea │ │ │ │ │ │ │ │defectuoasă a sistemului │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │ 8. EMISII POLUANTE │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8.1. Zgomot │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │8.1.1. │Sistem de reducere a │Inspecţie vizuală şi│a)Nivel de zgomot excesiv │ │ X │ │ │ │zgomotului (+E) │auditivă │b)Orice parte a sistemului de │ │ X │X │ │ │ │ │reducere a zgomotului nesigură, │ │ │ │ │ │ │ │lipsă, deteriorată, fixată incorect│ │ │ │ │ │ │ │sau modificată în mod evident │ │ │ │ │ │ │ │astfel încât ar putea afecta în mod│ │ │ │ │ │ │ │semnificativ nivelul de zgomot │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │8.2. Gaze de evacuare │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8.2.1. Emisii produse de mas alimentate cu benzină, GPL sau GNC │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │8.2.1.1.│Echipament de control│Inspecţie vizuală │a)Echipament de control al emi- │ │ X │ │ │ │al emisiilor de gaze │ │siilor prevăzut de producător │ │ │ │ │ │ │ │lipsă, modificat sau defect în mod │ │ │ │ │ │ │ │evident │ │ │ │ │ │ │ │b)Neetanşeităţi ce ar putea afecta │ │ X │ │ │ │ │ │semnificativ măsurarea emisiilor │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │8.2.1.2.│Emisii poluante (+E) │Control cu analizor │a)Fie emisiile de gaze depăşesc │ │ X │ │ │ │ │de gaze pentru CO şi│nivelurile specifice stabilite de │ │ │ │ │ │ │HC la autovehiculele│producător │ │ │ │ │ │ │cu mas fară catali- │b)Fie, în cazul în care aceste │ │ X │ │ │ │ │zator tricomponent │informaţii nu sunt disponibile, │ │ │ │ │ │ │şi sondă lambda, la │emisiile de CO(cor) şi HC depăşesc:│ │ │ │ │ │ │turaţia de mers în │1) pentru autovehiculele echipate │ │ │ │ │ │ │gol încet │cu mas: │ │ │ │ │ │ │Control cu analizor │- 4,5% sau │ │ │ │ │ │ │de gaze pentru CO şi│- 3,5%; pt. CO(cor), │ │ │ │ │ │ │HC la autovehiculele│ în funcţie de data primei înmatri-│ │ │ │ │ │ │cu mas cu cataliza- │culări (data fabricaţiei, dacă data│ │ │ │ │ │ │tor tricomponent şi │primei înmatriculări nu este dispo-│ │ │ │ │ │ │sondă lambda, la │nibilă), conform anexei nr. 13 la │ │ │ │ │ │ │turaţia de mers în │reglementări │ │ │ │ │ │ │gol încet şi la │- 1000 ppm pt. HC │ │ │ │ │ │ │turaţia de mers în │2) pentru autovehiculele │ │ │ │ │ │ │gol accelerat (min. │echipate cu mas-kat: │ │ │ │ │ │ │2000 rot/min, max. │- 0,5% la turaţia de mers în gol │ │ │ │ │ │ │3000 rot/min). │încet şi │ │ │ │ │ │ │Pentru vehiculele │- 0,3% la turaţia de mers în gol │ │ │ │ │ │ │echipate cu un sis- │accelerat │ │ │ │ │ │ │tem de diagnosticare│sau │ │ │ │ │ │ │la bord (ORD), func-│- 0,3% la turaţia de mers în gol │ │ │ │ │ │ │ţionarea corectă a │încet şi │ │ │ │ │ │ │sistemului de con- │- 0,2% la turaţia de mers în gol │ │ │ │ │ │ │trol al emisiilor │accelerat; │ │ │ │ │ │ │poate fi verificată │pt. CO(cor), în funcţie de nivelul │ │ │ │ │ │ │prin citirea cores- │de poluare menţionat în CIV, │ │ │ │ │ │ │punzătoare a OBD şi │conform anexei nr. 13 la regle- │ │ │ │ │ │ │a verificării func- │mentări │ │ │ │ │ │ │ţionării corecte a │- 100 ppm pt. HC la turaţia de │ │ │ │ │ │ │OBD în locul măsu- │mers în gol accelerat; │ │ │ │ │ │ │rării unor emisii │c)Lambda nu se încadrează în │ │ X │ │ │ │ │în conformitate cu │domeniul 1±0,03 sau nu este │ │ │ │ │ │ │cerinţele specifice │conform cu valoarea specificată │ │ │ │ │ │ │La motoarele cu │de producător la turaţia de mers │ │ │ │ │ │ │alimentare duală │în gol accelerat │ │ │ │ │ │ │benzină/GPL, GNC │d)OBD indică funcţionare │ │ X │ │ │ │ │controlul va fi │defectuoasă │ │ │ │ │ │ │efectuat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ambele moduri de │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare iar │ │ │ │ │ │ │ │verificarea HC se │ │ │ │ │ │ │ │efectuează numai │ │ │ │ │ │ │ │pentru funcţionarea │ │ │ │ │ │ │ │cu benzină │ │ │ │ │ │ │ │La autovehiculele │ │ │ │ │ │ │ │cu sistem de ali- │ │ │ │ │ │ │ │mentare hibrid sau │ │ │ │ │ │ │ │la autovehiculele │ │ │ │ │ │ │ │echipate cu mas în │ │ │ │ │ │ │ │2 timpi nu se va │ │ │ │ │ │ │ │efectua verificarea │ │ │ │ │ │ │ │emisiilor poluante │ │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa │ │ │ │ │ │ │ │nr. 13 la reglemen- │ │ │ │ │ │ │ │tări │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │8.2.2. Emisii produse de mac alimentate cu motorină │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │8.2.2.1.│Echipament de control│Inspecţie vizuală │a)Echipament de control al emi- │ │ X │ │ │ │al emisiilor de gaze │ │siilor prevăzut de producător lipsă│ │ │ │ │ │ │ │sau defect în mod evident │ │ │ │ │ │ │ │b) Neetanşeităţi ce ar putea afecta│ │ X │ │ │ │ │ │semnificativ măsurarea emisiilor │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │8.2.2.2.│Verificare opacitate │Control cu opaci- │a)Opacitatea depăşeşte nivelul │ │ X │ │ │ │(+E) │metru în accelerare │înregistrat pe plăcuţa producăto- │ │ │ │ │ │ │liberă │rului de pe vehicul │ │ │ │ │ │ │Se accelerează mo- │b)Dacă această informaţie nu este │ │ X │ │ │ │ │torul de la turaţia │disponibilă, indicele de opacitate │ │ │ │ │ │ │de mers în gol la │K depăşeşte: │ │ │ │ │ │ │turaţia de regulator│1)pentru autovehiculele echipate │ │ │ │ │ │ │A se vedea anexa │cu mac supraalimentat (turbo): │ │ │ │ │ │ │nr. 13 la reglemen- │3 m^-1 │ │ │ │ │ │ │tări │2)pentru autovehicule echipate cu │ │ │ │ │ │ │Vehiculele fabrica- │mac normal aspirat: 2,5 m^-1 │ │ │ │ │ │ │te înainte de 1 │3)pentru autovehiculele prevăzute │ │ │ │ │ │ │ianuarie 1980 sunt │în anexa nr. 13 la reglementări: │ │ │ │ │ │ │exceptate de la │1,5 m^-1 │ │ │ │ │ │ │această verificare │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │8.3. Suprimare interferenţe electromagnetice │ ├──────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │Interferenţă radio (X) │Inspecţie vizuală │Orice nerespectare a cerinţelor │ X │ │ │ ├──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │8.4. Alte aspecte referitoare la mediu │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │8.4.1. │Scurgeri de lichide │Inspecţie vizuală │Orice scurgere în exces de lichid │ │ X │X │ │ │ │ │care poate afecta mediul ambiant │ │ │ │ │ │ │ │sau expune la riscuri pe alţi uti- │ │ │ │ │ │ │ │lizatori ai drumului │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │8.4.2. 1│Fum vizibil │Inspecţie vizuală │Fum în exces de orice culoare │ │ X │X │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │(X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu│ │sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. INSPECŢII SUPLIMENTARE PRIVIND AUTOVEHICULELE DESTINATE TRANSPORTULUI DE PERSOANE CARE AU, ÎN │ │AFARA LOCULUI CONDUCĂTORULUI, MAI MULT DE 8 LOCURI PE SCAUNE (M2, M3) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9.1. Uşi │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │9.1.1. │Stare, fixare şi │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare necorespunzătoare la │ │ X │ │ │ │funcţionare uşi de │funcţională │închidere şi/sau deschidere │ │ │ │ │ │intrare şi de ieşire │ │b)Usă deteriorată │ │ X │ │ │ │ │ │c)Sistem de control în caz de │ │ X │ │ │ │ │ │urgenţă defect │ │ │ │ │ │ │ │d)Controlul de la distanţă al │ │ X │ │ │ │ │ │uşilor sau dispozitive de averti- │ │ │ │ │ │ │ │zare defecte │ │ │ │ │ │ │ │e)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │ │ │f)Uşi improvizate │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.1.2. │Ieşiri de siguranţă │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare defectuoasă la │ │ X │ │ │ │ │funcţională (unde │închidere şi deschidere │ │ │ │ │ │ │este posibil) │b)Ideograme pentru ieşire de sigu- │ X │ X │ │ │ │ │ │ranţă greu lizibile/ilizibile sau │ │ │ │ │ │ │ │lipsă │ │ │ │ │ │ │ │c)Ciocan de spart geamul lipsă │ │ X │ │ │ │ │ │d)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │ │ │e)Greu accesibile │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.2. │Sistem de dezaburire │Inspecţie vizuală şi│a)Nu funcţionează corect │ X │ X │ │ │ │şi dezgheţare la │funcţională │b)În timpul funcţionării, în com- │ │ │X │ │ │lunetă, parbriz, │ │partimentul conducătorului auto sau│ │ │ │ │ │oglinzi, geam lateral│ │al pasagerilor sunt introduse gaze │ │ │ │ │ │ │ │de evacuare │ │ │ │ │ │ │ │c)Sistem lipsă (dacă este obliga- │ │ X │ │ │ │ │ │toriu) │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.3. │Sistem de ventilaţie │Inspecţie vizuală şi│a)Sistemul de încălzire şi venti- │ X │ X │ │ │ │şi de încălzire │funcţională │laţie nu funcţionează corespunzător│ │ │ │ │ │ │ │b)În timpul funcţionării, în com- │ │ │X │ │ │ │ │partimentul conducătorului auto sau│ │ │ │ │ │ │ │al pasagerilor sunt introduse gaze │ │ │ │ │ │ │ │de evacuare │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │9.4. Scaune │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │9.4.1. │Scaune pasageri │Inspecţie vizuală │a)Scaune defecte/fixate │ X │ X │ │ │ │(inclusiv pentru per-│ │necorespunzător │ │ │ │ │ │sonalul de însoţire) │ │b)Strapontine (dacă sunt permise) │ X │ X │ │ │ │ │ │neutomate │ │ │ │ │ │ │ │c)Scaune modificate sau neomologate│ │ X │ │ │ │ │ │d)Scaune care nu au fost montate în│ X │ X │ │ │ │ │ │conformitate cu cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │e) Scaune lipsă sau configuraţia │ │ X │ │ │ │ │ │scaunelor nu corespunde cu CIV │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.4.2. │(Scaun conducător │Inspecţie vizuală şi│a)Dispozitive speciale defecte sau │ X │ X │ │ │ │auto cerinţe supli- │funcţională │deteriorate (protecţia parbrizului │ │ │ │ │ │mentare) │ │la lumină orbitoare) │ │ │ │ │ │ │ │b)Sisteme de protecţie a şoferului │ X │ X │ │ │ │ │ │nesigure │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.5. │Lumini interioare şi │Inspecţie vizuală şi│Dispozitiv defect sau neconform cu │ X │ X │ │ │ │de ghidare (X) │funcţională │cerinţele │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.6. │Culoare şi zone de │Inspecţie vizuală │a)Podea deteriorată/nesigură sau │ │ X │X │ │ │staţionare în │ │care nu este fixată corespunzător │ │ │ │ │ │picioare │ │b)Bare de sprijin deteriorate, │ X │ X │ │ │ │ │ │nesigure sau fixate necorespunzător│ │ │ │ │ │ │ │c)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │ │ │d)Culoarele şi zonele de staţionare│ X │ X │ │ │ │ │ │în picioare greu accesibile │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.7. │Scări şi trepte │Inspecţie vizuală şi│a)Scări de acces deteriorate, │ │ X │X │ │ │ │funcţională (dacă │nesigure sau fixate necorespunzător│ │ │ │ │ │ │este posibil) │/defecte │ │ │ │ │ │ │ │b)Scări retractabile care nu │ │ X │ │ │ │ │ │funcţionează corespunzător │ │ │ │ │ │ │ │c)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │ │ │d)Scări şi trepte modificate │ │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.8. │Sistem de comunicare │Inspecţie vizuală şi│Sistem care nu funcţionează │ X │ X │ │ │ │cu pasagerii (X) │funcţională │corespunzător/defect │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.9. │Elemente de informare│Inspecţie vizuală │a)Element lipsă, cu mesaj eronat │ X │ │ │ │ │(dacă au fost prevă- │ │sau ilizibil │ │ │ │ │ │zute de producător) │ │b)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ │ │(X) │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │9.10. Cerinţe privind transportul copiilor │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │9.10.1. │Uşi │Inspecţie vizuală │Siguranţa uşilor neconformă cu │ X │ X │ │ │ │ │ │cerinţele privind acest mod de │ │ │ │ │ │ │ │transport │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.10.2. │Semnalizare şi │Inspecţie vizuală │Semnalizare sau echipamente │ X │ X │ │ │ │echipamente speciale │ │speciale lipsă sau neconforme cu │ │ │ │ │ │ │ │cerinţele │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │9.11. Cerinţe privind transportul persoanelor cu handicap │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │9.11.1. │Stare, fixare şi │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare defectuoasă │ X │ X │ │ │ │funcţionare uşi,rampe│funcţională │b)Uşi, rampe, elevatoare deterio- │ X │ X │ │ │ │şi elevatoare │ │rate, nesigure sau fixate necores- │ │ │ │ │ │ │ │punzător │ │ │ │ │ │ │ │c)Elemente de comandă a uşilor, │ X │ X │ │ │ │ │ │elevatoarelor şi a rampelor defecte│ │ │ │ │ │ │ │d)Dispozitive de avertizare defecte│ X │ X │ │ │ │ │ │e)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.11.2. │Stare, fixare dispo- │Inspecţie vizuală şi│a)Funcţionare defectuoasă │ X │ X │ │ │ │zitive de reţinere │funcţională │b)Dispozitive deteriorate/nesigure │ X │ X │ │ │ │scaune cu rotile │ │sau fixate necorespunzător │ │ │ │ │ │ │ │c)Elemente de comandă necorespun- │ X │ X │ │ │ │ │ │zătoare/lipsă │ │ │ │ │ │ │ │d)Neconforme cu cerinţele │ X │ X │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.11.3. │Echipament special de│Inspecţie vizuală şi│Echipament necorespunzător/lipsă │ X │ X │ │ │ │semnalizare │funcţională (dacă │sau nu corespunde cerinţelor │ │ │ │ │ │ │este cazul) │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │9.12. Alte echipamente speciale (X) │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │9.12.1. │Instalaţii de │Inspecţie vizuală │a)Instalaţie neconformă cu │ X │ X │ │ │ │preparare a hranei │ │cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │b)Instalaţie deteriorată astfel │ │ X │ │ │ │ │ │încât devine periculoasă utilizarea│ │ │ │ │ │ │ │ei │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.12.2. │Instalaţie sanitară │Inspecţie vizuală │Instalaţia sanitară deteriorată/ │ X │ X │ │ │ │ │ │defectă │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────┼───┼───┼──┤ │9.12.3. │Alte dispozitive │Inspecţie vizuală │Instalaţia defectă/poziţionată │ X │ X │ │ │ │(de exemplu sisteme │ │necorespunzător │ │ │ │ │ │audio-video) │ │ │ │ │ │ ├────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┤ │(X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu│ │sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10. ALTE VERIFICĂRI │ ├────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬──┤ │10.1. │Vehicul în ansamblu │Inspecţie vizuală │a)Reparaţii sau modificări necores-│ X │ X │X │ │ │ │sau prin utilizarea │punzătoare ale oricărei componente │ │ │ │ │ │ │unui echipament │a vehiculului │ │ │ │ │ │ │adecvat │b)Orice defect suplimentar consta- │ X │ X │X │ │ │ │ │tat ce ar putea afecta siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │circulaţiei pe drumurile publice │ │ │ │ └────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────┴───┴───┴──┘E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat*1) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie sau modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate)*2) 48 % pentru vehiculele care nu sunt datate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991*3) 45 % pentru vehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988*4) 43 % pentru semiremorci şi remorcile cu proţap înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988*5) 22 % pentru vehiculele din categoriile N(1), N(2) şi N(3)DMi (defect minor) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Nu este necesară reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defecţiunea respectivă să fie eliminată în cel mai scurt timpDMa (defect major) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Utilizarea vehiculului este permisă în funcţie de prevederile legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publiceDP (defect periculos) - defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră. Vehiculul nu mai poate fi utilizat pe drumurile publiceÎn cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul "/". În cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în funcţie de definiţiile specifice.Prescurtări utilizate în tabel:CI - certificat de înmatriculareCO - oxid de carbonCIV - cartea de identitate a vehicululuiHC - hidrocarburi totalITP - inspecţie tehnică periodicăGNC - gaz natural comprimat (instalaţie de alimentare cu GNC)GPL - gaz petrolier lichefiat (instalaţie de alimentare cu GPL)MTMA - masa totală maximă autorizată (masa maximă tehnic admisibilă)Categoriile M(1), M(2), M(3), N(1), N(2), N(3), O(1), O(2), O(3), O(4) sunt definite în reglementările RNTR 2----------Tabelul de la litera A "Plan de operaţiuni" din anexa 2 la reglementări a fost înlocuit cu tabelul din anexa 2, conform pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.B. Schemă efectuare ITP (partea inferioară şi exterioară)C. Coroziuni admise la conductele rigide de frânareConductele rigide de frânare nu trebuie să prezinte coroziuni atât de puternice încât dacă se îndepărtează stratul corodat suprafaţa rămasă să prezinte ciupituri (pitting).D. Defecte privind parbrizul şi alte geamuri1. Defecte parbriz autoturisme şi autovehicule cu MTMA până la 3.500 kg inclusivParbrizul a fost împărţit în 3 secţiuni imaginare, în funcţie de importanţa acestora, după cum urmează:1. Câmpul direct de vizibilitate - suprafaţa ce se află în faţa frontului de vizibilitate al conducătorului auto. Aria acestei suprafeţe este corespunzătoare cu aria unui dreptunghi cu lungimea de aproximativ 0,3 m (diametrul volanului) şi înălţimea de 0,2 m proiectat pe parbriz (vezi figura);2. Câmpul indirect de vizibilitate - suma dintre suprafaţa generată prin rotirea câmpului direct de vizibilitate în raport cu linia mediană transversală a parbrizului şi suprafaţa dreptunghiului de înălţime H dintre ele (reprezentat cu linie punctată în figură);3. Câmp neimportant pentru vizibilitate - suprafaţa rămasă din parbriz.Limita inferioară a dreptunghiului ce reprezintă câmpul direct de vizibilitate se defineşte ca intersecţia dintre suprafaţa parbrizului şi un plan orizontal imaginar tangent la extremitatea superioară a volanului (cu volanul reglat în poziţie maximă superioară). Lungimea dreptunghiului ce reprezintă câmpul direct de vizibilitate este egală cu diametrul volanului (aprox. 0,3 m) proiectat perpendicular pe parbriz.Limita superioară a dreptunghiului ce reprezintă câmpul direct de vizibilitate se determină prin ridicarea unui segment vertical de dreaptă cu lungimea de 0,2 m între planul orizontal imaginar definit mai sus şi suprafaţa parbrizului, conform figurii.Deteriorări permise:În câmpul de vizibilitate directă este permisă o singură deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 10 mm.În câmpul de vizibilitate indirectă se admit:- o singură fisură neramificată indiferent de lungimea acesteia;- zgârieturi indiferent de lungime ce nu sunt mai late de 5 mm;- o deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 40 mm;- patru deteriorări sau decolorări separate ale căror dimensiuni pot fi încadrate în patru cercuri imaginare cu diametre de cel mult 10 mm.Pe marginea parbrizului se admit fisuri simple neramificate ca în figură precum şi alte deteriorări sau decolorări.2. Defecte autovehicule cu MTMA peste 3.500 kgParbrizul a fost împărţit în 3 secţiuni imaginare, în funcţie de importanţa acestora, după cum urmează:1. Câmpul direct de vizibilitate - suprafaţa ce se află în faţa frontului de vizibilitate al conducătorului auto. Aria acestei suprafeţe este corespunzătoare cu aria unui pătrat cu latura de 0,4 m proiectat pe parbriz (vezi figura);2. Câmpul indirect de vizibilitate - suma dintre suprafaţa generată prin rotirea câmpului direct de vizibilitate în raport cu linia mediană verticală a parbrizului şi suprafaţa dreptunghiului de înălţime H dintre ele (reprezentat cu linie punctată în figură);3. Câmp neimportant pentru vizibilitate - suprafaţa rămasă din parbriz.Centrul câmpului direct de vizibilitate coincide cu intersecţia dintre proiecţia pe parbriz a liniei imaginare ce porneşte din centrul scaunului şoferului şi trece prin centrul volanului şi proiecţia pe parbriz a liniei orizontale ce este situată la 0,65 m deasupra celui mai de jos punct al scaunului conducătorului auto reglat în poziţia minimă din punct de vedere al înălţimii şi la distanţă maximă faţă de volan (măsurarea se realizează cu scaunul conducătorului auto liber).Deteriorări permise:În câmpul de vizibilitate directă este permisă o singură deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 30 mm.În câmpul de vizibilitate indirectă se admit:- o singură fisură neramificată indiferent de lungimea acesteia;- zgârieturi indiferent de lungime ce nu sunt mai late de 8 mm;- o deteriorare sau decolorare a cărei dimensiune poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 100 mm;- trei deteriorări sau decolorări separate ale căror dimensiuni pot fi încadrate în trei cercuri imaginare cu diametre de cel mult 30 mm.Pe marginea parbrizului se admit fisuri simple neramificate ca în figura de mai sus precum şi alte deteriorări sau decolorări.Prin deteriorări se înţeleg şi bulele de aer ce pot să apară între straturile parbrizului.METODA DE CONTROL:1. Prin examinare vizuală;2. Dacă este cazul, prin măsurare utilizându-se dispozitive de verificare adecvate (ruletă, riglă, dispozitiv).3. Condiţii privind transparenţa geamurilorGeamurile vehiculelor trebuie să fie omologate şi să poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 92/22/CEE*2) cu modificările ulterioare sau cu Regulamentul 43 CEE-ONU*3). Notă

  ──────────

  *2) Directiva 92/22/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind geamurile de securitate şi materialele pentru geamurile autovehiculelor şi remorcilor acestora, modificată ultima dată de Directiva 2001/92/CE a Comisiei din 30 octombrie 2001 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 92/22/CEE a Consiliului privind geamurile de securitate şi materialele pentru geamurile autovehiculelor şi ale remorcilor lor, şi a Directivei 70/156/CE a Consiliului referitoare la omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora.

  *3) Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea geamurilor de securitate

  ──────────
  Condiţia se consideră îndeplinită şi de către geamurile care sunt omologate conform normelor SAE sau DOT.Geamurile aflate în câmpul de vizibilitate principal al conducătorului auto trebuie să asigure o transparenţă de cel puţin 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor. Câmpul de vizibilitate principal al vehiculului este format din parbriz, geamurile laterale faţă şi luneta.În cazul în care vehiculul este dotat şi cu oglindă laterală dreapta, luneta nu mai face parte din câmpul principal de vizibilitate.În cazul în care geamurile vehiculului au o transparenţă modificată faţă de cea stabilită prin marcajul de omologare, se urmăreşte ca stratul aplicat ulterior să fie uniform şi să nu creeze distorsiuni. De asemenea, tratamentul electrochimic sau foliile de protecţie aplicate pe geamuri trebuie să fie certificate şi marcate corespunzător, iar aplicarea acestora este permisă numai în ateliere autorizate potrivit legii.----------Al cincilea alineat din secţunea 3 a lit. D din anexa 2 la reglementări a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.Aceleaşi condiţii se aplică motociclurilor carosate şi tractoarelor.E. Detectarea jocurilor excesive în articulaţiiÎn funcţie de caracteristicile constructive ale mecanismului de suspensie, există diverse metode pentru verificarea jocurilor:Notă: jocul radial poate fi verificat şi manual pentru SITP de clasa a II-a ce nu sunt dotate cu detectoare de jocuriF. Verificări privind anvelopeleDimensiune anvelopăAdâncime profil anvelopăIndici de sarcină anvelope (IS)*Font 9*┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│ IS │ KG │ IS │ KG │ IS │ KG │ IS │ KG │ IS │ KG │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 50│ 190│ 82│ 475│ 114│ 1180│ 146│ 3000│ 178│ 7500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 51│ 195│ 83│ 487│ 115│ 1215│ 147│ 3075│ 179│ 7750│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 52│ 200│ 84│ 500│ 116│ 1250│ 148│ 3150│ 180│ 8000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 53│ 207│ 85│ 515│ 117│ 1285│ 149│ 3250│ 181│ 8250│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 54│ 212│ 86│ 530│ 118│ 1320│ 150│ 3350│ 182│ 8500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 55│ 218│ 87│ 545│ 119│ 1360│ 151│ 3450│ 183│ 8750│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 56│ 224│ 88│ 560│ 120│ 1400│ 152│ 3550│ 184│ 9000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 57│ 230│ 89│ 580│ 121│ 1450│ 153│ 3650│ 185│ 9250│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 58│ 236│ 90│ 600│ 122│ 1500│ 154│ 3750│ 186│ 9500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 59│ 243│ 91│ 615│ 123│ 1550│ 155│ 3875│ 187│ 9750│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 60│ 250│ 92│ 630│ 124│ 1600│ 156│ 4000│ 188│ 10000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 61│ 257│ 93│ 650│ 125│ 1650│ 157│ 4125│ 189│ 10300│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 62│ 265│ 94│ 670│ 126│ 1700│ 158│ 4250│ 190│ 10600│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 63│ 272│ 95│ 690│ 127│ 1750│ 159│ 4375│ 191│ 10900│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 64│ 280│ 96│ 710│ 128│ 1800│ 160│ 4500│ 192│ 11200│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 65│ 290│ 97│ 730│ 129│ 1850│ 161│ 4625│ 193│ 11500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 66│ 300│ 98│ 750│ 130│ 1900│ 162│ 4750│ 194│ 11800│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 67│ 307│ 99│ 775│ 131│ 1950│ 163│ 4875│ 195│ 12150│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 68│ 315│ 100│ 800│ 132│ 2000│ 164│ 5000│ 196│ 12500│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 69│ 325│ 101│ 825│ 133│ 2070│ 165│ 5150│ 197│ 12850│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 70│ 335│ 102│ 850│ 134│ 2120│ 166│ 5300│ 198│ 13200│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 71│ 345│ 103│ 875│ 135│ 2180│ 167│ 5450│ 199│ 13600│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────││ 72│ 355│ 104│ 900│ 136│ 2240│ 168│ 5600│ 200│ 14000│├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 73│ 365│ 105│ 925│ 137│ 2300│ 169│ 5800│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 74│ 375│ 106│ 950│ 138│ 2360│ 170│ 6000│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 75│ 387│ 107│ 975│ 139│ 2430│ 171│ 6150│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 76│ 400│ 108│ 1000│ 140│ 2500│ 172│ 6300│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 77│ 412│ 109│ 1030│ 141│ 2575│ 173│ 6500│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 78│ 425│ 110│ 1060│ 142│ 2650│ 174│ 6700│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 79│ 437│ 111│ 1090│ 143│ 2725│ 175│ 6900│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 80│ 450│ 112│ 1120│ 144│ 2800│ 176│ 7100│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 81│ 462│ 113│ 1150│ 145│ 2900│ 177│ 7300│ │ │└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘Indicele de sarcină reprezintă sarcina maximă în kilograme pe care o anvelopă o poate transporta la viteza maximă indicată de indicele de viteză. În cazul anvelopelor la care indicele de sarcină este precizat sub forma a două numere (de exemplu, 148/145L), al doilea număr reprezintă indicele de sarcină pentru utilizarea anvelopelor jumelate. Indicii de sarcină şi viteză sunt prevăzuţi în Directiva 92/23/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentul CEE-ONU nr. 30 şi Regulamentul CEE-ONU nr. 54.----------Alineatul de după tabelul de la litera F din anexa 2 la reglementări a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.Indici de viteză anvelope┌────────────────┬─────────────┐│Indice de viteza│Viteza [Km/h]│├────────────────┼─────────────┤│ A1 │ 5 │├────────────────┼─────────────┤│ A2 │ 10 │├────────────────┼─────────────┤│ A3 │ 15 │├────────────────┼─────────────┤│ A4 │ 20 │├────────────────┼─────────────┤│ A5 │ 25 │├────────────────┼─────────────┤│ A6 │ 30 │├────────────────┼─────────────┤│ A7 │ 35 │├────────────────┼─────────────┤│ A8 │ 40 │├────────────────┼─────────────┤│ B │ 50 │├────────────────┼─────────────┤│ C │ 60 │├────────────────┼─────────────┤│ D │ 65 │├────────────────┼─────────────┤│ E │ 70 │├────────────────┼─────────────┤│ F │ 80 │├────────────────┼─────────────┤│ G │ 90 │├────────────────┼─────────────┤│ J │ 100 │├────────────────┼─────────────┤│ K │ 110 │├────────────────┼─────────────┤│ L │ 120 │├────────────────┼─────────────┤│ M │ 130 │├────────────────┼─────────────┤│ N │ 140 │├────────────────┼─────────────┤│ P │ 150 │├────────────────┼─────────────┤│ Q │ 160 │├────────────────┼─────────────┤│ R │ 170 │├────────────────┼─────────────┤│ S │ 180 │├────────────────┼─────────────┤│ T │ 190 │├────────────────┼─────────────┤│ H │ 210 │├────────────────┼─────────────┤│ V │ 240 │├────────────────┼─────────────┤│ W │ 270 │├────────────────┼─────────────┤│ Y │ 300 │├────────────────┼─────────────┤│ ZR │ Peste 340 │└────────────────┴─────────────┘Indicele de viteză reprezintă viteza maximă la care o anvelopă poate transporta sarcina menţionată ca indice de sarcină. Indicii de sarcină şi de viteză sunt marcaţi pe ambele flancuri ale anvelopelor. La anvelopele radiale pentru vehicule grele, fără marcaj de viteză, limita maximă admisă este de 110 km/h, în timp ce la cele diagonale este de 100 km/h.G. Defecte la caroserie datorate coroziuniiDefectele la caroserie datorate coroziunii vor fi evaluate în funcţie de soluţia constructivă a caroseriei:1. Autovehicul cu caroserie autoportantă2. Autovehicul cu şasiu portant1. Autovehicul cu caroserie autoportantăÎn cazul caroseriei autoportante vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în funcţie de elementul caroseriei: a) Se vor accepta deteriorări datorate coroziunii (prin deteriorări datorate coroziunii înţelegându-se coroziuni străpunse) ale elementelor detaşabile ce compun caroseria (capote, aripi, uşi) dar de o anumită dimensiune şi numai în anumite zone. Suprafaţa însumată a deteriorărilor datorate coroziunii ale elementelor detaşabile trebuie să fie mai mică de 2500 mmp (pentru fiecare element considerat separat). Această suprafaţă se va calcula prin aproximarea cu o formă geometrică cunoscută (pătrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrică cea mai apropiată.Nu se vor accepta deteriorări datorate coroziunii în jurul punctelor de montare pe caroserie a elementelor detaşabile la o distanţă mai mică de 100 mm faţă de punctele de montare. În cazul capotelor şi a uşilor, în zona dispozitivelor de închidere şi a suporţilor acestora va fi considerată o zonă de siguranţă de 50 mm de jur împrejur. În zona de siguranţă nu se admit coroziuni străpunse. b) Se vor accepta deteriorări datorate coroziunii ale elementelor ce fac parte din structura de rezistenţă numai în anumite zone şi având o anumită suprafaţă. Suprafaţa însumată a deteriorărilor datorate coroziunii (prin deteriorări datorate coroziunii înţelegându-se coroziuni străpunse) ale elementelor de rezistenţă trebuie să fie mai mică de 400 mmp (pentru fiecare element considerat separat). Această suprafaţă se va calcula prin aproximarea cu o formă geometrică cunoscută (pătrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrică cea mai apropiată. Vor fi acceptate deteriorări datorate coroziunii numai la următoarele elemente de caroserie: pasajele roţilor, contraaripi, podea şi panourile caroseriei, cu condiţia ca aceste coroziuni să se afle la o distanţă mai mare de 100 mm faţă de îmbinarea elementului de caroserie respectiv.La autovehiculele cu caroserie autoportantă se va urmări verificarea elementelor prezentate în tabelul de mai jos.*Font 9* ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐ │ │Coroziune│ Dimensiunea │ │ Elementul de caroserie ce trebuie evaluat │Acceptată│ suprafeţei │ │ │ │corodate (mmp)│ ├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤ │Lonjeroane şi traverse │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┤ │Traverse: │ │ │ │- Elemente transversale aflate în spatele suspensiei │ Nu │ - │ │spate (la soluţia constructivă cu motorul în spate) │ │ │ │- Elemente transversale aflate în faţa suspensiei faţă │ Nu │ - │ │- Element transversal principal │ Nu │ - │ │- Element transversal auxiliar │ Nu │ - │ │- Element destinat rigidizării unui panou ce nu este │ Da │ 400 │ │fixat pe alt element de caroserie sau alt panou │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Elemente longitudinale: │ │ │ │- Pragul: se va considera pragul pe toată lungimea, │ Nu │ - │ │chiar dacă există sau nu un montant central │ │ │ │- Contrapragul │ Nu │ - │ │- Lonjeroanele spate se vor inspecta începând de la │ Nu │ - │ │zona de prindere pe podea │ │ │ │- Lonjeroanele faţă se vor inspecta începând de la │ Nu │ - │ │zona de prindere pe podea sau pe panoul faţă │ │ │ │- Elementul longitudinal principal │ Nu │ - │ │- Elementul longitudinal auxiliar │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Lonjeron inferior (semilonjeron): │ │ │ │- Lonjeron inferior faţă sau spate │ Nu │ - │ │- Fixarea prin puncte a lonjeronului inferior de │ Nu │ - │ │caroserie sau de alte elemente │ │ │ │Consolele ce depăşesc cu maxim 150 mm │ Da │ 400 │ │lungimea caroseriei │ │ │ │Montanţii în zona uşilor: lungimea acestora este │ Nu │ - │ │prezentată în fig. 1 │ │ │ │Montanţii în zona geamurilor: lungimea acestora este │ Nu │ - │ │prezentată în fig. 1 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sectoare de panouri: │ │ │ │Panoul podelei │ Da │ 400 │ │Elementul exterior de caroserie al uşii, altul decât │ Da │ 2500 │ │structura de rezistenţă a acesteia │ │ │ │Podea compartiment bagaje │ Da │ 400 │ │Zona de montare a rezervorului de combustibil sau a │ Nu │ - │ │cârligului de remorcare pe podeaua spate │ │ │ │Capotă compartiment bagaje │ Da │ 2500 │ │Capotă compartiment motor │ Da │ 2500 │ │Elementul/elementele de caroserie pe care sunt fixate │ Nu │ - │ │lămpile şi farurile │ │ │ │Panoul faţă ce desparte compartimentul motor de │ Da │ 400 │ │compartimentul pasagerilor │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Suporţii de fixare a arcurilor │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Pasajele roţilor: │ │ │ │Pasajele roţilor │ Da │ 400 │ │Pasajele roţilor faţă ce au rol de preluare parţială a │ │ │ │sarcinii transmisă de amortizor sau arcul elicoidal: │ │ │ │ Fixarea la partea superioară │ Nu │ - │ │ Fixarea la panoul despărţitor │ Nu │ - │ │ Fixarea la partea inferioară │ Nu │ - │ │Pasajele roţilor spate ce au rol de preluare parţială a │ │ │ │sarcinii transmisă de amortizor sau arcul elicoidal: │ │ │ │ Fixarea la panoul de protecţie exterior │ Nu │ - │ │ Fixarea celor două părţi în zona de îmbinare │ Nu │ - │ │ Fixarea la panoul podelei sau podeaua │ Nu │ - │ │ compartimentului de bagaje │ │ │ │Pasajele roţilor spate ce nu au rol de preluare parţială │ Da │ 400 │ │a încărcăturii de la amortizor sau arcul elicoidal │ │ │ │ Fixarea celor două părţi în zona de îmbinare │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Motorul: │ │ │ │Toate zonele pe care se fixează suporţii motorului │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare ai rezervorului de combustibil pe │ Nu │ - │ │caroserie │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Transmisia: │ │ │ │Suporţii de fixare a transmisiei │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Punţi: │ │ │ │Suporţii bieletelor antiruliu sau a barelor stabilizatoare│ Nu │ - │ │Suporţii basculelor superioare şi inferioare sau suporţi │ Nu │ - │ │de prindere a braţelor oscilante │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Suspensia: │ │ │ │Suporţii de fixare a amortizoarelor │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor elicoidale │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor lamelare şi a suporţilor │ Nu │ - │ │de prindere a acestora │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Mecanismul de direcţie: │ │ │ │Suporţii de fixare a semicasetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a casetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a părţilor auxiliare │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sistemul de frânare: │ │ │ │Zona de fixare a pompei centrale de frână │ Nu │ - │ │Zona de fixare a pedalei de frână │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Caroseria: │ │ │ │Punctele de fixare ale centurilor de siguranţă │ Nu │ - │ │Balamalele şi închizătorile uşilor: │ │ │ │ Suporţii balamalelor şi ghidajele mecanismului de │ Nu │ - │ │ glisarea a uşilor │ │ │ │ Fixarea mecanismului de închidere pe uşă │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe uşă: │ │ │ │ Suporţii articulaţiilor şi ghidajele mecanismului de │ Nu │ - │ │ glisare pe uşă │ │ │ │ Fixarea mecanismului de blocare pe uşă │ Nu │ - │ │Capota motorului sau a compartimentului de bagaje │ │ │ │din faţa vehiculului: │ │ │ │ Suporţii mecanismelor de închidere şi deschidere │ Nu │ - │ │Scaunele: │ │ │ │ Punctele de fixare a scaunelor │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe scaune: │ │ │ │ Punctele de fixare pe scaune. │ Nu │ - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Lămpile şi farurile: │ │ │ │Suporţii de fixare ai sistemului de iluminare şi │ Nu │ - │ │semnalizare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Legăturile dintre autovehicul şi remorcă │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Punctele de fixare a suporţilor dispozitivului de │ Nu │ - │ │remorcare │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘Fig. 1 Lungimea montanţilor din zona uşilor şi a geamurilor (A = lungime la uşă, B = lungime la geam)2. Autovehicul cu şasiu portantÎn cazul autovehiculelor cu şasiu portant vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în funcţie de elementul şasiului, urmărindu-se următoarele criterii de evaluare (prin deteriorări datorate coroziunii înţelegându-se coroziuni nestrăpunse):Zona deteriorată prin coroziune a cadrului şasiului este exprimată procentual în funcţie de element (longitudinal sau transversal).Dimensiunile maxime permise ale zonelor deteriorate datorită coroziunii:- Elementele longitudinale şi transversale ale cadrului şasiului precum şi toate profilele ce fac parte din suportul dispozitivului de remorcare de tip şa, dispozitivul de cuplare al semiremorcii sau placa dispozitivului de cuplare nu trebuie să fie deteriorate datorită coroziunii (luându-se în considerare fiecare element longitudinal sau transversal) mai mult decât este specificat în tabelul de mai jos.Explicaţie: În cazul lonjeroanelor sunt incluse şi suprafeţele acestora pe care se fixează elementele direcţiei şi ale suspensiei. ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ Elementele longitudinale │ Procentajul maxim admis de reducere a │ │ şi transversale │ grosimii elementului │ │ │ faţă de grosimea iniţială │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Toate elementele transversale │ 30% │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Toate elementele longitudinale│ 20% │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │Toate elementele ce fac parte │ 20% │ │din suportul dispozitivului │ │ │de tip şa sau din suportul │ │ │dispozitivului de remorcare │ │ └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘La vehiculele cu şasiu portant se va urmări verificarea elementelor prezentate în tabelul de mai jos: ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐ │ │Coroziune│ Dimensiunea │ │Elementul de şasiu sau caroserie ce trebuie evaluat│acceptată│ suprafeţei │ │ │ │corodate (mmp)│ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Toate punctele de fixare a compartimentului │ Nu │ - │ │pasagerilor şi a cabinei nerabatabile pe şasiu │ │ │ │Cabina rabatabilă: │ │ - │ │- Suporţii dispozitivului de blocare │ Nu │ - │ │- Suporţii articulaţiilor cabinei │ Nu │ - │ │Montanţii uşilor │ Nu │ - │ │Pragul (lungimea pragului este distanţa dintre │ Nu │ - │ │montanţii uşii/uşilor) │ │ │ │Elementul longitudinal principal (lonjeronul): │ │ │ │Elementul transversal principal │ Nu │ - │ │Elementul longitudinal auxiliar │ Nu │ - │ │Elementul transversal auxiliar │ Nu │ - │ │Element destinat rigidizării unui panou ce nu este │ Da │ 2500 │ │fixat pe alt element de caroserie sau alt panou │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sectoare de panouri: │ │ │ │Panoul podelei │ Nu │ - │ │Elementul exterior de caroserie al uşii, altul │ Da │ 2500 │ │decât structura de rezistenţă a acesteia │ │ │ │Podea compartiment bagaje │ Nu │ - │ │Suporţii de prindere a rezervorului sau a │ Nu │ - │ │cârligului de remorcare pe podeaua spate │ │ │ │Capotă compartiment bagaje │ Da │ 2500 │ │Capotă compartiment motor │ Da │ 2500 │ │Elementul/elementele de caroserie pe care sunt │ Nu │ - │ │fixate lămpile şi farurile │ │ │ │Panoul faţă ce desparte compartimentul motor de │ Nu │ - │ │compartimentul pasagerilor │ │ │ │Panoul exterior faţă sau spate │ Da │ 400 │ │Pasajele roţilor │ Da │ 2500 │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Montanţii în zona geamurilor │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Motorul: │ │ │ │Toate zonele pe care se fixează suporţii motorului │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare ai rezervorului de combustibil │ Nu │ - │ │pe caroserie sau şasiu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Transmisia: │ │ │ │Suporţii de fixare ai transmisiei │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Punţi: │ │ │ │Suporţii bieletelor antiruliu sau a barelor │ Nu │ - │ │stabilizatoare │ │ │ │Suporţii basculelor superioare şi inferioare sau │ Nu │ - │ │suporţii de prindere a braţelor oscilante │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Suspensia: │ │ │ │Suporţii de fixare a amortizoarelor │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor elicoidale │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a arcurilor lamelare şi a │ Nu │ - │ │suporţilor de prindere a acestora │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Mecanismul de direcţie: │ │ │ │Suporţii de fixare a semicasetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a casetei de direcţie │ Nu │ - │ │Suporţii de fixare a părţilor auxiliare │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Sistemul de frânare: │ │ │ │Zona de fixare a pompei centrale de frână │ Nu │ - │ │Zona de fixare a pedalei de frână │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Caroseria: │ │ │ │Punctele de fixare ale centurilor de siguranţă │ │ │ │Balamalele şi închizătorile uşilor: │ Nu │ - │ │ Suporţii balamalelor şi ghidajele mecanismului │ Nu │ - │ │ de glisarea a uşilor │ │ │ │ Fixarea mecanismului de închidere pe uşă │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe uşă: │ │ │ │ Suporţii articulaţiilor şi ghidajele │ Nu │ - │ │ mecanismului de glisare pe uşă │ │ │ │ Fixarea mecanismului de blocare pe uşă │ Nu │ - │ │Capota motorului sau a compartimentului de bagaje │ │ │ │din faţa vehiculului: │ │ │ │ Suporţii mecanismelor de închidere şi deschidere│ Nu │ - │ │ Scaunele: │ │ │ │ Punctele de fixare a scaunelor │ Nu │ - │ │Pentru centurile de siguranţă montate pe scaune: │ │ │ │ Punctele de fixare pe scaune │ Nu │ - │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Lămpile şi farurile: │ │ │ │Suporţii de fixare ai sistemului de iluminare şi │ Nu │ - │ │semnalizare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │Legăturile dintre autovehicul şi remorcă: │ │ │ │Punctele de fixare ai suporţilor dispozitivului de │ Nu │ - │ │remorcare │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘Metode de verificare:Evaluarea zonelor deteriorate prin coroziune se realizează prin: 1) Inspecţie vizuală, atunci când vehiculul se află pe canalul de vizitare sau pe elevator; 2) Dacă există suspiciuni: a) prin utilizarea unui ciocan cu cap rotund de 200g prin aplicarea unor lovituri uşoare în jurul zonei ce ridică suspiciuni; b) prin măsurare, utilizându-se dispozitive adecvate.Standarde de evaluare a reparaţiilor zonelor deteriorate prin coroziune:1. Condiţii pentru reparaţiile zonelor deteriorate prin coroziune: a) reparaţiile zonelor deteriorate prin coroziune trebuie efectuate astfel încât îmbinarea părţii sau a secţiunii elementului reparat să îndeplinească funcţionalitatea iniţială. b) nu se admit reparaţii prin cordon de sudură continuu sau în puncte în jurul zonei în care este poansonat numărul de identificare sau în jurul elementului de caroserie pe care se află poansonat numărul de identificare.Nu se admite prinderea prin nituire a suportului pe care este poansonat numărul de identificare sau a elementului de caroserie pe care se află poansonat numărul de identificare.Sunt admise reparaţii la o distanţă mai mare de 30 mm faţă de conturul numărului de identificare poansonat ce nu afectează integritatea acestuia sau care nu împiedică vizualizarea integrală a sa.2. Metode de reparaţii admise: a) sunt permise reparaţii cu elemente construite individual, unde fiecare parte este sudată sigur de materialul original; b) dacă modalitatea de asamblare originală era prin nituire sau prin prindere cu şuruburi, se admite reparaţia prin sudură. c) nu sunt permise reparaţii combinate (sudură/nituri/şuruburi) care să depăşească o suprafaţă maximă de 2500 mmp.Prin sudură sigură aşa cum a fost menţionat la lit. a) se înţelege:- cordon/cordoane de sudură ce acoperă cel puţin 50% din perimetrul secţiunii ce poate fi sudată şi care sunt repartizate în mod egal în jurul perimetrului;- puncte de sudură cu diametrul de minim 4 mm şi care sunt repartizate la o distanţă de maximum 20 mm una de cealaltă.3. Deteriorarea prin coroziune la elementele de arc, elementele direcţiei şi ale suspensiei: a) dacă un element al unui arc este deteriorat prin coroziune (material lipsă) sau fisurat ca urmare a deteriorării prin coroziune:- acesta nu se repară, se înlocuieşte- elementul de arc poate fi înlocuit ca parte a sistemului arcului. b) dacă un element al mecanismului de direcţie sau suspensie este deteriorat prin coroziune acesta nu va fi reparat.4. Metode de reparaţii admise pentru elemente longitudinale şi transversale: a) elementele longitudinale şi transversale ce fac parte din cadrul şasiului nu se vor repara prin aplicarea unor plăci peste zonele din care lipseşte material. b) prin excepţie de la prevederile lit. a), elementele longitudinale şi transversale pot fi reparate prin aplicarea de plăci peste zonele corodate dacă grosimea acestor plăci este cel puţin aceeaşi cu grosimea secţiunii cea mai mare a elementului ce trebuie reparat. Plăcile trebuie sudate sigur, prin aceasta înţelegându-se cordoane de sudură ce acoperă cel puţin 75% din perimetrul părţilor ce trebuie sudate. Cordoanele trebuie repartizate în mod egal de-a lungul perimetrului.5. Profilele ce fac parte din suportul dispozitivului de tip şa sau a plăcii bolţului semiremorcii nu pot fi reparate prin aplicarea de plăci deasupra zonelor deteriorate prin coroziune.H. Defecte la dispozitivele de cuplareDispozitivele de cuplare cu care sunt echipate semiremorcile sunt de 2 tipuri, cu diametre exterioare de 2 inch şi de 3,5 inch.- în cazul dispozitivelor de cuplare cu diametrul exterior de 2 inch, se admite o uzură până la diametrul minim prezentat în figură:- în cazul dispozitivelor de cuplare cu diametrul exterior de 3,5 inch, diametrul minim admis este prezentat în figură:Metoda de verificare: cu şubler sau utilizându-se un calibru.În cazul semiremorcilor cu MTMA mai mică sau cel mult egală cu 6.000 kg sau dacă sarcina pe dispozitivul de remorcare este mai mică sau cel mult egală cu 3.000 kg, indiferent de tipul dispozitivului de cuplare:În interiorul unui cerc cu raza de 260 mm măsurat din centrul dispozitivului de cuplare:- deformaţia maximă a platoului cuplei nu trebuie să depăşească 2,5 mm, conform figurii:- dacă datorită uzurii pe platoul cuplei s-au format şanţuri, acestea nu trebuie să fie mai lungi de 100 mm şi mai adânci de 2,5 mm;Cerinţele de mai sus nu se aplică în cazul orificiilor constructive destinate gresării ce au fost practicate de către fabricant.În cazul semiremorcilor cu MTMA mai mare de 6.000 kg sau dacă sarcina pe dispozitivul de remorcare este mai mare de 3.000 kg, indiferent de tipul dispozitivului de cuplare:- în interiorul unui cerc cu raza de 450 mm măsurat din centrul dispozitivului de cuplare, deformaţia maximă a platoului cuplei nu trebuie să depăşească 3,5 mm conform figurilor:- dacă datorită uzurii pe platoul cuplei s-au format şanţuri, acestea nu trebuie să fie mai lungi de 100 mm şi mai adânci de 2,5 mm;Cerinţele de mai sus nu se aplică în cazul orificiilor constructive destinate gresării ce au fost practicate de către fabricant.Metoda de verificare: cu şubler, riglă şi ruletă.Dispozitive de cuplare de tip ochet pentru remorciÎn funcţie de diametrul interior al cuplei, uzurile maxime permise sunt:Tipodimensiuni:1. D(n) = 40 mm2. D(n) = 50 mm3. D(n) = 57,5 mmUzuri maxime admise:1. D(max) = 41,5 mm2. D(max) = 52,5 mm3. D(max) = 59,5 mmDe asemenea, sunt permise uzuri ale dispozitivelor de cuplare după cum urmează:- pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 40 mm se acceptă o grosime a acestuia de până la 28 mm datorită uzurii:- pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 50 mm se acceptă o grosime a acestuia de până la 41,5 mm datorită uzurii:- pentru dispozitivul de cuplare cu diametrul interior de 57,5 mm se acceptă o grosime a acestuia de până la 19 mm datorită uzurii:Metoda de verificare: cu şubler.Starea proţapului remorciiSe acceptă o deformare de maxim 18 mm pe o lungime de 90 cm a proţapului, conform figurii:Verificarea se va efectua în cel puţin două plane perpendiculare, orizontal şi vertical de-a lungul proţapului.Metoda de verificare: cu şubler şi riglă.Cârligul de remorcareÎn cazul cârligelor de remorcare de tip cuplaj sferic cu diametrul nominal de 50 mm se admite o uzură a cuplajului până la un diametru minim de 49 mmMetoda de verificare: utilizându-se un calibru sau cu şubler.Dacă un autovehicul cu MTMA mai mare de 3.500 kg este echipat cu un cârlig de remorcare, atunci acesta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:- acesta trebuie să aibă dispozitiv de închidere şi dispozitiv de asigurare;- dimensiunea orificiului din interiorul cârligului nu trebuie să fie mai mare de 49 mm ca în figură:Metoda de verificare: utilizându-se un calibru sau cu şubler.Cuple de remorcareDacă un autovehicul cu MTMA mai mare de 3500 kg este echipat cu o cuplă de remorcare, atunci aceasta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:- uzura maximă permisă a pivotului de cuplare trebuie să fie astfel:TipodimensiuniD(nominal)1 = 40 mm2 = 50 mm3 = 57,5 mmD(min) datorat uzurii:1 = 36,5 mm2 = 46 mm3 = 55 mmMetoda de verificare: utilizându-se un calibru adecvat sau cu şublerul:- jocul axial al pivotului de cuplare după blocare nu trebuie să depăşească 5 mm:Metoda de verificare: utilizându-se un calibru sau cu şublerul.- deplasarea radială a pivotului de cuplare nu trebuie să depăşească 2 mm:Metoda de verificare: utilizându-se un calibru sau şubler.Fixarea dispozitivului de cuplare- nu sunt admise jocuri axiale ale dispozitivului de cuplare;- jocul radial maxim al dispozitivului de cuplare trebuie să fie de 2 mm;Se încearcă mişcarea cuplei de remorcare în sus şi în jos conform figurii:Dispozitive de cuplare pentru autotractoareJocul maxim admis al cuiului pivotului de remorcare în dispozitivul de cuplare este de maxim 2 mm.Metoda de verificare: utilizându-se un calibru adecvat, şubler sau alt dispozitiv de măsurare.Abaterea de la planeitate a platoului dispozitivului de cuplare în partea centrală a sa trebuie să fie de maxim 3,5 mm conform figurii:Metoda de verificare: utilizându-se riglă şi şubler sau calibru.Pe părţile laterale ale platoului dispozitivului de cuplare, în două benzi late de 50 mm de la extremităţile platoului dispozitivului de cuplare se admite o abatere de la planeitate de 5 mm conform figurii:Metoda de verificare: riglă şi şubler sau calibru.Se admit deteriorări (şanţuri) ale platoului dispozitivului de cuplare ce nu sunt mai lungi de 100 mm şi mai adânci de 2,5 mm:Metoda de verificare: riglă şi şubler.
   +  Anexa 3la reglementăriCerinţe privind echiparea ulterioară fabricaţieicu dispozitive de vizibilitate indirectă a autovehiculelordin categoriile N(2) şi N(3)I. DEFINIŢIIDispozitive pentru vizibilitate indirectă - dispozitive pentru observarea câmpului de vizibilitate adiacent autovehiculului ce nu poate fi observat prin vizibilitate directă. Acestea pot fi oglinzi convenţionale, monitoare-cameră sau alte dispozitive capabile să furnizeze informaţii despre câmpul indirect de vizibilitate al conducătorului auto.Oglindă - orice dispozitiv, cu excepţia dispozitivelor de tip periscop, ce poate oferi o imagine clară spre înapoi, lateral sau în faţa vehiculului.Clasificarea oglinzilor: a) clasa I - oglindă retrovizoare interioară; b) clasa II şi III -oglinzi retrovizoare exterioare principale; c) clasa IV - oglindă retrovizoare exterioară cu unghi mare de vizibilitate; d) clasa V - oglindă retrovizoare exterioară de proximitate (apropiere); e) clasa VI - oglindă frontală.II. CERINŢE DE ECHIPARE ULTERIOARĂ FABRICAŢIEI CU OGLINZI RETROVIZOARE1. Cerinţa echipării ulterioare fabricaţiei cu oglinzi retrovizoare suplimentare sau cu alte dispozitive de vizibilitate indirectă se aplică autovehiculelor din categoriile N(2) şi N(3) care nu au fost omologate de tip sau individual în conformitate cu Directiva 2003/97/CE*4). Notă

  ──────────

  *4) Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind armonizarea legislaţiei Statelor membre privind omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirectă şi a vehiculelor echipate cu aceste dispozitive şi care modifică Directiva 70/156/CEE şi abrogă Directiva 71/127/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2005/27/CE a Comisiei din 29 martie 2005 care modifică pentru adaptarea la progresul tehnic Directiva 2003/97/CE

  ──────────
  2. Prezentele cerinţe nu se aplică următoarelor: a) autovehiculelor din categoriile N(2) şi N(3) înmatriculate înainte de 01.01.2000; b) autovehiculelor din categoria N(2) a căror MTMA nu depăşeşte 7,5 tone, în cazul cărora nu este posibilă montarea unei oglinzi retrovizoare de clasa V astfel încât să se asigure îndeplinirea următoarelor condiţii: i) nicio componentă a oglinzii retrovizoare nu se află la o distanţă mai mică de 2 m faţă de sol (se poate aplica o toleranţă de + 10 cm), indiferent de poziţia de reglare, atunci când autovehiculul este încărcat la MTMA; ii) oglinda retrovizoare este complet vizibilă din poziţia conducătorului auto;3. Până la 31 martie 2009, toate autovehiculele prevăzute la pct. 1, cu excepţia celor menţionate la pct. 2, trebuie echipate, pe partea pasagerului, cu oglinzi cu unghi mare de vizibilitate şi de proximitate, care îndeplinesc cerinţele prevăzute pentru oglinzile de clasele IV şi, respectiv V, prevăzute de Directiva 2003/97/CE.4. În cazul autovehiculelor ce sunt prevăzute, pe partea pasagerului, cu oglinzi cu unghi mare de vizibilitate şi de proximitate astfel încât combinaţia câmpurilor lor de vizibilitate acoperă cel puţin 95% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevăzut pentru oglinzile retrovizoare de clasa IV şi cel puţin 85% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevăzut pentru oglinzile retrovizoare de clasa V (în conformitate cu cerinţele Directivei 2003/97/CE), condiţiile se consideră a fi respectate şi nu este necesară montarea altor oglinzi sau sisteme de vizibilitate suplimentare.5. Autovehiculele prevăzute la pct. 2 ce nu pot fi echipate cu oglinzi retrovizoare conform prezentelor cerinţe ca urmare a lipsei de soluţii tehnice disponibile şi viabile din punct de vedere economic, pot fi echipate cu oglinzi retrovizoare suplimentare şi/sau cu alte dispozitive de vizibilitate indirectă, cu condiţia ca respectivele dispozitive combinate să asigure o vizibilitate de cel puţin 95% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevăzut pentru o oglindă retrovizoare de clasa IV şi cel puţin 85% din câmpul de vizibilitate la nivelul solului prevăzut pentru o oglindă retrovizoare de clasa V (în conformitate cu cerinţele Directivei 2003/97/CE).6. Prezentele cerinţe nu se aplică autovehiculelor istorice.III. METODA DE VERIFICARE:1. În condiţiile în care, pentru oglinzile cu unghi mare de vizibilitate şi de proximitate cu care este echipat autovehiculul prezentat la ITP, sunt prezentate certificate de conformitate care atestă îndeplinirea prevederilor Directivei 2003/97/CE în ceea ce priveşte câmpul de vizibilitate, nu mai este necesară verificarea câmpurilor de vizibilitate pentru cele două tipuri de oglinzi.1.1. Certificatele de conformitate trebuie emise de RAR sau comunicate către RAR în cazul în care au fost emise de autoritatea competentă a unui alt stat membru al Uniunii Europene.2. În condiţiile în care nu pot fi prezentate certificate de conformitate, atunci se va verifica existenţa mărcii de omologare pe suportul oglinzilor, care trebuie să fie conform modelelor din exemplele următoare:- pentru oglinzile de clasa IV:unde a ≥ 6 mm.Oglinda ce poartă marcajul reprezentând omologarea comunitară din exemplu este o oglindă ce face parte din clasa IV ce a fost omologată în Italia (e 3) iar numărul de omologare este 03*1248.- pentru oglinzile din clasa V:unde a ≥ 6mm.Oglinda ce poartă marcajul reprezentând omologarea comunitară din exemplu este o oglindă ce face parte din clasa V ce a fost omologată în Grecia (e 23) iar numărul de omologare este 03*3901.3. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la pct. 1. sau 2., câmpurile de vizibilitate se verifică în poligoane specifice fiecărei clase de oglinzi:3.1. Pentru oglinda retrovizoare laterală cu unghi mare de vizibilitate amplasată pe partea pasagerului (clasa IV), este necesară marcarea unui poligon de verificare conform figurii de mai jos, realizat prin aplicarea unor jaloanelor amplasate în colţurile poligonului de verificare:3.2. Pentru oglinda laterală de proximitate amplasată pe partea pasagerului (Clasa V), în cazul unui autovehicul cu cabină retrasă este necesară marcarea unui poligon de verificare conform figurii de mai jos, realizat prin aplicarea unor jaloanelor amplasate în colţurile poligonului de verificare:3.3. Pentru oglinda laterală de proximitate amplasată pe partea pasagerului (Clasa V), în cazul unui autovehicul cu cabină semi-avansată sau avansată este necesară marcarea unui poligon de verificare conform figurii de mai jos, realizat prin aplicarea unor jaloanelor amplasate în colţurile poligonului de verificare:3.4. Cerinţele prevăzute se consideră îndeplinite dacă inspectorul poate vizualiza de pe locul conducătorului auto, utilizând oglinzile respective, toate jaloanele amplasate în colţurile celor două poligoane de verificare (atât pentru oglinda retrovizoare laterală cu unghi mare de vizibilitate, cât şi pentru oglinda laterală de proximitate), avându-se în vedere, dacă este cazul, prevederile pct. 4 şi 5 din Secţiunea II.3.5. Nu sunt admise reglaje diferite ale scaunului conducătorului auto pentru vizualizarea celor două poligoane de verificare.4. Respectarea cerinţelor prevăzute prin prezenta anexă este atestată prin dovada de ITP.NOTĂ: Prin autovehicule din categoriile N(2) şi N(3) se înţelege:categoria N(2) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o MTMA care depăşeşte 3,5 t, dar nu depăşeşte 12 t.categoria N(3) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o MTMA ce depăşeşte 12 t.
   +  Anexa 4la reglementăriRaport de inspecţie tehnică periodică pentru categoria L*Font 8*    [sigla]    Date identificare vehicul    Serie CIV ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ ┌──────────────────────┬──────────┐ │ │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │Cod │ Matcă │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ │tranzacţie........... │ folie │                                                                     ├──────────────────────┤ │                                                                     │ITP este valabil │ │    Număr de identificare (VIN) │până la .../.../..... │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ └──────────────────────┴──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                         Acest vehicul a fost prezentat la ITP de către:  > Număr de înmatriculare şi dată Dl(dna) .......................................    ............/............................. Adresa ........................................  > Marcă şi tip Act identitate Serie ........ Nr...............    .......................................... care cunoaşte şi este de acord cu condiţiile de  > Categorie efectuare a ITP impuse de legislaţia naţională.    ................/......................... Semnătură ............................  > Număr de omologare (registru) ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Defecte constatate └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                  ──────────────────────────────────────────────────────  > Cod şi serie motor  ................../........................ ──────────────────────────────────────────────────────  > Culoare  ........................................... ──────────────────────────────────────────────────────  > Serie ataş  ........................................... ──────────────────────────────────────────────────────  > Număr kilometri  ................../........................ ──────────────────────────────────────────────────────  Rezultat ITP la data  ● Bun tehnic ....../.../......... ──────────────────────────────────────────────────────  ● Bun tehnic cu DMi ....../.../.........  ● Respins ....../.../......... ──────────────────────────────────────────────────────  Răspuns RAR după înregistrarea datelor ──────────────────────────────────────────────────────  Cod tranzacţie R1.......................... ──────────────────────────────────────────────────────  Cod tranzacţie R2.......................... ──────────────────────────────────────────────────────    REINSPECŢIE DA [] NU []  Sfârşit timp aşteptare pentru REINSPECŢIE ──────────────────────────────────────────────────────  Oră şi minut ..............................  Observaţii: ............................... ──────────────────────────────────────────────────────  ...........................................  ........................................... ──────────────────────────────────────────────────────  ...........................................  Acest vehicul a fost inspectat la:  Operator economic/Persoană autorizată Cod SITP Această secţiune va fi completată de inspectorul RAR  ................................./.........  de către inspector Vehiculul a fost reinspectat de către inspectorul RAR        SITP:   Nume şi prenume Semnătura şi Ştampila Nume şi prenume Semnătură  1)......................................... 1)..................................................  2)......................................... 2)..................................................1)ATENŢIE! În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice pentru remedierea defectelor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică periodică completă2)Dacă o reinspecţie este anunţată, trebuie ca vehiculul să rămână în incinta SITP, iar inspectorul tehnic are obligaţia să pună la dispoziţie vehiculul şi actele acestuia. SITP şi inspectorul trebuie să asigure toate condiţiile pentru efectuarea reinspecţiei de către inspectorul RAR3)Defectarea vehiculului în timpul inspecţiei tehnice periodice, datorată viciilor ascunse, nu implică răspunderea SITP 4) Emisiile poluante nu se măsoarăPlanul operaţiunilor pentru inspecţia tehnică periodică la categoria L*Font 7*                          DMi DMa DP DMi DMa DP DMi DMa DP  0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL 4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE 5.3. Suspensie  0.1. a b c d [] [] ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5.3.1.a b c d e [] []  0.2. a b c d e f g [] [] 4.1. Faruri 5.3.2.a b c d [] []  1. SISTEM DE FRÂNARE 4.1.1.a b c d e f g h i [] [] 5.3.3.a b c [] []  1.1. Stare mecanică şi funcţionare 4.1.2.a b [] 5.3.4. []  1.1.1. a b c [] [] 4.1.3.a b c [] 6. CADRU (ŞASIU) ŞI ELEMENTE ATAŞATE  1.1.2. a b c d [] [] 4.1.4.a b c [] ŞASIULUI (INCLUSIV ATAŞ)  1.1.3. a b c d e [] 4.1.5.a b [] 6.1. Şasiu sau cadru şi elemente  1.1.4. a b c d e f g [] [] [] 4.2. Lămpi de poziţie faţă şi spate ataşate  1.1.5. a b c d e [] [] 4.2.1.a b c d [] [] 6.1.1. a b c d [] []  1.1.6. a b c d e f [] [] [] 4.2.2.a b [] 6.1.2. a b c d [] []  1.1.7. a b c [] [] 4.2.3.a b c d [] [] 6.1.3. a b c d e f g h [] []  1.1.8. a b c d e f [] [] 4.3. Lămpi de frânare 6.1.4. [] []  1.1.9. a b c d e f g h i [] [] 4.3.1.a b c d [] [] 6.1.5. a b c [] [] []  1.1.10.a b c d e [] [] [] 4.3.2.a b [] 6.1.6. a b c d e f g [] [] []  1.1.11.a b c d [] [] 4.3.3.a b c d [] 6.1.7. a b c d e f g h i j [] [] []  1.1.12.a b c [] [] 4.4. Lămpi indicatoare de direcţie k l m n o p r s t  1.2. Performanţă şi eficacitate frână şi de avarie 6.1.8.a b [] []  de serviciu 4.4.1.a b c d [] [] 6.2. Caroserie  1.2.1.a b c d e f [] [] 4.4.2.a b [] 6.2.1.a b c d e f g h [] []  1.2.2. [] 4.4.3. a b c d [] 6.2.2.a b c d [] []  1.3. Performanţă şi eficacitate frână 4.4.4. [] 6.2.3.a b c d [] []  de securitate 4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă 6.2.4.a b c [] []  1.3.1.a b c d e f [] [] [] 4.5.1.a b c d [] [] 6.2.5.a b c [] []  1.3.2. [] 4.5.2.(X) [] 6.2.6.a b c d e [] []  1.4. Performanţă şi eficacitate frână 4.5.3.a b [] 6.2.7. [] []  de staţionare 4.5.4.a b c d [] 6.2.8.a b []  1.4.1.a b c [] [] [] 4.6. Lămpi de mers înapoi 6.2.9.a b c [] []  1.4.2. [] 4.6.1.a b c d [] [] 7. ALTE ECHIPAMENTE  1.5.a b c d e [] 4.6.2.a b c d [] 7.1.a b c d e f g [] []  2. SISTEM DE DIRECŢIE 4.6.3.a b [] 7.2.a b [] [] []  2.1. Stare mecanică 4.7. Lămpi de iluminare a plăcii 7.3.a b c [] []  2.1.1.a b c d e [] [] [] spate cu numărul de înmatriculare 7.4.a b c []  2.1.2.a b c d [] [] 4.7.1.a b c d e [] [] 8. EMISII POLUANTE  2.1.3.a b c d e f g [] [] [] 4.7.2.a b c d [] [] 8.1. Zgomot  2.1.4.a b c [] [] 4.8.a b c d [] [] [] 8.1.1.a b [] []  2.1.5.a b c d e f g h [] [] [] 4.9.a b c [] [] [] 8.2. Gaze de evacuare  2.2. Ghidon/volan şi coloană ghidon/ 4.10.a b c d e f g h i [] [] 8.2.1. Emisii  volan (furcă faţă) 4.11.a b c [] [] 8.2.1.1. []  2.2.1.a b c [] [] 5. PUNŢI, ROŢI ANVELOPE ŞI 8.3. Alte aspecte referitoare la mediu  2.2.2.a b c d e f g h [] [] SUSPENSIE 8.3.1. [] []  2.2.3. [] [] 5.1. Punţi (axe) 8.3.2. []  2.3. [] 5.1.1.a b c d [] [] 9. ALTE VERIFICĂRI  3. VIZIBILITATE 5.1.2.a b c d e [] [] 9.1.a b [] [] []  3.1.a b c [] [] 5.1.3.a b c [] []  3.2.a b c d [] [] 5.2. Roţi (jante) şi anvelope  3.3.a b [] [] 5.2.1.a b c [] []  3.4.a b [] [] 5.2.2.a b c d e f g [] [] []  3.5. [] [] 5.2.3.a b c d e f g [] []  3.6. []----------Anexa 4 la reglementări a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, conform pct. 34 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5la reglementăriRaport de inspecţie tehnică periodică pentrucategoriile M, N, O şi T*Font 8*    [sigla]    Date identificare vehicul    Serie CIV ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ ┌──────────────────────┬──────────┐ │ │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │Cod │ Matcă │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ │tranzacţie........... │ folie │                                                                     ├──────────────────────┤ │                                                                     │ITP este valabil │ │    Număr de identificare (VIN) │până la .../.../..... │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ └──────────────────────┴──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                         Acest vehicul a fost prezentat la ITP de către:  > Număr de înmatriculare şi dată Dl(dna) .......................................    ............/............................. Adresa ........................................  > Marcă şi tip Act identitate Serie ........ Nr...............    .......................................... care cunoaşte şi este de acord cu condiţiile de  > Categorie efectuare a ITP impuse de legislaţia naţională.    ................/......................... Semnătură ............................  > Număr de omologare (registru) ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Defecte constatate └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                  ──────────────────────────────────────────────────────  > Cod şi serie motor  ................../........................ ──────────────────────────────────────────────────────  > Culoare  ........................................... ──────────────────────────────────────────────────────  > Număr kilometri  ........................................... ──────────────────────────────────────────────────────  Rezultat ITP la data  ● Bun tehnic ....../.../......... ──────────────────────────────────────────────────────  ● Bun tehnic cu DMi ....../.../.........  ● Respins ....../.../......... ──────────────────────────────────────────────────────  Răspuns RAR după înregistrarea datelor ──────────────────────────────────────────────────────  Cod tranzacţie R1.......................... ──────────────────────────────────────────────────────  Cod tranzacţie R2.......................... ──────────────────────────────────────────────────────    REINSPECŢIE DA [] NU []  Sfârşit timp aşteptare pentru REINSPECŢIE ──────────────────────────────────────────────────────  Oră şi minut ..............................  Observaţii: ............................... ──────────────────────────────────────────────────────  ...........................................  ........................................... ──────────────────────────────────────────────────────  ...........................................  Acest vehicul a fost inspectat la:  Operator economic/Persoană autorizată Cod SITP Această secţiune va fi completată de inspectorul RAR  ................................./.........  de către inspector Vehiculul a fost reinspectat de către inspectorul RAR        SITP:   Nume şi prenume Semnătura şi Ştampila Nume şi prenume Semnătură  1)......................................... 1)..................................................  2)......................................... 2)..................................................1)ATENŢIE! În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice pentru remedierea defectelor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică periodică completă2)Dacă o reinspecţie este anunţată, trebuie ca vehiculul să rămână în incinta SITP, iar inspectorul tehnic are obligaţia să pună la dispoziţie vehiculul şi actele acestuia. SITP şi inspectorul trebuie să asigure toate condiţiile pentru efectuarea reinspecţiei de către inspectorul RAR3)Defectarea vehiculului în timpul inspecţiei tehnice periodice, datorată viciilor ascunse, nu implică răspunderea SITPPlanul operaţiunilor pentru inspecţiatehnică periodică la categoriile M, N, O şi T*Font 7*                           DMi DMa DP DMi DMa DP DMi DMa DP  0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL 4.2.2.a b c [] 6.2.1.1.a b c d e f []  0.1. a b c d [] [] 4.2.3.a b c d e [] [] 6.2.2.a b c d [] []  0.2. a b c d e f g h i [] 4.3. Lămpi de frânare 6.2.3.a b c d [] []  1. SISTEM DE FRÂNARE 4.3.1.a b c d [] [] 6.2.4.a b c [] []  1.1. Stare mecanică şi funcţionare 4.3.2.a b [] 6.2.5.a b c [] []  1.1.1. a b c [] [] 4.3.3.a b c d [] 6.2.6.a b c d [] []  1.1.2. a b c d [] [] 4.4. Lămpi indicatoare de direcţie 6.2.7. [] []  1.1.3. a b c d e f [] [] şi de avarie 6.2.8.a b [] []  1.1.4. [] [] 4.4.1.a b c d [] [] 6.2.9.a b c [] []  1.1.5. a b c d [] 4.4.2.a b [] 6.2.10.a b c [] []  1.1.6. a b c d e f g [] 4.4.3. a b c d [] 7. ALTE ECHIPAMENTE  1.1.7. a b c d [] [] [] 4.4.4. [] 7.1. Centuri de siguranţă/catarame şi  1.1.8. a b c d [] [] [] 4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă sisteme de reţinere  1.1.9. a b c [] [] 4.5.1.a b c d [] [] 7.1.1.a b [] []  1.1.10.a b c d e f g [] [] [] 4.5.2.(X) [] 7.1.2.a b c d e f [] []  1.1.11.a b c d e [] [] 4.5.3.a b [] 7.1.3. []  1.1.12.a b c d e f [] [] [] 4.5.4.a b c d [] 7.1.4. []  1.1.13.a b c [] [] 4.6. Lămpi de mers înapoi 7.1.5.a b []  1.1.14.a b c d e f [] [] 4.6.1.a b c d [] [] 7.1.6. []  1.1.15.a b c d e f g h i [] [] 4.6.2.a b c d [] 7.2.a b []  1.1.16.a b c d e f [] [] [] 4.6.3.a b [] 7.3.a b [] [] []  1.1.17.a b c d e f [] [] [] 4.7. Dispozitiv de iluminare a 7.4.a b []  1.1.18.a b c [] plăcii spate cu numărul de 7.5.a b []  1.1.19.a b [] înmatriculare 7.6. [] []  1.1.20. [] 4.7.1.a b c d e [] [] 7.7.a b c [] []  1.1.21.a b c d [] [] [] 4.7.2.a b c d [] [] 7.8.a b c []  1.1.22.a b [] [] 4.8. Catadioptri, plăci de 7.9.a b c d e f g []  1.2. Performanţă şi eficacitate frână identificare spate reflect-fluor, 7.10.a b c d e f g []  de serviciu marcaje reflectorizante pentru 7.11.a b [] []  1.2.1.a b c d e f [] [] [] contur 7.12.a b c d e []  1.2.2. [] 4.8.1.a b [] [] 8. EMISII POLUANTE  1.3. Performanţă şi eficacitate frână 4.8.2.a b [] [] 8.1. Zgomot  de securitate 4.9. Martori luminoşi 8.1.1.a b [] []  1.3.1.a b c d e f [] [] [] 4.9.1. [] [] 8.2. Gaze de evacuare  1.3.2. [] 4.9.2. [] 8.2.1. Emisii mas  1.4. Performanţă şi eficacitate frână 4.10.a b c d [] [] [] 8.2.1.1.a b []  de staţionare 4.11.a b c [] [] [] 8.2.1.2.a b []  1.4.1.a b c [] [] [] 4.12.a b c d e f g h i [] [] 8.2.2. Emisii mac  1.4.2. [] 4.13.a b c d e [] [] 8.2.2.1.a b []  1.5.a b [] 5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI 8.2.2.2.a b []  1.6.a b c d e [] SUSPENSIE 8.3.(X) []  1.7.a b [] 5.1. Punţi (axe) 8.4. Alte aspecte referitoare la mediu  2. SISTEM DE DIRECŢIE 5.1.1.a b c d e [] [] 8.4.1. [] []  2.1. Stare mecanică 5.1.2.a b c d e f [] [] [] 8.4.2. []  2.1.1.a b c d e [] [] [] 5.1.3.a b c [] [] 9. INSPECŢII SUPLIMENTARE M2, M3  2.1.2.a b c d [] [] 5.2. Roţi (jante) şi anvelope 9.1. Uşi  2.1.3.a b c d e f g [] [] [] 5.2.1.a b [] [] 9.1.1.a b c d e f [] []  2.1.4.a b c [] [] 5.2.2.a b c d e [] [] 9.1.2.a b c d e [] []  2.1.5.a b c d e f g h [] [] [] 5.2.3.a b c d e f g h i [] [] [] 9.2.a b c [] [] []  2.2. Volan şi coloană volan 5.3. Suspensie 9.2.a b [] [] []  2.2.1.a b c [] [] 5.3.1.a b c d e [] [] 9.4. Scaune  2.2.2.a b c d e [] [] 5.3.1.1. [] 9.4.1.a b c d e [] []  2.3. [] [] 5.3.2.a b c d [] [] 9.4.2.a b [] []  2.4. [] 5.3.2.1.(X)a b [] 9.5.(X) [] []  2.5.a b c [] [] 5.3.3.a b c d e [] [] 9.6.a b c d [] [] []  2.6.a b c [] [] 5.3.4.a b c d e [] [] [] 9.7.a b c d [] [] []  3. VIZIBILITATE 5.3.5.a b c d [] [] 9.8.(X) [] []  3.1.a b c [] [] 5.3.5.1. [] 9.9.(X)a b [] []  3.2.a b c d [] [] 6. CADRU, CABINĂ ŞI ELEMENTE ATAŞATE 9.10. Cerinţe privind transportul  3.3.a b [] [] SAŞIULUI copiilor  3.4.a b [] [] 6.1. Şasiu sau cadru şi elemente 9.10.1. [] []  3.5. [] [] ataşate 9.10.2. [] []  3.6. [] 6.1.1. a b c d e f g [] [] 9.11. Cerinţe privind transportul  4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE 6.1.2. a b c d [] [] persoanelor cu handicap  ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE 6.1.3. a b c d e f g h i j [] [] [] 9.11.1.a b c d e [] []  4.1. Faruri k l m n o p q 9.11.2.a b c d [] []  4.1.1.a b c d e f g h i j [] [] 6.1.4.a b [] [] 9.11.3. [] []  4.1.2.a b [] 6.1.5. a b c [] [] [] 9.12. Alte echipamente speciale (X)  4.1.3.a b c [] 6.1.6. a b c d e f g h i j [] [] [] 9.12.1.a b [] []  4.1.4.a b c d [] 6.1.7. a b c d e f g h i j [] [] [] 9.12.2. [] []  4.1.5.a b [] k l m n o p q r s 9.12.3. [] []  4.1.6. [] 6.1.7.1.a b [] 10. ALTE VERIFICĂRI  4.2. Lămpi de poziţie faţă, spate 6.1.8.a b [] [] 10.1.a b [] [] []  şi laterale, lămpi de gabarit 6.1.8.1. []  4.2.1.a b c d [] [] 6.1.8.2.a b []                                          6.1.9.a b []                                          6.2. Cabină şi caroserie                                          6.2.1.a b c d e f g h [] []----------Anexa 5 la reglementări a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, conform pct. 35 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6la reglementăriAnexă la Certificatul de înmatriculare*Font 8*               - faţă - - verso -┌────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ ┌──────────────┬───────────┬────────────┐ ││ │ ANEXA │ │ │ │ │ │ │ ││ │ LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE │ │ │ │ │ │ │ ││ │ Nr. ___________________ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────────┤ ││ │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ ││ │înmatriculare │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┤ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────────┤ ││ │ INSPECŢII TEHNICE PERIODICE │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┬───────────┬────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │Data următoarei│ Staţia şi │Semnătura şi│ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────────┤ ││ │ inspecţii │numărul din│ ştampila │ │ │ │ │ │ │ ││ │ tehnice │ registru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └───────────────┴───────────┴────────────┘ │ │ └──────────────┴───────────┴────────────┘ │└────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7la reglementăriEcuson de inspecţie tehnică periodică----------Anexa 7 la reglementări a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, conform pct. 36 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8la reglementări*Font 8*                                                                                          (faţă)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│REGISTRUL AUTO ROMÂN ││ (Timbru sec) ││ ││ AUTORIZAŢIE TEHNICĂ ││ Nr. ............... din ....................... ││ ││Se autorizează ...................................................................................││ (operator economic sau instituţie publică) ││cu sediul în .............................................. jud. .................................││str. ............................................... nr. ........................ cu certificatul││cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului nr. ..............││să execute inspecţii tehnice periodice la clasele de inspecţie tehnică periodică .................││..................................................................................................││conform specificaţiei de pe verso, în staţia de inspecţie tehnică periodică din ..................││jud. ........................... str. ........................................ nr. ...............││începând cu data de ............................................. ││ ││Autorizarea s-a făcut în baza Cererii nr. ....... din ............. înregistrată la Registrul Auto││Român şi a Raportului de evaluare a capabilităţii tehnice nr. ..... din ................, întocmit││de Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Sisteme de Management. ││ ││ DIRECTOR GENERAL RAR ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                                            (verso)                                             COD STAŢIE┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┬───────────────┐│Nr. │ Vehicule pentru care se │ Clasa de │ Interdicţii │ Observaţii ││crt.│ autorizează staţia de inspecţie │ ITP │ │ ││ │ tehnică periodică │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 1 │ │ I │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 2 │ │ II │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 3 │ │ III │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────┴───────────────┘----------Anexa 8 la reglementări (faţă) a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea textului "cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului nr. ....... din ................" cu textul "cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului nr. ............" şi de pct. 44 al art. I din acelaşi ordin, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituţie publică".  +  Anexa 9la reglementăriCererepentru autorizarea staţiei de inspecţie tehnicăperiodică a vehiculelor rutiereOperatorul economic sau instituţia publică .................................... cu sediul în .................. judeţul .............. str. ........................... nr. ................. cod poştal ............. telefon ........... fax ........... solicită eliberarea autorizaţiei pentru staţia de inspecţie tehnică periodică din ...................... judeţul ............. str. .............. nr. ........... cod poştal ............ telefon .............. fax ............. pentru următoarele clase de inspecţie tehnică periodică .............................----------Primul paragraf din anexa 9 la reglementări a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituţie publică".Anexăm:1. chestionar de autoevaluare a capabilităţii tehnice;2. abrogat;----------Pct. 2 din anexa 9 la reglementări a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.3. certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat de cel mult 3 luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii şi/sau activităţi autorizate, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv activitatea «Activităţi de testări şi analize tehnice»;----------Pct. 3 din anexa 9 la reglementări a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.4. abrogat;----------Pct. 4 din anexa 9 la reglementări a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.5. copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de către operatorul economic sau instituţia publică solicitantă a autorizării, însoţite de extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă;----------Pct. 5 din anexa 9 la reglementări a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012.6. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare şi/sau certificatele de încercare/etalonare ale aparatelor, după caz (conform art. 10 din reglementări);7. schiţa SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor şi a utilajelor din dotarea SITP, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăţi, semnată pentru confirmare de reprezentantul SITP;8. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP.Programul de lucru al staţiei de inspecţie tehnică esteîn zilele de .......................... orele ...............................şi în zilele de ....................... orele ...............................Ne obligăm ca pe timpul funcţionării staţiei de inspecţie tehnică periodică să respectăm întocmai toate prevederile legale privitoare la inspecţia tehnică periodică.Nr. ....... din .................REPREZENTANT LEGAL,(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampilă)  +  Anexa 10la reglementări  +  Anexa 11la reglementăriCondiţii tehniceprivitoare la verificarea eficacităţii şiperformanţei sistemului de frânare al vehiculelor rutiereA. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor rutiere pe standul de frânare cu roleVerificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor rutiere pe standul de frânare cu role presupune verificarea coeficienţilor de frânare realizaţi de frâna de serviciu şi frâna de staţionare, precum şi verificarea dezechilibrului între forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de serviciu şi frâna de staţionare.Coeficientul de frânare reprezintă raportul dintre suma forţelor de frânare la roţile pe care acţionează frâna a cărei eficacitate se verifică şi greutatea vehiculului rutier prezentat la ITP:        n        Σ Fis + Fid       i=1  Cf = ────────────── x 100(%)             Gîn care:Fis (daN) - forţa de frânare la roţile de pe partea stângă a punţii i;Fid (daN) - forţa de frânare la roţile de pe partea dreaptă a punţii i;n - numărul de punţi;G (daN) - greutatea vehiculului rutier prezentat la ITP.Valorile minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu şi tabelul 2 pentru frâna de staţionare.Tabelul 1 - Valori minime admisibile alecoeficientului de frânare pentru frâna de serviciu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Autovehicule, remorcile acestora şi tractoare │ ├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ Frâna de serviciu │ │ ├──────────┬─────────────┬─────────────┤ │ │Efortul de│Coeficient de│Coeficient de│ │ │acţionare │frânare minim│frânare minim│ │ Categoria vehiculului rutier │ maxim │admisibil (%)│admisibil (%)│ │ │admisibil │ (vehicule │ (vehicule │ │ │la pedală │înmatriculate│înmatriculate│ │ │ (daN) │ până la │ până la │ │ │ │ 28.07.2010) │ 28.07.2010) │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Autovehicule transport persoane care │ 50 │ 50*1) │ 58 │ │au, în afara locului conducătorului, │ │ │ │ │cel mult 8 locuri pe scaune (autotu- │ │ │ │ │risme, autovehicule taxi,autovehicule│ │ │ │ │speciale ambulanţă etc.) [(M(1)] │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Autovehicule transport persoane care │ 70 │ 50*1) │ 50 │ │au, în afara locului conducătorului, │ │ │ │ │mai mult de 8 locuri pe scaune │ │ │ │ │(microbuze, autobuze) [M(2), M(3)] │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Autovehicule transport marfă cu MTMA │ 70 │ 45 │ 50 │ │până la 3.500 kg inclusiv [N(1)] │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Autovehicule transport marfă cu MTMA │ 70 │ 43*2) │ 50 │ │peste 3.500 kg [N(2), N(3)] │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Semiremorci*) [O(2), O(3) şi O(4)] │ - │ 40*3) │ 45 │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Remorci cu proţap [O(2),O(3) şi O(4)]│ - │ 40*3) │ 50 │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┴─────────────┤ │Tractoare │ 60 │ 20 │ ├─────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┤ │ Autovehicule cu două roţi │ ├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ Frâna de serviciu │ │ ├──────────┬─────────────┬─────────────┤ │ │Efortul de│Coeficient de│Coeficient de│ │ │acţionare │frânare minim│frânare minim│ │ Categoria vehiculului rutier │ maxim │admisibil (%)│admisibil (%)│ │ │admisibil │ (ambele │ (frână pe │ │ │la pedală │ frâne) │ roata din │ │ │ (daN) │ │ spate) │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Mopede cu două roţi (L1e) │ 35 │ 42 │ 25 │ ├─────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Motociclete fară ataş (L3e) │ 35 │ 42 │ 25 │ └─────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘_________*) la semiremorci, coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea repartizată pe punţile semiremorcii*1) 48 % pentru autovehiculele care nu sunt dotate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991;*2) 45 % pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988;*3) 43 % pentru semiremorci şi remorcile cu proţap înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988.La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână (cu excepţia celor din categoria L) este obligatorie verificarea eficacităţii frânei de serviciu prin acţionarea acesteia cu un efort de acţionare la pedală care nu trebuie să depăşească valoarea determinată în funcţie de starea de încărcare a autovehiculului:F(p) = F(pmax) x [m(ef)/m(tot)] (daN),în careF(pmax) (daN) - efortul de acţionare maxim admisibil la pedala de frână (tabelul 1);m(ef) (kg) - masa efectivă a autovehiculului inspectat;m(tot) (kg) - MTMA a autovehiculului inspectat.Tabelul 2 - Valori minime admisibile alecoeficientului de frânare pentru frâna de staţionare ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Frâna de staţionare │ │ ├──────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │Efortul de│Coeficient de frânare minim admisibil │ │ │acţionare │ (%) │ │ │ maxim ├──────────┬───────────────────────────┤ │ Categoria vehiculului │admisibil │dacă frâna│ dacă frâna de staţionare │ │ rutier │la pedală │ de │este şi frână de securitate│ │ │ (daN) │staţionare├─────────────┬─────────────┤ │ │ │nu este şi│ vehicule │ vehicule │ │ │ │frână de │înmatriculate│înmatriculate│ │ │ │securitate│ până la │ după │ │ │ │ │ 28.07.2010 │ 28.07.2010 │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Autovehicule transport │ 50 │ 16 │ 25*1) │ 29 │ │persoane care au, în afara│ │ │ │ │ │locului conducătorului,cel│ │ │ │ │ │mult 8 locuri pe scaune │ │ │ │ │ │(autoturisme, autovehicule│ │ │ │ │ │taxi,autovehicule speciale│ │ │ │ │ │ambulanţă etc.)[(M(1)] │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Autovehicule transport │ 70 │ 16 │ 25*1) │ 25 │ │persoane care au, în afara│ │ │ │ │ │locului conducătorului,mai│ │ │ │ │ │mult de 8 locuri pe scaune│ │ │ │ │ │(microbuze, autobuze) │ │ │ │ │ │[(M(2), (M(3)] │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Autovehicule transport │ 70 │ 16 │ 22 │ 25 │ │marfă cu MTMA până la │ │ │ │ │ │3.500 kg inclusiv N(1) │ │ │ │ │ │Autovehicule transport │ 70 │ 16 │ 22 │ 25 │ │marfă cu MTMA peste │ │ │ │ │ │3.500 kg [N(2), N(3)] │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Semiremorci*) │ - │ 16 │ 20*2) │ 22 │ │[O(2),O(3) şi O(4)] │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤ │Remorci cu proţap │ - │ 16 │ 20*2) │ 25 │ │[O(2),O(3) şi O(4)] │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┴─────────────┤ │Tractoare │ - │ 16 │ - │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤ │Mopede cu două roţi (L1e) │ 50 │ 16 │ 21 │ │(dacă e prevăzută) │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────────┤ │Motociclete fără ataş(L3e)│ 50 │ 16 │ 25 │ │(dacă e prevăzută) │ │ │ │ └──────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────┘----------*) coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea repartizată pe punţile semiremorcii. (1) 24% pentru vehiculele care nu sunt dotate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991; (2) 22% pentru semiremorci şi remorcile cu proţap înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988.Dezechilibrul dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi se determină cu relaţia:        F(max) - F(min)    d = ────────────── x 100(%)             F(max)în care:F(max) [daN] - forţa de frânare la roata ce înregistrează forţa de frânare superioară;F(min) [daN] - forţa de frânare la roata ce înregistrează forţa de frânare inferioară.Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 3 pentru frâna de serviciu şi tabelul 4 pentru frâna de staţionare.Tabelul 3 - Valori maxime admisibile aledezechilibrului dintre forţele de frânarela roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de serviciu ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Frâna de serviciu │ │ Categoria vehiculului rutier │ Dezechilibrul maxim admisibil (%) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Toate categoriile, cu excepţia mope- │ 30 │ │delor cu două roţi şi a motocicletelor│ │ │fără ataş │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Tabelul 4 - Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintreforţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de staţionare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Frâna de staţionare │ ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │ Categoria vehiculului rutier │ Dezechilibrul maxim admisibil (%) │ │ ├───────────────────┬───────────────────┤ │ │dacă frâna de sta- │dacă frâna de sta- │ │ │ţionare nu este şi │ţionare nu este şi │ │ │frână de securitate│frână de securitate│ ├────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Toate categoriile, cu excepţia mope-│ d < 100 │ 30 │ │delor cu două roţi şi a motocicle- │ │ │ │telor fără ataş │ │ │ └────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘B. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor rutiere cu decelerometrulVerificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor rutiere cu decelerometrul presupune verificarea deceleraţiilor realizate de frâna de serviciu şi frâna de staţionare în cazul frânării pe pistă, precum şi aprecierea dezechilibrului între forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de serviciu şi frâna de staţionare în funcţie de comportamentul la frânarea pe pistă.Această verificare se efectuează prin probe funcţionale în parcurs, cu măsurarea deceleraţiei maxime la o frânare bruscă de la viteza, de 30 km/h (sau, după caz, de la viteza, maximă constructivă) în cazul frânei de serviciu şi 15 km/h în cazul frânei de staţionare.Această verificare se aplică pentru autovehiculele cu viteză maximă constructivă de cel mult 25 km/h, tractoare, autoremorchere, autovehicule speciale şi autovehicule specializate ale căror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, precum şi pentru mopedele cu trei roţi, motocicletele cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri.Valorile minime admisibile ale deceleraţiei maxime măsurate sunt precizate în tabelul 5 pentru frâna de serviciu şi tabelul 6 pentru frâna de staţionare.Tabelul 5 - Valori minime admisibile aledeceleraţiei maxime pentru frâna de serviciu*Font 9* ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Autovehicule, remorcile acestora şi tractoare │ ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Categoria vehiculului rutier │ Frâna de serviciu │ │ ├──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤ │ │Efortul de acţio- │Valoarea minimă a │Valoarea minimă a │ │ │nare maxim admisi-│deceleraţiei maxime│deceleraţiei maxi-│ │ │bil la pedală │măsurate (m/s²) │me măsurate (m/s²)│ │ │ (daN) │(vehicule înmatri- │(vehicule înmatri-│ │ │ │culate până la │culate după │ │ │ │28.07.2010) │28.07.2010) │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Autovehicule transport │ 50 │ 5,0*1) │ 5,8 │ │persoane care au, în afara │ │ │ │ │locului conducătorului, cel │ │ │ │ │mult 8 locuri pe scaune │ │ │ │ │(autoturisme, autovehicule │ │ │ │ │taxi, autovehicule speciale │ │ │ │ │ambulanţă etc.) [M(1)] cu │ │ │ │ │tracţiune integrală perma- │ │ │ │ │nentă nedecuplabilă - legătu-│ │ │ │ │ră rigidă │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Autovehicule transport │ 70 │ 5,0*1) │ 5,0 │ │persoane care au, în afara │ │ │ │ │locului conducătorului, mai │ │ │ │ │mult de 8 locuri pe scaune │ │ │ │ │(microbuze, autobuze) │ │ │ │ │[M(2), M(3)] cu tracţiune │ │ │ │ │integrală permanentă nedecu- │ │ │ │ │plabilă - legătură rigidă │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Autovehicule transport marfă │ 70 │ 4,5 │ 5,0 │ │cu MTMA până la 3.500 kg │ │ │ │ │inclusiv [N(1)] cu tracţiune │ │ │ │ │integrală permanentă │ │ │ │ │nedecuplabilă - legătură │ │ │ │ │rigidă │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Autovehicule transport marfă │ 70 │ 4,3*2) │ 5,0 │ │MTMA peste 3.500 kg │ │ │ │ │[N(2), N(3)] cu tracţiune │ │ │ │ │integrală permanenta nedecu- │ │ │ │ │plabilă - legătură rigidă │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Autoremorchere, autospeciali-│ 70 │ 4,3*2) │ 5,0 │ │zate şi autospeciale │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤ │Tractoare │ 60/40*) │ 2,0 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Autovehicule cu viteza maximă│ - │ 3,0 │ │constructivă de până la │ │ │ │25 km/h │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────┤ │ Autovehicule cu trei roţi şi cvadricicluri │ ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Categoria vehiculului rutier │ Frâna de serviciu │ │ ├──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤ │ │Efortul de acţio- │Valoarea minimă a │Valoarea minimă a │ │ │nare maxim admisi-│deceleraţiei maxime│deceleraţiei maxi-│ │ │bil (daN)la │măsurate (m/s²) │me măsurate (m/s²)│ │ │pedală/la manetă │(ambele frâne) │(frână pe roata/ │ │ │ │ │axa din spate, │ │ │ │ │după caz) │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Mopede cu trei roţi (L2e) │ 35/20 │ 4,0 │ 2,5 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Motociclete cu ataş (L4e) │ 35/20 │ 4,6 │ 2,5 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Tricicluri (L5e) │ 50/20 │ 4,4 │ 2,5 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Cvadriciciuri uşoare (L6e) │ 35/20 │ 4,0 │ 2,5 │ ├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Cvadriciciuri (L7e) │ 50/20 │ 4,4 │ 2,5 │ └─────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘------------*) cu acţionare prin manetă.*1) 4,8 m/s² pentru autovehiculele care nu sunt dotate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991;*2) 4,5 m/s² pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988.Tabelul 6 - Valori minime admisibile aledeceleraţiei maxime pentru frâna de staţionare*Font 9* ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ Categoria vehiculului rutier │ Frâna de staţionare │ │ ├─────────────────┬────────────────────────────────┤ │ │Efortul de acţio-│ Valoarea minimă a deceleraţiei │ │ │nare maxim admi- │maxime măsurate (m/s²) │ │ │sibil │ │ │ ├────────┬────────┼──────────┬─────────────────────┤ │ │ la │ la │dacă frână│dacă frâna de staţio-│ │ │ manetă │ pedală │de staţio-│nare este şi frână de│ │ │ (daN) │ (daN) │nare nu │securitate │ │ │ │ │este şi ┼──────────┬──────────┤ │ │ │ │frână de │ vehicule │ vehicule │ │ │ │ │securitate│înmatricu-│înmatricu-│ │ │ │ │ │late până │late după │ │ │ │ │ │la │28.07.2010│ │ │ │ │ │28.07.2010│ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Autovehicule transport persoane care│ 40 │ 50 │ 1,6 │ 2,5*1) │ 2,9 │ │au, în afara locului conducătorului,│ │ │ │ │ │ │cel mult 8 locuri pe scaune (autotu-│ │ │ │ │ │ │risme, autovehicule taxi, autovehi- │ │ │ │ │ │ │cule speciale ambulanţă etc.) │ │ │ │ │ │ │[M(1)] cu trancţiune integrală │ │ │ │ │ │ │permanentă nedecuplabilă - legatură │ │ │ │ │ │ │rigidă │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Autovehicule transport persoane care│ 60 │ 70 │ 1,6 │ 2,5*1) │ 2,5 │ │au, în afara locului conducătorului,│ │ │ │ │ │ │mai mult de 8 locuri pe scaune │ │ │ │ │ │ │(microbuze, autobuze) [M(2), M(3)] │ │ │ │ │ │ │cu tracţiune integrală permanentă │ │ │ │ │ │ │nedecuplabilă - legătură rigidă │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Autovehicule transport marfa cu MTMA│ 60 │ 70 │ 1,6 │ 2,2 │ 2,5 │ │până la 3.500 kg inclusiv [N(1)] cu │ │ │ │ │ │ │tracţiune integrală permanentă │ │ │ │ │ │ │nedecuplabilă - legătură rigidă │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Autovehicule transport marfa cu MTMA│ 60 │ 70 │ 1,6 │ 2,2 │ 2,5 │ │peste 3.500 kg [N(2), N(3)] cu │ │ │ │ │ │ │tracţiune integrală permanentă │ │ │ │ │ │ │nedecuplabilă - legătură rigidă │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Autoremorchere, autospecializate şi │ 60 │ 70 │ 1,6 │ 2,2 │ 2,5 │ │autospeciale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┴──────────┤ │Tractoare │ 40 │ - │ 1,6 │ - │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │Autovehicule cu viteza maximă │ - │ - │ 1,6 │ 1,6 │ │constructivă de până la 25 km/h │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │Mopede cu trei roţi (L2e) │ 40 │ 50 │ 1,6 │ 2,0 │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │Motociclete cu ataş (L4e) (dacă este│ 40 │ 50 │ 1,6 │ 2,3 │ │prevăzută) │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │Tricicluri (L5e) │ 40 │ 50 │ 1,6 │ 2,2 │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │Cvadricicluri uşoare (L6e) │ 40 │ 50 │ 1,6 │ 2,0 │ ├────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────┤ │Cvadricicluri (L7e) │ 40 │ 50 │ 1,6 │ 2,2 │ └────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────────────┘--------*1) 2,4 m/s² pentru vehiculele care nu sunt dotate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991.C. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor rutiere prin probă în parcursVerificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor rutiere prin probă în parcurs se aplică (semi)remorcilor care nu pot fi verificate, din motive constructive, pe standul de frânare. Pentru verificare se efectuează:- o frânare pe pistă a ansamblului, verifîcându-se dacă sistemul de frânare de serviciu al (semi)remorcii funcţionează, precum şi comportamentul (semi)remorcii la frânare (păstrarea traiectoriei);- acţionarea sistemului de frânare de staţionare al (semiremorcii, verifîcându-se dacă sistemul de frânare de staţionare al (semi)remorcii funcţionează.Metodologia de încercare a sistemelor defrânare ale vehiculelor din categoriile M, N şi O cu masa totalămaximă autorizată mai mare de 3,5 t utilizând un stand de frânare cu role1. Determinarea coeficientului de frânare pentru sistemele de frânare pneumatice1.1. Determinarea coeficientului de frânare pentru un vehicul încărcat la MTMA Calcularea coeficientului de frânare a vehiculului încărcat la MTMA nu necesită extrapolare, acesta rezultând simplu din ecuaţia următoare:          n          Σ Fis + Fid         i=1    Cf = ───────────── x 100(%)               Gîn care:Fis (daN) = forţa de frânare la roţile de pe partea stângă a punţii i;Fid (daN) = Forţa de frânare la roţile de pe partea dreaptă a punţii i;n = numărul de punţi;G (daN) = greutatea vehiculului rutier prezentat la ITP.1.2. Determinarea coeficientului de frânare pentru un vehicul descărcat sau parţial încărcat metoda de măsurare într-un punctAceasta este o metodă de extrapolare a valorilor forţelor de frânare obţinute la verificarea vehiculului descărcat sau parţial încărcat în vederea calculării coeficientului de frânare al vehiculului încărcat la MTMA.Metoda presupune existenţa supapelor de testare a presiunilor din rezervoarele de aer comprimat ce comandă circuitul de frânare pe fiecare punte sau a celor din cilindri de frână, după caz.În timpul verificării pe fiecare punte, cel puţin 30% din presiunea nominală maximă a sistemului de frânare trebuie obţinută printr-o încărcare adecvată a vehiculului sau prin simularea încărcării.Pentru calculul coeficientului de frânare este necesară cunoaşterea următorilor parametrii: a) valoarea forţelor maxime de frânare pentru nivelul de încărcare al vehiculului prezentat (se obţin prin măsurarea pe standul de frânare cu role); b) valorile presiunilor din rezervoarele de aer comprimat ce comandă circuitul de frânare pe fiecare punte ce se verifică sau cele din cilindri de frână (în funcţie de amplasarea supapei de testare) la care se obţin forţele de frânare maxime pentru nivelul de încărcare cu care vehiculul a fost prezentat la ITP (se obţin prin măsurare în timpul verificării pe standul de frânare cu role, cuplându-se traductorii de măsurare a presiunii); c) valoarea/valorile presiunii de extrapolare pentru fiecare punte (se preiau sau se calculează în funcţie de datele existente pe plăcuţa regulatorului automat al frânării în funcţie de încărcare). în cazul în care presiunea de extrapolare de pe plăcuţa regulatorului automat al frânării în funcţie de încărcare este prevăzută pentru o masă diferită de cea a axei/grupului de axe pe care acţionează regulatorul care este menţionată în documente, se calculează o presiune de extrapolare corespunzătoare masei din documente, care va fi folosită în calcul.Pentru o anumită punte, forţele de frânare maxime se obţin la blocarea standului de frânare sau, dacă acesta nu se blochează, prin citirea de pe panoul de afişaj a valorilor maxime.Se calculează factorii de extrapolare pentru fiecare punte conform formulei:          p(ex) - 0,4    Ei = ────────────          p(i) - 0,4în care:i = numărul punţii verificate;p(ex) = valoarea presiunii de extrapolare;p(i) = valoarea presiunii măsurate la care s-au obţinut forţele maxime de frânare pe puntea i.Se calculează valoarea coeficientului de frânare cu formula:          (F1s + F1d) x E1 + (F2s + F2d) x E2 + ... + (Fns + Fnd) x En    Cf = ────────────────────────────────────────────────────────────── x 100(%)                                       Gîn care:Fis (daN) - forţa de frânare la roţile de pe partea stângă a punţii i;Fid (daN) - forţa de frânare la roţile de pe partea dreaptă a punţii i;Ei = factorul de extrapolare pentru puntea i;n = numărul de punţi;G (daN) = greutatea vehiculului rutier încărcat la MTMA.În cazul în care vehiculul nu este echipat din fabricaţie cu 2 supape de testare a presiunilor din rezervoarele de aer comprimat ce comandă circuitul de frânare pe fiecare punte sau a celor din cilindri de frână, după caz, coeficientul de frânare se determină direct prin măsurarea forţelor de frânare ale vehiculului descărcat sau parţial încărcat utilizând ecuaţia următoare:          n          Σ Fis + Fid         i=1    Cf = ───────────── x 100(%)               Gîn care:Fis (daN) = forţa de frânare la roţile de pe partea stângă a punţii i;Fid (daN) = forţa de frânare la roţile de pe partea dreaptă a punţii i;n = numărul de punţi;G (daN) = greutatea vehiculului rutier prezentat la ITP.Dacă coficientul de frânare astfel determinat are o valoare mai mică decât valoarea minimă admisibilă, atunci vehiculul va trebui să fie prezentat la ITP în stare încărcată cu cel puţin 50% din sarcina maximă.2. Determinarea coeficientului de frânare pentru sistemele de frânare hidropneumatice şi pentru sistemele de frânare complet hidrauliceCoeficientul de frânare pentru vehiculele echipate cu sisteme de frânare hidropneumatice sau complet hidraulice se determină direct prin măsurarea forţelor de frânare ale vehiculului descărcat sau parţial încărcat utilizând ecuaţia următoare:          n          Σ Fis + Fid         i=1    Cf = ───────────── x 100(%)               Gîn care:Fis (daN) = forţa de frânare la roţile de pe partea stângă a punţii i;Fid (daN) = forţa de frânare la roţile de pe partea dreaptă a punţii i;n = numărul de punţi;G (daN) = greutatea vehiculului rutier prezentat la ITP.Dacă coficientul de frânare astfel determinat are o valoare mai mică decât valoarea minimă admisibilă, atunci vehiculul va trebui să fie prezentat la ITP în stare încărcată cu cel puţin 50% din sarcina maximă.----------Anexa 11 la reglementări a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, conform pct. 40 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 12la reglementăriCondiţiiprivind culoarea luminilor la elementeleinstalaţiei electrice de iluminare şi semnalizare(în funcţie de dotare)   Faţă: - Faruri - lumină albă - Faruri de ceaţă - lumină albă sau galbenă - Faruri pentru circulaţia de zi - lumină albă - Lămpi indicatoare de direcţie - lumină galben-auto - Lămpi de poziţie, lămpi de gabarit - lumină albă - Lămpi de staţionare (de parcare) - lumină albă - Catadioptri netriunghiulari - culoare albă sau incolor   Spate - Lămpi de poziţie, lămpi de frânare, - lumină roşie lămpi gabarit, lămpi de ceaţă - Lămpi indicatoare de direcţie - lumină galben-auto - Lămpi de staţionare (de parcare) - lumină roşie - Lămpi de mers înapoi, lămpi de iluminare - lumină albă a plăcii cu numărul de înmatriculare; - Catadioptri netriunghiulari - culoare roşie(autovehicule), triunghiulari (remorci)  Lateral: - Lămpi de poziţie - lumină galben-auto; cu toate                                              acestea, cea mai din spate lampă                                              de poziţie laterală poate fi                                              roşie dacă este grupată sau                                              combinată sau incorporată                                              reciproc cu lampa de poziţie                                              spate, cu lampa de gabarit spate,                                              cu lampa de ceaţă spate, cu lampa                                              de frânare sau dacă este grupată                                              sau are o parte a suprafeţei                                              emiţătoare de lumină comună cu                                              catadioptrul spate - Lămpi indicatoare de direcţie - lumină galben-auto - Lămpi de staţionare (de parcare) - lumină galben-auto dacă sunt                                              incorporate reciproc cu lămpile                                              indicatoare de direcţie                                              laterale sau lămpile de poziţie                                              laterale - Catadioptri netriunghiulari - culoare galben-auto; cu toate                                              acestea, cel mai din spate                                              catadioptru lateral poate fi roşu                                              dacă este grupat sau are o parte                                              a suprafeţei emiţătoare de lumină                                              comună cu lampa de poziţie spate,                                              lampa de gabarit spate, lampa de                                              ceaţă spate, lampa de frânare, cu                                              cea mai din spate lampă de                                              poziţie laterală roşie sau cu                                              catadioptrul spate                                              netriunghiular.   Altele: - Catadioptri pedală - lumină galben-auto (pentru  (la autovehiculele cu două sau trei roţi) mopede cu pedale neretractabile)----------Anexa 12 la reglementări a fost înlocuită cu anexa 7 din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, conform pct. 41 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 13la reglementăriVerificarea emisiilor poluante1. Autovehicule echipate cu mas alimentate m benzină, GPL sau GNC1.1. Atunci când emisiile nu sunt limitate de un sistem de reglare perfecţionat, cum ar fi un catalizator tricompooent gestionat de sonda lambda, se efectuează următoarele verificări;1.1.1. Inspecţia vizuală a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacă acesta este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu există neetanşeităţi;1.1.2. Inspecţia vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de producător, pentru a se verifica dacă acesta este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu există neetanşeităţi.1.1.3. După aducerea motorului la parametrii normali de funcţionare, ţinând cont de recomandările producătorului, se măsoară concentraţia emisiilor de monoxid de carbon (CO) şi de hidrocarburi (HC), cu motorul la turaţia de mers în gol încet, cu ambreiajul cuplat (fară apăsarea pedalei de ambreiaj) şi cu schimbătorul cutiei de viteze la punctul mort (în cazul cutiilor de viteză automate, schimbătorul trebuie să fie în poziţia "Neutru" sau "Parcare").1.1.4. Conţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească următoarele valori: a) pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) până în anul 1986 inclusiv: CO(cor): 4,5% în vol.; b) pentru autovehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) începând cu anul 1987: CO(cor): 3,5% în vol.1.1.5. Conţinutul maxim admisibil de HC din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească 1000 ppm.Nu se efectuează măsurarea emisiilor de HC din gazele de evacuare în cazul autovehiculelor alimentate cu GPL sau GNC.1.1.6. La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL, GNC controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcţionare.1.1.7. Nu se efectuează această probă pentru autovehiculele hibride şi pentru autovehiculele echipate cu motoare în doi timpi.1.2 Atunci când emisiile sunt controlate de un sistem de reglare perfecţionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda, se efectuează următoarele verificări:1.2.1. Inspecţia vizuală a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacă acesta este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu există neetanşeităţi;1.2.2. Inspecţia vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de producător, pentru a se verifica dacă acesta este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu există neetanşeităţi;1.2.3. Determinarea eficacităţii sistemului de reglare a emisiilor prin măsurarea valorii lambda şi a conţinutului de CO şi de hidrocarburi (HC) din gazele de evacuare, conform dispoziţiilor pct. 1.2.4 şi 1.2.5. Pentru fiecare dintre cele două teste, motorul este adus la parametrii normali de funcţionare, conform recomandărilor producătorului autovehiculului.1.2.4. Emisii la ieşirea din ţeava de evacuare - valori limităConţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească următoarele valori: a) măsurări efectuate la turaţia de mers în gol încet, cu ambreiajul cuplat (fară apăsarea pedalei de ambreiaj) şi cu schimbătorul cutiei de viteze la punctul mort (în cazul cutiilor de viteză automate, schimbătorul trebuie să fie în poziţia "Neutru" sau "Parcare"): conţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,5% în vol.; el nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,3% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limită indicate la linia A sau B a tabelului din secţiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE [autovehicule Euro 3 sau Euro 4 din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)] sau omologate conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 [autovehicule Euro 5 sau Euro 6 sau ulterior din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)]; b) măsurări efectuate cu motorul la turaţia de mers în gol accelerat, de cel puţin 2000 rot/min şi de maximum 3000 rot/min, cu ambreiajul cuplat (fară apăsarea pedalei de ambreiaj) şi cu schimbătorul cutiei de viteze la punctul mort (în cazul cutiilor de viteză automate, schimbătorul trebuie să fie în poziţia "Neutru" sau "Parcare"): conţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,3% în vol.; el nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,2% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limită indicate la linia A sau B a tabelului din secţiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE [autovehicule Euro 3 sau Euro 4 din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)] sau omologate conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 [autovehicule Euro 5 sau Euro 6 sau ulterior din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)].1.2.5. Lambda: 1±0,03 sau conform specificaţiilor producătorului, măsurat la turaţia de mers în gol accelerat precizată la pct. 1.2.4. lit. b).1.2.6. Conţinutul maxim admisibil de HC din gazele de evacuare la turaţia de mers în gol accelerat nu trebuie să depăşească 100 ppm.Nu se efectuează măsurarea emisiilor de HC din gazele de evacuare în cazul autovehiculelor alimentate cu GPL sau GNC.1.2.7. La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL, GNC controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcţionare.1.2.8. Pentru autovehiculele echipate cu un sistem de diagnosticare la bord (OBD), funcţionarea corectă a sistemului de control al emisiilor poate fi verificată prin citirea corespunzătoare a OBD şi a verificării funcţionării corecte a OBD în locul măsurării unor emisii în conformitate cu cerinţele specifice.1.2.9. Nu se efectuează această probă, pentru autovehiculele hibride.2. Autovehicule echipate cu mac alimentate cu motorină2.1 Verificarea autovehiculelor echipate cu mac are în vedere măsurarea opacităţii gazelor de evacuare în accelerare liberă, de la turaţia de mers în gol încet la turaţia de întrerupere a alimentării, cu ambreiajul cuplat (fără apăsarea pedalei de ambreiaj) şi cu schimbătorul cutiei de viteze la punctul mort (în cazul cutiilor de viteză automate, schimbătorul trebuie să fie în poziţia "Neutru" sau "Parcare").2.2 Pentru efectuarea verificării este necesar aducerea motorului la parametrii normali de funcţionare a autovehiculului, după cum urmează:2.2.1. Autovehiculele pot fi controlate cu respectarea, din motive de securitate, cel puţin a condiţiei ca motorul să fie cald şi într-o stare mecanică satisfăcătoare;2.2.2. Sub rezerva dispoziţiilor de la pct. 2.4.3, nici un autovehicul nu poate fi respins fară a fi fost respectate următoarele condiţii: a) motorul trebuie să fie cald: temperatura uleiului motorului măsurată de o sondă în tubul jojei trebuie să fie de cel puţin 80°C sau să corespundă temperaturii de funcţionare normale, dacă aceasta este inferioară, sau temperatura blocului motor, măsurată după nivelul radiaţiei în infraroşu trebuie să atingă o valoare echivalentă. Dacă, din cauza configuraţiei autovehiculului, nu este posibil să se procedeze în acest mod, temperatura normală de funcţionare a motorului va putea fi stabilită altfel, de exemplu pe baza funcţionării ventilatorului de răcire; b) sistemul de evacuare trebuie curăţat prin 3 accelerări libere.2.3 Procedura de încercare are în vedere următoarele:2.3.1. Inspecţia vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de producător, pentru a se verifica dacă este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu există neetanşeităţi;2.3.2. Motorul şi, dacă este cazul, turbocompresorul, trebuie să funcţioneze la turaţia de mers în gol încet înainte de începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă. Pentru motoarele autovehiculelor din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3) aceasta înseamnă a se aştepta cel puţin 10s după eliberarea pedalei de acceleraţie;2.3.3. La începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă, pedala de acceleraţie trebuie apăsată total, în mod rapid şi progresiv (în mai puţin de o secundă), dar nu brutal, astfel încât să se obţină debitul maxim al pompei de injecţie şi să se atingă turaţia de întrerupere a alimentării;2.3.4. La fiecare ciclu de accelerare liberă, motorul trebuie ca, înainte să fie eliberată pedala de acceleraţie, să atingă turaţia de întrerupere a alimentării sau, în cazul autovehiculelor cu transmisie automată, turaţia indicată de producător ori, dacă aceasta nu este cunoscută, două treimi din turaţia de întrerupere a alimentării. Aceasta se poate asigura, de exemplu, prin supravegherea regimului motorului sau lăsând să treacă un timp suficient între momentul de acţionare şi cel de eliberare a pedalei de acceleraţie, adică cel puţin 2 s pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune şi pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg.2.4. Valori limită2.4.1. Nivelul opacităţii nu trebuie să depăşească valorile limită ale indicelui de opacitate (coeficientului de absorbţie), care sunt următoarele:Indice de opacitate (coeficient de absorbţie) maxim pentru: a) mac cu aspiraţie naturală: 2,5 m^-1; b) mac cu turbocompresor: 3 m^-1; c) o limită de 1,5 m^-1 se aplică următoarelor autovehicule omologate conform valorilor limită indicate: i) la linia B a tabelului din secţiunea 5.3.1.4. a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE [autovehicule EURO 4 din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)]; ii) la linia Bl a tabelelor din secţiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE [autovehicule EURO IV din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)];iii) la linia B2 a tabelelor din secţiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE [autovehicule EURO V din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)]; iv) la linia C a tabelelor din secţiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE [autovehicule EEV din. categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)]; v) în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 [autovehicule Euro 5 sau Eu.ro 6 sau ulterior din categoria. M(1), N(1), M(2) ori N(2)]; vi) în Regulamentul (CE) nr. 595/2009 [autovehicule Euro VI sau ulterior din categoria M(1), N(1), M(2) ori N(2)].2.4.2. Autovehiculele nu trebuie respinse decât dacă media aritmetică a valorilor măsurate în cel puţin ultimele trei cicluri de accelerare liberă depăşeşte valoarea limită, cu condiţia să nu se înregistreze diferenţe semnificative între turaţiile minime măsurate la ciclurile de acceelerare sau între turaţiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare. Această medie poate fi calculată ignorând valorile observate care se îndepărtează cu mult faţă de media măsurată.2.4.3. Pentru a evita efectuarea de încercări inutile, prin derogare de la dispoziţiile de la pct. 2.4.2, sunt admise autovehiculele pentru care valorile măsurate în mai puţin de 3 cicluri de accelerare liberă sunt mai mici cu 0,5 m^-1 faţă de valorile limită precizate la pct. 2.4.1.2.5. Vehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 01.01.1980 sunt exceptate de la această verificare.----------Anexa 13 la reglementări a fost înlocuită cu anexa 8 din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, conform pct. 42 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 14la reglementăriCondiţii privind echiparea vehiculelor rutiere cu cale de blocareVehiculele trebuie prevăzute cu cale de blocare a roţilor, amplasate într-un loc uşor accesibil pe vehicul, după cum urmează: a) o cală de blocare pentru: i) autovehicule cu o MTMA mai mare de 3,5 tone; ii) remorci cu două axe, cu excepţia semiremorcilor cu şa, cu o MTMA mai mare de 0,75 tone. b) două cale de blocare pentru: i) vehicule cu trei sau mai multe axe; ii) semiremorci cu şa;iii) remorci cu axă simplă sau dublă, având distanţa dintre axe de cel mult 1,00 m, cu o MTMA mai mare de 0,75 tone; iv) remorci cu două axe, cu o MTMA mai mare de 7,5 tone.  +  Anexa 15la reglementăriI. Condiţii privind echiparea vehiculelor rutiere grele şi lungi cu plăci de identificare spate (1) Autovehiculele pentru transport marfă cu MTMA care depăşeşte 12 tone (cu excepţia autotractoarelor pentru semiremorci), autobuzele articulate (cu excepţia celor urbane), (semi)remorcile cu MTMA mai mică sau egală cu 10 tone şi a căror lungime depăşeşte 8 m, precum şi remorcile sau semiremorcile având o MTMA mai mare de 10 tone trebuie să fie echipate cu plăci de identificare spate conform cerinţelor precizate prin prezentele reglementări. (2) Plăcile de identificare spate trebuie să fie omologate în conformitate cu Regulamentul CEE ONU nr. 70*9) (cu marcă de omologare). Pentru autovehicule, aceste plăci de identificare sunt dreptunghiulare şi compuse din benzi oblice alternante roşii (fluorescente sau reflectorizante) şi galbene (reflectorizante), înclinate şi descendente către exteriorul vehiculului. Pentru (semi)remorci ele sunt compuse dintr-un fond reflectorizant galben şi o bordură roşie (fluorescentă sau reflectorizantă).