ORDONANŢA nr. 56 din 19 august 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti(actualizată la data de 27 iulie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 7 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, ca instituţie publică, nelucrativă, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări sociale de sănătate pentru personalul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001. (2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se organizează în municipiul Bucureşti şi funcţionează în mod asemănător cu casele de asigurări sociale de sănătate judeţene, prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.  +  Articolul 2Fondul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se formează din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; b) subvenţii de la bugetul de stat; c) alte venituri.  +  Articolul 3Fondul de asigurări de sănătate în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 pentru persoanele fizice şi juridice, ce se virează la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se compune din: a) contribuţia ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1); b) contribuţia personalului militar şi civil, a personalului şi magistraţilor din autoritatea judecătorească, în activitate şi pensionat, a militarilor angajaţi pe baza de contract, din ministerele, instituţiile şi structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a altor categorii stabilite de adunarea reprezentanţilor prevăzută la art. 7 alin. (1);----------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001. c) contribuţiile suportate de la bugetul de stat pentru militarii în termen, militarii cu termen redus, soldaţii şi gradaţii în rezerva concentraţi sau mobilizaţi, precum şi persoanele care executa o sancţiune privativă de libertate sau arest preventiv şi, după caz, pentru persoanele care fac parte dintr-o familie ce beneficiază de ajutor social potrivit legii; d) contribuţiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b) care se afla în concediu medical, concediu pentru sarcina şi lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani.----------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 4Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, ţinând seama de economicitatea şi de calitatea serviciilor oferite şi de interesul manifestat de asiguraţi.  +  Articolul 5 (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se înţelege: spitalele şi policlinicile, centrele medicale de diagnostic şi tratament, centrele medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti, centrele medicale de recuperare şi odihna, cabinetele medicale, complexurile balneare de tratament şi odihna militare şi civile, serviciile de ambulanta proprii şi alte structuri sanitare stabilite potrivit dispoziţiilor legale.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001. (2) Instituţiile sanitare prevăzute la alin. (1) sunt singurele competente în luarea deciziilor privind situaţia medico-militară a persoanelor cu obligaţii militare. (3) Furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) încheie, conform legii, contracte şi în afară Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu casele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice care solicita servicii medicale.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 5^1 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti împreună cu ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, vor elabora, prin ordin comun, norme proprii de aplicare a contractului-cadru anual, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii acestor ministere şi instituţii. (2) Furnizorii de servicii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, precum şi din sistemul civil au obligaţia de a asigura servicii medicale la cererea asiguraţilor, pe baza principiilor solidarităţii şi subsidiarităţii, urmând ca decontările cheltuielilor să se facă prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi prin casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 6Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate avea oficii de asigurări de sănătate proprii, la nivelul unor oraşe sau municipii unde funcţionează formaţiuni medicale aparţinând ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 7 (1) Organele de conducere ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt: a) adunarea reprezentanţilor; b) consiliul de administraţie. (2) Dispoziţiile Legii nr. 145/1997 privind componenta şi atribuţiile organelor de conducere prevăzute la alin. (1) se aplica în mod corespunzător. (3) Numirea reprezentanţilor pentru conducerea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se face potrivit protocolului încheiat între ordonatorii principali de credite bugetare din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti funcţionează un serviciu medical format din 7 medici, respectiv câte un reprezentant din ministerele, instituţiile şi structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), condus de un medic-şef.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001. (2) În cadrul oficiilor de asigurări de sănătate proprii, serviciul medical este format din 3 medici, condus de un medic-şef.  +  Articolul 9Acreditarea personalului medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii medicale din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în componenta paritară.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 11Pentru controlul serviciilor medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 5 alin. (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România, precum şi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 13 (1) Pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judeţene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va vărsa din încasările lunare cota prevăzută de dispoziţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 458 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti ca instituţie publică autonomă intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.----------Art. 14 a fost repus în vigoare de art. unic din LEGEA nr. 419 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 20 iulie 2001, care respinge ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 31 decembrie 1998 ce abrogase art. 14.  +  Articolul 15Până la data de 1 ianuarie 1999, atribuţiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se îndeplinesc de către Direcţia medicală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, printr-o structura constituită în acest scop, care se încadrează cu personal, prin detaşare, de la ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), proporţional cu numărul propriu de personal, potrivit protocolului ce se va încheia în acest sens.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de statp. Ministru de interne,Theodor Zaharia,secretar de statp. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Alexandru Tănăsescu,p. Directorul ServiciuluiRoman de Informaţii,Vasile LupuDirectorul Serviciului deProtecţie şi Paza,general de brigada,Anghel Ştefan Andreescup. Directorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,colonel Mircea AnghelMinistrul finanţelor,Daniel Dăianup. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor------