REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 (*actualizate*)privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1(actualizate la data de 18 august 2007*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele reglementări stabilesc cerinţele, procedurile şi aparatura necesare efectuării inspecţiei tehnice periodice pentru aprecierea, fără demontare, a stării tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, precum şi a existenţei dotărilor obligatorii, din punct de vedere al siguranţei circulaţiei rutiere, protecţiei mediului şi folosinţei conform destinaţiei.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de art. 2 din ORDINUL nr. 510 din 21 iunie 2007/ORDINUL nr. 230 din 22 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007, în sensul abrogării prevederilor referitoare referitoare la controlul tehnic în trafic din alin. (1) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică-RNTR 1. (2) Inspecţia tehnică periodică include în cazul autovehiculelor şi inspecţia tehnică pentru poluare. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 510 din 21 iunie 2007/ORDINUL nr. 230 din 22 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 2Lucrările prevăzute în prezentele reglementări constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor accesibile direct, precum şi a dotărilor obligatorii prevăzute de normele privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei. Informaţiile privind gradul de uzură şi starea acestora, pentru care ar fi necesara demontarea lor, se obţin de către deţinător cu ocazia lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii.  +  Articolul 3 (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonoma "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R. (2) Activitatea de inspecţie tehnica periodica se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii. (3) În activitatea de inspecţie tehnica periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta. (4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecţia tehnica periodica nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecţie tehnica periodica. (5) Aparatura utilizata în staţiile de inspecţie tehnica periodica trebuie să respecte cerinţele prevăzute în legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică periodică prevăzute de prezentele reglementări. (6) Pregătirea tehnică specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică se fac de R.A.R. (7) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnică periodică cuprinde: a) supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice; b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în staţiile de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate; c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în staţiile reprezentanţelor R.A.R.; d) controlul tehnic în trafic. (8) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (7): a) Persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatica a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de către R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de către R.A.R.; b) În scopul verificării unei inspecţii tehnice de către inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi reţinut în staţia de inspecţie tehnica periodica maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operaţiuni la solicitarea R.A.R. efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat. (9) În urma reverificării prevăzute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al R.A.R. poate anula inspecţia tehnica periodica în condiţiile prevăzute în prezentele reglementări.  +  Articolul 4În funcţie de categorie, destinaţie şi masa totală maximă autorizată, vehiculele rutiere ce vor fi supuse inspecţiei tehnice periodice sunt grupate în trei clase de inspecţie tehnica periodica, astfel: a) clasa I: mopede, motociclete şi remorcile acestora; b) clasa a II-a: vehicule rutiere cu masă totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia mopedelor, motocicletelor şi remorcilor acestora; c) clasa a III-a: vehicule rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.  +  Articolul 5 (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice prevăzute în prezentele reglementări, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a existentei dotărilor obligatorii. (2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului legal al vehiculului. (3) Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice periodice şi periodicitatea inspecţiei tehnice periodice sunt următoarele: a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni; b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani; c) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni şi autovehicule speciale ambulanta - la un an; d) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an; e) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an; f) autovehicule cu cel puţin 4 roti, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor - la 2 ani; g) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani; h) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti şi cvadricicluri - la 2 ani; i) tractoare având o masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an; j) tractoare având o masa totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani; k) remorci şi semiremorci apicole - la 3 ani. (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi. (5) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică, de la data celei precedente.  +  Articolul 6În intervalul dintre doua inspecţii tehnice periodice, deţinătorul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Inspecţia tehnica periodica la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competiţii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistrării, după caz, precum şi inspecţia tehnica în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentantelor sale, în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere. (2) Inspecţia tehnica periodica la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) se efectuează în staţiile reprezentantelor R.A.R. sau în staţii de inspecţie tehnică periodică autorizate în acest scop de către R.A.R.  +  Articolul 8 (1) La inspecţia tehnică periodică, vehiculele rutiere supuse certificării pentru transportul de mărfuri periculoase, vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze şi remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, trebuie să corespundă cerinţelor aplicabile din prezentele reglementări, precum şi cerinţelor suplimentare aplicabile pentru inspecţia tehnică periodică, prevăzute prin reglementările RNTR 3, ediţia în vigoare. (2) La inspecţia tehnică periodică, vehiculele rutiere supuse certificării pentru transportul de mărfuri perisabile trebuie să corespundă cerinţelor aplicabile din prezentele reglementări, precum şi cerinţelor suplimentare aplicabile pentru inspecţia tehnică periodică, prevăzute prin reglementările specifice, ediţia în vigoare. (3) Inspecţia tehnică periodică la autovehiculele pentru competiţii sportive şi la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează ţinându-se seama de cerinţele tehnice specifice pe baza cărora acestea au fost omologate. (4) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele istorice se efectuează în raport cu caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricaţiei.  +  Capitolul II Organizarea staţiei de inspecţie tehnică periodică  +  Articolul 9 (1) Staţia de inspecţie tehnică periodică este o (sub)unitate care aparţine unei persoane juridice care are prevăzut în statut ca obiect de activitate "Activităţi de testări şi analize tehnice", conform cod CAEN. Staţia poate funcţiona numai dacă deţine autorizaţie tehnica în termen de valabilitate eliberată de către R.A.R. conform prezentelor reglementări. Spaţiul destinat activităţii de inspecţie tehnică periodică trebuie să fie separat de spaţiul destinat altor activităţi ale persoanei juridice şi toată aparatura destinată acestei activităţi trebuie să fie amplasată într-o singura incinta, astfel încât activitatea de inspecţie tehnică periodică să nu fie influenţată de alte activităţi desfăşurate de persoana juridică respectivă. (2) În cadrul staţiei de inspecţie tehnică periodică nu se admite efectuarea de operaţiuni de întreţinere şi reparaţii în timpul programului pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice. (3) Utilajele şi aparatura staţiei de inspecţie tehnică periodică pot fi utilizate pentru diagnosticare şi pentru verificarea calităţii reparaţiilor şi reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de către alte ateliere de reparaţii, în baza unui document de lucru însoţitor care se va înregistra în registrul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. k).  +  Articolul 10 (1) Staţia de inspecţie tehnică periodică trebuie amenajată şi dotată cu următoarele: a) canal de vizitare (cu adâncime şi lăţime corespunzătoare) cu instalaţie de iluminare, prevăzut cu cric pentru suspendarea punţii (corespunzător clasei de inspecţie tehnică periodică) sau cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor, care să permită minimum patru mişcări liniare ori minimum doua mişcări liniare şi doua mişcări circulare.Pentru clasa a II-a de inspecţie tehnică periodică în locul canalului de vizitare se admite un elevator.Dotarea cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor este obligatorie pentru clasa a III-a de inspecţie tehnică periodică. b) instalaţie pentru evacuarea forţată a gazelor arse; c) lampă portabilă de 12 V sau 24 V. (2) Staţia de inspecţie tehnica periodica trebuie dotată cu următoarea aparatura:1. Stand de frânare cu role (corespunzător clasei de inspecţie tehnica periodica)1.1. Standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală (preferabil fără cablu de legătură), iar pentru clasa a III-a de inspecţie tehnica periodica, şi cu dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalaţia de frânare (0-10 atm). Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă şi pneu trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă.1.2. Standul de frânare cu role pentru clasa a II-a de inspecţie tehnică periodică trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a de inspecţie tehnică periodică şi de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a de inspecţie tehnică periodică.1.3. Standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afişaj analogic (grafica analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afişajul analogic trebuie amplasat astfel încât să permită vizualizarea să de către operator, indiferent de poziţia ansamblului de vehicule pe stand.1.4. Standul de frânare cu role pentru clasa a III-a de inspecţie tehnică periodică trebuie să fie dotat cu dispozitiv de simulare a încărcării vehiculului pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic fabricate după anul 2001 inclusiv. Acesta trebuie să fie capabil să simuleze o încărcare de minimum 3.000 kg pe axa.1.5. Standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenţei la rulare, a forţei de frânare, a forţei de apăsare la pedală şi a presiunii în instalaţia de frânare pneumatică şi să permită aprecierea ovalităţii. Forţa maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%.1.6. Preciziile care trebuie asigurate pentru mărimile măsurate sunt:- pentru rezistenţă la rulare şi forţă de frânare: ±3%;- pentru forţa de apăsare la pedală: ±2%;- pentru presiunea din instalaţia de frânare pneumatică:● 0,1 atm. pentru presiuni de cel mult 5 atm.;● 2% din valoarea de indicaţie pentru presiuni mai mari de 5 atm.1.7. Programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puţin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu şi pentru frâna de staţionare, precum şi a dezechilibrului dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi axe pentru frâna de serviciu şi pentru frâna de staţionare.1.8. Pentru inspecţia tehnica periodica la autovehiculele cu tracţiune integrală permanentă, staţia trebuie să fie dotată cu stand de frânare care să permită efectuarea acestui tip de verificare.1.9. Standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator şi o imprimantă.1.10. Programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de proba trebuie să fie tipărite cel puţin următoarele date:- marca, tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului verificat (aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspector pe buletinul de probă);- data, ora şi minutul la care a fost efectuată verificarea;- masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuării probei;- sistemul de frânare verificat (serviciu sau staţionare);- axa verificată (axa 1, axa 2 etc.) şi valorile forţelor de frânare măsurate;- valorile coeficienţilor de frânare (pentru frâna de serviciu şi cea de staţionare);- valorile dezechilibrelor forţelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu şi cea de staţionare);- valoarea măsurată a forţei de apăsare la pedala de frână (după caz, calculul forţei maxim admisibile la pedala pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de către inspector pe buletinul de probă). Aceasta cerinţă se aplică numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;- valoarea măsurată a presiunii din instalaţia de frânare pneumatică.1.11. Nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienţii de frânare şi dezechilibre, precum şi a rezultatului verificării. Totuşi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformităţi ale sistemului de frânare, inspectorul va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.2. Analizor de gaze pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie2.1. Pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie fără catalizator tricomponent şi sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor de gaze în infraroşu pentru măsurarea cel puţin a CO, cu o precizie de minimum ±0,2%, şi, dacă măsoară şi alte componente, cu o precizie de minimum ±1% pentru CO(2), ±0,2% pentru O(2) şi ±30 ppm pentru HC (conform OIML R 99 - clasa II);2.2. Pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent şi sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor cu 4 gaze (pentru CO şi lambda) conform OIML R 99 - clasa I, cu precizie de minimum:±0,06% pentru CO;±0,5% pentru CO(2);±0,1% pentru O(2);±12 ppm pentru HC.2.3. Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de răspuns nu trebuie să depăşească 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru măsurarea turaţiei motorului şi imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.2.4. Programul analizorului de gaze trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puţin următoarele date:- data, ora şi minutul efectuării probei;- temperatura uleiului de motor, la momentul efectuării probei;- turaţia de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;- valoarea CO(cor) la turaţia de mers în gol încet;- turaţia de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);- valoarea CO sau CO(cor) la turaţia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);- valoarea coeficientului lambda la turaţia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze).2.5. Analizoarele de gaze cu care sunt echipate staţiile de inspecţie tehnica periodica care efectuează inspecţia tehnică periodică la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) trebuie să aibă posibilitatea de a efectua măsurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.3. Opacimetru pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare.3.1. Opacimetrul trebuie să permită măsurarea în flux parţial conform R 24 CEE - ONU, cu o precizie de minimum ±0,3 m^-13.2. Camera de măsură a opacimetrului trebuie să fie mobilă.3.3. Opacimetrul trebuie prevăzut cu dispozitive adecvate măsurării temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afişa valoarea echivalenta a opacităţii la temperatura de 100°C, dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru măsurarea turaţiei motorului care să poată măsura turaţia motorului, indiferent de diametrul conductelor de injecţie montate, precum şi imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.3.4. Se admit numai sondele originale de prelevare a gazelor, în conformitate cu prescripţiile fabricantului.3.5. Pentru autovehiculele din clasa a III-a de inspecţie tehnică periodică, dispozitivul pentru măsurarea temperaturii trebuie să aibă lungimea de minimum 2,5 m.3.6. Opacimetrele vor fi acceptate pentru activitatea de inspecţie tehnica periodica numai după verificarea comparativă cu un opacimetru etalon.3.7. Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 şi trebuie să permită măsurarea timpului de bază (durata accelerării motorului).3.8. Programul opacimetrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurătorii. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puţin următoarele date:- data, ora şi minutul efectuării probei (numai pentru prima probă);- temperatura uleiului de motor la momentul efectuării probei;- timpul de bază;- turaţia de mers în gol încet;- turaţia de mers în gol maximă (de regulator);- indicele de opacitate măsurat.3.9. Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculează ca medie aritmetică a valorilor măsurate în cel puţin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă cu condiţia să nu se înregistreze diferenţe semnificative intre turaţiile minime măsurate la ciclurile de accelerare sau între turaţiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare.4. Aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă.5. Dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri, cu o precizie de ±0,25 atm.6. Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneurilor, cu o precizie de ±0,1 mm.7. Cântar pentru măsurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum ±2% din valoarea măsurată. Cântarul trebuie să fie conectat la acelaşi calculator ca şi standul de frânare cu role.8. Decelerometru cu compensare şi înregistrare a datelor pentru verificarea eficacităţii sistemului de frânare prin probe funcţionale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, vehiculele speciale şi vehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role).9. Dispozitiv de simulare a forţei de împingere la proţapul remorcii sau dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică la remorcile cu sistem de frânare cu acţionare prin inerţie.10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică la tractoare (cu excepţie staţiilor dotate cu decelerometru).11. Calculator pentru evidenţa inspecţiilor tehnice periodice:11.1. Calculatorul trebuie să aibă următoarea configuraţie minimală:- procesor: 850 Mhz;- memorie internă; Ram 128 Mb, Hdd 10 Gb;- CD-ROM sau CD-W;- placa video pentru rezoluţie de minimum 800 x 600 pixels;- port paralel şi port USB;- sistem de operare: Windows 98;- modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb.11.2. Calculatorul trebuie folosit numai pentru activităţi legate de inspecţia tehnică periodică, nefiind permisă instalarea altor programe decât cele furnizate de către R.A.R. Instalarea şi întreţinerea programelor se fac numai de către personalul R.A.R. abilitat pentru această activitate.12. Camera foto digitală. (3) Utilizatorii aplicaţiei informatice de inspecţii tehnice periodice nu au voie să altereze baza de date (folosirea necorespunzătoare şi neavizată a aplicaţiei pentru această activitate sau prin alte mijloace software). (4) Aparatura de măsură trebuie să fie atestată periodic prin buletine de verificare metrologică pentru aparatura prevăzută la pct. 1 (pentru forţa de frânare) şi la pct. 2, 3 şi 5 sau buletine de etalonare pentru aparatura prevăzută la pct. 1 (pentru forţa la pedală şi presiunea din instalaţia de frânare) şi la pct. 4, 6 şi 7 ori buletine de încercare/etalonare pentru aparatura prevăzută la pct. 8. Termenul de valabilitate al unui certificat de etalonare acceptat de R.A.R. este de maximum 2 ani de la data emiterii acestuia. (5) Staţia de inspecţie tehnică periodică trebuie să asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real. (6) În cazul aparaturii de măsură pentru care este obligatorie imprimarea rezultatelor, furnizorul trebuie să depună la R.A.R. o declaraţie pe propria răspundere. Prin aceasta furnizorul îşi asumă responsabilitatea că aparatura respectă cerinţele prezentelor reglementări, precum şi faptul că programele sunt protejate împotriva oricăror intervenţii neautorizate, care să conducă la alterarea datelor primare achiziţionate sau a rezultatelor obţinute. (7) Staţia de inspecţie tehnică periodică trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în permanenta activităţii de inspecţie tehnică periodică.  +  Articolul 11 (1) Persoanele care efectuează inspecţia tehnică periodica trebuie să fie atestate de R.A.R. Ele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie: a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), ori calificări asimilate legal acestora;sau a2) calificate într-una din ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 17 sau într-o calificare asimilată legal acestora. b) să posede permis de conducere corespunzător clasei de inspecţie tehnică periodică, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale:- pentru clasa I de inspecţie tehnică periodică - permis de conducere categoria A1 sau A;- pentru clasa a II-a de inspecţie tehnică periodică - permis de conducere categoria B;- pentru clasa a III-a de inspecţie tehnică periodică - permis de conducere categoria C şi/sau D; c) să aibă vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreţinere auto şi/sau reparaţii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2); d) să fie angajat al persoanei juridice care solicita atestarea, (2) Inspectorul tehnic căruia i s-a anulat permisul de conducere îşi pierde dreptul de a efectua inspecţii tehnice periodice.  +  Articolul 12 (1) Staţiile de inspecţie tehnică periodică vor deţine în mod obligatoriu următoarele: a) registru de evidenţă a inspecţiilor tehnice al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la reglementări, până la data de la care pentru evidenţa inspecţiilor tehnice periodice se va utiliza numai calculatorul (data va fi stabilită de R.A.R.); b) registru de control al staţiei; c) formulare-tip, raport de inspecţie tehnică care se completează corespunzător categoriei vehiculului şi ale căror modele sunt prevăzut în anexele nr. 4-5 la reglementări; d) formulare-tip, anexă la certificatul de înmatriculare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări; e) ecuson de inspecţie tehnică periodică al carei model este prevăzut în anexa nr. 7 la reglementări; f) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare; g) norme tehnice şi instrucţiuni de utilizare a aparaturii; h) avizier care va cuprinde:- autorizaţia tehnică a staţiei, în copie (faţă-verso);- metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectuează conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementări;- tarifele de inspecţie tehnica periodica;- precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care staţia de inspecţie tehnică periodică nu efectuează inspecţia tehnică periodică;- precizarea actelor necesare efectuării inspecţiei tehnice periodice;- programul de lucru al staţiei;- schiţa fluxului de efectuare a inspecţiei tehnice periodice;- instrucţiunile şi dispoziţiile specifice de detaliere şi precizare a prezentelor reglementări şi pentru care se prevede în mod expres a fi afişate la avizier; i) dosarul staţiei care va cuprinde documentele ce atesta funcţionarea legală a staţiei de inspecţie tehnică periodică:- în original: autorizaţia tehnica, certificatele de atestare a inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologică, buletinele de etalonare şi/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparatură întocmite conform prevederilor art. 10 şi tarifele pentru inspecţia tehnică periodică;- în copie: raportul de evaluare a capabilităţii tehnice şi contractul de franciză; j) dosar cu reglementări, norme, proceduri privind efectuarea inspecţiei tehnice periodice; k) registru de evidenţă a vehiculelor la care se efectuează pe linia de inspecţie tehnică periodică diagnosticare sau verificarea calităţii reglajelor sau reparaţiilor. (2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezintă vehicule rutiere la inspecţia tehnică periodică staţia va afişa la loc vizibil sau va pune la dispoziţie, la cerere, prezentele reglementări.  +  Capitolul III Cerinţe şi proceduri  +  Articolul 13Inspecţia tehnică periodică se execută numai la vehiculele rutiere la care se prezintă:- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de organele de politie (completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării) sau, după caz, autorizaţia provizorie de circulaţie;- cartea de identitate a vehiculului.  +  Articolul 14Vehiculele rutiere prezentate la inspecţia tehnică periodică trebuie să fie curate, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală.  +  Articolul 15La inspecţia tehnică periodică se execută operaţiunile cuprinse în Planul de operaţiuni, al cărui model este prevăzut, în funcţie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1-2 la reglementări. Ordinea de executare a operaţiunilor precizate va fi stabilită de fiecare staţie în funcţie de fluxul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice propriu, cu exceptia identificării, care va fi prima operaţiune efectuată.  +  Articolul 16 (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspecţia tehnica periodica se completează de către inspectorul tehnic un raport de inspecţie tehnica corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare R.A.R., după caz, corespunzător categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspecţie tehnica sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înregistrează după finalizarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator şi în Registrul de evidenţă a inspecţiilor tehnice periodice (până la data stabilită de R.A.R.). (2) Prima operaţiune care se efectuează în cadrul inspecţiei tehnice periodice este identificarea. (3) În cazul în care la identificare se constata necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuării inspecţiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanta R.A.R. din judeţul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi inspecţii tehnice periodice decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200. (4) Dacă vehiculul rutier nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod defect 200, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în Planul de operaţiuni corespunzător categoriei vehiculului rutier şi tipului de inspecţie tehnică periodică efectuată, precum şi verificarea dotărilor obligatorii. (5) În continuare se procedează după cum urmează: a) dacă vehiculul rutier corespunde cerinţelor tehnice precizate în Planul de operaţiuni corespunzător, inspectorul tehnic consemnează în raportul de inspecţie tehnica sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, "Bun tehnic", semnează, ştampilează şi aplică matca elementului de securizare; consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică, semnează, ştampilează, notează numărul de înregistrare al inspecţiei tehnice periodice şi aplică elementul de securizare corespunzător. În continuare, inspectorul tehnic aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din faţa ecusonul corespunzător inspecţiei tehnic periodice, cu excepţia remorcilor şi autovehiculelor cu două sau trei roţi, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate. Raportul de inspecţie tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, completat se arhivează, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare. b) în cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentanţele R.A.R. pentru inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defecţiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul rutier corespunde cerinţelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecţiuni, personalul R.A.R. consemnează în raportul de verificare R.A.R. "Bun tehnic pentru .............. [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecţiuni]", semnează, ştampilează şi aplica matca elementului de securizare; consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ........... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menţionate defecţiuni]", semnează, ştampilează, notează numărul de înregistrare al inspecţiei tehnice şi aplica elementul de securizare. Raportul de verificare R.A.R. completat se arhivează, menţionându-se la rubrica "Observaţii privind respingerea vehiculului la inspecţia tehnică" numărul, seria şi emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataşează, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de proba de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspecţia tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. În acest caz nu se fac menţiuni în anexa la certificatul de înmatriculare.Dacă redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii inspecţii tehnice periodice, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerinţele precizate anterior iar în acest caz elementul de securizare se aplică pe anexa la certificatul de înmatriculare. c) dacă vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerinţelor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemnează defecţiunile în raportul de inspecţie tehnica sau în raportul de verificare R.A.R., după caz, la rubrica "Observaţii privind respingerea vehiculului la inspecţia tehnică" şi marchează codurile defectelor constatate în momentul identificării acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit şi amănunţit pe raport neconformităţile constatate la postul curent. La finalizarea inspecţiei tehnice periodice, raportul de inspecţie tehnică sau raportul de verificare R.A.R., după caz, se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la inspecţia tehnică periodică. (6) În cadrul inspecţiei tehnice periodice va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată R.A.R. şi existenţa în dosarul de autorizare al staţiei. În eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată R.A.R. Inspectorul tehnic nu va începe o altă inspecţie tehnică periodică până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator, completarea anexei la certificatul de înmatriculare. (7) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează o înregistrare fotografică digitală cu vehiculul amplasat pe standul de frânare care va fi salvată în calculatorul staţiei. (8) După finalizarea operaţiunilor de verificare tehnică prevăzute în Planul de operaţiuni corespunzător, personalul abilitat al R.A.R. poate efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevăzută la lit. b) de la alin. (7) al art. 3, în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3 din reglementări. (9) Reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat se efectuează în (10) Nu se efectuează reverificarea de către personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat procedându-se de către inspectorul tehnic la finalizarea inspecţiei tehnice periodice în următoarele situaţii: a) nu s-a solicitat de către R.A.R. prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat reverificarea vehiculului; b) R.A.R. solicită reverificarea unui vehicul, dar personalul abilitat R.A.R. nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3. (11) Se interzice completarea a doua anexe la certificatul de înmatriculare pentru acelaşi vehicul. (12) Datele de identificare şi rezultatele inspecţiei tehnice periodice se înregistrează după finalizarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator şi în Registrul de evidenţă a inspecţiilor tehnice (până la data stabilită de R.A.R.).  +  Articolul 17 (1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la inspecţia tehnică periodică defecţiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defecţiunile şi se procedează potrivit art. 16 lit. a) din reglementări, data următoarei inspecţii tehnice periodice urmând să fie stabilită în funcţie de data la care s-a constatat remedierea. (2) Dacă aceste verificări evidenţiază şi alte defecţiuni la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecţia tehnică periodică este condiţionată de remedierea acestor defecţiuni. În cazul în care controlul vizual general evidenţiază defecţiuni produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecţia tehnică periodică este condiţionată de remedierea acestora. (3) Reverificarea impune în mod obligatoriu efectuarea identificării vehiculul rutier prezentat. (4) În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări, admis pentru remedierea defecţiunilor, se va efectua o noua inspecţie tehnică periodică.  +  Articolul 18Staţia de inspecţie tehnică periodică va pune la dispoziţia R.A.R. datele privind activitatea de inspecţie tehnică periodică.  +  Articolul 19 (1) Reverificarea unui vehicul prevăzută la lit. c) de la alin. (7) al art. 3 se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la R.A.R. pentru efectuarea activităţilor pentru care R.A.R. este abilitat prin legislaţia în vigoare. (2) Stabilirea oportunităţii reverificării unui vehicul se realizează numai de către personalul R.A.R. abilitat în acest scop. (3) Reverificarea unui vehicul se efectuează numai de către personal R.A.R. atestat pentru activitatea de inspecţie tehnica periodica şi abilitat în acest scop. (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatării următoarelor: a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranţa rutiera şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuala); b) coroziuni străpunse sau deformaţii semnificative ale caroseriei prin care este afectata siguranţa rutiera şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului (constatare vizuala); c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faţă a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducătorului auto (constatare vizuala); d) lipsa elementelor principale de iluminare şi semnalizare luminoasa (constatare vizuala); e) aplicarea pe elementele de iluminare şi semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente (constatare vizuală); f) existenta unor elemente de iluminare şi semnalizare luminoasa neomologate (constatare vizuala); g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia (constatare auditivă - zgomot anormal); h) emisii poluante excesive la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (constatare vizuală în timpul funcţionării motorului); i) joc excesiv în sistemul de direcţie (constatare în timpul conducerii autovehiculului); j) anvelope care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorări importante vizibile (constatare vizuală); k) eficacitate redusă a sistemului de frânare (constatare în timpul conducerii autovehiculului). (5) Reverificarea se efectuează conform Planurilor de operaţiuni precizate prin prezentele reglementări. (6) Se anulează de către personalul R.A.R. abilitat inspecţia tehnica periodica a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificării se constata cel puţin una din următoarele defecţiuni: a) neconcordante privind numărul de identificare al vehiculului; b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranţa rutiera şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului; c) coroziuni străpunse sau deformaţii semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului; d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faţă a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigură transparenţa minimă precizată prin reglementările în vigoare; e) lipsa elementelor principale de iluminare şi semnalizare luminoasă (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare); f) aplicarea pe elementele principale de iluminare şi semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare, lămpi de poziţie); g) existenţa unor elemente de iluminare şi semnalizare luminoasă neomologate; h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia; i) emisii poluante care depăşesc limitele stabilite prin prezentele reglementări; j) joc excesiv în sistemul de direcţie; k) eficacitate a sistemului de frânare mai mică decât limitele stabilite prin prezentele reglementări. (7) Pentru fiecare reverificare efectuată se completează un raport de verificare R.A.R. (8) Pe raportul de verificare R.A.R. se vor menţiona defecţiunile care atrag anularea inspecţiei tehnice periodice, precum şi, ca observaţii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificării şi care sunt precizate în Planurile de operaţiuni corespunzător. (9) Raportul de verificare R.A.R. se înmânează prezentatorului vehiculului. (10) În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice conform prevederilor prezentului articol, după remedierea defecţiunilor, vehiculul se supune inspecţiei tehnice periodice în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate sau în staţiile reprezentantelor R.A.R.  +  Capitolul IV Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică  +  Articolul 20 (1) Persoanele juridice pot presta activitatea de inspecţie tehnică periodică în staţii autorizate, numai sub marca R.A.R., pe baza unui contract de franciză. (2) Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică deţinute de persoanele juridice se face de către R.A.R., pe baza cererii de autorizare şi a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilităţii tehnice, întocmit de personal certificat pentru evaluarea conformităţii. (3) Staţiile de inspecţie tehnică periodică pot efectua inspecţia tehnică periodică la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) numai dacă îndeplinesc cerinţele specifice precizate prin prezentele reglementări.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţia tehnică se acordă persoanelor juridice care deţin, spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii de inspecţie tehnică periodică, îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 şi au personal atestat pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizaţiei tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementări. (2) Hala de inspecţie tehnică periodică trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea. Fluxul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice poate să fie continuu sau discontinuu. Dacă fluxul este discontinuu, staţia de inspecţie tehnica periodica nu va fi autorizată pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci şi semiremorci). (3) Dacă staţia de inspecţie tehnică periodică este dotată cu elevator, înălţimea minima interioară a incintei trebuie să fie corespunzătoare pentru desfăşurarea normală a activităţii. Staţiile de inspecţie tehnică periodica dotate numai cu elevator (fără canal de vizitare) nu se autorizează pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci şi semiremorci), iar în cazul în care staţia de inspecţie tehnică periodică este dotată cu elevator cu braţe nu se vor efectua inspecţii tehnice periodice la tractoare. (4) Incinta staţiei de inspecţie tehnică periodică trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare a aparaturii din dotare. (5) Staţia de inspecţie tehnică periodică trebuie să dispună de:- spaţii de parcare suficiente care să permită staţionarea vehiculelor rutiere în aşteptarea efectuării inspecţiei tehnice periodice sau în aşteptarea eliberării documentelor; în cazul în care intrarea/ieşirea din staţia de inspecţie tehnică periodică se face direct pe un drum public, iar în curte nu exista spaţiu de parcare, se va prezenta un accept de la autorităţile locale pentru parcarea pe drumul public;- spatii sociale pentru personal (vestiare, grup social etc.);- spatii sociale accesibile clienţilor (spatii de aşteptare, grup social etc);- birou inspector tehnic necesar înregistrărilor aferente inspecţiei tehnice periodice şi pentru activitatea de supraveghere efectuată de R.A.R. (6) Staţiile trebuie să asigure circulaţia pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor; în cazul staţiilor cu flux discontinuu, standul de frânare cu role va fi prevăzut cu capace pentru ieşirea cu spatele. (7) Autorizaţia tehnica eliberată va fi în conformitate cu caracteristicile constructive şi cu dotarea existentă a staţiei de inspecţie tehnică periodică, ţinându-se cont de prevederile art. 10. (8) Pe autorizaţia tehnică eliberată se vor menţiona categoriile de vehicule rutiere pentru care a fost autorizată staţia de inspecţie tehnică periodică, precum şi eventualele limitări privind gabaritul acestora. (9) Autorizaţia tehnică se eliberează de către R.A.R. după încheierea contractului de franciză cu persoana juridică ce deţine staţia de inspecţie tehnică periodică. (10) Dacă persoana juridică deţine mai multe staţii de inspecţie tehnică periodică, R.A.R. va elibera autorizaţii tehnice pentru fiecare staţie de inspecţie tehnică periodică.  +  Articolul 22 (1) În vederea autorizării, persoanele juridice vor depune la R.A.R., pentru fiecare staţie de inspecţie tehnică periodică pe care o deţin, un dosar de autorizare. (2) Dosarul de autorizare va conţine următoarele documente:1. cerere-tip de autorizare a staţiei de inspecţie tehnică periodică, al carei model este prevăzut în anexa nr. 9 la reglementări; în cuprinsul acesteia sunt prezentate principalele date de identificare a persoanei juridice şi a staţiei de inspecţie tehnica periodica;2. chestionar de autoevaluare a capabilităţii tehnice, completat şi semnat pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanei juridice;3. copie, certificată pentru conformitatea cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, cu anexa la acesta, conţinând activitatea de testări şi analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent staţiei de inspecţie tehnica periodica; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17, alin. (1), lit. b din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.4. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, după caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de funcţionare, asociaţi/acţionari, obiect de activitate;5. copii de pe certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici;6. copii de pe buletinele de verificare metrologică, buletinele de etalonare şi/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparatură, după caz (conform prevederilor art. 10);7. schiţa staţiei, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor şi a utilajelor din dotarea staţiei, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăţi;8. fluxul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice. (3) Durata maxima de valabilitate a autorizaţiei tehnice este de 2 ani şi este condiţionată de asigurarea respectării de către titular a condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică. (4) Fără a depăşi acest termen, persoana juridică va solicita R.A.R. reautorizarea staţiei. Reautorizarea se acordă în condiţiile respectării prezentelor reglementări. (5) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrângerea sau extinderea domeniului autorizării. (6) Autorizaţia tehnica cu termenul de valabilitate depăşit devine nulă.  +  Articolul 23 (1) Pentru verificarea în timp a menţinerii capabilităţii tehnice a staţiei de inspecţie tehnică periodică, R.A.R. va efectua supravegherea activităţii acesteia. (2) Neconformităţile constatate în cursul acestei activităţi vor fi menţionate în registrul de control al staţiei şi, după caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic. (3) În urma activităţii de supraveghere, R.A.R. poate adopta una dintre următoarele masuri: a) Restrângerea domeniului de activitate se adopta pentru perioada în care staţia de inspecţii tehnice şi-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice pentru o gama de vehicule rutiere cuprinse în autorizaţia tehnică eliberată; b) Suspendarea autorizaţiei tehnice se adopta în cazul comiterii uneia dintre abaterile grave referitoare la desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnica periodica ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniuţele unu, doi, patru, cinci, şase sau şapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de franciza; c) Anularea autorizaţiei tehnice se adopta în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile grave referitoare la desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnica periodica ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniuţele unu, doi, patru, cinci, şase sau şapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de franciza. (4) În cazul suspendării se barează registrul de evidenţă a inspecţiilor tehnice periodice după ultima inspecţie tehnica periodica efectuată înainte de suspendare şi se notează în procesul-verbal de suspendare numărul şi data acesteia. În cazul anulării autorizaţiei tehnice a staţiei se procedează ca şi în cazul suspendării, suplimentar ridicându-se autorizaţia tehnica de către R.A.R. (5) Efectuarea de inspecţii tehnice periodice în staţii de inspecţie tehnică periodică neautorizate, cu autorizaţia tehnică suspendată, anulată sau cu termenul de valabilitate depăşit atrage masuri de sancţionare corespunzător legislaţiei în vigoare, cu menţiunea că persoanele care se fac vinovate intra sub incidenţa normelor legale care sancţionează abaterile de la circulaţia pe drumurile publice.  +  Capitolul V Atestarea personalului care efectuează inspecţii tehnice periodice  +  Articolul 24 (1) Atestarea personalului care efectuează inspecţii tehnice periodice se face după absolvirea unui curs de specialitate organizat de către R.A.R., în urma căruia se eliberează un certificat de atestare. (2) Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnica periodica la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) este condiţionată de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar organizat de către R.A.R. La acest curs poate participa numai personalul care este atestat ca inspector tehnic, în conformitate cu prevederile alineatului anterior şi care îşi desfăşoară activitatea într-o staţie de inspecţie tehnica periodica autorizată pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau într-o staţie de inspecţie tehnică periodică care îndeplineşte condiţiile privind capabilitatea tehnică pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) prevăzute în prezentele reglementări. (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 10 la reglementări. În cazul inspectorilor tehnici atestaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică şi la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta se menţionează în mod expres în certificatul de atestare. (4) Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de cel mult 2 ani. (5) Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual de către R.A.R. cursuri de îmbunătăţire a pregătirii profesionale a inspectorilor tehnici.  +  Articolul 25 (1) În vederea atestării ca inspector tehnic, persoană care solicită atestarea va prezenta la R.A.R. un dosar care va conţine următoarele documente: a) cerere din partea persoanei juridice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea; b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesională, după caz; c) copie de pe permisul de conducere; d) în cazul persoanelor care conform art. 11 alin. (1) lit. c) trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreţinere auto şi/sau reparaţii auto, copie de pe cartea de muncă sau registrul de muncă, care să dovedească îndeplinirea acestei condiţii. (2) Atestarea ca inspector tehnic se poate face şi contra cost la cererea în nume propriu a persoanei fizice interesate, fără a fi îndeplinită condiţia de la art. 11 alin. (1) lit. d). În acest caz, cererea în vederea atestării va fi formulata în numele persoanei fizice. (3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a2), care nu îndeplinesc condiţia de vechime în muncă cerută la art. 11 alin. (1) lit. c), vor urma, contra cost, la R.A.R., un curs pregătitor despre construcţia şi funcţionarea vehiculelor rutiere. (4) Cursul se finalizează printr-un examen a cărui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementări. În acest caz, documentul prevăzut la lit. d) a alin. (1) se va înlocui cu dovada de absolvire a cursului pregătitor. (5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de R.A.R. se va face acordând prioritate persoanelor deja angajate de persoane autorizate.  +  Articolul 26 (1) Fără a depăşi termenul de valabilitate al certificatului de atestare, inspectorul termic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri din partea persoanei autorizate la care îşi desfăşoară activitatea sau la care va urma să îşi desfăşoare activitatea ori la cererea în nume propriu. (2) Reatestarea se acordă în aceleaşi condiţii ca şi atestarea, cu excepţia cerinţei de la art. 11 alin. (1) lit. a) pentru inspectorii tehnici atestaţi înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări. La preschimbarea certificatului de atestare în cazul transferului inspectorului tehnic la o altă persoană autorizata sau în cazul angajării la o persoană autorizată pentru inspectorul tehnic atestat la cerere în nume propriu este necesară prezentarea unei cereri de preschimbare a certificatului de atestare din partea persoanei autorizate respective, precum şi o copie parţială de pe carnetul de muncă sau de pe alt document legal din care să reiasă transferul sau angajarea.  +  Articolul 27 (1) Se consideră abatere de la cerinţele de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică de către un inspector tehnic şi se menţionează pe certificatul de atestare al acestuia următoarele cazuri:- confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul rutier care nu îndeplineşte cerinţele tehnice precizate prin prezentele reglementări;- nerespectarea cerinţelor, procedurilor şi a instrucţiunilor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare;- nemenţionarea în raportul de inspecţie tehnică a tuturor defecţiunilor constatate, care impun respingerea unui vehicul la inspecţia tehnică periodică conform prezentelor reglementări;- transmiterea către R.A.R. (sau în baza naţională de date privind inspecţia tehnică periodică) de date eronate cu privire la activitatea de inspecţie tehnica periodică prestată. (2) Certificatul de atestare se anulează în cazul în care:- în decursul unei perioade de 12 luni se constata doua abateri de la cerinţele de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică de către un inspector tehnic, menţionate pe certificatul de atestare al acestuia;- se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în lipsa acestuia;- se certifică starea tehnică a vehiculului rutier în perioada în care autorizaţia tehnica a staţiei de inspecţie tehnică periodică este suspendată sau anulată;- se certifică starea tehnica a vehiculului rutier în perioada în care aparatura specifică necesară efectuării inspecţiei tehnice periodice nu îndeplineşte cerinţele specificate;- se certifică starea tehnică a vehiculului fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin procedura de efectuare a inspecţiei tehnice periodice;- se constată modificări sau intervenţii neautorizate la aparatura utilizata sau la programele utilizate;- se efectuează inspecţii tehnice periodice la vehicule pentru care staţia are interdicţie de a efectua inspecţia tehnică periodică;- se efectuează inspecţii tehnice periodice în perioada în care autorizaţia tehnică este expirată. (3) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic poate fi suspendat pe o perioadă de maximum 30 de zile în funcţie de gravitatea abaterilor menţionate la alin. (1), precum şi în cazul în care analizarea abaterilor menţionate la alin. (2) necesită un timp suplimentar. (4) În cazul în care pentru aceeaşi staţie se anulează doua certificate de atestare a inspectorilor tehnici (pentru acelaşi inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiţi), se procedează suplimentar la suspendarea autorizaţiei tehnice a staţiei pe o perioada de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioară a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic se procedează suplimentar la suspendarea autorizaţiei tehnice a staţiei pe o perioadă de 3 luni. (5) Obţinerea unui nou certificat de atestare se face în conformitate cu prevederile art. 24. Programarea pentru reatestare se face după 30 de zile de la depunerea cererii prevăzută la art. 25, perioada destinată reinstruirii în cadrul staţiei de inspecţie tehnică periodică, dar fără a depăşi 60 de zile de la depunerea cererii. (6) Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oara nu mai are dreptul să efectueze inspecţii tehnice periodice. (7) Atestarea stării tehnice corespunzătoare a unui vehicul, prin aplicarea ştampilei, a semnăturii şi a elementului de securizare care certifica promovarea inspecţiei tehnice periodice, de către personal neatestat sau de către personal atestat, dar fără efectuarea în prealabil a inspecţiei tehnice periodice, atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, materială sau penală. (8) Conducerea persoanei autorizate va lua masuri de supraveghere a desfăşurării activităţii inspectorilor tehnici şi de sancţionare a persoanelor care se fac vinovate de săvârşire a abaterilor menţionate în alineatele precedente. (9) Falsificarea înscrisurilor care atesta starea corespunzătoare a unui vehicul în urma unei inspecţii tehnice periodice, precum şi utilizarea unui astfel de înscris, cunoscându-se că acesta este fals, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 28 (1) Următoarele cerinţe impuse la autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică devin obligatorii de la datele menţionate în continuare: a) echiparea cu dispozitiv pentru simularea încărcării pe punte se aplică de la 1 ianuarie 2007; b) echiparea standului de frânare cu capace se aplică de la 31.03.2006; c) echiparea cu camera foto digitală se aplică de la 01.01.2006. d) existenţa biroului pentru inspectorul tehnic necesar înregistrărilor aferente inspecţiilor tehnice periodice şi pentru activitatea de supraveghere efectuată de R.A.R. se aplică de la data primei autorizări pentru noile staţii şi de la data primei reautorizări pentru staţiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări; e) amplasarea aparaturii într-o singură incintă se aplică de la data primei autorizări pentru noile staţii şi de la data primei reautorizări ulterioară datei de 01.07.2007 pentru staţiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări. (2) Cerinţa privitoare la viteza periferică minimă a rolelor standului de frânare nu se aplica la standurile de frânare care rămân în dotarea staţiilor de inspecţie tehnică care au mai fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementări. (3) Cursul pregătitor despre construcţia şi funcţionarea vehiculelor rutiere menţionat la art. 25 alin. (3) se va desfăşura începând cu data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 29 (1) Staţiile de inspecţie tehnica periodica vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunzătoare menţionării efectuării inspecţiilor tehnice periodice, nu mai există rubrici disponibile sau în cazul prezentării unui certificat de înmatriculare de tip vechi. (2) În cazul utilizării anexei la certificatul de înmatriculare, inspectorul tehnic trebuie să completeze, suplimentar faţă de elementele menţionate la art. 16, numărul de înmatriculare şi seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, după caz, numărul de identificare al vehiculului. (3) Staţiile de inspecţie tehnică periodică vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare şi în cazul efectuării inspecţiilor tehnice periodice la vehicule înregistrate, dacă prin legislaţia în vigoare se impune efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru aceste vehicule.  +  Articolul 30Ecusoanele de inspecţie tehnică periodică, elementele de securizare şi imprimatele prevăzute în prezentele reglementări vor fi puse la dispoziţie staţiilor de inspecţie tehnică periodică de către R.A.R. Ecusonul de inspecţie tehnică periodică vor avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2005 - verde, 2006 - portocaliu, 2007 - albastru, 2008 - galben, 2009 - rosu. Începând din anul 2010 succesiunea culorilor va fi reluată. Ecusonul de inspecţie tehnică periodică care se aplica pe placa de înmatriculare trebuie să aibă culoarea corespunzătoare anului în care vehiculul va fi supus următoarei inspecţii tehnice periodice şi va fi amplasat intre indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus următoarei inspecţii tehnice periodice îndreptat pe verticală, în sus.  +  Articolul 31Suspendarea şi anularea autorizaţiilor tehnice a staţiilor de inspecţie tehnică periodică şi anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de către R.A.R.  +  Articolul 32Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, vehiculelor care au fost radiate din circulaţie, în vederea reînmatriculării acestora (în acest caz este necesară prezentarea cel puţin a cărţii de identitate a vehiculului).  +  Articolul 33Prezentele reglementări se pot aplică, de asemenea, vehiculelor înregistrate şi care se supun omologării, dacă prin legislaţia în vigoare se impune efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru aceste vehicule (în acest caz este necesara prezentarea cărţii de identitate a vehiculului şi/sau a certificatului de înregistrare, după caz).  +  Articolul 34Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate şi precizate atunci când este necesar, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucţiuni şi dispoziţii specifice, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit; precizările constituie parte integrantă a reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1la reglementăriPLANUL DE OPERAŢIUNI "INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ"mopede, motociclete şi remorcile acestora*Font 7*┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Metoda de control │ Defecte constatate ││crt.│ Denumirea verificării │ şi aparatura necesară ├───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ │ │ │ grupa cod 100 │ grupa cod 200 │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ I │ IDENTIFICARE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 0 │VERIFICARE: │Control vizual │Numărul de înmatriculare │Neconcordanţa dintre vehiculul ││ │- concordanţa dintre │Se verifică concordanţa │nu corespunde cu cel din │prezentat la IT şi datele din ││ │vehiculul prezentat la IT│dintre vehiculul prezentat │documentele însoţitoare │documentele însoţitoare ││ │şi datele din documentele│la IT şi datele din │Placa număr de │Număr de identificare poansonat││ │însoţitoare │documentele însoţitoare │înmatriculare lipsă, │lipsa, modificat, incomplet, ││ │ │privind numărul de │deteriorată, neconformă cu │ilizibil ││ │ │înmatriculare, an │standardul sau montată │Nu se poate efectua ││ │ │fabricaţie, categoria, │într-o poziţie │identificarea motorului ││ │ │marca, tipul, culoarea, │necorespunzătoare │Prindere neconformă a plăcuţei ││ │ │numărul de identificare │ │cu tipul şi seria motor ││ │ │poansonat, tipul şi seria │ │ ││ │ │motorului │ │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ II │ MOTOR ŞI CADRU │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 01 │ETANŞEITATE: │Control vizual, inclusiv cu│Scurgeri benzină │Fixare defectuoasă, deformare ││ │- sistem de alimentare cu│motorul în funcţionare │ │rezervor carburant ││ │combustibil │ │ │Conducte corodate excesiv ││ │- sistem de ungere │ │ │Furtune uzate ││ │ │ │ │Lipsa coliere fixare furtune ││ │ │ │ │Scurgeri ulei │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 02 │STARE, FIXARE, │Control vizual şi auditiv, │Lipsa elemente sistem de │Fixare sau montare ││ │ETANŞEITATE: │inclusiv cu motorul în │evacuare a gazelor arse │necorespunzătoare ││ │- sistem de evacuare a │funcţionare (cu obturarea │ │Deformări importante ││ │gazelor arse │evacuării în cazul │ │Coroziuni excesive ││ │ │verificării etanşeităţii) │ │Neetanşeităţi ││ │ │ │ │Zgomot anormal │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 03 │STARE, FIXARE: │Control vizual şi auditiv │Cadru fisurat, sudat, │Elemente deformate sau sudate ││ │- motor pe cadru şi anexe│Încercare manuală │deformat, cu coroziuni │necorespunzător ││ │pe motor │ │avansate │Fixare sau montare ││ │- cadru │ │Suport motor fisurat │necorespunzătoare motor sau ││ │- dispozitiv cuplare │ │Dispozitiv cuplare remorcă │anexe ││ │remorca │ │neomologat, fixat sau │ ││ │ │ │montat necorespunzător, │ ││ │ │ │fisurat, cu deformări │ ││ │ │ │importante, reparat prin │ ││ │ │ │sudura │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 04 │STARE, FUNCŢIONARE: │Control vizual │Lipsă │Fixare sau montare ││ │- cric │Proba funcţională │ │necorespunzătoare ││ │ │ │ │Funcţionare necorespunzătoare │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│III │ FURCA FAŢĂ │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 05 │STARE, FIXARE, JOCURI: │Control vizual │Cadru furca fisurat, sudat,│Joc anormal al furcii în cadru ││ │- cadru furcă │Încercare manuală │deformat, cu coroziuni │ ││ │- articulaţii │ │avansate, fixat sau montat │ ││ │ │ │necorespunzător │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ IV │ BASCULĂ SPATE (INCLUSIV ATAŞ) │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 06 │STARE, FIXARE, JOCURI: │Control vizual │Cadru basculă fisurat, │Joc anormal ││ │- cadru │Încercare manuală │sudat, deformat, cu │Bucşe uzate ││ │- articulaţii │ │coroziuni avansate, fixat │ ││ │ │ │sau montat necorespunzător │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ V │ AMBREIAJ ŞI CUTIE DE VITEZE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 07 │STARE, FIXARE, │Control vizual │ │Scurgeri de lichid sau ulei ││ │FUNCŢIONARE │Încercări în staţionare şi │ │Funcţionare necorespunzătoare ││ │ │în parcurs │ │Elemente deformate, fixate sau ││ │ │ │ │montate necorespunzător │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ VI │ ROTI (INCLUSIV ATAŞ, REMORCA) │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 08 │STARE, FIXARE, MONTARE: │Control vizual │Prindere necorespunzătoare │Jantă deformată sau sudată ││ │-jante │Dispozitiv de măsurare a │Jantă neomologată/ │Spiţe deteriorate sau lipsă ││ │JOCURI: rulmenţi roţi │adâncimii profilului şi │necertificată │Uzura neuniformă pronunţată ││ │STARE, MONTARE, UZURA, │dispozitiv măsurare │Jantă fisurată │Adâncimea profilului principal ││ │PRESIUNE: │presiune pneuri │Jantă de dimensiune │al pneului (zona centrală de ││ │- pneuri │Control joc rulmenţi cu │necorespunzătoare │3/4 din lăţimea benzii de ││ │ │suspendare pe cric şi │Pneu de dimensiune │rulare) sub limita admisă: 1 mm││ │ │încercare manuală │necorespunzătoare │ ││ │ │În caz de presiune │Tăieturi profunde pe banda │ ││ │ │necorespunzătoare se aduce │de rulare sau pe flancurile│ ││ │ │la valoarea nominală │pneului │ ││ │ │ │Joc anormal rulment │ ││ │ │ │Blocarea roţii la rotire │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│VII │ SUSPENSIE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 09 │STARE, FIXARE, │Control vizual │Lipsă amortizoare │Fixare necorespunzătoare ││ │ETANŞEITATE │Încercare manuală │Fisuri elemente │Amortizoare ineficiente ││ │ │ │ │Scurgeri lichid ││ │ │ │ │Bucşe uzate ││ │ │ │ │Suporţi slăbiţi ││ │ │ │ │Articulaţii cu jocuri anormale │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│VIII│ SISTEM DE FRÂNARE (în funcţie de construcţie) │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 10 │STARE, FIXARE, │Control vizual │Organe de comanda, │ ││ │FUNCŢIONARE: │Probe funcţionale în │transmisie şi acţionare │ ││ │- organe de comandă, │parcurs │neomologate/necertificate, │ ││ │transmisie şi acţionare, │ │deteriorate, fisurate, │ ││ │conducte, furtune │ │uzate sau corodate excesiv,│ ││ │ETANŞEITATE: │ │fixate sau montate │ ││ │- organe de comandă, │ │necorespunzător, cu │ ││ │transmisie şi acţionare │ │funcţionare │ ││ │- circuite de frânare │ │necorespunzătoare │ ││ │EFICACITATE: │ │Neetanşeităţi │ ││ │- frână serviciu (ambele │ │Nivel scăzut lichid │ ││ │dispozitive) │ │Eficacitate redusă frâne │ ││ │- frână staţionare (dacă │ │ │ ││ │este prevăzută) │ │ │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ IX │ INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE ILUMINARE ŞI SEMNALIZARE (INCLUSIV ATAŞ, REMORCĂ) ││ │ (în raport cu dotările prevăzute de fabricant) │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 11 │STARE, FIXARE, │Control vizual │Avertizor sonor lipsă │Abateri de la prescripţiile ││ │FUNCŢIONARE: │Control auditiv │Lipsă integrală elemente │privitoare la luminile de drum ││ │- generator de curent │Verificare şi reglare a │componente, nefuncţionare │sau de întâlnire (dacă nu pot ││ │- cablaje │luminilor de drum şi de │integrală sistem: lumini de│fi remediate conform ││ │- avertizor sonor │întâlnire │întâlnire, drum, │cerinţelor) ││ │- faruri, faruri ceaţă, │Aparat de control al │indicatoare de direcţie, de│Fixare sau montare ││ │lămpi de poziţie, de │farurilor │poziţie, de frânare │necorespunzătoare, lipsă ││ │frânare, de direcţie, de │ │Elemente neomologate │elemente componente, ││ │gabarit, iluminare placă │ │instalaţie electrică │nefuncţionare sistem ││ │număr de înmatriculare, │ │Lumini de culoare │Fixare sau montare ││ │catadioptri │ │neregulamentară (anexa nr. │necorespunzătoare, funcţionare ││ │- baterie acumulatori │ │12) │necorespunzătoare avertizor ││ │- siguranţe │ │Bateria nu asigură pornirea│sonor ││ │ │ │motorului │Fixare sau montare ││ │ │ │ │necorespunzătoare cablaj, ││ │ │ │ │siguranţe ││ │ │ │ │Cablaj deteriorat ││ │ │ │ │Lumini faruri de culoare ││ │ │ │ │diferită ││ │ │ │ │Dispersor lipsă, spart sau de ││ │ │ │ │culoare neconformă ││ │ │ │ │reglementărilor ││ │ │ │ │Inscripţii, desene, acoperiri, ││ │ │ │ │semne distinctive sau reclame ││ │ │ │ │de natură să împiedice ││ │ │ │ │eficacitatea luminoasa ││ │ │ │ │Fixare sau montare ││ │ │ │ │necorespunzătoare baterie ││ │ │ │ │Scurgeri lichid baterie │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ X │ ATAŞ │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 12 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Cadru fisurat, sudat, │ ││ │- cadru │ │deformat, cu coroziuni │ ││ │- dispozitiv de cuplare │ │avansate, fixat sau montat │ ││ │- asigurare scaun │ │necorespunzător │ ││ │ │ │Asigurare scaun lipsă, │ ││ │ │ │deteriorată, │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ ││ │ │ │Dispozitiv de cuplare │ ││ │ │ │necorespunzător │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ XI │ ASPECT EXTERIOR │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤│ 13 │- motociclete (inclusiv │Control vizual │Oglinda retrovizoare lipsă (în funcţie│Coroziuni avansate ││ │ataşul) │ │de dotare) │Deformări importante││ │- mopede │ │ │Oglindă retrovizoare││ │- remorcile acestora │ │ │deteriorată │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────-───────────┴────────────────────┤│XII │ MODIFICĂRI │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤│ 14 │- motociclete (inclusiv │Control vizual │Modificări neomologate │ ││ │ataşul) │ │Dispozitive sau accesorii neomologate │ ││ │- mopede │ │ │ ││ │- remorcile acestora │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 2la reglementăriPLANUL DE OPERAŢIUNI "INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ"vehicule rutiere cu excepţia mopedelor, motocicletelor şiremorcilor acestora*Font 7*┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────-────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Metoda de control │ Defecte constatate ││crt.│ Denumirea verificării │ şi aparatură necesară ├───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ │ │ │ grupa cod 100 │ grupa cod 200 │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ I │ IDENTIFICARE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 0 │VERIFICARE: │Control vizual │Numărul de înmatriculare nu│Neconcordanţa dintre vehiculul ││ │- concordanţa dintre │Se verifică concordanţa │corespunde cu cel din │prezentat la IT şi datele din ││ │vehiculul prezentat la IT│dintre vehiculul prezentat │documentele însoţitoare │documentele însoţitoare ││ │şi datele din documentele│la IT şi datele din │Placa număr de │Număr de identificare poansonat││ │însoţitoare │documentele însoţitoare │înmatriculare lipsă, │lipsa, modificat, incomplet, ││ │ │privind nr. de │deteriorată, neconformă cu │ilizibil ││ │ │înmatriculare, an │standardul sau montată │Nu se poate efectua ││ │ │fabricaţie, categoria, │într-o poziţie │identificarea motorului ││ │ │marca, tipul, culoarea, │necorespunzătoare │Prindere neconformă a plăcuţei ││ │ │numărul de identificare │ │cu tipul şi seria motor ││ │ │poansonat, tipul şi seria │ │Certificat de agreare lipsa, ││ │ │motorului │ │care nu corespunde cu datele de││ │ │Se verifică existenţa şi │ │identificare ale ││ │ │valabilitatea │ │autovehiculului sau cu termen ││ │ │Certificatului de agreare, │ │de valabilitate depăşit ││ │ │emis de către R.A.R. (numai│ │ ││ │ │pentru autovehiculele TAXI)│ │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ II │ MOTOR │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 01 │ETANŞEITATE: │Control vizual, inclusiv cu│Scurgeri benzină │Scurgeri motorină ││ │- sistem de alimentare cu│motorul în funcţionare │ │Fixare defectuoasă, deformare ││ │benzină sau motorină │ │ │rezervor carburant ││ │ │ │ │Conducte corodate excesiv sau ││ │ │ │ │fixate necorespunzător ││ │ │ │ │Furtune uzate ││ │ │ │ │Lipsa coliere fixare furtune │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 02 │STARE, FIXARE, │Control vizual şi auditiv, │Lipsă elemente sistem de │Fixare sau montare ││ │ETANŞEITATE: │inclusiv cu motorul în │evacuare a gazelor arse, │necorespunzătoare ││ │- sistem de evacuare a │funcţionare (şi cu │sistem de reducere a │Deformări importante ││ │gazelor arse │obturarea evacuării la │emisiilor poluante sau │Coroziuni excesive ││ │- sistem de reducere a │verificarea etanşeităţii) │sistem recirculare gaze │Neetanşeităţi ││ │emisiilor poluante │ │carter │Scurgeri ulei ││ │ETANŞEITATE: │ │ │ ││ │- sistem de ungere │ │ │ ││ │- sistem recirculare gaze│ │ │ ││ │carter │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 03 │STARE, FIXARE: │Control vizual şi auditiv, │Paleta ventilator fisurată │Fixare sau montare ││ │- motor pe caroserie │inclusiv cu motorul în │Suport motor fisurat │necorespunzătoare motor sau ││ │- anexe pe motor │funcţionare │ │anexe ││ │ │Încercare manuală │ │Elemente deteriorate │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 04 │STARE, FIXARE, │Control vizual │conform operaţiunilor │conform operaţiunilor specifice││ │ETANŞEITATE: │ │specifice pentru │pentru verificarea stării, ││ │- instalaţie alimentare │ │verificarea stării, fixării│fixării şi etanşeităţii ││ │cu GPL │ │şi etanşeităţii instalaţiei│instalaţiei de alimentare cu ││ │ │ │de alimentare cu GPL │GPL │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ IV │ TRANSMISIE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 05 │ETANŞEITATE: │Control vizual, │ │Scurgeri de lichid sau ulei ││ │- comandă ambreiaj, cutie│autovehiculul aflându-se pe│ │ ││ │viteze, punţi motoare, │canal sau elevator │ │ ││ │reductor, cutie de │ │ │ ││ │distribuţie │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 06 │STARE, FIXARE: │Control vizual şi auditiv, │ │Elemente deformate, fixate sau ││ │- comandă ambreiaj, cutie│autovehiculul aflându-se pe│ │montate necorespunzător ││ │viteze, arbore cardanic, │canal sau elevator │ │Îmbrăcăminte la pedală de ││ │punţi motoare, reductor, │ │ │ambreiaj lipsă, incorect fixată││ │cutie de distribuţie │ │ │sau uzată ││ │- comandă dublă (numai │ │ │ ││ │pentru autovehicule │ │ │ ││ │"ŞCOALĂ") │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 07 │FUNCŢIONARE: │Încercări în staţionare şi │ │Funcţionare necorespunzătoare ││ │- ambreiaj, cutie de │în parcurs │ │ ││ │viteze, arbore cardanic, │ │ │ ││ │punţi motoare, reductor, │ │ │ ││ │cutie distribuţie │ │ │ ││ │- comandă dublă (numai │ │ │ ││ │pentru autovehicule │ │ │ ││ │"ŞCOALĂ"): se va │ │ │ ││ │verifica pentru ambele │ │ │ ││ │sisteme de acţionare │ │ │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ IV │ ROŢI │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 08 │JOCURI: │Control cu autovehiculul pe│Joc anormal │ ││ │- rulmenţi roti │canal dotat cu cric sau pe │Blocarea roţii la rotire │ ││ │ │elevator, prin încercarea │ │ ││ │ │manuală a roţilor │ │ ││ │ │stânga-dreapta şi rotirea │ │ ││ │ │lor (sau similar pe │ │ ││ │ │platforme culisante) │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 09 │STARE, FIXARE, MONTARE: │Control vizual şi manual │Prindere necorespunzătoare │Jantă deformată sau sudată ││ │-jante │ │Jantă neomologată/ │Găuri pt. fixare roată ││ │ │ │necertificată │ovalizate ││ │ │ │Jantă fisurată │Jante de dimensiuni diferite pe││ │ │ │Jantă de dimensiune │aceeaşi punte ││ │ │ │necorespunzătoare │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 10 │STARE, MONTARE, UZURĂ, │Control vizual şi manual │Pneu de dimensiune │Pneuri de dimensiuni sau ││ │PRESIUNE: │Dispozitiv de măsurare a │necorespunzătoare │profiluri diferite pe aceeaşi ││ │- pneuri │adâncimii profilului │Tăieturi profunde sau │punte ││ │ │pneurilor şi dispozitiv de │deteriorări importante pe │Pneuri de tipuri diferite, ││ │ │măsurare a presiunii │banda de rulare sau pe │radiale şi diagonale, pe ││ │ │În caz de presiune │flancurile pneului │aceeaşi punte ││ │ │necorespunzătoare se aduce │ │Uzură neuniformă pronunţată ││ │ │la valoarea nominală │ │Adâncimea profilului principal ││ │ │ │ │(zona centrala de 3/4 din ││ │ │ │ │lăţimea benzii de rulare) sub ││ │ │ │ │limita admisă: 1,6 mm (pentru ││ │ │ │ │tractoare şi maşini pentru ││ │ │ │ │lucrări: 2 mm la anvelopele cu ││ │ │ │ │diametrul sub 20'' sau 4 mm la ││ │ │ │ │anvelopele cu diametrul peste ││ │ │ │ │20'') │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ V │ SUSPENSIE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 11 │EFICACITATE, SIMETRIE │Control vizual pe canal sau│ │DiferenţA vizibilă privind ││ │ │elevator │ │înălţimea autovehiculului pe ││ │ │Control comparativ al │ │cele două laturi ale aceleiaşi ││ │ │suspensiei roţilor de pe │ │punţi ││ │ │aceeaşi punte │ │Eficacitate necorespunzătoare ││ │ │Control cu dispozitivul de │ │ ││ │ │verificare a amortizoarelor│ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 12 │STARE, FIXARE: │Control vizual, │Lipsa amortizoare │Amortizoare sau arcuri defecte,││ │- amortizoare, braţe │autovehiculul aflându-se pe│Foaie principală arc ruptă │fixate sau montate ││ │oscilante │canal sau elevator │Fisuri elemente │necorespunzător ││ │- arcuri │ │Burduf pernă spart │Foi arc rupte ││ │- bare stabilizatoare │ │Lipsa bolţuri arc, plăcuţe │Bare deformate ││ │- perne de aer │ │reazem │Bucşe uzate ││ │- bolţuri arc │ │Articulaţii rupte │Articulaţii cu jocuri anormale ││ │- plăcuţe reazem │ │ │Suporţi slăbiţi ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 13 │ETANŞEITATE: │Control vizual şi auditiv, │ │Scurgeri de lichid sau pierderi││ │- amortizoare │autovehiculul aflându-se pe│ │de aer ││ │- perne de aer │canal sau elevator │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 14 │FIXARE, STARE, JOC: │Încercare cu suspendarea │Fisuri │Braţe deformate ││ │- bolţ braţ suspensie │punţii pe cric sau elevator│ │Bucşe uzate ││ │(ax portant) │(sau similar pe platouri │ │Joc anormal bolţ braţ suspensie││ │- braţe oscilante │culisante) │ │Rulment gripat │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ VI │ DIRECŢIE ŞI PUNTE FAŢĂ-SPATE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 15 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Fixare sau montare │Deformări ││ │- volan, coloană de │Cu autovehiculul pe canal │necorespunzătoare │Burduf protecţie lipsă sau ││ │direcţie │se oscilează volanul în │Deformări importante, │deteriorat ││ │- leviere, bare şi pivoţi│plan perpendicular pe │coroziuni avansate │ ││ │- punte │coloana de direcţie şi se │Fisuri │ ││ │- mecanism de direcţie │exercită o forţă în sus şi │Lipsa siguranţelor │ ││ │ │în jos. Se roteşte volanul │Elemente neomologate/ │ ││ │ │alternativ stânga-dreapta │necertificate │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 16 │JOCURI: │Control vizual │Uzura a legăturii flexibile│ ││ │- volan, coloană de │Cu autovehiculul pe canal │(cuplajului) │ ││ │direcţie │se roteşte volanul │Joc anormal │ ││ │- articulaţii │alternativ stânga-dreapta. │ │ ││ │- leviere, bare şi pivoţi│Se exercită o forţă │ │ ││ │- mecanism de direcţie │alternativă în sus şi în │ │ ││ │ │jos asupra roţii şi, de │ │ ││ │ │asemenea o forţă │ │ ││ │ │alternativă stânga-dreapta,│ │ ││ │ │roata fiind suspendată pe │ │ ││ │ │cric sau elevator (sau │ │ ││ │ │similar pe platouri │ │ ││ │ │culisante) │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 17 │STARE, FIXARE, │Se verifică funcţionarea cu│Fixare sau montare │Funcţionare necorespunzătoare ││ │FUNCŢIONARE: │şi fără motorul pornit, │necorespunzătoare │Neetanşeităţi ││ │- servodirecţie │rotindu-se volanul │Deformări │ ││ │ │alternativ stânga-dreapta │Fisuri │ ││ │ │pentru acţionarea roţilor │Neomologată/necertificată │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│VII │ SISTEM DE FRÂNARE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 18 │STARE, FIXARE, │Control vizual cu │Conducte sau furtune cu │Clapetă lipsa, blocată ││ │FUNCŢIONARE: │autovehiculul aflat pe │deteriorări, frecări de │Funcţionare necorespunzătoare ││ │- conducte, fortune │canal sau elevator cu │alte organe, improvizate, │frâna de motor cu clapetă ││ │- organe de comanda şi │acţionarea sistemului de │fixate sau montate │Scurgeri excesive ulei ││ │acţionare │frânare │necorespunzător │compresor ││ │- frâna de motor (cu │ │Conducte corodate excesiv │Cala de blocare lipsă (anexa ││ │clapeta de obturare gaze │ │Furtune întinse, răsucite │nr. 14) ││ │arse m.a.c.) │ │sau umflate │ ││ │- comandă dublă (numai │ │Organe de comandă şi │ ││ │pentru autovehiculele │ │acţionare neomologate/ │ ││ │"ŞCOALĂ") │ │necertificate, │ ││ │ │ │deteriorate, fisurate, │ ││ │ │ │uzate sau corodate excesiv,│ ││ │ │ │fixate sau montate │ ││ │ │ │necorespunzător, cu │ ││ │ │ │funcţionare │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ ││ │ │ │Regulatorul forţei de │ ││ │ │ │frânare în funcţie de │ ││ │ │ │încărcare lipsă, defect sau│ ││ │ │ │incorect reglat (dacă a │ ││ │ │ │fost prevăzut de fabricant)│ ││ │ │ │îmbrăcăminte la pedală de │ ││ │ │ │frână lipsă, incorect │ ││ │ │ │fixată sau uzată │ ││ │ │ │Lipsa dispozitiv blocare a │ ││ │ │ │pedalelor de frână │ ││ │ │ │stânga-dreapta în cazul │ ││ │ │ │tractoarelor │ ││ │ │ │Lipsa, funcţionare │ ││ │ │ │necorespunzătoare comandă │ ││ │ │ │dublă │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 19 │ETANŞEITATE: │Control vizual cu │Scurgeri lichid frână sau │Capac rezervor lichid frână ││ │- circuite de frânare │autovehiculul aflat pe │pierderi aer │lipsa ││ │- organe de comandă şi │canal sau elevator cu │Nivel scăzut lichid │ ││ │acţionare │acţionarea sistemului de │ │ ││ │ │frânare │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 20 │EFICACITATE: │Încercare pe stand cu role │Eficacitate sub limita │ ││ │- frâna de serviciu (la │(cu utilizarea, după caz a │prevăzută │ ││ │autovehiculele "ŞCOALĂ" │dispozitivului de măsurare │Dezechilibru între roţile │ ││ │cu comandă dublă se va │a forţei la pedală, a │aceleiaşi punţi mai mare de│ ││ │verifica pentru ambele │dispozitivului de măsurare │20% (abatere excesivă de │ ││ │situaţii de acţionare) │a presiunii în instalaţia │la direcţia de mers în │ ││ │ │de frânare, a │cazul frânării în parcurs) │ ││ │ │dispozitivului de ancorare)│Variaţie excesivă a forţei │ ││ │ │sau în parcurs (cu │de frânare măsurate la │ ││ │ │utilizarea │roată datorită ovalităţii │ ││ │ │decelerometrului) (anexa │tamburului sau deformării │ ││ │ │nr. 11) │discului │ ││ │ │ │Frânare nemoderabilă │ ││ │ │ │(blocare) │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 21 │EFICACITATE: │Încercare pe stand cu role │Eficacitate sub limita │ ││ │- frâna de staţionare │sau în parcurs (cu │prevăzută │ ││ │ │utilizarea │Dezechilibru intre rotile │ ││ │ │decelerometrului) (anexa │aceleiaşi punţi mai mare de│ ││ │ │nr. 11) │50 % (20% la automobilele │ ││ │ │ │la care frâna de staţionare│ ││ │ │ │îndeplineşte şi rolul de │ ││ │ │ │frâna de securitate) │ ││ │ │ │(abatere excesivă de la │ ││ │ │ │direcţia de mers în cazul │ ││ │ │ │frânării în parcurs) │ ││ │ │ │Frânare nemoderabilă │ ││ │ │ │(blocare) │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 22 │STARE, FIXARE, │Acţionarea frânei cu şi │Fixare sau montare │Funcţionare necorespunzătoare ││ │FUNCŢIONARE: │fără motorul în funcţionare│necorespunzătoare │servofrână ││ │- servofrână │Verificare în parcurs a │Deformări │Neetanşeităţi ││ │- sistem antiblocare la │indicaţiei martorului ABS │Fisuri │Nefuncţionare martor ABS ││ │frânare (ABS) │ │Servofrână neomologată/ │Martorul ABS indică funcţionare││ │ │ │necertificată │necorespunzătoare │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│VIII│ ŞASIU, CAROSERIE, CABINĂ │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 23 │STARE, FIXARE: │Control vizual cu │Fisuri, ruperi, coroziuni │Elemente de prindere slăbite ││ │- şasiu (lonjeroane, │autovehiculul aflându-se pe│avansate, deformări │ ││ │traverse) │canal sau elevator │importante ale elementelor │ ││ │- dispozitiv de remorcare│ │de rezistenţă │ ││ │ │ │Elemente de rezistenţă │ ││ │ │ │sudate │ ││ │ │ │Necorespunzător │ ││ │ │ │Dispozitiv de cuplare │ ││ │ │ │remorcă neomologat, montat │ ││ │ │ │sau fixat necorespunzător, │ ││ │ │ │fisurat, cu deformări │ ││ │ │ │importante, reparat prin │ ││ │ │ │sudură │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 24 │STARE, FIXARE │Control vizual │Fixare necorespunzătoare │Deschiderea sau închiderea ││ │- caroserie │ │Elemente de fixare rupte │incorectă a uşilor sau ││ │- cabină │ │Posibilităţi de deschidere │capotelor ││ │- scaune │ │accidentala a capotelor sau│Dispozitiv de culisare sau ││ │ETANŞEITATE: accesorii │ │a uşilor │înclinare a scaunului ││ │hidraulice suplimentare │ │Coroziuni străpunse la │necorespunzător ││ │ │ │podea, pasajele roţilor sau│Dispunere scaune ││ │ │ │praguri │necorespunzătoare (numai pentru││ │ │ │ │autovehiculele pentru transport││ │ │ │ │în comun de persoane) ││ │ │ │ │Neetanşeităţi ale caroseriei ││ │ │ │ │care afectează funcţionarea ││ │ │ │ │normala (numai pentru ││ │ │ │ │autovehiculele pentru transport││ │ │ │ │în comun de persoane) ││ │ │ │ │Lipsa apărători noroi (dacă au ││ │ │ │ │fost prevăzute de fabricant) ││ │ │ │ │Neetanşeităţi accesorii ││ │ │ │ │hidraulice suplimentare │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 25 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Parbriz lipsa sau spart │Fixare sau montare ││ │- parbriz │Control acţionare geamuri │Oglinda retrovizoare │necorespunzătoare ││ │- lunetă │Control transparenta cu │exterioară sau interioară │Parbriz fisurat sau cu ││ │- geamuri laterale │mostre de geam de │(în funcţie de dotare) │opacităţi care diminuează ││ │- oglinzi retrovizoare │transparenţă cunoscută │lipsă │vizibilitatea conducătorului ││ │ACŢIONARE GEAMURI │ │Geamuri de securitate │Lunetă sau geamuri laterale ││ │ │ │neomologate │lipsa sau sparte, cu opacităţi ││ │ │ │ │care diminuează vizibilitatea ││ │ │ │ │conducătorului ││ │ │ │ │Oglinzi retrovizoare ││ │ │ │ │deteriorate ││ │ │ │ │Lipsa oglinda retrovizoare ││ │ │ │ │suplimentară interioară sau ││ │ │ │ │exterioară dreapta (pentru ││ │ │ │ │autoturismele "ŞCOALĂ"), ││ │ │ │ │respectiv lipsa oglinda ││ │ │ │ │exterioară dreapta (pentru ││ │ │ │ │celelalte autovehicule ││ │ │ │ │"ŞCOALĂ") ││ │ │ │ │Geamuri cu transparenţă ││ │ │ │ │necorespunzătoare ││ │ │ │ │Acţionare geamuri ││ │ │ │ │necorespunzătoare ││ │ │ │ │Accesorii sau acoperiri care ││ │ │ │ │diminuează vizibilitatea ││ │ │ │ │conducătorului ││ │ │ │ │Autovehicule TAXI care nu au ││ │ │ │ │geamurile transparente sau le ││ │ │ │ │au acoperite cu înscrisuri, ││ │ │ │ │colante ori alte dotări care ││ │ │ │ │atenuează vizibilitatea │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 26 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Suporţi fisuraţi │Fixare sau montare ││ │- lăzi scule │ │ │necorespunzătoare ││ │- roată de rezervă │ │ │Lipsa roata rezerva (dacă-a de ││ │ │ │ │fost prevăzută fabricant) ││ │ │ │ │Jantă neomologată/ ││ │ │ │ │necertificată, de dimensiune ││ │ │ │ │necorespunzătoare, fisurată, ││ │ │ │ │deformată, sudată sau cu găuri ││ │ │ │ │de fixare roata ovalizate ││ │ │ │ │Pneu de dimensiune ││ │ │ │ │necorespunzătoare ││ │ │ │ │Tăieturi profunde sau ││ │ │ │ │deteriorări importante pe banda││ │ │ │ │de rulare sau pe flancurile ││ │ │ │ │pneului ││ │ │ │ │Uzură neuniformă pronunţată ││ │ │ │ │Adâncimea profilului principal ││ │ │ │ │(zona centrală de 3/4 din ││ │ │ │ │lăţimea benzii de rulare) sub ││ │ │ │ │limita admisă: 1,6 mm (pentru ││ │ │ │ │tractoare şi maşini pentru ││ │ │ │ │lucrări: 2 mm la anvelopele cu ││ │ │ │ │diametrul sub 20'', 4 mm la ││ │ │ │ │anvelopele cu diametrul peste ││ │ │ │ │20'') │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 27 │ASPECT EXTERIOR: │Control vizual │Caroserie sau cabină │Elemente în afara gabaritului ││ │- caroserie │ │incompletă │admis ││ │- cabină │ │ │Coroziuni avansate ││ │- platformă, obloane │ │ │Deformări importante ││ │laterale │ │ │Deteriorări importante, fixare ││ │ │ │ │necorespunzătoare platformă, ││ │ │ │ │obloane laterale ││ │ │ │ │Dispozitiv zăvorare obloane ││ │ │ │ │lipsa, necorespunzător, fără ││ │ │ │ │siguranţe │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 28 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Uzura anormală la ansamblul│Fixare sau montare ││ │- ansamblu să │ │şa │necorespunzătoare ││ │- bare antiîmpănare │ │Ansamblu şa neomologat/ │Sistem asigurare ││ │ │ │necertificat │necorespunzător ││ │ │ │ │Bare antiîmpănare lipsă, ││ │ │ │ │neomologate, deteriorate (dacă ││ │ │ │ │au fost prevăzute de fabricant)│├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 29 │DOTARE: │Control vizual │ │Lipsa dotări (în cazul ││ │- centuri de siguranţa │ │ │centurilor de siguranţa, numai ││ │- triunghi presemnalizare│ │ │dacă au fost prevăzute de ││ │- trusa medicală │ │ │fabricant locuri de ancorare) ││ │- stingător de incendiu │ │ │(2 truse medicale pentru ││ │- ieşiri de siguranţa, │ │ │mijloacele de transport în ││ │ciocan pt. spart geamuri,│ │ │comun cu mai mult de 15 locuri)││ │ideograme: "ieşire de │ │ │Centuri de siguranţa ││ │siguranţa", "ciocan │ │ │deteriorate sau care ││ │pentru spargerea │ │ │funcţionează necorespunzător ││ │geamului", "loc stingător│ │ │Ancoraje centuri de siguranţa ││ │de incendiu", "marcare │ │ │deteriorate ││ │loc trusa sanitară", │ │ │Centuri de siguranţă, ││ │"dispozitiv de deschidere│ │ │triunghiuri de presemnalizare ││ │de urgenţă a uşii" (numai│ │ │neomologate ││ │pentru autovehiculele │ │ │Trusa medicală necertificată ││ │transport persoane în │ │ │Stingător de incendiu nevizat ││ │comun) │ │ │şi necertificat ││ │- plăci de identificare │ │ │Plăci de identificare spate ││ │spate reflectorizant │ │ │reflectorizant fluorescente ││ │fluorescente │ │ │lipsa, neomologate, fixate sau ││ │(anexa nr. 15) │ │ │montate necorespunzător ││ │- marcaje reflectorizante│ │ │Marcaje reflectorizante pentru ││ │pentru contur │ │ │contur lipsa, neomologate, ││ │(anexa nr. 15) │ │ │fixate sau montate ││ │ │ │ │necorespunzător │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 30 │STARE, FUNCŢIONARE: │Control vizual │ │Lipsa vitezometru (cu exceptia ││ │- vitezometru │Încercare în parcurs │ │autovehiculelor echipate cu ││ │- tahograf │ │ │tahograf) ││ │- dispozitiv de limitare │ │ │Sigiliile şi, dacă este cazul, ││ │a vitezei │ │ │orice alt dispozitiv de ││ │ │ │ │protecţie împotriva manipulării││ │ │ │ │frauduloase lipsă sau ││ │ │ │ │deteriorate, dacă verificarea ││ │ │ │ │este posibilă (pentru tahograf ││ │ │ │ │şi limitator de viteză) ││ │ │ │ │Funcţionare necorespunzătoare ││ │ │ │ │(în cazul limitatorului de ││ │ │ │ │viteza se va verifica, dacă ││ │ │ │ │este posibil, viteza maximă ││ │ │ │ │reglată conform legislaţiei în ││ │ │ │ │vigoare, precum şi dacă ││ │ │ │ │limitatorul de viteză împiedică││ │ │ │ │vehiculul respectiv să ││ │ │ │ │depăşească această viteză) ││ │ │ │ │Termenul de valabilitate al ││ │ │ │ │verificării tahografului sau ││ │ │ │ │limitatorului de viteză depăşit││ │ │ │ │(se verifică de pe plăcuţa de ││ │ │ │ │instalare) ││ │ │ │ │Dacă este posibil, se verifică ││ │ │ │ │dacă limitatorul este montat ││ │ │ │ │conform legislaţiei în vigoare ││ │ │ │ │Circumferinţa nominală sau ││ │ │ │ │dimensiunea pneului nu ││ │ │ │ │corespunde cu datele ││ │ │ │ │tahografului (se verifică în ││ │ │ │ │caz de dubiu) │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ IX │ INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ŞI AUXILIARĂ ││ │ (în raport cu dotările prevăzute de fabricant) │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 31 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Lipsa integrală faruri │Fixare sau montare ││ │- faruri │ │Far neomologat │necorespunzătoare, lipsa ││ │ │ │ │parţială faruri ││ │ │ │ │Dispersor lipsă, spart sau de ││ │ │ │ │culoare neconformă ││ │ │ │ │reglementărilor ││ │ │ │ │Inscripţii, desene, acoperiri, ││ │ │ │ │semne distinctive sau reclame ││ │ │ │ │de natură să împiedice ││ │ │ │ │eficacitatea luminilor │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 32 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Lipsă integrală elemente │Fixare sau montare ││ │- lămpi indicatoare de │ │componente sistem │necorespunzătoare, lipsa ││ │direcţie, de poziţie, de │ │Elemente neomologate │parţială elemente componente ││ │frânare │ │ │sistem ││ │ │ │ │Dispersor lipsă, spart sau de ││ │ │ │ │culoare neconformă ││ │ │ │ │reglementărilor ││ │ │ │ │Inscripţii, desene, acoperiri, ││ │ │ │ │semne distinctive sau reclame ││ │ │ │ │de natură să împiedice ││ │ │ │ │eficacitatea luminilor │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 33 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Elemente neomologate │Fixare sau montare ││ │- faruri de ceaţă, lămpi │ │ │necorespunzătoare, lipsa ││ │de ceaţă, de mers înapoi,│ │ │elemente componente sistem ││ │de gabarit, de parcare, │ │ │Dispersor lipsă, spart sau de ││ │iluminare placa număr de │ │ │culoare neconformă ││ │înmatriculare, │ │ │reglementărilor ││ │catadioptri │ │ │Inscripţii, desene, acoperiri, ││ │- caseta iluminată (numai│ │ │semne distinctive sau reclame ││ │pentru autovehiculele │ │ │de natură să împiedice ││ │"ŞCOALĂ") │ │ │eficacitatea luminilor ││ │ │ │ │Lipsă caseta iluminată ││ │ │ │ │Casetă iluminată necertificată │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 34 │FUNCŢIONARE: │Control vizual │Nefuncţionare integrala a │Funcţionare necorespunzătoare ││ │- luminile instalaţiei │Verificare şi reglare a │unuia din sistemele: lumini│sistem ││ │electrice de iluminare, │luminilor de drum şi de │de drum, de întâlnire, │Abateri de la prescripţiile ││ │semnalizare şi auxiliară │întâlnire şi a │indicatoare de direcţie, │privitoare la luminile de drum ││ │ │dispozitivului de corecţie │poziţie, frânare │sau de întâlnire (dacă nu pot ││ │ │a farurilor în funcţie de │Lumini de culoare │fi remediate conform ││ │ │sarcina (dacă dispozitivele│neregulamentară │cerinţelor) ││ │ │sunt în stare de │(anexa nr. 12) │Lumini faruri de culoare ││ │ │funcţionare şi accesibile) │ │diferită ││ │ │Aparat de control al │ │Funcţionare necorespunzătoare ││ │ │farurilor │ │indicatoare şi martori bord ││ │ │ │ │Funcţionare necorespunzătoare ││ │ │ │ │sistem iluminare interioară ││ │ │ │ │(numai pentru autovehiculele ││ │ │ │ │pentru transport în comun de ││ │ │ │ │persoane) │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 35 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Siguranţe improvizate │Fixare sau montare ││ │- cablaje │ │ │necorespunzătoare cablaj ││ │- siguranţe │ │ │Fixare sau montare ││ │ │ │ │necorespunzătoare siguranţe ││ │ │ │ │Cablaj deteriorat │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 36 │STARE, FIXARE, │Control vizual │Avertizor sonor lipsa │Lipsa, fixare sau montare ││ │FUNCŢIONARE: │Control auditiv │Bateria nu asigura pornirea│necorespunzătoare, funcţionare ││ │- ştergătoare parbriz, │ │motorului │necorespunzătoare ştergător ││ │lunetă │ │ │parbriz, lunetă ││ │- spălător parbriz, │ │ │Lipsa, fixare sau montare ││ │lunetă │ │ │necorespunzătoare, funcţionare ││ │- avertizor sonor │ │ │necorespunzătoare spălător ││ │- baterie acumulatori │ │ │parbriz, lunetă ││ │ │ │ │Fixare sau montare ││ │ │ │ │necorespunzătoare, funcţionare ││ │ │ │ │necorespunzătoare avertizor ││ │ │ │ │sonor ││ │ │ │ │Fixare sau montare ││ │ │ │ │necorespunzătoare baterie ││ │ │ │ │Scurgeri de lichid din bateria ││ │ │ │ │de acumulatori │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 37 │STARE, FUNCŢIONARE: │Verificare funcţionare │Instalaţie de încălzire │Funcţionare necorespunzătoare ││ │- instalaţie de │ │independentă │Scurgeri lichid instalaţie ││ │climatizare │ │neomologată/necertificată │climatizare, sistem de ││ │- instalaţie de încălzire│ │ │refrigerare ││ │interioară, instalaţie de│ │ │ ││ │aerisire interioară │ │ │ ││ │(pentru autovehiculele │ │ │ ││ │transport în comun de │ │ │ ││ │persoane) │ │ │ ││ │- sistem de refrigerare │ │ │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ X │ EMISII POLUANTE │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 38 │VERIFICARE: │Control cu analizor de gaze│ │Nu se poate asigura respectarea││ │- gaze evacuare mas (cu │pentru CO la autovehicule │ │condiţiilor de măsurare impuse ││ │exceptia tractoarelor) │cu mas fără catalizator │ │Emisia de CO măsurată la mers ││ │- gaze evacuare mac (cu │tricomponent şi sonda │ │în gol încet mai mare decât cea││ │exceptia tractoarelor) │lambda, la turaţia de mers │ │precizată în anexa nr. 13 ││ │- zgomot emis │în gol încet (anexa nr. 13)│ │ ││ │ │La motoarele cu alimentare │ │ ││ │ │duală benzina/GPL controlul│ │ ││ │ │va fi efectuat pentru │ │ ││ │ │ambele moduri de │ │ ││ │ │funcţionare │ │ ││ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │Control cu analizor de gaze│ │Nu se poate asigura respectarea││ │ │pentru CO şi lambda la │ │condiţiilor de măsurare impuse ││ │ │autovehicule cu mas cu │ │Emisia de CO măsurată la mers ││ │ │catalizator tricomponent şi│ │în gol încet mai mare decât ││ │ │sonda lambda, la turaţia de│ │valoarea admisă precizată în ││ │ │mers în gol încet şi la │ │anexa nr. 13 ││ │ │turaţia de mers în gol │ │Emisia de CO măsurată la mers ││ │ │accelerat (min. 2000 │ │în gol accelerat mai mare ││ │ │rot/min) (anexa nr. 13) │ │decât valoarea admisă ││ │ │Se efectuează numai la │ │precizată în anexa nr. 13 ││ │ │autovehiculele încadrate de│ │Coeficientul X măsurat la mers ││ │ │R.A.R. ca autovehicule │ │în gol accelerat nu se ││ │ │cu poluare redusă │ │încadrează în intervalul admis ││ │ │La motoarele cu alimentare │ │precizat în anexa nr. 13 ││ │ │duală benzina/GPL controlul│ │ ││ │ │va fi efectuat pentru │ │ ││ │ │ambele moduri de │ │ ││ │ │funcţionare │ │ ││ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │Control cu opacimetru în │ │Nu se poate asigura respectarea││ │ │accelerare liberă la │ │condiţiilor de măsurare impuse ││ │ │autovehicule cu mac │ │Indicele de opacitate măsurat ││ │ │(anexa nr. 13) │ │în accelerare liberă mai mare ││ │ │ │ │decât valoarea admisă precizată││ │ │ │ │în anexa nr. 13 ││ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │Control auditiv │ │Zgomot anormal │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ XI │ REMORCI │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 39 │STARE, FIXARE: │Control vizual │Dispozitiv de cuplare │ ││ │- dispozitiv de cuplare │ │remorca neomologat, fixat │ ││ │- dispozitiv de asigurare│ │sau montat necorespunzător,│ ││ │ │ │fisurat, cu deformări │ ││ │ │ │importante, reparat prin │ ││ │ │ │sudură │ ││ │ │ │Joc anormal în sistemul de │ ││ │ │ │cuplare │ ││ │ │ │Dispozitiv de asigurare │ ││ │ │ │lipsa, deteriorat, │ ││ │ │ │necorespunzător │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 40 │STARE, FIXARE: │Control pe canal, vizual şi│Fisuri, ruperi, deformări │ ││ │- proţap │cu încercarea manuală a │importante, coroziuni │ ││ │- şasiu │roţilor stânga-dreapta şi │avansate ale elementelor │ ││ │- punţi │rotirea lor (sau similar pe│de rezistenta │ ││ │JOCURI: │platforme culisante) │Proţap montat sau fixat │ ││ │- rulmenţi roti │ │necorespunzător, fisurat, │ ││ │ │ │cu deformări importante, cu│ ││ │ │ │coroziuni avansate, reparat│ ││ │ │ │necorespunzător │ ││ │ │ │Fixare sau montare │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ ││ │ │ │Elemente fixare rupte, │ ││ │ │ │fisurate, slăbite │ ││ │ │ │Joc anormal rulment │ ││ │ │ │Blocarea roţii la rotire │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 41 │SIMETRIE, EFICACITATE, │Control vizual şi auditiv │Foaie principala arc ruptă │Diferenţa vizibilă privind ││ │STARE, FIXARE, │pe canal │Amortizoare lipsa (dacă au │înălţimea remorcii pe cele doua││ │ETANŞEITATE: │Control comparativ al │fost prevăzute de │laturi ale aceleiaşi punţi ││ │- suspensie │suspensiei roţilor de pe │fabricant) │Eficacitate necorespunzătoare ││ │ │aceeaşi punte │Fisuri elemente │Amortizoare sau arcuri defecte,││ │ │Control cu dispozitivul de │Burduf pernă spart │fixate sau montate ││ │ │verificare a suspensiei │Lipsa bolţuri arc, plăcuţe │necorespunzător ││ │ │ │reazem │Scurgeri de lichid sau pierderi││ │ │ │Articulaţii rupte │de aer ││ │ │ │ │Foi arc rupte ││ │ │ │ │Bare deformate ││ │ │ │ │Bucşe uzate ││ │ │ │ │Suporţi slăbiţi ││ │ │ │ │Articulaţii cu jocuri anormale │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 42 │STARE, FIXARE, MONTARE: │Control vizual şi manual │Prindere necorespunzătoare │Jantă deformată sau sudată ││ │- jante │Dispozitiv de măsurare a │Jantă neomologată/ │Găuri pt. fixare roata ││ │STARE, MONTARE, UZURA, │adâncimii profilului │necertificată │ovalizate ││ │PRESIUNE: │pneului şi dispozitiv de │Jantă fisurată │Jante de dimensiuni diferite pe││ │- pneuri (inclusiv roata │măsurare a presiunii în caz│Jantă de dimensiune │aceeaşi punte ││ │de rezervă, dacă a fost │de presiune │necorespunzătoare │Pneuri de dimensiuni sau ││ │prevăzută de fabricant) │necorespunzătoare se aduce │Pneu de dimensiune │profiluri diferite pe aceeaşi ││ │ │la valoarea nominala │necorespunzătoare │punte ││ │ │ │Tăieturi profunde sau │Pneuri de tipuri diferite, ││ │ │ │deteriorări importante pe │radiate şi diagonale, pe ││ │ │ │banda de rulare sau pe │aceeaşi punte ││ │ │ │flancurile pneului │Adâncimea profilului principal ││ │ │ │Suport fisurat roata │(zona centrala de 3/4 din ││ │ │ │rezervă │lăţimea benzii de rulare) sub ││ │ │ │ │limita admisă: 1,6 mm (pentru ││ │ │ │ │maşini pentru lucrări: 2 mm la ││ │ │ │ │anvelopele cu diametrul sub ││ │ │ │ │20'', 4 mm la anvelopele cu ││ │ │ │ │diametrul peste 20'') ││ │ │ │ │Uzura neuniformă pronunţată ││ │ │ │ │Roata de rezerva lipsa │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 43 │STARE, FIXARE, │Control vizual cu remorca │Conducte sau furtune cu │Cale de blocare lipsă, ││ │FUNCŢIONARE SISTEM │aflata pe canal, cu │deteriorări, frecări de │necertificate (anexa nr. 14) ││ │FRÂNARE: │acţionarea sistemului de │alte organe, improvizate, │ ││ │- conducte, furtune │frânare │fixate sau montate │ ││ │- organe de comandă şi │Încercare pe stand cu role │necorespunzător │ ││ │acţionare │(cu utilizarea, după caz, a│Conducte corodate excesiv │ ││ │ETANŞEITATE: │dispozitivului de simulare │Furtune întinse, răsucite │ ││ │- circuite de frânare │a forţei de împingere la │sau umflate │ ││ │- organe de comandă şi │proţapul remorcii, │Organe de comandă şi │ ││ │acţionare │dispozitivului de măsurare │acţionare neomologate/ │ ││ │EFICACITATE: │a presiunii în instalaţia │necertificate, deteriorate,│ ││ │- frână de serviciu │de frânare sau a │fisurate, uzate sau │ ││ │- frână de staţionare │dispozitivului de ancorare)│corodate excesiv, fixate │ ││ │ │(anexa nr. 11) │sau montate │ ││ │ │ │necorespunzător, cu │ ││ │ │ │funcţionare │ ││ │ │ │necorespunzătoare │ ││ │ │ │Regulatorul forţei de │ ││ │ │ │frânare în funcţie de │ ││ │ │ │încărcare lipsă, defect sau│ ││ │ │ │incorect reglat (dacă a │ ││ │ │ │fost prevăzut de fabricant)│ ││ │ │ │Scurgeri lichid frână sau │ ││ │ │ │pierderi aer │ ││ │ │ │Eficacitate sub limita │ ││ │ │ │prevăzută │ ││ │ │ │Dezechilibru la frână de │ ││ │ │ │serviciu mai mare de 20% │ ││ │ │ │(abatere excesivă de la │ ││ │ │ │direcţia de mers în cazul │ ││ │ │ │frânării în parcurs) │ ││ │ │ │Dezechilibru la frâna de │ ││ │ │ │staţionare mai mare de 50% │ ││ │ │ │(abatere excesivă de la │ ││ │ │ │direcţia de mers în cazul │ ││ │ │ │frânării în parcurs) │ ││ │ │ │Variaţie excesivă a forţei │ ││ │ │ │de frânare măsurate la │ ││ │ │ │roata datorita ovalităţii │ ││ │ │ │tamburului sau deformării │ ││ │ │ │discului │ ││ │ │ │Frânare nemoderabilă │ ││ │ │ │(blocare) │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 44 │STARE, FIXARE, │Control vizual │Lipsa integrala elemente │Fixare sau montare ││ │FUNCŢIONARE: │ │componente, nefuncţionare │necorespunzătoare, lipsă ││ │- instalaţia electrică de│ │integrala a unuia din │elemente componente, ││ │iluminare şi semnalizare │ │sistemele: indicatoare de │nefuncţionare sistem ││ │(în raport cu dotările │ │direcţie, poziţie, frânare │Dispersor lipsă, spart sau de ││ │prevăzute de fabricant) │ │Elemente neomologate │culoare neconformă ││ │ │ │Lumini de culoare │reglementărilor ││ │ │ │neregulamentară │Inscripţii, desene, acoperiri, ││ │ │ │(anexa nr. 12) │semne distinctive sau reclame ││ │ │ │ │de natură să împiedice ││ │ │ │ │eficacitatea luminilor │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 45 │ASPECT EXTERIOR: │Control vizual │Caroserie incompletă, │Elemente în afara gabaritului ││ │- caroserie │ │fixată sau montată │admis ││ │- plăci de identificare │ │necorespunzător │Coroziuni avansate ││ │spate reflectorizant │ │ │Deformări importante ││ │fluorescente │ │ │Plăci de identificare spate ││ │(anexa nr. 15) │ │ │reflectorizant fluorescente ││ │- marcaje reflectorizante│ │ │lipsa, neomologate, fixate sau ││ │pentru contur │ │ │montate necorespunzător ││ │(anexa nr. 15) │ │ │Marcaje reflectorizante pentru ││ │ │ │ │contur lipsa, neomologate, ││ │ │ │ │fixate sau montate ││ │ │ │ │necorespunzător ││ │ │ │ │Lipsa apărători noroi (dacă au ││ │ │ │ │fost prevăzute de fabricant) │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 46 │STARE, FIXARE: │Control vizual │ │Deteriorări importante, fixare ││ │- platformă │ │ │necorespunzătoare ││ │- obloane laterale │ │ │Dispozitiv zăvorare obloane ││ │ │ │ │lipsă, necorespunzător, lipsă ││ │ │ │ │siguranţe │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│XII │ SEMIREMORCĂ AUTOBUZ ARTICULAT (suplimentar) │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 47 │STARE, FIXARE: │Control vizual cu │Fixare sau montare │Neetanşeitate ││ │- ansamblu burduf │autovehiculul aflat pe │necorespunzătoare │Deteriorări burduf ││ │ │canal sau elevator │Jocuri anormale (braţe │ ││ │ │ │cadru, silence blocuri, │ ││ │ │ │articulaţie) │ │├────┼─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┤│XIII│ MODIFICĂRI │├────┼─────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ 48 │- autovehicul │Control vizual │Modificări neomologate │ ││ │- remorcă │ │Componente sau dotări │ ││ │ │ │neomologate sau │ ││ │ │ │necertificate conform │ ││ │ │ │prevederilor legale │ │└────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┘OPERAŢIUNI SPECIFICE PENTRU VERIFICAREA STĂRII, FIXĂRII ŞIETANŞEITĂŢII INSTALAŢIEI DE ALIMENTARE CU GPL*Font 8*┌─────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Defecte constatate ││crt. │ Denumirea verificării ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│ │ │ grupa cod 100 │ grupa cod 200 │├─────┼───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ I │ IDENTIFICARE │├─────┼───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│04.1.│Înregistrarea instalaţiei │ │Neînregistrarea ││ │de alimentare cu GPL în │ │instalaţiei de alimentare││ │cartea de identitate a │ │cu GPL în cartea de ││ │vehiculului │ │identitate a vehiculului │├─────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│04.2.│Conformitatea instalaţiei │ │Neconcordanţa ││ │GPL montată pe autovehicul │ │reductorului-vaporizator ││ │cu datele înregistrate în │ │(marca şi tipul) şi/sau a││ │cartea de identitate a │ │rezervorului GPL (marca, ││ │vehiculului │ │capacitatea şi seria) │├─────┼───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ II │ STARE, FIXARE, ETANŞEITATE │├─────┼───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│04.3.│Starea componentelor │Carcasa etanşă montată pe │ ││ │instalaţiei GPL │rezervorul GPL fisurată, fără │ ││ │ │garnituri de etanşare sau fără │ ││ │ │capac │ ││ │ │Furtunurile şi ţevile pentru │ ││ │ │evacuarea scăpărilor de GPL │ ││ │ │fisurate sau neasigurate cu │ ││ │ │coliere │ ││ │ │Ţevi pentru GPL din cupru fără │ ││ │ │înveliş de protecţie anticorozivă│ ││ │ │Tuburi flexibile pentru GPL │ ││ │ │uzate sau îmbătrânite │ ││ │ │Racorduri sudate sau alămite pe │ ││ │ │ţevi │ │├─────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│04.4.│Vechimea rezervorului GPL │Vechime mai mare de 10 ani faţă │ ││ │ │de data poansonată pe placă cu │ ││ │ │caracteristici a rezervorului │ │├─────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│04.5.│Fixarea componentelor │Gura de umplere fixată │ ││ │instalaţiei GPL │necorespunzător │ ││ │ │Rezervorul GPL fixat │ ││ │ │necorespunzător │ ││ │ │Reductor-vaporizator fixat │ ││ │ │necorespunzător │ ││ │ │Tuburi flexibile fără coliere │ ││ │ │pentru etanşare, neasigurate │ ││ │ │împotriva frecării de elemente │ ││ │ │metalice │ │├─────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│04.6.│Starea şi fixarea │Fixare necorespunzătoare, │ ││ │instalaţiei electrice │izolaţii degradate, lipsa a cel │ ││ │pentru aparatele GPL │puţin o siguranţă fuzibilă │ ││ │ │independentă pe conductorul │ ││ │ │pentru alimentarea aparatelor GPL│ │├─────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│04.7.│Etanşeitatea instalaţiei │Scurgeri de GPL │ ││ │GPL │ │ │└─────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┘NOTA: Operaţiunile de identificare (prevăzute la nr. crt. 04.1 şi 04.2) se efectuează odată cu celelalte operaţiuni de identificare prevăzute pentru inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere. În cazul în care la aceste operaţiuni de identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuării inspecţiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanţa R.A.R. sau la un atelier autorizat pentru activităţi privind instalaţiile de alimentare cu GPL, după caz, pentru rezolvarea neconformităţilor constatate. În acest caz nu se acceptă efectuarea inspecţiei tehnice decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.  +  Anexa 3la reglementăriREGISTRUL DE EVIDENŢĂ A INSPECŢIILOR TEHNICE*Font 7*┌────┬────┬────────┬───────┬─────┬───────┬───────────┬───────┬─────────┬──────────────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Persoana care a │ ││ │ │ │ │ │ │ Seria │ │ │ Prezentarea după │ │ prezentat │ ││ │ │ │ │ │ │ │Rezul- │ │ remediere │ │ vehiculul la │ ││ │ │ │ │ │ │ │ tatul │Semnătura│ │ │inspecţia tehnică│ ││ │ │ │ Cate- │ │ ├─────┬─────┤inspec-│persoanei├────┬───────┬─────────┤Denumirea/├───────┬─────────┤ ││ │ │Număr de│ goria │Marca│ │ │ │ ţiei │ care a │ │Rezul- │ │ numele │ │ │ ││Nr. │Data│înmatri-│vehicu-│ şi │Anul de│ │ │ Bun │efectuat │ │ tatul │Semnătura│ deţină- │ │ │Observaţii││crt.│ │ culare │ lului │tipul│fabric.│ │ │ (Cod │inspecţia│ │inspec-│persoanei│ torului │ │ B.I. │ ││ │ │ │ │ │ │Şasiu│Motor│defec- │ tehnică │Data│ ţiei │ care a │ adresa, │ Nume │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tiune) │ │ │ Bun │efectuat │telefonul │Prenume│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (Cod │inspecţia│ │ ├─────┬───┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │defec- │ tehnică │ │ │seria│nr.│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiune) │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │16 │ 17 │├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼─────┼───┼──────────┤└────┴────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┴─────┴───┴──────────┘  +  Anexa 4la reglementări*Font 8*┌────────┐ RAPORT DE INSPECŢIE TEHNICĂ*)│ MATCA │ Nr. crt. registru ITP _______________│EL. SEC.│ Data __________________________│ ITP │ Mopede, motociclete şi remorcile acestora└────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│STAŢIA DE INSPECŢIE TEHNICĂ: │Nr. chitanţă: │├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ADRESA: │├───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ IDENTIFICAREA VEHICULULUI │ DEŢINĂTOR │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Nr. înmatriculare: │Denumirea/Numele: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Categoria: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Marca şi tipul: │Adresa/Sediu: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Data înmatriculării: │Telefon: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Anul de fabricaţie: │PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Culoare cadru: │Numele şi prenumele: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Tip/Serie motor: │B.I. seria nr. │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Nr. identificare (serie cadru): │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Serie CI/CIV: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ OBSERVAŢII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECŢIA TEHNICĂ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Semnătura de luare la cunoştinţă a persoanei Semnătura persoanei care a efectuat││ care a prezentat vehiculul inspecţia tehnică ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A. Seria ____________ nr. ____________ dovezii de reţinere a certificatului de înmatriculare.││Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic Semnătura şi stampila ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘LISTA OPERAŢIUNILOR PENTRU INSPECŢIA TEHNICĂ*Font 8*┌──────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐│COD DEFECT│ Denumirea ansamblurilor şi a │COD DEFECT│ Denumirea ansamblurilor şi a ││ │ lucrărilor │ │ lucrărilor │├──────────┴───────────────────────────────────┼──────────┴───────────────────────────────────┤│ I. IDENTIFICARE │ VIII. SISTEM DE FRÂNARE │├───┬──────┬───────────────────────────────────┼─────┬────┬───────────────────────────────────┤│100│ 200 │VERIFICARE: concordanţa dintre │ 110 │ │STARE, FIXARE: organe de comanda, ││ │ │vehiculul prezentat la IT şi │ │ │transmisie şi acţionare, conducte, ││ │ │datele din documentele însoţitoare │ │ │furtune │├───┴──────┴───────────────────────────────────┤ │ │ETANŞEITATE: organe de comandă, ││ II. MOTOR ŞI CADRU │ │ │transmisie şi acţionare, circuite │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │de frânare ││101│ 201 │ETANŞEITATE: sistem de alimentare │ │ │EFICACITATE: frână serviciu, frână ││ │ │cu combustibil, sistem de ungere │ │ │staţionare │├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │ ││102│ 202 │STARE, FIXARE, ETANŞEITATE: │ │ │ ││ │ │sistem de evacuare a gazelor arse │ │ │ │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼─────┴────┴───────────────────────────────────┤│103│ 203 │STARE, FIXARE: motor pe cadru şi │ IX. INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE ILUMINARE ŞI ││ │ │anexe pe motor, cadru, dispozitiv │ SEMNALIZARE (INCLUSIV ATAŞ, REMORCĂ) ││ │ │cuplare remorcă ├─────┬────┬───────────────────────────────────┤├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ 111 │211 │STARE, FIXARE, FUNCŢIONARE: ││104│ 204 │STARE, FUNCŢIONARE: cric │ │ │generator de curent, cablaje, │├───┴──────┴───────────────────────────────────┤ │ │avertizor sonor, faruri de ceaţă, ││ III. FURCA FAŢĂ │ │ │lămpi de poziţie, de frânare, │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │indicatoare de direcţie, de ceaţă, ││105│ 205 │STARE, FIXARE JOCURI: cadru furcă, │ │ │de gabarit, iluminare placă nr. ││ │ │articulaţii │ │ │înmatriculare, catadioptri, baterie│├───┴──────┴───────────────────────────────────┤ │ │acumulatori, siguranţe ││ IV. BASCULĂ SPATE (INCLUSIV ATAŞ) │ │ │ │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │ ││106│ 206 │STARE, FIXARE, JOCURI: cadru, ├─────┴────┴───────────────────────────────────┤│ │ │articulaţii │ X. ATAŞ │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼─────┬────┬───────────────────────────────────┤│ V. AMBREIAJ ŞI CUTIE DE VITEZE │ 112 │212 │STARE, FIXARE: cadru, dispozitiv de│├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │cuplare, asigurare scaun ││ │ 207 │STARE, FIXARE, FUNCŢIONARE │ │ │ │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼─────┴────┴───────────────────────────────────┤│ VI. ROTI (INCLUSIV ATAŞ, REMORCĂ) │ XI. ASPECT EXTERIOR │├───┬──────┬───────────────────────────────────┼─────┬────┬───────────────────────────────────┤│108│ 208 │STARE, FIXARE, MONTARE: jante, │ 113 │213 │ASPECT EXTERIOR: motociclete ││ │ │JOCURI: rulmenţi roţi │ │ │(inclusiv ataşul), mopede, ││ │ │STARE, MONTARE, UZURĂ, │ │ │remorcile acestora ││ │ │PRESIUNE: pneuri ├─────┴────┴───────────────────────────────────┤│ │ │ │ XII. MODIFICĂRI │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼─────┬────┬───────────────────────────────────┤│ VII. SUSPENSIE │ 114 │ │MODIFICĂRI: motociclete (inclusiv │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │ataşul), mopede, remorcile acestora││109│ 209 │STARE, FIXARE, ETANŞEITATE │ │ │ │├───┴──────┴───────────────────────────────────┴─────┴────┴───────────────────────────────────┤│ *) Inspecţia tehnică efectuându-se fără demontare, starea şi uzura pieselor inaccesibile ││(garnituri, plăcuţe frână etc.) nu se controlează. ││ Defectarea vehiculului în timpul inspecţiei tehnice, datorată stării tehnice sau viciilor ││ascunse, nu implică răspunderea staţiei de IT. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ATENŢIE: În cazul depăşirii termenului de 30 zile calendaristice admis pentru remedierea ││defecţiunilor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică. ││ Pentru vehiculele cu defecţiuni se aplică prevederile legislaţiei privind circulaţia pe ││drumurile publice. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5la reglementări (faţă)┌────────┐ RAPORT DE INSPECŢIE TEHNICĂ*)│ MATCA │ Nr. crt. registru ITP _______________│EL. SEC.│ Data __________________________│ ITP │└────────┘    Vehicule rutiere, cu excepţia mopedelor, motocicletelor şi remorcilor acestora┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│STAŢIA DE INSPECŢIE TEHNICĂ: │Nr. chitanţă: │├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ADRESA: │├───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ IDENTIFICAREA VEHICULULUI │ DEŢINĂTOR │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Nr. înmatriculare: │Denumirea/Numele: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Categoria: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Marca şi tipul: │Adresa/Sediu: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Data înmatriculării: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Anul de fabricaţie: │Telefon: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Culoarea: │PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Nr. identificare: │Numele şi prenumele: ││(serie caroserie/şasiu) │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Tip/Serie motor: │Adresa: │├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Serie CI/CIV: │B.I. seria nr. │├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ OBSERVAŢII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECŢIA TEHNICĂ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Semnătura de luare la cunoştinţă a persoanei Semnătura persoanei care a efectuat││ care a prezentat vehiculul inspecţia tehnică ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A. Seria ____________ nr. ____________ dovezii de reţinere a certificatului de înmatriculare.││Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic Semnătura şi ştampila│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) - Inspecţia tehnică efectuându-se fără demontare, starea şi uzura pieselor inaccesibile ││(garnituri, plăcuţe frână etc.) nu se controlează ││ Defectarea vehiculului în timpul inspecţiei, datorată stării tehnice sau viciilor ascunse, ││nu implică răspunderea staţiei de IT │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ATENŢIE: În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice admis pentru remedierea ││defecţiunilor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică ││ Pentru vehiculele cu defecţiuni se aplică prevederile legislaţiei privind circulaţia pe ││drumurile publice │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5la reglementări (verso)LISTA OPERAŢIUNILOR PENTRU INSPECŢIA TEHNICĂ*Font 8*┌──────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐│COD DEFECT│ Denumirea ansamblurilor şi a │COD DEFECT│ Denumirea ansamblurilor şi a ││ │ lucrărilor │ │ lucrărilor │├──────────┴───────────────────────────────────┼───┬──────┼───────────────────────────────────┤│ I. IDENTIFICARE │125│ 225 │STARE, FIXARE: parbriz, lunetă, │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │geamuri laterale, oglinzi ││100│ 200 │VERIFICARE: concordanta dintre │ │ │retrovizoare ││ │ │vehiculul prezentat la IT şi datele│ │ │ACŢIONARE GEAMURI ││ │ │din documentele însoţitoare ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │ │126│ 226 │STARE, FIXARE: lăzi scule, roată de││ │ │ │ │ │rezervă │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ II. MOTOR │127│ 227 │ASPECT EXTERIOR: caroserie, cabină,│├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │platformă, obloane laterale ││101│ 201 │ETANŞEITATE: sistem de alimentare ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │cu benzină sau motorină │128│ 228 │STARE, FIXARE: ansamblu să, bare │├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │antiîmpănare ││102│ 202 │STARE, FIXARE, ETANŞEITATE: sistem ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │de evacuare a gazelor arse, sistem │ │ 229 │DOTARE: centuri siguranţă, triunghi││ │ │reducere emisii poluante │ │ │presemnalizare, trusă medicală, ││ │ │ETANŞEITATE: sistem de ungere, │ │ │stingător incendiu, ieşiri de ││ │ │sistem recirculare gaze carter │ │ │siguranţă, ciocan spart geamuri, ││ │ │ │ │ │ideograme, plăci identificare │├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │reflectorizant fluorescente, ││103│ 203 │STARE, FIXARE: motor pe caroserie, │ │ │marcaje reflectorizante pentru ││ │ │anexe pe motor │ │ │contur │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│104│ 204 │STARE, FIXARE, ETANŞEITATE: │ │ 230 │STARE, FUNCŢIONARE: vitezometru, ││ │ │instalaţie alimentare cu GPL │ │ │tahograf, dispozitiv de limitare a ││ │ │ │ │ │vitezei │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼───┴──────┴───────────────────────────────────┤│ III. TRANSMISIE │ IX. INSTALAŢIE ELECTRICA DE ILUMINARE, │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ SEMNALIZARE ŞI AUXILIARĂ (în raport cu ││ │ 205 │ETANŞEITATE: comandă ambreiaj, │ dotările prevăzute de fabricant) ││ │ │carcasa cutie viteze, punţi ├───┬──────┬───────────────────────────────────┤│ │ │motoare, reductor, cutie de │131│ 231 │STARE, FIXARE: faruri ││ │ │distribuţie ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ ├──────┼───────────────────────────────────┤132│ 232 │STARE, FIXARE: lămpi indicatoare de││ │ 206 │STARE, FIXARE: comandă ambreiaj, │ │ │direcţie, de poziţie, de frânare ││ │ │cutie viteze, arbore cardanic, ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │punţi motoare, reductor, cutie de │133│ 233 │STARE, FIXARE: faruri de ceaţă, ││ │ │distribuţie, comandă dubla │ │ │lămpi de ceaţă, de mers înapoi, de ││ ├──────┼───────────────────────────────────┤ │ │gabarit, de parcare, iluminare ││ │ 207 │FUNCŢIONARE: ambreiaj, cutie de │ │ │placa număr de înmatriculare, ││ │ │viteze, arbore cardanic, punţi │ │ │catadioptri, casetă iluminată ││ │ │motoare, reductor, cutie ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │distribuţie, comanda dubla │134│ 234 │FUNCŢIONARE: luminile instalaţiei │├───┴──────┴───────────────────────────────────┤ │ │electrice de iluminare, semnalizare││ IV. ROTI │ │ │şi auxiliară │├───┬──────┬───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│108│ │JOCURI: rulmenţi roţi │135│ 235 │STARE, FIXARE: cablaje, siguranţe │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│109│ 209 │STARE, FIXARE, MONTARE: jante │136│ 236 │STARE, FIXARE, FUNCŢIONARE: │├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │ştergătoare parbriz, lunetă; ││110│ 210 │STARE, MONTARE, UZURĂ, │ │ │spălător parbriz, lunetă; avertizor││ │ │PRESIUNE: pneuri │ │ │sonor, baterie acumulatori │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ V. SUSPENSIE │ │ 237 │STARE, FUNCŢIONARE: instalaţia de │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │climatizare, instalaţie de ││ │ 211 │EFICACITATE, SIMETRIE │ │ │încălzire interioară, instalaţie de│├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │aerisire interioară, sisteme ││112│ 212 │STARE, FIXARE: amortizoare, braţe │ │ │refrigerare ││ │ │oscilante, arcuri, bare ├───┴──────┴───────────────────────────────────┤│ │ │stabilizatoare, perne de aer, │ X. EMISII POLUANTE ││ │ │bolţuri arc, plăcuţe reazem ├───┬──────┬───────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ 238 │VERIFICARE: gaze evacuare mas, gaze│├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │evacuare mac, zgomot emis ││ │ 213 │ETANŞEITATE: amortizoare, perne de ├───┴──────┴───────────────────────────────────┤│ │ │aer │ XI. REMORCI │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼───┬──────┬───────────────────────────────────┤│114│ 214 │FIXARE, STARE, JOC: bolţ braţ │139│ │STARE, FIXARE: dispozitiv de ││ │ │suspensie (ax portant), braţe │ │ │cuplare, dispozitiv de asigurare ││ │ │oscilante │ │ │ │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ VI. DIRECŢIE ŞI PUNTE FAŢĂ-SPATE │140│ │STARE, FIXARE: proţap, şasiu, punţi│├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │JOCURI: rulmenţi roti ││115│ 215 │STARE, FIXARE: volan, coloană de ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │direcţie, leviere, bare, pivoţi, │141│ 241 │SIMETRIE, EFICACITATE, STARE, ││ │ │punte, mecanism de direcţie │ │ │FIXARE, ETANŞEITATE: suspensie │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│116│ │JOCURI: volan, coloana de direcţie,│142│ 242 │STARE, FIXARE, MONTARE: jante ││ │ │articulaţii, leviere, bare, pivoţi,│ │ │STARE, MONTARE, UZURĂ, PRESIUNE: ││ │ │mecanism de direcţie │ │ │pneuri │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│117│ 217 │STARE, FIXARE, FUNCŢIONARE: │143│ 243 │STARE FIXARE, FUNCŢIONARE SISTEM ││ │ │servodirecţie │ │ │FRÂNARE: conducte, furtune, organe │├───┴──────┴───────────────────────────────────┤ │ │de comandă şi acţionare ││ VII. SISTEM DE FRÂNARE │ │ │ETANŞEITATE: circuite de frânare, │├───┬──────┬───────────────────────────────────┤ │ │organe de comandă şi acţionare ││118│ 218 │STARE, FIXARE, FUNCŢIONARE: │ │ │EFICACITATE: frână de serviciu, ││ │ │conducte, furtune, organe de │ │ │frână de staţionare ││ │ │comandă şi acţionare, frână de │ │ │ ││ │ │motor, comandă dublă │ │ │ │├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │ ││119│ 219 │ETANŞEITATE: circuite de frânare, │ │ │ ││ │ │organe de comanda şi acţionare ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │ │144│ 244 │STARE, FIXARE, FUNCŢIONARE: │├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │instalaţia electrică de iluminare ││120│ │EFICACITATE: frână de serviciu │ │ │şi semnalizare │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼───┼──────┼───────────────────────────────────┤│121│ │EFICACITATE: frână de staţionare │145│ 245 │ASPECT EXTERIOR; caroserie, plăci │├───┼──────┼───────────────────────────────────┤ │ │de identificare reflectorizant ││122│ 222 │STARE, FIXARE, FUNCŢIONARE: │ │ │fluorescente, marcaje ││ │ │servofrână, sistem antiblocare la │ │ │reflectorizante pentru contur ││ │ │frânare (ABS) ├───┼──────┼───────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ 246 │STARE, FIXARE; platformă, obloane ││ │ │ │ │ │laterale │├───┴──────┴───────────────────────────────────┼───┴──────┴───────────────────────────────────┤│ VIII. ŞASIU, CAROSERIE, CABINĂ │ XII. SEMIREMORCĂ AUTOBUZ, ARTICULAT ││ │ (suplimentar) │├───┬──────┬───────────────────────────────────┼───┬──────┬───────────────────────────────────┤│123│ 223 │STARE: şasiu (lonjeroane, │147│ 247 │STARE, FIXARE; ansamblu burduf ││ │ │traverse), dispozitiv de remorcare ├───┴──────┴───────────────────────────────────┤│ │ │ │ XIII. MODIFICĂRI │├───┼──────┼───────────────────────────────────┼───┬──────┬───────────────────────────────────┤│124│ 224 │STARE, FIXARE: caroserie, cabină, │148│ │MODIFICĂRI: autovehicul, remorcă ││ │ │scaune ├───┴──────┴───────────────────────────────────┘│ │ │ETANŞEITATE: accesorii hidraulice ││ │ │suplimentare │└───┴──────┴───────────────────────────────────┘  +  Anexa 6la reglementări  +  Anexa LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE- faţă - - verso -┌──────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐│┌────────────────────────────────────┐│ │┌──────────┬───────────┬───────────┐│││ ANEXĂ ││ ││ │ │ ││││ ││ ││ │ │ ││││ LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE ││ │├──────────┼───────────┼───────────┤│││Nr. _____________________ ││ ││ │ │ ││││Numărul de înmatriculare ││ │├──────────┼───────────┼───────────┤││├────────────────────────────────────┤│ ││ │ │ ││││ INSPECŢII TEHNICE PERIODICE ││ ││ │ │ │││├──────────┬───────────┬─────────────┤│ │├──────────┼───────────┼───────────┤│││ Data │ Staţia şi │Semnătură şi ││ ││ │ │ ││││următoarei│numărul din│ ştampilă ││ ││ │ │ ││││inspecţii │ registru │ ││ │├──────────┼───────────┼───────────┤│││ tehnice │ │ ││ ││ │ │ ││││ │ │ ││ ││ │ │ │││├──────────┼───────────┼─────────────┤│ │├──────────┼───────────┼───────────┤│││ │ │ ││ ││ │ │ ││││ │ │ ││ ││ │ │ │││├──────────┼───────────┼─────────────┤│ │├──────────┼───────────┼───────────┤│││ │ │ ││ ││ │ │ ││││ │ │ ││ ││ │ │ │││├──────────┼───────────┼─────────────┤│ │├──────────┼───────────┼───────────┤│││ │ │ ││ ││ │ │ ││││ │ │ ││ ││ │ │ │││└──────────┴───────────┴─────────────┘│ │└──────────┴───────────┴───────────┘│└──────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7la reglementăriECUSON DE INSPECŢIE TEHNICĂ  +  Anexa 8la reglementări (faţă)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ REGISTRUL AUTO ROMÂN (Timbru sec) ││ ││ AUTORIZAŢIE ││ Nr. ............... din ....................... ││ ││Se autorizează (persoana juridică) ...........................................││cu sediul în .................................., jud. .......................,││str. .................................... nr. .............. cu certificatul ││de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului nr. ..........││din să execute inspecţii tehnice periodice la clasele de inspecţie tehnică ││periodică conform specificaţiei de pe verso, în staţia de inspecţie tehnică ││periodică din ................, jud. .................., str. ................││nr. ................ începând cu data de ................................... .││ ││Autorizarea s-a făcut în baza Cererii nr. ....... din ........... înregistrată││la Registrul Auto Român şi a Raportului de evaluare a capabilităţii tehnice ││nr. ...... din .................., întocmit de Registrul Auto Român - ││Organismul de Certificare Sisteme de Management. ││ ││ DIRECTOR GENERAL R.A.R. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 8la reglementări (verso)COD STAŢIE┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────┐│Nr. │ Vehicule pentru care se autorizează │Clasa de│Interdicţii│Observaţii││crt.│ staţia de inspecţie tehnică │ ITP │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1. │ │ I │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 2. │ │ II │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 3. │ │ III │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┘  +  Anexa 9la reglementăriCEREREpentru autorizarea staţiei de inspecţie tehnică a vehiculelor rutierePersoana juridică ....................... cu sediul în ...................... judeţul .............., str. ............... nr. .......... cod poştal ..........., telefon ............., fax ............... solicita eliberarea autorizaţiei pentru staţia de inspecţie tehnica din ................. judeţul .............., str. .................. nr. .......... cod poştal .......... telefon ........... fax ............ pentru următoarele clase de inspecţie tehnică şi categorii de vehicule rutiereAnexăm:1. chestionar de autoevaluare a capabilităţii tehnice;2. copie, certificată pentru conformitatea cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, cu anexa la acesta, conţinând activitatea de testări şi analize tehnice conform cod CAEN, pentru locaţia staţiei de inspecţie tehnică periodică; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17, alin. (1), lit. b din Legea nr. 359/2004.3. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, după caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de funcţionare, asociaţi/acţionari, obiect de activitate.4. copii de pe certificatele de atestare a personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică:5. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, buletinele de etalonare şi/sau buletinele de încercare/etalonare ale aparatelor, după caz (conform art. 10 din reglementări);6. schiţa staţiei, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor şi a utilajelor din dotarea staţiei, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăţi;7. fluxul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice.Programul de lucru al staţiei de inspecţie tehnică este în zilele de ........ orele ....... şi în zilele de ............. orele .............. .Ne obligăm ca pe timpul funcţionării staţiei de inspecţie tehnică să respectăm întocmai toate prevederile legale privitoare la inspecţia tehnică periodică.Nr. ......... din ............REPREZENTANT LEGAL,(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)  +  Anexa 10la reglementări (faţă)  +  Anexa 10la reglementări (verso)  +  Anexa 11la reglementăriCONDIŢII TEHNICEprivitoare la verificarea eficacităţii sistemului de frânare alvehiculelor rutiereVerificarea eficacităţii sistemului de frânare al vehiculelor rutiere presupune verificarea coeficienţilor de frânare realizaţi de frână de serviciu şi frâna de staţionare, precum şi verificarea dezechilibrului intre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de serviciu şi frâna de staţionare.I. Coeficientul de frânare reprezintă raportul între suma forţelor de frânare la rotile pe care acţionează frâna a carei eficacitate se verifică şi greutatea vehiculului rutier prezentat la inspecţia tehnică:FC = - x 100 (%),Gîn care:F (daN) reprezintă suma forţelor de frânare la rotile pe care acţionează frâna a carei eficacitate se verifică;G (daN) reprezintă greutatea vehiculului rutier prezentat la inspecţia tehnică.Valorile minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu şi tabelul 2 pentru frâna de staţionare.Tabelul 1 - Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ │ Frâna de serviciu ││ ├────────────────────┬─────────────┤│ Categoria vehiculului rutier │Efortul de acţionare│Coeficient de││ │ maxim admisibil │frânare minim││ ├────────────────────┤ admisibil ││ │ Forţă (daN) │ (%) │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Autovehicule destinate transportului de │ 50 │ 50 ││persoane cu până la 8 locuri inclusiv, în │ │ ││afara conducătorului (autoturisme) │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Autovehicule destinate transportului de │ 70 │ 50 ││persoane cu mai mult de 8 locuri, în afara │ │ ││conducătorului (microbuze, autobuze) │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Autovehicule destinate transportului de │ 70 │ 50 ││marfă │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Remorci │ - │ 50 │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Semiremorci*) │ - │ 45 │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Remorci cu sistem de frânare cu acţionare │10% din masa totală │ 50 ││prin inerţie │ maximă autorizată │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Tractoare │ 60/40**) │ 20 │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Autovehicule şi remorci cu viteză maximă │ - │ 30 ││constructivă de până la 25 km/h │ │ │└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea repartizată pe punţile semiremorcii.

  **) Cu acţionare prin manetă.

  ──────────
  La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână este obligatorie verificarea eficacităţii frânei de serviciu prin acţionarea acesteia cu un efort de acţionare la pedala care nu trebuie să depăşească valoarea determinată în funcţie de starea de încărcare a autovehiculului:F(p) = F(pmax) x [m(ef)/m(tot)] (daN),în care:F(pmax) reprezintă efortul de acţionare la pedala de frână maxim admisibil (tabelul 1);m(ef) reprezintă masa efectivă a autovehiculului inspectat;m(tot) reprezintă masă totală maximă autorizata a vehiculului inspectat.Tabelul 2 - Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de staţionare┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ │ Frâna de staţionare ││ ├────────────────────┬───────────────────────────┤│ │Efortul de acţionare│Coeficient de frânare minim││ │ maxim admisibil │ admisibil (%) ││Categoria vehiculului rutier ├──────────┬─────────┼─────────────┬─────────────┤│ │ forţă la │forţă la │dacă frâna de│dacă frâna de││ │ manetă │ pedală │staţionare nu│ staţionare ││ │ (daN) │ (daN) │este şi frâna│este şi frâna││ │ │ │de securitate│de securitate│├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│Autovehicule destinate │ │ │ │ ││transportului de persoane cu │ │ │ │ ││până la 8 locuri inclusiv, în│ 40 │ 50 │ 18 │ 25 ││afara conducătorului │ │ │ │ ││(autoturisme) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│Autovehicule destinate │ │ │ │ ││transportului de persoane cu │ │ │ │ ││mai mult de 8 locuri, în │ 60 │ 70 │ 18 │ 25 ││afara conducătorului │ │ │ │ ││(microbuze, autobuze) │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│Autovehicule destinate │ 60 │ 70 │ 18 │ 22 ││transportului de marfă │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│Tractoare │ 40 │ 60 │ 18 │ - │├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│Remorci, semiremorci*) │ 60 │ - │ 18 │ - │├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│Autovehicule şi remorci cu │ │ │ │ ││viteza maximă constructivă │ - │ - │ 18 │ - ││de până la 25 km/h │ │ │ │ │└─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea repartizată pe punţile semiremorcii.

  ──────────
  II. Dezechilibrul dintre forţele de frânare la rotile aceleiaşi punţi se determină cu relaţia:F(max) - F(min)d = ──────────────- x 100(%),F(max)în care:F(max) (daN) reprezintă forţa de frânare la roata ce înregistrează forţa de frânare superioară;F(min) (daN) reprezintă forţa de frânare la roata ce înregistrează forţa de frânare inferioară.Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forţele de frânare la rotile aceleiaşi punţi pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 3 pentru frâna de serviciu şi tabelul 4 pentru frâna de staţionare.Tabelul 3 - Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de serviciu┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Frâna de serviciu │├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│Categoria vehiculului rutier │Dezechilibrul maxim admisibil (%) │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Toate categoriile │ 20 │└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Tabelul 4 - Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de staţionare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Frâna de staţionare │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Dezechilibrul maxim admisibil (%) ││Categoria vehiculului ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤│ rutier │dacă frâna de staţionare nu│ dacă frâna de staţionare ││ │este şi frâna de securitate│este şi frâna de securitate│├──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│ Toate categoriile │ 50 │ 20 │└──────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘În cazul autovehiculelor cu viteză maximă constructivă de cel mult 25 km/h, al tractoarelor, autoremorcherelor, vehiculelor speciale şi vehiculelor specializate ale căror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacităţii sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, aceasta verificare se va efectua prin probe funcţionale în parcurs, cu măsurarea deceleraţiei maxime la o frânare bruscă de la viteza de 30 km/h (sau, după caz, de la viteza maxima constructivă) în cazul frânei de serviciu şi 15 km/h în cazul frânei de staţionare. Valorile deceleraţiei maxime măsurate trebuie să respecte următoarele condiţii:┌──────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐│ │ Frâna de serviciu │ Frâna de ││ │ │ staţionare ││ Categoria ├────────────────────┬───────────────┼──────────────────┤│ vehiculului rutier │efortul de acţionare│valoarea minimă│ valoarea minimă ││ │ la pedala de frână │a deceleraţiei │ a deceleraţiei ││ │ maxim admisibil │maxime măsurate│ maxime măsurate ││ │ (daN) │ (m/sp). │ (m/sp) │├──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│Autoremorchere, │ 50 │ 5 │ 1,8 ││autospecializate şi │ │ │ (2,2)*) ││autospeciale │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│Tractoare │ 60/40**) │ 2 │ 1,8 │├──────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│Autovehicule cu viteză│ │ │ ││maximă constructivă de│ - │ 3 │ 1,8 ││cel mult 25 km/h │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Dacă frâna de staţionare este şi frână de securitate.

  **) Dacă acţionarea este cu maneta.

  ──────────
   +  Anexa 12la reglementăriCONDIŢIIprivind culoarea luminilor la elementele instalaţiei electricede iluminare şi semnalizareFaţă:- Faruri - lumina albă sau galbenă (numai pentru mopede, motociclete şi tractoare)- Faruri de ceaţă - lumina albă sau galbenă- Faruri pentru circulaţia de zi - lumină albă- Lămpi indicatoare de direcţie - lumină galbenă intermitentă- Lămpi de poziţie, de gabarit, de parcare - lumină albă- Catadioptri netriunghiulari - culoare albăSpate:- Lămpi de poziţie, de frânare, de gabarit, de ceaţă, de parcare - lumină roşie- Lămpi indicatoare de direcţie - lumină galbenă intermitentă- Lămpi (faruri) de mers înapoi, lămpi de iluminare a plăcii cu numărul de înmatriculare - lumină albă- Catadioptri netriunghiulari (autovehicule), triunghiulari (remorci) - culoare roşieLateral:- Lămpi de poziţie - lumină galbenă- Lămpi indicatoare de direcţie - lumină galbenă intermitentă- Catadioptri netriunghiulari - culoare galbenăEchipamentele trebuie amplasate şi reglate astfel încât să nu îi deranjeze pe ceilalţi participanţi la trafic şi să nu se influenţeze reciproc, chiar dacă sunt încorporate în aceeaşi carcasă.Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeaşi înălţime deasupra căii de rulare şi simetric faţă de axa longitudinală a vehiculului (cu excepţia vehiculelor asimetrice), să aibă aceeaşi culoare şi să se aprindă concomitent (cu excepţia lămpilor indicatoare de direcţie).Farurile şi lămpile din faţă trebuie să se aprindă numai concomitent cu lămpile din spate, cu exceptia lămpilor de parcare şi a farurilor de lucru de la tractoare, autospeciale şi utilaje pentru lucrări.Toate tipurile de faruri trebuie prevăzute cu dispozitive pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumină de întâlnire, atunci când este cazul, şi cu dispozitive de reglare pe verticală în funcţie de încărcarea autovehiculului.  +  Anexa 13la reglementăriVERIFICAREA EMISIILOR POLUANTEAutovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (benzină) A) Atunci când emisiile nu sunt limitate de un sistem de reglare perfecţionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:1. inspecţia vizuală a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacă acesta este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu există neetanşeităţi;2. inspecţia vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de către constructor, pentru a se verifica dacă acesta este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu exista neetanşeităţi.După aducerea motorului la parametrii normali de funcţionare, ţinând cont de recomandările constructorului, se măsoară concentraţia emisiilor de monoxid de carbon (CO), cu motorul la mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat.Conţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească următoarele valori: i) pentru autovehiculele fabricate până în anul 1986 inclusiv: CO(cor): 4,5% în vol.; ii) pentru autovehiculele fabricate începând cu anul 1987: CO(cor): 3,5% în vol. B) Atunci când emisiile sunt controlate de un sistem de reglare perfecţionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:1. inspecţia vizuală a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacă acesta este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu exista neetanşeităţi;2. inspecţia vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de către constructor, pentru a se verifica dacă el este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu exista neetanşeităţi;3. determinarea eficacităţii sistemului de reglare a emisiilor prin măsurarea valorii lambda şi a conţinutului de CO din gazele de evacuare, conform dispoziţiilor pct. 4 sau procedurilor propuse de constructor şi agreate la omologarea de tip. Pentru fiecare din teste, motorul este adus la parametrii normali de funcţionare, conform recomandărilor constructorului vehiculului.4. Emisii la ieşirea din ţeava de evacuare - valori limităConţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească următoarele valori: i) măsurări efectuate la turaţia de mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat: conţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,5% în vol.; el nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,3% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limita indicate la linia A sau B a tabelului din secţiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale uşoare EURO 3 sau EURO 4); ii) măsurări efectuate cu motorul la turaţia de cel puţin 2000 min^-1 cu ambreiajul decuplat: conţinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,3% în vol.; el nu trebuie să depăşească valoarea CO(cor): 0,2% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limita indicate la linia A sau B a tabelului din secţiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale uşoare EURO 3 sau EURO 4);Lambda: 1±0,03 sau conform specificaţiilor constructorului;Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare (Diesel) a) măsurarea opacităţii fumului în accelerare libera, de la turaţia de mers în gol încet la turaţia de întrerupere a alimentarii, cu ambreiajul decuplat şi comanda cutiei de viteze la punctul mort; b) aducerea motorului la parametrii normali de funcţionare a autovehiculului:1. autovehiculele pot fi controlate cu respectarea, din motive de securitate, cel puţin a condiţiei ca motorul să fie cald şi într-o stare mecanică satisfăcătoare;2. sub rezerva dispoziţiilor de la pct. d) 3, nici un autovehicul nu poate fi respins fără a fi fost respectate următoarele condiţii: i) motorul trebuie să fie cald: altfel spus, temperatura uleiului motorului măsurată de o sonda în tubul jojei trebuie să fie de cel puţin 80°C sau să corespundă temperaturii de funcţionare normale, dacă aceasta este inferioară, sau temperatura blocului motor, măsurată după nivelul radiaţiei în infraroşu trebuie să atingă o valoare echivalentă. Dacă, din cauza configuraţiei vehiculului, nu este posibil să se procedeze în acest mod, temperatura normală de funcţionare a motorului va putea fi stabilită altfel, de exemplu pe baza funcţionării ventilatorului de răcire; ii) sistemul de evacuare trebuie curăţat prin 3 accelerări libere sau printr-un mijloc echivalent. c) Procedura de încercare1. inspecţia vizuală a oricărui echipament de reglare a emisiilor instalat de constructor, pentru a se verifica dacă este complet şi într-o stare satisfăcătoare şi dacă nu exista neetanşeităţi;2. motorul, şi, dacă este cazul, turbocompresorul, trebuie să funcţioneze la turaţia de mers în gol încet înainte de începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă. Pentru motoarele autovehiculelor grele, aceasta înseamnă a se aştepta cel puţin 10 s după eliberarea comenzii de accelerare;3. la începerea fiecărui ciclu de accelerare liberă pedala de accelerare trebuie apăsată rapid şi progresiv (în mai puţin de o secundă), dar nu brutal, astfel încât să se obţină debitul maxim al pompei de injecţie şi să se atingă turaţia de întrerupere a alimentarii, respectându-se valoarea specificată a timpului de bază;4. la fiecare ciclu de accelerare liberă motorul trebuie ca, înainte să fie eliberată comanda, să atingă turaţia de întrerupere a alimentarii sau, în cazul automobilelor cu transmisie automată, turaţia indicată de constructor ori, dacă aceasta nu este cunoscută, doua treimi din turaţia de întrerupere a alimentării. Aceasta se poate asigura, de exemplu prin supravegherea regimului motorului sau lăsând să treacă un timp suficient intre momentul de acţionare şi cel de eliberare a pedalei de acceleraţie, adică cel puţin 2 s pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune şi pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri având o masă maximă tehnic admisibilă mai mare de 3500 kg. d) Valori limita1. nivelul opacităţii nu trebuie să depăşească valorile limita ale indicelui de opacitate (coeficientului de absorbţie), care sunt următoarele:Indice de opacitate (coeficient de absorbţie) maxim pentru:- motoare Diesel cu aspiraţie naturală: 2,5 m^-1;- motoare Diesel cu turbocompresor: 3 m^-1;- o limită de 1,5 m^-1 se aplica următoarelor vehicule omologate conform valorilor limită indicate: a) la linia B a tabelului din secţiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE (autovehicule comerciale uşoare cu motor Diesel EURO 4); b) la linia B1 a tabelelor din secţiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 4); c) la linia B2 a tabelelor din secţiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 5); d) la linia C a tabelelor din secţiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele EEV);sau conform valorilor limita ce figurează într-o modificare ulterioară a Directivei 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE, sau conform valorilor limită care figurează într-o modificare ulterioară a Directivei 88/77/CEE, modificata prin directiva 1999/96/CE.2. autovehiculele nu trebuie respinse decât dacă media aritmetică a valorilor măsurate în cel puţin ultimele trei cicluri de accelerare liberă depăşeşte valoarea limită, cu condiţia să nu se înregistreze diferenţe semnificative între turaţiile minime măsurate la ciclurile de accelerare sau intre turaţiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare. Aceasta medie poate fi calculată ignorând valorile observate care se îndepărtează cu mult faţă de media măsurată sau poate fi obţinută prin un alt mod de calcul statistic care ţne cont de dispersia valorilor măsurate.3. pentru a evita efectuarea de încercări inutile, prin derogare de la dispoziţiile lit. d) 2), sunt admise autovehiculele pentru care valorile măsurate în mai puţin de 3 cicluri de accelerare liberă sau după ciclurile de curăţare vizate la lit. b) 2. ii) (sau aplicarea unui procedeu echivalent) sunt mai mici cu 0,5 m^-1 faţă de valorile limită precizate la lit. d) 1.  +  Anexa 14la reglementăriCONDIŢIIprivind echiparea vehiculelor rutiere cu cale de blocareVehiculele trebuie prevăzute cu cale de blocare a roţilor, amplasate într-un loc uşor accesibil pe vehicul, după cum urmează: a) o cală de blocare pentru:- autovehicule cu o masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone;- remorci cu două axe, cu excepţia semiremorcilor cu şa, cu o masă totala maximă autorizată de peste 0,75 tone. b) doua cale de blocare pentru:- vehicule cu trei sau mai multe axe;- semiremorci cu şa;- remorci cu axa simplă sau dublă, având distanţa dintre axe de cel mult 1,00 m, cu o masă totală maximă autorizată de peste 0,75 tone;- remorci cu doua axe, cu o masă totala maximă autorizată de peste 7,5 tone.  +  Anexa 15la reglementăriI. CONDIŢIIprivind echiparea vehiculelor rutiere cu plăci de identificarereflectorizant-fluorescente (1) Autovehiculele cu masa maxima tehnic admisibilă care depăşeşte 3,5 tone şi remorcile sau semiremorcile cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 10 tone şi a căror lungime depăşeşte 8 m ori remorcile sau semiremorcile având o masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 10 tone trebuie să fie echipate cu plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerinţelor precizate prin prezentele reglementări. (2) Plăcile de identificare trebuie să fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie să respecte legislaţia în vigoare. Pentru autovehicule, aceste plăci de identificare sunt dreptunghiulare şi compuse din elemente reflectorizante de culoare galbenă şi fluorescente de culoare roşie, înclinate şi descendente către exteriorul vehiculului. Pentru remorci şi semiremorci ele sunt compuse dintr-un fond reflectorizant galben şi o bordura fluorescentă roşie. (3) Vehiculele lente trebuie să fie echipate cu plăci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerinţelor precizate prin prezentele reglementări. Se înţelege vehicule lente: autovehicule care au, prin construcţie, o viteză maximă care nu depăşeşte 30 km/h, precum şi remorcile acestora. (4) Plăcile de identificare trebuie să fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie să respecte legislaţia în vigoare. Ele sunt triunghiulare şi compuse dintr-un fond fluorescent rosu şi o bordură reflectorizantă roşie.Amplasarea plăcilor de identificare spate reflectorizant -fluorescente dreptunghiulare pentru vehiculele grele şi lungiAUTOVEHICULE (5) Placa de identificare trebuie montată cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioară a plăcii (dacă exista acest marcaj). Plăcile de identificare trebuie montate pe o suprafaţă perpendiculară pe axa longitudinală a vehiculului (înclinarea unghiulară maximă nu va depăşi 5° pentru nici o parte a plăcii) şi simetric faţă de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie să fie paralelă la sol. Lungimea totală a unei serii formată din 1, 2 sau 4 plăci reflectorizant fluorescente este de minimum 1.130 mm şi maximum 2.300 mm.REMORCI ŞI SEMIREMORCI (6) Placă de identificare trebuie montată cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioară a plăcii (dacă există acest marcaj). Plăcile de identificare trebuie montate pe o suprafaţă perpendiculară pe axa longitudinală a vehiculului (înclinarea unghiulară maximă nu va depăşi 5° pentru nici o parte a plăcii) şi simetric faţă de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie să fie paralelă la sol. Lungimea totală a unei serii formată din 1, 2 sau 4 plăci reflectorizant fluorescente este de minimum 1.130 mm şi maximum 2.300 mm.Amplasarea plăcilor de identificare spate reflectorizant - fluorescentetriunghiulare pentru remorci lente şi agricole, maşini autopropulsatepentru lucrări şi maşini pentru lucrări (7) Placa de identificare trebuie montată cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioară a plăcii (dacă există acest marcaj). Placa de identificare trebuie montată pe o suprafaţă perpendiculară pe axa longitudinală a vehiculului (înclinarea unghiulară maxima nu va depăşi 5 pentru nici o parte a plăcii), iar marginea sa inferioară trebuie să fie paralelă la sol.II. CONDIŢIIprivind echiparea vehiculelor rutiere cu marcaje reflectorizantepentru contur (1) Vehiculele pentru transport de mărfuri cu masa maximă tehnică autorizată mai mare de 7.500 kg trebuie echipate cu marcaje reflectorizante pentru contur începând cu data de 01.04.2006. (2) Recomandări privind prescripţiile referitoare la forma şi la montajul marcajelor1. Marcaje laterale şi spate constituite din benzi1.1. Marcajele reflectorizante aplicate pe vehicule pot fi constituite dintr-un singur element sau din mai multe elemente, de preferinţă continue, paralele sau cât mai apropiate de paralela cu solul.Se aplica aceeaşi regula pentru autotractoare, semiremorci şi alte combinaţii de vehicule. Trebuie să se evite constituirea de ansambluri compuse din vehicule cu şi fără marcaje.1.2. Montajul marcajelor trebuie să identifice cât mai fidel întreaga lungime şi lăţime a vehiculului."Întreagă" înseamnă cel puţin 80% din lungime şi/sau lăţime.1.3. În cazul benzilor discontinue, spaţiul care separa elementele distinctive trebuie să fie cât mai scurt posibil şi nu trebuie să depăşească 50% din lungimea celui mai scurt element.1.4. Partea inferioară a marcajelor reflectorizante trebuie să fie la o înălţime minimă deasupra solului de cel puţin 250 mm şi o înălţime maximă de 1.500 mm.2. Marcaje şi grafici distinctive (publicitare)2.1. Marcajele şi graficele distinctive reflectorizante nu trebuie să fie plasate decât în interiorul marcajelor periferice laterale, cu condiţia ca ele să nu diminueze vizibilitatea marcajelor laterale sau a dispozitivelor obligatorii de iluminare şi de semnalizare luminoasă. Marcajele şi graficele distinctive trebuie să fie discrete.2.2. Prin "discrete" se înţelege:2.2.1. mai puţin de 15 litere/caractere;2.2.2. înălţimea literelor/caracterelor cuprinsă intre 300 mm şi 1.000 mm;2.2.3. o suprafaţă reflectorizantă totală de cel mult 2,0 mp;2.2.4. concizia menţiunilor, cum ar fi adresele şi numerele de telefon.Exemple de marcaje reflectorizante constituite din benziExemple de marcaje periferice reflectorizante (cuprinzând marcaje și grafici distincte)  +  Anexa 16Abrogată.----------Anexa 16 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 510 din 21 iunie 2007/ORDINUL nr. 230 din 22 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007.  +  Anexa 17la reglementăriCALIFICĂRI ADMISE PENTRU ATESTAREA CA INSPECTOR TEHNIC                                    INGINERI┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificare│ Calificare ││ COR │ │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214506 │inginer aviaţie │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251502 │inginer de cercetare de aeronave │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251532 │inginer de cercetare în autovehicule rutiere │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251529 │inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251541 │inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251311 │inginer de cercetare în electromecanică │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251517 │inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251514 │inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251544 │inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251508 │inginer de cercetare în sisteme de propulsie │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 251526 │inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214417 │inginer de recepţie şi control aeronave │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214421 │inginer electromecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214503 │inginer electromecanic minier │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214510 │inginer maşini termice │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214511 │inginer maşini hidraulice şi pneumatice │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214508 │inginer maşini-unelte │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214504 │inginer material rulant cale ferată │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214501 │inginer mecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214519 │inginer mecanic maşini instalaţii miniere │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214515 │inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214517 │inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214505 │inginer mecanică agricolă │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214404 │inginer montaj │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214507 │inginer nave │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214540 │inginer pilot de încercare │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 122606 │inginer şef transporturi │└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                  SUBINGINERI┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 214422 │subinginer electromecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214502 │subinginer mecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214527 │subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214523 │subinginer mecanic material rulant de cale ferată │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214524 │subinginer mecanic mecanică agricolă │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214520 │subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214526 │subinginer mecanic utilaje pentru construcţii │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 214541 │subinginer proiectant mecanic │└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                    MAIŞTRI┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 311401 │maistru aviaţie │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311302 │maistru electromecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311503 │maistru întreţinere şi reparaţii maşini-unelte, utilităţi, ││ │service, prototipuri │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311505 │maistru lăcătuş mecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311508 │maistru mecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311523 │maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311510 │maistru mecanică agricolă │└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                   TEHNICIENI┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 311404 │tehnician aviaţie │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311305 │tehnician electromecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311525 │tehnician încercări componente vehicule/grup ││ │motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de măsurare │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311518 │tehnician maşini şi utilaje │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311519 │tehnician mecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311529 │tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311527 │tehnician prestaţii vehicule │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311506 │tehnician proiectant mecanic │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 311522 │tehnician tehnolog mecanic │└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------