ORDIN nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1(actualizat la data de 18 august 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ----------În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, ale art. 5 alin. (2) lit. j) şi alin. (3) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite de reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.  +  Articolul 3 (1) Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, pe baza inspecţiei tehnice periodice. (2) Inspecţia tehnică periodică include în cazul autovehiculelor şi inspecţia tehnică pentru poluare.  +  Articolul 4 (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R. (2) Activitatea de inspecţie tehnică periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii. (3) În activitatea de inspecţie tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta. (4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecţia tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecţie tehnică periodică. (5) Aparatura utilizată în staţiile de inspecţie tehnică periodică trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1. (6) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnică periodică cuprinde: a) supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice; b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în staţiile de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate; c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în staţiile reprezentanţelor R.A.R.; d) controlul tehnic în trafic. (7) Inspecţiile tehnice periodice la anumite categorii de vehicule se efectuează numai de către R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1. (8) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (6): a) persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.; b) În scopul verificării unei inspecţii tehnice de către inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi reţinut în staţia de inspecţie tehnică periodică maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operaţiuni, la solicitarea R.A.R. efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat. (9) În urma reverificării prevăzute la alin. (6) lit. c) personalul abilitat R.A.R. poate anula inspecţia tehnică periodică în condiţiile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.  +  Articolul 5 (1) Autorizarea şi supravegherea staţiilor de inspecţie tehnică periodică, precum şi pregătirea tehnică specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică se fac de către R.A.R. (2) Autorizarea staţiilor care efectuează inspecţii tehnice periodice se face de către R.A.R., cu personal certificat pentru evaluarea conformităţii.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 510 din 21 iunie 2007/ORDINUL nr. 230 din 22 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007.  +  Articolul 7Autorizaţiile tehnice ale persoanelor autorizate, precum şi certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, eliberate de R.A.R. înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul 8R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 96/96/CE din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la inspecţia tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora, modificată ultima dată prin Directiva Comisiei 2003/27/CE din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei Consiliului 96/96/CE în ceea ce priveşte verificarea emisiilor de evacuare ale autovehiculelor.----------Art. 10 a fost modificat de art. 2 din ORDINUL nr. 510 din 21 iunie 2007/ORDINUL nr. 230 din 22 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007, în sensul abrogării prevederilor referitoare la transpunerea anexelor I şi II la Directiva 2000/30/CE din art. 10.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 8 decembrie 2005.Nr. 2.133.  +  AnexăREGLEMENTARI 08/12/2005