LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 (*actualizată*)privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public(actualizată la data de 26 iulie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Decoraţia Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, prevăzută la art. 10 pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice. (2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este o decoraţie care se acordă funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, care au 20, 25 şi 30 de ani de activitate în funcţia publică.  +  Articolul 2 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub o singură formă: însemnul. (2) Însemnul decoraţiei Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta argintie, având în centru, într-un medalion, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: "XX", "XXV", "XXX", reprezentând numărul anilor de activitate în funcţii publice.  +  Articolul 3Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, precum şi modelul desenat al semnului sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, de către: a) miniştrii şi conducătorii celorlalte organe de specialitate din administraţia publică centrală, pentru funcţionarii publici din aparatul propriu; b) ministrul administraţiei şi internelor, pentru funcţionarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale; c) preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000. (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici trebuie să înainteze Cancelariei Ordinelor, până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru decorarea cu Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, de la toate instituţiile publice abilitate să facă propuneri.  +  Articolul 5Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poate conferi nelimitat.  +  Articolul 6Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru: a) 20 de ani de activitate; b) 25 de ani de activitate; c) 30 de ani de activitate.  +  Articolul 7 (1) Atestarea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000. (2) Brevetele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor publice care au făcut propunerile şi a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, însemnul decoraţiei rămâne în posesia moştenitorilor legali.  +  Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, brevetelor, etuiurilor şi cutiilor decoraţiilor Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 septembrie 2004.Nr. 391.  +  Anexa 1REGULAMENTprivind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorificRăsplata Muncii în Serviciul Public  +  Articolul 1Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se acordă pe viaţă.  +  Articolul 2 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este o decoraţie care se poate acorda funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru: a) 20 de ani de activitate în funcţia publică; b) 25 de ani de activitate în funcţia publică; c) 30 de ani de activitate în funcţia publică. (2) În sensul prezentului regulament, prin activitate în funcţia publică se înţelege ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.  +  Articolul 3 (1) Însemnul decoraţiei Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta, având diametrul de 35 mm, confecţionată din argint sau tombac argintat, având aplicat în centru un medalion circular. Braţele crucii au, la centru, lângă medalion, lăţimea de 7 mm, iar la vârfuri, lăţimea de 17 mm. Bordura crucii este uşor înălţată şi lisă. (2) Pe avers, medalionul central este mărginit de un inel aurit cu diametrul interior de 10 mm şi diametrul exterior de 12 mm. În centrul medalionului sunt înscrise cu cifre latine, aurite, datele: "XX", "XXV" sau "XXX", reprezentând numărul anilor de activitate în funcţia publică. (3) Pe revers, central, este aplicată stema României, aurită. (4) Însemnul este surmontat de un inel cu diametrul de 2 mm, perpendicular pe însemn, prin care se prinde un inel cu diametrul de 17 mm, prin care se petrece panglica. (5) Panglica semnului onorific este din rips moarat albastru, străbătută de 6 benzi galbene, late de 2 mm; panglica este lată de 35 mm şi are înălţimea aparentă de 50 mm. Pe spate are un sistem de prindere. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 3 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 13 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.  +  Articolul 4 (1) Diferenţa dintre categorii este următoarea: a) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este din tombac argintat; b) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 800 la mie; c) pentru 30 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 925 la mie. (2) Însemnele pentru "XXV" şi "XXX" de ani au poansonat, pe revers, titlul metalului din care sunt confecţionate.  +  Articolul 5 (1) Cutia în care se păstrează decoraţia este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase galbenă. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, denumirea şi categoria semnului onorific.  +  Articolul 6 (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase şi în alte situaţii stabilite prin regulament de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului. (3) Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite.  +  Articolul 7 (1) Funcţionarii publici propuşi să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o vechime neîntreruptă într-o funcţie publică de 20, 25 sau 30 de ani; b) să obţină cel puţin calificativul "bun" în urma evaluării performanţelor profesionale individuale din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să li se confere decoraţia. (2) Nu se iau în calcul anii din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să se confere decoraţia, dacă în această perioadă cei în cauză: a) au obţinut calificative anuale inferioare calificativului "bun"; b) au fost sancţionaţi, conform art. 65 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată. (3) Funcţionarii publici care au avut întreruperi mai mult de 12 luni în aceste funcţii nu pot primi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public decât cu o categorie inferioară, chiar dacă timpul cumulat însumează 25 sau 30 de ani de activitate. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) toate cazurile de suspendare de drept a raporturilor de serviciu, prevăzute la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, precum şi toate cazurile de încetare a raporturilor de serviciu pe motive politice, în perioada 1948-1989. (5) La calcularea vechimii în funcţia publică se iau în calcul şi anii anteriori reglementărilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, corespunzător echivalărilor de funcţii stabilite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (6) Funcţionarii publici care au fost destituiţi din funcţie ca sancţiune disciplinară sau ca urmare a unei condamnări penale printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu vor putea beneficia de conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va elabora propuneri de reglementări specifice domeniilor de activitate, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public.  +  Anexa 2Modelul desenat al Semnului onorificRASPLATA MUNCII IN SERVICIUL PUBLIC------