ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul(actualizată la data de 13 iulie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor legislative şi instituţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente şi integrate a teritoriului naţional se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de armonizare a activităţilor de planificare urbană şi teritorială, în conformitate cu principiile europene ale dezvoltării teritoriale şi urbane durabile asumate de România prin semnarea Agendei teritoriale europene, a Cartei de la Leipzig privind oraşele europene durabile, a Declaraţiei de la Toledo privind regenerarea integrată şi a Convenţiei europene a peisajului.Neadoptarea unor măsuri urgente în vederea:- clarificării responsabilităţilor şi atribuţiilor administraţiei publice de specialitate;- consolidării rolului autorităţilor publice de garant al dezvoltări durabile şi coerente a teritoriului naţional, în calitate de responsabil în procesul de planificare şi control al dezvoltării localităţilor;- reducerii drastice a practicilor urbanismului derogatoriu, practici care au dus la un proces de transformare internă incoerentă a localităţilor şi de extindere necontrolată ce a determinat disfuncţii şi costuri uneori imposibil de suportat pentru comunităţile locale, ocupări şi desfiinţări ale spaţiilor verzi, ce au generat probleme grave de mediu, precum şi o avalanşă de situaţii litigioase care au afectat securitatea juridică a investiţiilor;- descurajării şi eliminării practicilor de modificare a reglementărilor urbanistice existente pentru intrarea în legalitate a unor construcţii ilegale, executate fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor acesteia, fapt ce duce la imposibilitatea aplicării prevederilor Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului şi Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;- clarificării modului de prelungire a termenelor de valabilitate ale planurilor urbanistice generale, în condiţiile în care pentru 41% dintre unităţile administrativ-teritoriale acestea au fost deja depăşite, iar în lipsa unor prevederi legale clare hotărârile de consiliu local de prelungire a valabilităţii au fost anulate de către prefecţi, având drept consecinţă lipsirea autorităţilor administraţiei publice locale de instrumentele legale de gestiune a teritoriului, implicit imposibilitatea eliberării de către acestea a autorizaţiilor de construire;- introducerii unor facilităţi pentru localităţile mici, care în prezent sunt lipsite de resurse umane şi financiare, atât în a-şi asigura funcţionarea structurii de specialitate, cât şi în vederea asigurării finanţării revizuirii documentaţiilor de urbanism;- corelării nevoilor de dezvoltare a municipiilor şi oraşelor cu necesitatea dezvoltării localităţilor din imediata vecinătate a acestora, prin elaborarea de strategii de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană, asigurându-se astfel dezvoltarea durabilă şi echilibrată a localităţilor, precum şi limitarea extinderii excesive şi nejustificate a intravilanului pe terenuri cu valoare ecologică, peisageră sau agricolă,va avea un impact negativ asupra dezvoltării armonioase şi durabile a teritoriului naţional, va duce la afectarea în mod ireparabil a mediului de viaţă al locuitorilor, la distrugerea peisajelor naturale şi construite, la pierderea identităţii arhitecturale şi culturale a localităţilor urbane şi rurale, elemente care ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a activităţii autorităţilor administraţiei publice de specialitate, la scăderea atractivităţii localităţilor afectate şi la reducerea competitivităţii pe plan european a oraşelor şi regiunilor României.Deoarece, în caz contrar, nu se poate asigura îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic prin activităţile de urbanism şi amenajare a teritoriului, iar neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la agravarea situaţiilor mai sus menţionate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Teritoriul României este parte a avuţiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii ţării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activităţile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităţilor publice centrale şi locale. (2) Autorităţile administraţiei publice sunt gestionarul şi garantul acestei avuţii, în limitele competenţelor legale. (3) În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului naţional, autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. (4) Statul, prin intermediul autorităţilor publice, are dreptul şi datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism şi de amenajare a teritoriului, condiţiile de dezvoltare durabilă şi respectarea interesului general, potrivit legii. (5) Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice şi culturale a localităţilor urbane şi rurale, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări.----------Alin. (5) al art. 1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 1 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.1^1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare proprie. (2) Autoritatea publică are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului/teritoriilor aflat/aflate în raza sa de competenţă. În acest scop, operatorii economici sau instituţiile care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii publice, cu titlu gratuit, la solicitarea acesteia, în termen de 15 zile, informaţiile necesare în acţiunile de planificare a dezvoltării teritoriului a localităţii în cauză."----------Pct. 1^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 5 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.1^2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean."----------Pct. 1^2 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 8 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.2. La articolul 9, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale; d) utilizarea raţională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităţilor şi conservarea terenurilor agricole fertile;"----------Pct. 2 al art. I din prezentul act normativ, care modifică lit. c) şi d) ale art. 9 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.2^1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, durabilă şi integrată, pe termen scurt, mediu şi lung."----------Pct. 2^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 10 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.2^2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor."----------Pct. 2^2 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 12 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.3. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism au ca obiect: a) cercetarea în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor şi documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) constituirea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date urbane şi teritoriale standardizate şi compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010; c) elaborarea strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare urbană şi teritorială; d) elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului; e) elaborarea documentaţiilor de urbanism; f) gestionarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; g) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu; h) monitorizarea şi controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor şi operaţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism."4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonată de Guvern, care stabileşte, în baza strategiilor naţionale de dezvoltare, linii directoare, politici sectoriale, programe şi proiecte prioritare."----------Art. 17 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 4 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.4^1. La articolul 18 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) elaborarea secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional; c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului zonal regional, structurat în secţiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare, care fundamentează planurile de dezvoltare regională;"----------Pct. 4^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică lit. b) şi c) ale alin. (1) al art. 18 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.5. La articolul 18 alineatul (1), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele c^1)-c^5), cu următorul cuprins:"c^1) iniţierea şi coordonarea elaborării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial;c^2) identificarea, delimitarea şi stabilirea prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea autorităţii administraţiei publice centrale responsabile din domeniul mediului, a celei responsabile din domeniul culturii şi patrimoniului naţional, după caz, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale, a teritoriilor cu valoare remarcabilă prin caracterul lor de unicitate şi coerenţă peisageră, teritorii având valoare particulară în materie de arhitectură şi patrimoniu natural sau construit ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire sau de activitate şi ale tradiţiilor industriale, artizanale, agricole ori forestiere;c^3) întocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectură şi peisaj, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se detaliază ulterior prin planurile urbanistice generale, pentru teritoriile identificate la lit. c^2), în vederea conservării şi punerii în valoare a acestora şi a păstrării identităţii locale;c^4) abrogată;----------Lit. c^4) a alin. (1) al art. 18 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdusă de pct. 5 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.c^5) iniţierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamentează din punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare regională;".6. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aAtribuţiile autorităţilor administraţiei publice judeţene"6^1. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prin iniţierea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean şi zonal. În vederea transpunerii coerente şi uniforme a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate la nivelul localităţilor, acordă asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale. (2) Consiliul judeţean, prin instituţia arhitectului-şef al judeţului, asigură: a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ; b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean; c) avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa judeţului, conform anexei nr. 1."----------Pct. 6^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică alin. (1) şi (2) ale art. 22 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.7. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - Preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judeţean condusă de arhitectul-şef, are următoarele atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului: a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării consiliului judeţean; b) asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean; c) propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale; d) supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului; e) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate."8. La capitolul III, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 3-aAtribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale"9. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - Primarul/Primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-şef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuţii în domeniul urbanismului: a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării consiliului local/general; b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competenţa autorităţilor publice locale, în conformitate cu prevederile legii; c) supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza referatului tehnic al arhitectuluişef, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator; d) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate."9^1. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren şi/sau construcţiile aferente - în intravilan sau extravilan; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România şi asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempţiune a statului potrivit legii, precum şi altele prevăzute de lege. Informaţiile privind dreptul de proprietate şi dezmembrările acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare; b) regimul economic al imobilului - folosinţa actuală, extrasul din regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic în vigoare la data emiterii, privind funcţiuni permise sau interzise, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei; c) regimul tehnic al imobilului - extras din regulamentul local aferent documentaţiei de urbanism aprobate în vigoare, cu precizarea documentaţiei de urbanism în vigoare la data emiterii, a numărului hotărârii de aprobare şi, după caz, perioada de valabilitate, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accesuri pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă; d) regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferent - în cazul în care intenţia sa nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, informarea solicitantului cu privire la:1. imposibilitatea modificării prevederilor documentaţiilor aprobate;2. necesitatea obţinerii unui aviz de oportunitate în condiţiile prezentei legi;3. posibilitatea elaborării unei documentaţii de urbanism modificatoare, fără aviz de oportunitate conform prezentei legi."----------Pct. 9^1 al art. I din prezentul act normativ care modifică art. 31 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.10. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate; b) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal; c) să condiţioneze autorizarea investiţiei de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finanţat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat, după caz, conform competenţei:- de primarul localităţii;- de primarul general al municipiului Bucureşti;- de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul prealabil al primarului localităţilor interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puţin două unităţi administrativ-teritoriale; d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; e) să permită întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire, fără elaborarea unei documentaţii de urbanism, în situaţia construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel solicitat. (2) În lipsa existenţei structurilor de specialitate menţionate, avizul de oportunitate va fi emis de structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor judeţene şi aprobat de preşedintele consiliului judeţean. (3) Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise cuprinzând următoarele elemente: a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale; b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor. (4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele: a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal; b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi; c) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime; d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor; e) capacităţile de transport admise. (5) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei; b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto şi pietonale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism. (6) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. (7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanţată de persoane juridice şi/sau fizice. În această situaţie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată. (8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii şi altele asemenea. (9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate în integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autorităţile publice locale. (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), sunt admise documentaţii de urbanism elaborate în baza unui aviz de oportunitate, iniţiate de persoane fizice şi juridice, care conţin modificări ale indicatorilor urbanistici în limita a maximum 20% şi care nu modifică caracterul general al zonei."----------Art. 32 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 10 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.11. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, este asigurat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de instituţia arhitectului-şef.----------Alin. (2) al art. 35 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 11 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (3) În acest sens, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi arhitecţii-şefi ai judeţelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (2)."12. La articolul 35^1 alineatul (4) se abrogă.13. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, respectiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului/Primarului general al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. În cazul judeţelor şi municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcţie generală sau direcţie, în cazul oraşelor structura responsabilă se organizează ca direcţie sau serviciu, în cazul comunelor structura responsabilă se organizează la nivel de compartiment. (2) Conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judeţene sau primăriilor are statutul de arhitect-şef şi reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene şi locale. (3) Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. (4) Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean sau al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcţie generală, direcţie sau serviciu. (5) În activitatea lor, arhitecţii-şefi sunt sprijiniţi de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor. (6) Arhitecţii-şefi cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare. (7) Arhitectul-şef al municipiului Bucureşti convoacă lunar şi ori de câte ori este necesar arhitecţii-şefi ai sectoarelor în vederea comunicării şi corelării deciziilor, în limitele legii, în scopul asigurării coerenţei dezvoltării teritoriului, protejării valorilor de patrimoniu şi calităţii urbane şi arhitecturale. La şedinţe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale privind aprobarea strategiilor de dezvoltare şi a planurilor de urbanism şi se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor la nivelul sectoarelor, avându-se în vedere corelarea activităţilor din domeniu.----------Alin. (7) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (8) Abrogat.----------Alin. (8) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (9) În vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate necesare dezvoltării coerente şi durabile, comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, împreună cu alte comune sau cu oraşe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire. (10) Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniştilor din România.----------Alin. (10) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (11) În situaţia în care această cerinţă nu este îndeplinită, atribuţiile vor fi îndeplinite de către structura de specialitate de la nivel judeţean, pe bază de convenţie. (12) Structura de specialitate condusă de arhitectul-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al municipiului sau al oraşului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; c) întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; d) urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; e) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;e^1) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;----------Lit. e^1) a alin. (12) al art. 36 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 13 al art. I din prezentul act normativ, a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. f) organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane; g) coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa; h) participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; i) avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate."14. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România, având formaţia profesională după cum urmează: a) de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţă de judeţ, municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti; b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor; c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul oraşelor; d) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul comunelor.----------Art. 36^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 14 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.15. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef."16. La articolul 37, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport.(1^2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef.----------Alin. (1^2) al art. 37 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 16 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^3) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.----------Alin. (1^3) al art. 37 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 16 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.17. La articolul 37, alineatul (5) se abrogă.17^1. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se semnează de către specialişti cu drept de semnătură. (2) Dreptul de semnătură se acordă de către Registrul Urbaniştilor din România, care se înfiinţează ca instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, finanţată integral din venituri proprii, constituite din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul Urbaniştilor din România şi de exercitare a dreptului de semnătură, din tarife aferente celorlalte activităţi desfăşurate în exercitarea competenţelor legale, precum şi din alte surse legale. (3) Specialiştii cu drept de semnătură se înscriu în Tabloul naţional al urbaniştilor, evidenţă ce se gestionează de către Registrul Urbaniştilor din România. (4) Registrul Urbaniştilor din România îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) adoptă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; b) în cadrul controlului activităţii desfăşurate de către specialiştii cu drept de semnătură în exercitarea respectivului drept, colaborează cu orice alte organe şi instituţii în drept, la nivel central sau local, inclusiv prin transfer de informaţii relevante; c) organizează cursuri de formare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; d) elaborează studii, cercetări, analize în vederea fundamentării de proiecte de acte normative, norme, proceduri, coduri, alte reglementări în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, inclusiv în cooperare cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, cu structurile lor de specialitate în domeniu, precum şi cu structurile lor asociative; e) elaborează şi aprobă regulamentul orientativ de organizare şi desfăşurare a concursurilor de soluţii în domeniul urbanismului, peisagisticii şi amenajării teritoriului, în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România; f) elaborează proiectul statutului profesiei de urbanist, cooperând în acest scop cu structuri asociative ale profesiei; g) are competenţă în privinţa organizării şi desfăşurării examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; h) desemnează specialişti cu drept de semnătură pentru a face parte din comisia de examinare/testare/intervievare a candidaţilor la dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea urbanism şi amenajarea teritoriului; i) desemnează, la solicitarea organizatorilor concursurilor, specialişti în comisiile de atribuire a licitaţiilor publice pentru concursuri, studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului. (5) Regulamentele prevăzute la alin. (4) lit. a) şi e), precum şi statutul prevăzut la lit. f) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."----------Pct. 17^1 al art. I din prezentul act normativ, care modifică art. 38 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.18. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.19. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:"Art. 43^1. - (1) În vederea asigurării dezvoltării coerente şi durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare şi eficientizării investiţiilor publice, valorificării resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale. (2) Strategia prevăzută la alin. (1) se elaborează în cadrul unui parteneriat format din reprezentanţi ai consiliului judeţean şi ai autorităţilor administraţiilor publice locale din oraşul-centru polarizator, împreună cu toate comunele învecinate, şi, după caz, din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (3) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se finanţează de către partenerii asociaţi şi/sau de consiliul judeţean şi se aprobă de către consiliul judeţean, cu avizul parteneriatului periurban. (4) Pentru localităţile de rang 1 şi 2, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a teritoriului şi planurile de mobilitate urbană zonal periurban/metropolitan se iniţiază de către consiliul judeţean sau de către oraşul-centru polarizator.----------Alin. (4) al art. 43^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 19 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (5) În cazul municipiului Bucureşti, iniţierea strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se poate face de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu administraţiile publice locale implicate, şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în condiţiile legii.----------Alin. (5) al art. 43^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 19 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.20. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Documentaţiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile, procesele şi măsurile de amenajare şi de dezvoltare durabilă a localităţilor. Documentaţiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialişti atestaţi în condiţiile legii."21. La articolului 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.----------Alin. (1) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 21 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.22. La articolul 46, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Abrogat.----------Alin. (1^1) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^2) Abrogat.----------Alin. (1^2) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate.----------Alin. (1^3) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^4) Abrogat.----------Alin. (1^4) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.(1^5) Abrogat.----------Alin. (1^5) al art. 46 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 22 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.23. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la: a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluţiei istorice, precum şi a previziunilor economice şi demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială şi culturală, de amenajare a spaţiului, de mediu, locuire, transport, spaţii şi echipamente publice şi servicii; b) strategia de dezvoltare spaţială a localităţii; c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; d) planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice." e) planul de mobilitate urbană.----------Lit. e) a art. 46^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 23 al art. I din prezentul act normativ, a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.24. La articolul 47, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: a) zonelor centrale ale localităţilor; b) zonelor construite protejate şi de protecţie a monumentelor; c) zonelor de agrement şi turism; d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii; e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele; f) infrastructurii de transport; g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane; h) altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii.----------Alin. (3) al art. 47 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 24 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013."(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care planurile urbanistice generale reglementează condiţiile de autorizare a investiţiilor din zonele menţionate, cu excepţia zonelor construite protejate."----------Alin. (3^1) al art. 47 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 24 al art. I din prezentul act normativ, a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general. (5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise."25. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate. (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice.----------Alin. (2) al art. 48 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 25 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal."26. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) Toate documentaţiile de urbanism se realizează în format digital şi format analogic, la scară adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea şi integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Stabilirea limitelor intravilanului prin planurile de urbanism general şi zonal se va face în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităţilor din cadrul unei anumite unităţi administrativ-teritoriale. Limita propusă va fi stabilită în funcţie de elemente ale cadrului natural, căi majore de comunicaţii, amenajări hidrotehnice, precum şi de alte categorii de lucrări cu caracter tehnic. (3) În cazul extinderii tramei stradale şi a anumitor zone funcţionale, limita intravilanului propus se va raporta la acestea şi va urmări să asigure o utilizare eficientă a terenurilor. În cazul localităţilor risipite (sate, cătune, ansambluri turistice existente) cu suprafeţe mari de proprietăţi, limita intravilanului se va stabili astfel încât să se asigure o parcelare corespunzătoare funcţiunilor propuse, indiferent de regimul cadastral/funcţional al terenurilor (teren agricol, păşuni, vii, livezi, păduri), în vederea unei dezvoltări economice echilibrate a acestora. (4) Baza topografică cu situaţia existentă se pune la dispoziţia autorităţilor locale cu titlu gratuit şi se avizează de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. În termen de 15 zile după aprobarea de către consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, un exemplar al documentaţiei de urbanism se înaintează Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informaţiilor în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară şi în geoportalul INSPIRE, şi un exemplar se transmite, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial naţional. (5) Toate restricţiile impuse prin documentaţiile de urbanism legal aprobate se fac publice de către autorităţile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituţiei."----------Art. 48^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 26 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.27. La articolul 49, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde şi detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate............................................................................ (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate teritorială de referinţă, zonă şi subzonă a acesteia."28. La articolul 49, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 49 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 28 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.29. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale şi a planurilor urbanistice menţionate la art. 54 alin. (2) aparţine exclusiv autorităţii publice locale. (2) Iniţiativa elaborării planurilor urbanistice, altele decât cele menţionate la alin. (1), aparţine autorităţii publice locale, precum şi persoanelor fizice şi/sau juridice interesate."----------Art. 50 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 29 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.30. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute în prezenta lege, se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat şi din venituri proprii ale persoanelor juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia, precum şi din alte surse legal constituite sau atrase."----------Alin. (1) al art. 51 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 30 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013."30^1. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice ori fizice din ţară sau din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare."----------Pct. 30^1 al art. I care modifică art. 52 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.31. Articolul 53 se abrogă.32. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Planurile urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate în integralitatea lor şi zone de protecţie a monumentelor, precum şi planurile urbanistice zonale şi de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public se finanţează din bugetul de stat ori din bugetele locale. (2) Planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), se finanţează de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate. (3) Planurile de urbanism zonale sau de detaliu, care modifică părţi din zone protejate, se pot finanţa de către persoane fizice sau juridice interesate."----------Pct. 32 al art. I care modifică art. 54 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.33. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) În cazul documentaţiilor de urbanism finanţate conform alin. (1), entitatea achizitoare poate organiza, în condiţiile legii, concurs de soluţii urbanistice, deschis specialiştilor din domeniu, finanţat din fondurile prevăzute la alin. (1).----------Alin. (2) al art. 55 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificat de pct. 33 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.34. La articolul 56, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins: (6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, care au avizele şi acordurile prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiştii care au elaborat documentaţiile, se promovează de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete la registratura primăriei.----------Alin. (6) al art. 56 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 34 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. (7) În termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de primar/preşedintele consiliului judeţean şi a raportului de specialitate elaborat de către arhitectul-şef, consiliul judeţean sau local are obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentaţia de amenajare a teritoriului sau urbanism.----------Alin. (7) al art. 56 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 34 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.35. După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 56^1 şi 56^2, cu următorul cuprins:"Art. 56^1. - Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.Art. 56^2. Abrogat.----------Art. 56^2 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 35 al art. I din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.35^1. La articolul 63 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) refuzul operatorilor economici sau al instituţiilor care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public de a pune la dispoziţia autorităţii publice informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2)."----------Pct. 35^1 al art. I care introduce lit. h) a alin. (2) al art. 63 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.35^2. La articolul 63^1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f) şi h)."----------Pct. 35^2 al art. I care modifică lit. d) a art. 63^1 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.36. La anexa nr. 1 "Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, competenţe de avizare şi de aprobare a acestora", după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1^1, cu următorul cuprins:*Font 8*┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││crt. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│"1^1.│Zonal regional │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │ Guvernul" ││ │ │ Administraţiei Publice │ ││ │ │● Ministerul Culturii │ ││ │ │● Ministerul Mediului şi Schimbărilor │ ││ │ │ Climatice │ ││ │ │● Agenţiile de dezvoltare regională │ │└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘----------Numărul curent 1^1 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 36 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.36^1. La anexa nr. 1, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8*┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││crt. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ "2. │Zonal │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │- Consiliile judeţene ││ │- Interjudeţean │ Administraţiei Publice │- Consiliile locale ││ │- Interorăşenesc sau │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│- Consiliul General al││ │intercomunal │ conform legii │ Municipiului ││ │- Frontalier │ │ Bucureşti " ││ │- Metropolitan, periurban al│ │ ││ │principalelor municipii şi │ │ ││ │oraşe │ │ │└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 36^1 al art. I care modifică numărul curent 2 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.37. La anexa nr. 1, numerele curente 2^1, 8, 8^1, 8^2, 9, 10, 12 şi 12^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 8*┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││crt. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│"2^1.│Zonal, pentru localităţi │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Guvernul ││ │care cuprind monumente isto-│ Administraţiei Publice │ ││ │rice înscrise în Lista │● Ministerul Culturii │ ││ │patrimoniului mondial │● Consiliul judeţean │ ││ │ │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤│...................................................................................................... │├─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤│ 8.│Oraşe şi comune ce includ │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │- Consiliul local al ││ │staţiuni balneare/turistice │ Administraţiei Publice │oraşului/comunei, după││ │declarate │● Consiliul judeţean │caz ││ │ │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 8^1.│Localităţi care cuprind │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Guvernul ││ │monumente istorice înscrise │ Administraţiei Publice │ ││ │în Lista patrimoniului │● Ministerul Culturii │ ││ │mondial │● Consiliul judeţean │ ││ │ │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 8^2.│Municipii, oraşe şi comune │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Consiliul local/Consi-││ │care cuprind monumente, │ Administraţiei Publice │liul General al ││ │ansambluri sau situri │● Ministerul Culturii prin direcţiile │Municipiului Bucureşti││ │înscrise în Lista │ judeţene │ ││ │monumentelor istorice │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 9.│Zona centrală a municipiului│● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Consiliul local/ ││ │în integralitatea sa │ Administraţiei Publice │Consiliul General al ││ │ │● Ministerul Culturii │Municipiului Bucureşti││ │ │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 10.│Părţi din zona centrală a │● Ministerul Culturii prin direcţiile │Consiliul local/ ││ │municipiului │ judeţene │Consiliul General al ││ │ │● Consiliul judeţean │Municipiului Bucureşti││ │ │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤│...................................................................................................... │├─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤│ 12.│Zone protejate ori asupra │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Consiliile locale/ ││ │cărora s-a instituit un tip │ Administraţiei Publice │Consiliul General al ││ │de restricţie, prin acte │● Ministerul Culturii prin direcţiile │Municipiului Bucureşti││ │normative sau documentaţii │ judeţene │ ││ │de urbanism, în │● Consiliul judeţean │ ││ │integralitatea lor │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│ ││ │ │ conform legii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│12^1.│Zone protejate care cuprind │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Guvernul " ││ │monumente istorice înscrise │ Administraţiei Publice │ ││ │în Lista patrimoniului │● Ministerul Culturii │ ││ │mondial │● Consiliul judeţean │ ││ │ │● Organisme centrale şi teritoriale │ ││ │ │ interesate │ │└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 37 al art. I care modifică numerele curente 2^1, 8, 8^1, 8^2, 9, 10, 12 şi 12^1 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.37^1. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12^1 bis, cu următorul cuprins:*Font 8*┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││crt. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│"12^1│Părţi din zone protejate ori│● Ministerul Culturii prin direcţiile │Consiliile locale/ ││ bis.│asupra cărora s-a instituit │ judeţene │Consiliul General al ││ │un tip de restricţie, prin │● Consiliul judeţean │Municipiului ││ │acte normative sau documen- │● Organisme centrale şi teritoriale abilitate│Bucureşti" ││ │taţii de urbanism, precum şi│ conform legii │ ││ │cele care depăşesc limita │ │ ││ │unei unităţi administrativ- │ │ ││ │teritoriale │ │ │└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 37^1 al art. I care introduce numărul curent 12^1 bis din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.37^2. La anexa nr. 1, numărul curent 12^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8*┌──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││ crt. │ │ │ │├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│"12^2.│Zone care cuprind monumente,│● Ministerul Culturii prin direcţiile │Consiliile locale/ ││ │ansambluri sau situri │ judeţene │Consiliul General al ││ │înscrise în Lista monumen- │● Consiliul judeţean │Municipiului ││ │telor istorice în │● Organisme centrale şi teritoriale │Bucureşti " ││ │integralitatea lor │ abilitate conform legii │ │└──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 37^2 al art. I care introduce numărul curent 12^2 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.38. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^2 se introduce numărul curent 12^3, cu următorul cuprins:┌──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de │ │ ││ crt. │ documentaţii │ Avizează │ Aprobă │├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│"12^3.│Zone turistice de interes │● Ministerul Dezvoltării Regionale şi │Consiliile locale/ ││ │naţional, respectiv zona │ Administraţiei Publice │Consiliul General al ││ │costieră, zone montane şi │● Ministerul Culturii │Municipiului ││ │alte categorii de teritorii │● Ministerul Mediului şi Schimbărilor │Bucureşti" ││ │stabilite prin acte norma- │ Climatice │ ││ │tive în vederea asigurării │● Consiliul judeţean │ ││ │condiţiilor de dezvoltare │● Consiliile locale │ ││ │durabilă şi de păstrare a │● Organisme centrale şi teritoriale │ ││ │identităţii locale │ abilitate conform legii │ │├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 12^5.│Abrogat │ │ │└──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 38 al art. I care introduce numărul curent 12^3, din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 42 şi 44 ale art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013. Numărul curent 12^5 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.38^1. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12^3 bis, cu următorul cuprins:*Font 8*┌──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││ crt. │ │ │ │├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│"12^3 │Părţi din zone turistice de │● Ministerul Culturii │Consiliile locale/ ││ bis. │interes naţional, respectiv │● Ministerul Mediului şi Schimbărilor │Consiliul General al ││ │zona costieră, zone montane │ Climatice │Municipiului ││ │şi alte categorii de teri- │● Consiliul judeţean │Bucureşti" ││ │torii stabilite prin acte │● Consiliile locale │ ││ │normative în vederea asigu- │● Organisme centrale şi teritoriale │ ││ │rării condiţiilor de │ abilitate conform legii │ ││ │dezvoltare durabilă şi de │ │ ││ │păstrare a identităţii │ │ ││ │locale │ │ │└──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 38^1 al art. I care introduce numărul curent 12^3bis din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.38^2. La anexa nr. 1, numărul curent 12^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8*┌──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││ crt. │ │ │ │├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│"12^4.│Zone situate în extravilanul│● Ministerul Culturii │Consiliile locale/ ││ │municipiilor, oraşelor şi │● Consiliul judeţean │Consiliul General al ││ │comunelor │● Organisme centrale şi teritoriale │Municipiului ││ │ │ abilitate conform legii │Bucureşti " │└──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 38^2 al art. I care modifică numărul curent 12^4 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.39. La anexa nr. 1, numerele curente 13 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 8*┌──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Nr. │ Categorii de documentaţii │ Avizează │ Aprobă ││ crt. │ │ │ │├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ "13.│- Imobile clasate în Lista │● Ministerul Culturii │Consiliile locale/ ││ │monumentelor istorice şi │● Organisme centrale şi teritoriale │Consiliul General al ││ │cele care se amplasează în │ abilitate conform legii │Municipiului Bucureşti││ │zone protejate │ │ ││ │- Imobile clasate în Lista │ │ ││ │monumentelor istorice şi │ │ ││ │cele care se amplasează în │ │ ││ │zone protejate, pentru │ │ ││ │municipiul Bucureşti │ │ │├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 14.│Alte imobile │● Organisme centrale şi teritoriale │Consiliile locale " ││ │ │ abilitate conform legii │ │└──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘----------Pct. 39 al art. I care modifică numerele curente 13 şi 14 din anexa 1 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.40. La anexa nr. 2 "Definirea termenilor utilizaţi în lege", după expresia "Parcelare" se introduce o nouă expresie, expresia "Peisaj", cu următoarea definiţie:"Peisaj - desemnează o parte de teritoriu, perceput ca atare de către populaţie, cu valoare remarcabilă prin caracterul său de unicitate şi coerenţă, rezultat al acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani, cuprinzând zone naturale sau/şi construite având valoare particulară în materie de arhitectură şi patrimoniu ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire, de activitate sau ale tradiţiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale."40^1. La anexa nr. 2, după expresia "Peisaj" se introduce o nouă expresie, expresia "Plan de mobilitate urbană", cu următoarea definiţie:"Plan de mobilitate urbană - instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor."----------Pct. 40^1 al art. I care introduce expresia "Plan de mobilitate urbană" la anexa 2 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.41. La anexa nr. 2, expresia "Zonă protejată" şi definiţia acesteia, aflate după expresia "Zonă de risc natural", precum şi expresia "Zona funcţională de interes" se abrogă.42. La anexa nr. 2, expresia "Zonă de protecţie" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Zonă de protecţie - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituţi de utilitate publică şi de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. Zonele de protecţie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin documentaţii de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate."43. La anexa nr. 2, expresia "Zonă protejată", aflată după expresia "Zonă funcţională de interes", se modifică şi va avea următorul cuprins:"Zonă protejată - zonă naturală ori construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe, înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantaţii şi este stabilit prin documentaţii de urbanism specifice aprobate."----------Expresia "Zonă protejată" din anexa 2 la LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, modificată de pct. 43 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.44. La anexa nr. 2, expresia "Unitate teritorială de referinţă (UTR)" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar."  +  Articolul II (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism elaborate înainte de 1 februarie 2012 şi neaprobate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor face în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a documentaţiilor întocmite şi a avizelor obţinute. Actualizarea avizelor expirate se va face fără achitarea de taxe sau tarife de analiză, în termen de maximum 15 zile de la depunerea solicitărilor. În cazul neemiterii unui aviz sau răspuns în termenul de 15 zile de la depunerea solicitării, avizul respectiv se consideră aprobat tacit. (2) Modificările ce se aduc planurilor de urbanism după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate de la aplicabilitatea prevederilor art. 68 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare."----------Art. II a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul IIIAbrogat.----------Art. III a fost abrogat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul IVAbrogat.----------Art. IV a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VMenţinerea în funcţie a arhitecţilor-şefi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36^1 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este condiţionată de absolvirea de către aceştia a masteratelor sau studiilor postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, pentru categoriile prevăzute la art. 36^1 lit. a)-c) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cursurilor de formare profesională continuă de specialitate organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, pentru categoriile prevăzute la art. 36^1 lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. V a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VIAbrogat.----------Art. VI a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VI^1În termen de 6 luni de la data aprobării prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice vor armoniza regulamentele privind informarea şi consultarea publicului asupra planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin ordin comun, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Art. VI^1 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VIIPentru municipiile de rang 0 şi 1, elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/ metropolitană este obligatorie în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar pentru cele de rang 2 şi 3 este opţională.----------Art. VII a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.  +  Articolul VIIIDispoziţiile art. I pct. 35, referitoare la art. 56^1 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 februarie 2011.Nr. 7.--------