HOTĂRÂRE nr. 294 din 29 aprilie 2015privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015  (la 05-07-2022, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 836 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 05 iulie 2022 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile referitoare la înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, precum și alte măsuri aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Program național, multianual, gestionat în condițiile legii de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională. (la 05-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 836 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 05 iulie 2022 ) (2) Programul național poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Scopul Programului național constă în înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege. (la 19-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 ) (2) Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor și a altor deținători, identificarea imobilelor, a titularilor drepturilor reale și a posesorilor acestora, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale, afișarea publică, în condițiile Legii, a documentelor cadastrale, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce privește contestarea calității de posesor, actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare, emiterea și plata certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termenele și condițiile prevăzute de art. 9 alin. (7)-(9) din Lege. (la 19-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 ) (3) Finanțarea Programului național se asigură din sursele financiare prevăzute de art. 9 alin. (3) din Lege. (la 19-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 ) (4) Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acțiunilor din Programul național, sunt proprietarii, posesorii ori alți deținători ai imobilelor, identificați potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) din lege.  +  Articolul 3(1) Agenția Națională este beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară și beneficiază de cofinanțare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Principalele activități care se realizează potrivit Legii, precum și sumele estimate din venituri proprii ale Agenției Naționale și cele estimate în total la nivelul proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România», din Programul operațional Regional 2014-2020, necesare pentru realizarea Programului național, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (la 05-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 836 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 05 iulie 2022 ) (la 19-06-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 4(1) Detalierea fondurilor alocate desfășurării activităților specifice înregistrării sistematice se aprobă de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul alocat Programului național, aprobat în condițiile legii.(2) Pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale, realizate prin oricare dintre modalitățile prevăzute de Lege, Consiliul de administrație al Agenției Naționale aprobă alocarea anuală a sumelor necesare finanțării, până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraș și sectoarele municipiului București, în condițiile legii.(3) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes național, Agenția Națională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanțare din venituri proprii, în condițiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoștință publică, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Lege. (4) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, potrivit legii. (la 05-07-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 836 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 05 iulie 2022 )  +  Articolul 5(1) Nominalizarea unităților administrativ-teritoriale din mediul rural ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții se realizează, conform Programului operațional regional 2014-2020, prin aplicarea unor criterii de prioritizare, de către o comisie interministerială ce se constituie în condițiile legii și ai cărei membri se desemnează prin decizie a prim-ministrului. (2) Membrii comisiei interministeriale sunt reprezentanți, la nivel de decizie, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, propuși prin ordin al ministrului, respectiv al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. (3) Comisia interministerială își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare elaborat de Agenția Națională și aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. Președintele comisiei este ales dintre membrii prevăzuți la alin. (2). Secretariatul comisiei interministeriale este asigurat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La lucrările comisiei este invitat, cu rol de observator, câte un reprezentant al Direcției Generale de Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Agenției Naționale pentru Romi, Asociației Comunelor din România și Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.(3^1) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, este prevăzut în anexa nr. 2. (la 01-11-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 788 din 26 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 ) (4) Comisia interministerială stabilește lista unităților administrativ-teritoriale ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, pentru o suprafață totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operațional regional 2014-2020. (5) Principalele criterii de prioritizare utilizate de comisia constituită potrivit alin. (1) și (2), ce pot fi completate de către aceasta pe parcursul derulării lucrărilor comisiei, în conformitate cu reglementările în vigoare, constau în următoarele: a) unități administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016; b) unități administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii; c) unități administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul va avea în vedere zone cu comunități rome, precum și zonele defavorizate.(6) În cadrul listei prevăzute la alin. (4) vor fi individualizate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul fiecărui județ ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, în condițiile legii. (7) Unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost inițiate procedurile pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, indiferent de modalitatea de realizare a acestora, ce fac parte din Programul național prevăzut la art. 9 alin. (23) din Lege, și care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (5), pot fi incluse în lista prevăzută la alin. (6), pentru a beneficia de finanțarea acestor lucrări din fonduri europene structurale și de investiții, potrivit legii. (8) În baza listei prevăzute la alin. (4), Agenția Națională, în calitate de beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - «Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară», în colaborare cu unitățile subordonate, efectuează procedurile necesare inițierii lucrărilor de înregistrare sistematică, în conformitate cu legislația în vigoare. (la 19-06-2017, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 6(1) În vederea realizării Programului național, în cadrul Agenției Naționale și instituțiilor subordonate se organizează compartimente funcționale de înregistrare sistematică a proprietăților imobiliare, ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, conform reglementărilor în vigoare.(2) Pentru implementarea Programului național, în cadrul Agenției Naționale și instituțiilor sale subordonate se înființează un număr de maximum 600 de posturi pe perioadă determinată, pe durata Programului național, cu finanțare din venituri proprii, distinct față de numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare.(3) Posturile prevăzute la alin. (2) sunt remunerate la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din cadrul Agenției Naționale sau al instituțiilor subordonate, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 7(1) Pentru realizarea Programului național, Agenția Națională poate utiliza mijloacele de transport proprii și pe cele ale instituțiilor sale subordonate.(2) Cheltuielile cu carburantul pentru mijloacele de transport utilizate în acest scop se suportă din venituri proprii și sunt evidențiate distinct față de cele subvenționate de la bugetul de stat.(3) Finanțarea cheltuielilor de personal prevăzute la art. 6 alin. (2) și a cheltuielilor cu carburantul pentru mijloacele de transport ce decurg din activitățile necesare implementării înregistrării sistematice se face din veniturile proprii ale Agenției Naționale, incluse în bugetul acesteia, potrivit legii. (la 19-06-2017, Articolul 7 a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară pentru mediul urban" ca proiect de infrastructură și desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine ca unitate de achiziții centralizată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Directorul general al
  Agenției Naționale de Cadastru
  și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 29 aprilie 2015.Nr. 294.  +  Anexa nr. 1
  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI,
  precum și sumele estimate din veniturile proprii ale Agenției Naționale pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară
  Principalele activități și acțiuniSumele estimate pentru realizarea activităților Programului național de cadastru și carte funciară- mii lei -
  1. ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ A IMOBILELORși alte operațiuni care privesc realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare2.331.853
  2. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ȘI FOTOGRAMMETRIEa) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități administrativ-teritoriale din mediul urbanb) Mentenanța și dezvoltarea Sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS)96.620
  3. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI, care includ: realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel local și național (plan de comunicare, manual de identitate vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie media-tv, radio, campanie online, elaborare și distribuire de materiale de informare)22.323
  4. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE206.318
  5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICEa) Conversia în format digital a cărților funciare analogiceb) Conversia în format digital a planurilor de amplasament și delimitare analogice345.509
  6. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI DE STOCARE33.868
  7. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONALa) Plata certificatelor de moștenitor emise de notarul public conform dispozițiilor art. 9 alin. (7)-(9) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Organizare, traineri și logistică pentru realizarea de seminare cu reprezentanții autorităților locale, ai prestatorilor, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Agenției Naționale, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;c) Dotări specifice implementării Programului național de cadastru și carte funciară, inclusiv servicii de comunicații necesare Agenției Naționale și instituțiilor subordonate și orice alte activități necesare, potrivit legii.1.014.394
  TOTAL:4.050.885
  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI, precum și sumele estimate în total la nivelul proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România“, din axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară
  Înregistrarea sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale incluse în lista prevăzută la art. 5 alin. (4) din hotărâre și activități complementare1.439.393
  (la 05-07-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 836 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 05 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ,
  pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care
  se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor,
  finanțate din fonduri europene structurale și de investiții
   +  Articolul 1Comisia interministerială pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, denumită în continuare Comisia, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din hotărâre, inclusiv ale axei prioritare 11 din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, precum și cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 2Comisia este compusă din 11 membri, respectiv 4 reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 2 reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și 3 reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, desemnați prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 3Atribuțiile principale ale Comisiei, pe care le îndeplinește în conformitate cu reglementările în vigoare, sunt:a) stabilirea procedurii de aplicare a principalelor criterii de prioritizare și implementarea acesteia; b) stabilirea și aplicarea criteriilor suplimentare sau complementare pentru selectarea unităților administrativ-teritoriale, rezultate din identificarea obiectivelor și priorităților de intervenție prevăzute în cadrul altor proiecte de interes național;c) stabilirea listei de nominalizare a unităților administrativ-teritoriale din mediul rural, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, în cadrul axei prioritare 11 a Programului operațional regional 2014-2020;d) orice alte atribuții specifice activității.  +  Articolul 4(1) Comisia nominalizează lista unităților administrativ-teritoriale eligibile, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, cu informarea Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Lista prevăzută la art. 3 lit. c) este aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al ministrului transporturilor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei membrii acesteia primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 10% din salariul de bază al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(4) La lucrările Comisiei pot participa observatorii prevăzuți la art. 5 alin. (3) din hotărâre, în baza invitației scrise, transmisă de Comisie, prin orice mijloace care asigură confirmarea de primire, după prima ședință a acesteia.  +  Articolul 5(1) Comisia se întrunește în maximum 10 ședințe, pe parcursul unei singure luni calendaristice, la solicitarea președintelui sau a cel puțin 3 dintre membrii acesteia. Lucrările Comisiei se desfășoară la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Participarea la ședințele Comisiei este obligatorie pentru toți membrii săi, aceștia putând lipsi doar în situații bine justificate.(3) Ședințele Comisiei se pot desfășura doar în prezența a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor.(4) Lucrările Comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii acesteia. Președintele se alege la prima ședință a Comisiei cu votul a jumătate plus unu dintre membrii săi. (5) În lipsa președintelui, ședința este prezidată de un alt membru al Comisiei, desemnat de către membrii prezenți. (6) Convocarea membrilor la ședințele Comisiei se face prin grija Secretariatului acesteia, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru ședință, prin e-mail sau, după caz, prin orice alt mijloc care asigură confirmarea de primire, transmisă fiecărui membru. Odată cu transmiterea convocării sunt puse la dispoziția membrilor Comisiei și materialele înscrise pe ordinea de zi.(7) Dezbaterile din cadrul Comisiei se consemnează într-un proces-verbal, încheiat la finalul fiecărei ședințe, semnat de toți membrii prezenți.  +  Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, desemnați prin ordin al directorului general.(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Secretariatului Comisiei, persoanele desemnate primesc o indemnizație de ședință în cuantum de 5% din salariul de bază al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(3) Atribuțiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele: a) asigură redactarea, înregistrarea și comunicarea documentelor rezultate din activitatea Comisiei, inclusiv a invitațiilor către reprezentanții instituțiilor care dețin calitatea de observator; b) asigură convocarea membrilor pentru ședințe, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (6); c) înregistrează materialele primite de la ministerele sau instituțiile care dețin date referitoare la criteriile de prioritizare, prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre; d) asigură redactarea și înregistrarea proceselor-verbale de ședință; e) arhivează toate documentele rezultate din activitatea comisiei;f) îndeplinește orice altă atribuție legată de buna desfășurare a lucrărilor Comisiei.  +  Articolul 7(1) Procesele-verbale de ședință se înregistrează într-un registru special, numerotat și sigilat. Registrul se păstrează de către Secretariatul Comisiei, care răspunde de integritatea acestuia. (2) Procesul-verbal cuprinde mențiuni privind locul și data desfășurării ședinței, prezența membrilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. (3) La încheierea dezbaterilor fiecărei ședințe, membrii Comisiei și secretarii semnează procesul-verbal de ședință, după verificarea exactității celor consemnate. Eventualele inadvertențe constatate în cuprinsul procesului-verbal vor fi menționate la finalul acestuia, sub semnătura persoanei care le semnalează. (4) După finalizarea activității în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), Comisia adoptă o hotărâre care cuprinde lista de nominalizare a unităților administrativ-teritoriale, în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor ce vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, pentru o suprafață totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operațional regional 2014-2020, care va sta la baza emiterii ordinului comun prevăzut la art. 4 alin. (2), cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 8Sumele necesare pentru plata indemnizațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (2), precum și sumele necesare desfășurării activității Comisiei se asigură din bugetul de venituri proprii al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit legii. (la 01-11-2017, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 788 din 26 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 2017 )
  -------