LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*)privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 26 ianuarie 1999    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 250 din 30 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 66 din 3 iulie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85 din 23 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 246 din 21 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998).  +  Articolul 1 (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni, denumita prescurtat C.E.C., persoana juridică română de drept privat, se reorganizează în societate bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. (2) Sediul central al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13. (3) Durata de funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este nelimitată. (4) Capitalul social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este de 220.000 milioane lei. Modificarea capitalului social se face potrivit legii. (5) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate înfiinţa, ca unităţi subordonate, sucursale şi agenţii proprii sau mandatare, fără personalitate juridică, în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 2 (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni efectuează, în limita autorizaţiei acordate de Banca Naţionala a României, următoarele activităţi: a) atrage, păstrează şi fructifica economiile băneşti ale populaţiei, disponibilităţile băneşti ale persoanelor juridice, deschide conturi, efectuează plati, schimb valutar şi primeşte sume spre consemnare; b) acorda credite persoanelor fizice pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuinţelor proprietate personală şi pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată; c) acorda credite agenţilor economici mici şi mijlocii.Creditele se acordă pe bază de garanţii într-un volum total ce nu poate depăşi 20% din activele Casei de Economii şi Consemnaţiuni, cu condiţia ca sursele de creditare sa nu provină din depunerile la vedere ale populaţiei; d) acorda credite statului şi administraţiei publice centrale şi locale; e) efectuează investiţii în valori mobiliare emise de administraţia publică centrala şi locală; f) efectuează plasamente pe piaţa interbancara; g) negociaza participatii de capital la societăţi comerciale şi/sau financiare, stabilite de Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni. Volumul total al participatiilor nu poate depăşi nivelul fondurilor proprii ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate acorda împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii şi alte categorii de împrumuturi, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, precum şi din alte surse care vor fi evidentiate în mod distinct.  +  Articolul 3Cerinţele impuse de dezvoltarea unei politici prudentiale specifice cu privire la garantarea împrumuturilor acordate populaţiei, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a altor împrumuturi se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, în conformitate cu reglementările prudentiale cuprinse în legea bancară şi în normele Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acestei legi.  +  Articolul 4 (1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pe instrumente de economisire, precum şi dobânzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora. Drepturile de creanta asupra sumelor depuse, dobânzilor şi câştigurilor sunt imprescriptibile. (2) Pentru operaţiunile efectuate Casa de Economii şi Consemnaţiuni percepe taxe sau comisioane, în condiţiile stabilite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 5În activitatea sa Casa de Economii şi Consemnaţiuni se supune reglementărilor cuprinse în legea bancară, precum şi celor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi este subiect al supravegherii prudentiale a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 6 (1) Operaţiunile efectuate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, numele depunatorilor şi al titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale. (2) Date informative privind numele titularilor, depunatorilor, sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se dau numai titularilor sau reprezentanţilor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti. (3) Măsurile de indisponibilizare şi de executare a sumelor depuse se vor lua în condiţiile legii.  +  Articolul 7Contractele de credit încheiate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în calitate de creditor, sunt titluri executorii.  +  Articolul 8Sunt scutite de impozite, taxe de timbru şi orice alte taxe: a) depunerile de economii, precum şi dobânzile şi câştigurile acordate populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni; b) sumele reprezentând depunerile trecute pe numele moştenitorilor; c) acţiunile judiciare sau arbitrale, precum şi orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 9Denumirile "Casa de Economii şi Consemnaţiuni", "C.E.C.", "libret de economii" şi "obligaţiuni C.E.C. cu câştiguri" se folosesc exclusiv de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 10 (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni este condusă de un consiliu de administraţie, format din 11 membri numiţi pe o perioadă de 4 ani. (2) Conducerea executivă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este asigurata de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, numiţi de primul-ministru, în condiţiile prevăzute de legislaţia bancară. (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii fac parte de drept din consiliul de administraţie. Ceilalţi 7 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor. (4) Preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.  +  Articolul 11Modul de organizare şi de funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni se stabileşte prin statutul propriu, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de Guvern**).  +  Articolul 12Decretul nr. 371 din 16 august 1958 privind organizarea şi funcţionarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.------------------------ Notă **) Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 888 din 1 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, şi a fost modificat prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.--------------