ORDIN nr. 208 din 9 aprilie 2015(*actualizat*)privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea(actualizat până la data de 30 mai 2016*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • ----------Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 154 din 9 aprilie 2015 şi al Direcţiei medic şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM 1.258 din 9 aprilie 2015,în temeiul dispoziţiilor:- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulile de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, şi se aplică pentru cazurile externate, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna aprilie 2015, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 mai 2015.----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 243 din 29 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna decembrie 2015, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 ianuarie 2016.----------Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.457 din 7 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015. (2) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna respectivă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna aprilie 2015, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 mai 2015.----------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 243 din 29 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015.(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna decembrie 2015, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 ianuarie 2016.----------Alin. (2^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.457 din 7 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015. (3) Trimestrial, în perioada 14-18 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum şi cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie 2015, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum şi cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie 2015. Cazurile/Serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum şi cele neraportate până la sfârşitul anului pot fi raportate în perioada 14-18 ianuarie a anului următor. Raportările se vor realiza conform prevederilor legale în vigoare. (4) Lunar, până la data de 7, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii precedente, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 8 mai 2015, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii aprilie 2015, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.----------Alin. (4^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 243 din 29 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015.(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 8 decembrie 2015, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/ informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii noiembrie 2015, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.----------Alin. (4^2) al art. 2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.024 din 4 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 noiembrie 2015.(4^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 8 ianuarie 2016, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii decembrie 2015, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.----------Alin. (4^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.457 din 7 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015.(4^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 8 iunie 2016, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii mai 2016, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.----------Alin. (4^4) al art. 2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 258 din 12 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016. (5) Trimestrial, până la data de 21 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 16 decembrie 2015, respectiv până la data de 21 ianuarie 2016, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. (6) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDSB va transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate datele/informaţiile cu detalierea cauzelor de neconfirmare pentru fiecare caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea este prevăzută în anexa nr. 3. (7) Pentru decontarea activităţii lunare, spitalele vor utiliza, după caz, desfăşurătoarele prevăzute în ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special. (8) Pentru decontarea activităţii trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, desfăşurătoarele prevăzute în ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special.  +  Articolul 3Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi care au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în condiţiile art. 92 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se va întocmi şi se va raporta doar fişa de spitalizare de zi.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi SNSPMPDSB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică pentru toate cazurile care au data externării, data închiderii fişei, respectiv pentru toate serviciile furnizate în regim de spitalizare de zi, începând cu luna aprilie 2015.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2014, cu completările ulterioare.

    p. Preşedintele Casei Naţionale de

    Asigurări de Sănătate,

    Leana Stoea
    Bucureşti, 9 aprilie 2015.Nr. 208.  +  Anexa 1REGULI 09/04/2015  +  Anexa 2REGULI 09/04/2015  +  Anexa 3METODOLOGIE 09/04/2015