ORDIN nr. 82 din 3 septembrie 2014 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică(actualizat la data de 17 aprilie 2015*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (1), ale art. 23 alin. (1), art. 36 alin. (7) lit. d) şi g), precum şi ale art. 43 alin. (1) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. elaborează procedurile operaţionale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin şi le înaintează Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare.  +  Articolul 4Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 11 noiembrie 2014.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alin. (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) preţul ofertelor pe piaţa de echilibrare pentru un interval orar trebuie să fie mai mic sau egal cu suma dintre PIP al PZU pentru zona de ofertare naţională pentru acelaşi interval orar şi valoarea de 450 lei/MWh; în intervalele orare în care PIP are valoare negativă, pentru determinarea limitei de mai sus, acesta se consideră zero;"2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Dacă OTS nu a dispus livrarea creşterii de putere într-un interval de dispecerizare, decât eventual pentru managementul congestiilor, preţul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona naţională de ofertare în intervalul de tranzacţionare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare naţională are valoare negativă, preţul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero.(5^2) Dacă OTS nu a dispus livrarea reducerii de putere într-un interval de dispecerizare, decât eventual pentru managementul congestiilor, preţul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona naţională de ofertare în intervalul de tranzacţionare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare naţională are valoare negativă, preţul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero."  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) dispoziţiile cap. 5, dispoziţiile cap. 13, dispoziţiile art. 14.6.6.4 şi art. 14.6.6.6 şi dispoziţiile cap. 14.10, precum şi toate dispoziţiile cap. 14 referitoare la decontarea şi garanţiile pe piaţa pentru ziua următoare, din anexa*) la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004; Notă

  ──────────

  *) Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2011 privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzacţionare anterioară zilei de livrare, pe Piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011.
  Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 3 septembrie 2014.Nr. 82.  +  AnexăREGULAMENT 03/09/2014