METODOLOGIE din 18 aprilie 2011 pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2011  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 323 din 18 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2011.
   +  Articolul 1În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, spitalele sunt obligate să solicite, în scris, direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea clasificarea în funcție de competență, în condițiile prezentei metodologii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 2(1) Cererea prevăzută la art. 1 este însoțită de fișa de autoevaluare întocmită de unitatea sanitară solicitantă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.(2) Pentru spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cererea prevăzută la art. 1, precum și fișa de autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorității ierarhic superioare.  +  Articolul 3Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare prevăzută la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4Ca urmare a analizei fișei de autoevaluare, direcția de sănătate publică județeană din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv a municipiului București, supune aprobării ministrului sănătății categoria în care spitalul este clasificat în funcție de competență, în condițiile prezentei metodologii, în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii.  +  Articolul 5În cazuri excepționale, motivate obiectiv, ministrul sănătății poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2015, pentru un spital care îndeplinește doar parțial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiția prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilități și termene de implementare precis specificate. (la 15-04-2015, Art. 5 din metodologie a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 441 din 7 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015. )  +  Articolul 6Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia adresate direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea, în condițiile prevăzute la art. 2 și 3.  +  Articolul 7Dacă spitalul îndeplinește criteriile minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie solicitată, direcția de sănătate publică avizează favorabil solicitarea acestuia, pe care o supune aprobării ministrului sănătății.  +  Articolul 8Managerii spitalelor au obligația să anunțe direcția de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza clasificării în condițiile prezentei metodologii, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, și să solicite schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 6 și 7.  +  Articolul 9Managerii spitalelor clasificate într-o categorie cu plan de conformare aprobat au obligația de a raporta trimestrial direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială în care își desfășoară activitatea gradul de îndeplinire a planului de conformare asumat. (la 04-01-2012, Art. 9 a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. )  +  Anexa nr. 1la metodologie- model -
  Domnule director,
  Subsemnatul, ......................., manager al spitalului ......................., cu sediul în ..................., str. ..................... nr. ....., telefon: fix/mobil.............., fax ................ e-mail ................., solicit clasificarea în funcție de competență a spitalului pe care îl reprezint în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență.Anexez la prezenta cerere fișa de autoevaluare a spitalului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în fișa de autoevaluare anexată la prezenta cerere.Mă oblig să anunț direcția de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre condițiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, și să solicit schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor legale în vigoare.Data ....... Semnătura .......Domnului director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului ..../a Municipiului București ..............
   +  Anexa nr. 2la metodologie- model -
  FIȘA DE AUTOEVALUARE
  nr. ............/...............
  Spitalul ....................Localitatea .............../județul ................
  Criteriul (conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență)Criteriul minim obligatoriuÎndeplinit/Neîndeplinit
  a) structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legiia) anestezie și terapie intensivă;b) boli infecțioase;c) cardiologie;d) dermatovenerologie;e) diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;f) endocrinologie; g) gastroenterologie;h) hematologie;i) medicină de urgențăj) medicină internă;k) nefrologie;l) neonatologie;m) neurologie;n) oncologie medicală;o) pediatrie;p) pneumologie;q) psihiatrie;r) recuperare, medicină fizică și balneologie;s) reumatologie;t) chirurgie cardiovasculară;u) chirurgie generală;v) chirurgie orală și maxilo-facială;w) chirurgie pediatrică;x) chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;y) chirurgie toracică;z) chirurgie vasculară;aa) neurochirurgie;bb) obstetrică-ginecologie (Se va menționa nivelul structurii, organizate în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății și familiei privind criteriile de ierarhizare a secțiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie, cu modificările și completările ulterioare.);cc) oftalmologie;dd) ortopedie și traumatologie;ee) otorinolaringologie;ff) urologie;gg) anatomie patologică;hh) medicină de laborator;ii) radiologie - imagistică medicală;jj) serviciul/compartimentul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale.Se vor menționa DA/NU și tipul de structură (secție, laborator, serviciu de diagnostic și tratament, compartiment, structură care acordă servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi și servicii paraclinice) în dreptul fiecărei structuri, după caz.
  b) tipul serviciilor medicale furnizateconform prevederilor anexei nr. 2 la ordinSe vor menționa punctual specialitățile în care spitalul furnizează servicii medicale spitalicești (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) și/sau ambulatorii, după caz, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  c) personalul de specialitate medico- sanitar încadrat la nivelul spitaluluiconform prevederilor anexei nr. 2 la ordinDA/NU
  d) continuitatea asistenței medicaleconform prevederilor anexei nr. 2 la ordinDA/NU
  e) dotarea cu echipamente și aparatură medicalăconform prevederilor anexei nr. 2 la ordinSe vor menționa punctual tipurile de echipamente și aparatura medicală prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  f) activitate de îndrumare și coordonare metodologică pe domeniile lor de activitateconform prevederilor anexei nr. 2 la ordinDA/NU
  g) activitate de învățământ și cercetare științifico-medicală, precum și de educație medicală continuăconform prevederilor anexei nr. 2 la ordinDA/NU
  h) proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe>= 40% >= 20% >= 5%Se va menționa DA/NU în dreptul valorii corespunzătoare, după caz.
  i) proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară≤ 0,5% ≤ 0,6% ≤ 1% ≤ 1,5% ≤ 5%Se va menționa DA/NU în dreptul valorii corespunzătoare, după caz.
  j) proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare≤ 0,02% ≤ 0,03% ≤ 0,06% ≤ 0,1% ≤ 0,5%Se va menționa DA/NU în dreptul valorii corespunzătoare, după caz.
  Răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în prezenta fișă de evaluare.
  Manager,
  .....................
  (numele în clar, semnătura și ștampila unității sanitare)
  ----------