ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 iulie 2014(*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor(actualizată la data de 18 aprilie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) active funcţionale înseamnă totalitatea resurselor economice care constau în active fixe, circulante, de trezorerie, know-how etc., inclusiv a drepturilor şi obligaţiilor născute în legătură cu acestea, precum şi resursele umane, apreciate pe baze rezonabile ca fiind exploatabile în procese economice prezente şi viitoare;"----------Noul punct al art. unic ce introduce lit. d^1) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997, a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 75 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015.1. La articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) cumpărător de acţiuni şi de active înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup, cu sau fără personalitate juridică, de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, care formulează o ofertă comună de cumpărare. Cumpărător al acţiunilor nu poate fi o persoană juridică română de drept public;"2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Societăţile/Regiile autonome la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi filialele acestora pot transfera prin negociere directă active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau filialelor acestora, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 24^1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997, introdus de pct. 2 al art. unic din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 75 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015. a) să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora; b) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificări, măsuri şi/sau propuneri referitoare la eficientizarea, îmbunătăţirea cadrului economic şi/sau social la nivel local sau naţional. Analiza tehnico-economică se concretizează printr-un raport întocmit de proprietarul activelor, în urma solicitării transmise de potenţialul cumpărător; c) transferul să fie efectuat cu titlu oneros, preţul fiind determinat în baza unui raport de evaluare întocmit în condiţiile legii de un evaluator autorizat. În toate cazurile preţul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport; d) transferul să fie efectuat cu respectarea normelor naţionale şi comunitare în materie de concurenţă şi ajutor de stat; e) să fie exprimat acordul expres al creditorilor, în cazul în care activele transferate sunt grevate de sarcini. (2) Transferul activelor se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie, după caz."2^1. După articolul 24^1 se introduce un nou articol, articolul 24^2, cu următorul cuprins:"Art. 24^2. - (1) Instituţiile publice implicate şi societăţile/regiile autonome cu capital majoritar sau integral de stat pot prelua active şi active funcţionale de la alte societăţi/regii autonome în scopul valorificării acestora prin includerea lor în circuite economice viabile şi/sau în societăţi/regii autonome înfiinţate potrivit legii. (2) Preluarea va avea ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau reorganizarea operatorului economic de la care se preiau activele funcţionale."----------Pct. 2^1 al art. unic din prezentul act normativ, care introduce art. 24^2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997, a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 75 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015.3. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Instituţiile publice nu au dreptul să participe la cumpărări de acţiuni, sub sancţiunea nulităţii contractelor de vânzare."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin Niţăp. Ministrul delegat pentru energie,Borbely Karoly,secretar de statViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul pentrusocietatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 14.-----