ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)privind introducerea sistemelor moderne de plată(actualizată până la data de 12 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată şi care îşi desfăşoară activitatea în municipii şi oraşe pot accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit. (2) În anul 2003, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică experimental de către instituţiile publice şi agenţii economici prevăzuţi la alin. (1). (3) Începând cu data de 1 iulie 2003, persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi realizează anual o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit, şi cardurile de credit.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel: a) instituţie acceptantă - instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care oferă comercianţilor acceptanţi servicii de acceptare la plată a cardurilor şi/sau a instrumentelor de plată de tip monedă electronică, în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta şi comerciantul acceptant, precum şi servicii de eliberare de numerar la ghişeele sale şi în reţeaua proprie de terminale ale deţinătorilor. În cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cardului, instituţia acceptantă poate fi şi emitentul instrumentului de plată; b) instituţie emitentă - instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care emite şi pune la dispoziţie deţinătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta; c) card comercial - cardul de plată emis unor operatori economici, unor entităţi din sectorul public sau unor persoane fizice care desfăşoară o activitate independentă de natură economică, a cărui utilizare este limitată la cheltuielile legate de activitatea desfăşurată; d) comision interbancar - comisionul plătit în mod direct sau indirect, pentru fiecare operaţiune, între prestatorul de servicii de plată al plătitorului şi cel al beneficiarului care participă la operaţiunea de plată cu cardul sau pe bază de card; e) comision de servicii percepute comercianţilor - comisionul plătit acceptantului de către beneficiarul plăţii, pentru fiecare operaţiune, cuprinzând comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată şi procesare şi marja acceptantului; f) beneficiar al plăţii - destinatarul preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operaţiuni de plată; g) sistem tripartit de plată cu cardul - sistemul de plată prin carduri în care funcţiile de emitere şi acceptare sunt integrate într-o singură instituţie financiară, care este şi proprietarul sistemului. Atunci când un sistem tripartit de plată cu cardul autorizează alţi prestatori de servicii de plată să emită şi/sau să accepte carduri de plată, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plată cu cardul şi se va supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 2 (1) Dotarea cu terminale de plată a agenţilor economici, a instituţiilor publice şi a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza contractelor încheiate în acest scop, potrivit prevederilor legale.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. (2) Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plata, având posibilitatea de a-şi alege banca acceptantă.(2^1) În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), alegerea băncii se va efectua în urma unei proceduri de achiziţie publică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002.---------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. (3) Cheltuielile cu achiziţionarea şi instalarea terminalelor de plata vor fi suportate de către băncile acceptante. (4) Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) şi (2^1).--------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII, Secţiunea a 5-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003. (5) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii şi a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăţilor prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi a realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.--------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII, Secţiunea a 5-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003. (6) Instituţiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea şi operarea terminalelor de plată.--------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII, Secţiunea a 5-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 2^1Instituţiile emitente nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 2^2Acordurile dintre instituţiile acceptante şi beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată şi procesare, marja acceptantului, precum şi a comisioanelor suplimentare aplicate în funcţie de marca şi categoria respectivelor carduri de plată.----------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 2^3 (1) Prevederile art. 2^1 şi 2^2 se aplică instituţiilor emitente şi instituţiilor acceptante din România. (2) Prevederile art. 2^1 şi 2^2 nu se aplică operaţiunilor cu carduri comerciale, retragerilor de numerar de la bancomate şi operaţiunilor cu carduri emise de sisteme tripartite de plată cu cardul.----------Art. 2^3 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 3 (1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. VII, Secţiunea a 5-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei următoarele fapte: a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plata care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);--------------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1);--------------Lit. b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată, care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude.--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.(2^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 2^1 şi 2^2.----------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.(2^2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3).----------Alin. (2^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1), (2), (2^1) şi (2^2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi Ministerul Industriei şi Resurselor, cu consultarea Băncii Naţionale a României şi a Asociaţiei Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 193.---------