HOTĂRÎRE Nr. 190 din 22 martie 1991*) *** Republicatăprivind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 21 septembrie 1995    Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 616 din 11 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 6 septembrie 1995.Hotărârea Guvernului nr. 190 din 22 martie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 16 aprilie 1991.  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărâri şcolile militare de ofiţeri subordonate Ministerului Apărării Naţionale se transforma în institute militare de învăţământ. Institutele militare de învăţământ sunt instituţii de învăţământ superior.  +  Articolul 2Institutele militare de învăţământ asigura formarea de ofiţeri pentru toate armele şi specialitatile militare, necesari armatei României, precum şi altor beneficiari interni sau externi.  +  Articolul 3Institutele militare de învăţământ se subordonează Ministerului Apărării Naţionale şi funcţionează pe facultăţi sau secţii ce se înfiinţează prin ordin al ministrului apărării naţionale. Durata studiilor la cursurile de zi este de 4 ani (5 ani la aviatie - piloti).Structura organizatorică, nomenclatorul armelor şi specialitatilor militare se stabilesc de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 4Admiterea candidaţilor în institutele militare de învăţământ se face prin concurs, cu respectarea normelor legale referitoare la admiterea în învăţământul superior.Ministerul Apărării Naţionale stabileşte criteriile de selecţionare a candidaţilor şi cifra anuală de şcolarizare.  +  Articolul 5Planurile de învăţământ pentru formarea ofiţerilor se elaborează de către specialişti din cadrul academiilor şi al statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei cărora le sunt subordonate, se avizează de Ministerul Învăţământului şi se aproba de şeful Statului Major General.Profilurile, specializările şi direcţiile de aprofundare se stabilesc de către Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 6Comandantii academiilor categoriilor de forte ale armatei sunt numiţi în funcţii de către ministrul apărării naţionale, indeplinind prerogativele militare şi atribuţiile de presedinti ai organelor colective de conducere a instituţiilor.Personalul de conducere este numit în funcţii în baza normelor în vigoare pentru instituţiile de învăţământ superior şi potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.Personalul didactic se compune din personalul didactic universitar şi corpul instructorilor militari. Normele didactice şi de structura pentru învăţământ ale academiilor categoriilor de forte ale armatei se stabilesc de către Ministerul Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Învăţământului.Numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a cadrelor didactice se efectuează de către statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, în conformitate cu prevederile legale pentru învăţământul superior şi cu criteriile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. Pentru profesori şi conferenţiari, numirea şi promovarea se face după atestarea acestora de către Ministerul Învăţământului, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  +  Articolul 7Absolvenţilor academiilor categoriilor de forte ale armatei li se eliberează Diploma de licenţă şi li se acordă titlul de ofiţer licenţiat în profilul ştiinţa militară şi specializările stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, prevăzute în planurile de învăţământ.  +  Articolul 8Studenţii militari pregatiti pentru Ministerul Apărării Naţionale încheie angajamente scrise cu acest minister, prin care sunt obligaţi ca, după absolvirea academiei, să urmeze cursurile de specializare pentru prima funcţie, iar în continuare, sa îndeplinească serviciul militar activ timp de cel puţin 10 ani.În cazul nerespectării angajamentului sau când este îndepărtat din academie ori trecut în rezerva pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri grave, care îl fac incompatibil cu calitatea de militar, precum şi la cerere, studentul sau absolventul în cauza este obligat sa restituie cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, ţinând seama de timpul servit.Cheltuielile de întreţinere cuprind cheltuielile efectuate cu hrana, echiparea, cazarea pe timpul studiilor şi transportul pe timpul vacantelor.  +  Articolul 9Studenţii militari îndepărtaţi din academie fără să fie trecuţi în rezerva sunt trimişi în alte unităţi militare ale Ministerului Apărării Naţionale pentru continuarea serviciului militar în termen, iar cei trecuţi direct în rezerva primesc gradul militar, potrivit reglementărilor legale.Studenţii militari care, pentru motive medicale sau pentru alte motive neimputabile lor, nu mai pot urma cursurile academiilor, pot continua studiile în instituţii civile de învăţământ superior, prin transfer, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Ofiţerii în activitate, posesori ai diplomei care atesta absolvirea şcolilor militare de ofiţeri activi cu durata de 3 sau de 4 ani şi care nu sunt absolvenţi ai Academiei de Înalte Studii Militare, respectiv ai Academiei Militare, pot fi înmatriculaţi, la cerere, în academiile categoriilor de forte ale armatei, în cel mult anul III de studii, învăţământ fără frecventa, în vederea obţinerii Diplomei de licenţă şi a titlului de ofiţer licenţiat, în condiţiile stabilite de aceste instituţii, cu respectarea prevederilor Legii învăţământului.  +  Articolul 11Între Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi alţi beneficiari vor fi încheiate protocoale prin care se reglementează asigurarea pregătirii în cadrul academiilor categoriilor de forte ale armatei.  +  Articolul 12Statutul studenţilor şi regulamentul de funcţionare a academiilor se elaborează de Ministerul Apărării Naţionale pe baza prevederilor prezentei hotărâri şi a reglementărilor corespunzătoare pe plan naţional şi se aproba de ministrul apărării naţionale.  +  Articolul 13Procesul de învăţământ în institutele militare de învăţământ, în condiţiile prezentei hotărâri, se aplică începând cu anul universitar 1991/1992.  +  Articolul 14Pe data aprobării prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 906/1990 privind reorganizarea şcolilor militare de ofiţeri din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 15Anexa face parte integrantă din hotărâre.  +  Anexa 1 INSTITUTELE MILITAREde învăţământ subordonate Ministerului Apărării Naţionale- Academia Trupelor de Uscat*)- Institutul Militar de Intendenta şi Finanţe "Gheorghe Lazar"**)- Institutul Militar de Tancuri "Mihai Viteazul"**)- Institutul Militar de Auto "Basarab I"**)- Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie "Ioan Voda"**)- Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene*)- Institutul Militar de Radiolocatie "Avram Iancu"**)- Institutul Militar de Aviatie "Aurel Vlaicu"***)- Institutul Militar de Geniu, Construcţii şi Cai Ferate "Panait Donici"**)- Institutul Militar de Transmisiuni "Decebal"**). Notă *) Potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Guvernului nr. 616/1995: (1) Începând cu anul universitar 1995/1996, Academia Trupelor de Uscat şi Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene funcţionează având în pregătire studenţi admişi pentru anul I, seria 1995/1999, şi studenţii anului II, seria 1994/1998, transferati de la institutele militare de învăţământ prevăzute la art. II din hotărârea sus-citata, care vor fi pregatiti în profilurile categoriilor de forte ale armatei. Studenţii din anul III şi IV din institutele militare de învăţământ superior, care îşi schimba denumirea în academii, continua pregătirea în arma, în structuri anexe subordonate comandantilor academiilor respective. (2) Absolvenţilor institutelor militare de învăţământ superior şi ai structurilor anexe ale academiilor de forte ale armatei, care promovează examenul de licenţă, li se eliberează Diploma de licenţă şi li se acordă titlul de ofiţer licenţiat, conform planurilor de învăţământ aprobate. (3) Studiile pentru formarea ofiţerilor în cele doua academii se desfăşoară prin învăţământ de zi, cu durata de 4 ani, şi prin învăţământ fără frecventa pentru completarea studiilor de către ofiţeri în activitate, absolvenţi ai şcolilor militare de ofiţeri activi cu durata de 3 sau de 4 ani. Notă **) Potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 616/1995, urmează să-şi înceteze activitatea în următorii 2 ani, după finalizarea studiilor de către studenţii anilor III şi IV. Notă ***) Potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 616/1995, urmează să-şi înceteze activitatea în următorii 3 ani, după finalizarea studiilor de către studenţii anilor III, IV şi V.-------------------