ORDONANŢA nr. 81 din 24 august 2000 (*actualizată*)privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică**)(actualizată la data de 30 mai 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa. Notă

  ──────────

  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.

  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

  ──────────
   +  Articolul 1Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 2 (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului legal al vehiculului.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (3) Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice periodice şi periodicitatea inspecţiei tehnice sunt următoarele: a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând - la 6 luni;-----------Litera a) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând - la 2 ani;-----------Litera b) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. c) Abrogată.------------Litera c) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere - la 6 luni;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015.d^1) autovehicule utilizate pentru învăţarea conducerii auto - la un an, cu excepţia autovehiculelor utilizate pentru învăţarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, pentru care periodicitatea este de 6 luni;----------Lit. d^1) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015.d^2) autovehicule speciale ambulanţă - la un an;----------Lit. d^2) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015. e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an; f) remorci şi semiremorci având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an; g) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la un an;-----------Litera g) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. h) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani, cu următoarele excepţii:- remorci şi semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;- remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;-----------Lit. h) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti şi cvadricicluri - la 2 ani;------------Litera i) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. j) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;------------Litera j) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. k) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;------------Litera k) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. l) abrogată;-----------Lit. l) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. m) maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepţia celor prevăzute la art. 6^5 - la 2 ani.-----------Lit. m) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. 4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.-----------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecţii tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.-----------Alin. (4^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.(4^2) Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, se supun primei inspecţii tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepţia autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.-----------Alin. (4^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (5) Inspecţia tehnica periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele: a) inspecţia tehnica privind siguranţa rutieră; b) inspecţia tehnica privind protecţia mediului; c) inspecţia tehnica privind încadrarea în categoria de folosinţa conform destinaţiei. (6) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică, de la data celei precedente.-----------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (7) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 3In intervalul dintre doua inspecţii tehnice periodice, deţinătorul vehiculului are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi categoria de folosinţa conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare.----------Art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 4 (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin reprezentantele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (2) Activitatea de inspecţie tehnica periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii. (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată, instituţiile publice care au dotarea tehnica necesară pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnica periodică pot fi autorizate şi vor încheia contracte de franciza cu R.A.R. (4) In activitatea de inspecţie tehnica periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţa a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta. (5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecţia tehnica periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecţie tehnica periodică. (6) Aparatura utilizată în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (7) Pregătirea tehnica specifica şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnica periodică se fac de R.A.R. (8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnica periodică cuprinde: a) supravegherea tehnica a staţiilor de inspecţie tehnica periodică, inclusiv prin mijloace informatice; b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în staţiile de inspecţie tehnică periodică la vehiculele inspectate de aceste staţii;----------Litera b) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea în staţiile reprezentanţelor R.A.R. a vehiculelor inspectate în staţiile autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice.-----------Litera c) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. d) controlul tehnic în trafic. (9) Persoanele autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.-----------Alin. (9) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. (10) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuării inspecţiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora şi atestarea personalului care efectuează inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (10) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 5 (1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 59 din 26 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015. (2) Autoritatea competenta poate stabili şi alte categorii de vehicule la care inspecţia tehnica periodică se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentantelor sale. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 6 (1) Inspecţia tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare. (2) După finalizarea inspecţiei tehnice periodice se eliberează un certificat de inspecţie tehnică periodică.*) (3) În cazul în care vehiculul corespunde reglementărilor prevăzute la art. 1, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnică periodică aplică ecusonul de inspecţie tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (4) La înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare ori a anexei la certificatul de înregistrare, după caz, se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea sau înregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică rămâne în sarcina deţinătorului legal.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.----------  +  Articolul 6^1 (1) R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule.-----------Alin. (1) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenţa înmatriculării şi înregistrării vehiculelor din România, pe bază de protocoale încheiate cu deţinătorii acestor baze de date.----------Art. 6^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^2 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) efectuarea de inspecţii tehnice periodice de către operatori economici ori de către instituţii publice neautorizate sau având autorizaţia suspendată, anulată ori cu termenul de valabilitate expirat; b) cesionarea activităţii de inspecţie tehnica periodică de către staţiile de inspecţie tehnica autorizate; c) utilizarea în activitatea de inspecţie tehnica periodică de aparatura care nu respecta prevederile art. 4 alin. (6); d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice în staţii de inspecţie tehnica periodică de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat; e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule din categoria celor pentru care respectiva staţie de inspecţie tehnica nu este autorizata;-----------Litera e) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. f) nerespectarea reglementărilor prevăzute la art. 1 în ceea ce priveşte metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;----------Litera f) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. g) atestarea ca bun pentru circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul care nu îndeplineşte condiţiile reglementate;----------Litera g) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. h) atestarea efectuării inspecţiei tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestui vehicul în staţia de inspecţie tehnica. i) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele care prezintă modificări ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificările respective să fie menţionate în aceasta;----------Litera i) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. j) efectuarea necorespunzătoare a inspecţiei tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8);----------Litera j) a alin. (1) al art. 6^2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. k) abrogată;-----------Lit. k) a alin. (1) al art. 6^2 a fost abrogată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (2) Se sancţionează cu amenda: a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi h);-----------Litera a) a alin. (2) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. b) de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), f), i) şi j);----------Litera b) a alin. (2) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. c) abrogată;-----------Lit. c) a alin. (2) al art. 6^2 a fost abrogată de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care introduce pct. 12^1 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condiţiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1.-----------Alin. (3) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 6^2 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (5) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (5) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (6) Abrogat.-----------Alin. (6) al art. 6^2 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012. (7) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) şi alin. (2) lit. a) şi b) se constată şi se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.------------Alin. (7) al art. 6^2 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. (8) Abrogat.-----------Alin. (8) al art. 6^2 a fost abrogat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care introduce pct. 14^1 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.------------Art. 6^2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 6^3În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnică periodică în cazurile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.-----------Art. 6^3 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^4 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi vehiculelor deţinute sau utilizate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne şi care se înregistrează la aceste instituţii, numai în cazul în care prin legislaţia specifică aplicabilă acestor vehicule se prevede astfel. (2) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele prevăzute la alin. (1) şi care prezintă caracteristici speciale se poate efectua şi în staţiile de inspecţie tehnică periodică aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.-----------Art. 6^4 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^5Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, autovehiculelor cu şenile, tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală.-----------Art. 6^5 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^6 (1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse unei inspecţii tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1. (2) În vederea efectuării inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1), solicitantul declară pe propria răspundere situaţia vehiculului în ceea ce priveşte deţinătorul şi situaţia înmatriculării vehiculului respectiv. (3) Efectuarea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) nu absolvă deţinătorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulaţia pe drumurile publice din România. (4) Recunoaşterea inspecţiei tehnice periodice prevăzute la alin. (1) de către alte state se face în funcţie de legislaţia aplicabilă a statelor respective.-----------Art. 6^6 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 6^7 (1) În vederea obţinerii certificatului de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest vehicul, inspecţia tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecţiei tehnice periodice. (2) La controlul în trafic, organele de control abilitate vor aplica sancţiunile stabilite pentru cazul în care deţinătorul unui certificat de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest vehicul, inspecţia tehnică periodică este obligatorie» nu face dovada că a executat inspecţia tehnică periodică sau această inspecţie a expirat.-----------Art. 6^7 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. 2 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) şi e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g), alin. (2) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991*) privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circula pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu--------------