ORDIN nr. 388 din 31 martie 2015(*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015(actualizat până la data de 1 aprilie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 388 din 31 martie 2015
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 186 din 30 martie 2015
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Art. I din ORDINUL nr. 1.703 din 28 decembrie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015 prevede:

  "Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2016."

  ──────────
  Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Art. I din ORDINUL nr. 414 din 31 martie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 31 martie 2016 prevede:

  "Se prorogă până la data de 30 iunie 2016 inclusiv termenul prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015."

  ──────────
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 3.194 din 31 martie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 558 din 30 martie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi ale art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, prevăzute în anexele nr. 1-49, care fac parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.211 din 30 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 1 octombrie 2015. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-48 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015, dată de la care se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Alin Iulian Tucmeanu,

  secretar de stat

  Preşedintele Casei Naţionale de

  Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  NORMA 31/03/2015