ORDIN nr. 3.400 din 18 martie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015    În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Inspectoratul şcolar are următoarele atribuţii: a) aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; b) controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară; c) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ; d) asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu; e) coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti; f) monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe aria judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului; g) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unităţile de învăţământ; h) coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din aria judeţului/municipiului Bucureşti; i) prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Acest raport se face public; j) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial; k) aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; l) acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; m) monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, organizează concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante şi rezervate din învăţământul preuniversitar de stat şi monitorizează concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar particular; n) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei; o) înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi; p) realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar; rezultatele auditului se aduc la cunoştinţa celor în cauză, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; q) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia; r) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, eliberează avizul conform al instituţiei autorităţilor administraţiei publice locale, în baza căruia acestea aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii; s) asigură personalul didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare; ş) asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a învăţământului preşcolar alături de autorităţile administraţiei publice locale; t) poate organiza în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale programe educaţionale de tip «A doua şansă», în vederea promovării învăţământului obligatoriu pentru persoane care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul secundar inferior, gimnazial; ţ) stabileşte, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ în care se poate organiza şi poate funcţiona învăţământul liceal cu frecvenţă redusă; u) stabileşte, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a liceului, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative (consorţii regionale şi comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social); v) stabileşte, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ profesional, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic; w) organizează concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar; x) emite avizul conform, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru organizarea reţelei şcolare de către autorităţile publice locale. În baza avizului conform al inspectoratului şcolar, autorităţile publice locale stabilesc unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământul de artă şi învăţământul sportiv de stat; y) pentru activitatea sportivă şi artistică de performanţă propune, alături de autorităţile administraţiei publice locale, de Ministerul Culturii şi/sau instituţiile publice de cultură împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizarea de cluburi şcolare şi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv sau de artă, integrat ori suplimentar; z) propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin excepţie, cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat finanţat integral de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, se aprobă, prin decizii, de inspectoratele şcolare şi se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; aa) aprobă şcolarizarea la domiciliu, respectiv aprobă înfiinţarea de clase sau grupe în spitale, la propunerea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE), conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; bb) gestionează resursa umană necesară şcolarizării minorilor şi a adulţilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi, asigurată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin intermediul inspectoratului şcolar; cc) poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ridicarea acreditării/autorizării unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau a unei structuri a acesteia, în conformitate cu prevederile legale, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale sau din propria iniţiativă, pentru a asigura calitatea învăţământului; dd) îndeplineşte atribuţiile care îi revin, prevăzute în metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor şi evaluărilor naţionale; ee) sancţionează nerespectarea prevederilor contractului educaţional-tip de către unitatea de învăţământ pe care aceasta îl încheie cu părinţii în momentul înscrierii antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol; ff) vacantează, în condiţiile legii, posturile corespunzătoare funcţiilor de îndrumare şi de control cuprinse în organigramele proprii şi asigură publicarea acestora în presa centrală/locală şi la sediul propriu, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului; gg) validează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar; hh) validează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar particular, organizat în baza art. 89 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ii) realizează evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a inspectorilor şcolari, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; jj) transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate de către consorţiile regionale şi comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social, în baza cărora unităţile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici au elaborat propunerile privind cifrele de şcolarizare; kk) acordă asistenţă tehnică de specialitate direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea repartizării de către acestea pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti a finanţării de bază aprobate anual prin legea bugetului de stat; ll) acordă asistenţa tehnică de specialitate direcţiilor regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea efectuării de redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti sau repartizări ale sumelor rămase nerepartizate, în cazuri excepţionale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat; mm) eliberează avizul conform al instituţiei, în vederea aprobării de către consiliul local, la propunerea primarului, a redistribuirii sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale; redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alineatelor anterioare, conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar; nn) asigură asistenţa tehnică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti necesară repartizării pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti a finanţării complementare aprobate anual prin legea bugetului de stat; oo) încheie acorduri-cadru cu unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială, în baza cărora se realizează pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică; pp) realizează etapele specifice, din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice; qq) coordonează repartizarea pe posturi/catedre vacante; rr) organizează şedinţa publică de repartizare a cadrelor didactice, în condiţiile legii; ss) analizează, corectează în colaborare cu unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate; şş) face publică, prin afişare, lista de posturi didactice/catedre la sediul şi pe site-ul instituţiei cu cel puţin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor de selecţie şi angajare pe aceste posturi didactice/catedre, asemenea unităţilor de învăţământ respective; tt) desemnează un reprezentant al instituţiei, cadru didactic, care să facă parte din comisia de concurs de ocupare a posturilor didactice organizat de unităţi de învăţământ particular; ţţ) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine şi metodologii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice."2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Structura inspectoratului şcolar se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. Situaţia privind numărul total de posturi pe categorii de personal şi pe funcţii, conform machetei din anexa ordinului de ministru privind structura inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, se transmite spre avizare Direcţiei generale management şi reţea şcolară."3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În structura inspectoratelor şcolare din judeţele cu învăţământ şi în limbile minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest tip de învăţământ. Aceşti inspectori şcolari sunt numiţi conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, cu consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.(2^2) În structura inspectoratelor şcolare sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru problemele copiilor şi tinerilor proveniţi din medii socioeconomice dezavantajate."4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, pe baza unui concurs organizat în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. Posturile neocupate sau eliberate între perioadele de concurs se ocupă prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv."5. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali şi de inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice."6. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Funcţiile de îndrumare şi control din cadrul inspectoratului şcolar sunt ocupate de inspectori şcolari prin concurs organizat în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare. Pe postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs este numit un inspector şcolar, cu respectarea condiţiilor menţionate în metodologia de concurs, prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv."7. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu consultativ."8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Atribuţiile inspectorului şcolar general sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul de management încheiat cu ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic."9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Inspectorul şcolar general adjunct organizează, coordonează şi monitorizează activităţile specifice domeniilor funcţionale stabilite în fişa postului, anexă la contractul de management încheiat cu ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic."10. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Inspectorii şcolari care au competenţe în domeniul curriculum şi inspecţie şcolară au următoarele atribuţii: a) controlează şi verifică aplicarea legislaţiei şi a actelor normative în vigoare privind curriculumul şcolar; b) proiectează, organizează, desfăşoară şi valorifică inspecţia şcolară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar; c) monitorizează utilizarea manualelor alternative şi a auxiliarelor didactice avizate; d) monitorizează şcolarizarea elevilor şi participarea acestora la cursuri pe durata învăţământului obligatoriu; e) asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, a concursurilor de admitere şi a examenelor de certificare a calificării profesionale din unităţile de învăţământ, precum şi a concursurilor şcolare pe obiecte de studiu şi meserii, cultural-artistice şi sportive de la nivelul judeţului, în condiţiile legii şi în conformitate cu regulamentele, normele şi metodologiile elaborate în acest sens de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; f) controlează activitatea personalului didactic privind utilizarea resurselor materiale din unităţile de învăţământ: laboratoare, cabinete, ateliere, biblioteci, săli de demonstraţie, ferme şcolare etc.; g) elaborează îndrumări şi recomandări metodice pe care le difuzează, cu aprobarea conducerii inspectoratului şcolar, în unităţile de învăţământ; h) îndrumă şi controlează activitatea cadrelor didactice din domeniul de specialitate şi desfăşoară activităţi de inspecţie şcolară, întocmind documente specifice; i) elaborează portofoliul profesional care conţine documentele aferente activităţii desfăşurate; j) întocmesc, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor specifice postului ocupat."11. La articolul 16, partea introductivă şi punctele 1-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - Domeniul management cuprinde inspectori şcolari pentru management instituţional, managementul resurselor umane, dezvoltarea resursei umane, educaţie permanentă, proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale, activităţi extraşcolare, minorităţi naţionale:1. Inspectorul şcolar pentru management instituţional are următoarele atribuţii: a) acordă consiliere conducerii unităţilor şcolare din subordine pe probleme de management, rezolvarea conflictelor, legislaţie, relaţiile şcolii cu părinţii şi administraţia publică locală; b) monitorizează implementarea descentralizării instituţionale; c) efectuează, în baza unui ordin de serviciu al inspectorului şcolar general, controale în unităţi de învăţământ preuniversitar sau în colaborare cu alte instituţii; d) organizează periodic întâlniri cu personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru discutarea problematicii curente; e) verifică aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de acţiuni rezultate în urma inspecţiilor şcolare; f) verifică şi actualizează bazele de date privind conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar; g) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor specifice postului ocupat.2. Inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane asigură aplicarea politicilor naţionale în domeniul resurselor umane şi are următoarele atribuţii: a) asigură aplicarea politicilor naţionale în domeniul resurselor umane; b) proiectează şi organizează activităţile privind mobilitatea personalului didactic; c) acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea posturilor didactice la nivelul unităţii/consorţiului şi în recrutarea, selecţia, angajarea şi gestionarea resurselor umane; d) monitorizează activităţile de constituire, de vacantare şi de ocupare a posturilor didactice din unităţile de învăţământ; e) analizează şi corectează, în colaborare cu unităţile de învăţământ, oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi o avizează; f) afişează şi reactualizează la inspectoratele şcolare lista de posturi didactice/catedre înaintea declanşării procedurilor de selecţie şi angajare pe aceste posturi didactice/catedre; g) organizează concursul naţional şi concursul judeţean pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei-cadru; h) repartizează candidaţii pe posturi didactice, în urma concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar; i) repartizează pe posturi/catedre vacante cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; j) centralizează, la nivel judeţean, posturile didactice şi orele rămase neocupate şi le repartizează conform prevederilor metodologiei în vigoare; k) asigură împreună cu autorităţile administraţiei publice locale personalul didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare; l) asigură resursa umană pentru şcolarizarea la domiciliu a copiilor, elevilor şi tinerilor care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili; m) solicită şi păstrează copii de pe actele de numire a directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar; n) organizează, după caz, la propunerea centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, grupe sau clase în cadrul unităţilor sanitare în care sunt internaţi copii, elevi şi tineri cu boli cronice ori cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni; o) asigură resursa umană pentru şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi; p) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor specifice postului ocupat; q) monitorizează concursurile de ocupare a funcţiilor didactice în unităţile de învăţământ particular; r) întocmeşte şi gestionează baza de date cu personal didactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar.3. Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane are următoarele atribuţii: a) elaborează planul de dezvoltare a resurselor umane la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; b) identifică şi analizează nevoia de formare continuă a cadrelor didactice din judeţ, în colaborare cu inspectorii şcolari şi profesorii metodişti din casa corpului didactic; c) propune casei corpului didactic, conform nevoilor de formare identificate, organizarea de programe de formare continuă a personalului didactic la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; d) proiectează, organizează şi monitorizează evoluţia în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice; e) planifică, coordonează şi monitorizează inspecţiile curente şi inspecţiile speciale pentru acordarea definitivării în învăţământ, a gradelor didactice I şi II, acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor; f) participă la organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ; g) monitorizează şi evaluează, împreună cu casa corpului didactic, impactul programelor de formare asupra activităţii personalului didactic implicat; h) elaborează şi gestionează bazele de date specifice domeniului de competenţă; i) actualizează permanent baza de date judeţeană a formării continue a personalului didactic din judeţ/municipiul Bucureşti; j) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor specifice postului ocupat; k) consiliază şi asigură asistenţă pentru cadrele didactice înscrise la examenele de definitivare în învăţământ şi grade didactice.4. Personalul implicat în activităţi specifice de reţea şcolară, plan de şcolarizare asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ, asigură tuturor cetăţenilor şanse egale de a beneficia de dezvoltarea personală şi profesională conform aspiraţiilor, talentelor şi performanţelor, inclusiv celor care nu au beneficiat de prima şansă, şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice: a) realizează împreună cu directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică şi autorităţile administraţiei publice locale baza de date a tuturor copiilor/elevilor din localităţile judeţului/sectoarele municipiului Bucureşti, în vederea cuprinderii acestora într-o formă de învăţământ; b) realizează împreună cu directorii unităţilor de învăţământ diagnoza factorilor specifici reţelei şcolare, ţinând seama de tendinţele demografice şi de dezvoltare socioeconomică, astfel încât să se realizeze simultan calitatea şi echitatea în educaţie; c) transmite către toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din judeţ/municipiul Bucureşti metodologia privind realizarea proiectului planului de şcolarizare şi emiterea avizului conform pentru organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar următor. Se asigură că toate unităţile de învăţământ au luat cunoştinţă de criteriile şi condiţiile de realizare a proiectului planului de şcolarizare, respectiv a dimensionării reţelei şcolare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Efectuează, acolo unde este cazul, analize cu directorii unităţilor de învăţământ privind modalităţi de realizare a proiectului planului de şcolarizare şi dimensionare a efectivelor de elevi/preşcolari, pentru unităţile de învăţământ de stat; d) transmite, prin adresă scrisă, către autorităţile administraţiei publice locale metodologia specifică sau orice alt document emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice referitor la reţeaua şcolară; e) actualizează baza de date privind structura reţelei învăţământului preuniversitar din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti; f) centralizează şi transmite spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ de stat, ale autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză; g) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor specifice postului ocupat.5. Inspectorul şcolar pentru proiecte educaţionale monitorizează implementarea programelor naţionale de dezvoltare instituţională şi a resurselor umane iniţiate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi proiectele derulate în parteneriat educaţional de către unităţile de învăţământ şi/sau conexe în cadrul programelor finanţate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, în domeniul educaţiei şi formării."12. La articolul 16, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:"6. Inspectorul şcolar pentru activităţi extraşcolare are următoarele atribuţii: a) monitorizează activităţile extraşcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti (programul activităţilor extraşcolare, proiecte şi programe extraşcolare naţionale, regionale, judeţene, concursuri extraşcolare, excursii, tabere etc.); b) monitorizează activităţile din palatele şi cluburile copiilor la nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi aplicarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor, stabilit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice; c) monitorizează consilierea şi orientarea şcolară în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti; d) verifică şi evaluează activităţile extraşcolare organizate în parteneriat cu operatori economici, fundaţii, asociaţii, organizaţii neguvernamentale, culte şi alte persoane juridice sau fizice, în afara unităţilor de învăţământ, cu respectarea legislaţiei în vigoare; e) dezvoltă parteneriate educaţionale cu organizaţii guvernamentale, neguvernamentale, private, instituţii similare din ţară şi străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; f) eficientizează educaţia nonformală în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a diminuării abandonului şi absenteismului, a creşterii motivaţiei şcolare, precum şi a promovării învăţării pe tot parcursul vieţii.7. Atribuţiile inspectorilor şcolari menţionate la art. 15 şi la pct. 1-6 din prezentul articol se completează cu atribuţiile din fişa postului elaborată în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice."13. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Domeniile economic şi tehnic-administrativ, juridic, audit, POSDRU includ personal nedidactic, de specialitate, necesar desfăşurării activităţilor specifice: a) financiar-contabile; b) normare-salarizare; c) reţea şcolară, plan de şcolarizare; d) secretariat-arhivă; e) informatizare; f) tehnic-administrativ; g) audit public intern; h) juridic; i) POSDRU."14. La articolul 17, la alineatele (2)-(4) şi (6)-(8) termenul "compartimentul" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "personalul care desfăşoară activităţi la".15. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Având în vedere prevederile metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, personalul din compartimentul de audit public intern din cadrul inspectoratelor şcolare are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern; b) efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; c) informează despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii, precum şi despre consecinţele acestora; d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; e) elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern; f) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; g) în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, ai căror ordonatori principali de credite sunt primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, auditorii interni de la inspectoratele şcolare judeţene şi de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor efectua următoarele activităţi de audit:(i) evaluarea activităţii conducătorilor unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat, din punctul de vedere al managementului financiar şi de resurse umane;(ii) verificarea obiectivelor şi activităţilor finanţate de la bugetul de stat; h) auditorii interni de la compartimentele de audit public intern din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot exercita şi activităţi de audit ad-hoc la unităţile de învăţământ, pe baza unor solicitări scrise ale primarilor şi cu acordul conducerii inspectoratelor şcolare judeţene."16. În anexa nr. 1, capitolul II, la articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu numărul de clase în organele de conducere ale inspectoratelor şcolare, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională, potrivit legii."17. În anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) defalcă numărul total de posturi pe categorii de personal şi pe funcţii, conform machetei din anexa la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind structura inspectoratelor şcolare, situaţie care se transmite spre avizare Direcţiei generale management şi reţea şcolară; stabileşte, în funcţie de structura organizatorică aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, componenţa nominală a domeniilor de la nivelul inspectoratului şcolar;..................................................................................... d) evaluează activitatea personalului nedidactic şi ia măsuri pentru eficientizarea acesteia;"18. În anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:"n^1) rezolvă contestaţiile privind evaluarea inspectorilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale;"19. În anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:"o^1) aprobă funcţionarea formaţiunilor de preşcolari din grupa mare sau de elevi sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, în situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti."20. În anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, după litera ţ) se introduc patru noi litere, literele ţ^1)-ţ^4), cu următorul cuprins:"ţ^1) validează concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice;ţ^2) validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct şi soluţionează eventualele contestaţii;ţ^3) elaborează propunerea motivată în baza căreia poate fi eliberat din funcţie directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat;ţ^4) eliberează avizul în vederea numirii directorului şi directorului adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, prin detaşare în interesul învăţământului, în cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar; numirea se realizează prin decizie a inspectorului şcolar general şi cu acordul scris al persoanelor solicitate."21. În anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, litera z) se modifică şi va avea următorul cuprins:"z)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine şi metodologii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuBucureşti, 18 martie 2015.Nr. 3.400.--------