ORDONANŢĂ nr. 41 din 12 august 1994 (*actualizată*)privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte(actualizată la data de 7 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Ţinând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizaţii internaţionale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,având în vedere importanta participării, în continuare, la aceste organizaţii pentru dezvoltarea cooperării cu alte state şi pentru promovarea intereselor ţării noastre,în temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:  +  Articolul 1Se aprobă lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru care se vor achita cotizaţii anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizaţie (anexa nr. 1).  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eşalonat, a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MeleşcanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 12 august 1994.Nr. 41.  +  Anexa 1LISTA ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CAREROMÂNIA ESTE MEMBRĂI. Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului------------------------------------------------------------------------------                                                                Instituţia                                                              română care coor-                                                    Anul donează relaţiileNr. Denumirea organizaţiei Sediul Anul aderării cu organizaţiacrt. înfiinţării României internaţională                                                                 respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizaţia Naţiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor    Unite (O.N.U.) Externe    - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970      tru eliminarea discri-      minării rasiale ;    - Convenţia contra tor- New York 1984 1990      turii şi a altor tra-      tamente aplicate cu      cruzime, inumane sau      degradante 2. Organizaţia Naţiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu-    Unite pentru Alimentaţie rii şi Alimentaţiei    şi Agricultura (F.A.O.) 3. Organizaţia Internaţio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii şi    nală a Muncii (O.I.M.) Protecţiei Sociale 4. Agenţia Internaţională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor    pentru Energia Atomică Externe; Ministerul    (A.I.E.A.) Cercetării şi Tehno-                                                          logiei 5. Organizaţia Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor,    gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor şi Pro-                                                          tectiei Mediului 6. Organizaţia Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului    Turismului (O.M.T.) 7. Organizaţia Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor-    Internaţională (O.M.I.) turilor 8. Uniunea Poştală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni-    sala (U.P.U.) caţiilor 9. Uniunea Internaţională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni-    de Telecomunicaţii caţiilor    (U.I.T.)10. Organizaţia Aviaţiei Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor-    Civile Internaţionale turilor    (O.A.C.I.)11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerţului    Tarife şi Comerţ    (G.A.T.T.)12. Organizaţia Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M.    Proprietăţii Intelectuale    (O.M.P.I.)13. Organizaţia Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătăţii    Sănătăţii (O.M.S.)14. Organizaţia Naţiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri-    Unite pentru Dezvoltare ilor    Industrială (O.N.U.D.I.)15. Organizaţia Naţiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii    Unite pentru Educaţie,    Ştiinţă şi Cultură    (U.N.E.S.C.O.)16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor    Externe17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor    Externe18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor    Externe19. Federaţia Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor    Asociaţiilor pentru Externe    Naţiunile Unite    (F.M.A.N.U.)20. Biroul Internaţional al Paris 1931 1960 Ministerul Dezvoltării    Expoziţiilor (B.I.E.) şi Prognozei21. Conferinţa Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor-    Miniştrilor de Tran- turilor    sporturi (C.E.M.T.)22. Conferinţa Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni-    Administraţiilor de caţiilor    Posta şi Telecomunicaţii    (C.E.P.T.)23. Convenţia de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor,    privind controlul Pădurilor şi Protec-    deşeurilor toxice tiei Mediului24. Convenţia privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor,    umede de importanţă inter- Pădurilor şi Pro-    naţională, în special ca tectiei Mediului    habitat al păsărilor25. Comisia Internaţională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor,    a Marilor Baraje Pădurilor şi Pro-                                                          tecţiei Mediului26. Convenţia de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor,    pentru protejarea Pădurilor şi Pro-    stratului de ozon tecţiei Mediului27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor,    real pentru protejarea Pădurilor şi Pro-    stratului de ozon tecţiei Mediului28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu-    Lupta contra Febrei rii şi Alimentaţiei    Aftoase29. Oficiul Internaţional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu-    al Epizootiilor rii şi Alimentaţiei30. Oficiul Internaţional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu-    al Viei şi Vinului rii şi Alimentaţiei31. Comisia Internaţională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu-    pentru Irigaţii şi rii şi Alimentaţiei    Drenaje32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu-    nală pentru Ştiinţe rii şi Alimentaţiei    Horticole33. Organizaţia Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu-    şi Mediterană pentru rii şi Alimentaţiei    Protecţia Plantelor34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu-    Internaţională rii şi Alimentaţiei35. Asociaţia Internaţio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu-    nală pentru Controlul rii şi Alimentaţiei    Seminţelor (I.S.T.A.)36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne37. Organizaţia Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii    a Proprietăţii Inte-    lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I.    la Berna - drepturi de    autor 1886 - 1927                                        Berna38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii    Consiliului Europei39. Centrul Internaţional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii    Roma de Studii pentru    Conservarea şi Restaura-    rea Bunurilor Culturale40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii    Cultural Mondial41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanţelor    Vamală (C.C.V.)42. Biroul Internaţional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanţelor    pentru Tarife Vamale43. Conferinţa de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiţiei    de Drept Internaţional    Privat44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiţiei    Arbitraj de la Haga45. Biroul Internaţional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de    pentru Măsuri şi Franta Metrologie Legală    şi Greutăţi46. Biroul Internaţional de Paris 1955 1956 Biroul Român de    Metrologie Legală Metrologie Legală47. Institutul Internaţional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naţionala    de Statistică Olanda pentru Statistica48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României    ţara - Camera Deputaţilor49. Organizaţia Internaţio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de    nală de Standardizare Standardizare    (I.S.O.)50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de    tru Standardizare în Standardizare    Electrotehnică (CENELEC)51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de    Standardizare (C.E.N.) Standardizare52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de    Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare    comunicaţii (E.T.S.I.) Franta53. Reţeaua Internaţională Viena 1979 1991 Institutul Român de    de Terminologie (TERMNET) Standardizare54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării    de Cercetări Nucleare Federaţia şi Tehnologiei    (I.U.C.N.) Rusa55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării    Fizica şi Tehnologiei56. Centrul Internaţional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării    de Seismologie Anglia şi Tehnologiei57. Centrul Internaţional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării    Informare Ştiinţifică şi Tehnologiei    şi Tehnică58. Organizaţia Internaţio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro-    nală a Uniunilor de tectia Consumatorilor    Consumatori (I.O.C.U.)59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri-    Internaţională (C.E.I.) ilor62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul                                                           Transporturilor,                                                           Construcţiilor                                                           şi Turismului         Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României1.*) Organizaţia pentru Haga 1993 1993 Ministerul Afacerilor    Interzicerea Armelor Externe     Chimice2.*) Agenţia de Cooperare Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor    Culturală şi Tehnică Externe     (A.C.C.T.)-----------------------------------------------------------------------------------------*) Plata cotizaţiilor pentru aceste organizaţii trebuie să se efectueze în cursul anului 1994.----------Poziţia 62 de la pct. I din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004, deşi ultima poziţie de la pct. I din anexa 1 după care se face completarea este poziţia 59.II. Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale-------------------------------------------------------------------------------                                                 Instituţia                                                 română care                                                 coordoneazăNr. Denumirea organi- Anul Anul relaţiile cu Explicaţiicrt. zaţiei Sediul înfi- aderării organizaţia                               inţării României internaţională                                                   respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- 1. Conferinţa pentru Viena 1975 1975 Ministerul România a semnat    Securitate şi Co- Afacerilor Actul final al    operare în Europa Externe Conferinţei pentru    (C.S.C.E.) Securitate şi Co-                                                             operare în Europa 2. Adunarea Parlamen- Copenhaga 1991 1991 Ministerul Parlamentul Româ-    ţara a Conferinţei Afacerilor niei participă cu    pentru Securitate Externe reprezentanţi la    şi Cooperare în reuniuni    Europa 3. Organizaţia pentru Istambul 1992 1992 Ministerul Membru fondator    Cooperare Economică Afacerilor    a Marii Negre Externe 4. Academia Diploma- Paris 1926 1926 Ministerul Membru fondator    tică Internaţională Afacerilor                                                Externe 5. Conferinţa Euro- Neuilly 1954 1991 Ministerul Aprobare viceprim-    peana a Aviaţiei sur Seine Transpor- ministru    Civile (C.E.A.C.) turilor 6. Asociaţia Interna- Bruxelles 1885 1975 Ministerul Aderare comunicată    ţională Permanentă reactua- Transpor- de Ministerul    a Congreselor de lizat în turilor Transporturilor    Navigaţie 1990    (A.I.P.C.N.) 7. Asociaţia Interna- Paris 1908 1957 Ministerul Reactualizat ;    ţională Permanentă Transpor- aprobare viceprim-    a Congreselor Ruti- turilor ministru    ere (A.I.P.C.R.) din anul 1991 8. Autostrada trans- Varşovia 1977 1977 Ministerul Aprobare viceprim-    europeană N-S (TEM). Transpor- ministru    Proiect regional turilor    sub egida C.E.E./    O.N.U. şi P.N.U.D. 9. Carta Europeană a Bruxelles 1991 1991 Ministerul Aprobarea primu-    Energiei Industriilor lui-ministru, din                                                              anul 199110. Federaţia Interna- Haga 1913 1990 Ministerul Aprobare viceprim    ţională pentru Lo- Lucrărilor -ministru din anul    cuire, Urbanism şi Publice şi 1990    Amenajarea Terito- Amenajării    riului (F.I.H.U.A.T.) Teritoriului11. Comisia Internaţio- Monte 1925 1925 Ministerul Hotărârea condu-    nală pentru Exploa- Apelor, Padu- cerii Academiei    tarea Ştiinţifică rilor şi Pro- Române    a Mării Mediterane tectiei    (C.I.E.S.M.) Mediului12. Federaţia Europeană Roma 1971 Ministerul România participă    de Zootehnie Agriculturii din anul 1971                                                şi Alimenta-                                                tiei13. Sistemul OCDE pen- Paris 1931 1969 Ministerul România participă    tru certificarea Agriculturii din anul 1969    seminţelor desti- şi Alimenta-    nate comerţului tiei    internaţional14. Asociaţia Interna- Paris 1957 1966 Ministerul România participă    ţionala de Semna- Apărării din anul 1966    lizare Maritimă Naţionale15. Comitetul Interna- Liege- 1921 1923 Ministerul România participă    ţional de Medicină Belgia Apărării din anul 1923    şi Farmacie Militară Naţionale16. Comisia Interna- Porrentruy 1926 1974 Ministerul România participă    ţionala de Istorie - Elveţia Apărării din anul 1974    Militară Naţionale17. Asociaţia Interna- Quebec 1989 1993 Ministerul România participă    ţională a Arhivelor de Interne din anul 1993    Francofone18. Consiliul Interna- Paris 1948 1956 Ministerul România participă    ţional al Arhivelor de Interne din anul 195619. Comitetul Tehnic Paris 1895 1895 Ministerul Membru fondator    Internaţional pen- de Interne    tru Prevenirea şi    Stingerea Incendi-    ilor20. Consiliul Interna- Paris 1946 1958 Ministerul România participă    ţional al Muzeelor Culturii din anul 195821. Institutul Inter- Paris 1948 1957 Ministerul România participă    naţional de Teatru Culturii din anul 195722. Uniunea Internaţio- Praga 1929 1929 Ministerul H.C.M. nr. 468/    nală a Marionetis- Culturii 1959    tilor23. Consiliul Interna- Paris 1947 1960 Ministerul România participă    ţional al Muzicii Culturii din anul 196024. Asociaţia Interna- Franta 1965 1965 Ministerul România participă    ţională a Teatrelor Culturii din anul 1965    pentru Copii25. Federaţia Interna- Haga 1930 1961 Ministerul România participă    ţională a Asociaţi- Culturii din anul 1961    ilor de Bibliotecari26. Asociaţia Interna- Copenhaga 1970 1993 Ministerul România participă    ţională a Teatrelor Culturii din anul 1993    de Amatori27. Consiliul Interna- Franta 1965 1970 Ministerul România participă    ţional al Monumen- Culturii din anul 1970    telor şi Siturilor    Istorice28. Asociaţia Autorita- 1983 Ministerul România participă    tilor care Contro- Finanţelor din anul 1983    leaza Asigurările    din Ţările în Curs    de Dezvoltare29. Institutul Interna- Roma 1926 1927 Ministerul Procesul-verbal al    ţional pentru Uni- Justiţiei Comisiei Consi-    ficarea Dreptului liului Consultativ    Privat (UNIDROIT) de pe lângă M.A.E.                                                             din 2 decembrie                                                              192730. Federaţia Interna- Paris 1960 1960 Academia România participă    ţională de Astro- Română din anul 1960    nautică (I.A.F.)31. Uniunea Geografică Edmonton 1959 1959 Academia H.C.M. nr. 653/    Internaţională Română 1959    (I.B.U.)32. Federaţia Interna- Fribourg 1973 Academia România participă    ţională a Societă- Româăa din anul 1973    ţilor de Filozofie33. Uniunea Internaţio- Montreal 1951 1964 Academia România participă    nală de Ştiinţe Română din anul 1964    Psihologice    (I.U.P. sys)34. Comitetul Interna- Geneva 1926 1974 Academia România participă    ţional de Ştiinţe Română din anul 1974    Istorice (C.I.S.H.)35. Asociaţia Interna- Bucureşti 1963 1963 Academia România participă    ţională de Studii Română din anul 1963    Sud-Est Europene    (A.I.E.S.E.E.)36. Asociaţia Interna- Paris 1959 Academia România participă    ţională de Ştiinţe Română din anul 1959    Economice37. Federaţia Interna- Haga 1895 1958 Ministerul România participă    ţională de Informa- Cercetării din anul 1958    re şi Documentare şi Tehnologiei38. Uniunea Mondială a 1972 Secretaria- România participă    Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972                                                pentru                                                Handicapaţi39. Uniunea Europeană 1972 Secretaria- România participă    a Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972                                                pentru                                                Handicapaţi40. Asociaţia Interna- Paris 1951 1972 Secretaria- România participă    ţională a Sahului tul de Stat din anul 1972    în Braille pentru                                                Handicapaţi41. Federaţia Mondială Roma 1951 1963 Secretaria- România participă    a Surzilor tul de Stat din anul 1963                                                pentru                                                Handicapaţi42. Sistemul O.C.D.E. Paris 1931 1969 Ministerul Adresa Secreta-    pentru aplicarea Agriculturii riatului General    normelor interna- şi Alimenta- al Consiliului    ţionale la fructe tiei de Miniştri nr.    şi legume proaspete 451/I.D./2 iulie                                                              196943. O.C.D.E. - Paris 1960 1993 Ministerul România    Comitetul Industriei participă    oţelului şi din anul                                                Comerţului 199344. O.C.D.E. - Paris 1960 1998 Ministerul România    Comitetul Industriei participă    pentru industria şi din anul    construcţiilor Comerţului 1998    navale45. Reţeaua Roma 2004 2004 Agenţia România    Internaţională Naţională participă    pentru pentru din anul    Întreprinderi Întreprinderi 2004    Mici şi Mijlocii Mici şi    (I.N.S.M.E.) Mijlocii şi                                                Cooperaţie-----------------------------------------------------------------------------------------Poziţia 45 de la pct. II din anexa 1 a fost introdusă de alin. (1) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.III. Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituţii centrale-------------------------------------------------------------------------------                                                Instituţia                                                română care                                                coordoneazăNr. Denumirea Anul relaţiile cu Explicaţiicrt. organizaţiei Sediul Anul aderării organizaţia                               înfi- României internaţională                              inţării respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- 1. Federaţia Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu-    ţională de Control Industriilor cerii Academiei    în Automatică Române    (I.F.A.C.) 2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu-    nal de Sudura Industriilor cerii Academiei                                                              Române 3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu-    ţională pentru Elveţia Apelor, Pădu- cerii Academiei    Conservarea Naturii rilor şi Române    şi Resurselor Sale Protecţiei    (I.U.C.N.) Mediului 4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în şe-    ţional de Resurse Agriculturii dinţă de Guvern    Genetice Vegetale şi Alimen- din 24 martie                                                tatiei 1993 5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu-    ţională de Culturii cerii Academiei    Numismatica Române 6. Organizaţia Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă    naţională a Sceno- Culturii din anul 1970    grafilor, Tehnicieni-    lor şi Arhitecţilor    de Teatru 7. Federaţia Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă    ţională de Arta Culturii din anul 1960    Fotografică 8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii    naţională de Muzica Culturii compozitorilor şi    Contemporană muzicologilor din                                                              anul 1990 9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă    ţională a Federa- Culturii din anul 1991    ţiilor Grupurilor    Folclorice10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă    ţional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991    zatiilor de Festi-    valuri Folclorice11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice-    naţional de inre- Culturii prim-ministru din    gistrare a publica- anul 1990    tiilor în serie    (I.S.D.S.)12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu-    ţional al Uniuni- Română cerii Academiei    lor Ştiinţifice Române    (I.C.S.U.)13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu-    Internaţională Română cerii Academiei    (I.A.U.) Române14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu-    ţională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei    tică (I.M.U.) Române15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu-    mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei    nală (U.A.I.) reafiliere Române16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu-    ţional pentru Cer- Română cerii Academiei    cetarea Spaţiului Române    (C.O.S.P.A.R.)17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă    nala de Chimie Română din anul 1963    Pura şi Aplicată18. Confederaţia Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu-    naţională de Anali- Română cerii Academiei    za Termica (I.C.T.A.) Române19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E.    ţională de Ştiinţe Română nr. 10/8435/28.    Biologice (I.U.B.S.) 07.196720. Federaţia Europeană Londra 1963 Academia România participă    a Societăţilor de Română din anul 1963    Biochimie21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă    ţională de Geode- Română din anul 1966    zile şi Geofizică    (I.U.G.G.)22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă    ţională de Ştiinţe Română din anul 1969    Geologice23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu-    ţional Geosfera- Română cerii Academiei    Biosfera (Global Române    change)24. Asociaţia Interna- Oslo 1971 Academia România participă    ţionalâ de Ştiinţe Română din anul 1971    Politice (I.P.S.A.)25. Asociaţia Interna- Londra 1970 Academia România participă    ţională de Istorie Română din anul 1970    Economică26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu-    ţională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei    şi Filozofie a Main Române    Ştiinţei :    - Divizia de logica,    metodologie şi filo-    zofie a ştiinţei    - Divizia de istorie    a ştiinţei27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu-    ţional Permanent al Română cerii Academiei    Lingvistilor Române    (C.I.P.L.)28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu-    ţională de Mecanică Română cerii Academiei    Teoretică şi Apli- Române    câtă29. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă    ţional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953    lui pentru Surzi Handicapaţi    (C.I.S.S.)30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă    ţional al Şahului de Stat pentru din anul 1953    Tăcut Handicapaţi31. Organizaţia Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă    peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992    pentru Surzi Handicapaţi32. Organizaţia Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/    naţională de Cola- Industriilor 1974    borare Economică    şi Tehnico-Ştiinţi-    fică în Domeniul    Industriei Electro-    tehnice    (INTERELECTRO)33. Asociaţia de Drept Londra 1967 Ministerul România participă    Internaţional Afacerilor din anul 1967                                                Externe-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2EŞALONAREA PLĂŢII COTIZAŢIILOR LA ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALELA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ  +  Anexa 2.1.COTIZAŢIIla organismele internaţionale din sistemul O.N.U.------------------------------------------------------------------------------                                                                  Sume propuse                                                                    la platăNr. Organismul internaţional Valută în anul 1994crt. (cotizaţii                                                                   curente plus                                                                     restante)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------                       Ministerul Afacerilor Externe 1. Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.)    - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052    - forte O.N.U. de menţinere a păcii $ S.U.A. 1.423.203 2. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare    Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769                                                   Şilingi austrieci 1.750.280 3. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie,    Ştiinţa şi Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653               Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 4. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie    şi Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601            Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 5. Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.) Franci elveţieni 934.451             Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 6. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică    (A.I.E.A.)    - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599    - contribuţie voluntară $ S.U.A. 49.725         Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 7. Organizaţia Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elveţieni 268.824                         Ministerul Turismului 8. Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212                                                        Pesetas 4.455.000                        Ministerul Transporturilor 9. Organizaţia Maritimă Internaţională (O.M.I.) lire 100.74510. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale    (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920                        Ministerul Comunicaţiilor11. Uniunea Poştală Universala (U.P.U.) Franci elveţieni 110.00012. Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii    (U.I.T.) Franci elveţieni 175.000                        Ministerul Comerţului13. Acordul General pentru Tarife şi Comerţ    (G.A.T.T.) Franci elveţieni 464.522                        Ministerul Sănătăţii14. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936-------------------------------------------------------------------------------            Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2.2COTIZAŢIIla alte organisme internaţionale-------------------------------------------------------------------------------                                                                   Sume propuse                                                                    la platăNr. Organismul internaţional Valută în anul 1994crt. (cotizaţii                                                                   curente plus                                                                   restante)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3-------------------------------------------------------------------------------                    Ministerul Afacerilor Externe 1. Comisia Dunării Franci elveţieni 186.650 2. Consiliul Europei Franci francezi 15.466.758 3. Organizaţia pentru Interzicerea Armelor    Chimice $ S.U.A. 12.007                                                   Florini olandezi 58.547 4. Uniunea Latină ECU 10.385 5. Federaţia Mondială a Asociaţiilor pentru    Naţiunile Unite (F.M.A.N.U.) Franci elveţieni 1.150 6. Academia Diplomatică Internaţională Franci francezi 19.000 7. Asociaţia de Drept Internaţional $ S.U.A. 300 8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea    Discriminării Rasiale $ S.U.A. 1.184 9. Convenţia contra torturii şi a altor    tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau    degradante $ S.U.A. 6.50010. Biroul Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) Franci francezi 45.000                Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 1. Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile    (C.E.A.C.) Franci francezi 58.390 2. Asociaţia Internaţională Permanentă a Congre-    selor de Navigaţiei (A.I.P.C.N.) Franci belgieni 45.000 3. Asociaţia Internaţională Permanentă a Congre-    selor Rutiere (A.I.P.C.R.) Franci francezi 18.000 4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.) $ S.U.A. 7.500 5. Conferinţa Europeană a Miniştrilor de    Transporturi (C.E.M.T.) Franci francezi 61.453 6. Secretariatul Permanent euro 7.000    al Comisiei Interguvernamentale    TRACECA               Ministerul Comunicaţiilor 1. Conferinţa Europeană a Administraţiilor de    Posta şi Telecomunicaţii (C.E.P.T.) ECU 2.178                   Ministerul Industriilor 1. Comisia Electrotehnică Internaţională (C.E.I.) Franci elveţieni 227.148 2. INTERELECTRO - Moscova $ S.U.A. 40.000 3. Federaţia Internaţională de Control în    Automatică (I.F.A.C.) Franci elveţieni 4.800 4. Institutul Internaţional de Sudură Franci elveţieni 17.380 5. Carta Europeană a Energiei ECU 23.039       Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 1. Federaţia Internaţională pentru Locuire,    Urbanism şi Amenajarea Teritoriului    (F.I.H.U.A.T.) Florini olandezi 5.324         Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 1. Convenţia de la Basel privind controlul    deşeurilor toxice $ S.U.A. 4.780 2. Convenţia privind zonele umede de importanţă    internaţională, în special ca habitat al    păsărilor "RAMSAR" 91 Franci elveţieni 4.228 3. Comisia Internaţională a Marilor Baraje Franci francezi 21.687 4. Convenţia de la Viena pentru protejarea    stratului de ozon $ S.U.A. 524 5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea    stratului de ozon $ S.U.A. 5.878 6. Comisia Internaţională pentru Exploatarea    Ştiinţifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Franci francezi 80.000 7. Uniunea Internaţională pentru Conservarea    Naturii şi Resurselor Sale (I.U.C.N.) Franci elveţieni 35.953            Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei    Aftoase $ S.U.A. 15.600 2. Oficiul Internaţional al Epizootiilor Franci francezi 365.770 3. Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului Franci francezi 510.944 4. Federaţia Europeană de Zootehnie Franci elveţieni 15.000 5. Comisia Internaţională pentru Irigaţii si    Drenaje $ S.U.A. 7.220 6. Societatea Internaţională pentru Ştiinţe    Horticole Florini olandezi 2.300 7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin-    ţelor destinate comerţului internaţional Franci francezi 27.000 8. Organizaţia Europeană şi Mediteraneană    pentru Protecţia Plantelor Franci francezi 146.000 9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor    internaţionale la fructe şi legume proaspete Franci francezi 86.30010. Asociaţia Internaţională pentru Controlul    Seminţelor (I.S.T.A.) Franci elveţieni 4.81311. Institutul Internaţional de Resurse Genetice    Vegetale $ S.U.A. 5.000                  Ministerul Apărării Naţionale 1. Asociaţia Internaţională de Semnalizare    Maritimă Franci francezi 29.000 2. Comitetul Internaţional de Medicină şi    Farmacie Militară Franci belgieni 41.600 3. Comisia Internaţională de Istorie militară Franci elveţieni 550                    Ministerul de Interne 1. Interpol Franci elveţieni 138.400 2. Asociaţia Internaţională a Arhivelor    Francofone Franci francezi 500 3. Consiliul Internaţional al Arhivelor $ S.U.A. 1.902 4. Comitetul Tehnic Internaţional pentru    Prevenirea şi Stingerea Incendiilor Franci elveţieni 2.180                      Ministerul Culturii 1. Fondul Cultural al Consiliului Europei Franci francezi 299.460 2. Centrul Internaţional de Studii pentru Con-    servarea şi Restaurarea Bunurilor    Culturale (I.C.C.R.O.M.) $ S.U.A. 10.941 3. Consiliul Internaţional al Muzeelor Franci francezi 46.800 4. Institutul Internaţional de Teatru Franci francezi 13.700 5. Comisia Internaţională de Numismatică Franci elveţieni 400 6. Uniunea Internaţională a Marionetiştilor $ S.U.A. 1.200 7. Consiliul Internaţional al Muzicii $ S.U.A. 1.800 8. Asociaţia Internaţională a Teatrelor pentru    Copii şi Tineret $ S.U.A. 350 9. Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de    Bibliotecari Florini olandezi 2.83010. Asociaţia Internaţională a Teatrelor de    Amatori Coroane daneze 3.20011. Organizaţia Internaţională a Scenografilor,    Tehnicienilor şi Arhitecţilor de Teatru $ S.U.A. 30012. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial $ S.U.A. 5.25413. Consiliul Internaţional al Monumentelor şi    Siturilor Istorice Franci francezi 1.56014. Federaţia Internaţională de Arta Fotografică Mărci germane 80015. Societatea Internaţională de Muzică    Contemporană Mărci germane 2.60016. Uniunea Internaţională a Federaţiilor    Grupurilor Folclorice Franci francezi 2.00017. Consiliul Internaţional al Organizatorilor de    Festivaluri Folclorice $ S.U.A. 70018. Sistemul internaţional de înregistrare a    publicaţiilor în serie (I.S.D.S.) Franci francezi 16.758                     Ministerul Finanţelor 1. Asociaţia Autorităţilor care Controlează    Asigurările din Ţările în Curs de Dezvoltare $ S.U.A. 250 2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Franci belgieni 772.000 3. Biroul Internaţional pentru Tarife Vamale Franci belgieni 765.451                     Ministerul Justiţiei 1. Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional    Privat Florini olandezi 22.290 2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Florini olandezi 1.791 3. Institutul Internaţional pentru Unificarea    Dreptului Privat (UNIDROIT) Franci elveţieni 15.175                 Biroul Român de Metrologie Legală 1. Biroul Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi Franci francezi 215.881 2. Biroul Internaţional de Metrologie Legală Franci francezi 71.240              Comisia Naţională pentru Statistică 1. Institutul Internaţional de Statistică Franci elveţieni 500               Parlamentul României - Camera Deputaţilor 1. Uniunea Interparlamentara Franci elveţieni 52.637 2. Adunarea Parlamentară a Conferinţei pentru    Securitate şi Cooperare în Europa $ S.U.A. 8.809               Institutul Român de Standardizare 1. Organizaţia Internaţionala de Standardizare    (I.S.O.) Franci elveţieni 112.500 2. Comitetul European pentru Standardizare în    Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) ECU 7.000 3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) ECU 12.000 4. Institutul European de Standardizare în    Telecomunicaţii (E.T.S.I.) ECU 6.780                 Institutul de Fizică Atomică 1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare    (I.U.C.N.) - Dubna $ S.U.A. 381.900 2. Societatea Europeană de Fizică Franci elveţieni 4.930 3. Centrul Internaţional de Seismologie $ S.U.A. 1.660             Institutul Naţional de Informare şi Documentare 1. Federaţia Internaţională de Informare şi    Documentare $ S.U.A. 195                                                   Florini olandezi 2.448 2. Centrul Internaţional de Informare Ştiinţi-    fică şi Tehnică (C.I.I.S.T.) $ S.U.A. 131              Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor 1. Organizaţia Internaţională a Uniunilor de    Consumatori (I.O.C.U.) $ S.U.A. 1.000                 Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi 1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor $ S.U.A. 400 2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor Mărci germane 160 3. Asociaţia Internaţională a Şahului în Braille Franci elveţieni 300 4. Comitetul Internaţional al Sportului pentru    Surzi (C.I.S.S.) Coroane daneze 2.075 5. Comitetul Internaţional al Sahului Tăcut Franci elveţieni 240 6. Federaţia Mondială a Surzilor $ S.U.A. 1.000 7. Organizaţia Europeană a Sportului pentru    Surzi Mărci germane 100                      Academia Română 1. Consiliul Internaţional al Uniunilor    Ştiinţifice (I.C.S.U.) $ S.U.A. 8.728 2. Uniunea Academica Internaţionala (I.A.U.) Franci belgieni 100.000 3. Uniunea Internaţională de Matematică (I.M.U.) Franci elveţieni 4.200 4. Uniunea Astronomică Internaţională (U.A.I.) Franci elveţieni 7.385 5. Comitetul Internaţional pentru Cercetarea    Spaţiului (C.O.S.P.A.R.) Franci francezi 58.035 6. Federaţia Internaţională de Astronautică    (I.A.F.) Franci elveţieni 1.300 7. Confederaţia Internaţională de Analiză    Termică (I.C.T.A.) $ S.U.A. 97 8. Uniunea Internaţională de Ştiinţe Biologice    (I.U.B.S.) Franci francezi 19.210 9. Federaţia Europeană a Societăţilor de    Biochimie Mărci germane 28010. Uniunea Geografică Internaţională (I.B.U.) $ S.U.A. 75011. Uniunea Internaţională de Geodezie şi    Geofizica (I.U.G.G.) $ S.U.A. 2.23512. Uniunea Internaţională de Ştiinţe Geologice $ S.U.A. 2.90013. Programul Internaţional Geosfera-Biosferă    (Global change) $ S.U.A. 1.00014. Asociaţia Internaţională de Ştiinţe    Economice $ S.U.A. 1.00015. Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Politice    (I.P.S.A.) $ S.U.A. 88516. Asociaţia Internaţională de Istorie    Economică Franci elveţieni 20017. Federaţia Internaţională a Societăţilor    de Filozofie Franci elveţieni 40018. Uniunea Internaţională de Istorie şi Filozo-    fie a Ştiinţei :    - Divizia de logică, metodologie şi filozofie      a ştiinţei $ S.U.A. 250    - Divizia de istorie a ştiinţei $ S.U.A. 15019. Uniunea Internaţională de Ştiinţe Psiholo-    gice (I.U.P. sys) $ S.U.A. 20020. Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice    (C.I.S.H.) Franci elveţieni 80021. Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est    Europene (A.I.E.S.E.E.) $ S.U.A. 60022. Comitetul Internaţional Permanent al    Lingviştilor (C.I.P.L.) $ S.U.A. 20023. Uniunea Internaţională de Mecanică    Teoretică şi Aplicată $ S.U.A. 1.419-------------------------------------------------------------------------------            Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062-----------------------------------------------------------------------------------------Poziţia 6 din Subcapitolul "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" din anexa 2.2 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004.-------------