ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDINUL nr. 520 din 27 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 5 decembrie 2018:
  ”Articolul II
  (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aprobă prin act adițional modificarea regulamentului serviciului și a contractului de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în conformitate cu modificările aduse la regulamentul-cadru prin prezentul ordin.
  (2) În situația nemodificării actelor administrative în termenul prevăzut la alin. (1) se aplică prevederile din regulamentul-cadru.”
  Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (3) și ale art. 20 alin. (1) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2013,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților nr. 110/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 și 550 bis din 13 august 2007.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare
  pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Doru Ciocan
  București, 9 martie 2015.Nr. 82.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUal serviciului de salubrizare a localităților