ORDONANŢĂ nr. 20 din 18 august 2010 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor(actualizată la data de 23 martie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte unele măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, în legătură cu evaluarea conformităţii produselor şi supravegherea pieţei.*)  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale, responsabil pentru asigurarea măsurilor necesare aplicării legislaţiei Uniunii Europene de armonizare din domeniul său de competenţă; b) cod de bună practică - documentul care recomandă practici sau proceduri pentru proiectarea, fabricarea, instalarea, întreţinerea sau utilizarea echipamentelor, structurilor sau produselor; c) infrastructura calităţii - infrastructura ce priveşte domeniile metrologiei, standardizării, acreditării şi evaluării conformităţii, inclusiv certificarea;----------Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2012. d) legislaţia Uniunii Europene de armonizare - orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor; e) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la organismul de evaluare a conformităţii aflat sub jurisdicţia română, desemnat pentru a îndeplini, ca parte terţă, sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii, în aplicarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene de armonizare. (2) Termenii «acreditare», «specificaţie tehnică» şi «standard armonizat», precum şi expresiile «autoritate de supraveghere a pieţei», «evaluare a conformităţii», «organism naţional de acreditare», «organism de evaluare a conformităţii» şi «supraveghere a pieţei» au semnificaţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015. (3) Termenul «standard» are semnificaţia stabilită de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015.  +  Capitolul II Evaluarea conformităţii  +  Articolul 3 (1) În situaţia în care în legislaţia Uniunii Europene de armonizare se face referire la standarde armonizate sau la alte specificaţii tehnice, ghiduri sau coduri de bună practică, de referinţă la nivel european, acestea se adoptă ca documente de referinţă române. (2) Autorităţile competente asigură anual de la bugetul de stat finanţarea adoptării, în limba română, a standardelor armonizate şi a celorlalte documente de referinţă prevăzute la alin. (1).----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015. (3) În situaţia în care în aplicarea legislaţiei Uniunii Europene de armonizare datele de identificare ale documentelor de referinţă europene se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista documentelor de referinţă române prin care se adoptă aceste documente se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente; ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 4 (1) În situaţia în care legislaţia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformităţii să fie realizată de organisme de evaluare a conformităţii notificate, autorităţile competente dobândesc calitatea de autorităţi de notificare şi sunt responsabile de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii, precum şi de monitorizarea organismelor notificate. (2) Dacă legislaţia Uniunii Europene de armonizare nu prevede altfel, autorităţile competente pot stabili ca evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) să se efectueze de către: a) un organism naţional de acreditare, în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau b) prin excepţie de la lit. a), de către:- autoritatea competentă însăşi; sau- un organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, persoană juridică română, ce face dovada respectării următoarelor cerinţe:(i) este instituit astfel încât să nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformităţii;(ii) este organizat şi funcţionează în aşa fel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;(iii) decizia cu privire la rezultatul evaluării organismului de evaluare a conformităţii este luată de o persoană competentă/de persoane competente, alta/altele decât cea/cele care a/au efectuat evaluarea;(iv) nu realizează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;(v) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute;(vi) dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale;(vii) are încheiate acorduri/înţelegeri prin care asigură acoperirea responsabilităţilor ce decurg din activităţile sale. (3) Autoritatea competentă îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul prevăzut la alin. (2) lit. b) a doua liniuţă. (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile competente stabilesc, după caz, prin ordin al conducătorului autorităţii competente: a) entitatea, conform alin. (2), responsabilă pentru evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii şi monitorizarea organismelor notificate; b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi de notificare a acestora Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene. (5) Procedura prevăzută la alin. (4) lit. b) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015.  +  Articolul 5 (1) Autorităţile competente desemnează, prin ordin al conducătorului lor, organismele de evaluare a conformităţii ce se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar. (2) Autorităţile competente desemnează în scopul notificării numai organisme de evaluare a conformităţii care respectă cerinţele/criteriile aplicabile organismelor notificate stabilite în legislaţia Uniunii Europene de armonizare şi, atunci când este cazul, în actele normative de punere în aplicare a acestei legislaţii. (3) Ordinele de desemnare a organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică, prevăzute la alin. (2), se emit distinct în aplicarea fiecărui act al Uniunii Europene de armonizare ce prevede notificarea organismelor care evaluează conformitatea în temeiul actelor normative de punere în aplicare a acestei legislaţii. Aceste ordine trebuie să conţină, lipsit de orice echivoc, în principal: a) datele de referinţă ale legislaţiei Uniunii Europene de armonizare şi, după caz, ale actului normativ de punere în aplicare a acestei legislaţii, în baza căreia organismele de evaluare a conformităţii ce fac obiectul desemnării urmează să efectueze activităţi de evaluare a conformităţii, ca organisme notificate; b) informaţii privind denumirea completă, adresa sediului social şi datele de contact pentru fiecare organism ce se desemnează pentru a fi notificat; c) sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformităţii pe care fiecare organism desemnat are dreptul să le efectueze în aplicarea legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, inclusiv produsele ori grupele de produse, a căror evaluare poate fi realizată de către acestea, în calitate de organism notificat.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile competente notifică organismele desemnate prevăzute la art. 5 alin. (2), folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de către Comisia Europeană. (2) Autorităţile competente, la solicitarea Comisiei Europene, trebuie să prezinte acesteia toate informaţiile referitoare la procesul ce a stat la baza deciziei de notificare sau la menţinerea competenţei organismului de evaluare a conformităţii în cauză. (3) În situaţia în care autorităţile competente stabilesc să nu se folosească de acreditare pentru evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii notificate, acestea trebuie să furnizeze Comisiei Europene şi celorlalte state membre toate dovezile documentare necesare pentru verificarea competenţei organismelor în cauză, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care un organism de evaluare a conformităţii notificat nu mai respectă cumulativ cerinţele care au stat la baza deciziei privind notificarea lui ori în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de organism notificat, autoritatea competentă restricţionează, suspendă sau retrage desemnarea acestuia, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite. Autoritatea competentă informează imediat Comisia Europeană şi statele membre cu privire la respectiva măsură întreprinsă. (2) În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a desemnării unui organism notificat sau în situaţia în care organismul notificat îşi încetează activitatea, autoritatea competentă trebuie să se asigure că dosarele organismului respectiv sunt fie procesate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziţia sa şi a autorităţilor de supraveghere a pieţei responsabile, la cerere. (3) Restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism notificat nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îşi pierd valabilitatea şi se retrag numai dacă se dovedeşte că această măsură trebuie întreprinsă.  +  Articolul 8În situaţia în care legislaţia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformităţii produselor să se realizeze de către autorităţi publice, autorităţile competente sunt responsabile pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii utilizate pentru realizarea evaluărilor tehnice din cadrul activităţii de evaluare a produselor. Procedurile pentru evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Supravegherea pieţei  +  Articolul 9 (1) Activitatea de supraveghere a pieţei este în responsabilitatea autorităţilor competente. (2) Autorităţile competente trebuie să asigure un sistem eficient şi efectiv de supraveghere a pieţei pentru produsele reglementate în temeiul legislaţiei Uniunii Europene de armonizare. (3) Autorităţile competente nominalizează autorităţile de supraveghere a pieţei în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile de supraveghere a pieţei prevăzute la art. 9 alin. (3) trebuie să deţină resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei, să asigure competenţa şi integritatea profesională a personalului lor şi să acţioneze independent şi nediscriminatoriu. (2) Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se asigură anual de la bugetul de stat, de către autorităţile competente prevăzute la art. 9 alin. (3), în calitate de ordonatori principali de credite.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015.  +  Articolul 11 (1) Încălcarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene de armonizare atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. (2) Autorităţile competente prevăd, în actul normativ de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene de armonizare, faptele care trebuie considerate contravenţii şi sancţiunile aferente aplicabile, cu respectarea principiului proporţionalităţii. (3) Autorităţile de supraveghere a pieţei constată contravenţiile şi aplică sancţiunile stabilite în actele normative prevăzute la alin. (2). (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 12Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri coordonează domeniul infrastructurii calităţii, precum şi activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În acest scop, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri trebuie să funcţioneze o structură corespunzătoare.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 13În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba prin hotărâre unele măsuri privind supravegherea pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: a) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 4 iunie 2008, cu completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006; c) Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006; d) Hotărârea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 20.-------