ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**)(actualizată până la data de 13 martie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.

    ──────────
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul IDispoziţii generale-------------Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte şi reglementează cadrul general, principiile şi procedurile sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate finanţatoare - autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice care au ca obiect de activitate şi finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale, Administraţia Fondului Cultural Naţional - instituţie publică cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor; b) finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităţilor finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii şi/sau exploatării de bunuri culturale; c) bun cultural - materializarea unei acţiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmăreşte, în funcţie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judeţean, euroregional, naţional sau de reprezentare internaţională; d) acţiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment; e) proiect cultural - suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural; f) program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale; g) program cultural multianual - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat într-o perioadă de timp ce excedează duratei unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale; h) program cultural prioritar - programul cultural al autorităţii finanţatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoţită de finanţarea corespunzătoare, este încredinţată unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice şi valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanţatoare care le conferă caracterul prioritar; i) ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acţiuni culturale; j) solicitant - persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală; k) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural; l) nevoie culturală de urgenţă - cerinţa de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunităţi.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 1^1Principiile care stau la baza sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale: a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar; b) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă a ofertelor culturale; c) diversitatea culturală şi pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi promovarea diversităţii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare; d) neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; e) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale.-------------Art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 1^2 (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanţarea programului/programelor prioritar/prioritare şi va constitui un fond pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puţin de 2%. (3) Sumele pentru finanţarea realizării proiectelor culturale din cadrul programului prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h), elaborate de fiecare autoritate finanţatoare. (4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finanţatoare.-------------Art. 1^2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 1^3 (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanţatoare pentru întreaga perioadă de desfăşurare a acestora, de regulă, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) Finanţarea nerambursabilă a programelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora şi se asigură, anual, potrivit contractului de finanţare.-------------Art. 1^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 2 (1) Acordarea de finanţări nerambursabile este condiţionată de existenţa altor surse de finanţare, proprii sau atrase de beneficiar, în condiţiile stabilite de autoritatea finanţatoare. (2) Beneficiarii vor identifica posibilităţile de atragere a altor surse de finanţare, încheind contracte în condiţiile legii.(2^1) Sursele de finanţare atrase de beneficiar pot proveni şi din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ.-------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. (3) Producerea şi/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanţată, în condiţiile prezentei ordonanţe, de mai multe autorităţi finanţatoare. (4) Persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile prezentei ordonanţe, din partea oricărei autorităţi finanţatoare, cu excepţia celei în subordinea căreia funcţionează. (5) Persoanele juridice de drept public, finanţate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanţare nerambursabilă, în condiţiile prezentei ordonanţe, din partea oricărei autorităţi finanţatoare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 2^1 (1) Acordarea de finanţări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe se face pe bază de selecţie de oferte culturale. (2) Autorităţile finanţatoare sunt obligate să organizeze anual cel puţin o sesiune de selecţie de oferte culturale. (3) În cazul organizării unei singure sesiuni de selecţie, organizarea acesteia se va anunţa în termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetare anuale. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), Administraţia Fondului Cultural Naţional organizează anual minimum două sesiuni de selecţie.-------------Art. 2^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 4 (1) Din finanţările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanţe se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile: a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii şi altele asemenea; b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural; c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor; d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate; e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; f) diurna, acordată în condiţiile legii; g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. (4) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare. (5) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 6 (1) Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. (2) Finanţările nerambursabile se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranşă. (3) Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în oferta culturală evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare. (4) Prima tranşă se acordă la semnarea contractului de finanţare. Următoarele tranşe se acordă în baza documentelor justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării nerambursabile. (5) Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării. (6) Justificarea fiecărei tranşe acordate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în perioada executării contractului.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. (7) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se face cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanţării nerambursabile cu terţe persoane şi a prevederilor dreptului comun în materie.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 6^1În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acţiunii, proiectului sau programului cultural, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative pentru ultima tranşă şi raportul final de activitate.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 6^2 (1) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii. (2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1).-------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 6^3Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.-------------Art. 6^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Capitolul IIProceduri de acordare a finanţărilor nerambursabile-------------Cap. II a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 9Sesiunea de selecţie de oferte culturale se desfăşoară în următoarele etape: a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie; b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie şi selecţia ofertelor culturale; c) comunicarea publică a rezultatului selecţiei; d) soluţionarea contestaţiilor.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 10Anunţul public privind sesiunile de selecţie este comunicat pe site-ul autorităţii finanţatoare, precum şi în presa scrisă şi audiovizuală, după caz, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor culturale.-------------Art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 11 (1) Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale; b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare. (2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica întrunirea de către solicitanţi a condiţiilor de participare la selecţie. (3) Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la alin (1). (4) În cazul solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice străine, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la selecţie, potrivit legislaţiei din ţara de cetăţenie, respectiv de înregistrare a solicitantului persoană juridică.-------------Art. 11 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 12 (1) Selecţia ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorităţii finanţatoare. (2) Comisiile de selecţie sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează: a) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare; b) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanţare. (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii. (4) Membrii comisiei de selecţie sunt numiţi prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorităţii finanţatoare. (5) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.-------------Art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 13Selecţia constă în ierarhizarea ofertelor culturale în funcţie de valoarea, importanţa sau reprezentativitatea acţiunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului acordat de comisie.-------------Art. 13 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 14 (1) Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei. (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.-------------Art. 14 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 15 (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 12. (2) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisiile de selecţie.-------------Art. 15 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 16 (1) Organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiilor de selecţie şi a celor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi conţinutul anunţului public prevăzut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorităţii finanţatoare. (2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, primesc o indemnizaţie al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1).-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 17 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea determinate de aplicarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă se fac sub formă de document scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii/transmiterii şi al primirii. (3) Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre următoarele forme: a) electronică; b) scrisoare prin poştă; c) telefax. (4) Documentele scrise, transmise prin formele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi c), trebuie confirmate de primire.-------------Art. 17 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Capitolul IIIAdministraţia Fondului Cultural Naţional-------------Cap. III a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 18 (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţii speciale referitoare la finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din bugetul Fondului Cultural Naţional, gestionat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, denumită în continuare Administraţia. (2) Administraţia este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. (3) Excedentul rezultat din execuţia bugetului Administraţiei se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta. (4) Sediul Administraţiei este în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 99 A, sectorul 1.-------------Art. 18 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 19 (1) Organizarea şi funcţionarea Administraţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Administraţia este condusă de un director numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (3) Directorul conduce întreaga activitate a Administraţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.-------------Art. 19 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 20 (1) Directorul Administraţiei este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel: a) 2 membri - Ministerul Culturii şi Cultelor; b) un membru - Institutul Cultural Român; c) un membru - Consiliul Minorităţilor Naţionale; d) 7 membri numiţi de ministrul culturii şi cultelor pe baza propunerilor formulate de organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii. (2) Consiliul Administraţiei are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte strategia şi priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional; b) desemnează membrii comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor. (3) Membrii consiliului sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, şi sunt remuneraţi pentru activitatea depusă pe bază de convenţii civile, încheiate în condiţiile legii. (4) Remuneraţia prevăzută la alin. (3) nu va putea depăşi anual cuantumul salariului lunar al directorului Administraţiei Fondului Cultural. (5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 21 (1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Naţional provin din următoarele surse: a) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică; b) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile; c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice; d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicaţiilor interzise spre vânzare minorilor; e) o cotă de 20% din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii; f) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor, imaginilor autocolante ori a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a); g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import; h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară; i) o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică; j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri şi parcuri de distracţii; k) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic; l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată; m) cota prevăzută la art. 12 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006; n) cota prevăzută la art. 26 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006; o) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică; p) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale; q) donaţii, legate sau alte liberalităţi; r) sponsorizări; s) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional; ş) abrogată;----------Lit. ş) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de art. 4 din ORDONANŢA nr. 17 din 23 august 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 august 2012. t) alte venituri dobândite în condiţiile legii. ţ) o cotă de 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română - S.A.----------Lit. ţ) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusă de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-l) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul. (3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii şi vor fi folosite pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe."-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 22 (1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare. (2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) se reţin şi se varsă de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează şi se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar. (3) Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 23 (1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea de majorări de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative privind taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat. (2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Naţional.-------------Art. 23 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 24 (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei. (2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 24 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 25 (1) Utilizarea sumelor colectate la bugetul Fondului Cultural Naţional se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite în prezenta secţiune, precum şi constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 24 se efectuează de către reprezentanţii organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, precum şi de împuterniciţi ai Administraţiei şi/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz. (3) Acţiunile de control vor viza, în principal, următoarele obiective: a) determinarea corectă a valorii contribuţiei la constituirea Fondului Cultural Naţional; b) virarea integrală şi la termen a sumei datorate; c) stabilirea eventualelor diferenţe între sumele vărsate şi cele datorate, conform prevederilor legale. (4) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului Fondului Cultural Naţional se reportează în anul următor. (5) În vederea completării constante a bazelor de date deţinute de către organele cu atribuţii în domeniul fiscal, precum şi de Administraţie şi/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va pune la dispoziţia acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conţine elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. a)-l)."-------------Alin. (5) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-------------Art. 25 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 26Finanţările nerambursabile se acordă de către Administraţie numai în condiţiile existenţei altor surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantulului.-------------Art. 26 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 27Finanţările nerambursabile se aprobă ţinându-se seama de criterii specifice elaborate de Administraţie.-------------Art. 27 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 28 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2), evaluarea şi selecţia ofertelor culturale se realizează de către comisii alcătuite dintr-un număr impar de experţi independenţi, constituite la nivelul Administraţiei. (2) Organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt remuneraţi, pe bază de convenţii civile, încheiate în condiţiile legii.-------------Alin. (3) al art. 28 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-------------Art. 28 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale-------------Cap. IV a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 29Finanţarea programelor culturale reglementate prin acte normative se face în temeiul dispoziţiilor acestora şi, după caz, ale procedurilor elaborate în aplicarea lor cu respectarea principiilor prezentei ordonanţe.-------------Art. 29 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 29^1Dispoziţiile art. 4 alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul: a) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale proprii ale autorităţilor finanţatoare organizate, desfăşurate, finanţate în ţară şi străinătate; b) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale organizate şi desfăşurate de instituţii publice din subordinea autorităţilor finanţatoare, în ţară şi străinătate, finanţate din subvenţii de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz; c) programelor, proiectelor sau, după caz, acţiunilor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 1^2 alin. (3) şi (4); d) programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile în conformitate cu dispoziţiile art. 29.-------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 29^2Contractele încheiate de autorităţile finanţatoare în temeiul Legii nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea şi desfăşurarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale proprii, vor fi executate cu aplicarea/respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(7).-------------Art. 29^2 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 29^3 (1) Pentru conceperea, organizarea şi realizarea unor acţiuni, proiecte şi programe culturale, autorităţile finanţatoare pot încheia contracte cu persoane fizice române sau străine, în condiţiile legii. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), autoritatea finanţatoare organizatoare poate deconta şi cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Art. 29^3 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 30Autoritatea finanţatoare poate acorda persoanelor fizice burse de studii, stagii de formare sau granturi de călătorie, cu respectarea principiilor şi procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 11. alin (1) lit. a) şi lit. b).-------------Art. 30 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 31Dispoziţiile din actele normative referitoare la stabilirea acţiunilor şi a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor şi a limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale finanţate în condiţiile prezentei ordonanţe.-------------Art. 31 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Daniel Dăianu--------