ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 16 februarie 2011(*actualizată*)pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb(actualizată la data de 13 martie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere faptul că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009, trebuie realizate până la data de 23 februarie 2011, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite comercianţilor să îndeplinească obligaţiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.Ţinând cont de faptul că actul normativ european menţionat reglementează noi tipuri de contracte, adaptate evoluţiei pieţei şi noilor produse existente, oferind o protecţie eficientă consumatorilor şi în aceste cazuri,luând în considerare faptul că, în lipsa unei reglementări imediate a acestor tipuri de contracte, consumatorii nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european menţionat, creându-se o denaturare a concurenţei,pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung care au ca obiect dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tranzacţiilor dintre comercianţi şi consumatori. (2) Comercianţii pot desfăşura tranzacţiile reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în baza licenţei de turism emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la: a) modalităţile de reparare a prejudiciului şi la căile de atac prevăzute în dreptul comun; b) înregistrarea bunurilor mobile sau imobile şi transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile; c) condiţiile de amplasare sau criteriile şi metodologia de autorizare ori licenţiere; d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare - contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de folosinţă a unuia sau a mai multor spaţii de cazare peste noapte, pentru mai mult de un sejur neîntrerupt;----------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă - contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri sau de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii;----------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. c) contract de revânzare - contractul în temeiul căruia un consumator este asistat cu titlu oneros de către un profesionist, care acordă asistenţă pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia ori a mai multor spaţii de cazare sau dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă;----------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. d) contract de schimb - contractul în temeiul căruia un consumator participă, cu titlu oneros, la un sistem de schimb care îi permite accesul la spaţii de cazare peste noapte ori la alte servicii, în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele ce decurg din contractul consumatorului respectiv privind dreptul de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare; e) comerciant - orice persoană fizică ori juridică ce acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în numele sau pe seama acesteia; f) consumator - orice persoană fizică ce acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; g) contract accesoriu - contractul în temeiul căruia consumatorului îi sunt prestate de către un comerciant sau de către un terţ, în baza unei înţelegeri între comerciant şi acel terţ, servicii conexe unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare ori unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă; h) suport durabil - orice instrument care îi permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pe o durată corespunzătoare scopului informaţiilor, şi care să permită reproducerea nealterată a acestora; i) cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie ori prin dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor ce se angajează să îl respecte, cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate; j) responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianţi, responsabilă cu întocmirea şi revizuirea unui cod de conduită şi/sau cu supravegherea respectării acestui cod de către cei care s-au angajat să îl respecte.  +  Articolul 5Pentru a calcula durata contractelor definite la art. 4 lit. a) şi b) se vor lua în considerare toate clauzele contractuale care permit reînnoirea tacită sau prelungirea duratei contractului.  +  Capitolul II Informaţii preliminare încheierii contractului  +  Secţiunea 1 Publicitatea  +  Articolul 6Orice formă de publicitate trebuie să precizeze posibilitatea obţinerii informaţiilor menţionate la art. 10, precum şi locul de unde acestea pot fi obţinute.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care în cadrul unei oferte promoţionale sau al unui eveniment de promovare, i se propune consumatorului încheierea oricăruia dintre contractele prevăzute la art. 4 lit. a)-d), profesionistul trebuie să precizeze în invitaţie, în mod clar, scopul comercial şi natura evenimentului.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. (2) Informaţiile prevăzute la art. 10 se pun la dispoziţia consumatorului în orice moment pe toată durata evenimentului.  +  Articolul 8Niciunul dintre produsele care pot face obiectul contractelor definite la art. 4 lit. a) şi b) nu poate fi promovat sau comercializat drept o investiţie.  +  Secţiunea a 2-a Informaţii precontractuale  +  Articolul 9 (1) Comerciantul furnizează consumatorului toate informaţiile prevăzute la art. 10: a) gratuit; b) într-un mod clar şi uşor de înţeles; c) pe hârtie sau pe un alt suport durabil, uşor accesibil consumatorului; d) în limba română sau, în cazul în care consumatorul este cetăţean străin ori îşi are reşedinţa în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene; e) cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă.----------Lit. e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015.  +  Articolul 10 (1) Comerciantul furnizează consumatorului informaţii precontractuale, după cum urmează: a) în cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 1 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv; b) în cazul unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 2 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv; c) în cazul unui contract de revânzare, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 3 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv; d) în cazul unui contract de schimb, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 4 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv. (2) Comerciantul are obligaţia să completeze formularele standard prevăzute la alin. (1) cu informaţii suficiente şi precise, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul şi pentru a permite consumatorului să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.  +  Capitolul III Informaţii şi drepturi contractuale  +  Secţiunea 1 Informaţii contractuale  +  Articolul 11Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, şi se redactează în mod vizibil şi uşor de citit, cu font de minimum 12.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015.  +  Articolul 12 (1) Contractul se redactează în limba română. (2) În cazul în care consumatorul este cetăţean străin sau îşi are reşedinţa în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene. (3) În cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare care are ca obiect un singur bun imobil determinat, comerciantul furnizează consumatorului, în mod gratuit, o traducere autorizată a contractului în limba sau în una dintre limbile statului membru în care se află bunul imobil, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene, în termen de 15 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. (1).  +  Articolul 13Contractul include următoarele: a) informaţii privind numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul social al părţilor contractante; b) formularul standard prevăzut la art. 10, care devine parte integrantă a contractului; c) separat, formularul standard referitor la dreptul de retragere prevăzut în anexa nr. 5, care are ca scop facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract, în conformitate cu prevederile art. 17-20; d) semnătura fiecărei părţi; e) data şi locul încheierii contractului; f) modalităţile de notificare.  +  Articolul 14 (1) Informaţiile conţinute în formularul standard prevăzut la art. 10 nu pot fi modificate decât cu acordul expres al părţilor sau în cazul în care modificările decurg din anumite circumstanţe neobişnuite şi neprevăzute, independente de voinţa comerciantului, şi ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare. (2) Orice modificare va fi comunicată consumatorului, pe hârtie sau pe un alt suport durabil uşor accesibil acestuia şi pe care îl acceptă, înainte de încheierea contractului. (3) Modificările se menţionează în mod expres în contract.  +  Articolul 15 (1) Înainte de încheierea contractului, comerciantul atrage atenţia consumatorului într-o manieră explicită asupra: a) existenţei dreptului de retragere din contract; b) duratei de timp în care acesta îşi poate exercita dreptul de retragere, în conformitate cu prevederile art. 17-20; c) interzicerii plăţilor în avans în această perioadă, în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25. (2) Consumatorul confirmă primirea informaţiilor contractuale prevăzute la alin. (1) prin semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzut în anexele nr. 1-4.  +  Articolul 16La momentul încheierii contractului, consumatorul primeşte cel puţin un exemplar din acesta.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de retragere  +  Articolul 17Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractele definite la art. 4 lit. a)-d) în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.  +  Articolul 18 (1) Termenul de 14 zile calendaristice prevăzut pentru exercitarea dreptului de retragere începe să curgă astfel: a) de la data încheierii contractului sau a unui precontract cu caracter obligatoriu; b) de la data la care consumatorul intră în posesia contractului sau a oricărui precontract obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară datei menţionate la lit. a). (2) În cazul în care comerciantul a completat şi a pus la dispoziţia consumatorului, separat, formularul standard privind dreptul de retragere, prevăzut la art. 13 lit. c), în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de un an de la data menţionată la alin. (1), termenul de retragere din contract începe să curgă de la data la care consumatorul primeşte acest formular. (3) În cazul în care informaţiile menţionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de 3 luni de la data menţionată la alin. (1), termenul de retragere din contract curge de la data la care consumatorul primeşte aceste informaţii.  +  Articolul 19Consumatorul decade din dreptul de a se retrage din contract în termen de: a) un an şi 14 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. (1), în cazul în care comerciantul nu a completat şi nu a pus la dispoziţia consumatorului, în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, formularul standard privind dreptul de retragere din contract, prevăzut la art. 13 lit. c); b) 3 luni şi 14 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. (1), în cazul în care informaţiile menţionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, nu au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.  +  Articolul 20 (1) În cazul în care contractul de schimb şi contractul privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare sunt încheiate concomitent, în ambele contracte va fi prevăzut acelaşi termen de retragere din contract. (2) Pentru ambele contracte termenul de retragere se calculează în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (1), aşa cum se aplică în cazul contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care consumatorul are intenţia de a-şi exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifică în scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hârtie sau pe alt suport durabil, înainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi valabilă, notificarea se comunică înainte de expirarea termenului de retragere din contract.----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. (2) Consumatorul poate utiliza formularul notificării de retragere din contract, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 5, furnizat de comerciant în conformitate cu prevederile art. 13 lit. c). (3) Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificării de către consumator.  +  Articolul 22În cazul exercitării dreptului de retragere de către consumator, încetează obligaţia părţilor de a executa contractul.  +  Articolul 23Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a fi răspunzător pentru plata vreunei sume sau pentru alte obligaţii aferente eventualelor servicii prestate înaintea exercitării dreptului de retragere din contract.  +  Secţiunea a 3-a Plăţi în avans  +  Articolul 24În cazul contractelor definite la art. 4 lit. a), b) şi d), sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ înainte de expirarea termenului de retragere, în conformitate cu prevederile art. 17-20.  +  Articolul 25În cazul unui contract de revânzare, definit la art. 4 lit. c), sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de consumator către profesionist ori către orice terţ înainte ca vânzarea efectivă să aibă loc sau ca respectivul contract de revânzare să înceteze pe alte căi.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii specifice contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă  +  Articolul 26 (1) În cazul contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, plata se efectuează conform unui calendar fix de plăţi. (2) Sunt interzise orice plăţi ale preţului specificat în contract care nu sunt efectuate conform calendarului fix de plăţi. (3) Plăţile, inclusiv plata cotizaţiei de membru, sunt eşalonate în rate anuale, fiecare dintre acestea având aceeaşi valoare. (4) Comerciantul trimite o solicitare scrisă de plată, pe hârtie sau pe alt suport durabil acceptat de consumator, cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de data scadenţei.  +  Articolul 27 (1) Începând cu data primirii solicitării scrise de plată pentru cea de a doua dintre ratele prevăzute la art. 26 alin. (3), consumatorul are dreptul de a înceta contractul, fără penalizări.----------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. (2) În cazul în care consumatorul are intenţia de a înceta contractul, acesta va notifica comerciantul în termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferente fiecărei rate. (3) Acest drept nu afectează dreptul consumatorului de a înceta contractul în temeiul prevederilor dreptului comun.  +  Secţiunea a 5-a Încetarea contractelor accesorii  +  Articolul 28În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din contractul privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, orice contract de schimb accesoriu sau orice alt contract accesoriu încetează în mod automat, fără niciun fel de cost pentru consumator.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015.  +  Articolul 29 (1) Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), iar preţul este acoperit în întregime sau parţial de un credit acordat consumatorului de către profesionist ori de către un terţ, pe baza unei înţelegeri între acel terţ şi profesionist, contractul de credit încetează fără niciun fel de cost pentru consumator.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. (2) Contractul dintre terţ şi comerciant va preciza în mod expres faptul că nu va fi suportat de către consumator niciun fel de cost în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere conform prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 30 (1) În cazul în care creditul este acordat consumatorului de către un terţ, consumatorul transmite creditorului o notificare privind retragerea din contract. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1): a) se face pe hârtie sau pe un alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului şi accesibil acestuia; b) se comunică prin mijloace care asigură confirmarea transmiterii acesteia; c) se expediază înainte de expirarea termenului de retragere din contract, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificării de către consumator.  +  Capitolul IV Competenţă, sesizare şi control  +  Articolul 31În vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către comercianţi, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor atunci când le sunt sau le pot fi încălcate drepturile.  +  Articolul 32 (1) Încălcarea prevederilor art. 6-10 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 11-16 şi ale art. 22-29 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei. (3) Nerespectarea de către comerciant a dreptului consumatorului de a se retrage din contract, conform prevederilor art. 17, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei. (4) Nerespectarea de către comerciant a modului de calcul al termenului în care consumatorul îşi poate exercita dreptul de retragere, conform prevederilor art. 18-20, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei. (5) Nerespectarea de către comerciant a momentului de la care începe să producă efecte dreptul de retragere din contract, conform prevederilor art. 21 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei. (6) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care prin încălcarea prevederilor legale sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.  +  Articolul 34 (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate; b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, în termen de maximum 15 zile calendaristice; c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile calendaristice; d) repararea deficienţelor constatate prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile calendaristice. (2) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în conformitate cu alin. (1), în termenele şi în condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei sau săvârşirea repetată, în decurs de 3 luni de la prima constatare a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 34 a fost abrogat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015.  +  Articolul 35Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate retrage licenţa de turism, poate constata şi poate aplica sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 36Contravenţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Contractelor aflate în curs de derulare li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 38 (1) Atunci când legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat membru, consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale care îi sunt conferite prin legislaţia naţională a respectivului stat membru.----------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 25 din 9 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015. (2) Consumatorii nu îşi pierd protecţia acordată prin prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul în care legislaţia aplicabilă contractului este legislaţia unui stat terţ în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă oricare dintre bunurile imobile în cauză este situat pe teritoriul unui stat membru; b) pentru contractele care nu sunt legate în mod direct de bunuri imobile, în cazul în care comerciantul îşi desfăşoară activităţile comerciale sau profesionale într-un stat membru ori, prin orice mijloace, îşi direcţionează aceste activităţi către un stat membru, iar contractul face parte din sfera de aplicare a acestor activităţi.  +  Articolul 39Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute şi fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva comercianţilor care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 40Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Codului civil şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 41La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, se abrogă.  +  Articolul 42Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în data de 23 februarie 2011.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 14.  +  Anexa 1FORMULAR STANDARD DE INFORMAŢIIpentru contractele privind dobândirea dreptului de folosinţă peo perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare    Partea 1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului (de exemplu, ││descrierea bunului imobil): ││............................................................................. ││Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia││şi condiţiile de exercitare a acestui drept: ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Perioada exactă în care dreptul care face obiectul contractului poate fi ││exercitat şi, după caz, durata acestuia: ││............................................................................. ││Data de la care consumatorul poate începe să îşi exercite drepturile ││contractuale: ││............................................................................. ││În situaţia în care contractul se referă la un anumit bun aflat în ││construcţie, data la care spaţiul de cazare şi facilităţile vor fi finalizate:││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Preţul care va fi plătit de consumator pentru dobândirea drepturilor ││contractuale: ││............................................................................. ││Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul ││contractului; tipurile de costuri şi sumele exacte (de exemplu, taxe anuale, ││orice alte taxe speciale, taxe locale): ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispoziţia ││consumatorului (de exemplu, energie electrică, apă, întreţinere, colectarea ││deşeurilor) şi precizarea preţului care trebuie plătit de consumator pentru ││aceste servicii: ││............................................................................. ││O scurtă descriere a facilităţilor puse la dispoziţia consumatorului ││(de exemplu, piscină sau saună): ││............................................................................. ││Sunt aceste facilităţi incluse în costurile sus-menţionate? ││............................................................................. ││În cazul în care nu sunt incluse, specificaţi ceea ce este inclus şi ceea ce ││trebuie plătit: ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Există posibilitatea de a participa la un sistem de schimb al drepturilor ││contractuale? ││............................................................................. ││Dacă da, indicaţi denumirea sistemului de schimb: ││............................................................................. ││Indicaţi costurile pe care le implică participarea la sistemul de schimb: ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afirmativ, unde ││poate (pot) fi găsit (găsite)? ││............................................................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 2-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Informaţii generale: ││ - Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără ││invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea││contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la ││primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară. ││ - În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi││în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, ││recunoaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau ││contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ.││ - Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor ││specificate în contract. ││ - În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate ││supune şi altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care ││consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul eventualelor ││litigii, acestea pot fi aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din ││statul membru în care consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul. ││ ││ ││ ││ Semnătura consumatorului: ...................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 3-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le ││cunoască şi locul precis de unde acestea pot fi obţinute (de exemplu, ││capitolul unei broşuri), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare: ││ ││ 1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE ││ - condiţiile de exercitare a dreptului care face obiectul contractului pe ││teritoriul statului (statelor) membru (membre) în care este (sunt) situat ││(situate) bunul (bunurile) în cauză şi dacă aceste condiţii au fost ││îndeplinite sau, în caz contrar, ce condiţii mai trebuie îndeplinite: ││ ...........................................................................; ││ - în cazul în care contractul prevede dreptul de a ocupa un spaţiu de ││cazare care va fi selectat dintr-un ansamblu cu mai multe spaţii de cazare, ││informaţii referitoare la restricţiile impuse consumatorului cu privire la ││dreptul de a folosi oricând şi alte spaţii de cazare din cadrul ansamblului ││respectiv: ││........................................................................ . ││ ││ 2. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA BUNURI ││ - în cazul în care contractul se referă la un anumit bun imobil, o ││descriere exactă şi detaliată a acestuia şi a amplasării: ││...........................................................................; ││ - în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri (mai multe ││locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor şi a amplasării ││acestora: ││...........................................................................; ││ - în cazul în care contractul se referă la un spaţiu de cazare, altul ││decât un bun imobil, o descriere adecvată a spaţiului de cazare respectiv şi ││a facilităţilor acestuia: ││...........................................................................; ││ - serviciile la care consumatorul are sau va avea acces (de exemplu, ││electricitate, apă, întreţinere, colectarea deşeurilor) şi condiţiile de ││acces: ││...........................................................................; ││ - după caz, facilităţile comune, precum piscină, saună etc., la care ││consumatorul are sau ar putea avea acces şi condiţiile de acces: ││........................................................................ . ││ ││ 3. CERINŢE SUPLIMENTARE PRIVIND SPAŢIILE DE CAZARE ÎN CONSTRUCŢIE ││ (dacă este cazul) ││ - stadiul construcţiei spaţiului de cazare şi al lucrărilor de amenajare ││care îl fac pe deplin funcţional (alimentare cu gaz, electricitate, ││canalizare, apă şi conexiuni telefonice) şi orice alte facilităţi la care ││consumatorul va avea acces: ││...........................................................................; ││ - termenul pentru finalizarea spaţiului de cazare şi a lucrărilor de ││amenajare care îl fac pe deplin funcţional (alimentare cu gaze, electricitate,││canalizare, apă şi conexiuni telefonice), precum şi o estimare rezonabilă ││privind finalizarea oricărei facilităţi la care consumatorul va avea acces: ││...........................................................................; ││ - numărul autorizaţiei de construcţie, precum şi numele şi adresa ││(adresele) completă (complete) a (ale) autorităţii sau autorităţilor ││competente: ││...........................................................................; ││ - o garanţie privind finalizarea construcţiei spaţiului de cazare sau o ││garanţie privind rambursarea oricăror plăţi efectuate de consumator în cazul ││în care construcţia nu este finalizată şi, după caz, condiţiile de aplicare a ││garanţiilor respective: ││........................................................................ . ││ ││ 4. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA COSTURI ││ - o descriere precisă şi adecvată a tuturor costurilor asociate ││contractului: ││...........................................................................; ││ - modul în care aceste costuri vor reveni consumatorului, precum şi ││detalii privind modul sau termenul la care aceste costuri pot creşte: ││...........................................................................; ││ - metoda de calcul al tuturor cheltuielilor aferente folosirii bunului, ││cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe şi onorarii), precum şi ││cheltuielile administrative (de exemplu, cheltuieli de gestionare, întreţinere││şi reparaţii): ││...........................................................................; ││ - dacă este cazul, informaţii privind existenţa oricăror cheltuieli, ││ipoteci, servituţi sau a oricărui alt drept care este grevat asupra spaţiului ││de cazare: ││........................................................................ . ││ ││ 5. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI ││ - dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de încetare a ││contractelor accesorii şi consecinţele încetării: ││...........................................................................; ││ - condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi ││informaţii cu privire la orice obligaţii care revin consumatorului pentru ││orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului: ││........................................................................ . ││ ││ 6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE ││ - informaţii privind administrarea şi gestionarea bunului, precum şi modul││în care se realizează întreţinerea şi reparaţiile acestuia, inclusiv ││informaţii privind modul în care consumatorul poate influenţa şi participa la ││deciziile privind aceste aspecte: ││...........................................................................; ││ - informaţii privind posibilitatea de a participa la un sistem de ││revânzare a drepturilor contractuale, informaţii referitoare la sistemul ││corespunzător, precum şi informaţii referitoare la orice costuri pe care le ││implică sistemul respectiv de revânzare: ││...........................................................................; ││ - indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul ││cu privire la contract, de exemplu, în ceea ce priveşte deciziile privind ││administrarea bunurilor, creşterea costurilor sau în cazul solicitărilor de ││informaţii şi al reclamaţiilor: ││...........................................................................; ││ - dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor:││........................................................................ . ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Confirmarea primirii informaţiilor: ...................    Semnătura consumatorului: .............................  +  Anexa 2FORMULAR STANDARD DE INFORMAŢIIpentru contractele pe termen lung privinddobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă    Partea 1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului: ││ ............................................................................ ││Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia││şi condiţiile de exercitare a acestui drept: ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Perioada exactă în care dreptul ce face obiectul contractului poate fi ││exercitat şi, după caz, durata acestuia: ││ ............................................................................ ││Data de la care consumatorul poate începe să îşi exercite drepturile ││contractuale: ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Preţul care va fi plătit de consumator pentru dobândirea drepturilor contrac- ││tuale, inclusiv costurile recurente pe care consumatorul le va suporta în ││legătură cu dreptul său de acces la spaţiul de cazare, la transport şi la ││alte produse şi servicii conexe, după cum s-a specificat în contract: ││ ............................................................................ ││Calendarul fix de plăţi prin care se stabilesc rate egale pentru fiecare an ││de contract, valoarea acestor rate şi datele la care ele trebuie plătite: ││ ............................................................................ ││După un an, sumele ulterioare pot fi ajustate pentru a asigura menţinerea ││valorii reale a ratelor respective, de exemplu, pentru a lua în considerare ││inflaţia. ││ ││Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contrac- ││tului; tipurile de costuri şi sumele exacte (de exemplu, taxa anuală de ││membru): ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispoziţia ││consumatorului (de exemplu, tarife preferenţiale pentru cazare şi zboruri): ││ ............................................................................ ││Sunt aceste facilităţi incluse în costurile sus-menţionate? ││ ............................................................................ ││În cazul în care nu sunt incluse, specificaţi ceea ce este inclus şi ceea ce ││trebuie plătit (de exemplu, în cotizaţia anuală sunt incluse 3 nopţi de ││cazare, toate celelalte cazări vor fi plătite separat): ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afirmativ, unde ││poate (pot) fi găsit (găsite)? ││ ............................................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 2-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii generale: ││ - Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără ││invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea││contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la ││primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară. ││ - În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi ││în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recu- ││noaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau ││contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ.││ - Consumatorul poate înceta contractul fără penalizări, notificând acest ││lucru comerciantului în termen de 14 zile calendaristice de la primirea soli- ││citării de plată aferente fiecărei rate. ││ - Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor ││specificate în contract. ││ - În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate supune││şi altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care consumatorul ││îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul eventualelor litigii, acestea ││pot fi aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din statul membru în care ││consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul. ││ ││ ││ ││ Semnătura consumatorului: ..................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 3-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le cunoască ││şi locul precis de unde acestea pot fi obţinute (de exemplu, capitolul unei ││broşuri), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare: ││ 1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE ││ - o descriere corespunzătoare şi corectă a reducerilor pentru rezervări ││viitoare, exemplificată printr-o serie de oferte recente: ││ .......................................................................... . ││ - informaţii despre restricţiile privind capacitatea consumatorului de a-şi ││exercita drepturile, precum disponibilitatea limitată a ofertei sau oferte în ││funcţie de ordinea sosirii, timpul limitat al unei reduceri speciale ori care ││a făcut obiectul unei promoţii: ││ .......................................................................... . ││ 2. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI ││ - dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de încetare a contractelor││accesorii şi consecinţele încetării: ││ .......................................................................... . ││ - condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi ││informaţii cu privire la orice obligaţii care revin consumatorului pentru ││orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului: ││ .......................................................................... . ││ 3. INFORMAŢII SUPLIMENTARE ││ - indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu ││privire la contract, de exemplu, în cazul solicitărilor de informaţii şi al ││reclamaţiilor: ││ ............................................................................ ││ - dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor: ││ ............................................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Confirmarea primirii informaţiilor: ................    Semnătura consumatorului: ..........................  +  Anexa 3FORMULAR STANDARD DE INFORMAŢIIpentru contractele de revânzare    Partea 1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Scurtă descriere a serviciilor care fac obiectul contractului (de exemplu, ││marketing): ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Durata contractului: ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Preţul care va fi plătit de consumator pentru achiziţionarea serviciilor: ││ ............................................................................ ││Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contrac- ││tului; tipurile de costuri şi sumele exacte (de exemplu, taxe locale, taxe de ││notariat, costuri pentru publicitate): ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afirmativ, unde ││poate (pot) fi găsit(găsite)? ││ ............................................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 2-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii generale: ││ - Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără ││invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea││contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la ││primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară. ││ - Până la efectuarea vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare││prin alte mijloace sunt interzise orice plăţi în avans, acordarea de garanţii,││rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea explicită a sumelor ││datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de ││consumator către comerciant ori către orice terţ. ││ - Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor ││specificate în contract. ││ - În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate supune││şi altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care consumatorul ││îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul eventualelor litigii, acestea ││pot fi aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din statul membru în care ││consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul. ││ ││ ││ ││ Semnătura consumatorului: ........................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 3-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le cunoască ││şi locul precis de unde acestea pot fi obţinute (de exemplu, capitolul unei ││broşuri generale), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare: ││ - condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi ││informaţii cu privire la orice obligaţii care revin consumatorului pentru ││orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului: ││ ............................................................................ ││ - indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu ││privire la contract, de exemplu, în cazul solicitărilor de informaţii şi al ││reclamaţiilor: ││ ............................................................................ ││ - dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor: ││ ............................................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Confirmarea primirii informaţiilor: ......................    Semnătura consumatorului: ................................  +  Anexa 4FORMULAR STANDARD DE INFORMAŢIIpentru contractele de schimb    Partea 1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea, sediul social şi forma juridică a comerciantului parte în contract:││ .......................................................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului: ││ ............................................................................ ││Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia││şi condiţiile de exercitare a acestui drept: ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Perioada exactă în care dreptul care face obiectul contractului poate fi ││exercitat şi, după caz, durata acestuia: ││ ............................................................................ ││ Data de la care consumatorul poate începe să îşi exercite drepturile ││contractuale: ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Valoarea cotizaţiei de membru al sistemului de schimb: ││ ............................................................................ ││ Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contrac- ││tului; tipurile de costuri şi sumele exacte (de exemplu, comisioane de ││reînnoire, alte comisioane recurente, cotizaţii speciale, taxe locale): ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispoziţia ││consumatorului: ││ ............................................................................ ││ Sunt aceste facilităţi incluse în costurile sus-menţionate? ││ ............................................................................ ││ În cazul în care nu sunt incluse, specificaţi ceea ce este inclus şi ceea ce ││trebuie plătit (tipurile de costuri şi sumele exacte; de exemplu, o estimare ││a costurilor tranzacţiilor de schimb individuale, inclusiv costurile ││suplimentare): ││ ............................................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită şi, în caz afirmativ, unde ││poate (pot) fi găsit (găsite)? ││ ............................................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 2-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii generale: ││ - Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără ││invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea││contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la ││primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară. ││ - În cazul în care contractul de schimb este oferit consumatorului împreună ││şi în acelaşi timp cu contractul privind dobândirea dreptului de folosinţă pe ││o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, se aplică ││ambelor contracte un singur termen de retragere din contract. ││ - În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi ││în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recu- ││noaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau ││contraprestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ.││ - Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligaţii, cu excepţia celor ││specificate în contract. ││ - În conformitate cu dreptul internaţional privat, contractul se poate supune││şi altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care consumatorul ││îşi are reşedinţa sau domiciliul, iar în cazul eventualelor litigii, acestea ││pot fi aduse în faţa unor instanţe diferite de cele din statul membru în care ││consumatorul îşi are reşedinţa sau domiciliul. ││ ││ ││ ││ Semnătura consumatorului: ............................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea a 3-a┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii suplimentare pe care consumatorul este îndreptăţit să le cunoască ││şi locul precis de unde acestea pot fi obţinute (de exemplu, capitolul unei ││broşuri), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare: ││ 1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE ││ - descrierea modului în care funcţionează sistemul de schimb; posibilităţile ││şi modalităţile de schimb; precizarea valorii care se atribuie contractului ││consumatorului privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă ││determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare în sistemul de schimb, ││precum şi exemple concrete de posibilităţi de schimb: ││ ............................................................................ ││ - indicarea numărului de locuri de vilegiatură disponibile în sistemul de ││schimb şi a numărului de participanţi: ││ ............................................................................ ││ - indicarea, în cazul unui anumit spaţiu de cazare selectat de către ││consumator, a disponibilităţii limitate, de exemplu, dacă în sezon de vârf ││este necesar să se facă rezervarea cu mai mult timp înainte: ││ ............................................................................ ││ - indicarea oricăror restricţii cu privire la posibilitatea consumatorului de││a alege dintre drepturile dobândite prin contractul său privind dreptul de ││folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare ││pe acelea pe care le înregistrează în sistemul de schimb: ││ ............................................................................ ││ 2. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA BUNURI ││ - o descriere scurtă şi adecvată a bunurilor şi a amplasării acestora; în ││cazul în care contractul se referă la spaţii de cazare care nu sunt bunuri ││imobile, o descriere adecvată a spaţiilor respective şi a facilităţilor ││acestora; de asemenea, se menţionează de unde poate consumatorul să obţină ││informaţii suplimentare: ││ ............................................................................ ││ 3. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA COSTURI ││ - informaţii privind obligaţia comerciantului de a oferi, pentru fiecare ││schimb propus, detalii în privinţa oricăror costuri suplimentare suportate de ││consumator pentru efectuarea schimbului înainte de realizarea acestuia: ││ ............................................................................ ││ 4. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI ││ - dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de încetare a contractelor││accesorii şi consecinţele încetării: ││ ............................................................................ ││ - condiţiile privind încetarea contractului, consecinţele încetării şi ││informaţii cu privire la orice obligaţii care revin consumatorului pentru ││orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului: ││ ............................................................................ ││ 5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE ││ - indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu ││privire la contract, de exemplu, în cazul solicitărilor de informaţii şi al ││reclamaţiilor: ││ ............................................................................ ││ - dacă este cazul, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor: ││ ............................................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Confirmarea primirii informaţiilor: ....................    Semnătura consumatorului: ..............................  +  Anexa 5FORMULAR STANDARDpentru facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Dreptul de retragere ││ ││ - Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile││calendaristice, fără invocarea niciunui motiv. ││ - Dreptul de retragere din contract începe de la: ......................... ││ (A se completa de către comerciant înainte de a pune formularul la dispo- ││ziţia consumatorului.) ││ - În cazul în care consumatorul nu a primit prezentul formular, termenul de ││retragere din contract începe odată cu primirea de către consumator a ││informaţiilor complete, dar expiră, în orice caz, după un an şi 14 zile ││calendaristice. ││ - În cazul în care consumatorul nu a primit toate informaţiile solicitate, ││termenul de retragere din contract începe odată cu primirea de către ││consumator a informaţiilor complete, dar expiră, în orice caz, după 3 luni şi ││14 zile calendaristice. ││ - Pentru a-şi exercita dreptul de retragere din contract, consumatorul ││notifică comerciantul, ale cărui denumire şi adresă ale sediului social sunt ││indicate mai jos, utilizând un suport durabil (de exemplu, scrisoare expediată││prin poştă, e-mail). Consumatorul poate utiliza formularul de notificare de ││mai jos, dar acest lucru nu este obligatoriu. ││ - În cazul exercitării dreptului de a se retrage din contract, consumatorul ││nu suportă niciun cost. ││ În plus faţă de dreptul de denunţare unilaterală a contractului, normele de ││drept intern privind dreptul contractual pot reglementa drepturile consuma- ││torului, de exemplu, dreptul de a rezilia contractul în cazul omisiunii de ││informaţii. ││ ││ ││ Interzicerea plăţilor în avans ││ ││ - În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăţi ││în avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recu- ││noaşterea explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contra-││prestaţii efectuate de consumator către comerciant ori către orice terţ ││înainte de sfârşitul termenului de retragere. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Notificare de retragere din contract ││ ││ Către (denumirea şi sediul comerciantului)*): ............................. ││ Prin prezenta, subsemnatul/subsemnaţii**), ......................, notific/ ││notificăm**) retragerea din contract. ││ Data încheierii contractului*): ........................................... ││ Numele şi prenumele consumatorului (consumatorilor)***): .................. ││ Adresa (Adresele) consumatorului (consumatorilor)***): .................... ││ Semnătura (Semnăturile) consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în ││care notificarea se face în scris)***: ..................................... ││ Data***): ............................ ││---------- ││ *) A se completa de către comerciant înainte de a pune formularul la ││ dispoziţia consumatorului. ││ **) A se tăia varianta necorespunzătoare. ││ ***) A se completa de către consumatorul (consumatorii) care se retrage ││ (retrag) din contract. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Confirmarea primirii informaţiilor: ....................    Semnătura consumatorului: ..............................-------