ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 (*actualizată*)privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996(actualizată la data de 9 martie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere necesitatea adaptării legislaţiei naţionale în domeniul ajutorului de stat cu legislaţia Uniunii Europene şi necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante impuse de Comisia Europeană României pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgenţă, modificarea procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat. Acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.Prin reforma europeană în domeniul ajutorului de stat se intenţionează ca marea majoritate a facilităţilor de natura ajutorului de stat să fie verificată, cu preponderenţă, la nivel naţional, Comisia Europeană urmând să realizeze doar un control ex-post al modului în care sunt respectate condiţiile impuse de normele Uniunii Europene în domeniu.Prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se doreşte implementarea unui mecanism de control, la nivel naţional, prin care să se stabilească atribuţiile şi obligaţiile furnizorilor, beneficiarilor şi ale Consiliului Concurenţei în implementarea măsurilor de natura ajutorului de stat şi de minimis pentru a se facilita absorbţia fondurilor europene şi a se evita recuperarea acestora.Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui cadru legislativ la nivel naţional care să răspundă solicitărilor Comisiei Europene atât în domeniul ajutorului de stat, cât şi în domeniul fondurilor europene, este necesară adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă care să reglementeze modul în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea procedurilor naţionale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării prevederilor art. 106-109 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi a legislaţiei secundare adoptate în baza acestora.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă; b) administrator - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat/de minimis în numele furnizorului;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. c) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre; d) ajutor de stat - avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. e) ajutor exceptat - măsură de ajutor de stat care îndeplineşte criteriile precizate în regulamentul prevăzut la lit. t);----------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 77 din 3 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014. f) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat; g) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare; h) alocarea specifică de ajutor - acordarea unui ajutor individual în baza unei scheme de ajutor de stat/de minimis;h^1) avantaj economic - orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani, indiferent de forma acestuia: subvenţii, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor, renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale, garanţii acordate în condiţii preferenţiale, participări cu capital ale statului, ale autorităţilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent, reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor publice locale, sub preţul pieţei, crearea unei pieţe sau întărirea poziţiei beneficiarului pe o piaţă etc.;----------Lit. h^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. i) beneficiar - orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de stat sau de minimis; j) clauza suspensivă - interdicţia de a aproba o măsură de ajutor de stat/de minimis înaintea verificării compatibilităţii cu regulile în domeniu;j^1) data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;----------Lit. j^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.j^2) data plăţii ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;----------Lit. j^2) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. k) documentaţie - proiectul de act normativ sau administrativ prin care se instituie măsura de sprijin, precum şi orice alt act relevant pentru analiza compatibilităţii măsurii cu regulile Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat; l) finalizarea etapei de prenotificare - reprezintă poziţia transmisă de Comisia Europeană cu privire la prenotificarea transmisă; m) furnizor - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis; n) iniţiator - orice entitate publică care iniţiază o măsură de ajutor de stat sau de minimis prin intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz; o) informarea - formularul specific ce urmează să fie transmis Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentului de exceptare pe categorii, însoţit de documentaţia aferentă; p) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit, care desfăşoară o activitate economică; q) notificare - formularul specific însoţit de documentaţia aferentă ce urmează să fie transmisă Comisiei Europene în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi analizării compatibilităţii proiectelor măsurilor de sprijin cu legislaţia europeană; r) prenotificare - notificarea prealabilă către Comisia Europeană a unui proiect de măsuri de sprijin în scopul clarificării aspectelor legate de caracterul de ajutor de stat sau de compatibilitatea măsurii de sprijin; s) procedura de informare - procedura de comunicare către Comisia Europeană a unei fişe de prezentare a măsurii de natura ajutorului de stat, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI (state aid notification interactive); ş) procedura de notificare - procedura de comunicare către Comisia Europeană, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI, a unei măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat în vederea analizării compatibilităţii acesteia cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat; t) regulament de exceptare pe categorii - act cu caracter normativ al Comisiei Europene, cu aplicabilitate directă, care permite instituirea unei măsuri de natura ajutorului de stat fără a fi necesară o autorizare prealabilă din partea Comisiei Europene. ţ) surse şi resurse de stat - fonduri publice sau ale autorităţilor, instituţiilor ori întreprinderilor publice.----------Lit. ţ) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă, se completează cu definiţiile din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 659/1999.  +  Articolul 3 (1) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din TFUE sau în temeiul altor dispoziţii relevante din acesta, orice intenţie de instituire a unei măsuri de ajutor de stat nou se notifică Comisiei Europene. (2) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, poate fi adoptat şi acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999. (3) Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniul ajutorului de stat. (4) Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de oportunitate şi impune iniţiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condiţiile legii, a unor acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislaţia în domeniu.  +  Articolul 4 (1) Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor autorizate de Comisia Europeană, în urma unui proces de notificare în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din TFUE, sau acoperite de prevederile regulamentului de exceptare pe categorii pot fi acordate numai dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite în respectiva schemă de ajutor. (2) Ajutoarele de stat individuale, fie autorizate de Comisia Europeană ca urmare a unei notificări individuale sau a unei scheme, fie cele iniţiate în baza prevederilor regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de actul de aprobare a acordării ajutorului.  +  Articolul 5 (1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu elaborate de Comisia Europeană şi cu Harta ajutorului regional aprobată de Guvern. (2) Harta ajutorului regional se notifică, în vederea autorizării, Comisiei Europene, conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, şi este aprobată prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul II Rolul Consiliului Concurenţei  +  Articolul 6 (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor de stat şi beneficiarii de ajutor de stat, implicaţi în procedurile din domeniul ajutorului de stat. (2) Consiliul Concurenţei acordă asistenţă de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat/ de minimis. (3) Consiliul Concurenţei, la cererea furnizorului/iniţiatorului, poate iniţia consultări cu Comisia Europeană şi prenotificări având ca obiect proiecte de măsuri de sprijin susceptibile să reprezinte ajutor de stat. (4) Consiliul Concurenţei asigură informarea autorităţilor, altor furnizori/administratori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, prin intermediul paginii de internet proprii dedicate ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminare, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea. (5) Consiliul Concurenţei prezintă semestrial Guvernului o informare asupra activităţii sale în domeniul ajutorului de stat. (6) Consiliul Concurenţei colaborează cu instituţiile publice, alţi furnizori/administratori şi beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat. (7) Consiliul Concurenţei colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în faţa instanţelor de judecată competente de la nivelul Uniunii Europene în cazurile privind ajutorul de stat.  +  Capitolul III Procedura în faţa Consiliului Concurenţei  +  Secţiunea 1 Dispoziţii prealabile  +  Articolul 7 (1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea respectivelor măsuri în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român*). (2) Măsurile finanţate din fonduri europene, precum şi cele iniţiate de autorităţile publice locale nu necesită obţinerea memorandumului prevăzut la alin. (1). (3) Memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi iniţiat de Secretariatul General al Guvernului, de regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat». (4) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite de dovada informării Instituţiei Prefectului şi a consiliului judeţean cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4). (5) Orice documentaţie, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenţei numai dacă este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) sau (4), după caz. (6) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenţei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat. (7) Avizele Consiliului Concurenţei vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei imediat după adoptare.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Secţiunea a 2-a Consultări prealabile  +  Articolul 8 (1) Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, precum şi alte entităţi controlate de stat sau care administrează resurse ale statului pot iniţia consultări prealabile cu Consiliul Concurenţei pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenţionează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum şi condiţiile în care respectiva măsură poate fi implementată.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (2) Iniţiatorii proiectelor de acte menţionate la alin. (1) transmit Consiliului Concurenţei în timp util documentaţia cu privire la proiectele prin care se instituie măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau de minimis. (3) Consiliul Concurenţei se pronunţă cu privire la documentaţia primită şi, dacă este cazul, invită furnizorii/iniţiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10 şi 20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentaţia este completă.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (4) Pe parcursul consultărilor prealabile cu Consiliul Concurenţei, autorităţile române pot iniţia consultări prealabile şi cu Comisia Europeană, prin procedura de prenotificare, conform prevederilor art. 6 alin. (3).  +  Secţiunea a 3-a Procedura de avizare  +  Articolul 9 (1) Consiliul Concurenţei colaborează cu iniţiatorul/furnizorul, după caz, pentru completarea şi îmbunătăţirea notificărilor, a informărilor şi a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis în scopul respectării regulilor Uniunii Europene. (2) În situaţia în care notificările, informările sau documentaţia referitoare la măsurile de minimis sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenţei, dar înainte de transmiterea către Comisia Europeană sau adoptare, după caz, modificările trebuie transmise Consiliului Concurenţei în vederea emiterii unui nou aviz.  +  Articolul 10 (1) În scopul avizării, Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii suplimentare iniţiatorului/furnizorului, după caz. (2) Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie şi indică în aviz acest lucru.  +  Articolul 11 (1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (6) într-un termen cuprins între 10 şi 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (2) În cazul în care au fost finalizate consultările prealabile în condiţiile art. 8 şi a fost finalizată procedura de prenotificare în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei emite avizul în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul/furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenţei, la solicitarea iniţiatorului/furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către acesta. (2) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, furnizorul/iniţiatorul, după caz, poate implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situaţia în care prin avizul Consiliului Concurenţei au fost propuse modificări, dacă iniţiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenţei notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană. (2) În situaţia în care, prin avizul Consiliului Concurenţei, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentaţiei referitoare la măsurile de minimis, dacă iniţiatorul/furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 14 (1) În situaţia în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, nu este de acord cu modificările propuse de către Consiliul Concurenţei, în baza normelor Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale, transmite Consiliului Concurenţei o motivare privind neacceptarea modificărilor propuse, în termen de 20 de zile de la primirea avizului. (2) Consiliul Concurenţei va analiza documentele transmise de iniţiator/furnizor, după caz, şi va emite un nou aviz, într-un termen de maximum 30 de zile de la primirea documentului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 15Modificarea actelor normative/administrative şi a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, beneficiari, condiţii de eligibilitate şi de acordare, se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 15^1 (1) Cu prilejul analizării legalităţii actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autorităţile locale, prefectul are obligaţia de a verifica existenţa avizului emis de Consiliul Concurenţei. (2) În cazul măsurilor de ajutor de minimis, cu prilejul analizării existenţei avizului Consiliului Concurenţei, prefectul va verifica şi îndeplinirea prevederilor legale în materia ajutorului de stat. (3) În situaţia adoptării de către autorităţile publice locale, fără avizul Consiliului Concurenţei, a unor măsuri prin care se acordă un avantaj economic unei întreprinderi, prefectul va solicita punctul de vedere al Consiliului Concurenţei cu privire la incidenţa normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de notificare şi informare  +  Articolul 16 (1) Forma finală a notificării sau a informării va fi înaintată Consiliului Concurenţei de către iniţiator/furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană. (2) Notificările se transmit Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în formatul stabilit în legislaţia europeană în domeniu. (3) Informările se transmit Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în formatul stabilit în legislaţia europeană în domeniu, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea actului normativ sau administrativ prin care sunt instituite măsurile de ajutor de stat. (4) Dacă iniţiatorul/furnizorul, după caz, nu solicită, într-un termen de 30 de zile de la primirea avizului, transmiterea notificării sau a informării, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se consideră că a renunţat la aceasta. (5) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), iniţiatorul sau, după caz, furnizorul doreşte transmiterea notificării sau a informării la Comisia Europeană, se va relua procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Secţiunea a 5-a Procedura în cazul ajutoarelor de minimis  +  Articolul 17Forma finală a actelor normative sau administrative care implementează ajutoare de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile de la data adoptării, şi se publică pe pagina de internet a furnizorului şi a Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 19Furnizorul sau, după caz, administratorul măsurilor de ajutor de minimis va informa beneficiarii, la data acordării ajutorului, cu privire la caracterul de minimis al ajutorului şi va verifica respectarea plafonului de minimis impus de legislaţia Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 6-a Procedura în cazul compensărilor pentru prestarea unui serviciu de interes economic general/obligaţie de serviciu public  +  Articolul 20 (1) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care nu este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-15. (2) Proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public, pentru care este necesară notificarea Comisiei Europene, se transmit Consiliului Concurenţei în vederea avizării. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9-16.  +  Capitolul IV Procedura naţională de reprezentare în faţa Comisiei Europene  +  Articolul 21 (1) Consiliul Concurenţei reprezintă România în faţa Comisiei Europene în procedurile Uniunii Europene privind ajutorul de stat. (2) Consiliul Concurenţei este autoritatea naţională abilitată să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv rapoartele, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, precum şi orice alte documente privind aspecte de ajutor de stat ale autorităţilor şi furnizorilor din România. (3) Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile publice centrale şi locale reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relaţiile cu alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene cu atribuţii în această materie.  +  Articolul 22 (1) Furnizorii, beneficiarii şi iniţiatorii ajutorului de stat şi orice alte întreprinderi au obligaţia să transmită Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de acesta, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor în faţa Comisiei Europene. (2) Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 10 zile lucrătoare, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte. (3) Autorităţile publice centrale şi locale, furnizorii şi iniţiatorii se consultă cu Consiliul Concurenţei la elaborarea răspunsurilor, explicaţiilor, formulărilor de poziţii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (4) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul/ administratorul implicat, după caz, vor susţine, dacă este necesar, cazurile în faţa Comisiei Europene.  +  Articolul 23 (1) Consiliul Concurenţei informează, în termen de maximum 5 zile de la primire, iniţiatorii sau alţi furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, art. 7, art. 10 alin. (3) şi art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, primite prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimiţând totodată şi o copie a deciziei în cauză. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate. (3) Consiliul Concurenţei publică pe pagina de internet a instituţiei, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 24Consiliul Concurenţei, la cererea transmisă în timp util de iniţiator/furnizor, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurenţei, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.  +  Capitolul V Monitorizarea ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis  +  Articolul 25 (1) Monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul/administratorul măsurii, după caz. Aceştia pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligaţi să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate. (2) Furnizorii de ajutor sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. (3) Beneficiarii de ajutor de stat sau de minimis au obligaţia să transmită furnizorului/administratorului, după caz, raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu. (5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), furnizorii emit, prin acte normative/administrative, norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre informare în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.  +  Articolul 26 (1) Consiliul Concurenţei monitorizează la nivel naţional ajutoarele de stat şi de minimis în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori. (2) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis. (3) În situaţia în care datele şi informaţiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.----------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (4) Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie.----------Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (5) Furnizorul este obligat să informeze Consiliul Concurenţei în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei prevăzute la alin. (4) cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei. În cazul neimplementării măsurilor, în acelaşi termen prevăzut mai sus, furnizorul va motiva corespunzător acest lucru. (6) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile prevăzute la alin. (4) şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (5), Consiliul Concurenţei informează Guvernul României în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) cu privire la acest aspect şi cu privire la motivaţia transmisă de furnizor. (7) În aplicarea alin. (6), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu. (8) Deciziile prevăzute la alin. (7) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat. (9) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenţei. (10) Deciziile Consiliului Concurenţei prevăzute la alin. (7) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, conform art. 19 alin. (7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (10) al art. 26 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 77 din 3 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014. (11) Prevederile alin. (2) - (6) se aplică şi în cazul în care Consiliul Concurenţei identifică măsuri care pot reprezenta ajutoare de stat sau de minimis şi care au fost instituite fără respectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 27 (1) Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează inventarul ajutoarelor de stat şi al ajutoarelor de minimis, pe baza raportărilor, datelor şi informaţiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Consiliul Concurenţei elaborează rapoartele şi raportările necesare îndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene şi orice alte rapoarte şi studii în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a datelor şi informaţiilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurenţei către furnizori şi beneficiari. (3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării inventarului, precum şi elaborării rapoartelor şi studiilor se transmit de către furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, conform procedurilor stabilite prin regulamentele Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 28Furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea şi corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 29 (1) Consiliul Concurenţei organizează şi păstrează registrul ajutoarelor de stat şi de minimis acordate în România. (2) Registrul se completează de către furnizor/administrator, după caz, acesta fiind răspunzător de corectitudinea şi completitudinea datelor introduse. (3) Modalitatea de completare şi utilizare a Registrului va fi stabilită prin regulament al Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 30 (1) În vederea transpunerii Directivei 2006/111/CEa Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi, Consiliul Concurenţei supraveghează relaţiile financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredinţat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de către autorităţile publice. (2) Autorităţile publice au obligaţia să îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între acestea şi întreprinderile publice prevăzute la alin. (1) şi să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste relaţii. (3) Întreprinderile publice, întreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic general, precum şi cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi, sunt obligate să ţină evidenţe specifice pe activităţi, în scopul asigurării transparenţei financiare, să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste relaţii şi să comunice anual Consiliului Concurenţei îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoriile de întreprindere publică stabilite.  +  Articolul 31Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei pentru primirea de raportări, informaţii şi date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau impuse de reglementările Uniunii Europene în termene mai scurte.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorul pot formula obiecţiuni temeinic motivate la desemnarea experţilor aleşi şi autorizaţi de Comisia Europeană să asiste la acest control. (2) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorii de ajutor de stat îşi desemnează reprezentanţi autorizaţi să asiste Comisia Europeană în controlul la faţa locului. (3) Consiliul Concurenţei, autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la faţa locului, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.  +  Articolul 32^1Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, nesuspendate conform legislaţiei comunitare în vigoare, reprezintă titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de către furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal.----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VI Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de Comisia Europeană  +  Articolul 33 (1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. (2) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei. (3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999. (4) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 34 (1) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primită prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene. (3) Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 35Furnizorul de ajutor de stat înştiinţează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul primirii deciziei prevăzute la art. 34 alin. (1), beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal ori utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 36 (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact între Comisia Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999. (2) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului, în termen de maximum 5 zile de la primire, o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 37În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene.  +  Articolul 38Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, după caz, transmit lunar Consiliului Concurenţei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VI^1Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune iniţierea procedurii de investigaţie----------Capitolul VI^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^1În cazul în care Comisia Europeană dispune declanşarea unei investigaţii privind existenţa unui ajutor de stat ilegal, se aplică termenele şi procedura prevăzute la art. 34 şi 35.----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^2În cazul în care este declanşată procedura de investigaţie de către Comisia Europeană privind acordarea unui presupus ajutor ilegal, furnizorul solicită instituirea măsurilor asigurătorii, în condiţiile Codului de procedură fiscală, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal analizat de Comisia Europeană, astfel cum este acesta estimat de furnizor.----------Art. 38^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^3 (1) În cazul în care Comisia Europeană a decis deschiderea unei proceduri de investigaţie pentru măsuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală, de la data comunicării deciziei Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie către furnizor, orice executare silită a acestui titlu nu poate începe sau, după caz, se suspendă de drept. (2) Furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, decizia Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie şi suspendarea de drept a executării silite a titlului prevăzut la alin. (1) către posibilul beneficiar de ajutor de stat, devenit creditor al său conform titlului executoriu, şi, după caz, către executorul judecătoresc, precum şi tuturor persoanelor la care s-au înfiinţat popriri şi la care s-au instituit sechestre. (3) În vederea punerii în executare a titlului executoriu, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării prevăzută la alin. (2), furnizorul ajutorului de stat solicită Trezoreriei Statului, la care acesta are deschise conturile, deschiderea unui cont cu afectaţiune specială, purtător de dobânzi, pe numele creditorilor şi, după caz, la dispoziţia executorului judecătoresc. Dobânda aplicabilă la disponibilităţile în contul cu afectaţiune specială este dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului, iar sursa de plată a acestei dobânzi este bugetul Trezoreriei Statului. Solicitarea de deschidere a contului conţine numele creditorilor şi, după caz, al executorului judecătoresc la dispoziţia cărora se deschide contul, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468. (4) În termen de maximum 30 de zile de la data deschiderii contului pe numele creditorilor şi, după caz, la dispoziţia executorului judecătoresc, furnizorul ajutorului de stat consemnează, în contul deschis la Trezoreria Statului, suma necesară stingerii obligaţiei care face obiectul titlului executoriu, precum şi, după caz, a cheltuielilor de executare silită efectuate până la data suspendării de drept, mai puţin obligaţiile stinse până la data suspendării de drept. La calculul sumelor consemnate, furnizorul ţine cont de modalitatea de calcul al dobânzii avută în vedere la stabilirea sumelor din titlurile executorii, inclusiv de cele emise de executorul judecătoresc. După consemnarea sumelor în contul deschis la Trezoreria Statului, furnizorul informează, de îndată, creditorii şi executorul judecătoresc. (5) La data consemnării sumelor conform alin. (4) actele de executare prin care s-au înfiinţat popriri şi cele prin care s-au instituit sechestre asupra averii furnizorului ajutorului de stat, până la data suspendării prevăzute la alin. (1), se desfiinţează de drept. Celelalte acte de executare rămân supuse termenelor şi condiţiilor de contestare prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Dovada consemnării sumelor conform alin. (4), prin care s-a pus în executare titlul executoriu prevăzut la alin. (1), se comunică de către furnizor tuturor persoanelor la care s-au înfiinţat popriri şi la care s-au instituit sechestre, cărora li se notifică şi desfiinţarea de drept a acestor măsuri.----------Art. 38^3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^4 (1) Creditorii nemulţumiţi de cuantumul sumelor consemnate, precum şi executorul judecătoresc nemulţumit de cuantumul cheltuielilor de executare consemnate pot solicita furnizorului majorarea sumei. (2) În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), furnizorul ajutorului de stat are obligaţia de a soluţiona cererea. (3) Împotriva modului de soluţionare sau a refuzului de a soluţiona cererea în termenul prevăzut la alin. (2), persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanţei de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 38^4 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^5Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia de a modifica suma consemnată conform art. 38^3 alin. (4) în funcţie de hotărârile instanţelor judecătoreşti în eventualele acţiuni judiciare, prin majorarea sau diminuarea sumei consemnate, după caz, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a acestora.----------Art. 38^5 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^6 (1) Nevirarea sumelor în termenul prevăzut la art. 38^3 alin. (4) sau, după caz, nemodificarea cuantumului acestora în termenul prevăzut la art. 38^5 atrage încetarea suspendării executării silite. (2) În cazul consemnării sumelor pe numele creditorilor, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat, însoţită de o copie a deciziei Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie, Trezoreria Statului indisponibilizează suma consemnată conform art. 38^3 alin. (4) şi art. 38^5 până la comunicarea deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piaţa internă către furnizor.----------Art. 38^6 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^7 (1) La finalizarea investigaţiei, furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piaţa internă creditorilor şi, după caz, executorului judecătoresc. (2) De la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată compatibilitatea ajutorului de stat cu piaţa internă, pe baza acesteia, încetează indisponibilizarea sumei consemnate conform art. 38^3 alin. (4) şi art. 38^5 sau, după caz, suspendarea executării silite. (3) Furnizorul de ajutor de stat transmite unităţii Trezoreriei Statului, la care a fost deschis contul prevăzut la art. 38^3 alin. (3), decizia Comisiei Europene şi lista cuprinzând sumele individualizate care pot fi utilizate de către fiecare creditor sau executor judecătoresc, după caz, precum şi datele de identificare şi specimenele de semnături ale persoanelor care pot dispune operaţiuni din cont. (4) Sumele consemnate în plus faţă de sumele care se cuvin creditorilor/executorului judecătoresc se virează de Trezoreria Statului într-un cont de venituri bugetare distinct, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat. (5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată incompatibilitatea ajutorului de stat cu piaţa internă, furnizorul de ajutor de stat comunică această decizie, titlu executoriu în conformitate cu art. 32^1, Trezoreriei Statului şi solicită executarea prin virarea sumelor consemnate într-un cont de venituri bugetare distinct. (6) De la data comunicării prevăzute la alin. (5), suspendarea executării silite încetează, executarea putând continua pentru eventualele sume rămase de executat, ca diferenţă dintre titlul executoriu prevăzut la art. 38^3 alin. (1) şi titlul executoriu prevăzut la art. 32^1.----------Art. 38^7 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^8 (1) Sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 38^3 alin. (4) şi art. 38^5 se achită de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată stabilită prin hotărârea judecătorească sau arbitrală. (2) Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia, în termenul prevăzut la art. 38^3 alin. (4) şi art. 38^5, să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare şi introducere de subdiviziuni bugetare în buget, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a sumelor necesare consemnării la Trezoreria Statului. (3) Virările de credite prevăzute la alin. (2) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la cheltuieli de investiţii. (4) În cazul imposibilităţii asigurării sumelor conform alin. (1)-(3), prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 38^3 alin. (4) şi art. 38^5 se pot aloca, prin hotărâre a Guvernului, ordonatorilor principali de credite şi din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.----------Art. 38^8 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 38^9 (1) Continuarea executării silite după suspendarea de drept prevăzută la art. 38^3 alin. (1) şi până la încetarea acesteia prevăzută la art. 38^7 alin. (6) constituie abatere disciplinară şi poate fi sancţionată, în funcţie de gravitatea faptei, cu excluderea din profesie, dacă faptele nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, iar actele de executare efectuate în acest interval sunt nule de drept. (2) Constatarea şi sancţionarea abaterii disciplinare se realizează în condiţiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 38^9 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VII Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv dispusă de furnizori  +  Articolul 39 (1) Furnizorii dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de către beneficiar. (2) Prevederile art. 33 alin. (2)-(4) se aplică şi în cazul deciziilor emise de furnizori.  +  Articolul 40Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunţarea instanţelor naţionale asupra măsurilor de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.  +  Articolul 41Furnizorii au obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis.  +  Capitolul VII^1Rolul instanţelor naţionale în domeniul ajutorului de stat----------Capitolul VII^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 41^1 (1) Instanţele naţionale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din TFUE, adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naţionale aplicabile. Hotărârea instanţei poate impune, inter alia: suspendarea plăţii unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenţii afectaţi. (2) Instanţele naţionale au obligaţia de a verifica dacă măsura contestată a fost declarată sau nu ajutor de stat de către Comisia Europeană sau de furnizor. În cazul în care măsura a fost declarată de Comisia Europeană ca ajutor de stat, instanţa naţională nu poate modifica caracterul de ajutor de stat al măsurii de sprijin. (3) Consiliul Concurenţei şi/sau Comisia Europeană pot interveni în cauză în calitate de amicus curiae. (4) Dacă furnizorul acordă ajutorul, prin încălcarea obligaţiei de notificare sau a clauzei suspensive, instanţele naţionale pot adopta măsurile necesare pentru protejarea părţilor interesate, inclusiv prin măsuri provizorii, dacă este cazul. (5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanţei naţionale prin care s-a dispus recuperarea. (6) Întreprinderile afectate de acordarea unui ajutor ilegal pot formula acţiune în contradictoriu cu furnizorul împotriva acestei măsuri, la Curtea de Apel Bucureşti.----------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Articolul 41^2În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvenţă, instanţa naţională ce derulează respectiva procedură de insolvenţă va accepta să înscrie creanţa privitoare la restituirea ajutorului în cauză în tabelul creanţelor şi va asigura recuperarea imediată a ajutorului de stat/de minimis, chiar dacă acest lucru presupune încetarea activităţii întreprinderii.----------Art. 41^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015.  +  Capitolul VIII Obligaţiile furnizorului/administratorului şi beneficiarului de ajutor de stat/de minimis  +  Articolul 42 (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia informării Consiliului Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc. (2) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.  +  Articolul 43 (1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. (2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.  +  Capitolul IX Transparenţă  +  Articolul 44 (1) Pagina de internet a Consiliului Concurenţei dedicată ajutorului de stat este pagină de internet unică la nivel naţional în domeniul ajutorului de stat în sensul normelor Uniunii Europene referitoare la asigurarea transparenţei măsurilor de natura ajutorului de stat. (2) Consiliul Concurenţei va publica pe pagina de internet dedicată ajutorului de stat toate informaţiile legate de măsurile de ajutor de stat şi de minimis implementate în România, conform prevederilor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat. (3) Furnizorii/Administratorii, după caz, au obligaţia publicării pe propriile pagini de internet a măsurilor de ajutor de stat şi de minimis.  +  Capitolul X Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 45 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat: a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi publice; b) refuzul nejustificat de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 32; c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite prevăzute la art. 43 alin (1). (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor/administratorilor, după caz: a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei; b) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 15, art. 25 alin. (5), art. 34 alin. (3), art. 41 şi art. 42 alin. (1); c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat acordate prevăzute de art. 42 alin. (2). (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori, după caz. (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Consiliul Concurenţei. (5) La solicitarea Consiliului Concurenţei, în cazul în care există o opoziţie la desfăşurarea controlului prevăzut la art. 26 alin. (3) şi la art. 32 alin. (3), organele de poliţie sunt obligate să însoţească şi să asigure sprijinul necesar echipelor de control în exercitarea puterilor de control. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 46Deciziile Consiliului Concurenţei şi ale celorlalţi furnizori de ajutor de stat prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat ori, după caz, a ajutoarelor de minimis vizează inclusiv măsurile aflate în implementare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 47În scopul aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 48Obligaţiile furnizorului sau, după caz, ale iniţiatorului pot fi delegate, în condiţiile legii, administratorului măsurii de ajutor de stat sau de minimis.  +  Articolul 49 (1) Deciziile Consiliului Concurenţei emise înainte de 1 ianuarie 2007 şi ale căror efecte nu s-au epuizat până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să îşi producă efectele. (2) Cu excepţia prevederilor art. 29 şi a prevederilor referitoare la raportare şi monitorizare, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultură şi piscicultură, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor.----------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 20 din 6 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în situaţiile în care consideră necesar, analizează împreună cu Consiliul Concurenţei încadrarea anumitor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, altele decât cele prevăzute la alin. (2), în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 50Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 19, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie, dar nu mai puţin de 3 dintre aceştia, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adoptă hotărâri asupra chestiunilor de natură economico-administrativă la solicitarea preşedintelui. (2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai plenului. Preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte componenţa comisiei pentru fiecare caz în parte şi îl desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce lucrările acesteia.................................................................... (5) Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), b) şi c) unei comisii formate din 3 membri ai plenului Consiliului Concurenţei."2. La articolul 19 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f)incidenţa prevederilor art. 58 alin. (3^1)."3. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În organizarea Consiliului Concurenţei funcţionează un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului Concurenţei, pe baza rezultatelor obţinute la concursul naţional de intrare în categoria înalţilor funcţionari publici, organizat în condiţiile legii. Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici cărora li se aplică statutul înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte reglementări specifice. Atribuţiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură adoptat de Consiliul Concurenţei."4. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea utilizării raţionale a resurselor pentru declanşarea şi efectuarea investigaţiilor, Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra concurenţei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa strategică a sectorului economic vizat."5. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase doar prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată."6. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de acesta se vor face de către plenul Consiliului Concurenţei prin decizie, la cererea motivată a cel puţin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat."  +  Articolul 51 (1) Dispoziţiile art. 1-49 ale prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2015. (2) La data intrării în vigoare a art. 1-49 din prezenta ordonanţă de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, se abrogă. (3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, trimiterea se consideră făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă de urgenţă.(4)Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovPreşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen NicolescuMinistrul delegatpentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul pentru societatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaBucureşti, 3 decembrie 2014.Nr. 77.------