ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 (*actualizată*)privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundaţiilor din anul 2005**)(actualizată la data de 14 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.În vederea construirii şi/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, precum şi amenajării terenurilor de construcţii şi a căilor de acces,având în vedere că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, s-a creat ca urmare a inundaţiilor devastatoare din această primăvară, iar neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea refacerii imediate a locuinţelor din zonele calamitate, cu repercusiuni umane şi sociale foarte grave,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces, în urma inundaţiilor din anul 2005, se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 2 (1) Sunt scutite de la plata taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale toate avizele şi autorizaţiile necesare desfiinţării, construirii şi/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces. (2) Operaţiunile de radiere, modificare şi înscriere în cărţile funciare vor fi, de asemenea, scutite de orice fel de taxă datorată bugetului de stat sau bugetelor locale. (3) Alimentarea/realimentarea cu energie electrică a locuinţelor menţionate la art. 1 se va face fără perceperea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare şi a tarifelor de racordare de către operatorul de distribuţie din zona calamitată.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 211 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005.  +  Articolul 3Pentru achiziţionarea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces, se vor aplica prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 34.------