ORDIN nr. 211 din 11 februarie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2**)(actualizat la data de 7 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • ---------- Notă

    ──────────

    **) Titlul Ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.

    ──────────
    Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România,În temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.  +  Articolul 2Regia Autonoma "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 11 februarie 2003.Nr. 211.  +  AnexăREGLEMENTARI 11/02/2003