ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare(actualizat la data de 24 aprilie 2014*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • ----------În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 12 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 2 (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor şi a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină şi caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinare şi laboratoarele de stat din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) În funcţie de situaţia epidemiologică din ţară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele şi examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secţiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 este acţiune sanitară veterinară publică de interes naţional, care se efectuează în condiţiile stabilite de legislaţia naţională sanitară veterinară în vigoare.  +  Articolul 4Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naţionale de referinţă, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, în circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în circumscripţiile veterinare de asistenţă concesionată, în spaţiile special amenajate şi dotate pentru decelarea trichinei, din unităţile de tăiere a porcinelor şi/sau a cabalinelor ori din unităţile de depozitare şi prelucrare a vânatului sălbatic.  +  Articolul 5Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea Trichinella spp. sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. 125, 126 şi 186 şi în anexa nr. 2 lit. A pct. 71, 72 şi 73.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 17 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 24 aprilie 2014.  +  Articolul 6Contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei, efectuat în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.  +  Articolul 8^1Abrogat.---------Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 83 din 29 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2012.  +  Articolul 9Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.  +  Articolul 12Tarifele pentru efectuarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 6 aprilie 2005.Nr. 45.  +  Anexa 1A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelorde laborator în domeniul sănătăţii animalelor*Font 8*┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr. │ Denumire analiză/Test │ Tip probă │Metoda/ Tehnica de laborator/│ Tarif lei/ ││ crt.│ │ │ Referenţial de metodă │ analiză/ ││ │ │ │ │ examen/ ││ │ │ │ │ operaţiune │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ "1 │Examen anatomopatologic la │ │ │ ││ │animale mici │Cadavre │Diagnostic necropsic │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │Examen anatomopatologic la │ │ │ ││ │animale mijlocii │Cadavre │Diagnostic necropsic │ 38 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │Examen anatomopatologic la │ │ │ ││ │animale mari │Cadavre/set de organe │Diagnostic necropsic │ 85 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │Examen anatomopatologic la set│ │ │ ││ │de organe - animale mijlocii │Set de organe │Diagnostic necropsic │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │Examen anatomopatologic la set│ │ │ ││ │de organe - animale mari │Set de organe │Diagnostic necropsic │ 30 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │Expertiză medico-legală │ │ │ ││ │veterinară │Cadavre/set de organe │Expertiză de laborator │ 600 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │Examen citologic rapid pentru │Frotiuri şi amprente │ │ ││ │diagnostic în micobacterioze │din fragmente de │ │ ││ │ │ţesuturi etalate pe │ │ ││ │ │lamă │Examen citologic │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │Metoda citologică de colorare │ │ │ ││ │Sellers │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 9 │Metoda citologică de colorare │ │ │ ││ │Armstrong │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 30 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │Metoda citologică de colorare │ │ │ ││ │Pappenheim │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 35 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │Metoda citologică de colorare │ │ │ ││ │Papanicolaou │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │Metoda citologică de colorare │ │ │ ││ │hematoxilină - eozină (HE) │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 41 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │Metoda citologică de colorare │Probe de sânge, │ │ ││ │albastru de toluidină │secreţii, urină, │ │ ││ │ │lapte, amprente şi/sau│ │ ││ │ │frotiuri de ţesuturi/ │ │ ││ │ │organe │Examen citologic │ 42 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │Metoda citologică de colorare │ │ │ ││ │negru Sudan B │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 37 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │Metoda citologică de colorare │ │ │ ││ │violet de genţiană │Organe, ţesuturi │Examen citologic │ 35 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │hematoxilină - eozină (H.E) │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 48 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Masson modificată (HEA) │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 50 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Ziehl Nielsen modificată │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Mann │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 52 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Levaditti │Organe ţesuturi │Examen histopatologic │ 61 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Pappenheim │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │Metoda histologică de colorare│Probe de ţesuturi/ │ │ ││ │Gomori │organe ca atare şi/sau│ │ ││ │ │preprocesate │Examen histopatologic │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Van Gieson │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Gridley │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 43 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │hematoxilină-eozină-verde │ │ │ ││ │lumină (HEV) │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 45 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Lillie - Pasternack │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │negru de Sudan B │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 61 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │Metoda histologică de colorare│Probe de ţesuturi/ │ │ ││ │Pasini │organe ca atare şi/sau│ │ ││ │ │preprocesate │Examen histopatologic │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Brown şi Brenn │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Okamoto │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 51 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Von Kossa │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 61 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Romanowski - Giemsa modificată│Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Brachet │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Lentz │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Bensley │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 36 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Cowdry │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │De Robert - Hausser │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Langhans │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Paschinger │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 45 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Roşu de Congo │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Schmorl │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Schultze - Schmldt │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Gram Weigert │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Nicolau - Kopciowska │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Tanzer │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Twort - Ollett │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │violet de genţiană │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │Ziehler │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │Metoda histologică de colorare│ │ │ ││ │albastru de toluidină │Organe, ţesuturi │Examen histopatologic │ 62 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 50 │Metoda histochimică de │ │ │ ││ │colorare albastru alcian │Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 43 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 51 │Metoda histochimică de │ │ │ ││ │colorare albastru alcian - PAS│Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 63 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 52 │Metoda histochimică de │ │ │ ││ │colorare Perls │Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 53 │Metoda histochimică de │ │ │ ││ │colorare PAS │Organe, ţesuturi │Examen histochimic │ 62 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 54 │Detecţia unor antigene virale │ │ │ ││ │sau bacteriene prin metoda │Probe de ţesuturi/ │ │ ││ │imunohistochimică │organe ca atare │Metoda imunohistochimică │ 160 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 55 │Detecţia PrPres prin metoda │ │ │ ││ │imunohistochimică │Trunchi cerebral │Metoda imunohistochimică │ 165 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 56 │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │rapid EL ISA pentru EST │ │ │ ││ │(protocolul dublu sandwich) │Trunchi cerebral │Metoda imunoenzimatică │ 47 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 57 │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │rapid EL ISA pentru EST │ │ │ ││ │(protocolul cu polimeri │Trunchi cerebral şi │ │ ││ │chimici) │alte organe limfoide │Metoda imunoenzimatică │ 39 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 58 │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │rapid Western blotting pentru │Trunchi cerebral şi │ │ ││ │EST │alte organe limfoide │Metoda de imunoblotare │ 63 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 59 │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │rapid imunocromatografic │ │ │ ││ │pentru EST │Trunchi cerebral │Metoda imunocromatografică │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 60 │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │de confirmare Western blot │Trunchi cerebral şi │ │ ││ │pentru EST │alte organe limfoide │Metoda de imunoblotare │ 319 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 61 │Testul de discriminare pentru │Probe de ţesuturi/ │ │ ││ │tipizarea de suşe EST la │organe ca atare şi/sau│ │ ││ │rumegătoare │preprocesate │Metoda de imunoblotare │ 987 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 62 │Detecţia materialului de risc │ │ │ ││ │specific pentru EST din masele│ │ │ ││ │musculare ale rumegătoarelor/ │Tampoane prelevate de │ │ ││ │suprafeţe tehnologice din │pe suprafeţe (muşchi, │ │ ││ │abatoare │suprafeţe tehnologice)│Metoda imunoenzimatică │ 99 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 63 │Detecţia anticorpilor │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │specifici virusului Bluetongue│Ser sanguin, plasmă │(cELISA) │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 64 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici (IgG) virusului │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │West Nile │Ser sanguin │(ELISA) blocking │ 27 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 65 │Detecţia anticorpilor │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │specifici (IgM) virusului │ │(ELISA) sandwich cu antigen │ ││ │West Nile │Ser sanguin │recombinant │ 57 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 66 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici pestei ecvine │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │africane │Ser sanguin │(ELISA) blockinq │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 67 │Izolarea virusului West Nile │ │ │ ││ │pe culturi celulare │Set organe şi ţesuturi│Izolare pe culturi celulare │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 68 │Izolarea şi identificarea │Sânge pe anticoagu- │ │ ││ │virusului Bluetongue │lant, set organe şi │Izolare pe ouă embrionate şi │ ││ │ │ţesuturi │culturi celulare │ 70 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 69 │Test de seroneutralizare pe │ │ │ ││ │culturi celulare pentru │ │ │ ││ │virusul Bluetongue │Ser sanguin, plasmă │Seroneutralizare │ 64 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 70 │Detecţia anticorpilor serici │ │hemaglutinare şi inhibare a │ ││ │specifici virusului │ │hemaglutinării cu reagenţi de│ ││ │pseudopestei aviare (boala de │ │referinţă internaţionali │ ││ │Newcastle) │ser sanguin │(HA-IHA) │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 71 │Detecţia anticorpilor serici │ │hemaglutinare şi inhibare a │ ││ │specifici virusului │ │hemaglutinării cu reagenţi │ ││ │pseudopestei aviare (boala de │ │indigeni (HA-IHA) │ 17 ││ │Newcastle) │ser sanguin │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 72 │Detecţia anticorpilor serici │ │Hemaglutinare şi inhibare a │ ││ │specifici virusului influenţei│ │hemaglutinării, cu reagenţi │ ││ │aviare │Ser sanguin │de referinţă internaţionali │ 78 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 73 │Izolarea şi identificarea │Organe interne, │ │ ││ │virusului influenţei aviare │exsudate, secreţii │Izolare pe ouă embrionate │ ││ │ │ţesuturi │SPF de găină │ 173 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 74 │Izolarea şi identificarea │Organe interne, │ │ ││ │virusului pseudopestei aviare │exsudate, secreţii │Izolare pe ouă embrionate │ ││ │(boala de Newcastle) │ţesuturi │SPF de găină │ 173 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 75 │Aprecierea patogenităţii │ │ │ ││ │virusului bolii de Newcastle │Lichide embrionare de │Indicele de patogenitate │ ││ │(NDV) - pseudopesta aviară │găină │intracerebrală (IPIC) │ 229 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 76 │Detecţia subtipului de │ │ │ ││ │neuraminidază a virusului │ │Inhibarea neuraminidazei │ ││ │influenţei aviare │Izolate virale │(macrometoda) │ 920 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 77 │Detecţia anticorpilor │ │imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │specifici virusurilor febrei │ │blocking în fază lichidă, │ ││ │aftoase │Ser sanguin │pentru subtipurile O1, A22 │ ││ │ │ │şi Asia1 │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 78 │Detecţia anticorpilor faţă de │ │ │ ││ │proteinele nestructurale în │ │ │ ││ │infecţii cu virusuri ale │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │febrei aftoase │Ser sanguin │(ELISA) blocking │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 79 │Detecţia anticorpilor faţă de │ │ │ ││ │proteinele nestructurale în │ │ │ ││ │infecţii cu virusuri ale │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │febrei aftoase │Ser sanguin │(ELISA) indirectă │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 80 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │specifici virusului Bolii │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │veziculoase a porcului │Ser sanguin │(cELISA) │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 81 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │specifici virusului Bolii │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │veziculoase a porcului │Ser sanguin │(cELISA) competitiv 5B7 │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 82 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │specifici virusului bolii │ │ │ ││ │veziculoase a porcului │Ser sanguin │Virusneutralizare │ 71 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 83 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului pestei │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │bovine │Ser sangvin, plasmă │(cELISA) │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 84 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului pestei │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │micilor rumegătoare │Ser sangvin, plasmă │(cELISA) │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 85 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului pestei │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │porcine africane │Ser sangvin, plasmă │competitiv (cELISA) │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 86 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │proteinei Erns a virusului │ │Metoda imunoenzimatică marker│ ││ │pestei porcine clasice │Ser sangvin, plasmă │(ELISA marker) │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 87 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului pestei │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │porcine clasice │Ser sangvin, plasmă │(cELISA) │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 88 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului pestei │ │Metoda imunoenzimatică │ ││ │porcine clasice │Ser sangvin, plasmă │(ELISA) blocking │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 89 │Detecţia antigenului specific │ │ │ ││ │virusului pestei porcine │ │ │ ││ │clasice pe frotiuri de măduvă │ │Imunofluorescenţă directă │ ││ │sternală şi criosecţiuni │Stern, organe │(IFD) │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 90 │Detecţia antigenului specific │ │ │ ││ │virusului pestei porcine │ │ │ ││ │clasice │Stern, organe │Imunoperoxidază (IPMA) │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 91 │Izolarea virusului pestei │Stern, organe, ser, │ │ ││ │porcine clasice pe culturi │plasmă, sânge pe │ │ ││ │celulare │anticoagulant, │Izolare pe culturi celulare │ 38 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 92 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului pestei │ │Virusneutralizare (NPLA şi │ ││ │porcine clasice │Ser sangvin, plasmă │FAVN) │ 105 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 93 │Detecţia anticorpilor serici │ │Imunodifuzie în gel de agar │ ││ │antivirus AIE │Ser sanguin │(test Coggins) │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 94 │Detecţia anticorpilor serici │ │Imunodifuzia în gel de agar │ ││ │antivirus LEB │Ser sanguin │(ID) │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 95 │Detecţia anticorpilor serici │ │Imunodifuzia în gel de agar │ ││ │antivirus Maedi Visna │Ser sanguin │(ID) │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 96 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │antivirusul artritei │ │Imunodifuzia în gel de agar │ ││ │encefalitei caprine │Ser sanguin │(ID) │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 97a│Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │antivirus LEB │Ser sanguin/probă │blocking │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 97b│Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │antivirus LEB │Ser sanguin/probă │indirectă │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 98 │Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │antivirus AIE │Ser sanguin │de competiţie │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 99 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │specifici virusului Maedi │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │Visna │Ser sanguin │indirectă │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 100a│Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │anti-virus IBR │Ser sanguin │gB blocking │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 100b│Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │anti-virus IBR │Ser sanguin │gE blocking │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 101 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │specifici virusului diareei │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │virale bovine │Ser sanguin │indirectă │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 102 │Detecţia virusului diareei │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │virale bovine │Ser sanguin │de inhibiţie │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 103 │Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │anti-virus Aujeszky │Ser sanguin │gE blocking │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 104a│Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │anti-virus SRRP │Ser sanguin │blocking │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 104b│Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │anti-virus SRRP │Ser sanguin │indirectă │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 105 │Detecţia anticorpilor serici │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │anti-virus GET │Ser sanguin │blocking │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 106 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului arteritei │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │virale ecvine (AVE) │Ser sanguin │indirectă │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 107 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici virusului │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │Rinopneumoniei ecvine │Ser sanguin │indirectă │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 108 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │sindromului iepurelui brun │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │european │Ser sanguin │de competiţie │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 109 │Detecţia anticorpilor │Ser sanguin, lichid │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │antirabici postvaccinali │toracic │indirectă │ 29 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 110 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │antivirusul arteritei virale │ │ │ ││ │ecvine │Ser sanguin │Microseroneutralizare │ 50 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 111 │Detecţia de antigen rabic │Creier │Imunofluorescenţă directă │ ││ │ │ │(IFD) │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 112 │Izolarea şi identificarea │Probe de ţesuturi/ │ │ ││ │virusului bolii Aujeszky │organe │Izolare pe culturi celulare │ 86 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 113 │Detecţia virusului rabic │Creier │Biotest │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 114 │Detecţia markerului vaccinal │ │ │ ││ │(tetraciclină) în oase │ │ │ ││ │recoltate de la vulpi │ │Test de detecţie al │ ││ │vaccinate antirabic cu momeli │Dinte, os lung │tetraciclinei din oase │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 115 │Determinarea titrului │ │Virus neutralizare │ ││ │anticorpilor antirabici │ │evidenţiată prin │ ││ │postvaccinali │Ser sanguin │imunofluorescenţă (FAVN) │ 154 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 116 │Evidenţierea paraziţilor │ │ │ ││ │extracelulari din sânge în │ │ │ ││ │preparat direct şi frotiu │ │ │ ││ │colorat │sânge pe anticoagulant│microscopică │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 117 │Evidenţierea adulţilor de │raclat de mucoasă │ │ ││ │Echinococcus spp. │intestinală │microscopică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 118 │Evidenţierea formelor larvare │ │ │ ││ │de Echinococcus spp. din │ │ │ ││ │organe │Organe/cadavru │Macro/ microscopică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 119 │Evidenţierea parazitului │ │ │ ││ │Cryptosporidium spp. din │ │ │ ││ │materii fecale/conţinut │ │ │ ││ │intestinal prin colorare │fecale, conţinut │ │ ││ │Ziehl Neelsen modificată │intestinal │microscopică │ 35 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 120 │Evidenţierea paraziţilor din │ │ │ ││ │matrix ficat şi conţinut │ │ │ ││ │vezică biliară pe preparat │ │ │ ││ │direct │Organe/cadavru │Microscopică │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 121 │Evidenţierea protozoarelor │material seminal/ │ │ ││ │flagelate în preparat direct │secreţii vaginale │microscopică │ 25 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 122 │Evidenţierea parazitului │ │ │ ││ │Tritrichomonas foetus la │Material seminal/ │ │ ││ │bovine prin cultivare pe mediu│secreţii vaginale │Microscopică │ 90 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 123 │Evidenţierea ouălor şi │Fecale, conţinut │ │ ││ │oochiştilor de paraziţi, prin │intestinal, furaje, │ │ ││ │flotaţie/sedimentare, spălări │aşternut, apă, sol, │ │ ││ │succesive │urină │microscopică │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 124 │Evidenţierea larvelor de │ │ │ ││ │paraziţi din materii fecale şi│fecale, conţinut │ │ ││ │din probe de ţesut biologic, │intestinal, ţesuturi, │ │ ││ │prin larvoscopie │organe │microscopică │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 125 │Detecţia chisturilor şi │ │ │ ││ │larvelor de Trichinella spp. │ │ │ ││ │[în condiţiile Reg. (CE) nr. │ │examen trichineloscopic │ ││ │2.075/2005] │ţesut muscular │(2 compresoare) │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 126 │Detecţia larvelor de │ │ │ ││ │Trichinella spp. [în │ │ │ ││ │condiţiile Reg. (CE) nr. │ │digestie artificială cu │ ││ │2.075/2005] │ţesut muscular │agitator magnetic │ 43 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 127 │Identificarea genurilor şi │ │ │ ││ │speciilor de Culicoides pe │ │ │ ││ │baza caracterelor de │ │ │ ││ │morfologie externă │Exemplare culicoides │Microscopică │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 128 │Identificarea genurilor şi │ │ │ ││ │speciilor de ţânţari şi a │ │ │ ││ │altor vectori ai bolilor la │ │ │ ││ │animale pe baza caracterelor │Exemplare ţânţari/ │ │ ││ │de morfologie externă │vectori │Microscopică │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 129 │Identificarea genurilor şi │ │ │ ││ │speciilor de căpuşe şi a altor│exemplare căpuşe, │ │ ││ │acarieni │acarieni │microscopică │ 41 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 130 │Identificarea genurilor şi │raclat dermic, raclat │ │ ││ │speciilor de paraziţi din │cavitate bucală, │ │ ││ │derm, mucoase şi producţii │raclat corneţi nazali,│ │ ││ │cornoase, pe baza caracterelor│secreţie auriculară, │ │ ││ │de morfologie externă │secreţie nazală, │ │ ││ │ │raclat cioc, lână, │ │ ││ │ │pene, păr, cruste, │ │ ││ │ │piele │microscopică │ 32 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 131 │Detecţia coproantigenelor de │ │ │ ││ │Echinococcus spp din materii │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │fecale │Materii fecale │directă │ 61 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 132 │Detecţia anticorpilor anti- │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │Fasciola hepatică │Ser sanguin │indirectă │ 34 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 133 │Detecţia anticorpilor IgG │ │ │ ││ │anti-Toxoplasma gondii │Ser sanguin │Imunofluorescenţă (IFI) │ 43 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 134 │Examen micologic │Organe, ţesuturi, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │fanere │Microscopică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 135 │Examen micologic din probe │ │Metoda orizontală pentru │ ││ │furaje │Furaje │numărarea drojdiilor şi │ ││ │ │ │mucegaiurilor │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 136 │Izolarea şi identificarea │ │ │ ││ │miceţilor din organe, cadavre,│Organe, ţesuturi, │ │ ││ │produse patologice de la │secreţii, excreţii, │Cultivare pe mediul de │ ││ │animale │fanere │cultură Sabouraud │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 137 │Identificarea biochimică a │ │ │ ││ │levurilor │Culturi levuri │Analizor automat API-ID 32C │ 73 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 138 │Determinarea micotoxinelor │ │ │ ││ │din furaje/1 micotoxină │furaje │imunoenzimatică (cElisa) │ 228 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 139 │Test biologic pentru │ │ │ ││ │diagnosticul micotoxicozelor │Furaje │Biotest │ 166 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 140 │Identificarea genomului │ │ │ ││ │virusului pestei porcine │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │clasice │Organe şi ţesuturi │în lanţ (PCR) │ 96 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 141 │Identificarea genomului │Tampoane nazale, │ │ ││ │virusului gripei ecvine │orofaringeale, │Reacţia de polimerizare în │ ││ │(Matrix) │lavaj traheal │lanţ (PCR) │ 98 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 142 │Identificarea genomului │ │ │ ││ │virusului gripei aviare │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │(Matrix) │Organe şi ţesuturi │în lanţ (PCR) │ 98 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 143 │Identificarea genomului │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │virusului gripei aviare (H5) │Organe şi ţesuturi │în lanţ (PCR) │ 86 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 144 │Identificarea genomului │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │virusului gripei aviare (N1) │Organe şi ţesuturi │în lanţ (PCR) │ 86 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 145 │Identificarea ADN modificat │ │ │ ││ │genetic din alimente şi furaje│Alimente şi furaje │Reacţia de polimerizare în │ ││ │care conţin soia │care conţin soia │lanţ (PCR) │ 122 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 146 │Cuantificarea ADN modificat │ │ │ ││ │genetic din alimente şi furaje│Alimente şi furaje │Reacţia de polimerizare │ ││ │care conţin soia │care conţin soia │în lanţ (PCR) │ 586 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 147 │Detecţia Salmonella spp. în │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │probe biologice │Organe, fecale │în lanţ (PCR) │ 84 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 148 │Identificarea genotipurilor │ │ │ ││ │rezistente/ susceptibile la │ │ │ ││ │scrapie │Sânge │Tipizare moleculară │ 103 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 149 │Identificare şi caracterizare │ │ │ ││ │a genomului specific virusului│ │ │ ││ │pseudopestei aviare │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 411 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 150 │Identificare şi caracterizare │ │ │ ││ │a genomului specific virusului│ │ │ ││ │rabic │Omogenat de creier │Tipizare moleculară │ 411 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 151 │Identificare şi caracterizare │ │ │ ││ │a genomului specific virusului│ │ │ ││ │gripei aviare │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 411 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 152 │Identificarea genomului │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │specific Brucella spp │Culturi bacteriene │în lanţ (PCR) │ 96 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 153 │Identificarea speciilor │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │genului Brucella │Culturi bacteriene │în lanţ (PCR) │ 98 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 154 │Diferenţierea Campylobacter │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │coli de Campylobacter jejuni │Culturi bacteriene │în lanţ (PCR) │ 96 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 155 │Identificarea genomului │Sânge de rumegătoare │Reacţia de polimerizare │ ││ │virusului Bluetongue │recoltat pe EDTA │în lanţ (PCR) │ 122 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 156 │Genotipizarea speciilor/ │ │ │ ││ │tulpinilor aparţinând │ │ │ ││ │complexului Mycobacterium │ │ │ ││ │tuberculosis │Culturi bacteriene │Tipizare moleculară │ 239 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 157 │Detecţia genomului bacterian │Culturi bacteriene │ │ ││ │al speciei Paenibacillus │fagure cu puiet │Reacţia de polimerizare │ ││ │larvae │căpăcit şi miere │în lanţ (PCR) │ 84 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 158 │Identificarea genomului │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │herpesvirusului crapului Koi │Omogenat de ţesuturi │în lanţ (PCR) │ 83 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 159 │Detecţia elementelor genetice │ │ │ ││ │p35S şi t-nos din alimente şi │ │Reacţia de polimerizare │ ││ │furaje │Alimente şi furaje │în lanţ (PCR) │ 133 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 160 │Identificarea genomului │Culturi virale │Reacţia de polimerizare │ ││ │virusului febrei aftoase │inactivate │în lanţ (PCR) │ 96 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 161 │Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ ││ │durină │ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica OIE) │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 162 │Detecţia anticorpilor în morvă│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ ││ │ │ │complementului (RFC) │ ││ │ │ │(microtehnica OIE) │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 163 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de fixare a │ ││ │pleuropneumonia contagioasă a │ │complementului (RFC) │ ││ │bovinelor │Ser sanguin/sânge │(microtehnica OIE) │ 25 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 164 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici în pleuropneumonia │ │Imunoenzimatică de competiţie│ ││ │contagioasă a bovinelor │Ser sanguin/sânge │(cELISA) │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 165 │Detecţia anticorpilor în │ │Seroaglutinare rapidă pe │ ││ │bruceloză cu B. abortus, │ │lamă cu antigen colorat Cu │ ││ │B melitensis şi B suis │Ser sanguin/sânge │Roz-Bengal (RBT) │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 166 │Detecţia anticorpilor în │ │ │ ││ │bruceloză cu B abortus şi │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │B suis │Ser sanguin/sânge │lentă (SAT) în tuburi │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 167 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │bruceloză (B abortus, B suis) │Ser sanguin/sânge │lentă (SAT) în microplăci │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 168 │Detecţia anticorpilor în │ │ │ ││ │diagnosticul brucelozei │ │Reacţia de fixare a │ ││ │(B abortus. B melitensis şi │ │complementului (RFC) în │ ││ │B suis) │Ser sanguin/sânge │tuburi - tehnica Wassermann │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 169 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de fixare a │ ││ │bruceloză (B abortus, │ │complementului (RFC) │ ││ │B melitensis şi B. suis) │Ser sanguin/sânge │(microtehnica) │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 170 │Detecţia anticorpilor în │ │ │ ││ │epididimita infecţioasă a │ │ │ ││ │berbecilor (bruceloză ovină │ │Reacţia de fixare a │ ││ │cu B.ovis) şi bruceloză canină│ │complementului (RFC) în │ ││ │(B. canis) │Ser sanguin/sânge │tuburi) tehnica Wassermann │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 171 │Detecţia anticorpilor în │ │ │ ││ │bruceloză cu B. abortus şi │Ser sanguin/ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │B. melitensis │sânge/lapte │(iELISA) │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 172 │Detecţia anticorpilor în │ │ │ ││ │bruceloză rumegătoarelor │ │Imunoenzimatică de competiţie│ ││ │(B abortus) │Ser sanguin/sânge │(cELISA) │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 173 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de fixare a │ ││ │epididimita infecţioasă a │ │complementului (RFC) │ ││ │berbecilor │Ser sanguin/sânge │(microtehnica OIE) │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 174 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici în epididimita │ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │infecţioasă a berbecilor │Ser sanguin/sânge │(iELISA) │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 175 │Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge/ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │paratuberculoză la rumegătoare│lapte │(ELISA) │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 176 │Detecţia de gamma interferon │ │ │ ││ │(gamma-IFN) în tuberculoza │ │Imunoenzimatică sandwich │ ││ │bovinelor (BOVIGAM TEST KIT) │Plasma/sânge integral │gamma IFN (ELISA gamma IFN) │ 106 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 177 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de microaglutinare │ ││ │leptospiroză │Ser sanguin/sânge │(RMA) │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 178 │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │specifici în leptospiroză │ │ │ ││ │pentru o probă examinată cu │ │ │ ││ │un singur serotip de │ │microaglutinare (MAT) │ ││ │Leptospira spp. │ser sanguin/sânge │(microtehnica OIE) │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 179 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │tularemie │Ser sanguin/sânge │rapidă pe lamă (RSAR) │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 180 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │tularemie │Ser sanguin/sânge │lentă în tub (RSAL) │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 181 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de fixare a │ ││ │Febra Q şi chlamydioza │Ser sanguin/sânge │complementului (RFC) în │ ││ │ │ │tuburi - tehnica Ida │ ││ │ │ │Bengston │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 182 │Detecţia anticorpilor în │ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │Febra Q │Ser sanguin/sânge │(iELISA) │ 25 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 183 │Detecţia anticorpilor în │ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │chlamydioză │Ser sanguin/sânge │(iELISA) │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 184 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de fixare a │ ││ │toxoplasmoză (Toxoplasma │ │complementului (RFC) │ ││ │gondii) │Ser sanguin/sânge │(microtehnica) │ 43 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 185 │Detecţia anticorpilor în │ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │toxoplasmoză │Ser sanguin/sânge │(iELISA) │ 29 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 186 │Detecţia anticorpilor în │ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │trichineloză │Ser sanguin/sânge │(iELISA) │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 187 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │tifoză şi puloroză │Ser sanguin/sânge │rapidă pe lamă (RSAR) │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 188 │Detecţia anticorpilor în │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │tifoză şi puloroză │Ser sanguin/sânge │lentă (RSAL) în tub │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 189 │Detecţia anticorpilor în │ │ │ ││ │micoplasmoza respiratorie │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │aviară │Ser sanguin/sânge │rapidă pe lamă (RSAR) │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 190 │Detecţia anticorpilor în │ │ │ ││ │micoplasmoza respiratorie │ │Reacţia de seroaglutinare │ ││ │aviară │Ser sanguin/sânge │lentă (RSAL) în tub │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 191 │Detecţia anticorpilor anti- │ │Imunoenzimatică indirectă │ ││ │Mycoplasma gallisepticum │Ser sanguin/sânge │(iELISA) │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 192 │Izolarea şi identificarea │ │ │ ││ │fenotipică a leptospirelor │Urină, sânge, organe, │Examen cultural şi examen │ ││ │din materiale patologice │avorton │bacterioscopic │ 174 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 193 │Determinarea pH-ului │Apă, conţinut stomacal│Electrochimică │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 194 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │cloruri hidrosolubile │Furaje │Volumetrică │ 29 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 195 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │cloruri hidrosolubile │Furaje, creier │Potenţiometrică │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 196 │Determinarea metalelor (Cd, │ │ │ ││ │Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, │Furaje, ţesuturi, │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │Se. etc.)/element │organe │atomică (AAS) │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 197 │Determinarea metalelor (Cd, │ │ │ ││ │Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │Se. etc.)/element │Apă │atomică (AAS) │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 198 │Determinarea metalelor (Cd, │ │ │ ││ │Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, │Furaje, ţesuturi, │Spectrofotometrică cu plasmă │ ││ │etc.) │organe │cuplată inductiv (ICP-MS) │ 112 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 199 │Determinarea metalelor (Cd, │ │ │ ││ │Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, │ │Spectrofotometrică cu plasmă │ ││ │etc.) │Apă │cuplată inductiv (ICP-MS) │ 109 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 200 │Determinarea metalelor (Cd, │ │ │ ││ │Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │Se. etc.)/element │Soluţii apoase │atomică (AAS) │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 201 │Determinarea metalelor (Cd, │ │ │ ││ │Pb, Cu, Zn, Na, K, Mg, Fe, │ │Spectrofotometrică cu plasmă │ ││ │etc.) │Soluţii apoase │cuplată inductiv (ICP-MS) │ 102 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 202 │Determinarea cuprului │Ser │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │atomică (AAS) │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 203 │Determinarea zincului │Ser │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │atomică (AAS) │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 204 │Determinarea seleniului │Ser │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │atomică (AAS) │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 205 │Determinarea metalelor (Cd, │ │ │ ││ │Pb, Na, K, Ca, Mg, Fe, etc.)/ │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │element │Ser, sânge │atomică (AAS) │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 206 │Determinarea azotaţilor şi a │Conţinut stomacal, │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │azotiţilor │ser, albine │moleculară │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 207 │Determinarea azotaţilor şi a │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │azotiţilor │Furaje │moleculară │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 208 │Identificarea fosfurilor │ │ │ ││ │metalice │momeli, furaje │Colorimetrică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 209 │Identificarea acidului │Conţinut stomacal, │ │ ││ │cianhidric │furaje │Colorimetrică │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 210 │Identificarea alfa- │Conţinut stomacal, │ │ ││ │naftiltioureei (ANTU) │momeli, furaje │Colorimetrică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 211 │Identificarea stricninei │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ ││ │ │momeli │subţire (CSS) │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 212 │Identificarea alcaloizilor │Conţinut stomacal, │ │ ││ │ │material vegetal │Colorimetrică │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 213 │Identificarea aldehidei │ │ │ ││ │epihidrinice (reacţia Kreiss) │Nutreţuri şi grăsimi │Colorimetrică │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 214 │Determinarea alcoolului │Conţinut stomacal, │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │metilic │material vegetal │moleculară │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 215 │Determinarea methemoglobinei │Sânge │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │moleculară │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 216 │Determinarea hidrogenului │ │ │ ││ │sulfurat │Apă │Volumetrică │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 217 │Determinarea substanţelor │ │ │ ││ │oxidabile │Apă │Volumetrică │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 218 │Determinarea oxigenului │ │ │ ││ │dizolvat │Apă │Volumetrică │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 219 │Determinarea indicelui ureazic│Şrot soia │Potenţiometrică │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 220 │Identificarea pesticidelor │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ ││ │organoclorurate │momeli, furaje, │subţire (CSS) │ 18 ││ │ │albine, apă │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 221 │Identificarea pesticidelor │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ ││ │organofosforice │momeli, furaje, │subţire (CSS) │ 18 ││ │ │albine, apă │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 222 │Identificarea erbicidelor │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ ││ │triazine │momeli, furaje, │subţire (CSS) │ 12 ││ │ │albine, apă │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 223 │Identificarea erbicidelor de │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ ││ │tip 2,4 D │momeli, furaje, │subţire (CSS) │ 11 ││ │ │albine, apă │ │ │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 224 │Identificarea pesticidelor │ │ │ ││ │organomercurice │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ ││ │ │momeli, furaje │subţire (CSS) │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 225 │Identificarea carbofuranului │Conţinut stomacal, │ │ ││ │ │momeli, furaje, │Cromatografică în strat │ ││ │ │albine, apă │subţire (CSS) │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 226 │Determinarea raticidelor │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat │ ││ │ │momeli, furaje │subţire (CSS) │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 227 │Determinarea raticidelor │Conţinut stomacal, │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │ │momeli, furaje │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC-MS) │ 48 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 228 │Determinarea piretroizilor │Albine, material │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │ │vegetal │spectrometru de masă (GC-MS) │ 163 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 229 │Determinarea fipronilului │Albine, material │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │ │vegetal │spectrometru de masă (GC-MS) │ 147 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 230 │Determinarea tiametoxamului │Albine, material │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │ │vegetal │spectrometru de masă (GC-MS) │ 132 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 231 │Determinarea acetamipridului │Albine, material │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │ │vegetal │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC-MS) │ 178 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 232 │Determinarea amoniului │Apă │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │moleculară │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 233 │Determinarea azotiţilor │Apă │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │moleculară │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 234 │Determinarea azotaţilor │Apa │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │moleculară │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 235 │Determinarea clorurilor │Apă │Volumetrică │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 236 │Test screening │Conţinut stomacal, │ │ ││ │ │momeli, albine, │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │ │furaje, apă │spectrometru de masă (GC-MS) │ 67 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 237 │Test screening │Conţinut stomacal, │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │ │momeli, albine, │cu spectrometru de masă │ ││ │ │furaje, apă │(LC-MS) │ 84 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 238 │Examen anatomopatologic │Peşte, moluşte, │ │ ││ │ │crustacee, amfibieni │Necropsică │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 239 │Detecţia mixobacteriilor la │ │ │ ││ │peşte │Peşte │Bacterioscopică │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 240 │Detecţia germenilor bacterieni│ │ │ ││ │la peşte │Peşte │Bacterioscopică │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 241 │Examen bacteriologic din │ │ │ ││ │rinichi/tegument/ splină la │ │ │ ││ │peste │Peşte │Bacteriologică │ 118 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 242 │Izolare şi identificare │ │ │ ││ │subspecii Aeromonas │ │ │ ││ │salmonicida la salmonide │Peşte │Bacteriologică │ 118 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 243 │Izolare şi identificare │ │ │ ││ │serotipuri de Yersinia ruckeri│ │ │ ││ │la salmonide │Peşte │Bacteriologică │ 118 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 244 │Izolare şi identificare │ │ │ ││ │bacterii condiţionat patogene │ │ │ ││ │la peşti │Peşte │Bacteriologică │ 118 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 245 │Examen bacteriologic din │ │ │ ││ │branhii pe medii selective │Peşte │Bacteriologică │ 140 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 246 │Izolare şi identificare │ │ │ ││ │Flavobacterium columnare │Peşte │Bacteriologică │ 140 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 247 │Izolare şi identificare │ │ │ ││ │Flavobacterium psychrophilum │Peşte │Bacteriologică │ 140 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 248 │Izolare şi identificare specii│ │ │ ││ │condiţionat patogene din genul│ │ │ ││ │Flavobacterium │Peşte │Bacteriologică │ 140 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 249 │Izolare şi identificare │ │ │ ││ │Renibacterium salmoninarum la │ │ │ ││ │salmonide │Peşte │Bacteriologică │ 156 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 250 │Izolare şi identificare specii│ │ │ ││ │bacteriene din genul Vibrio │Peşte, moluşte bivalve│Bacteriologică │ 106 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 251 │Detecţia bacteriilor din genul│ │ │ ││ │Salmonella în 25 g moluşte │ │ │ ││ │bivalve │Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 133 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 252 │Determinarea numărului de E. │ │ │ ││ │coli în moluşte bivalve │Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 253 │Determinarea sensibilităţii │ │ │ ││ │bacteriene la antibiotice │Tulpini bacteriene │Difuzimetrică │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 254 │Detecţie oomicete parazite la │ │ │ ││ │peşte │Peşte │Microscopică directă │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 255 │Izolare şi identificare │ │ │ ││ │oomicete parazite la peşti │Peşte │Micologică │ 61 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 256 │Identificarea sporozoarului │ │ │ ││ │histozoic Myxobolus cerebralis│ │ │ ││ │la păstrăv │Peşte │Microscopică │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 257 │Detecţia protozoarelor ciliate│ │ │ ││ │şi flagelate la peşte │Peşte │Microscopică directă │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 258 │Examen parazitologic pe │ │ │ ││ │amprentă de organ/ţesut │Peşte │Microscopică │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 259 │Detecţie mixozoare la peşte │Peşte │Microscopică │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 260 │Detecţie monogene la peşte │Peşte │Microscopică directă │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 261 │Detecţia trematodelor la peşte│Peşte │Microscopică │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 262 │Detecţie nematode şi cestode │ │ │ ││ │la peşte │Peşte │Microscopică │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 263 │Detecţie crustacee parazite │ │ │ ││ │la peşte │Peşte │Microscopică │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 264 │Detecţie Anisakis sp în file │ │ │ ││ │de peşte │Peşte │Digestie peptică │ 28 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 265 │Identificare şi cuantificare │ │Cultivare în mediu │ ││ │Perkinsus sp │Moluşte bivalve │thioglicolat │ 42 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 266 │Detecţie Haplosporidium sp. │ │ │ ││ │în frotiuri (amprente) din │ │ │ ││ │branhii moluşte bivalve │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 267 │Detecţia de Bonalia ostreae/ │ │ │ ││ │exitiosa în frotiuri(amprente)│ │ │ ││ │din cord la moluşte bivalve │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 268 │Detecţie Mikrocytos mackhini │ │ │ ││ │în frotiuri din leziuni la │ │ │ ││ │moluşte bivalve │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 269 │Detecţia de Marteilia │ │ │ ││ │refringens în frotiuri │ │ │ ││ │(amprente) din glanda │ │ │ ││ │digestivă │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 270 │Izolarea pe culturi celulare │Peşte/organe peşte/ │ │ ││ │a virusurilor la peşti │icre embrionate │Virusologică │ 101 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 271 │Identificarea/detecţia │Supernatant culturi │ │ ││ │virusurilor la peşti prin │celulare/amprente │ │ ││ │imunofluorescenţă │organe │Imunofluorescenţă │ 334 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 272 │Detecţia virusurilor la peşte │Supernatant culturi │ │ ││ │prin virusneutralizare │celulare/amprente │ │ ││ │ │organe │Virusneutralizare │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 273 │Detecţia virusului septicemiei│Omogenat organe/ │ │ ││ │hemoragice virale la păstrăv │supernatant culturi │ │ ││ │ │celulare │Imunoenzimatică (ELISA) │ 99 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 274 │Detecţia virusului necrozei │Omogenat organe/ │ │ ││ │pancreatice infecţioase la │supernatant culturi │ │ ││ │păstrăv │celulare │Imunoenzimatică (ELISA) │ 99 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 275 │Detecţia virusului viremiei │Omogenat organe/ │ │ ││ │de primăvară a crapului │supernatant culturi │ │ ││ │ │celulare │Imunoenzimatică (ELISA) │ 99 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 276 │Detecţia virusului necrozei │Supernatant culturi │ │ ││ │hematopoietice infecţioase │celulare │Imunoenzimatică (ELISA) │ 114 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 277 │Detecţie biotoxine marine PSP │Omogenat moluşte │ │ ││ │ │bivalve │Imunoenzimatică (ELISA) │ 161 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 278 │Detecţie biotoxine marine ASP │Omogenat moluşte │ │ ││ │(1-4 teste) │bivalve │Imunoenzimatică (ELISA) │ 616 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 279 │Detecţie biotoxine marine DSP │Omogenat moluşte │ │ ││ │(1-4 teste) │bivalve │Imunoenzimatică (ELISA) │ 616 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 280 │Analiza biologică a apei de │ │ │ ││ │suprafaţă │Apă de suprafaţă │Microscopică directă │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 281 │Examen citomorfologic sânge │ │ │ ││ │la peşte │Sânge peşte │Microscopică │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 282 │Formulă leucocitară │Sânge peşte │Microscopică │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 283 │Examen clinic/ │Albine vii sau moarte/│ │ ││ │anatomopatologic albine │fagure cu puiet │ │ ││ │ │căpăcit / fagure cu │ │ ││ │ │puiet necăpăcit │Macro/ microscopică │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 284 │Examen clinic/ │ │ │ ││ │anatomopatologic viermi mătase│Larve/ fluturi /ouă │Macro/ microscopică │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 285 │Examen bacterioscopic la │Albine/ fagure cu │ │ ││ │albine/viermi mătase │puiet/ viermi mătase/ │ │ ││ │ │fluturi/ ouă │Bacterioscopică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 286 │Izolarea şi identificarea │Fagure cu puiet │ │ ││ │speciilor din genul │căpăcit fagure cu │ │ ││ │Paenibacillus (larvae, alvei) │miere căpăcită, polen,│ │ ││ │ │ceară │Bacteriologică │ 217 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 287 │Izolarea şi identificarea │Fagure cu puiet │ │ ││ │speciei Bacterium eurydice │căpăcit/ necăpăcit │ │ ││ │ │fagure cu miere │ │ ││ │ │căpăcită │Bacteriologică │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 288 │Izolarea şi identificarea │Fagure cu puiet │ │ ││ │speciei Brevibacillus │căpăcit/ necăpăcit │ │ ││ │laterosporus │fagure cu miere │ │ ││ │ │căpăcită │Bacteriologică │ 158 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 289 │Izolarea şi identificarea │Fagure cu puiet │ │ ││ │speciei Mellisococcus │căpăcit/ necăpăcit │ │ ││ │plutonius │fagure cu miere │ │ ││ │ │căpăcită │Bacteriologică │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 290 │Izolarea şi identificarea │Fagure cu puiet │ │ ││ │speciei Enterococcus faecalis │căpăcit/ necăpăcit │Bacteriologică │ 121 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 291 │Izolarea şi identificarea │ │ │ ││ │speciei Hafnia alvei │Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 154 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 292 │Izolarea şi identificarea │ │ │ ││ │speciei Bacillus thuringiensis│Viermi mătase │Bacteriologică │ 216 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 293 │Identificarea ectoparazitului │Albine/ fagure cu │ │ ││ │Aethina tumida │puiet/ detritus stup │Macro/ microscopică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 294 │Identificare spori Nosema sp │Albine/ viermi mătase/│ │ ││ │ │ouă viermi de mătase/ │ │ ││ │ │fluturi │Microscopică directă │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 295 │Determinare număr spori │Albine/ viermi mătase/│ │ ││ │Nosema sp │viermi de mătase/ │ │ ││ │ │fluturi │Microscopică directă │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 296 │Identificarea ectoparazitului │Albine/fagure cu │ │ ││ │Braula caeca │puiet/ detritus stup │Macro/ microscopică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 297 │Identificarea ectoparazitului │Albine/fagure cu │ │ ││ │Varroa destructor │puiet/ detritus stup │Macro/ microscopică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 298 │Identificarea ectoparazitului │Albine/ fagure cu │ │ ││ │Tropilelaps sp │puiet/ detritus stup │Macro/ microscopică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 299 │Identificarea chiştilor de │Albine/ fagure cu │ │ ││ │Malphigamoeba mellificae │miere căpăcită │Microscopică directă │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 300 │Detectarea endoparazitului │ │ │ ││ │Acarapis woodi în traheile │ │ │ ││ │toracice │albine │microscopică directă │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 301 │Identificarea endoparazitului │ │Microscopică/coloraţia cu │ ││ │Acarapis woodi │Albine │albastru de metilen │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 302 │Identificare Aspergilus sp/ │ │ │ ││ │Ascosphaera apis │Albine/fagure cu puiet│Microscopică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 303 │Izolare şi identificare │Albine/ fagure cu │ │ ││ │Aspergilus sp │puiet căpăcit/ │ │ ││ │ │necăpăcit viermi │ │ ││ │ │mătase │Micologică │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 304 │Izolarea şi identificarea │Fagure cu puiet │ │ ││ │speciei Ascosphaera apis │căpăcit/ necăpăcit │Micologică │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 305 │Izolarea şi identificarea │ │ │ ││ │speciei Beauveria bassiana │Viermi mătase │Micologică │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 306 │Identificarea cristalelor │ │ │ ││ │virusului Borellina bombycis │Viermi mătase │Microscopică │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 307 │Determinarea cantitativă a │ │ │ ││ │parametrilor hematologici │Sânge integral │ │ ││ │(hemogramă) │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 30 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 308 │Determinarea vitezei de │Sânge integral │ │ ││ │sedimentare a hematiilor │recoltat pe EDTA │Metoda Westergreen │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 309 │Determinarea caracteristicilor│Sânge integral │ │ ││ │morfologice ale eritrocitelor │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 47 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 310 │Evidenţierea leucocitelor pe │Sânge integral │ │ ││ │frotiul de sânge │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 47 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 311 │Colorare frotiu - metoda │Sânge integral │ │ ││ │panopticâ May Grunwald-Giemsa │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 312 │Medulograma │Sânge integral │ │ ││ │ │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 91 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 313 │Leucocitoconcentratul │Sânge integral │ │ ││ │ │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 68 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 314 │Dozarea albuminelor serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 315 │Dozarea calciului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 316 │Dozarea vitaminei E serice │Ser sanguin │Biochimică │ 29 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 317 │Dozarea fosforului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 318 │Dozarea magneziului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 319 │Dozarea proteinei totale │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 320 │Dozarea ureei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 321 │Dozarea activităţii │ │ │ ││ │transaminazelor serice (GOT) │Ser sanguin │Biochimică │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 322 │Dozarea activităţii │ │ │ ││ │transaminazelor serice (GPT) │Ser sanguin │Biochimică │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 323 │Dozarea activităţii fosfatazei│ │ │ ││ │alcaline serice │Ser sanguin │Biochimică │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 324 │Dozarea glucozei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 325 │Dozarea acidului uric seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 326 │Dozarea creatininei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 327 │Dozarea colesterolului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 328 │Dozarea beta-carotenului seric│Ser sanguin │Biochimică │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 329 │Dozarea activităţii amilazei │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 330 │Dozarea acidului piruvic seric│Ser sanguin │Biochimică │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 331 │Dozarea gamaglutamil- │ │ │ ││ │transferazei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 332 │Dozarea colinesterazei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 21 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 333 │Dozarea lipidelor totale │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 334 │Dozarea bilirubinei totale │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 335 │Dozarea vitaminei A serice │Ser sanguin │Biochimică │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 336 │Dozarea rezervei alcaline │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 337 │Dozarea trigliceridelor serice│Ser sanguin │Biochimică │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 338 │Identificarea corpilor │ │ │ ││ │cetonici serici │Ser sanguin │Biochimică │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 339 │Examen sumar de urină │Urină │Biochimică │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 340 │Dozarea unor parametri │ │ │ ││ │biochimici cu rotorul de tip │ │ │ ││ │Comprehensive diagnostic │Sânge integral/ │Biochimică/ analizor automat │ ││ │profile │ser sanguin │VETSCAN │ 182 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 341 │Dozarea unor parametri │ │ │ ││ │biochimici cu rotorul de tip │Sânge integral/ │Biochimică/ analizor automat │ ││ │Large animal profile │ser sanguin │VETSCAN │ 146 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 342 │Dozarea unor parametri │ │ │ ││ │biochimici cu rotorul de tip │Sânge integral/ │Biochimică / analizor automat│ ││ │Liver profile │ser sanguin │VETSCAN │ 142 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 343 │Dozarea unor parametri │ │ │ ││ │biochimici cu rotorul de tip │Sânge integral/ │Biochimică / analizor automat│ ││ │Avian/Reptilian │ser sanguin │VETSCAN │ 169 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 344 │Verificarea decontaminării │Resturi de materie │ │ ││ │suprafeţelor │organică prelevate de │ │ ││ │ │pe suprafeţe │ │ ││ │ │decontaminate │Determinarea ATP │ 25 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 345 │Detecţia şi numărarea de │ │ │ ││ │Escherichia coli şi bacterii │apă potabilă destinată│metoda filtrării prin │ ││ │coliforme │adăpării animalelor │membrană/SR EN ISO 9308-1 │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 346 │Detecţia şi numărarea │apă potabilă destinată│metoda filtrării prin │ ││ │enterococilor │adăpării animalelor │membrană/SR EN ISO 7899 │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 347 │Determinarea numărului de UFC/│apă potabilă destinată│ │ ││ │mililitru apă │adăpării animalelor │bacteriologică/SR EN ISO 6222│ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 348 │Determinarea numărului de │ │ │ ││ │fungi din aer │Aer │Micologică │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 349 │Examenul mobilităţii │ │ │ ││ │spermatozoizilor │Material seminal │Microscopică │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 350 │Determinarea concentraţiei │ │ │ ││ │spermatozoizilor │Material seminal │Microscopică │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 351 │Examenul morfologic al │ │ │ ││ │spermatozoizilor │Material seminal │Microscopică │ 32 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 352 │Examen bacterioscopic special │Organe, ţesuturi, │ │ ││ │ │lichide puncţie, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 48 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 353 │Examen bacteriologic pe │ │ │ ││ │cadavru din care: │Cadavru set organe │Bacteriologică │ 106 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 354 │- examen bacteriologic negativ│ │ │ ││ │pe cadavru │Cadavru, set organe │Bacteriologică │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 355 │- examen bacterioscopic │Ţesuturi, lichide │ │ ││ │ │puncţie, formaţiuni │ │ ││ │ │nodulare, raclat │ │ ││ │ │mucoase, conţinut │ │ ││ │ │digestiv, etc. │Bacterioscopică │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 356 │- examen patogenitate culturi │ │ │ ││ │microbiene │Tulpina bacteriană │Bacteriologică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 357 │- antibiogramă │Tulpina bacteriană │Antibiogramă │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 358 │- examen biochimic culturi │ │ │ ││ │microbiene │Tulpina bacteriană │Biochimică │ 37 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 359 │Examen bacteriologic pe proba │Organe, ţesuturi, │ │ ││ │unică din care: │lichide puncţie, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale, │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 77 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 360 │- examen bacteriologic negativ│Organe, ţesuturi, │ │ ││ │pe probă unică │lichide puncţie, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale, │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 361 │- antibiogramă │Tulpina bacteriană │Antibiogramă │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 362 │- examen biochimic culturi │ │ │ ││ │microbiene │Tulpina bacteriană │Biochimică │ 37 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 363 │Identificare serologică │ │ │ ││ │tulpini bacteriene │Culturi bacteriene │Aglutinare rapidă pe lamă │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 364 │Examen bacteriologic pozitiv │Cadavre, organe, │ │ ││ │pentru detecţie Salmonella spp│fecale, ouă, ouă │ │ ││ │ │embrionate, deşeuri de│ │ ││ │ │incubaţie, meconiu, │ │ ││ │ │probe de aşternut, │ │ ││ │ │avortoni, învelitori │ │ ││ │ │placentare, secreţii, │ │ ││ │ │excreţii, tampoane │ │ ││ │ │cloacale, furaje, etc.│Bacteriologică │ 74 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 365 │Examen bacteriologic negativ │Cadavre, organe, │ │ ││ │pentru detecţie Salmonella spp│fecale, ouă, ouă │ │ ││ │ │embrionate, deşeuri de│ │ ││ │ │incubaţie, meconiu, │ │ ││ │ │probe de aşternut, │ │ ││ │ │avortoni, învelitori │ │ ││ │ │placentare, secreţii, │ │ ││ │ │excreţii, tampoane │ │ ││ │ │cloacale, furaje, etc.│Bacteriologică │ 47 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 366 │Tipizare serologică Salmonella│ │ │ ││ │spp. │Culturi bacteriene │Aglutinare rapidă pe lamă │ 232 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 367 │Identificare biochimică │ │Analizor automat API 20E/ │ ││ │Salmonella │Tulpini bacteriene │Rapid ID 32 E │ 148 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 368 │Identificare biochimică │ │ │ ││ │tulpini bacteriene │Tulpini bacteriene │Analizor automat API │ 74 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 369 │Detecţie Campylobacter │Cadavre, organe, │ │ ││ │ │fecale, avortoni, │ │ ││ │ │conţinut digestiv │ │ ││ │ │avortoni şi cadavre, │ │ ││ │ │învelitori placentare,│ │ ││ │ │secreţii cervico- │ │ ││ │ │vaginale, secreţii │ │ ││ │ │prepuţiale, material │ │ ││ │ │seminal, lapte │ │ ││ │ │mastitic, tampoane │ │ ││ │ │cloacale, furaje, etc.│Bacteriologică │ 41 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 370 │Identificare Campylobacter │Tulpini bacteriene │Bacteriologică │ 50 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 371 │Testarea antibiorezistenţei │Tulpini bacteriene │Metoda cu E-Teste │ 191 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 372 │Test biologic pentru │ │ │ ││ │tuberculoză │Cadavru set organe │Bacteriologică │ 323 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 373 │Verificarea decontaminării în │resturi de materie │ │ ││ │exploataţiile de animale │organică prelevate de │ │ ││ │ │pe suprafeţe │test stafilococic/ │ ││ │ │decontaminate │metoda Decun │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 374 │Detectarea şi numărarea │apă potabilă destinată│metoda filtrării prin │ ││ │Pseudomonas aeruginosa │adăpării animalelor │membrană/SR EN ISO 16266 │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 375 │Detectarea şi numărarea │ │ │ ││ │bacteriilor anaerobe sulfito- │apă potabilă destinată│metoda filtrării prin │ ││ │reducătoare │adăpării animalelor │membrană/SR EN 26461 │ 32 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 376 │Detecţia anticorpilor serici │ │ │ ││ │anti-virusul artritei │ │ │ ││ │encefalitei caprine │ser sanguin │imunoenzimatică (ELISA) │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 377 │Determinarea amoniacului │conţinut stomacal │ │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 378 │Verificarea eficienţei │ │ │ ││ │decontaminării în domeniul │probă sanitaţie │ │ ││ │sănătăţii animalelor (izolarea│prelevată de pe │verificarea eficienţei │ ││ │stafilococilor) │100 cmp │decontaminării suprafeţelor │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 379 │Verificarea eficienţei │ │ │ ││ │decontaminării în domeniul │probă sanitaţie │ │ ││ │sănătăţii animalelor │prelevată de pe │verificarea eficienţei │ ││ │(determinare NTG) │100 cmp │decontaminării suprafeţelor │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 380 │Verificarea eficienţei │ │ │ ││ │decontaminării în domeniul │probă sanitaţie │ │ ││ │sănătăţii animalelor │prelevată de pe │verificarea eficienţei │ ││ │(determinare NTF) │100 cmp │decontaminării suprafeţelor │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 381 │Verificarea eficienţei │ │ │ ││ │decontaminării în domeniul │probă sanitaţie │ │ ││ │sănătăţii animalelor (izolarea│prelevată de pe │verificarea eficienţei │ ││ │bacteriilor coliforme) │100 cmp │decontaminării suprafeţelor │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 382 │Analiza bacteriologică a apei │ │ │ ││ │(determinarea numărului de │ │ │ ││ │bacterii coliforme şi │ │ │ ││ │Escherichia colli metodă │apă destinată adăpării│ │ ││ │rapidă) │animalelor │analiza bacteriologică a apei│ 15 │└─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  B. TARIFEpentru consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertizaalimentelor de origine animală, aalimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 7*┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Denumire serviciu/ │ │ │ │ Tarif lei/ ││crt.│birou/ compartiment │Denumire acţiune de instruire │ Tip probă │Metoda/ Tehnica de laborator │ analiza/ ││ │ │ │ │ │ examen / ││ │ │ │ │ │ operaţiune │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │Compartiment Animale │Particularităţi de diagnostic │ │Examen bacteriologic, │ ││ │Acvatice │în bolile peştilor │Peşte │virusologie şi parazitologic │ ││ │ │ │ │animale acvatice │ 830 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │ │Diagnosticul bacteriilor │ │ │ ││ │ │patogene şi condiţionat │ │Examen bacteriologic animale │ ││ │ │patogene pentru peşti │Peşte │acvatice │ 357 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │ │Bioagresori de natură │ │Examen parazitologic animale │ ││ │ │parazitară la peşti │Peşte │acvatice │ 318 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │ │Detecţia contaminanţilor │ │Examen bacteriologic conform │ ││ │ │bacterieni în moluşte bivalve │Moluşte bivalve │ISO TS 16649-3 şi ISO 6579 │ 429 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │ │Sănătatea Animalelor acvatice │ │ │ ││ │ │(prevenire, diagnostic, │ │ │ ││ │ │combatere boli animale │ │ │ ││ │ │acvatice) │Peşte │ │ 244 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │ │Sănătatea Animalelor acvatice │ │ │ ││ │ │(prevenire şi combatere boli │ │ │ ││ │ │animale acvatice) │Peşte │ │ 87 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │Compartiment Insecte │Metode de diagnostic în │ │ │ ││ │utile │laborator în bolile bacteriene│ │ │ ││ │ │ale puietului de albine │Fagure cu puiet │Examen bacteriologic │ 660 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │ │Metode de laborator în │ │ │ ││ │ │ectoparazitozele albinelor │Probe albine │Examen parazitologic │ 365 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 9 │ │Metode de diagnostic în │ │ │ ││ │ │laborator în endoparazitozele │ │ │ ││ │ │albinelor │Probe albine │Examen parazitologic │ 324 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │ │Diagnostic diferentrial în │ │ │ ││ │ │intoxicaţii la albine │Probe albine │Examen toxicologic │ 267 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │ │Metode de diagnostic în │ │ │ ││ │ │bolile micotice ale albinelor │Probe albine │Examen micologic │ 625 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor bacteriene │ │ │ ││ │ │ale albinelor şi puietului │Albine │ │ 244 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor parazitare │ │ │ ││ │ │ale albinelor şi puietului │Albine │ │ 244 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor micoticeale│ │ │ ││ │ │albinelor şi puietului │Albine │ │ 244 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor virale ale │ │ │ ││ │ │albinelor şi puietului │Albine │ │ 244 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │ │Noţiuni generale de prevenire │ │ │ ││ │ │şi combatere a bolilor la │ │ │ ││ │ │albine │Albine │ │ 244 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │Compartiment │Metode screening de │ │ │ ││ │Toxicologie Chimie │identificare a unor compuşi │Probe biologice, │ │ ││ │ │toxici prin tehnici LC-MS │furaje, apă, momeli │LC MS │ 648 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │ │Metode screening de │ │ │ ││ │ │identificare a unor compuşi │Probe biologice, │ │ ││ │ │toxici prin tehnici GC-MS │furaje, apă, momeli │GC MS │ 601 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │ │Metode screening de │ │ │ ││ │ │identificare a unor compuşi │Probe biologice, │ │ ││ │ │toxici prin tehnici HPTLC │furaje, apă, momeli │HPTLC │ 490 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │ │Determinarea metalelor (Pb, │ │ │ ││ │ │Cd. Cu, Se, Zn, Mg, Ca, K, │ │ │ ││ │ │Na etc.) prin tehnici AAS şi │Probe biologice, │ │ ││ │ │ICP - MS │furaje, apă, momeli │AAS, ICP MS │ 540 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │ │Determinarea unor compuşi │Probe biologice, │ │ ││ │ │toxici prin metode specifice │furaje, apă, momeli │metode specifice │ 418 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │Compartiment │Testul ELISA pentru detecţia │ │ │ ││ │Viroze Majore │anticorpilor în pesta porcină │ │ │ ││ │ │clasică │ser sanguin │serologie virală │ 834 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │ │Testul imunofluorescenţă │ │ │ ││ │ │directă pentru pesta porcină │ │ │ ││ │ │clasică │organe │biologie virală │ 286 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │ │Testul de virus neutralizare │ │ │ ││ │ │pentru detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │ │în pesta porcină clasică │ser sanguin │serologie virală │ 524 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │ │Testul de izolare pe culturi │ │ │ ││ │ │celulare a virusului pestei │ │ │ ││ │ │porcine clasice │organe │biologie virală │ 262 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │ │Testul ELISA pentru detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor specifici │ │ │ ││ │ │bluetongue - Vmrd │ser sanguin │serologie virală │ 188 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │ │Detecţia de anticorpi │ │ │ ││ │ │subtipurile H5 şi H7 pentru │ │ │ ││ │ │virusul influenţei aviare │ser sanguin │serologie virală │ 315 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │ │Detecţia de anticorpi pentru │ │ │ ││ │ │virusul bolii de Newcastle │ser sanguin │serologie virală │ 294 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │Compartiment │Tehnici de serologie virală │ │ │ ││ │Virusologie │(ELISA şi ID) utilizate în │ │ │ ││ │ │diagnostic │ser sangvin │test imunoenzimatic │ 414 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │ │Tehnici ELISA utilizate în │ │ │ ││ │ │serologie virală │ser sangvin │test imunoenzimatic │ 405 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │ │Testul de imunodifuzie în gel │ │ │ ││ │ │de agar utilizat în serologie │ │ │ ││ │ │virală │ser sangvin │test imunoenzimatic │ 164 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │ │Testul de seroneutralizare pe │ │test de seroneutralizare pe │ ││ │ │culturi celulare │ser sangvin │culturi celulare │ 238 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │ │Testul IFD în rabie │creier │test de imunofluorescenţă │ ││ │ │ │ │directă │ 388 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │ │Diagnostic în rabie prin IFD │ │test de imunofluorescenţă │ ││ │ │şi Bioprobă │creier │directă; test de inoculare │ ││ │ │ │ │intracerebrală a şoriceilor │ 381 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │ │Testul FAVN pentru detecţia │ │test de virusneutralizare a │ ││ │ │anticorpilor antirabici │ │anticorpilor antirabici │ ││ │ │postvaccinali │ser sangvin │postvaccinali evidenţiaţi │ ││ │ │ │ │prin imunofluorescenţă │ 365 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 36 │Biroul Morfopatologie│Detecţia PrP res prin teste │fragmente creier, │metode imunoenzimatice, de │ ││ │ │rapide pentru diagnosticul EST│omogenate creier │imunoblotare sau │ ││ │ │ │ │imunocromatografice │ 503 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │ │Diagnosticul cito- │ │ │ ││ │ │histopatologic şi/sau │ │ │ ││ │ │imunohistochimic pentru boli │fragmente ţesuturi/ │metode cito-histochimice, │ ││ │ │la animale │organe │imunohistochimice de colorare│ 282 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │ │Tehnica de procesare a │ │ │ ││ │ │probelor de ţesuturi şi │ │tehnica de includere la │ ││ │ │aplicarea metodelor de │fragmente ţesuturi/ │parafină şi aplicarea unor │ ││ │ │colorare │organe │metode de colorare │ 209 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │ │Diagnosticul morfopatologie - │ │ │ ││ │ │examen necropsic/medico-legal │ │ │ ││ │ │veterinar la animale │cadavre 1 set organe │diagnostic necropsic │ 299 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │Serviciul Biologie │Identificarea genomului │ │ │ ││ │moleculară şi │virusului pestei porcine │ │ │ ││ │organisme modificate │clasice │Organe şi ţesuturi │PCR │ 123 │├────┤genetic, Centrul de ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │studii şi ştiinţifice│Identificarea genomului │ │ │ ││ │pentru gripa aviară, │virusului gripei aviare │ │ │ ││ │zoonoze, boli │(Matrix) │Organe şi ţesuturi │PCR │ 139 │├────┤emergente şi ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │Transfrontaliere │Identificarea genomului │ │ │ ││ │ │virusului gripei aviare (H5) │Organe şi ţesuturi │PCR │ 128 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │ │Identificarea genomului │ │ │ ││ │ │virusului gripei aviare (N1) │Organe şi ţesuturi │PCR │ 128 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │ │Identificarea ADN modificat │ │ │ ││ │ │genetic din alimente şi furaje│Alimente şi furaje │ │ ││ │ │care conţin soia │care conţin soia │PCR │ 162 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │ │Cuantificarea ADN modificat │ │ │ ││ │ │genetic din alimente şi furaje│Alimente şi furaje │ │ ││ │ │care conţin soia │care conţin soia │PCR │ 627 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │ │Identificarea genotipurilor │ │ │ ││ │ │rezistente/susceptibile la │ │ │ ││ │ │scrapie │Sânge │Tipizare moleculară │ 209 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │ │Identificarea genomului │Sânge de rumegătoare │ │ ││ │ │virusului bluetongue │recoltat pe EDTA │PCR │ 162 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │ │Detecţia elementelor genetice │ │ │ ││ │ │p35S şi t- nos din alimente │ │ │ ││ │ │şi furaje │Alimente şi furaje │PCR │ 175 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │Compartiment │Tehnici de colectare, │ │ │ ││ │Parazitologie │conservare şi identificare a │ │ │ ││ │ │speciilor de ţânţari vectori │ │ │ ││ │ │pentru virusul West Nile │ │ │ 296 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 50 │ │Tehnici de colectare, │ │ │ ││ │ │prelucrare şi identificare a │ │ │ ││ │ │gasteropodelor gazde │ │ │ ││ │ │intermediare pentru helminţi │ │ │ 285 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 51 │ │Tehnici de colectare, │ │ │ ││ │ │conservare şi identificare a │ │ │ ││ │ │speciilor de căpuşe vectori │ │ │ ││ │ │pentru agenţii etiologici ai │ │ │ ││ │ │unor boli virale, bacteriene │ │ │ ││ │ │şi parazitare │ │ │ 296 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 52 │ │Diagnosticul echinococozei şi │ │ │ ││ │ │fasciolozei prin tehnici ELISA│ │ │ 332 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 53 │ │Metode şi tehnici de laborator│ │ │ ││ │ │în diagnosticul parazitozelor │ │ │ 236 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 54 │Compartiment │Metode de izolare şi │ │ │ ││ │Micologie, │identificare a diferitelor │ │ │ ││ │Micotoxicologie │genuri/ specii de fungi │ │ │ ││ │ │implicaţi în stări morbide │ │ │ ││ │ │la animale │ │ │ 236 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│"55 │Compartiment │Determinarea unor micotoxine │ │ │ ││ │Micologie, │din probe de furaje prin │ │ │ ││ │Micotoxicologie │tehnica ELISA │ │ │ 561 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 56 │Biroul Imunologie │RFC - tehnica standard OIE, │ │ │ ││ │ │aplicată în bruceloză pentru │ │ │ ││ │ │1 zi (durata x 3 zile) │ser sanguin/sânge │RFC. Titrări reagenţi │ 249 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 57 │ │Tehnici serologice │ │ │ ││ │ │(bacterioze) începători pentru│ │ │ ││ │ │1 zi (durata x 4 zile) │ser sanguin/sânge │RBT, SAT, RFC, RMA │ 317 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 58 │ │ELISA - aplicată în │ │ │ ││ │ │paratuberculoză (1 zi) │ser sanguin/sânge │ELISA │ 290 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 59 │ │RMA - aplicată în leptospiroză│ │ │ ││ │ │pentru 1 zi (x 2 zile) │ser sanguin/sânge │RMA │ 273 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 60 │Compartiment │Conduita generală a examenului│cadavru, set organe, │ │ ││ │Bacteriologie │bacteriologic pentru izolarea │organe, ţesuturi, │ │ ││ │ │şi identificarea bacteriilor │lichide puncţie, │ │ ││ │ │patogene pentru animale │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │ │probe mediu, fecale, │ │ ││ │ │ │culturi bacteriene, │ │ ││ │ │ │frotiuri etc. │examen bacteriologic │ 321 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 61 │ │Izolarea şi identificarea │cadavre, organe, │ │ ││ │ │speciilor din genul Brucella │fecale, avortoni, │ │ ││ │ │şi Campylobacter │conţinut digestiv │ │ ││ │ │ │avortoni şi cadavre, │ │ ││ │ │ │învelitori placentare,│ │ ││ │ │ │secreţii cervico- │ │ ││ │ │ │vaginale, secreţii │ │ ││ │ │ │prepuţiale, material │ │ ││ │ │ │seminal, lapte │ │ ││ │ │ │mastitic, tampoane │ │ ││ │ │ │cloacale, culturi │ │ ││ │ │ │bacteriene, frotiuri │ │ ││ │ │ │etc. │ │ 352 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 62 │ │Izolarea şi identificarea │cadavre, organe, │ │ ││ │ │Salmonella spp. │fecale, ouă, ouă │ │ ││ │ │ │embrionate, deşeuri │ │ ││ │ │ │de incubaţie, meconiu,│ │ ││ │ │ │probe de aşternut, │ │ ││ │ │ │avortoni, învelitori │ │ ││ │ │ │placentare, secreţii, │ │ ││ │ │ │excreţii, tampoane │ │ ││ │ │ │cloacale, furaje, │ │ ││ │ │ │culturi bacteriene │ │ ││ │ │ │etc. │ │ 418 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 63 │ │Conduita diagnosticului │ţesuturi, lichide │ │ ││ │ │bacteriologic în infecţiile │puncţie, probe mediu, │ │ ││ │ │produse de Bacillus anthracis │culturi bacteriene, │ │ ││ │ │ │frotiuri etc. │ │ 305 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 64 │ │Conduita diagnosticului │ │ │ ││ │ │bacteriologic în infecţiile │ţesuturi, fecale, │ │ ││ │ │produse de germeni din genul │culturi bacteriene, │ │ ││ │ │Mycobacterium │frotiuri etc. │ │ 366 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 65 │ │Izolarea şi identificarea │cadavru, set organe, │ │ ││ │ │altor specii patogene pentru │organe, ţesuturi, │ │ ││ │ │animale (Listeria, │lichide puncţie, │ │ ││ │ │Staphylococcus, Pasteurella, │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │Streptococcus, Clostridium │furaje, fecale etc. │ │ 412 ││ │ │s.a.) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 66 │ │Metoda difuzimetrică standard │ │ │ ││ │ │CLSI pentru testarea │ │ │ ││ │ │comportamentului la │ │ │ ││ │ │antimicrobiene a bacteriilor │ │ │ ││ │ │patogene pentru animale │ │ │ ││ │ │tulpini bacteriene │ │ │ 257 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 67 │ │Procedura de dezinfecţie, │ │ │ ││ │ │dezinsecţie şi deratizare │ │ │ 372 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 68 │ │Metode utilizate în │ │ │ ││ │ │verificarea decontaminării │ │ │ ││ │ │aerului şi suprafeţelor │ │ │ 366 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 69 │ │Analiza microbiologică a apei │ │ │ ││ │ │potabile destinate adăpării │ │ │ ││ │ │animalelor │ │ │ 366 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 70 │Birou Coordonare │Conceptul de trasabilitate în │ │ │ ││ │Programe, Dezvoltare,│medicina veterinară - cadru │ │ │ ││ │Cercetare │metodologic │ │instruire teoretică │ 314 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 71 │ │Analiza de risc în medicina │ │ │ ││ │ │veterinară - cadru metodologic│ │instruire teoretică │ 314 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 72 │ │Analiza de risc pentru │ │ │ ││ │ │sănătatea animalelor │ │instruire teoretică │ 314 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 73 │ │Analiza de risc pentru │ │ │ ││ │ │laboratoarele sanitare │ │ │ ││ │ │veterinare şi pentru siguranţa│ │ │ ││ │ │alimentelor │ │instruire teoretică │ 418 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 74 │Biroul Sănătate şi │Metode hematologice utilizate │ │ │ ││ │Bunăstare Animală │în medicina veterinară │ │ │ 309 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 75 │ │Metoda profilului metabolic în│ │ │ ││ │ │evaluarea bunăstării │ │ │ ││ │ │animalelor │ │ │ 343 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 76 │Compartiment │Metode biochimice utilizate în│ │ │ ││ │Toxicologie Chimie │medicina veterinară (I) │ │ │ 366 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 77 │ │Metode biochimice utilizate în│ │ │ ││ │ │medicina veterinară (II) │ │ │ 366 │└────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  C. TARIFEpentru verificarea capacităţii dediagnostic de laborator în domeniul expertiza alimentelor deorigine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 7*┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr.│ Denumire serviciu / │ │ │ │ Tarif lei/ ││crt.│ birou/ compartiment │ Denumire test intercomparare │ Tip probă │Metoda / Tehnica de laborator│ analiza/ ││ │ │ │ │ │ examen/ ││ │ │ │ │ │ operaţiune │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │Compartiment Animale │Identificarea bacteriilor │ │ │ ││ │Acvatice │patogene pentru peşti │Peşte │Examen bacteriologic │ 548 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │ │Detecţie mixobacterii la peşti│Peste │Examen bacterioscopic │ 290 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │ │Identificarea bioagresorilor │ │ │ ││ │ │parazitari la peşti │Peşte │Examen parazitologic │ 288 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │Compartiment Insecte │Identificarea bacteriilor │ │ │ ││ │utile │patogene pentru albine │Probe faguri │Examen bacteriologic │ 626 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │ │Examen calitativ şi cantitativ│ │ │ ││ │ │în parazitoze │Probe albine │Examen parazitologic │ 313 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │Compartiment │Identificarea unor compuşi │Probe biologice, │ │ ││ │Toxicologie Chimie │toxici prin tehnici HPTLC │furaje, apă, momeli │HPTLC │ 317 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │ │Determinarea unor compuşi │Probe biologice, │ │ ││ │ │toxici prin metode specifice │furaje, apă, momeli │Metode specifice │ 340 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │ │Determinarea metalelor (Pb, │ │ │ ││ │ │Cd, Cu, Se. Zn, Mg, Ca. K, Na │Probe biologice, │ │ ││ │ │etc.) prin tehnică AAS │furaje, apă, momeli │AAS │ 293 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 9 │Compartiment viroze │Detecţia anticorpilor │ │ │ ││ │majore │specifici virusului bluetongue│Ser sanguin │serologie virală │ 324 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │ │ELISA pentru detecţie │ │ │ ││ │ │anticorpi în pesta porcină │ │ │ ││ │ │clasică │Ser sanguin │serologie virală │ 90 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │ │Stern │Stern │biologie virală │ 109 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │ │Identificare anticorpi faţă de│ │ │ ││ │ │virusul influentei aviare, │ │ │ ││ │ │subtipurile H5 şi H7 │Ser sanguin │serologie virală │ 2,295 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │ │Identificare anticorpi faţă de│ │ │ ││ │ │virusul bolii de Newcastle │Ser sanguin │serologie virală │ 2,041 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │Compartiment │Testul ID (Coggins) în │ │ │ ││ │Virusologie │diagnosticul anemiei │ │test de imunodifuzie în gel │ ││ │ │infecţioase ecvine │Ser sanguin │de agar │ 68 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │ │Testul ID şi ELISA în │ │ │ ││ │ │diagnosticul leucozei │ │test de imunodifuzie în gel │ ││ │ │enzootice bovine │Ser sanguin │de agar; test imunoenzimatic │ 93 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │ │Testul ELISA în diagnosticul │ │ │ ││ │ │rinotraheitei infecţioase │ │ │ ││ │ │bovine │Ser sanguin │test imunoenzimatic │ 77 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │ │Testul IFD în diagnosticul │ │test de imunofluorescenţă │ ││ │ │rabiei │Creier │directă │ 115 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │ │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │ │rapid ELISA dublu sandwich │Fragmente creier, │ │ ││ │ │pentru EST │omogenate creier │Metoda imunoenzimatică │ 267 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │ │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │ │rapid ELISA prin utilizare de │ │ │ ││ │ │polimeri chimici pentru │ │ │ ││ │ │captura selectivă a PrPres │Fragmente creier, │ │ ││ │ │pentru EST │omogenate creier │Metoda imunoenzimatică │ 230 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │ │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │ │rapid western blotting pentru │Fragmente creier, │ │ ││ │ │EST │omogenate creier │metoda de imunoblotare │ 340 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │ │Detecţia PrPres prin testul │ │ │ ││ │ │rapid imunocromatografic │Fragmente creier, │ │ ││ │ │pentru EST │omogenate creier │Metoda imunocromatografică │ 227 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │ │Examinarea la microscop a │Preparate cito- │ │ ││ │ │preparatelor histologice │histologice din │ │ ││ │ │permanente colorate prin │fragmente ţesuturi/ │ │ ││ │ │diferite metode de colorare │organe, colorate prin │ │ ││ │ │ │diferite tehnici de │ │ ││ │ │ │colorare │microscopie │ 162 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │ │Procesarea histopatologică │ │ │ ││ │ │prin tehnica histologică de │Fragmente ţesuturi/ │ │ ││ │ │procesare a probelor de organe│organe │metoda includerii la parafină│ 348 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │ │Aplicarea diferitelor metode │ │ │ ││ │ │histologice de colorare a │ │ │ ││ │ │preparatelor histopatologice │Fragmente ţesuturi/ │metode histologice de │ ││ │ │permanente │organe │colorare │ 348 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │Serviciul Biologie │Identificarea genomului │ │ │ ││ │moleculară şi │virusului pestei porcine │ │ │ ││ │organisme modificate │clasice │Organe şi ţesuturi │PCR │ 317 │├────┤genetic, Centrul de ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │studii şi │Identificarea genomului │ │ │ ││ │investigaţii │virusului gripei aviare │ │ │ ││ │ştiinţifice pentru │(Matrix/H5/N1) │Organe şi ţesuturi │PCR │ 584 │├────┤gripa aviara, ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │zoonoze, boli │Identificarea ADN modificat │ │ │ ││ │emergente şi │genetic din alimente şi furaje│Alimente şi furaje │ │ ││ │transfrontaliere │care conţin soia │care conţin soia │PCR │ 421 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │ │Cuantificarea ADN modificat │ │ │ ││ │ │genetic din alimente şi │Alimente şi furaje │ │ ││ │ │furaje care conţin soia │care conţin soia │PCR │ 1,815 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │ │Identificarea genotipurilor │ │ │ ││ │ │rezistente/susceptibile la │ │ │ ││ │ │scrapie │Sânge │Tipizare moleculară │ 491 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │ │Identificarea genomului │Sânge de rumegătoare │ │ ││ │ │virusului bluetongue │recoltat pe EDTA │PCR │ 421 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │ │Detecţia elementelor genetice │ │ │ ││ │ │p35S şi t-nos din alimente şi │ │ │ ││ │ │furaje │Alimente şi furaje │PCR │ 456 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │Compartiment │Identificarea speciilor de │ │ │ ││ │Parazitologie │Culicoides vectori pentru │ │ │ ││ │ │virusul bluetongue │ │ │ 321 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │ │Evidenţierea paraziţilor │ │ │ ││ │ │intracelulari/extracelulari │ │ │ ││ │ │din sânge pe anticoagulant, │ │ │ ││ │ │prin frotiu fixat şi colorat │ │ │ 242 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │ │Evidenţierea parazitului │ │ │ ││ │ │Cryptosporidium spp din │ │ │ ││ │ │materii fecale/conţinut │ │ │ ││ │ │intestinal, prin frotiu fixat │ │ │ ││ │ │şi colorat prin tehnica Ziehl │ │ │ ││ │ │Neelsen modificată │ │ │ 268 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │ │Identificarea genurilor şi │ │ │ ││ │ │speciilor de ectoparaziţi pe │ │ │ ││ │ │baza caracterelor de │ │ │ ││ │ │morfologie externă │ │ │ 199 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 36 │ │Identificarea genurilor şi │ │ │ ││ │ │speciilor de ţânţari şi a │ │ │ ││ │ │altor vectori ai bolilor la │ │ │ ││ │ │animale pe baza caracterelor │ │ │ ││ │ │de morfologie externă │ │ │ 318 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │ │Evidenţierea ouă, oochisturi, │ │ │ ││ │ │larve sau adulţi de paraziţi │ │ │ ││ │ │din fecale │ │ │ 225 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │ │Identificarea genurilor şi │ │ │ ││ │ │speciilor de căpuşe pe baza │ │ │ ││ │ │caracterelor de morfologie │ │ │ ││ │ │externă │ │ │ 318 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │ │Detecţia coproantigenelor de │ │ │ ││ │ │Echinococcus spp din materii │ │ │ ││ │ │fecale prin tehnica ELISA │ │ │ ││ │ │directă │ │ │ 165 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │ │Detecţia anticorpilor anti- │ │ │ ││ │ │Fasciola hepatica în ser la │ │ │ ││ │ │ovine şi bovine, prin tehnica │ │ │ ││ │ │ELISA indirectă │ │ │ 175 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │Compartiment │Izolarea, caracterizarea şi │ │ │ ││ │Micologie, │identificarea genurilor/ │Omogenate de culturi │ │ ││ │Micotoxicologie │speciilor de fungi implicaţi │micotice, secreţii, │ │ ││ │ │în diferite stări morbide la │excreţii, fanere, │ │ ││ │ │animale │furaje │examen micologie │ 281 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │ │Determinarea unei micotoxine │ │ │ ││ │ │din proba de furaj prin │ │ │ ││ │ │tehnica ELISA │Furaje │ELISA │ 391 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │ │Detecţia anticorpilor IgG │ │ │ ││ │ │anti-Toxoplasma gondii din ser│ │ │ ││ │ │la animale, prin tehnica IFI │ │ │ 199 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │Biroul Imunologie │Detecţia anticorpilor anti- │ │ │ ││ │ │Brucella spp prin RBT, SAT şi │ │ │ ││ │ │RFC (set de 5 probe) │Ser sanguin/sânge │RBT, SAT, RFC │ 529 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │ │Detecţia anticorpilor anti-M │ │ │ ││ │ │paratuberculosis prin ELISA │ │ │ ││ │ │(set de 5 probe) │Ser sanguin/sânge │ELISA │ 320 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │ │Detecţia anticorpilor anti- │ │ │ ││ │ │Leptospira spp prin MAT │ │ │ ││ │ │(set de 5 probe) │Ser sanguin/sânge │RMA │ 476 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │Compartiment │Estimarea capabilităţii de │ │ │ ││ │Bacteriologie │diagnostic pentru izolarea şi │ │ │ ││ │ │identificarea Salmonella spp │Fecale, furaje, etc. │examen bacteriologic │ 270 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │ │Estimarea capabilităţii de │ │ │ ││ │ │diagnostic pentru │ │ │ ││ │ │identificarea morfotinctorială│Frotiuri realizate din│ │ ││ │ │a bacteriilor patogene la │ţesuturi, culturi │ │ ││ │ │animale │bacteriene │ │ 170 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │Biroul Evaluare │Hemoleucograma din sânge │ │ │ ││ │bunăstare animală şi │integral de bovine │ │ │ 36 │├────┤protecţia mediului ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 50 │ │Dozarea unor parametri │ │ │ ││ │ │biochimici din soluţii │ │ │ ││ │ │standard │ │ │ 81 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 51 │ │Test de sanitaţie prin │ │ │ ││ │ │evidenţierea ATP │ │ │ 68 │├────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 52 │ │Analiza microbiologică a apei │ │ │ ││ │ │potabile │ │ │ 227 │└────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa I din ORDINUL nr. 42 din 17 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 24 aprilie 2014, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelorde laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor deorigine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 8*┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr. │ Denumire analiză, │ Tip probă │Metoda/ Tehnica de laborator/│ Tarif lei/ ││ crt.│ examen de laborator şi │ │ Referenţial de metodă │ analiză/ ││ │activitate sanitară veterinară│ │ │ examen/ ││ │ │ │ │ operaţiune │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │Detectarea bacteriilor din │ │ │ ││ │genul Salmonella │Alimente │Analizor automat │ 75 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │Detectarea bacteriilor din │Alimente, hrană │ │ ││ │genul Salmonella │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │SR EN ISO 6579 │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │Detectarea Campylobacter spp │Alimente │Analizor automat │ 102 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │Detectarea enterobacteriilor │Lapte praf. produse pe│ │ ││ │sakazakii │bază de lapte praf. │ │ ││ │ │probe de mediu │SR ISO/TS 22964 │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │Detectarea enterotoxinei │ │ │ ││ │stafilococice │Alimente │Analizor automat │ 140 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │Detectarea Escherichia coli │Alimente, hrană │ │ ││ │O 157 │animale │SR EN ISO 16654 │ 61 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │Detectarea Escherichia coli │ │ │ ││ │O 157:H7 │Alimente │Analizor automat │ 131 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │Detectarea Listeria spp şi a │ │ │ ││ │Listeria monocytogenes │Alimente │Analizor automat │ 128 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 9 │Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │Tehnica numărului cel mai │ ││ │Escherichia coli prezumtivă │animale │probabil / SR ISO 7251 │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │Detectarea şi numărarea │ │ │ ││ │Escherichia coli prezumtivă │Alimente │Analizor automat │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │Detectarea şi numărarea │ │ │ ││ │Escherichia coli şi a │ │metoda filtrării prin │ ││ │bacteriilor coliforme │apă potabilă │membrană/SR EN ISO 9308 │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │ │ ││ │Listeria Monocytogenes │animale, teste │Metoda de detecţie/ │ ││ │ │sanitaţie │SR ISO 11290-1 │ 25 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │Detectarea şi numărarea │Alimente, hrana │ │ ││ │Listeria Monocytogenes │animale, teste │Metoda de numărare/ │ ││ │ │sanitaţie │SR ISO 11290-2 │ 28 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │Detectarea şi numărarea │ │Metoda filtrării prin │ ││ │Pseudomonas aeruginosa │Apa potabilă │membrane/ SR EN ISO 16266 │ 55 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │Detectarea şi numărarea │ │ │ ││ │bacteriilor anaerobe sulfito- │ │Metoda filtrării prin │ ││ │reducătoare │Apa potabilă │membrane/ SR EN 26461 │ 34 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │Detectarea şi numărarea │ │Metoda de detecţie/ │ ││ │Campylobacter spp. │Alimente │SR EN ISO 10272-1 │ 97 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │Detectarea şi numărarea │ │Metoda de enumerare a │ ││ │Campylobacter spp. │Alimente │coloniilor/ SR EN ISO 10272-2│ 113 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │ │ ││ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │Analizor automat │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │ │ ││ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │Metoda de numărare a │ ││ │ │sanitaţie │coloniilor/ SR ISO 21528-2 │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │Detectarea şi numărarea e │Alimente, hrană │ │ ││ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │Tehnica MPN cu îmbogăţire/ │ ││ │ │sanitaţie │SR ISO 21528-1 │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │Detectarea Vibrio spp │ │ │ ││ │potenţial enteropatogenă │Alimente │ISO/TS 21872-1 │ 35 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │Detectarea Yersinia │ │ │ ││ │enterocolitica prezumtiv │ │ │ ││ │patogenă │Alimente │SR EN ISO 10273 │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │Determinare bacterii acetice │Alimente │Metodă dezvoltată în │ ││ │ │ │laborator │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │Determinare bacterii anaerobe │Alimente │Metodă dezvoltată în │ ││ │gazogene │ │laborator │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │Determinare bacterii anaerobe │Alimente │Metodă dezvoltată în │ ││ │termofile gazogene │ │laborator │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │Determinare bacterii anaerobe/│ │Metodă dezvoltată în │ ││ │spori bacterii anaerobe │Alimente │laborator │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ ││ │lipolitice │ │laborator │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ ││ │proteolitice │ │laborator │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │Determinare lactobacili │Alimente │Metodă dezvoltată în │ ││ │ │ │laborator │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │Determinare Proteus spp. │Alimente │Metodă dezvoltată în │ ││ │ │ │laborator │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │Determinarea activităţii apei │Alimente │SR ISO 21807 │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană │ │ ││ │coliforme │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │Analizor automat │ 37 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană │ │ ││ │coliforme │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │SR ISO 4831, SR ISO 4832 │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │Determinarea celui mai mic │ │ │ ││ │număr de Bacillus cereus │Alimente, hrană │ │ ││ │prezumtiv │animale │Tehnica MPN/SR EN ISO 21871 │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │Determinarea enterotoxinei │ │ │ ││ │stafilococice │Alimente │Imunoenzimatică (ELISA) │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 36 │Determinarea enterotoxinei │ │ │ ││ │stafilococice │Alimente │Metoda dializei │ 39 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │Determinarea gradului de │ │ │ ││ │contaminare cu Bacillus │ │Metoda dezvoltată în │ ││ │subtilis │Pâine │laborator │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │Determinarea NTG la 22/37°C │apă potabilă │ │ ││ │ │îmbuteliată │microbiologică │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │Determinarea sensibilităţii la│ │ │ ││ │substanţe antimicrobiene a │ │ │ ││ │tulpinilor bacteriene │Culturi bacteriene │Difuzimetrică │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │Determinarea speciei de │ │Imunodifuzia (ID) în gel │ ││ │provenienţa a cărnii │Carne crudă │de agar │ 42 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │Determinarea speciei de │ │ │ ││ │provenienţă a cărnii │Carne tratată termic │Imunoenzimatică (ELISA) │ 309 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │Examen bacterioscopic │Alimente │Bacterioscopică │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │Examen microbiologic complet │ │ │ ││ │al unei probe (stante) │ │ │ ││ │conserve │Conserve │SR 8924 │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │Identificare biochimică a │ │ │ ││ │bacteriilor anaerobe │Alimente │Analizor automat │ 75 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │Identificare biochimică │ │ │ ││ │Campylobacter spp │Alimente │Analizor automat │ 63 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │Identificare biochimică │ │ │ ││ │Enterobacteriaceae │Alimente │Analizor automat │ 72 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │Identificare biochimica │ │ │ ││ │Listeria spp. şi a Listeria │ │ │ ││ │monocytogenes │Alimente │Analizor automat │ 102 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │Identificare biochimică │ │ │ ││ │Salmonella spp. │Alimente │Analizor automat │ 75 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │Identificare biochimică │ │ │ ││ │Stafilococ coagulazo-pozitiv │Alimente │Analizor automat │ 47 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 50 │Identificare biochimica │ │ │ ││ │Steptococcacea │Alimente │Analizor automat │ 75 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 51 │Identificarea laptelui │ │ │ ││ │mastitic │Lapte crud │Metoda CMT │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 52 │Identificarea şi numărarea │ │metoda filtrării prin │ ││ │enterococilor intestinali │apă potabilă │membrană/ SR EN ISO 7899 │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 53 │Numărare Bacillus cereus │Alimente │Tehnica de numărare a │ ││ │ │ │coloniilor la 30 °C/ │ ││ │ │ │SR EN ISO 7932 │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 54 │Numărare Clostridium │Alimente, hrana │Tehnica de numărare a │ ││ │perfringens │animale │coloniilor/ SR EN ISO 7937 │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 55 │Numărare Escherichia coli │Alimente, hrana │ │ ││ │beta-glucuronidaza pozitivă │animale │SR ISO 16649 │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 56 │Numărare Pseudomonas spp │ │ │ ││ │prezumtiv │Carne │ISO 13720 │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 57 │Numărarea bacteriilor anaerobe│Alimente, hrană │ │ ││ │sulfito-reducătoare │animale │SR ISO 15213 │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 58 │Numărarea bacteriilor butirice│Alimente │Metoda dezvoltată în │ ││ │ │ │laborator │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 59 │Numărarea celulelor somatice │Lapte crud │Fluoro-opto-electronică │ ││ │ │ │(Somascope)/SR EN ISO 13366-2│ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 60 │Numărarea celulelor somatice │Lapte crud │Microscopica/ │ ││ │ │ │SR EN ISO 13366-1 │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 61 │Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană │ │ ││ │mucegaiurilor │animale teste │ │ ││ │ │sanitaţie │Analizor automat │ 42 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 62 │Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană │ │ ││ │mucegaiurilor │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │ISO 21527 │ 27 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 63 │Numărarea microorganismelor │Alimente, hrană │Tehnica de numărare a │ ││ │ │animale, teste │coloniilor la 30 grade │ ││ │ │sanitaţie │Celsius/ SR EN ISO 4833 │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 64 │Numărarea microorganismelor │Alimente, hrana │ │ ││ │ │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │Analizor automat │ 42 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 65 │Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană │ │ ││ │coagulază - pozitivi │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │Analizor automat │ 43 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 66 │Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană │ │ ││ │coagulază - pozitivi │animale, teste │ │ ││ │ │sanitaţie │SR EN ISO 6888 │ 29 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 67 │Serotipizare Campylobacter │ │ │ ││ │jejuni │Culturi bacteriene │PHA (schema Penner) │ 164 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 68 │Serotipizare prin aglutinare │ │ │ ││ │pe lamă şi tub │Culturi bacteriene │Aglutinare pe lamă/tub │ 112 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 69 │Serotipizare Salmonella spp │Culturi bacteriene │Aglutinare pe lamă/tub │ ││ │ │ │(schema Kauffmann-White) │ 105 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 70 │Controlul vizual al peştelui │Peşte │Examen parazitologie / │ ││ │ │ │Reg. CE 2074/2005 │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 71 │Detecţia chisturilor şi │ │ │ ││ │larvelor de Trichinella spp. │ │ │ ││ │[în condiţiile Reg. (CE) │ţesut muscular, carne │examen trichineloscopic │ ││ │nr. 2.075/2005] │şi produse din carne │(2 compresoare) │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 72 │Detecţia chisturilor şi │ │ │ ││ │larvelor de Trichinella spp. │ │ │ ││ │[în condiţiile Reg. (CE) │ │examen trichineloscopic │ ││ │nr. 2.075/2005] │carne vânat │(4 compresoare) │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 73 │Detecţia larvelor de │ │ │ ││ │Trichinella spp [în condiţiile│ţesut muscular, carne │digestie artificială cu │ ││ │Reg. (CE) nr. 2.075/2005] │şi produse din carne │agitator magnetic │ 45 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 74 │Determinarea compoziţiei │ │ │ ││ │cărnii/ produse din carne │Carne şi preparate │Analizor automat │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 75 │Determinarea compoziţiei │ │ │ ││ │laptelui │Lapte │Analizor automat │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 76 │Determinarea pH-ului │Carne şi produse din │ │ ││ │ │carne, lapte şi │Potenţiometrică │ ││ │ │produse lactate, apa │conductivităţi/ SR ISO 2917, │ ││ │ │potabilă, vin │STAS 8201, SR ISO 10523 │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 77 │Determinarea punctului de │ │Metoda crioscopică/ │ ││ │congelare │Lapte │SR EN ISO 5764 │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 78 │Examen botanic │Materii prime furajere│Macroscopică │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 79 │Examen organoleptic │Alimente, hrană │ │ ││ │ │animale │Organoleptică │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 80 │Aprecierea stadiului de │Alimente, hrană │Reacţia Kreis/ SR 9065, │ ││ │oxidare a grăsimi │animale │STAS 12266 │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 81 │Determinare acid cianhidric │Hrană animale │Titrimetrică │ 39 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 82 │Determinare amprolium │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 39 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 83 │Determinare cloruri │Apa potabilă │Titrimetrică-Mohr/ │ ││ │ │ │SR ISO 9297 │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 84 │Determinare conservanţi │Conserve, băuturi │Lichidcromatografică (HPLC) │ 81 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 85 │Determinare dimetridazol │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 86 │Determinare gosipol │Hrană animale │Spectrofotometrică/ │ ││ │ │ │Reg CE 152/2009 │ 166 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 87 │Determinare impurităţi/ │ │ │ ││ │corpuri străine │Materii prime furajere│Macroscopică │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 88 │Determinare nicarbazin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 78 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 89 │Determinare raport glucoză- │ │ │ ││ │fructoză │Alimente │Enzimatică │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 90 │Determinare Roşu de Sudan I, │ │ │ ││ │II, II, IV │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 91 │Determinare Roşu de Sudan I, │ │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │II, II, IV │Alimente │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC- MS/MS) │ 45 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 92 │Determinare tylan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 49 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 93 │Determinarea acidităţii │Alimente, băuturi │Titrimetrică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 94 │Determinarea acidităţii │Lapte praf, miere, │Volumetrică/ SR ISO 6091, │ ││ │ │produse morărit │SR ISO 6092, SR 784 │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 95 │Determinarea acidităţii │Iaurt │Potenţiometrică/ SR ISO 11869│ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 96 │Determinarea acidităţii │ │ │ ││ │volatile │Alimente │Titrimetrică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 97 │Determinarea acizilor de │Hrană animale │ │ ││ │fermentaţie │(nutreţuri însilozate)│STAS 12254 │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 98 │Determinarea acizilor graşi │ │ │ ││ │liberi │Praf de ou │Titrimetrică │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 99 │Determinarea acizilor organici│ │ │ ││ │(tartic, malic, citric şi │ │ │ ││ │oxalic) │Vin │loncromatografică (IC) │ 102 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 100 │Determinarea activităţii │Lapte şi băuturi pe │Fluorimetrică/ │ ││ │fosfatazei alcaline │bază de lapte │SR EN ISO 11816 │ 160 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 101 │Determinarea activităţii │ │ │ ││ │ureazice a stratului de soia │Hrană animale │Titrimetrică/ SR ISO 5506 │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 102 │Determinarea activităţii │ │ │ ││ │cenuşii │Vin │Titrimetrică │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 103 │Determinarea alcoolilor │Alcool etilic şi │ │ ││ │superiori │băuturi alcoolice │Gazcromatografică (GC) │ 45 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 104 │Determinarea alcoolului │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │metilic │băuturi alcoolice │SR 6182/40, SR 184/10 │ 42 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 105 │Determinarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 106 │Determinarea amoniacului │Alimente │Nessler │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 107 │Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Spectrofotometrică/ │ ││ │ │ │SR ISO 7150 │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 108 │Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Titrimetrică/ SR ISO 5664 │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 109 │Determinarea anionilor │ │ │ ││ │(fluoruri, cloruri, nitriţi, │ │ │ ││ │ nitraţi, bromuri, sulfaţi, │ │ │ ││ │fosfaţi) │Alimente, vin │loncromatografică (IC) │ 110 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 110 │Determinarea azotaţilor │Alimente │Spectrofotometrică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 111 │Determinarea azotaţilor │Apa potabilă │Spectrofotometrică │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 112 │Determinarea azotaţilor │Hrana animale │Spectrofotometrică - Kit │ 69 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 113 │Determinarea azotaţilor │Hrana animale │Spectrofotometrică - reducere│ ││ │ │ │pe coloana de Cd │ 31 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 114 │Determinarea azotiţilor │Carne şi produse din │Spectrofotometrică/ │ ││ │ │carne, apa potabilă, │SR EN 12014, SR EN 26777, │ ││ │ │hrană animale │SR 13175 │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 115 │Determinarea azotiţilor │Legume şi fructe │Spectrofotometrică- GRIESS │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 116 │Determinarea azotului bazic │Produse din pescuit │ │ ││ │volatil total │proaspete şi preparate│Reg CE 2074/2005 │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 117 │Determinarea azotului uşor │Alimente, hrana pentru│Distilare/ SR 9054, │ ││ │hidrolizabil │animale │Reg. 152/2009 │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 118 │Determinarea calciului │Hrană animale │Titrimetrică/ SR EN ISO 6869 │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 119 │Determinarea carbonaţilor/ │ │ │ ││ │bicarbonaţilor │Iaurt │Colorimetrică │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 120 │Determinarea cationilor │ │ │ ││ │(sodiu, amoniu, potasiu, │ │ │ ││ │calciu, magneziu) │Alimente, Vin │loncromatografică (IC) │ 110 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 121 │Determinarea celulozei brute │Hrană animale │Gravimetrică/ Reg CE 152/2009│ 29 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 122 │Determinarea cenuşii │Alimente, produse │Gravimetrică/ SR ISO 936, │ ││ │ │morărit, hrană │SR 8613, SR 784. │ ││ │ │animale, vin │Reg CE 152/2009 │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 123 │Determinarea cenuşii │Alimente, produse │Gravimetrică/ Met IISPV, │ ││ │insolubile în acid clorhidric │morărit, hrană animale│Reg CE 152/2009 │ 9 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 124 │Determinarea clorului rezidual│ │ │ ││ │liber │Apa potabilă │STAS 6364 │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 125 │Determinarea clorurii de sodiu│Produse din carne, │ │ ││ │ │brânză, peşte │Potenţiometrică │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 126 │Determinarea clorurii de sodiu│Alimente, hrană │ │ ││ │ │animale │Titrimetrică-Mohr │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 127 │Determinarea clorurii de sodiu│Hrană animale │Titrimetrică - Volhard/ │ ││ │ │ │Reg CE 152/2009 │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 128 │Determinarea colagenului │Produse din carne │Spectrofotometrică │ 49 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 129 │Determinarea coloranţilor │Alimente │Lichidcromatografică (UPLC) │ 326 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 130 │Determinarea coloranţilor │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 52 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 131 │Determinarea concentraţiei │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │alcoolice │băuturi alcoolice │Reg CE 2676/1990 │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 132 │Determinarea conţinutului de │Alimente procesate │ │ ││ │acrilamidă │termic │Gazcromatografică (GC) │ 129 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 133 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │cupru │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 134 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │gluten │Grâu şi faină de grâu │Test rapid │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 135 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │gluten umed │Grâu şi faină de grâu │SR EN ISO 21415 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 136 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │magneziu │Hrană animale │Titrimetrică/ SR EN ISO 6869 │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 137 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │mangan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 138 │Determinarea corpurilor │ │ │ ││ │străine │Alimente, cereale │Gravimetrică/ microscopică │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 139 │Determinarea densităţii │Lapte, vin, sucuri de │ │ ││ │ │fructe şi legume, ape │ │ ││ │ │minerale, băuturi │ │ ││ │ │răcoritoare │ │ ││ │ │carbogazoase │Areometrică/ SR 143; SR 2418 │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 140 │Determinarea dioxidului de │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │sulf liber │băuturi alcoolice │STAS 6182/13 │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 141 │Determinarea dioxidului de │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │sulf total │băuturi alcoolice │STAS 6182/13 │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 142 │Determinarea eficienţei │ │ │ ││ │pasteurizării laptelui │Lapte │Metoda cu benzidină │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 143 │Determinarea eficienţei │ │ │ ││ │pasteurizării laptelui │Lapte │Metoda rapidă │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 144 │Determinarea elasticităţii │ │ │ ││ │miezului de pâine │Pâine │SR 91 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 145 │Determinarea esterilor │Alcool etilic şi │ │ ││ │ │băuturi alcoolice │SR 184/6 │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 146 │Determinarea extractului │ │ │ ││ │alcoolic uscat şi conţinutul │ │ │ ││ │de ceară │Propolis │Extracţie cu solvenţi │ 26 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 147 │Determinarea extractului sec │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │total │băuturi alcoolice │STAS 6182/9 │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 148 │Determinarea fierului │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 149 │Determinarea fierului │Vin │SR 6182/10 │ 15 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 150 │Determinarea fosforului │Alimente │Gravimetrică Chi-Mo- ci-Ac │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 151 │Determinarea fosforului │Alimente, hrană │Spectrofotometrică/ │ ││ │ │animale │ISO 13730, ISO 649 │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 152 │Determinarea glucozei şi │ │ │ ││ │fructozei din miere │Miere │SR 784 │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 153 │Determinarea gradului de │ │ │ ││ │impurificare │Lapte │Filtrare │ 1 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 154 │Determinarea grăsimii │Praf de ou. lăptişor │ │ ││ │ │de matcă │Extracţie cu solvenţi │ 25 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 155 │Determinarea grăsimii │Lapte, îngheţată │Extracţie etero-amoniacală │ ││ │ │ │tip Mojonnier/SR EN ISO 1211,│ ││ │ │ │SR EN ISO 7328/1 │ 39 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 156 │Determinarea grăsimii │Brânză │Extracţie eteroclorihidrică │ ││ │ │ │tip Mojonnier/SR EN ISO 1735 │ 34 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 157 │Determinarea impurităţilor │ │ │ ││ │insolubile din grăsime │Grăsime animală │SR EN ISO 663 │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 158 │Determinarea grăsimii │Alimente, hrană │ │ ││ │ │animale │Soxlet/SR ISO 1444 SR 8613 │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 159 │Determinarea grăsimii │Lapte şi produse │ │ ││ │ │lactate, maioneză, │Butirometricâ/ ISO 488 │ ││ │ │margarină │ISO 2446, SR EN ISO 3727 │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 160 │Determinarea greutăţii │ │ │ ││ │hectolitrice │Cereale │SR EN ISO 7971 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 161 │Determinarea │ │ │ ││ │hidroximetilfurfuralului (HMF)│Miere │Fiehe/SR 784 │ 17 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 162 │Determinarea │ │ │ ││ │hidroximetilfurfuralului (HMF)│Miere │Spectrofotometrică/ SR 784 │ 11 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 163 │Determinarea histaminei │Peşte │Lichidcromatografică (HPLC) │ 56 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 164 │Determinarea impurităţilor │ │ │ ││ │minerale insolubile raportate │ │ │ ││ │la substanţa uscată │Alimente │Gravimetrică/ microscopică │ 12 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 165 │Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │aciditate │Hrană animale │STAS 12266 │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 166 │Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │aciditate │Ceară de albine │STAS 3064 │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 167 │Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │deformare a glutenului │Grâu şi făină de grâu │Măsurare diametre │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 168 │Determinarea indicelui de iod │Grăsimi de origine │ │ ││ │ │animală şi vegetală │SR EN ISO 3961 │ 56 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 169 │Determinarea indicelui de │Grăsimi de origine │ │ ││ │peroxid │animală şi vegetală, │ │ ││ │ │hrană animale │SR 3960. STAS 12266 │ 19 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 170 │Determinarea indicelui de │Grăsimi de origine │ │ ││ │refracţie │animală şi vegetală │SR EN ISO 6320 │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 171 │Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │saponificare │Ceară de albine │STAS 3064 │ 10 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 172 │Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │saponificare │Alimente │Titrimetrică │ 34 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 173 │Determinarea indicelui │ │ │ ││ │diastazic │Miere │SR 784 │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 174 │Determinarea indicilor │ │Metoda dezvoltată în │ ││ │Reichert-Meissl şi Polanske │Produse lactate │laborator │ 32 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 175 │Determinarea îndulcitorilor │Băuturi │Lichidcromatografică (HPLC) │ 96 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 176 │Determinarea îndulcitorilor │Alimente │Lichidcromatografică (UPLC) │ 332 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 177 │Determinarea lactozei │Lapte │Titrimetrică │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 178 │Determinarea Na, Ca K │Alimente │Flamfotometrică │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 179 │Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 180 │Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │ │ │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC- MS/MS) │ 46 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 181 │Determinarea porozităţii │Pâine, produse de │ │ ││ │ │franzelărie şi │ │ ││ │ │specialităţi de │ │ ││ │ │panificaţie │SR 91 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 182 │Determinarea procentului de │ │ │ ││ │polen │Miere │SR 784 │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 183 │Determinarea proteinei │Alimente, prod │ │ ││ │ │morărit/panificaţie, │Kjeldhal/ SR EN ISO 8968, │ ││ │ │hrană animale, cereale│SR ISO 937, Reg CE 152/2009 │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 184 │Determinarea punctului de │ │ │ ││ │topire │Ceară de albine │STAS 3064 │ 32 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 185 │Determinarea puterii de │ │ │ ││ │coagulare │Pepsină │STR 280 │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 186 │Determinarea solubilităţii │Lapte şi produse │ │ ││ │produselor sub forma de praf │lactate │STAS 6358 │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 187 │Determinarea substanţei uscate│ │ │ ││ │negrase │Unt │SR EN ISO 3727 │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 188 │Determinarea substanţelor │ │ │ ││ │insolubile în apa din miere │Miere │SR 784 │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 189 │Determinarea substanţelor │ │ │ ││ │organice oxidabile │Apă potabilă │Titrimetrică │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 190 │Determinarea sulfitului │Alimente │Enzimatică │ 122 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 191 │Determinarea titrului proteic │Lapte │SR 143; SR 2418 │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 192 │Determinarea umidităţii │Alimente, produse │Gravimetrică/ SR EN ISO 3727,│ ││ │ │morărit, hrană │SR ISO 6731, SR EN ISO 5534, │ ││ │ │animale, cereale │SR ISO 1442, SR 8613, │ ││ │ │ │Reg. CE 152/2009 │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 193 │Determinarea conţinutului de │Carcasă pasăre, părţi │ │ ││ │apă. Testul chimic │congelate │Reg 543/2008 │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 194 │Determinarea conţinutului de │ │ │ ││ │apă. Testul scurgerii │Carcasă pasăre │Reg 543/2008 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 195 │Determinarea umidităţii │Miere │Refractometrică/ SR 784 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 196 │Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC)/ │ ││ │ │ │Reg CE 152/2009 │ 117 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 197 │Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 38 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 198 │Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Lichidcromatografica (HPLC)/ │ ││ │ │ │Reg CE 152/2009 │ 112 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 199 │Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 34 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 200 │Determinarea volumului pâinii │Pâine │SR 91 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 201 │Determinarea zaharozei │Miere, vin, alcool │ │ ││ │ │etilic şi băuturi │ │ ││ │ │alcoolice │SR 784, STAS 6182/17 │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 202 │Determinarea zahărului │ │ │ ││ │invertit │Miere │SR 784 │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 203 │Determinarea zahărului │ │ │ ││ │reducător │Vin │SR 6182-18/C91 │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 204 │Determinarea zaharurilor │Vin │Standardizată │ 14 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 205 │Determinări ponderale │Conserve │SRAS 6516 │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 206 │Dozare uree │Hrană animale │Reg CE 152/2009 │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 207 │Identificare glucide │Alimente │Colorimetrică - Reacţia │ ││ │ │ │Fehling │ 7 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 208 │Identificare şi dozare Avatec │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 80 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 209 │Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Carbadox │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 207 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 210 │Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Monensin/ Lasalocid │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 59 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 211 │Identificare şi dozare Narasin│Hrană animale │Spectrofotometrică │ 85 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 212 │Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Nicarbazin │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 202 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 213 │Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Olaquindox │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 209 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 214 │Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Salinomicin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 76 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 215 │Identificarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 5 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 216 │Identificarea constituenţilor │ │ │ ││ │de origine animală │Hrană animale │Microscopică/ Reg CE 152/2009│ 41 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 217 │Identificarea hidrogenului │Carne şi produse din │ │ ││ │sulfurat │carne │SR 9065 │ 4 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 218 │Testul de stabilitate fizico- │ │ │ ││ │chimic la aer pentru vin │Vin │SR 6182/2 │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 219 │Testul de stabilitate fizico- │ │ │ ││ │chimic pentru vin la │ │ │ ││ │temperaturi ridicate │Vin │SR 6182/2 │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 220 │Testul de stabilitate fizico- │ │ │ ││ │chimic pentru vin la │ │ │ ││ │temperaturi scăzute │Vin │SR 6182/2 │ 22 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 221 │Determinare melamină │Produse cu conţinut │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │ │proteic │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC - MS/MS) │ 278 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 222 │Determinare reziduuri de │alimente, hrană pentru│gazcromatografică cuplată cu │ ││ │pesticide │animale │spectrometru de masă │ ││ │ │ │(GC - MS/MS) │ 283 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 223 │Determinare reziduuri de │alimente de origine │lichidcromatografică cuplată │ ││ │pesticide │nonanimală │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC - MS/MS) │ 290 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 224 │Determinarea 3MCPD │Alimente │Gazcromatografică (GC) │ 131 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 225 │Determinarea 3MCPD │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 186 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 226 │Determinarea arsenului │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ ││ │ │animale │absorbţie atomică cu generare│ ││ │ │ │de hidruri (SAA HG) │ 54 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 227 │Determinarea contaminării cu │ │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │dioxină, furani şi PCB │ │spectrometru de masă de │ ││ │asemănătoare dioxinei │Alimente │înaltă rezoluţie (GC-HRMS) │ 2748 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 228 │Determinarea markerului │ │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │făinurilor proteice - │ │spectrometru de masă │ ││ │glyceroltriheptanoat (GTH) │Făinuri proteice │(GC - MS/MS) │ 158 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 229 │Determinarea mercurului │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ ││ │ │animale │absorbţie atomică cu vapori │ ││ │ │ │reci (SAA CV) │ 53 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 230 │Determinarea metalelor grele │ │Spectrofotometrie de │ ││ │(Pb, Cu, Cd, Zn. Fe, Sn, etc.)│Alimente, hrană │absorbţie atomică cu flacără │ ││ │-1 element │animale │(SAA FL) │ 23 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 231 │Determinarea metalelor grele │ │Spectrofotometrie de │ ││ │(Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, Sn, etc.)│Alimente, hrană │absorbţie atomică cu cuptor │ ││ │şi arsen (As) - 1 element │animale │de grafit (SAA CG) │ 36 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 232 │Determinarea micotoxinelor/ │Alimente, hrană │Cromatografie în strat │ ││ │1 micotoxină │animale │subţire (CSS) │ 62 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 233 │Determinarea micotoxinelor/ │Hrană animale │Imunocromatografică - │ ││ │1 micotoxină │ │AFLACARD │ 45 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 234 │Determinarea micotoxinelor/ │Alimente, hrană │Imunoenzimatică (ELISA) fără │ ││ │1 micotoxină │animale │purificare pe coloană de │ ││ │ │ │imunoafinitate │ 200 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 235 │Determinarea micotoxinelor/ │Alimente, hrană │Imunoenzimatică (ELISA) cu │ ││ │1 micotoxină │animale │purificare pe coloană de │ ││ │ │ │imunoafinitate │ 288 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 236 │Determinarea micotoxinelor/ │Alimente, hrană │ │ ││ │1 micotoxină │animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 225 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 237 │Determinarea reziduurilor de │ │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │agenţi antiimflamatori │Ţesut muscular, ficat,│cu spectrometru de masă │ ││ │nesteroidieni │lapte crud │(LC- MS/MS) │ 137 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 238 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │alergeni │Alimente │Imunoenzimatică (ELISA) │ 217 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 239 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │amitraz │Miere │Gazcromatografică (GC) │ 44 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 240 │Determinarea reziduurilor de │Lapte crud ficat, │ │ ││ │antihelmintice │peşte de crescătorie │Lichidcromatografică (HPLC) │ 76 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 241 │Determinarea reziduurilor de │ │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │antihelmintice │Lapte crud, ficat │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC- MS/MS) │ 78 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 242 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │beta - lactamice │rinichi, lapte, peste │Radioimunotest (CHARM II) │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 243 │Determinarea reziduurilor de │ │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │carbadox şi olaquindox │Ficat │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC - MS/MS) │ 123 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 244 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte,│ │ ││ │cloramfenicol │ouă, miere, ser │ │ ││ │ │sanguin, urină │Imunoenzimatică (ELISA) │ 126 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 245 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte,│Lichidcromatografică cuplată │ ││ │cloramfenicol │ouă, miere, urină │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC- MS/MS) │ 188 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 246 │Determinarea reziduurilor de │Ficat, ouă │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │coccidi ostatice │ │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC-MS/MS) │ 80 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 247 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │coloranţi │peşte crescătorie │lichidcromatografică (HPLC) │ 73 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 248 │Determinarea reziduurilor de │Urină │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │corticosteroizi │ │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC-MS/MS) │ 176 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 249 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte,│ │ ││ │dimetridazol │ouă, plasmă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 124 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 250 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat,│ │ ││ │enro/ciprofloxacin │rinichi, lapte │Imunoenzimatică (ELISA) │ 113 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 251 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │gentamicină │rinichi, lapte │Imunoenzimatică (ELISA) │ 121 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 252 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │gentamicină/neomicină │rinichi, lapte │Radioimunotest (CHARM II) │ 139 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 253 │Determinarea reziduurilor de │ │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │hidrocarburi policiclice │ │cu spectrometru de masă │ ││ │aromatice (PAH) │Alimente │(LC - MS/MS) │ 371 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 254 │Determinarea reziduurilor de │ţesuturi (ficat, │ │ ││ │lactone ale acidului │rinichi, muşchi │lichidcromatografică cuplată │ ││ │resorcilic │inclusiv peşte), bilă,│cu spectrometru de masă │ ││ │ │ouă, lapte şi urină │(LC - MS/MS) │ 394 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 255 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │macrolide │rinichi, lapte, ouă, │ │ ││ │ │miere, peste │Radioimunotest (CHARM II) │ 134 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 256 │Determinarea reziduurilor de │Alimente, hrană │ │ ││ │melamină │animale │Gazcromatograficâ (GC) │ 274 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 257 │Determinarea reziduurilor de │Alimente, hrană │Gazcromatograficâ cuplată cu │ ││ │melamină │animale │spectrometru de masă │ ││ │ │ │(GC - MS/MS) │ 62 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 258 │Determinarea reziduurilor de │Alimente, hrană │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │melamină │animale │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC- MS/MS) │ 242 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 259 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │neomicină │rinichi, lapte, ouă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 121 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 260 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte,│ │ ││ │nitrofurani │ouă, miere, plasmă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 159 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 261 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, lapte,│Lichidcromatografică cuplată │ ││ │nitrofurani │ouă, miere, peşte de │cu spectrometru de masă │ ││ │ │crescătorie │(LC- MS/MS) │ 72 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 262 │Determinarea reziduurilor de │ţesut muscular, lapte │ │ ││ │nitroimidazoli │crud, ouă, peşte de │lichidcromatografică cuplată │ ││ │ │crescătorie, ser │cu spectrometru de masă │ ││ │ │sanguin │(LC - MS/MS) │ 94 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 263 │Determinarea reziduurilor de │Alimente │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │nitrozamine │ │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC-MS/MS) │ 78 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 264 │Determinarea reziduurilor de │Produse de origine │ │ ││ │pesticide │vegetală │Gazcromatografică (GC) │ 238 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 265 │Determinarea reziduurilor de │Alimente de origine │ │ ││ │pesticide carbamice │animală │Gazcromatografică (GC) │ 112 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 266 │Determinarea reziduurilor de │Grăsime, lapte crud, │ │ ││ │pesticide organoclorurate │ouă, miere, peşte de │ │ ││ │ │crescătorie, alte │ │ ││ │ │alimente, hrană │ │ ││ │ │animale │Gazcromatografică (GC) │ 102 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 267 │Determinarea reziduurilor de │Grăsime, lapte crud, │ │ ││ │pesticide organofosforice │ouă, miere, peşte de │ │ ││ │ │crescătorie, alte │ │ ││ │ │alimente, hrană │ │ ││ │ │animale │Gazcromatografică (GC) │ 122 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 268 │Determinarea reziduurilor de │Alimente de origine │ │ ││ │piretroide │animală │Gazcromatografică (GC) │ 128 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 269 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, urină │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │stilbene │ │spectrometru de masă │ ││ │ │ │(GC - MS/MS) │ 132 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 270 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │streptomicină │rinichi, lapte, miere │Imunoenzimatică (ELISA) │ 106 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 271 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │streptomicină │Miere │Lichidcromatografică (HPLC) │ 109 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 272 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │streptomicină/ │Ţesut muscular, │ │ ││ │dihidrostreptomicină │rinichi, lapte, miere │Radioimunotest (CHARM II) │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 273 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │substanţe betaagoniste │Ficat, urină │Imunoenzimatică (ELISA) │ 318 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 274 │Determinarea reziduurilor de │ │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │substanţe betaagoniste │Ficat, urină │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC- MS/MS) │ 344 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 275 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ser │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │substanţe steroidiene │sangvin, urină │spectrometru de masa │ ││ │ │ │(GC-MS/MS) │ 221 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 276 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat,│Lichidcromatografică cuplată │ ││ │substanţe steroidiene │urină │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC- MS/MS) │ 194 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 277 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat,│ │ ││ │sulfamide │rinichi, lapte, miere │Lichidcromatografică (HPLC) │ 99 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 278 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │sulfamide │rinichi, lapte, ouă. │ │ ││ │ │miere, peşte │Radioimunotest (CHARM II) │ 181 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 279 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │sulfonamide │rinichi, miere │Imunoenzimatică (ELISA) │ 111 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 280 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │sulfoquinoxalină │rinichi, lapte │Imunoenzimatică (ELISA) │ 104 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 281 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │tetracicline │rinichi, ouă, miere │Imunoenzimatică (ELISA) │ 116 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 282 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │tetracicline │rinichi, lapte crud, │ │ ││ │ │ouă, miere, peste de │ │ ││ │ │crescătorie │Lichidcromatografica (HPLC) │ 132 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 283 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │ │ ││ │tetracicline │rinichi, lapte, ouă, │ │ ││ │ │miere, peşte │Radioimunotest (CHARM II) │ 125 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 284 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │tireostatice │tiroida, urină │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC - MS/MS) │ 342 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 285 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │tranchilizante şi betablocante│Rinichi │Imunoenzimatică (ELISA) │ 221 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 286 │Determinarea reziduurilor de │Ţesut muscular, ficat,│Lichidcromatografică cuplată │ ││ │tranchilizante şi betablocante│rinichi │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC - MS/MS) │ 265 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 287 │Determinarea reziduurilor de │Ţesuturi, lapte şi │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │amitraz │miere │spectrometru de masă │ ││ │ │ │(GC - MS/MS) │ 62 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 288 │Determinarea reziduurilor de │Ţesuturi (ficat, │ │ ││ │lactone ale acidului │rinichi, muşchi │Lichidcromatografică cuplată │ ││ │rezorcilic │inclusiv peşte), bilă,│cu spectrometru de masă │ ││ │ │ouă. lapte şi urină │(LC - MS/MS) │ 105 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 289 │Determinarea radioactivităţi │Alimente, hrană │ │ ││ │ │animale │Spectrometrie gama │ 41 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 290 │Determinarea proteinei │ │ │ ││ │vegetale/ animale │Alimente │PCR │ 584 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 291 │Calculul energiei brute │Hrană animale │Publicaţii │ 2 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 292 │Determinarea toxinei │Alimente, hrana │ │ ││ │botulinice │animale │SR 13419 │ 131 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 293 │Testarea antibiorezistenţei │ │ │ ││ │microbiene │Tulpini patogene │Metoda microdiluţiilor │ 178 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 294 │Determinarea reziduurilor de │ │ │ ││ │antibiotice şi coccidiostatice│Hrana animale │UPLC-Q-TOF │ 190 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 295 │Determinarea speciei de │produse procesate │ │ ││ │provenienţă a cărnii/laptelui │(alimente şi hrană │ │ ││ │ │pentru animale) │RT-PCR │ 745 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 296 │E. coli VTEC - determinarea │ │ │ ││ │genelor de virulenţă şi │ │ │ ││ │serogrup │carne │PCR │ 285 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 297 │Determinarea reziduurilor de │ │lichidcromatografică cuplată │ ││ │coloranţi │peşte crescătorie │cu spectrometru de masă │ ││ │ │ │(LC - MS/MS) │ 59 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 298 │Determinarea acidităţii │produse lactatele şi │SR ISO 1740:2008 │ ││ │grăsimii │unt │(metoda de referinţă) │ 29 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 299 │Determinarea activităţii │ │ │ ││ │fosfatazei alcaline │brânză │fluorimetrică/ISO 11816-2 │ 306 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 300 │Determinarea lactozei │lapte şi produse │metoda fenol- sulfurică │ ││ │ │lactate │STAS 10902 │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 301 │Determinarea chiştilor de │ │ │ ││ │Giardia şi/sau oochiştilor de │ │parazitologică prin Flita - │ ││ │Cryptosporidium │apă │Max xpress │ 1534 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 302 │Determinarea azotaţilor │apă │test rapid Spectroquant │ ││ │ │ │Nova 60 │ 24 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 303 │Determinarea azotiţilor │apă │test rapid Spectroquant │ ││ │ │ │Nova 60 │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 304 │Determinarea durităţii totale │apă │test rapid Spectroquant │ ││ │ │ │Nova 60 │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 305 │Determinarea fosforului total │apă │test rapid Spectroquant │ ││ │ │ │Nova 60 │ 8 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 306 │Determinarea CCO_Cr │apă test rapid │Spectroquant Nova 60 │ 20 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 307 │Determinarea CBO5 │apă test rapid │Spectroquant Nova 60 │ 28 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 308 │Determinarea clorului rezidual│apă test rapid │Spectroquant Nova 60 │ 6 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 309 │Determinare conductivităţii │miere │SR 784/2 2009 │ 3 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 310 │Determinarea cianurilor │apă test rapid │Spectroquant Nova 60 │ 18 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 311 │Determinarea sulfaţilor │apă test rapid │Spectroquant Nova 60 │ 16 │├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ 312 │Determinarea substanţelor │produse şi preparate │ │ ││ │stupefiante şi psihotrope │pe bază de plante, │ │ ││ │ │amestecuri minerale, │ │ ││ │ │pulberi, tablete sau │ │ ││ │ │comprimate │UPLC-Q-TOF │ 4444 │└─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  B. TARIFEpentru consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertizaalimentelor de origine animală, aalimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ Nr.│ Denumire domeniu acţiune │ │ Tarif │ Tarif instruire teoretică- │ Timp │ Total │ Total ││crt.│ Instruire │ Denumire analiză/ test │ analiză │ practică/ oră/ specialist │ minim de│ tarif/ │ tarif *) ││ │ │ │(în funcţie├──────────┬──────────────────────┤instruire│ analiză │instruire ││ │ │ │de testele │ │ │ (ore) │ │ 1 domeniu││ │ │ │pentru care│ Lei │ Specialitatea │ │ │ ││ │ │ │se solicită│ │ │ │ │ ││ │ │ │instruirea)│ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 1 │Detecţia alimentelor iradiate │Detecţia alimentelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │iradiate prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │fotoluminescenţă │ 23 │ 31 │Fizician │ 7 │ 240 │ 240 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 2 │Radioactivitate │Detecţia activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │specifice a │ │ │ │ │ │ ││ │ │radionuclizilor prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │spectrometrie gama │ 41 │ 31 │Fizician │ 7 │ 257 │ 258 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 3 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 31 │Chimist, biochimist, │ 1 │ 35 │ 279 ││ │determinarea compoziţiei ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤medic veterinar, ├─────────┼─────────┤ ││ │chimice a hranei pentru animale│Proteină │ 18 │ 31 │inginer │ 2 │ 80 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Grăsime │ 8 │ 31 │ │ 1 │ 39 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Celuloză │ 29 │ 31 │ │ 2 │ 91 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Cenuşă │ 3 │ 31 │ │ 1 │ 34 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 4 │Examene de laborator pentru │Amoniac │ 7 │ 31 │Chimist, biochimist, │ 2 │ 69 │ 168 ││ │determinarea indicilor de ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤medic veterinar, ├─────────┼─────────┤ ││ │prospeţime a hranei pentru │Ind Aciditate │ 23 │ 31 │inginer │ 1 │ 54 │ ││ │animale ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Reacţia Kreiss │ 14 │ 31 │ │ 1 │ 45 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 5 │Examene de laborator pentru │Cloruri │ 11 │ 31 │Chimist, biochimist, │ 2 │ 73 │ 327 ││ │determinarea unor compuşi cu ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤medic veterinar, ├─────────┼─────────┤ ││ │risc toxicologic din hrana │Activitatea ureazică │ 11 │ 31 │inginer │ 1 │ 42 │ ││ │pentru animate ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Nitriţi │ 19 │ 31 │ │ 2 │ 81 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Nitraţi │ 69 │ 31 │ │ 2 │ 130 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 6 │Examene de laborator pentru │Calciu │ 44 │ 31 │Chimist, biochimist, │ 2 │ 105 │ 336 ││ │determinarea macro/micro ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤medic veterinar, ├─────────┼─────────┤ ││ │elementelor din hrana pentru │Fosfor │ 16 │ 31 │inginer │ 1 │ 47 │ ││ │animale ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Magneziu │ 12 │ 31 │ │ 1 │ 43 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Fier (UV-VIS) │ 14 │ 31 │ │ 1 │ 45 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Cupru (UV-VIS) │ 16 │ 31 │ │ 1 │ 47 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Mangan (UV-VIS) │ 17 │ 31 │ │ 1 │ 48 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 7 │Examene de laborator pentru │Vit. A │ 38 │ 31 │Chimist, biochimist, │ 1 │ 68 │ 517 ││ │determinarea unor aditivi ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤medic veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │furajeri din hrana pentru │Vrt. E │ 34 │ 31 │inginer │ 1 │ 64 │ ││ │animale ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Nicarbazin │ 78 │ 31 │ │ 1 │ 108 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Amprol │ 39 │ 31 │ │ 1 │ 69 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Tylosin │ 49 │ 31 │ │ 2 │ 110 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Dimetridazol │ 31 │ 31 │ │ 2 │ 93 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 8 │Examene de laborator pentru │Monensin/ Lasalocid │ 59 │ 31 │Chimist, biochimist, │ 1 │ 89 │ 375 ││ │determinarea unor substanţe ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤medic veterinar, ├─────────┼─────────┤ ││ │coccidiostatice din hrana │Salinomicin │ 76 │ 31 │inginer │ 2 │ 137 │ ││ │pentru animale ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Narasin │ 85 │ 31 │ │ 2 │ 146 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 9 │Examene macro/ microscopice │Identificarea │ │ │Chimist, biochimist, │ │ │ ││ │specifice hranei pentru animale│constituanţilor de │ │ │medic veterinar, │ │ │ ││ │ │origine animală │ 41 │ 31 │inginer │ 2 │ 102 │ 183 ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Impurităţi botanice/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Impurităţi (corpuri │ │ │ │ │ │ ││ │ │străine) │ 18 │ 31 │ │ 2 │ 80 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 10 │Examene de laborator pentru │Azot uşor hidrolizabil │ 7 │ 31 │Chimist/ Medic │ 1 │ 38 │ 249 ││ │determinarea prospeţimii la ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │carne şi produse din carne │PH │ 4 │ 31 │ │ 2 │ 66 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Hidrogen sulfurat │ 4 │ 31 │ │ 1 │ 35 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Reacţia Nessler │ 3 │ 31 │ │ 1 │ 34 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Reacţia Kreis │ 14 │ 31 │ │ 2 │ 76 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 11 │Examene de laborator pentru │Aciditate/Aciditate iaurt│ │ │Chimist/ Medic │ │ │ ││ │determinarea prospeţimii la │potenţiometre │ 24 │ 31 │veterinar │ 2 │ 86 │ 554 ││ │lapte şi produse lactate ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Indice de peroxid │ 19 │ 31 │ │ 4 │ 143 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Indice de iod │ 56 │ 31 │ │ 2 │ 117 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Indice de aciditate │ 7 │ 31 │ │ 2 │ 69 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Aprecierea stadiului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxidare a grăsimii prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │reacţia Kreis │ 14 │ 31 │ │ 4 │ 138 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 12 │Examene de laborator pentru │PH │ 4 │ 31 │Chimist/ Medic │ 1 │ 35 │ 522 ││ │determinarea prospeţimii la ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │peşte şi produse de pescărie │Azot bazic volatil total │ 14 │ 31 │ │ 6 │ 200 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Histamina prin HPLC │ 56 │ 31 │ │ 6 │ 241 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Aprecierea stadiului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │oxidare a grăsimii prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │reacţia Kreis │ 14 │ 31 │ │ 1 │ 45 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 13 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 31 │Chimist/ Medic │ 2 │ 66 │ 516 ││ │determinarea componentelor ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │naturale la carne şi produse │Grăsime │ 8 │ 31 │ │ 4 │ 132 │ ││ │din carne ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Substanţe proteice │ 18 │ 31 │ │ 2 │ 80 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Substanţe minerale │ 3 │ 31 │ │ 2 │ 65 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Hidroxiprolina │ 49 │ 31 │ │ 4 │ 172 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 14 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 31 │Chimist/ Medic │ 1 │ 35 │ 532 ││ │determinarea componentelor ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │naturale la lapte şi produse │Grăsime - metoda de │ │ │ │ │ │ ││ │lactate │referinţă lapte/brânză │ 39 │ 31 │ │ 5 │ 193 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Grăsime - metoda de │ │ │ │ │ │ ││ │ │rutină │ 14 │ 31 │ │ 1 │ 45 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Substanţe proteice │ 18 │ 31 │ │ 3 │ 111 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Substanţe glucidice │ │ │ │ │ │ ││ │ │(lactoza) + │ │ │ │ │ │ ││ │ │Deproteinizare │ 20 │ 31 │ │ 3 │ 113 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Substanţe minerale │ 3 │ 31 │ │ 1 │ 34 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 15 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 2 │ 31 │Chimist/ Medic │ 1 │ 33 │ 491 ││ │determinarea componentelor ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │naturale la miere şi produse │Zahăr invertit │ 8 │ 31 │ │ 2 │ 70 │ ││ │apicole ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Zaharoză │ 8 │ 31 │ │ 2 │ 70 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Glucoză şi fructoză │ 17 │ 31 │ │ 3 │ 110 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Substanţe proteice │ 18 │ 31 │ │ 3 │ 111 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Determinarea granulelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de polen │ 4 │ 31 │ │ 3 │ 97 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 16 │Determinarea unor elemente │Clorura de sodiu │ 54 │ 31 │Chimist/ Medic │ 4 │ 177 │ 529 ││ │chimice din compoziţia ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │produselor din carne │Fosfaţi │ 22 │ 31 │ │ 5 │ 177 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Nitriţi │ 19 │ 31 │ │ 5 │ 174 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 17 │Încercări fizico - chimice │Determinarea activităţii │ │ │Chimist/ Medic │ │ │ ││ │pentru determinarea unor │fosfatazei alcaline │ 160 │ 31 │veterinar │ 1 │ 189 │ 449 ││ │cerinţe speciale de calitate ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │la lapte şi produse lactate │Determinarea punctului │ │ │ │ │ │ ││ │ │de îngheţ │ 7 │ 31 │ │ 1 │ 38 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Densitate │ 5 │ 31 │ │ 1 │ 36 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Determinarea puterii de │ │ │ │ │ │ ││ │ │coagulare a cheagului │ 3 │ 31 │ │ 1 │ 34 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Determinare carbonaţi/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bicarbonaţi │ 3 │ 31 │ │ 1 │ 34 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Clorura de sodiu │ 54 │ 31 │ │ 2 │ 115 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 18 │Încercări fizico-chimice pentru│Indice diastazic │ 7 │ 31 │Chimist/ Medic │ 2 │ 69 │ 186 ││ │determinarea unor cerinţe ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │speciale de calitate la miere │HMF │ 17 │ 31 │ │ 1 │ 48 │ ││ │şi produse apicole ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Substanţe insolubile în │ │ │ │ │ │ ││ │ │apă din miere │ 7 │ 31 │ │ 2 │ 69 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 19 │Determinarea conservanţilor din│ │ │ │Chimist/ Medic │ │ │ ││ │băuturile răcoritoare prin HPLC│ │ 81 │ 31 │ veterinar │ 7 │ 297 │ 298 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 20 │Determinarea îndulcitorilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │(zaharină, aspartam, şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │acetsulfam K) din băuturile │ │ │ │ │ │ │ ││ │răcoritoare prin HPLC │ │ 96 │ 31 │ │ 7 │ 312 │ 313 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 21 │Determinarea coloranţilor din │ │ │ │ │ │ │ ││ │băuturile răcoritoare prin HPLC│ │ 52 │ 31 │ │ 7 │ 268 │ 269 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 22 │Determinarea coloranţilor Roşu │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Sudan din boia de ardei │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin LC/MS │ │ 45 │ 31 │ │ 7 │ 261 │ 262 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 23 │Determinări fizico - chimice │PH │ 4 │ 31 │Chimist/ Medic │ 1 │ 35 │ 262 ││ │la apă ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤veterinar ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Nitriţi │ 19 │ 31 │ │ 2 │ 81 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Nitraţi-metoda APHA │ 6 │ 31 │ │ 2 │ 68 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Amoniac │ 5 │ 31 │ │ 1 │ 36 │ ││ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┤ ├─────────┼─────────┤ ││ │ │Cloruri │ 11 │ 31 │ │ 1 │ 42 │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 24 │Reguli generale pentru examene │ │ │ │ │ │ │ ││ │microbiologice │ │ 8 │ 31 │Medic veterinar │ 6 │ 194 │ 194 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 25 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detectarea bacteriilor din │ │ │ │ │ │ │ ││ │genul Salmonella spp │identificare/ confirmare │ 24 │ 31 │Medic veterinar │ 4 │ 148 │ 148 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 26 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Listeria monocytogenes │identificare/ confirmare │ 25 │ 31 │Medic veterinar │ 5 │ 180 │ 180 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 27 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Escherichia coli │identificare/ confirmare │ 15 │ 31 │Medic veterinar │ 7 │ 232 │ 232 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 28 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │stafilococilor coagulazo - │ │ │ │ │ │ │ ││ │pozitivi │identificare/ confirmare │ 29 │ 31 │Medic veterinar │ 4 │ 153 │ 153 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 29 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea Bacillus │ │ │ │ │ │ │ ││ │cereus │identificare/ confirmare │ 26 │ 31 │Medic veterinar │ 4 │ 150 │ 150 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 30 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Clostridium perfringens │identificare/ confirmare │ 6 │ 31 │Medic veterinar │ 4 │ 130 │ 130 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 31 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Campylobacter spp │identificare/ confirmare │ 113 │ 31 │Medic veterinar │ 6 │ 297 │ 299 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 32 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea Yersinia │ │ │ │ │ │ │ ││ │enterocolitica │identificare/ confirmare │ 36 │ 31 │Medic veterinar │ 6 │ 221 │ 222 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 33 │Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Vibrio spp │identificare/ confirmare │ 35 │ 31 │Medic veterinar │ 4 │ 158 │ 159 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 34 │Metoda orizontală pentru │Enterobacteriacee │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea altor │Bacterii coliforme, NTG, │ │ │ │ │ │ ││ │specii bacteriene patogene │Bacterii anaerobe │ │ │ │ │ │ ││ │ │sulfito-reducătoare, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Drojdii şi mucegaiuri │ 108 │ 31 │Medic veterinar │ 16 │ 602 │ 604 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 35 │Controlul calităţii apei │Determinare E coli, │ │ │ │ │ │ ││ │potabile │Determinare enterococi │ │ │ │ │ │ ││ │ │intestinali, Clostridii │ │ │ │ │ │ ││ │ │anaerobe sulfito - │ │ │ │ │ │ ││ │ │reducătoare │ 97 │ 31 │Medic veterinar │ 4 │ 220 │ 221 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 36 │Controlul calităţii laptelui │ │ │ │ │ │ │ ││ │materie primă │NTG, NCS │ 25 │ 31 │Medic veterinar │ 3 │ 118 │ 118 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 37 │Examen parazitologic peşte │ │ 12 │ 31 │Medic veterinar │ 2 │ 74 │ 74 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 38 │Decelarea larvelor Trichinella │ │ │ │ │ │ │ ││ │sp prin metoda digestiei │ │ │ │ │ │ │ ││ │artificiale │ │ 45 │ 31 │Medic veterinar │ 6 │ 230 │ 231 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 39 │Examen bacteriologic conserve │ │ 2 │ 31 │Medic veterinar │ 5 │ 157 │ 157 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 40 │Determinarea speciei de │ │ │ │ │ │ │ ││ │provenienţă a cărnii │ELISA │ 309 │ 31 │Medic veterinar │ 6 │ 490 │ 495 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 41 │Determinarea speciei de │ │ │ │ │ │ │ ││ │provenienţă a cărnii │USDA-FSIS │ 42 │ 31 │Medic veterinar │ 4 │ 165 │ 166 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 42 │Determinare a metalelor grele │ │ 165 │ 31 │Medic veterinar │ 7 │ 380 │ 382 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 43 │Detecţia activităţii specifice │ │ │ │ │ │ │ ││ │a radionuclizilor prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │spectrometrie gama │ │ 105 │ 31 │ │ 7 │ 320 │ 322 │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 44 │Determinare micotoxine │ │ 288 │ 31 │Inginer chimist │ 7 │ 501 │ 505 │└────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  C. TARIFEpentru verificarea capacităţii dediagnostic de laborator în domeniul expertiza alimentelor deorigine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 9*┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr.│ Denumire serviciu/ │ │ Total tarif ││crt.│ birou/ compartiment│ Denumire test interlaborator │ lei │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │Radioactivitate │Determinarea radioactivităţii prin │ ││ │ │spectrometrie gama │ 276 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │Nutriţie animală │Impurităţi botanice din cereale (amestecuri │ ││ │ │de seminţe) furaje │ 138 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │Chimie │Determinarea conţinutului de umiditate - │ ││ │ │metoda gravimetrică │ 133 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │Chimie │Determinarea proteinei - metoda volumetrică │ 148 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │Chimie │Determinarea grăsimii - metoda gravimetrică │ 138 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │Chimie │Determinarea cenuşii - metoda gravimetrică │ 132 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │Chimie │Determinarea cenuşii insolubile în acid │ ││ │ │clorhidric │ 138 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │Nutriţie animală │Determinarea celulozei brute din furaje │ 158 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9 │Nutriţie animală │Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - │ ││ │ │Kurscher │ 158 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │Nutriţie animală │Determinarea volumetrică calciu - furaje │ 173 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │Chimie │Determinarea UV-VIS fosfor │ 151 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │Cotaminanţi │Determinarea UV-VIS mangan din furaje │ 146 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │Chimie │Determinarea UV-VIS magneziu - furaje │ 141 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │Chimie │Determinare UV-VIS fier - furaje │ 142 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │Control furaje │Determinarea UV-VIS cupru - furaje │ 144 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │Contaminanţi │Determinarea volumetrică-Mohr - clorura │ ││ │ │de sodiu │ 140 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │Chimie │Determinarea conţinutului de cloruri Volhard │ 154 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │Nutriţie animală │Determinare volumetrică - activitate ureazică│ 140 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │Chimie │Determinarea conţ de azotaţi UV-VIS │ 197 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │Chimie │Determinarea cont de azotiţi UV-VIS │ 148 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │Nutriţie animală │Determinarea vitaminei A prin │ ││ │ │spectrofotometrie UV │ 246 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │Nutriţie animală │Determinarea vitaminei E prin │ ││ │ │spectrofotometrie UV │ 162 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │Nutriţie animală │Identificarea constituenţilor de origine │ ││ │ │animală │ 170 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS amprol │ 168 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │Contaminanţi │Determinare UV-VIS dimetridazol │ 160 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS nicarbazin │ 207 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS lasalocid │ 189 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │Contaminanţi │Identificare UV-VIS tylan │ 178 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS monensin │ 189 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS salinomicin │ 205 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS narasin │ 214 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │Microbiologie │Detecţie Salmonella │ 205 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │Microbiologie │Detecţie Listeria monocytogenes │ 155 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │Microbiologie │Numărare Listeria monocytogenes │ 157 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │Microbiologie │Detecţia Campylobacter │ 278 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │Microbiologie │Număr total de germeni │ 134 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │Microbiologie │Numărare Stafilococ c.p. │ 158 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │Microbiologie │Numărare Escherichia coli │ 148 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │Microbiologie │Numărare celule somatice │ 159 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │Microbiologie │Decelarea larvelor de Trichinella spiralis │ ││ │ │prin metoda digestiei artificială │ 131 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │Contaminanţi │Determinare a metalelor grele/element │ ││ │ │(Pb, Cu, Cd, Zn etc.) prin SAA cu flacără │ 202 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │Contaminanţi │Determinare a metalelor grele/element (Pb, │ ││ │ │Cu, Cd, Zn etc.) prin SAA cu cuptor de grafit│ 207 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │Contaminanţi │Determinarea mercurului prin SAA cu vapori │ ││ │ │reci │ 243 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │Contaminanţi │Determinarea arsenului prin SAA cu generator │ ││ │ │de hidruri │ 262 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │Contaminanţi │Determinarea reziduuri de micotoxine │ ││ │ │prin HPLC │ 510 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │Contaminanţi │Determinarea reziduuri de micotoxine prin │ ││ │ │test ELISA fără purificare pe coloană │ 385 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │Contaminanţi │Determinarea reziduuri de micotoxine prin │ ││ │ │test ELISA cu purificare pe coloană │ 518 │├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │Contaminanţi │Determinarea reziduuri de micotoxine prin │ ││ │ │test ELISA identificare rapidă │ 201 │└────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa II din ORDINUL nr. 42 din 17 martie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 24 aprilie 2014, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şia autorizării pentru comercializarea produselormedicinale şi a altor produse de uz veterinar, practicate de InstitutulVeterinar pentru Controlul ProduselorBiologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar*Font 9*┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Nr.│ │ ││ crt.│ Denumire analiză/examen/operaţiune/produs │ Tarif/Lei │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │Solubilitate │ 200 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │Controlul organoleptic │ 52 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor │ 89 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │Gradele de coloraţie ale lichidelor │ 1,030 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │Identificare prin reacţii chimice │ 312 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie │ 812 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire │ 500 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │Identificare spectrofotometrică în IR │ 554 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9 │Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil -în soluţie alcoolică│ 489 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie apoasă │ 375 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil -în solvenţi organici│ 702 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică │ 220 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │Dozare gravimetrică │ 348 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │Dozare volumetrică │ 248 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │Determinarea densităţii cu picnometru │ 170 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │Determinarea densităţii cu densimetru electronic │ 118 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │Determinarea punctului de topire │ 216 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │Determinarea punctului de picurare, a punctului de solidificare, │ ││ │gelificare şi a punctului de fierbere │ 211 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar │ 232 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional │ 241 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi comprimatelor │ 61 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, │ ││ │bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 106 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor │ 155 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │Determinarea friabilităţii comprimatelor │ 164 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, │ ││ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 153 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj │ 213 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │Controlul microscopic al pulberilor vegetale │ 179 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │Determinarea indicelui de acetil │ 353 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │Determinarea indicelui de hidroxil │ 531 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │Determinarea indicelui de aciditate │ 231 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │Determinarea indicelui de peroxid │ 239 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │Determinarea indicelui de saponificare │ 244 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │Determinarea indicelui de ester │ 268 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │Determinarea indicelui de iod │ 216 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │Determinarea substanţei nesaponificabile │ 372 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 36 │Determinarea azotului din combinaţiile organice │ 291 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │Determinarea tensiunii superficiale │ 253 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale │ 197 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │Determinarea puterii rotatorii specifice │ 247 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │Determinarea indicelui de refracţie │ 195 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în │ ││ │produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, │ ││ │sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele │ 216 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │Determinarea spectrofotometrică UV-VIS │ 437 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare │ 209 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │Determinare polarografică │ 422 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │Separări cromatografice pe coloană │ 643 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │Determinare cromatografică pe strat subţire │ 556 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice │ 215 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate │ ││ │farmaceutice │ 336 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate │ ││ │farmaceutice │ 223 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 50 │Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale │ 258 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 51 │Proba de sedimentare │ 149 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 52 │Determinarea indicelui de amăreală │ 206 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 53 │Controlul microchimic al produselor vegetale │ 204 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 54 │Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării │ 30 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 55 │Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 39 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 56 │Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate │ ││ │farmaceutice în vederea identificării sau dozării │ 354 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 57 │Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării │ 285 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 58 │Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică │ 209 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 59 │Determinarea umidităţii prin uscare │ 173 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 60 │Controlul mărimii particulelor │ 185 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 61 │Determinarea intervalului de distilare │ 278 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 62 │Determinarea gradului de fineţe al pulberilor │ 171 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 63 │Determinarea stabilităţii suspensiilor │ 165 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 64 │Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei │ 177 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 65 │Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor │ 80 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 66 │Determinarea timpului de cădere a spumei │ 48 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 67 │Determinarea puterii de spumare │ 320 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 68 │Determinarea densităţii aparente la pulberi │ 184 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 69 │Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere │ 261 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 70 │Determinarea substanţelor grase totale │ 104 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 71 │Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale │ 87 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 72 │Reziduu insolubil în acid clorhidric │ 70 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 73 │Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor │ 61 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 74 │Capacitatea de întindere la unguente │ 59 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 75 │Dezagregarea produselor efervescente │ 141 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 76 │Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare│ ││ │la rotavapor │ 91 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 77 │Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la rotavapor │ 87 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 78 │Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 (miu)m pentru │ ││ │determinări cu aparatură de înaltă performanţă │ 53 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 79 │Determinare spectrofotometrică în IR │ 566 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 80 │Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică │ 914 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 81 │Determinare flamfotometrică │ 910 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 82 │Analiza HPLC │ 1,050 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 83 │Analiza GC │ 814 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 84 │Analiza GC cuplată cu HEAD - SPEACE │ 915 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 85 │Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer │ 179 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 86 │Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl │ 388 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 87 │Determinarea tipului de emulsie │ 59 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 88 │Determinarea azotului aminic din produse biologice │ 333 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 89 │Determinarea conţinutului în clorură de sodiu │ 158 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 90 │Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda │ ││ │iodimetrică │ 326 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 91 │Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu │ 156 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 92 │Determinarea vâscozităţii emulsiei │ 17 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 93 │Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) │ 23 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 94 │Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica │ ││ │ELISA/placă │ 359 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 95 │Control de laborator prin test imunocromatografic │ 135 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 96 │Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA │ 302 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 97 │Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 6 cobai │ 2,128 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 98 │Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 3 cobai │ 1,214 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 99 │Controlul valorii revelatoare pe 9 cobai │ 2,201 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 100 │Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai │ 5,086 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 101 │Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare │ 484 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 102 │Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 141 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 103 │Reacţia de hemaglutinare (HA) │ 107 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 104 │Reacţia de fixare complement RFC Wasserman │ 305 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 105 │Reacţia de imunodifuzie în gel de agar │ 157 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 106 │Stabilire titru hemolitic ser antioaie │ 190 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 107 │Stabilire titru complement alexină │ 215 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 108 │Control puritate prin examen bacterioscopic │ 118 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 109 │Control macroscopic - produse biologice │ 34 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 110 │Control sterilitate bacteriană şi fungică/ flacon │ 45 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 111 │Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii │ 111 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 112 │Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci │ 235 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 113 │Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii │ ││ │hidrocarbonate/mediu │ 77 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 114 │Control inactivare pe medii de cultură specifice │ 91 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 115 │Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare │ 642 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 116 │Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa │ ││ │hemadsorbţiei │ 644 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 117 │Control inactivare suspensie virală pe şoareci/vaccin antirabic │ ││ │inactivat │ 430 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 118 │Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate │ 162 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 119 │Control inactivare toxină tetanică │ 488 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 120 │Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GRAM │ 30 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 121 │Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA │ 30 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 122 │Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru │ ││ │de metilen │ 30 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 123 │Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie Casares Gill │ 47 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 124 │Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu verde │ ││ │de malachit │ 28 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 125 │Control puritate virusologică/pui │ 1,375 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 126 │Control puritate virusologică/ouă embrionate │ 1,084 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 127 │Control puritate virusologică culturi celulare │ 708 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 128 │IPIC tulpină - pseudopesta aviară │ 842 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 129 │Control concentraţie în germeni - vaccinuri bacteriene vii │ 532 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 130 │Control concentraţie în spori - vaccin anticărbunos │ 615 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 131 │Control concentraţie în spori vaccinuri antifungice │ 518 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 132 │Control concentraţie în virus pe linii celulare │ 614 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 133 │Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF(directa) │ 1,001 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 134 │Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii │ 806 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 135 │Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek │ 651 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 136 │Controlul concentraţiei de virus DIE 50/ embrioni SPF │ 659 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 137 │Control concentraţie virus DIE 50/ embrioni convenţionali │ 218 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 138 │Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare DICP 50 │ 539 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 139 │Determinare DL 50/pui │ 729 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 140 │Determinare DL 50/ouă embrionate │ 323 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 141 │Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci │ 1,020 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 142 │Determinare DLM/ cobai │ 2,290 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 143 │Control viremie/pui - boala Marek │ 1,349 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 144 │Determinare LT/10/şoareci - toxine clostridiene │ 739 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 145 │Determinare DP 50/ şoareci │ 1,687 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 146 │Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - antitoxina │ ││ │tetanică │ 650 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 147 │Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis │ 1,162 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 148 │Control specificitate - Salmonella │ 67 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 149 │Control specificitate - Leptospira spp │ 242 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 150 │Control specificate DI 50/pui - vaccin difterovariola aviară │ 622 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 151 │Control specificitate antigenică pe culturi celulare │ 719 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 152 │Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi hemadsorbţie │ 969 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 153 │Control specificitate antigenică - imunoflorescenţă directă amprentă │ ││ │frotiu │ 475 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 154 │Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi │ ││ │celulare │ 3,740 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 155 │Control specificitate antigenică - seroneutralizare culturi celulare │ ││ │- FAVN │ 3,815 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 156 │Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis │ 2,664 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 157 │Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 393 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 158 │Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 1,224 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 159 │Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae │ 1,354 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 160 │Control inocuitate specifică oi, capre, bovine, cabaline, suine │ 328 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 161 │Control inocuitate specifică/ boboc raţă/ boboc gâscă │ 72 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 162 │Control inocuitate specifică/ tineret aviar │ 102 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 163 │Control inocuitate pe pui SPF (1 - 30 zile) │ 1,574 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 164 │Control inocuitate specifică/ pui (1-30 zile) │ 81 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 165 │Control inocuitate specifică/ câine │ 166 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 166 │Control inocuitate specifică/câine - rabie │ 261 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 167 │Control inocuitate specifică/ pisică │ 142 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 168 │Control inocuitate nespecifică pe un iepure │ 321 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 169 │Control inocuitate nespecifică pe un cobai │ 307 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 170 │Control inocuitate nespecifică pe un şoarece │ 78 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 171 │Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/iepuri │ 6,234 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 172 │Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/cobai │ 5,290 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 173 │Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - vaccin anticărbunos │ 708 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 174 │Control valoare imunizantă/ iepuri (IHA) vaccin contra bolii │ ││ │hemoragice a iepurelui │ 1,681 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 175 │Control valoare imunizantă/ câini (IHA)- vaccin parvoviroză canină │ 1,022 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 176 │Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt antiviral şi │ ││ │antipasteurelic bovin │ 1,204 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 177 │Valoare imunizantă - infecţie de control/porci - vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 925 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 178 │Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 688 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 179 │Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 2,585 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 180 │Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate │ 3,680 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 181 │Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare (FEG) │ 2,109 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 182 │Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 6,098 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 183 │Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 1,403 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 184 │Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri vaccinuri │ ││ │antibacteriene │ 751 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 185 │Controlul inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv animale) │ 281 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 186 │Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) │ 512 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 187 │Control concentraţie virus DIE50/ml fără embrioni │ 216 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 188 │Controlul valorii imunizante - IHA/pui │ 1,964 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 189 │Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui │ 1,907 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 190 │Controlul valorii imunizante prin infecţie de control pentru │ ││ │difterovariola aviară │ 1,793 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 191 │Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin │ ││ │seroneutralizare/ şoareci │ 2,604 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 192 │Control seroneutralizare/şoareci │ 948 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 193 │Determinare titru antitoxine clostridiene/tip │ 2,967 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 194 │Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric │ 2,333 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 195 │Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL │ 230 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 196 │Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR │ 29 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 197 │Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice │ 455 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 198 │Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice │ 518 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 199 │Control valoare protectoare prin infecţie de control pt. vaccinuri │ ││ │antifungice │ 264 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 200 │Controlul virulenţei reziduale la vaccinul antirabic sub forma de │ ││ │momeală │ 848 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 201 │Controlul valoare imunizantă pe cobai-vaccinuri antivirale (vaccinare,│ ││ │recoltare sânge) │ 2,774 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 202 │Controlul valoare biologica pe şoarece a vaccinurilor antirabice │ ││ │inactivate │ 7,508 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 203 │Controlul concentraţiei în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale │ ││ │pe culturi celulare prin testul de imunofluorescenţă indirectă │ 1,097 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 204 │Reacţia de inhibare a hemaglutinării pentru determinare valoare │ ││ │imunizantă vaccinuri antivirale │ 1,147 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 205 │Reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare (valoare imunizantă │ ││ │vaccinuri virale) │ 1,588 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 206 │Controlul concentraţie în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale │ ││ │pe culturi celulare prin reacţia de hemadsorbţie │ 1,030 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 207 │Controlul impurităţii pirogene │ 702 │├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───