ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie(actualizată până la data de 1 martie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În motivarea situaţiei extraordinare prevăzute la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, menţionăm următoarele:- la nivel naţional s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicaţie ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice şi, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicaţii majore asupra desfăşurării circulaţiei rutiere;- efectul vânturilor dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicaţii, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicaţie, cu înălţimi de până la 4 m, întreruperea circulaţiei şi izolarea localităţilor, cu toate consecinţele negative care derivă din această situaţie, în special pentru siguranţa oamenilor şi a animalelor;- pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecţie s-au dovedit soluţia cea mai eficientă, acestea acţionând ca parazăpezi biologice. Plantarea perdelelor forestiere de protecţie se poate face doar primăvara şi toamna. Pentru a putea demara demersurile în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare, acolo unde proprietarii nu îşi dau acordul pentru înfiinţarea acestor perdele, este necesară urgentarea adoptării cadrului legal necesar pe calea delegării legislative pentru începerea lucrărilor de plantare în toamna anului 2014.În România, necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor naţionale este de 1.752,352 km, în prezent nefiind realizată nicio perdea forestieră de protecţie de acest tip.Consecinţele neadoptării prezentului act normativ în regim de urgenţă sunt: amânarea corectării cadrului juridic existent şi, implicit, amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi punerea în pericol a siguranţei oamenilor şi a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităţilor din cauza înzăpezirilor viscolite.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) În cadrul Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se aprobă Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (5) Realizarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se face de către: a) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivele de investiţii aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau privat al statului şi pentru toate terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, indiferent de forma de proprietate, în situaţia în care în obiectivul de investiţii sunt incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva organizează procedurile de atribuire a contractelor de servicii având ca obiect întocmirea documentaţiilor cadastrale în sistem stereografic de proiecţie 1970 şi asigură derularea contractelor de servicii pentru toate terenurile din cuprinsul obiectivului de investiţii; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investiţii cuprinde atât terenurile care se expropriază, cât şi pe cele care rămân în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice sau proprietatea publică ori privată a unităţilor administrativ-teritoriale, identificate cu număr cadastral/număr carte funciară;----------Lit. a) a alin. (5) al art. 4 din LEGEA nr. 289 din 15 februarie 2002, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014, introdusă de pct. 1 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 24 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015. b) structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care sunt autorităţi contractante pentru terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la lit. a). (6) Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se asigură din fonduri externe nerambursabile postaderare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură."1^1. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate se face în termen de 20 de zile de la data notificării acestora, prin procedura prevăzută la alin. (2)."----------Pct. 1^1 al art. I din prezentul act normativ a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 24 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015, care modifică alin. (4) al art. 9 din LEGEA nr. 289 din 15 februarie 2002, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014.2. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse spre finanţare în cadrul Programului."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexa nr. 2 la program "Programul de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia drumurilor naţionale" din Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în toate zonele ţării, în conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de perdele forestiere de protecţie în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman şi pe terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 19 iulie 2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina Panăp. Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Mihail Fâcă,secretar de statViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 18 iunie 2014.Nr. 38.  +  AnexăPROGRAMUL NAŢIONALde realizare a perdelelor forestiere pentru protecţiaautostrăzilor şi drumurilor naţionale*Font 9*┌────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┐│Nr. │D.R.D.P. │ Judeţul │ DN │ Poz. km │ Partea │Lungimea │Suprafaţa ││crt.│ │ │ │ │drumului├─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ m │ mp │├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 1│Bucureşti│Ilfov │ 1 │ 18+500+20+000│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 2│ │ │ │ 26+100-26+150│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 3│ │ │ │ 26+350-26+450│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 4│ │ │ │ 26+650-26+750│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 5│ │ │ │ 37+000-39+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 6│ │ │ │ 42+200-42+900│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 7│ │ │ │ 48+000-49+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 8│ │ │ │ 50+000-50+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 9│ │ │ │ 57+500-58+800│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 10│ │ │ │ 59+450-59+750│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 11│ │ │ │ 67+500-68+500│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 12│ │ │ │ 71+000-72+500│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 13│ │ │2 │ 17+870-18+070│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 14│ │ │ │ 60+200-60+350│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 15│ │ │ │ 61+450-61+700│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 16│ │ │3 │ 22+400-23+500│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 17│ │ │ │ 24+000-24+100│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 18│ │ │4 │ 12+800-12+900│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 19│ │ │ │ 13+200-13+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 20│ │ │ │ 17+900-19+100│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 21│ │ │ │ 19+900-20+000│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 22│ │ │7 │ 15+800-16+100│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 23│ │ │ │ 17+100-17+150│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 24│ │ │ │ 17+180-17+200│dreapta │ 20│ 600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 25│ │ │ │ 17+250-17+400│dreapta │ 150│ 4.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 26│ │ │CB │ 4+600-7+700│stânga │ 3.100│ 93.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 27│ │ │ │ 6+500-6+900│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 28│ │ │ │ 7+000-7+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 29│ │ │ │ 7+500-7+550│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 30│ │ │ │ 7+500-7+800│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 31│ │ │ │ 8+300-8+850│stânga │ 550│ 16.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 32│ │ │ │ 14+800-14+900│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 33│ │ │ │ 16+400-16+950│stânga │ 550│ 16.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 34│ │ │ │ 39+000-39+700│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 35│ │ │ │ 41+000-43+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 36│ │ │ │ 46+500-48+000│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 37│ │ │ │ 54+500-55+300│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 38│ │ │ │ 56+000-57+100│dreapta │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 39│ │ │A1 │ 13+400-19+000│dreapta │ 5.600│ 168.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 40│ │ │A2 │ 12+000-13+600│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 41│ │ │ │ 21+900-26+550│stânga │ 4.650│ 139.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ILFOV │ 36.970│ 1.109.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 42│Bucureşti│Giurgiu │41 │ 24+000-28+000│dreapta │ 4.000│ 120.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 43│ │ │ │ 31+000-37+000│dreapta │ 6.000│ 180.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 44│ │ │ │ 40+000-41+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 45│ │ │ │ 45+000-49+000│dreapta │ 4.000│ 120.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 46│ │ │ │ 51+000-53+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 47│ │ │ │ 59+800-61+000│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 48│ │ │5 │ 23+350-24+792│stânga │ 1.442│ 43.260│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 49│ │ │ │ 25+000-25+600│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 50│ │ │ │ 27+000-27+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 51│ │ │ │ 28+490-28+690│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 52│ │ │ │ 35+500-37+500│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 53│ │ │5B │ 3+600-5+100│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 54│ │ │ │ 6+000-6+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 55│ │ │ │ 11+000-12+350│dreapta │ 1.350│ 40.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 56│ │ │ │ 12+550-14+000│dreapta │ 1.450│ 43.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 57│ │ │ │ 14+200-14+650│dreapta │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 58│ │ │ │ 27+000-28+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 59│ │ │ │ 29+200-29+800│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 60│ │ │ │ 35+000-37+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 61│ │ │6 │ 18+800-19+200│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 62│ │ │ │ 27+600-27+900│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 63│ │ │61 │ 3+000-4+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 64│ │ │ │ 19+500-20+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 65│ │ │ │ 27+500-28+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 66│ │ │A1 │ 42+200-42+700│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 67│ │ │ │ 48+000-49+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 68│ │ │A2 │ 12+000-13+600│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 69│ │ │ │ 21+900-26+550│stânga │ 4.650│ 139.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 70│ │ │ │ 28+490-28+690│stânga │ 200│ 6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┼───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL GIURGIU │ │ 42.342│ 1.270.260│├────┬─────────┬───────────────┬─────┼───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 71│Bucureşti│Călăraşi │3 │ 25+270-25+320│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 72│ │ │ │ 26+800-27+118│stânga │ 318│ 9.540│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 73│ │ │ │ 27+270-37+350│stânga │ 80│ 2.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 74│ │ │ │ 28+500-28+750│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 75│ │ │ │ 30+200-30+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 76│ │ │ │ 30+500-30+650│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 77│ │ │ │ 34+350-34+700│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 78│ │ │ │ 36+100-36+200│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 79│ │ │ │ 36+400-37+190│stânga │ 790│ 23.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 80│ │ │ │ 37+300-37+600│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 81│ │ │ │ 41+050-41+300│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 82│ │ │ │ 42+800-42+850│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 83│ │ │ │ 44+200-45+000│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 84│ │ │ │ 47+900-48+000│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 85│ │ │ │ 48+080-49+100│stânga │ 1.020│ 30.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 86│ │ │ │ 49+800-50+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 87│ │ │31 │ 48+000-49+200│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 88│ │ │4 │ 21+200-21+350│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 89│ │ │ │ 28+000-29+500│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 90│ │ │ │ 30+900-32+800│stânga │ 1.900│ 57.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 91│ │ │4 │ 32+800-33+100│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 92│ │ │ │ 39+850-41+250│stânga │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 93│ │ │ │ 45+000-45+700│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 94│ │ │ │ 46+000-47+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 95│ │ │ │ 56+900-57+850│stânga │ 950│ 28.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 96│ │ │41 │ 8+100-13+000│dreapta │ 4.900│ 147.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 97│ │ │ │ 13+000-13+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 98│ │ │ │ 14+000-14+400│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 99│ │ │ │ 15+000-15+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 100│ │ │ │ 19+000-22+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 101│ │ │A2 │ 44+000-46+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 102│ │ │ │ 55+500-56+500│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 103│ │ │ │ 59+000-60+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CĂLĂRAŞI │ 27.508│ 825.240│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 104│Bucureşti│Ialomiţa │1D │ 27+000-27+050│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 105│ │ │ │ 27+100-27+200│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 106│ │ │ │ 28+200-28+500│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 107│ │ │ │ 34+600-34+800│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 108│ │ │ │ 36+400-36+900│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 109│ │ │ │ 37+300-37+900│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 110│ │ │2 │ 47+900-48+350│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 111│ │ │ │ 52+100-52+300│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 112│ │ │ │ 58+000-59+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 113│ │ │ │ 60+000-61+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 114│ │ │ │ 61+400-62+200│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 115│ │ │ │ 63+000-63+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 116│ │ │ │ 65+000-65+700│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 117│ │ │ │ 67+000-68+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 118│ │ │2A │ 11+100-11+200│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 119│ │ │ │ 12+600-12+800│stânga │ 200│ 6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IALOMIŢA │ 7.700│ 231.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 120│Bucureşti│Dâmboviţa │1A │ 26+725-26+805│dreapta │ 80│ 2.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 121│ │ │ │ 26+885-28+340│dreapta │ 1.455│ 43.650│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 122│ │ │ │ 33+600-33+700│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 123│ │ │ │ 33+800-34+000│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 124│ │ │ │ 34+050-34+420│dreapta │ 370│ 11.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 125│ │ │ │ 34+475-34+605│dreapta │ 130│ 3.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 126│ │ │ │ 37+500-38+630│dreapta │ 1.130│ 33.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 127│ │ │ │ 38+640-38+855│dreapta │ 215│ 6.450│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 128│ │ │ │ 43+000-43+070│dreapta │ 70│ 2.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 129│ │ │ │ 43+100-43+280│dreapta │ 180│ 5.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 130│ │ │ │ 46+900-47+285│dreapta │ 385│ 11.550│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 131│ │ │1A │ 47+140-47+400│dreapta │ 260│ 7.800│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 132│ │ │61 │ 47+000-48+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 133│ │ │ │ 62+250-62+450│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 134│ │ │7 │ 24+700-25+100│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 135│ │ │ │ 25+300-25+430│dreapta │ 130│ 3.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 136│ │ │ │ 32+000-33+300│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 137│ │ │ │ 33+320-33+470│dreapta │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 138│ │ │ │ 33+520-34+600│dreapta │ 1.080│ 32.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 139│ │ │ │ 38+000-39+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 140│ │ │7 │ 39+000-39+900│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 141│ │ │ │ 42+400-43+900│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 142│ │ │ │ 44+000-47+600│dreapta │ 3.600│ 108.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 143│ │ │ │ 51+200-51+400│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 144│ │ │ │ 59+550-60+000│dreapta │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 145│ │ │ │ 60+500-62+200│dreapta │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 146│ │ │ │ 75+000-75+700│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 147│ │ │71 │ 9+200-10+000│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 148│ │ │ │ 11+500-14+350│dreapta │ 2.850│ 85.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 149│ │ │ │ 15+500-15+900│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 150│ │ │ │ 19+700-20+050│dreapta │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 151│ │ │ │ 22+900-23+100│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 152│ │ │ │ 23+900-25+970│dreapta │ 2.070│ 62.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 153│ │ │ │ 27+100-32+370│dreapta │ 5.270│ 158.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 154│ │ │ │ 35+250-35+600│dreapta │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 155│ │ │ │ 36+450-38+970│dreapta │ 2.520│ 75.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 156│ │ │ │ 39+300-41+580│dreapta │ 2.280│ 68.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 157│ │ │ │ 43+300-43+380│dreapta │ 80│ 2.400│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 158│ │ │A1 │ 50+000-50+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 159│ │ │ │ 50+500-51+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 160│ │ │ │ 51+500-53+700│dreapta │ 2.200│ 66.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 161│ │ │ │ 54+000-55+900│dreapta │ 1.900│ 57.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 162│ │ │ │ 56+550-56+800│dreapta │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 163│ │ │ │ 57+500-58+800│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 164│ │ │ │ 58+800-58+900│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 165│ │ │ │ 59+350-59+450│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 166│ │ │ │ 59+450-59+750│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 167│ │ │ │ 59+750-59+800│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 168│ │ │ │ 61+850-63+600│dreapta │ 1.750│ 52.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 169│ │ │ │ 67+500-68+600│dreapta │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 170│ │ │ │ 71+600-72+800│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 171│ │ │ │ 77+500-79+200│dreapta │ 1.700│ 51.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL DÂMBOVIŢA │ 49.005│ 1.470.150│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 172│Bucureşti│Argeş │65 │ 99+050-102+000│dreapta │ 2.950│ 88.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 173│ │ │ │112+200-112+600│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 174│ │ │ │113+000-113+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 175│ │ │ │113+800-114+500│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 176│ │ │65A │ 34+600-35+500│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 177│ │ │ │ 41+600-42+400│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 178│ │ │ │ 48+700-49+200│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 179│ │ │73 │ 59+200-60+300│dreapta │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 180│ │ │ │ 86+000-86+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 181│ │ │ │ 86+000-86+300│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 182│ │ │ │ 87+000-87+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 183│ │ │A1 │ 81+000-84+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 184│ │ │ │ 87+000-89+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 185│ │ │ │ 86+000-90+000│dreapta │ 4.000│ 120.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 186│ │ │ │ 90+700-90+820│dreapta │ 120│ 3.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 187│ │ │ │ 95+000-98+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 188│ │ │ │ 99+000-102+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 189│ │ │ │103+000-105+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ARGEŞ │ 25.770│ 773.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 190│Bucureşti│Teleorman │5C │ 37+300-40+400│dreapta │ 3.100│ 93.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 191│ │ │51 │ 19+000-23+480│stânga │ 4.480│ 134.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 192│ │ │ │ 23+520-25+300│stânga │ 1.780│ 53.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 193│ │ │ │ 25+530-28+700│stânga │ 3.170│ 95.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 194│ │ │ │ 28+800-37+000│stânga │ 8.200│ 246.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 195│ │ │6 │ 65+150-66+000│stânga │ 850│ 25500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 196│ │ │ │ 81+040-81+230│stânga │ 190│ 5700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 197│ │ │ │ 81+550-81+990│stânga │ 440│ 13200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 198│ │ │ │ 83+400-83+764│stânga │ 360│ 10800│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 199│ │ │51A │ 2+000-3+890│dreapta │ 1.890│ 56.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 200│ │ │ │ 3+910-7+000│dreapta │ 3.090│ 92.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 201│ │ │ │ 15+000-19+500│dreapta │ 4.500│ 135.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 202│ │ │52 │ 5+500-13+700│stânga │ 8.200│ 246.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 203│ │ │65A │ 58+000-62+700│dreapta │ 4.700│ 141.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 204│ │ │ │ 65+800-72+000│dreapta │ 6.200│ 186.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 205│ │ │ │ 72+600-74+400│dreapta │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 206│ │ │ │ 77+000-78+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 207│ │ │ │ 92+000-96+030│stânga │ 4.030│ 120.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 208│ │ │ │ 96+100-101+000│stânga │ 4.900│ 147.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 209│ │ │ │101+700-102+600│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 210│ │ │ │102+700-110+070│stânga │ 8.370│ 251.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 211│ │ │ │110+100-110+500│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 212│ │ │ │114+500-123+480│stânga │ 8.980│ 269.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 213│ │ │ │114+500-123+480│dreapta │ 8.980│ 269.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 214│ │ │ │123+500-127+230│stânga │ 3.730│ 111.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 215│ │ │ │123+500-127+230│dreapta │ 3.730│ 111.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 216│ │ │ │127+250-128+380│stânga │ 1.130│ 33.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 217│ │ │ │127+250-128+380│dreapta │ 1.130│ 33.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 218│ │ │ │128+400-129+050│stânga │ 650│ 19.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 219│ │ │ │128+400-129+050│dreapta │ 650│ 19.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 220│ │ │ │129+100-129+700│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 221│ │ │ │129+100-129+700│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 222│ │ │65E │ 0+000-4+400│stânga │ 4.400│ 132.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 223│ │ │ │ 0+000-4+400│dreapta │ 4.400│ 132.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 224│ │ │ │ 4+400-5+400│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 225│ │ │65E │ 11+300-13+000│stânga │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 226│ │ │ │ 11+300-13+000│dreapta │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 227│ │ │ │ 16+000-17+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 228│ │ │ │ 18+900-20+500│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 229│ │ │ │ 18+900-20+500│dreapta │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 230│ │ │ │ 25+200-26+400│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 231│ │ │ │ 25+200-26+400│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 232│ │ │ │ 32+000-32+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 233│ │ │ │ 33+800-36+100│stânga │ 2.300│ 69.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TELEORMAN │ 125.030│ 3.750.900│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 234│Bucureşti│Prahova │1 │ 39+500-39+900│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 235│ │ │ │ 41+990-42+052│dreapta │ 62│ 1.860│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 236│ │ │ │ 42+058-42+333│dreapta │ 275│ 8.250│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 237│ │ │ │ 42+349-42+353│dreapta │ 4│ 120│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 238│ │ │ │ 42+625-42+940│dreapta │ 315│ 9.450│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 239│ │ │ │ 43+080-43+180│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 240│ │ │ │ 51+100-51+400│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 241│ │ │ │ 57+000-58+585│dreapta │ 1.585│ 47.550│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 242│ │ │ │ 58+602-58+956│dreapta │ 354│ 10.620│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 243│ │ │ │ 58+969-59+620│dreapta │ 681│ 20.430│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 244│ │ │ │ 59+626-59+918│dreapta │ 292│ 8.760│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 245│ │ │ │ 59+924-61+550│dreapta │ 1.626│ 48.780│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 246│ │ │ │ 61+642-61+822│dreapta │ 180│ 5.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 247│ │ │ │ 61+846-62+600│dreapta │ 754│ 22.620│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 248│ │ │ │ 63+000-64+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 249│ │ │ │ 64+500-67+284│dreapta │ 2.784│ 83.520│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 250│ │ │ │ 71+000-71+285│dreapta │ 285│ 8.550│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 251│ │ │ │ 71+295-72+718│dreapta │ 1.423│ 42.690│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 252│ │ │ │ 72+724-73+187│dreapta │ 463│ 13.890│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 253│ │ │ │ 73+193-73+740│dreapta │ 547│ 16.410│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 254│ │ │ │ 73+760-74+892│dreapta │ 1.132│ 33.960│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 255│ │ │ │ 74+898-75+700│dreapta │ 802│ 24.060│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 256│ │ │ │ 75+706-76+380│dreapta │ 674│ 20.220│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 257│ │ │ │ 76+386-77+804│dreapta │ 1.418│ 42.540│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 258│ │ │ │ 77+822-79+000│dreapta │ 1.178│ 35.340│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 259│ │ │ │ 79+470-79+850│dreapta │ 380│ 11.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 260│ │ │ │ 80+050-81+010│dreapta │ 960│ 28.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 261│ │ │ │ 84+770-87+950│dreapta │ 3.180│ 95.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 262│ │ │ │137+220-137+420│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 263│ │ │1A │ 54+100-56+600│dreapta │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 264│ │ │ │ 73+750-74+450│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 265│ │ │ │ 76+400-78+000│dreapta │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 266│ │ │1D │ 4+000-5+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 267│ │ │ │ 5+000-12+500│dreapta │ 7.500│ 225.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 268│ │ │ │ 12+500-16+800│dreapta │ 4.300│ 129.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 269│ │ │ │ 16+800-18+000│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 270│Bucureşti│Prahova │1D │ 23+000-26+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 271│ │ │72 │ 66+130-67+450│dreapta │ 1.320│ 39.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 272│ │ │ │ 68+850-73+170│dreapta │ 4.320│ 129.600│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL PRAHOVA │ 50.794│ 1.523.820│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 273│Bucureşti│Buzău │1B │ 63+400-64+350│stânga │ 950│ 28.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 274│ │ │2 │ 67+960-70+500│dreapta │ 2.540│ 76.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 275│ │ │ │ 69+100-70+520│dreapta │ 1.420│ 42.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 276│ │ │ │ 71+100-71+800│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 277│ │ │ │ 72+500-73+600│dreapta │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 278│ │ │ │ 77+200-77+508│dreapta │ 308│ 9.240│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 279│ │ │ │ 77+517-77+664│dreapta │ 147│ 4.410│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 280│ │ │ │ 77+670-78+000│dreapta │ 330│ 9.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 281│ │ │ │ 60+450-61+050│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 282│ │ │ │ 80+000-82+500│dreapta │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 283│ │ │ │ 83+000-83+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 284│ │ │ │128+850-128+880│stânga │ 30│ 900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 285│ │ │ │128+902-129+530│stânga │ 628│ 18.840│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 286│ │ │ │129+600-130+152│stânga │ 552│ 16.560│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 287│ │ │ │130+158-130+795│stânga │ 637│ 19.110│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 288│ │ │ │131+700-132+546│stânga │ 846│ 25.380│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 289│ │ │ │132+552-132+600│stânga │ 48│ 1.440│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 290│ │ │ │133+600-134+000│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 291│ │ │ │135+200-136+188│stânga │ 988│ 29.640│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 292│ │ │ │136+218-137+000│stânga │ 782│ 23.460│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 293│ │ │ │137+200-137+396│stânga │ 196│ 5.880│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 294│ │ │ │137+400-138+251│stânga │ 851│ 25.530│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 295│ │ │ │138+269-139+000│stânga │ 731│ 21.930│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 296│ │ │ │139+000-140+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 297│ │ │ │148+000-149+500│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 298│ │ │ │151+000-152+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 299│ │ │2B │ 12+200-12+731│stânga │ 531│ 15.930│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 300│ │ │ │ 12+737-13+270│stânga │ 533│ 15.990│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 301│ │ │ │ 13+280-13+400│stânga │ 120│ 3.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 302│ │ │ │ 16+600-16+900│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 303│ │ │ │ 20+600-20+900│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 304│ │ │ │ 28+150-29+000│stânga │ 850│ 25.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 305│ │ │ │ 29+030-30+000│stânga │ 970│ 29.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 306│ │ │ │ 30+100-31+000│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 307│ │ │ │ 31+010-32+150│stânga │ 1.140│ 34.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 308│ │ │ │ 32+250-32+350│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 309│ │ │2C │ 0+550-0+650│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 310│ │ │ │ 0+750-1+150│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 311│ │ │ │ 6+500-6+600│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 312│ │ │ │ 6+790-7+132│stânga │ 342│ 10.260│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 313│ │ │ │ 8+600-8+700│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 314│ │ │ │ 12+100-12+500│stânga │ 400│ 12.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 315│Bucureşti│Buzău │2C │ 13+950-14+100│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 316│ │ │ │ 17+300-19+000│stânga │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 317│ │ │ │ 20+200-20+700│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 318│ │ │ │ 21+500-22+028│stânga │ 528│ 15.840│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 319│ │ │ │ 22+028-23+500│stânga │ 1.472│ 44.160│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 320│ │ │ │ 28+500-29+800│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 321│ │ │ │ 31+078-31+146│stânga │ 68│ 2.040│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 322│ │ │ │ 32+900-34+300│stânga │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 323│ │ │ │ 46+100-46+200│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 324│ │ │ │ 47+800-48+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 325│ │ │22 │ 2+800-3+100│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 326│ │ │ │ 3+444-4+506│stânga │ 1.062│ 31.860│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 327│ │ │ │ 3+700-4+000│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 328│ │ │ │ 4+512-5+000│stânga │ 488│ 14.640│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 329│ │ │ │ 4+050-5+000│stânga │ 950│ 28.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 330│ │ │22 │ 8+000-8+205│stânga │ 205│ 6.150│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 331│ │ │ │ 8+211-9+253│stânga │ 1.042│ 31.260│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 332│ │ │ │ 9+267-9+859│stânga │ 592│ 17.760│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 333│ │ │ │ 9+865-10+477│stânga │ 612│ 18.360│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 334│ │ │ │ 10+483-10+500│stânga │ 17│ 510│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 335│ │ │ │ 10+900-11+800│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 336│ │ │ │ 12+000-12+774│stânga │ 774│ 23.220│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 337│ │ │ │ 12+780-13+764│stânga │ 984│ 29.520│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 338│ │ │ │ 14+511-16+180│stânga │ 1.669│ 50.070│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 339│ │ │ │ 19+740-20+900│stânga │ 1.160│ 34.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 340│ │ │ │ 21+200-21+715│stânga │ 515│ 15.450│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 341│ │ │ │ 21+721-22+000│stânga │ 279│ 8.370│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 342│ │ │ │ 22+900-23+000│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 343│ │ │ │ 23+000-23+164│stânga │ 164│ 4.920│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 344│ │ │ │ 23+170-23+640│stânga │ 470│ 14.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 345│ │ │ │ 23+646-24+860│stânga │ 1.214│ 36.420│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 346│ │ │ │ 24+882-25+900│stânga │ 1.018│ 30.540│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 347│ │ │ │ 25+906-27+000│stânga │ 1.094│ 32.820│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 348│ │ │ │ 27+100-27+500│stânga │ 400│ 12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BUZĂU │ 52.197│ 1.565.910│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. BUCUREŞTI │ 417.316│12.519.480│┼────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 349│Craiova │Olt │6 │138+700-144+800│dreapta │ 6.100│ 183.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 350│ │ │ │146+900-151+100│dreapta │ 4.200│ 126.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 351│ │ │ │152+000-153+050│dreapta │ 1.050│ 31.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 352│ │ │ │156+000-158+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 353│ │ │ │166+000-170+000│dreapta │ 4.000│ 120.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 354│ │ │ │179+000-179+400│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 355│ │ │54 │ 2+700-4+500│stânga │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 356│ │ │ │ 5+600-6+700│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 357│ │ │ │ 9+600-10+500│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 358│ │ │ │ 10+000-13+000│stânga │ 3.000│ 90.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 359│Craiova │Olt │54 │ 10+000-13+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 360│ │ │ │ 15+000-15+600│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 361│ │ │ │ 17+000-17+400│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 362│ │ │ │ 17+200-18+000│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 363│ │ │ │ 19+600-20+100│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 364│ │ │ │ 19+600-20+100│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 365│ │ │ │ 20+600-27+400│dreapta │ 6.800│ 204.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 366│ │ │ │ 20+600-21+300│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 367│ │ │ │ 26+500-27+800│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 368│ │ │ │ 26+500-27+800│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 369│ │ │ │ 30+600-31+000│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 370│ │ │ │ 31+000-34+000│stânga │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 371│ │ │ │ 31+000-34+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 372│ │ │ │ 35+000-36+800│dreapta │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 373│ │ │ │ 36+000-36+800│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 374│ │ │ │ 37+500-38+300│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 375│ │ │ │ 52+000-52+850│stânga │ 850│ 25.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 376│ │ │ │ 53+050-53+500│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 377│ │ │54A │ 4+400-8+400│dreapta │ 4.000│ 120.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 378│ │ │64 │ 2+300-3+400│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 379│ │ │ │ 2+300-3+400│dreapta │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 380│ │ │ │ 4+000-5+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 381│ │ │ │ 4+000-5+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 382│ │ │ │ 5+800-5+900│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 383│ │ │ │ 9+800-11+300│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 384│ │ │ │ 9+800-11+300│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 385│ │ │ │ 14+200-15+700│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 386│ │ │ │ 14+200-15+700│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 387│ │ │ │ 17+800-21+300│stânga │ 3.500│ 105.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 388│ │ │ │ 17+800-19+300│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 389│ │ │ │ 19+600- 21+300│dreapta │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 390│ │ │ │ 22+400-23+500│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 391│ │ │ │ 24+500-26+600│dreapta │ 2.100│ 63.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 392│ │ │ │ 24+500-26+600│stânga │ 2.100│ 63.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 393│ │ │ │ 26+700-27+600│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 394│ │ │ │ 26+700-27+600│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 395│ │ │ │ 32+800-33+500│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 396│ │ │ │ 32+800-33+500│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 397│ │ │ │ 34+500-35+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 398│ │ │ │ 36+000-37+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 399│ │ │ │ 37+300-38+400│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 400│ │ │ │ 43+000-46+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 401│ │ │ │ 57+400-57+700│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 402│ │ │ │ 58+500-58+700│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 403│ │ │65 │ 21+800-22+400│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 404│ │ │ │ 29+700-30+400│dreapta │ 700│ 21.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 405│Craiova │Olt │65 │ 37+300-41+800│dreapta │ 4.500│ 135.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 406│ │ │ │ 54+200-56+100│dreapta │ 1.900│ 57.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 407│ │ │ │ 58+200-58+300│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 408│ │ │ │ 60+370-65+000│dreapta │ 4.630│ 138.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 409│ │ │ │ 65+500-66+800│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 410│ │ │ │ 67+000-67+400│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 411│ │ │ │ 69+500-69+800│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 412│ │ │ │ 72+800-74+070│dreapta │ 1.270│ 38.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 413│ │ │ │ 76+200-78+350│dreapta │ 2.150│ 64.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 414│ │ │ │ 79+000-79+400│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 415│ │ │ │ 82+900-84+300│dreapta │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 416│ │ │ │ 84+800-85+250│dreapta │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 417│ │ │ │ 87+500-88+100│dreapta │ 600│ 18.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL OLT │ 105.850│ 3.175.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 418│Craiova │Mehedinţi │56A │ 34+060-34+600│stânga │ 540│ 16.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 419│ │ │ │ 36+730-39+360│stânga │ 2.630│ 78.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 420│ │ │ │ 43+500-44+200│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 421│ │ │ │ 45+475-45+945│stânga │ 470│ 14.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 422│ │ │ │ 57+700-58+300│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 423│ │ │ │ 19+200-19+500│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 424│ │ │ │ 24+050-24+800│stânga │ 750│ 22.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 425│ │ │ │ 28+850-29+950│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 426│ │ │ │ 34+400-34+600│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 427│ │ │ │ 36+000-36+730│stânga │ 730│ 21.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 428│ │ │ │ 40+700-43+500│stânga │ 2.800│ 84.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 429│ │ │ │ 44+200-45+475│stânga │ 1.275│ 38.250│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 430│ │ │ │ 57+300-57+700│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 431│ │ │ │ 58+300-58+850│stânga │ 550│ 16.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 432│ │ │56B │ 9+300-9+700│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 433│ │ │ │ 24+000-24+900│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 434│ │ │ │ 11+500-12+800│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 435│ │ │ │ 14+600-15+500│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 436│ │ │ │ 16+800-17+000│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 437│ │ │ │ 19+900-20+100│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 438│ │ │ │ 22+000-23+600│dreapta │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 439│ │ │ │ 25+700-26+400│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 440│ │ │ │ 28+300-30+700│dreapta │ 2.400│ 72.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 441│ │ │56C │ 0+000-1+300│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 442│ │ │ │ 0+400-0+900│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 443│ │ │ │ 1+900-2+300│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 444│ │ │ │ 5+600-6+000│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 445│ │ │ │ 8+700-9+800│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 446│ │ │ │ 8+700-9+800│dreapta │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 447│ │ │ │ 10+500-11+200│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 448│ │ │ │ 14+900-15+600│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 449│ │ │ │ 26+300-29+400│stânga │ 3.100│ 93.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 450│Craiova │Mehedinţi │56C │ 31+800-32+600│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 451│ │ │ │ 46+700-47+000│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 452│ │ │ │ 49+050-49+400│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 453│ │ │CDTS │ 9+200-11+700│dreapta │ 2.500│ 75.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL MEHEDINŢI │ 34.895│ 1.046.850│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 454│Craiova │Dolj │55 │ 17+100 -17+500│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 455│ │ │ │ 27+200-27+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 456│ │ │ │ 28+300-29+300│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 457│ │ │ │ 29+700-30+000│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 458│ │ │ │ 34+300-34+500│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 459│ │ │ │ 46+200-46+800│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 460│ │ │ │ 48+300-49+000│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 461│ │ │ │ 49+700-50+200│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 462│ │ │ │ 62+000-64+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 463│ │ │55A │ 6+630-8+000│dreapta │ 1.370│ 41.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 464│ │ │ │ 20+000-21+500│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 465│ │ │ │ 27+800-29+600│dreapta │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 466│ │ │ │ 42+800-43+200│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 467│ │ │ │ 44+700-48+900│stânga │ 4.200│ 126.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 468│ │ │ │ 51+200-52+200│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 469│ │ │ │ 58+500-60+300│dreapta │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 470│ │ │ │ 87+000-88+910│dreapta │ 1.910│ 57.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 471│ │ │ │ 90+000-91+640│dreapta │ 1.640│ 49.200│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 472│ │ │56 │ 14+000-15+700│dreapta │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 473│ │ │ │ 15+700-15+800│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 474│ │ │ │ 22+400-23+400│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 475│ │ │ │ 26+400-29+000│dreapta │ 2.600│ 78.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 476│ │ │ │ 39+100-40+500│dreapta │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 477│ │ │ │ 44+050-48+000│dreapta │ 3.950│ 118.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 478│ │ │ │ 48+600-48+900│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 479│ │ │ │ 62+900-65+900│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 480│ │ │ │ 66+000-69+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 481│ │ │56A │ 5+800-7+800│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 482│ │ │65 │ 17+100-18+300│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 483│ │ │65C │ 8+400-8+550│dreapta │ 150│ 4.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 484│ │ │ │ 14+800-15+200│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 485│ │ │ │ 5+790-6+800│dreapta │ 1.010│ 30.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 486│ │ │ │ 17+800-18+300│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 487│ │ │ │ 28+100-28+700│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 488│ │ │6 │199+500-200+100│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 489│ │ │ │215+300-215+900│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 490│ │ │ │190+850-193+100│stânga │ 2.250│ 67.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 491│ │ │ │193+050-194+300│dreapta │ 1.250│ 37.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 492│ │ │6 │207+000-211+000│stânga │ 4.000│ 120.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 493│ │ │ │215+300-215+550│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 494│ │ │6B │ 4+100-4+600│dreapta │ 500│ 15.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 495│Craiova │Dolj │6B │ 5+100-5+500│dreapta │ 400│ 12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL DOLJ │ 54.280│ 1.628.400│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CRAIOVA │ 195.025│ 5.850.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 496│Timişoara│Arad │69 │ 26+000-28+200│stânga │ 2.200│ 66.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 497│ │ │ │ 26+000-28+200│dreapta │ 2.200│ 66.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 498│ │ │ │ 33+000-35+100│stânga │ 2.100│ 63.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 499│ │ │ │ 33+000-35+100│dreapta │ 2.100│ 63.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 500│ │ │ │ 36+000-37+200│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 501│ │ │ │ 36+000-37+200│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 502│ │ │ │ 39+300-40+300│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 503│ │ │ │ 39+300-40+300│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 504│ │ │ │ 41+200-41+800│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 505│ │ │ │ 41+200-41+800│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 506│ │ │ │ 42+300-45+700│stânga │ 3.400│ 102.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 507│ │ │ │ 42+300-45+700│dreapta │ 3.400│ 102.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 508│ │ │7 │523+200-523+600│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 509│ │ │ │524+000-524+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 510│ │ │ │578+300-578+500│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 511│ │ │ │580+600-580+800│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 512│ │ │ │581+400-581+700│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 513│ │ │ │583+700-584+000│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 514│ │ │79 │ 32+000-32+800│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 515│ │ │ │ 50+900-51+900│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 516│ │ │79A │119+000-119+950│stânga │ 950│ 28.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 517│ │ │A1 │508+400-508+800│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 518│ │ │ │508+400-508+800│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 519│ │ │ │514+000-515+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 520│ │ │ │514+000-515+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 521│ │ │ │517+000-519+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 522│ │ │ │517+000-519+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 523│ │ │ │523+000-524+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 524│ │ │ │523+000-524+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 525│ │ │ │530+000-535+000│dreapta │ 5.000│ 150.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ARAD │ 39.450│ 1.183.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 526│Timişoara│Caraş-Severin │6 │408+700-408+900│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 527│ │ │ │413+100-413+400│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 528│ │ │ │431+400-431+800│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 529│ │ │ │436+000-436+700│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 530│ │ │ │393+000-397+000│stânga │ 4.000│ 120.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 531│ │ │ │398+000-403+000│dreapta │ 5.000│ 150.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 532│ │ │57 │ 98+600-99+200│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 533│ │ │ │142+500-143+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 534│ │ │ │132+500-132+800│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 535│ │ │ │132+500-132+800│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 536│ │ │ │135+000-135+500│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 537│ │ │ │135+000-135+500│dreapta │ 300│ 9.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 538│Timişoara│Caraş-Severin │57 │ 78+500-80+000│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 539│ │ │ │ 98+000-98+600│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 540│ │ │ │ 98+000-98+600│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 541│ │ │ │117+000-138+000│dreapta │ 21.000│ 630.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 542│ │ │ │164+000-177+000│stânga │ 13.000│ 390.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 543│ │ │57B │ 11+000-20+000│dreapta │ 9.000│ 270.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 544│ │ │ │ 26+000-40+000│dreapta │ 14.000│ 420.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 545│ │ │ │ 66+000-76+000│stânga │ 10.000│ 300.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 546│ │ │ │ 83+000-86+000│stânga │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 547│ │ │ │ 94+000-97+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 548│ │ │58 │ 26+000-28+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 549│ │ │ │ 31+000-32+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 550│ │ │ │ 52+800-53+100│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 551│ │ │ │ 60+800-61+050│dreapta │ 250│ 7.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 552│ │ │58B │ 34+000-36+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 553│ │ │ │ 37+000-38+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 554│ │ │ │ 39+000-39+500│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 555│ │ │ │ 41+600-44+000│stânga │ 2.400│ 72.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 556│ │ │67D │ 89+700-90+000│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 557│ │ │68 │ 3+500-6+000│stânga │ 2.500│ 75.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CARAŞ-SEVERIN │ 100.850│ 3.025.500│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 558│Timişoara│Hunedoara │68A │ 54+870-55+130│stânga │ 260│ 7.800│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 559│ │ │7 │356+500-357+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 560│ │ │ │356+500-357+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 561│ │ │ │369+000-369+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 562│ │ │ │369+000-369+400│dreapta │ 400│ 12.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL HUNEDOARA │ 2.060│ 61.800│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 563│Timişoara│Bihor │57 │ 4+093-7+000│dreapta │ 2.907│ 87.210│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 564│ │ │ │ 24+000-30+000│dreapta │ 6.000│ 180.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 565│ │ │ │ 50+000-56+000│dreapta │ 6.000│ 180.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 566│ │ │67D │ 76+830-89+700│stânga │ 12.870│ 386.100│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BIHOR │ 27.777│ 833.310│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 567│Timişoara│Timiş │6 │531+000-531+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 568│ │ │ │531+800-531+900│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 569│ │ │ │571+650-572+850│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 570│ │ │ │516+000-517+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 571│ │ │ │518+000-519+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 572│ │ │ │520+000-523+000│stânga │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 573│ │ │ │525+000-526+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 574│ │ │ │530+000-531+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 575│ │ │ │538+200-538+400│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 576│ │ │ │539+100-539+900│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 577│ │ │ │540+600-540+900│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 578│ │ │ │542+200-542+400│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 579│ │ │ │571+500-571+650│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 580│ │ │ │592+000-601+400│dreapta │ 8.900│ 267.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 581│Timişoara│Timiş │6 │604+200-607+000│dreapta │ 2.800│ 84.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 582│ │ │ │612+200-617+300│stânga │ 5.100│ 153.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 583│ │ │ │632+800-635+200│dreapta │ 2.400│ 72.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 584│ │ │ │638+400-639+000│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 585│ │ │57 │185+100-186+000│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 586│ │ │ │186+000-186+200│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 587│ │ │ │186+200-187+700│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 588│ │ │ │190+600-192+300│stânga │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 589│ │ │ │194+250-199+700│stânga │ 5.450│ 163.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 590│ │ │58B │ 50+000-53+000│stânga │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 591│ │ │ │ 50+000-53+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 592│ │ │ │ 61+000-66+000│stânga │ 5.000│ 150.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 593│ │ │59 │ 26+500-29+000│stânga │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 594│ │ │ │ 26+500-29+000│dreapta │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 595│ │ │ │ 33+000-34+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 596│ │ │ │ 54+500-58+800│stânga │ 4.300│ 129.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 597│ │ │ │ 60+900-63+400│dreapta │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 598│ │ │59A │ 12+400-13+000│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 599│ │ │ │ 20+000-22+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 600│ │ │ │ 34+400-34+600│stânga │ 200│ 6.000 │├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 601│ │ │ │ 38+900-39+100│stânga │ 200│ 6.000 │├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 602│ │ │59B │ 5+000-6+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 603│ │ │ │ 9+500-10+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 604│ │ │ │ 16+000-18+000│stânga │ 2.000│ 60.000 │├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 605│ │ │ │ 18+200-19+000│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 606│ │ │ │ 18+200-19+000│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 607│ │ │ │ 23+600-27+400│dreapta │ 3.800│ 114.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 608│ │ │ │ 29+400-37+300│dreapta │ 7.900│ 237.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 609│ │ │ │ 39+300-40+600│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 610│ │ │ │ 50+000-51+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 611│ │ │ │ 52+600-53+400│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 612│ │ │ │ 57+000-58+300│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 613│ │ │ │ 61+500-62+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 614│ │ │ │ 68+800-71+000│stânga │ 2.200│ 66.000 │├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 615│ │ │ │ 72+000-73+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 616│ │ │ │ 73+400-73+800│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 617│ │ │59C │ 3+000-6+000│stânga │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 618│ │ │ │ 11+100-13+100│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 619│ │ │ │ 15+800-20+000│stânga │ 4.200│ 126.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 620│ │ │ │ 29+000-35+500│stânga │ 6.500│ 195.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 621│ │ │ │ 38+000-39+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 622│ │ │69 │ 7+400-22+300│stânga │ 14.900│ 447.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 623│ │ │ │ 7+400-22+300│dreapta │ 14.900│ 447.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 624│ │ │ │ 24+750-26+000│stânga │ 1.250│ 37.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 625│ │ │ │ 24+750-26+000│dreapta │ 1.250│ 37.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 626│ │ │ │ 15+200-15+800│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 627│Timişoara│Timiş │69 │ 18+800-19+200│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 628│ │ │ │ 35+600-36+000│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 629│ │ │ │ 39+700-39+900│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 630│ │ │ │ 41+800-42+300│stânga │ 500│ 15.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TIMIŞ │ 143.100│ 4.293.000│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. TIMIŞOARA │ 313.237│ 9.397.110│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 631│Cluj │Alba │1 │359+000-362+780│stânga │ 3.780│ 113.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 632│ │ │ │370+040-372+357│stânga │ 2.317│ 69.510│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 633│ │ │ │372+495-373+000│stânga │ 505│ 15.150│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 634│ │ │ │387+700-387+900│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 635│ │ │ │388+000-388+600│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 636│ │ │ │390+600-391+300│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 637│ │ │ │392+500-394+000│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 638│ │ │ │394+150-394+500│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 639│ │ │7 │330+100-331+000│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 640│ │ │ │331+100-332+650│stânga │ 1.550│ 46.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 641│ │ │ │333+400-333+550│stânga │ 150│ 4.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL ALBA │ 12.552│ 376.560│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 642│Cluj │Bihor │1H │ 18+400-18+500│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 643│ │ │ │ 20+100-20+350│dreapta │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 644│ │ │ │ 22+700-23+000│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 645│ │ │ │ 23+150-23+350│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 646│ │ │19 │ 19+700-20+500│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 647│ │ │ │ 25+200-26+000│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 648│ │ │ │ 59+500-62+000│stânga │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 649│ │ │19E │ 2+500-4+000│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 650│ │ │ │ 8+000-10+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 651│ │ │ │ 16+500-18+000│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 652│ │ │ │ 20+480-22+500│dreapta │ 2.020│ 60.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 653│ │ │ │ 23+800-25+600│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 654│ │ │ │ 26+000-27+300│dreapta │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 655│ │ │ │ 30+000-30+900│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 656│ │ │19D │ 4+950-5+300│dreapta │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 657│ │ │ │ 6+500-7+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 658│ │ │ │ 9+200-9+400│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 659│ │ │ │ 2+800-3+200│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 660│ │ │19B │ 2+150-2+550│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 661│ │ │ │ 5+000-5+300│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 662│ │ │ │ 7+000-8+400│dreapta │ 1.40│ 42.000 │├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 663│ │ │ │ 30+900-31+700│dreapta │ 800 │ 24.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 664│ │ │79 │ 93+900-94+200│dreapta │ 300 │ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 665│ │ │ │ 94+850-95+300│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 666│ │ │79 │103+200-103+600│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 667│ │ │ │105+400-105+600│stânga │ 200│ 6.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BIHOR │ 20.670│ 620.100│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 668│Cluj │Cluj │1 │439+400-440+500│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 669│ │ │ │451+300-452+600│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 670│ │ │ │453+300-455+300│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 671│ │ │ │458+000-458+300│stânga │ 300 │ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 672│ │ │ │509+000-509+600│stânga │ 600 │ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 673│ │ │ │510+200-510+600│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 674│ │ │ │510+800-511+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 675│ │ │1C │ 23+200-24+700│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 676│ │ │ │ 36+600-37+700│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 677│ │ │1R │ 23+800-24+800│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 678│ │ │ │ 26+800-27+000│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 679│ │ │16 │ 30+500-30+800│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 680│ │ │ │ 32+000-33+050│stânga │ 1.050│ 31.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 681│ │ │75 │154+150-155+900│stânga │ 1.750│ 52.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 682│ │ │*VOCE│ 2+000-2+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CLUJ │ 13.100│ 393.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 683│Cluj │Satu Mare │1C │182+000-182+600│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 684│ │ │ │184+000-185+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 685│ │ │ │185+500-186+100│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 686│ │ │ │193+500-193+600│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 687│ │ │ │198+500-198+800│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 688│ │ │ │200+050-200+200│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 689│ │ │ │181+000-182+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 690│ │ │1F │150+550-153+750│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 691│ │ │ │163+700-164+000│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 692│ │ │ │165+000-165+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 693│ │ │ │166+500-166+600│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 694│ │ │ │171+600-173+000│stânga │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 695│ │ │19 │ 78+700-78+750│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 696│ │ │ │ 80+300-82+300│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 697│ │ │ │ 90+000-90+200│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 698│ │ │ │ 92+800-92+900│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 699│ │ │ │ 99+350+100+300│dreapta │ 950│ 28.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 700│ │ │ │100+400-100+600│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 701│ │ │ │149+500-150+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 702│ │ │ │ 78+500-78+550│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 703│ │ │19A │ 21+700-21+900│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ ┤ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 704│ │ │ │ 28+200-28+500│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 705│ │ │ │ 42+000-42+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL SATU MARE │ 10.900│ 327.000│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 706│Cluj │Bistriţa-Năsăud│17 │106+000-107+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 707│ │ │ │111+000-112+600│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 708│ │ │ │111+000-112+600│dreapta │ 1.600│ 48.000│├────┤ ├───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 709│ │Bistriţa-Năsăud│ │113+000-113+500│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 710│ │ │ │113+000-113+500│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 711│Cluj │Bistriţa-Năsăud│17 │114+400-115+000│stânga │ 600│ 18.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 6.800│ 204.000│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CLUJ │ 64.022│ 1.920.660│├─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤│*VOCE=varianta de ocolire Cluj-est │├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┤│ 712│Iaşi │Bacău │2 │238+700-238+900│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 713│ │ │ │239+000-239+150│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 714│ │ │ │240+200-241+500│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 715│ │ │ │246+200-246+600│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 716│ │ │ │248+200-249+100│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 717│ │ │ │262+500-263+500│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 718│ │ │ │263+800-264+950│dreapta │ 1.150│ 34.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 719│ │ │ │265+800-266+000│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 720│ │ │ │274+500-275+500│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 721│ │ │ │278+830-279+700│stânga │ 870│ 26.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 722│ │ │ │298+100-299+800│stânga │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 723│ │ │ │302+000-303+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 724│ │ │ │311+100-312+800│stânga │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 725│ │ │2F │ 5+600-5+800│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 726│ │ │ │ 6+300-6+450│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 727│ │ │ │ 15+655-16+200│stânga │ 545│ 16.350│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 728│ │ │ │ 16+800-17+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 729│ │ │ │ 17+200-17+600│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 730│ │ │ │ 17+900-18+200│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 731│ │ │ │ 25+930-26+100│stânga │ 170│ 5.100│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 732│ │ │2G │ 20+120-20+170│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 733│ │ │ │ 20+400-21+100│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 734│ │ │ │ 39+500-40+000│dreapta │ 500 │ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 735│ │ │ │ 40+000-41+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 736│ │ │ │ 42+100-43+000│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 737│ │ │ │ 43+000-43+700│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 738│ │ │11 │157+015-157+135│stânga │ 120│ 3.600│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 739│ │ │11A │ 18+000-25+350│stânga │ 7.350│ 220.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 740│ │ │ │ 31+500-31+950│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 741│ │ │ │ 32+050-32+300│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 742│ │ │ │ 32+600-33+300│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 743│ │ │12A │ 84+200-84+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 744│ │ │ │ 90+200-90+950│stânga │ 750│ 22.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BACĂU │ 27.205│ 816.150│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 745│Iaşi │Vaslui │2F │ 46+500-47+500│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 746│ │ │ │ 48+800-49+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 747│ │ │ │ 50+800-51+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 748│ │ │ │ 52+000-53+800│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 749│ │ │ │ 60+000-60+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 750│ │ │ │ 76+000-77+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 751│ │ │11A │ 78+800-79+200│stânga │ 400│ 12.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 752│Iaşi │Vaslui │11A │ 85+200-86+000│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 753│ │ │ │ 86+200-87+200│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 754│ │ │ │ 88+300-89+100│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 755│ │ │ │ 90+000-90+600│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 756│ │ │ │ 91+900-92+800│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 757│ │ │15D │108+400-109+000│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 758│ │ │ │109+500-110+100│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 759│ │ │24 │ 56+800-57+200│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 760│ │ │ │ 81+290-83+000│stânga │ 1.710│ 51.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 761│ │ │ │ 85+150-86+200│stânga │ 1.050│ 31.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 762│ │ │ │ 91+440-92+590│stânga │ 1.150│ 34.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 763│ │ │ │ 94+000-94+895│stânga │ 895│ 26.850│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 764│ │ │ │ 98+000-99+150│stânga │ 1.150│ 34.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 765│ │ │ │139+200-139+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 766│ │ │ │146+000-148+892│stânga │ 892│ 26.760│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 767│ │ │ │150+350-151+000│stânga │ 650│ 19.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 768│ │ │24A │ 8+100-9+100│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 769│ │ │ │ 22+000-23+500│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 770│ │ │ │ 33+330-36+000│stânga │ 2.670│ 80.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 771│ │ │ │ 42+000-43+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 772│ │ │ │ 52+000-54+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 773│ │ │ │ 63+000-64+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 774│ │ │ │ 66+000-67+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 775│ │ │ │ 74+000-75+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 776│ │ │ │ 64+600-64+900│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 777│ │ │ │ 67+000-67+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 778│ │ │ │ 69+950-70+500│stânga │ 550│ 16.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 779│ │ │ │ 80+900-81+400│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 780│ │ │24B │ 11+000-12+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 781│ │ │ │ 14+000-15+500│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 782│ │ │ │ 16+500-17+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 783│ │ │ │ 19+000-20+500│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 784│ │ │ │ 36+000-38+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 785│ │ │ │ 38+600-41+000│stânga │ 2.400│ 72.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 786│ │ │ │ 41+200-42+100│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 787│ │ │ │ 43+000-43+100│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 788│ │ │ │ 44+500-45+100│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 789│ │ │26 │ 81+210-81+950│stânga │ 740│ 22.200│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VASLUI │ 41.857│ 1.255.710│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 790│Iaşi │Iaşi │2 │382+700-383+200│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 791│ │ │24 │152+000-152+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 792│ │ │ │157+900-158+700│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 793│ │ │ │175+150-175+550│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 794│ │ │ │184+000-184+100│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 795│ │ │ │209+900-211+200│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 796│ │ │ │211+600-212+500│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 797│ │ │24C │ 1+000+2+080│stânga │ 1.080│ 32.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 798│ │ │ │ 1+000+2+080│dreapta │ 1.080│ 32.400│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 799│Iaşi │Iaşi │24C │ 2+130-3+750│stânga │ 1.620│ 48.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 800│ │ │ │ 2+130-3+750│dreapta │ 1.620│ 48.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 801│ │ │ │ 24+200-25+800│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 802│ │ │ │ 31+800-32+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 803│ │ │ │ 40+000-40+900│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 804│ │ │ │ 40+000-40+900│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 805│ │ │ │ 42+300-43+900│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 806│ │ │28 │ 0+900-1+900│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 807│ │ │ │ 7+900-9+200│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 808│ │ │ │ 10+200-10+600│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 809│ │ │ │ 11+300-12+100│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 810│ │ │ │ 14+000-15+450│stânga │ 1.450│ 43.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 811│ │ │ │ 20+600-22+000│stânga │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 812│ │ │ │ 32+200-35+100│stânga │ 2.900│ 87.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 813│ │ │ │ 37+650-39+450│stânga │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 814│ │ │ │ 40+960-43+080│stânga │ 2.120│ 63.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 815│ │ │ │ 44+900-46+100│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 816│ │ │ │103+600-103+700│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 817│ │ │ │105+700-105+900│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 818│ │ │ │106+400-106+600│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 819│ │ │ │108+400-110+000│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 820│ │ │ │108+400-110+000│dreapta │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 821│ │ │ │120+500-122+500│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 822│ │ │ │120+500-121+500│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 823│ │ │ │132+500-133+200│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 824│ │ │ │132+500-133+200│dreapta │ 700 │21.000 │├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 825│ │ │ │133+200-133+500│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 826│ │ │ │133+200-133+500│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 827│ │ │ │133+500-134+300│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 828│ │ │ │134+300-136+600│stânga │ 2.300│ 69.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 829│ │ │ │134+300-136+600│dreapta │ 2.300│ 69.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 830│ │ │ │140+500-141+400│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 831│ │ │28A │ 11+700-12+150│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 832│ │ │ │ 15+980-17+000│dreapta │ 1.02│ 30.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 833│ │ │ │ 30+900-31+000│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 834│ │ │ │ 31+100-31+500│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 835│ │ │28B │ 2+500-4+500│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 836│ │ │ │ 11+500-11+800│stânga │ 300 │ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 837│ │ │ │ 21+350-22+000│stânga │ 650│ 19.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 838│ │ │ │ 31+800-32+600│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 839│ │ │ │ 36+400-37+200│stânga │ 800│ 24.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IAŞI │ 50.890│ 1.526.700│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 840│Iaşi │Botoşani │24C │ 50+000-52+000│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 841│ │ │ │ 53+350-54+400│dreapta │ 1.050│ 31.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 842│ │ │ │ 56+000-57+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 843│ │ │ │ 59+700-60+700│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 844│ │ │ │ 59+700-60+700│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 845│ │ │ │ 64+000-65+400│stânga │ 1.400│ 42.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 846│Iaşi │Botoşani │24C │ 79+250-81+100│stânga │ 1.850│ 55.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 847│ │ │ │ 79+250-81+100│dreapta │ 1.850│ 55.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 848│ │ │ │ 82+200-82+650│dreapta │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 849│ │ │ │ 83+000-84+900│stânga │ 1.900│ 57.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 850│ │ │ │ 86+000-86+800│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 851│ │ │ │ 86+000-86+800│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 852│ │ │ │ 88+500-89+100│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 853│ │ │ │ 88+500-89+100│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 854│ │ │ │ 91+150-91+850│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 855│ │ │ │ 92+750-93+800│stânga │ 1.050│ 31.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 856│ │ │ │ 98+500-99+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 857│ │ │ │100+500-101+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 858│ │ │ │100+500-101+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 859│ │ │ │102+100-103+100│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 860│ │ │ │103+760-105+100│stânga │ 2.040│ 61.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 861│ │ │ │106+900-107+900│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 862│ │ │ │109+000-110+500│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 863│ │ │ │109+000-110+500│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 864│ │ │ │114+400-114+750│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 865│ │ │ │114+400-114+750│dreapta │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 866│ │ │ │114+800-115+200│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 867│ │ │ │119+000-120+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 868│ │ │ │123+600-127+200│stânga │ 3.600│ 108.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 869│ │ │ │123+600-128+000│dreapta │ 4.400│ 132.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 870│ │ │ │129+500-134+450│dreapta │ 4.950│ 148.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 871│ │ │ │138+200-139+800│dreapta │ 1.600│ 48.000 │├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 872│ │ │28B │ 40+100-41+000│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 873│ │ │ │ 59+900-62+300│stânga │ 2.400│ 72.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 874│ │ │29 │ 25+650-26+550│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 875│ │ │ │ 29+700-30+370│stânga │ 670│ 20.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 876│ │ │ │ 45+400-45+900│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 877│ │ │ │ 46+050-46+800│stânga │ 750│ 22.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 878│ │ │ │ 47+100-47+500│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 879│ │ │ │ 47+750-48+200│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 880│ │ │ │ 51+400-53+550│stânga │ 2.150│ 64.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 881│ │ │ │ 54+500-57+400│stânga │ 2.900│ 87.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 882│ │ │ │ 59+000-60+400│dreapta │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 883│ │ │ │ 60+400-62+000│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 884│ │ │ │ 66+000-71+850│stânga │ 5.850│ 175.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 885│ │ │ │ 72+050-74+050│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 886│ │ │ │ 72+050-74+050│dreapta │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 887│ │ │ │ 77+150-78+200│dreapta │ 1.050│ 31.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 888│ │ │ │ 78+500-82+300│dreapta │ 3.800│ 114.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 889│ │ │ │ 82+900-83+600│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 890│ │ │ │ 82+900-83+600│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 891│ │ │ │ 85+550-87+500│stânga │ 1.950│ 58.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 892│ │ │ │ 91+800-94+100│stânga │ 2.300│ 69.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 893│ │ │29A │ 42+400-43+400│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 894│Iaşi │Botoşani │29A │ 43+850-45+100│stânga │ 1.250│ 37.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 895│ │ │ │ 45+200-47+300│stânga │ 2.100│ 63.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 896│ │ │ │ 49+000-50+500│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 897│ │ │ │ 51+150-51+250│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 898│ │ │ │ 53+410-53+900│stânga │ 490│ 14.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 899│ │ │ │ 54+000-54+500│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 900│ │ │ │ 54+800-55+200│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 901│ │ │ │ 57+000-58+100│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 902│ │ │ │ 59+700-61+000│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 903│ │ │ │ 66+400-68+400│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 904│ │ │ │ 69+320-70+700│stânga │ 1.380│ 41.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 905│ │ │ │ 78+800-79+900│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 906│ │ │ │ 80+030-82+100│stânga │ 2.070│ 62.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 907│ │ │ │ 85+000-86+900│stânga │ 1.900│ 57.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 908│ │ │ │ 88+100-88+250│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 909│ │ │ │ 91+700-93+000│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 910│ │ │29B │ 17+100-17+300│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 911│ │ │ │ 19+200-19+550│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 912│ │ │ │ 20+100-20+500│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 913│ │ │ │ 22+800-24+300│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 914│ │ │ │ 26+700-27+040│stânga │ 340│ 10.200│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 915│ │ │29C │ 0+000-0+850│dreapta │ 850│ 25.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 916│ │ │ │ 3+500-5+300│dreapta │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 917│ │ │ │ 5+700-7+300│dreapta │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 918│ │ │ │ 42+500-43+500│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 919│ │ │29D │ 3+900-4+900│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 920│ │ │ │ 12+200-14+000│stânga │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 921│ │ │ │ 21+200-21+800│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 922│ │ │ │ 24+000-25+600│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 923│ │ │ │ 29+500-29+900│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 924│ │ │ │ 34+600-35+000│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 925│ │ │ │ 35+300-36+400│stânga │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 926│ │ │ │ 39+700-40+000│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 927│ │ │ │ 44+150-46+650│stânga │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 928│ │ │ │ 44+150-46+950│dreapta │ 2.800│ 84.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 929│ │ │29E │ 2+095-2+400│stânga │ 305│ 9.150│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BOTOŞANI │ 119.095│ 3.572.850│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 930│Iaşi │Suceava │2 │396+185-396+455│dreapta │ 270│ 8.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 931│ │ │ │403+600-403+750│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 932│ │ │ │421+180-424+257│stânga │ 3.077│ 92.310│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 933│ │ │ │423+250-423+890│dreapta │ 640│ 19.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 934│ │ │ │426+250-431+100│dreapta │ 4.850│ 145.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 935│ │ │ │427+000-429+500│stânga │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 936│ │ │ │471+840-471+940│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 937│ │ │ │472+100-472+550│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 938│ │ │ │476+500-476+700│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 939│ │ │2E │ 46+000-47+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 940│ │ │ │ 46+000-47+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 941│Iaşi │Suceava │2E │ 47+300-47+700│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 942│ │ │ │ 48+400-48+700│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 943│ │ │ │ 48+400-48+700│dreapta │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 944│ │ │2H │ 17+500-19+000│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 945│ │ │ │ 28+700-29+000│dreapta │ 300 │ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 946│ │ │ │ 38+000-39+000│dreapta │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 947│ │ │2K │ 1+300-3+700│dreapta │ 2.400│ 72.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 948│ │ │15C │ 58+328-59+000│stânga │ 672│ 20.160│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 949│ │ │ │ 68+330-68+750┤stânga │ 420│ 12.600│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 950│ │ │17 │243+100-243+300│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 951│ │ │ │243+700-245+350│stânga │ 1.650│ 49.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 952│ │ │ │245+600-249+950│stânga │ 4.350│ 130.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 953│ │ │ │238+100-238+600│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 954│ │ │ │241+250-241+550│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 955│ │ │ │242+060-242+200│stânga │ 140│ 4.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 956│ │ │ │242+350-242+420│stânga │ 70│ 2.100│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 957│ │ │17A │ 64+300-66+100│stânga │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 958│ │ │ │ 66+200-68+200│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 959│ │ │ │ 72+800-74+400│stânga │ 1.600│ 48.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 960│ │ │ │ 79+200-82+500│stânga │ 3.300│ 99.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 961│ │ │ │ 81+200-81+600│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 962│ │ │ │ 81+900-82+400│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 963│ │ │ │ 83+000-83+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 964│ │ │29 │ 12+700-13+552│stânga │ 852│ 25.560│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 965│ │ │ │ 18+062-19+000│stânga │ 938│ 28.140│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 966│ │ │ │ 19+600-20+313│stânga │ 713│ 21.390│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 967│ │ │29A │ 13+200-13+550│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 968│ │ │ │ 15+100-15+800│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 969│ │ │ │ 16+200-17+150│stânga │ 950│ 28.500│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL Suceava │ 42.842│ 1.285.260│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│ 970│Iaşi │Vrancea │11A │ 34+000-36+800│stânga │ 2.800│ 84.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 971│ │ │ │ 41+243-42+500│stânga │ 1.257│ 37.710│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 972│ │ │ │ 52+500-53+200│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 973│ │ │ │ 53+800-55+600│stânga │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 974│ │ │ │ 58+400-58+500│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 975│ │ │ │ 59+000-60+400│stânga │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 976│ │ │ │ 62+000-63+200│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 977│ │ │ │ 63+900-64+500│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 978│ │ │2 │174+850-175+700│stânga │ 850│ 25.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 979│ │ │ │175+900-177+200│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 980│ │ │ │194+500-194+600│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 981│ │ │ │206+000-206+700│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 982│ │ │ │207+900-208+100│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 983│ │ │ │209+500-211+800│stânga │ 2.300│ 69.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 984│ │ │ │221+700-223+250│stânga │ 1.550│ 46.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 985│ │ │ │223+250-224+200│stânga │ 950│ 28.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 986│ │ │ │227+000-228+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 987│ │ │2D │ 5+200-10+300│dreapta │ 5.100│ 153.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 988│Iaşi │Vrancea │2L │ 0+000-7+000│dreapta │ 7.000│ 210.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 989│ │ │2M │ 0+000-3+000│dreapta │ 3.000│ 90.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 990│ │ │ │ 3+000-3+650 │dreapta │ 650│ 19.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 991│ │ │2N │ 0+800-8+000│dreapta │ 7.200│ 216.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 992│ │ │ │ 9+900-12+500│dreapta │ 2.600│ 78.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 993│ │ │ │ 13+800-15+200│dreapta │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 994│ │ │23 │ 1+100-2+400│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 995│ │ │ │ 4+200-6+400│stânga │ 2.200│ 66.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 996│ │ │ │ 9+600-11+000│stânga │ 1.400│ 42.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 997│ │ │ │ 11+200-11+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 998│ │ │ │ 12+000-15+600│stânga │ 3.600│ 108.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ 999│ │ │ │ 23+000-24+150│stânga │ 1.150│ 34.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1000│ │ │23A │ 0+000-2+500│stânga │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1001│ │ │ │ 11+000-16+500│stânga │ 5.500│ 165.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1002│ │ │ │ 22+000-24+500│dreapta │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1003│ │ │ │ 34+000-34+400│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1004│ │ │23B │ 3+000-15+700│dreapta │ 12.700│ 381.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1005│ │ │ │ 17+850-19+000│dreapta │ 1.150│ 34.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1006│ │ │ │ 20+500-21+300│dreapta │ 800│ 24.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1007│ │ │24 │ 0+000-0+870│stânga │ 870│ 26.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1008│ │ │ │ 1+800-4+000│stânga │ 2.200│ 66.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL VRANCEA │ 84.22│ 2.526.810│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1009│Iaşi │Galaţi │24 │ 11+100-15+400│stânga │ 4.300│ 129.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1010│ │ │ │ 16+370-16+800│stânga │ 430│ 12.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1011│ │ │ │ 30+000-32+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1012│ │ │ │ 40+000-43+900│stânga │ 3.900│ 117.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1013│ │ │24D │ 17+000-18+800│stânga │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1014│ │ │ │ 38+350-38+770│stânga │ 420│ 12.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1015│ │ │ │ 43+800-45+450│stânga │ 1.650│ 49.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1016│ │ │ │ 45+700-51+250│stânga │ 5.550│ 166.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1017│ │ │ │ 51+250-51+470│dreapta │ 220│ 6.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1018│ │ │ │ 51+500-58+150│stânga │ 6.650│ 199.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1019│ │ │ │ 62+000-73+130│stânga │ 11.130│ 333.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1020│ │ │ │ 73+900-81+330│stânga │ 7.430│ 222.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1021│ │ │ │ 75+380-75+880│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1022│ │ │25 │ 34+650-35+000│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1023│ │ │ │ 40+000-42+650│stânga │ 2.650│ 79.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1024│ │ │ │ 44+340-44+950│stânga │ 610│ 18.300│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1025│ │ │26 │ 28+400-32+700│stânga │ 4.300│ 129.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1026│ │ │ │ 32+450-32+700│dreapta │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1027│ │ │ │ 44+300-45+000│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1028│ │ │ │ 54+850-55+150│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1029│ │ │ │ 80+000-81+138│stânga │ 1.138│ 34.140│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1030│ │ │V TEC│ 0+000-0+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL GALAŢI │ 56.578│ 1.697.340│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1031│Iaşi │Neamţ │2 │341+990-342+200│dreapta │ 210│ 6.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1032│ │ │ │343+900-344+800│dreapta │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1033│ │ │ │347+000-347+250│dreapta │ 250│ 7.500│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1034│Iaşi │Neamţ │2 │347+300-348+000│dreapta │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1035│ │ │ │351+700-351+900│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1036│ │ │15B │ 59+800-60+063│stânga │ 263│ 7.890│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1037│ │ │15C │ 9+600-9+790│stânga │ 190│ 5.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1038│ │ │ │ 9+880-10+254│stânga │ 374│ 11.220│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1039│ │ │ │ 10+300-10+390│stânga │ 90│ 2.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1040│ │ │ │ 15+280-15+730│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1041│ │ │ │ 23+000-23+210│dreapta │ 210│ 6.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1042│ │ │ │ 25+775-25+875│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1043│ │ │ │ 36+300-36+475│stânga │ 175│ 5.250│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1044│ │ │ │ 46+250-46+375│stânga │ 125│ 3.750│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1045│ │ │ │ 50+390-51+150│stânga │ 760│ 22.800│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1046│ │ │15D │ 2+100-2+600│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1047│ │ │ │ 6+750-6+980│stânga │ 230│ 6.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1048│ │ │ │ 7+210-7+430│stânga │ 220│ 6.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1049│ │ │ │ 7+500-8+800│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1050│ │ │ │ 10+800-11+030│stânga │ 230│ 6.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1051│ │ │ │ 11+100-15+800│stânga │ 4.700│ 141.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1052│ │ │ │ 16+300-17+100│stânga │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1053│ │ │ │ 17+200-18+240│stânga │ 1.040│ 31.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1054│ │ │ │ 20+000-20+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1055│ │ │ │ 20+500-20+800│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1056│ │ │ │ 21+570-21+895│stânga │ 325│ 9.750│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1057│ │ │ │ 22+190-22+680│stânga │ 490│ 14.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1058│ │ │ │ 23+420-23+650│stânga │ 230│ 6.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1059│ │ │ │ 23+900-25+850│stânga │ 1.950│ 58.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1060│ │ │ │ 26+800-28+582│stânga │ 1.782│ 53.460│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1061│ │ │ │ 28+900-29+126│stânga │ 226│ 6.780│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1062│ │ │ │ 31+670-31+754│stânga │ 84│ 2.520│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL NEAMŢ │ 19.604│ 588.120│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. IAŞI │ 442.298│13.268.940│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1063│Constanţa│Constanţa │2A │131+000-131+100│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1064│ │ │ │134+100-134+300│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1065│ │ │ │153+100-153+300│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1066│ │ │ │168+000-168+048│stânga │ 48│ 1.440│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1067│ │ │ │181+000-181+906│stânga │ 906│ 27.180│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1068│ │ │ │188+500-189+096│stânga │ 596│ 17.880│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1069│ │ │ │190+400-191+306│stânga │ 906│ 27.180│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1070│ │ │ │191+500-192+008│stânga │ 508│ 15.240│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1071│ │ │ │192+400-192+700│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1072│ │ │ │194+600-194+684│stânga │ 84│ 2.520│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1073│ │ │3 │190+000-192+000│stânga │ 2.000│ 60.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1074│ │ │ │255+300-255+800│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1075│ │ │ │253+100-254+000│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1076│ │ │ │251+200-251+500│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1077│ │ │ │235+500-235+557│stânga │ 57│ 1.710│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1078│ │ │ │233+100-233+160│stânga │ 60│ 1.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1079│ │ │ │222+900-223+050│stânga │ 150│ 4.500│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1080│Constanţa│Constanţa │3 │217+200-217+500│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1081│ │ │ │216+450-216+700│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1082│ │ │ │214+400-214+686│stânga │ 286│ 8.580│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1083│ │ │ │213+900-214+050│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1084│ │ │ │212+700-212+850│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1085│ │ │ │211+350-211+600│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1086│ │ │ │210+830-211+100│stânga │ 270│ 8.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1087│ │ │ │210+050-210+100│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1088│ │ │ │209+800-209+950│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1089│ │ │ │209+000-209+350│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1090│ │ │ │208+600-208+800│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1091│ │ │ │208+000-208+033│stânga │ 33│ 990│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1092│ │ │ │207+650-207+850│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1093│ │ │ │207+200-207+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1094│ │ │ │204+650-204+900│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1095│ │ │ │201+200-201+600│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1096│ │ │ │201+000-201+022│stânga │ 22│ 660│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1097│ │ │ │200+000-200+036│stânga │ 36│ 1.080│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1098│ │ │ │194+200-194+300│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1099│ │ │ │192+200-192+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1100│ │ │ │173+500-173+400│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1101│ │ │ │173+128-173+100│stânga │ 28│ 840│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1102│ │ │ │172+500-172+400│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1103│ │ │ │161+600-161+207│stânga │ 393│ 11.790│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1104│ │ │ │156+207-156+200│stânga │ 7│ 210│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1105│ │ │ │147+300-147+000│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1106│ │ │ │142+300-142+050│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1107│ │ │3C │ 7+400-7+500│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1108│ │ │22 │239+100-241+000│dreapta │ 1.900│ 57.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1109│ │ │ │241+000-243+200│dreapta │ 2.200│ 66.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1110│ │ │ │244+600-244+700│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1111│ │ │ │244+900-251+000│dreapta │ 1.100│ 33.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1112│ │ │ │261+000-261+600│stânga │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1113│ │ │ │257+000-270+000│dreapta │ 13.000│ 390.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1114│ │ │ │283+400-283+493│stânga │ 93│ 2.790│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1115│ │ │ │265+500-265+515│dreapta │ 15│ 450│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1116│ │ │ │255+600-256+599│dreapta │ 999│ 29.970│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1117│ │ │22A │ 65+000-68+600│dreapta │ 3.600│ 108.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1118│ │ │22C │ 34+700-34+744│stânga │ 44│ 1.320│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1119│ │ │ │ 34+000-34+500│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1120│ │ │ │ 32+800-33+500│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1121│ │ │ │ 29+500-29+900│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1122│ │ │ │ 27+300-27+900│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1123│ │ │ │ 24+500-23+900│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1124│ │ │ │ 23+600-23+677│stânga │ 77│ 2.310│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1125│ │ │ │ 22+800-23+046│stânga │ 246│ 7.380│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1126│ │ │ │ 22+600-22+000│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1127│ │ │ │ 19+400-19+600│stânga │ 200│ 6.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1128│Constanţa│Constanţa │22C │ 12+600-13+000│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1129│ │ │39 │ 30+000-30+110│dreapta │ 110│ 3.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1130│ │ │ │ 31+900-33+700│dreapta │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1131│ │ │ │ 29+400-30+000│dreapta │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1132│ │ │38 │ 10+690-10+800│dreapta │ 110│ 3.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1133│ │ │ │ 31+560-31+580│dreapta │ 20│ 600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1134│ │ │ │ 34+400-38+600│dreapta │ 4.200│ 126.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1135│ │ │ │ 44+380-44+580│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1136│ │ │39E │ 1+500-2+499│dreapta │ 999│ 29.970│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CONSTANŢA │ 49.753│ 1.492.590│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1137│Constanţa│Călăraşi │3 │ 51+000-51+500│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1138│ │ │ │ 57+700-58+000│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1139│ │ │ │ 64+000-64+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1140│ │ │ │ 80+000-80+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1141│ │ │ │ 84+900-85+300│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1142│ │ │ │ 99+600-99+800│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1143│ │ │ │103+400-104+000│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1144│ │ │ │106+300-106+900│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1145│ │ │ │ 51+560-52+000│stânga │ 440│ 13.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1146│ │ │ │ 58+030-58+330│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1147│ │ │ │ 62+600-62+800│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1148│ │ │ │ 70+200-70+400│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1149│ │ │ │ 70+600-70+850│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1150│ │ │ │ 76+150-78+200│stânga │ 2.050│ 61.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1151│ │ │ │ 80+800-81+700│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1152│ │ │ │ 83+900-84+350│stânga │ 450│ 13.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1153│ │ │ │ 88+000-88+700│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1154│ │ │ │108+000-108+150│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1155│ │ │ │108+800-109+000│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1156│ │ │3A │ 1+500-2+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1157│ │ │ │ 3+900-4+200│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1158│ │ │ │ 6+100-6+300│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1159│ │ │ │ 11+400-11+700│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1160│ │ │ │ 22+600-22+900│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1161│ │ │ │ 23+500-24+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1162│ │ │ │ 27+900-28+000│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1163│ │ │ │ 2+000-2+006│stânga │ 6│ 180│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1164│ │ │ │ 2+006-2+666│stânga │ 660│ 19.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1165│ │ │ │ 3+138-3+238│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1166│ │ │ │ 5+500-5+800│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1167│ │ │ │ 6+475-6+675│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1168│ │ │ │ 10+400-10+600│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1169│ │ │ │ 11+768-12+068│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1170│ │ │ │ 12+300-14+000│stânga │ 1.700│ 51.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1171│ │ │ │ 23+000-23+500│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1172│ │ │ │ 24+000-24+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1173│ │ │ │ 28+000-28+400│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1174│ │ │3B │ 10+900-11+500│stânga │ 600│ 18.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1175│Constanţa│Călăraşi │3B │ 18+300-18+500│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1176│ │ │ │ 21+500-21+600│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1177│ │ │ │ 26+800-27+100│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1178│ │ │21 │102+800-103+200│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1179│ │ │ │112+500-112+700│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1180│ │ │ │114+100-114+200│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1181│ │ │ │119+800-120+050│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1182│ │ │ │115+000-116+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1183│ │ │ │117+000-118+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1184│ │ │31 │ 23+000-23+500│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1185│ │ │A2 │ 65+500-70+750│C2 │ 5.250│ 157.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1186│ │ │ │ 70+900-72+700│C2 │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1187│ │ │ │ 72+750-73+280│C2 │ 530│ 15.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1188│ │ │ │ 73+350-78+700│C2 │ 5.350│ 160.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1189│ │ │ │ 78+800-85+600│C2 │ 6.800│ 204.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1190│ │ │ │ 85+700-86+730│C2 │ 1.030│ 30.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1191│ │ │ │ 86+830-87+960│C2 │ 1.130│ 33.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1192│ │ │ │ 88+065-90+100│C2 │ 2.035│ 61.050│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1193│ │ │ │ 90+200-91+220│C2 │ 1.020│ 30.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1194│ │ │ │ 91+330-94+310│C2 │ 2.980│ 89.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1195│ │ │ │ 94+410-101+200│C2 │ 6.790│ 203.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1196│ │ │ │102+800-103+280│C2 │ 480│ 14.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1197│ │ │ │103+380-105+100│C2 │ 1.720│ 51.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1198│ │ │ │105+500-108+600│C2 │ 3.100│ 93.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1199│ │ │ │108+700-111+530│C2 │ 2.830│ 84.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1200│ │ │ │111+640-114+250│C2 │ 2.610│ 78.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1201│ │ │ │114+350-115+970│C2 │ 1.620│ 48.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1202│ │ │ │116+070-119+600│C2 │ 3.530│ 105.900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1203│ │ │ │119+700-122+270│C2 │ 2.570│ 77.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1204│ │ │ │122+390-126+630│C2 │ 4.240│ 127.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1205│ │ │ │126+730-128+290│C2 │ 1.560│ 46.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1206│ │ │ │128+390-131+700│C2 │ 3.310│ 99.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1207│ │ │ │131+800-132+390│C2 │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1208│ │ │ │132+490-139+320│C2 │ 6.830│ 204.900│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1209│ │ │A2 │139+420-142+800│C2 │ 3.380│ 101.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1210│ │ │ │147+000-156+780│C2 │ 9.780│ 293.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1211│ │ │ │182+183-182+823│C2 │ 640│ 19.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1212│ │ │ │183+183-183+983│C2 │ 800│ 24.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1213│ │ │ │184+503-185+723│C2 │ 1.220│ 36.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1214│ │ │ │185+963-186+403│C2 │ 440│ 13.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1215│ │ │ │186+663-187+583│C2 │ 720│ 21.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1216│ │ │ │188+123-189+443│C2 │ 1.320│ 39.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1217│ │ │ │191+583-192+123│C2 │ 540│ 16.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1218│ │ │ │192+483-194+163│C2 │ 1.680│ 50.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1219│ │ │ │194+843-195+363│C2 │ 320│ 9.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1220│ │ │ │196+103-196+863│C2 │ 540│ 16.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1221│ │ │ │197+183-197+363│C2 │ 180│ 5.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1222│ │ │ │199+403-199+903│C2 │ 380│ 11.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1223│ │ │ │200+403-202+083│C2 │ 1.680│ 50.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1224│ │ │ │202+403-203+863│C2 │ 1.140│ 34.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1225│ │ │ │204+163-204+423│C2 │ 160│ 4.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1226│ │ │ │205+323-206+023│C2 │ 580│ 17.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1227│ │ │ │206+683-207+003│C2 │ 320│ 9.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1228│ │ │ │207+463-207+983│C2 │ 520│ 15.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1229│ │ │ │208+443-209+183│C2 │ 740│ 22.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1230│ │ │ │209+743-210+223│C2 │ 480│ 14.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1231│ │ │ │210+923-211+923│C2 │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1232│ │ │A4 │ 0+300-5+000│C2 │ 4.700│ 141.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1233│ │ │ │ 6+000-11+000│C2 │ 5.000│ 150.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1234│ │ │ │ 13+000-21+000│C2 │ 7.000│ 210.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL CĂLĂRAŞI │ 135.421│ 4.062.630│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1235│Constanţa│Ialomiţa │2A │ 32+600-33+200│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1236│ │ │2C │ 49+800-52+300│stânga │ 2.500│ 75.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1237│ │ │ │ 53+900-54+200│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1238│ │ │3A │ 69+300-69+500│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1239│ │ │3B │ 60+050-60+920│stânga │ 870│ 26.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1240│ │ │ │ 75+800-75+950│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1241│ │ │21A │ 4+420-5+000│stânga │ 580│ 17.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1242│ │ │ │ 8+276-9+000│stânga │ 724│ 21.720│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1243│ │ │ │ 14+600-15+042│stânga │ 442│ 13.260│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1244│ │ │A2C2 │ 3+250-11+450│stânga │ 8.200│ 246.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1245│ │ │ │ 11+500-13+740│stânga │ 2.240│ 67.200│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1246│Constanţa│Ialomiţa │A2C2 │ 13+800-14+100│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1247│ │ │2A │ 16+720-16+962│stânga │ 242│ 7.260│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1248│ │ │ │ 20+146-20+436│stânga │ 290│ 8.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1249│ │ │ │ 22+800-23+119│stânga │ 319│ 9.570│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1250│ │ │ │ 47+300-47+520│stânga │ 220│ 6.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1251│ │ │ │ 48+050-48+320│stânga │ 270│ 8.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1252│ │ │ │ 50+020-50+200│stânga │ 180│ 5.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1253│ │ │ │ 56+000-56+113│stânga │ 113│ 3.390│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1254│ │ │ │ 56+600-56+870│stânga │ 270│ 8.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1255│ │ │ │ 92+750-92+950│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1256│ │ │ │100+600-100+650│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1257│ │ │ │100+800-101+774│stânga │ 974│ 29.220│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1258│ │ │2C │ 56+900-57+030│stânga │ 130│ 3.900│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1259│ │ │21 │ 92+050-92+933│stânga │ 883│ 26.490│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1260│ │ │ │ 93+350-93+700│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1261│ │ │ │ 94+000-94+228│stânga │ 228│ 6.840│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL IALOMIŢA │ 21.825│ 654.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1262│Constanţa│Tulcea │22 │102+000-103+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1263│ │ │ │119+000-119+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1264│ │ │ │119+210-120+250│stânga │ 1.040│ 31.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1265│ │ │ │120+260-120+750│stânga │ 490│ 14.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1266│ │ │ │142+000-143+000│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1267│ │ │ │156+500-158+000│stânga │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1268│ │ │ │198+600-198+950│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1269│ │ │ │198+960-199+300│stânga │ 340│ 10.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1270│ │ │ │208+000-209+300│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1271│ │ │ │224+000-226+300│stânga │ 2.300│ 69.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1272│ │ │ │230+500-231+000│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1273│ │ │ │234+000-234+100│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1274│ │ │ │234+300-235+950│stânga │ 1.650│ 49.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1275│ │ │ │235+960-236+180│stânga │ 220│ 6.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1276│ │ │ │236+290-236+500│stânga │ 210│ 6.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1277│ │ │ │119+300-119+600│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1278│ │ │ │150+750-151+000│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1279│ │ │ │151+400-151+600│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1280│ │ │ │152+150-152+300│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1281│ │ │ │186+000-186+845│dreapta │ 845│ 25.350│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1282│ │ │ │190+650-190+770│dreapta │ 120│ 3.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1283│ │ │ │193+400-193+450│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1284│ │ │22A │ 4+850-4+900│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1285│ │ │ │ 5+600-5+700│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1286│ │ │ │ 6+390-6+500│dreapta │ 110│ 3.300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1287│ │ │ │ 47+900-48+180│dreapta │ 280│ 8.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1288│ │ │ │ 58+100-58+300│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1289│ │ │ │ 59+750-59+950│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1290│ │ │ │ 5+250-5+500│dreapta │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1291│ │ │ │ 6+150-6+300│dreapta │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1292│ │ │ │ 11+200-11+700│dreapta │ 500│ 15.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1293│Constanţa│Tulcea │22A │ 11+710-12+000│dreapta │ 290│ 8.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1294│ │ │ │ 41+000-42+500│dreapta │ 1.500│ 45.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1295│ │ │ │ 42+510-43+000│dreapta │ 490│ 14.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1296│ │ │ │ 46+500-47+000│dreapta │ 500│ 15.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1297│ │ │22D │ 2+500-2+550│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1298│ │ │ │ 2+560-2+950│stânga │ 390│ 11.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1299│ │ │ │ 2+960-3+350│stânga │ 390│ 11.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1300│ │ │ │ 3+360-3+800│stânga │ 440│ 13.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1301│ │ │ │ 3+810-4+200│stânga │ 390│ 11.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1302│ │ │ │ 4+210-4+500│stânga │ 290│ 8.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1303│ │ │ │ 22+400-22+520│dreapta │ 120│ 3.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1304│ │ │ │ 22+740-22+860│dreapta │ 120│ 3.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1305│ │ │ │ 33+800-33+900│dreapta │ 100│ 3.000│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1306│ │ │22F │ 8+750-9+050│stânga │ 300│ 9.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL TULCEA │ 21.325│ 639.750│├────┬─────────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────┼─────────┼──────────┤│1307│Constanţa│Brăila │2B │ 38+500-40+200│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1308│ │ │ │ 40+210-40+800│stânga │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1309│ │ │ │ 40+810-41+900│stânga │ 1.090│ 32.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1310│ │ │ │ 41+912-42+500│stânga │ 588│ 17.640│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1311│ │ │ │ 42+590-42+850│stânga │ 260│ 7.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1312│ │ │ │ 42+860-42+950│stânga │ 90│ 2.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1313│ │ │ │ 50+000-50+200│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1314│ │ │ │ 50+230-51+200│dreapta │ 970│ 29.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1315│ │ │ │ 51+210-52+200│stânga │ 990│ 29.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1316│ │ │ │ 52+300-52+600│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1317│ │ │ │ 54+050-54+200│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1318│ │ │ │ 54+210-55+200│stânga │ 990│ 29.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1319│ │ │ │ 55+400-55+700│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1320│ │ │ │ 56+300-56+500│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1321│ │ │ │ 56+800-57+300│stânga │ 500│ 15.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1322│ │ │ │ 57+315-59+800│stânga │ 2.485│ 74.550│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1323│ │ │ │ 59+850-60+200│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1324│ │ │ │ 60+210-60+350│stânga │ 140│ 4.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1325│ │ │ │ 60+365-61+000│stânga │ 635│ 19.050│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1326│ │ │ │ 67+750-69+050│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1327│ │ │ │ 70+150-72+000│stânga │ 1.850│ 55.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1328│ │ │ │ 72+000-72+100│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1329│ │ │ │ 72+110-74+200│stânga │ 2.090│ 62.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1330│ │ │ │ 74+210-75+100│stânga │ 890│ 26.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1331│ │ │ │ 75+110-75+200│stânga │ 90│ 2.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1332│ │ │ │ 75+210-76+100│stânga │ 890│ 26.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1333│ │ │ │ 76+110-77+000│stânga │ 890│ 26.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1334│ │ │ │ 81+000-81+700│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1335│ │ │ │ 81+710-82+900│stânga │ 1.190│ 35.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1336│ │ │ │ 82+910-83+300│stânga │ 390│ 11.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1337│ │ │ │ 83+350-85+100│stânga │ 1.750│ 52.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1338│ │ │ │ 85+110-86+700│stânga │ 1.590│ 47.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1339│ │ │ │ 86+710-88+000│stânga │ 290│ 8.700│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1340│Constanţa│Brăila │2B │ 90+020-91+000│stânga │ 980│ 29.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1341│ │ │ │ 91+000-91+750│stânga │ 750│ 22.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1342│ │ │ │ 91+760-92+700│stânga │ 940│ 28.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1343│ │ │ │ 92+710-93+000│stânga │ 290│ 8.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1344│ │ │ │ 93+010-94+250│stânga │ 1.240│ 37.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1345│ │ │ │ 94+265-94+750│stânga │ 485│ 14.550│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1346│ │ │ │ 94+780-95+800│stânga │ 1.020│ 30.600│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1347│ │ │ │ 95+810-96+000│stânga │ 190│ 5.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1348│ │ │ │ 96+000-69+700│stânga │ 700│ 21.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1349│ │ │ │ 99+980-100+630│stânga │ 650│ 19.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1350│ │ │ │106+000-106+050│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1351│ │ │ │106+300-106+500│stânga │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1352│ │ │ │106+600-106+950│stânga │ 350│ 10.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1353│ │ │ │106+960-107+600│stânga │ 640│ 19.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1354│ │ │ │107+610-108+000│stânga │ 390│ 11.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1355│ │ │ │ 42+850-42+860│stânga │ 10│ 300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1356│ │ │ │ 42+950-43+000│stânga │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1357│ │ │ │ 47+750-47+900│stânga │ 150│ 4.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1358│ │ │ │ 49+499-49+793│stânga │ 294│ 8.820│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1359│ │ │ │ 50+200-50+230│stânga │ 30│ 900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1360│ │ │ │ 54+020-54+050│stânga │ 30│ 900│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1361│ │ │ │ 55+700-55+799│stânga │ 99│ 2.970│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1362│ │ │ │ 56+200-56+300│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1363│ │ │ │ 61+800-61+901│stânga │ 101│ 3.030│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1364│ │ │ │ 88+892-89+027│stânga │ 135│ 4.050│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1365│ │ │21 │ 16+950-19+300│dreapta │ 2.350│ 70.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1366│ │ │ │ 22+350-24+700│dreapta │ 2.350│ 70.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1367│ │ │ │ 24+710-25+350│dreapta │ 640│ 19.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1368│ │ │ │ 25+360-26+700│dreapta │ 1.340│ 40.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1369│ │ │ │ 28+000-28+250│dreapta │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1370│ │ │ │ 28+260-29+400│dreapta │ 1.140│ 34.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1371│ │ │ │ 29+410-30+000│dreapta │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1372│ │ │ │ 37+000-37+200│dreapta │ 200│ 6.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1373│ │ │ │ 37+240-39+900│dreapta │ 2.660│ 79.800│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1374│ │ │ │ 39+910-40+550│dreapta │ 640│ 19.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1375│ │ │ │ 40+600-41+000│dreapta │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1376│ │ │ │ 47+000-48+800│dreapta │ 1.800│ 54.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1377│ │ │ │ 48+810-48+900│dreapta │ 90│ 2.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1378│ │ │ │ 48+920-49+500│dreapta │ 580│ 17.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1379│ │ │ │ 49+510-50+100│dreapta │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1380│ │ │ │ 50+120-50+200│dreapta │ 80│ 2.400│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1381│ │ │ │ 50+230-51+900│dreapta │ 1.670│ 50.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1382│ │ │ │ 51+910-52+500│dreapta │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1383│ │ │ │ 52+510-53+100│dreapta │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1384│ │ │ │ 53+110-53+700│dreapta │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1385│ │ │ │ 53+710-54+500│dreapta │ 790│ 23.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1386│ │ │ │ 54+575-56+100│dreapta │ 1.525│ 45.750│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1387│ │ │ │ 56+110-56+740│dreapta │ 630│ 18.900│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1388│Constanţa│Brăila │21 │ 56+800-58+000│dreapta │ 1.200│ 36.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1389│ │ │ │ 14+600-14+656│dreapta │ 56│ 1.680│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1390│ │ │ │ 28+250-28+260│dreapta │ 10│ 300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1391│ │ │ │ 30+000-30+423│dreapta │ 423│ 12.690│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1392│ │ │ │ 40+550-40+575│dreapta │ 25│ 750│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1393│ │ │ │ 45+100-45+150│dreapta │ 50│ 1.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1394│ │ │ │ 49+500-49+510│dreapta │ 10│ 300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1395│ │ │ │ 58+000-58+012│dreapta │ 12│ 360│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1396│ │ │22 │ 35+680-36+580│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1397│ │ │ │ 39+900-40+500│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1398│ │ │ │ 40+510-40+600│stânga │ 90│ 2.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1399│ │ │ │ 40+610-42+900│stânga │ 2.290│ 68.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1400│ │ │ │ 43+700-44+100│stânga │ 400│ 12.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1401│ │ │ │ 44+110-45+800│stânga │ 1.690│ 50.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1402│ │ │ │ 45+815-46+850│stânga │ 1.035│ 31.050│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1403│ │ │ │ 46+865-47+700│stânga │ 835│ 25.050│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1404│ │ │ │ 47+710-47+900│stânga │ 190│ 5.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1405│ │ │ │ 47+910-49+000│stânga │ 1.090│ 32.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1406│ │ │ │ 53+650-54+400│stânga │ 750│ 22.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1407│ │ │ │ 54+410-56+700│stânga │ 2.290│ 68.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1408│ │ │ │ 56+710-57+300│stânga │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1409│ │ │ │ 57+310-58+500│stânga │ 1.190│ 35.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1410│ │ │ │ 61+500-62+500│stânga │ 1.000│ 30.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1411│ │ │ │ 65+000-65+100│stânga │ 100│ 3.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1412│ │ │ │ 65+130-65+800│stânga │ 670│ 20.100│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1413│ │ │ │ 65+810-66+400│stânga │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1414│ │ │ │ 66+410-67+000│stânga │ 590│ 17.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1415│ │ │ │ 70+710-71+400│stânga │ 690│ 20.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1416│ │ │ │ 71+410-72+050│stânga │ 640│ 19.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1417│ │ │ │ 72+060-73+200│stânga │ 1.140│ 34.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1418│ │ │ │ 73+215-73+990│stânga │ 775│ 23.250│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1419│ │ │ │ 70+000-70+292│stânga │ 292│ 8.760│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1420│ │ │ │ 69+500-69+799│stânga │ 299│ 8.970│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1421│ │ │ │ 57+300-57+310│stânga │ 10│ 300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1422│ │ │ │ 51+800-51+997│stânga │ 197│ 5.910│├────┤ │ ├─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1423│ │ │23 │ 69+000-70+900│stânga │ 1.900│ 57.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1424│ │ │ │ 70+910-71+900│stânga │ 990│ 29.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1425│ │ │ │ 71+910-72+000│stânga │ 90│ 2.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1426│ │ │ │ 73+000-73+300│stânga │ 300│ 9.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1427│ │ │ │ 75+000-75+250│stânga │ 250│ 7.500│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1428│ │ │ │ 75+260-75+600│stânga │ 340│ 10.200│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1429│ │ │ │ 75+610-76+000│stânga │ 390│ 11.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1430│ │ │ │ 76+010-76+500│stânga │ 490│ 14.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1431│ │ │ │ 76+510-78+000│stânga │ 1.490│ 44.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1432│ │ │ │ 78+010-79+600│stânga │ 1.590│ 47.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1433│ │ │ │ 79+610-79+700│stânga │ 90│ 2.700│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1434│ │ │ │ 79+800-80+700│stânga │ 900│ 27.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1435│ │ │ │ 81+200-82+500│stânga │ 1.300│ 39.000│├────┼─────────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1436│Constanţa│Brăila │23 │ 82+500-83+100│stânga │ 600│ 18.000│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1437│ │ │ │ 49+800-50+092│stânga │ 292│ 8.760│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1438│ │ │ │ 53+200-53+398│stânga │ 198│ 5.940│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1439│ │ │ │ 68+000-68+396│stânga │ 396│ 11.880│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1440│ │ │ │ 71+900-71+910│stânga │ 10│ 300│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1441│ │ │ │ 72+000-72+198│stânga │ 198│ 5.940│├────┤ │ │ ├───────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│1442│ │ │ │ 74+200-74+300│stânga │ 100│ 3.000│├────┴─────────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL BRĂILA │ 92.130│ 2.763.900│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL D.R.D.P. CONSTANŢA │ 320.454│ 9.613.620│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤│TOTAL C.N.A.D.N.R. │1.752.352│52.570.560│└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘-------