ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 (*actualizată*)privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic(actualizată până la data de 18 mai 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează cadrul juridic al înfiinţării, organizării şi funcţionării instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, al desfăşurării activităţii acestora, precum şi a activităţii de impresariat artistic.  +  Articolul 2Reglementările prezentei ordonanţe au ca scop principal realizarea următoarelor obiective: a) susţinerea iniţiativei publice şi încurajarea celei private, în vederea diversificării şi dezvoltării artelor spectacolului; b) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale prin artele spectacolului; c) promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului; d) creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe: a) producţiile artistice sunt spectacole sau concerte înfăţişate direct publicului de către artişti interpreţi şi/sau executanţi şi pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, folclorică, electronică;----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. b) instituţiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează şi prezintă producţii artistice;----------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. c) companiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de constituire şi organizare, care realizează şi prezintă producţii artistice; d) proiectul este ansamblul de activităţi artistice, tehnice şi logistice concretizate în producţia artistică, a cărui perioadă de realizare nu depăşeşte, de regulă, durata unei stagiuni; e) programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfăşurare excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar şi prin care se răspunde cerinţelor comunităţii; f) programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituţiei de spectacole sau concerte, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite în contractul de management; g) stagiunea este perioada de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituţiile de spectacole şi/sau concerte realizează şi prezintă producţii artistice; h) vacanţa dintre stagiuni este perioada în care instituţiile de spectacole şi/sau concerte acordă, de regulă, concediile de odihnă şi recuperările şi pot pregăti noi producţii sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni; i) colectivul artistic este ansamblul de artişti interpreţi sau executanţi, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniţi, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producţii artistice; j) producătorul de spectacole şi/sau concerte este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat ori de drept public care îşi asumă responsabilitatea realizării de producţii artistice şi care, în această calitate, asigură, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale şi/sau financiare necesare; k) impresariatul artistic este activitatea prin care o persoană fizică sau juridică de drept public ori de drept privat, denumită impresar, acţionează în numele şi pe seama unei instituţii sau companii de spectacole şi/sau concerte ori, după caz, a unui artist interpret sau executant, în vederea identificării şi materializării posibilităţilor de exploatare a unei producţii sau prestaţii artistice.  +  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 4 (1) Instituţiile de spectacole sau concerte se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. (2) Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află. (3) Instituţiile de spectacole sau concerte au deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de proiecte. (2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care: a) dispun de cel puţin un colectiv artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar pentru realizarea de producţii artistice; b) au un portofoliu de minimum trei producţii artistice diferite şi realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două producţii noi care completează programele şi reconfigurează repertoriul existent; c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal. (3) Instituţiile de proiecte sunt cele care: a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ şi tehnic minim necesar funcţionării instituţiei şi pot reuni colective artistice doar pe durata unui proiect; b) realizează producţii sau coproducţii artistice prezentate în serii determinate; c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului administrativ şi tehnic prevăzut la lit. a), precum şi pentru plata colectivelor care realizează şi prezintă producţiile artistice din cadrul programului minimal.  +  Articolul 6Instituţiile de concerte sunt cele care: a) dispun de cel puţin un colectiv artistic, precum şi de personalul tehnic şi administrativ necesar pentru realizarea de producţii artistice; b) în fiecare stagiune prezintă un repertoriu format din producţii artistice diferite şi realizează producţii noi; c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal.  +  Articolul 7Prin excepţie de la prevederile art. 5 şi 6 se pot înfiinţa şi pot funcţiona şi alte tipuri de instituţii de spectacole sau concerte ale căror specific şi reguli de organizare sunt aprobate de autorităţile administraţiei publice care le-au înfiinţat sau în subordinea cărora funcţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, precum şi cele nou-înfiinţate vor fi înscrise în Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registru, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (2) Încadrarea instituţiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează. (3) Înfiinţarea de noi instituţii de spectacole sau concerte şi încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale care le înfiinţează, după caz. (4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituţiei sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorităţii administraţiei publice locale ori centrale în subordinea căreia funcţionează. (5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2) - (4) se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Companiile de spectacole sau concerte sunt înfiinţate de persoane fizice ori de persoane juridice de drept privat, potrivit legii. (2) Companiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, precum şi cele nou-înfiinţate vor fi înscrise în Registru.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 10 (1) Activitatea instituţiilor de spectacole sau concerte poate fi concesionată, în baza prevederilor legale în vigoare, pe o perioadă de maximum 10 ani. (2) Caietul de sarcini al concesiunii, în completarea cerinţelor prevăzute de lege, va cuprinde cel puţin următoarele: a) condiţiile privind experienţa concesionarului în domeniul artelor spectacolului; b) obligaţia de a păstra obiectul specific de activitate al instituţiei, cu specificarea numărului minim anual de producţii artistice şi reprezentaţii; c) clauzele privind angajaţii, precum şi condiţiile de accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 11Instituţiile de spectacole sau concerte pot recurge la externalizarea, în condiţiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative şi de producţie.  +  Articolul 11^1 (1) Pentru a răspunde cerinţelor nou-identificate ale comunităţii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot concesiona companiilor de spectacole sau concerte servicii artistice, în condiţiile legii. (2) Iniţiativa concesionării poate aparţine: a) autorităţii publice centrale sau locale; b) oricărei persoane fizice sau juridice interesate. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), autoritatea are obligaţia de a analiza cerinţele identificate, raportat la programele instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte din comunitatea respectivă. (4) Compania de spectacole sau concerte, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii publice, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciul artistic identificat, pe o perioadă determinată, însoţit de plata unei sume de bani prestabilite. (5) Procedurile de concesionare a serviciilor artistice sunt reglementate prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 11^2Pentru stimularea înfiinţării de noi companii de spectacole sau concerte, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat sunt scutite de plata impozitului pe clădirile în care se desfăşoară activităţi de spectacole sau concerte, precum şi de plata impozitului pe terenurile aferente respectivelor imobile, pe durata desfăşurării acestor activităţi.----------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Capitolul III Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 12 (1) Funcţionarea instituţiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic şi de către personalul administrativ care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (3) Pentru realizarea producţiilor artistice, instituţiile de spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza unor convenţii civile de prestări de servicii, potrivit dispoziţiilor Codului civil. (4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituţii de spectacole sau concerte poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau, după caz, poate cumula funcţii în cadrul altor instituţii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul consiliului administrativ. (5) Cumulul de funcţii se poate face şi în cadrul aceleiaşi instituţii sau companii de spectacole sau concerte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 13 (1) Pentru personalul instituţiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de muncă se pot încheia, de regulă, pe durată nedeterminată sau, datorită specificului activităţii, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), respectiv art. 81 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii*), cu modificările şi completările ulterioare, pe durată determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producţie artistică. (2) Încadrarea personalului din instituţiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condiţiile legii. (3) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor. (4) Datorită specificului activităţii, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face şi prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (3) şi (4), respectiv ale art. 82 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003*), cu modificările şi completările ulterioare. (5) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe pot fi modificate, prin acordul părţilor, în contracte pe durată determinată.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 14Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000*) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare, condiţionarea ocupării unei funcţii de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calităţi fizice în instituţiile de spectacole sau concerte se face conform specificului şi intereselor instituţiei şi nu constituie contravenţie.  +  Articolul 15 (1) Activitatea personalului artistic şi tehnic din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte se normează potrivit fişei postului. (2) Programul de lucru al personalului artistic şi tehnic din cadrul instituţiilor de spectacole sau concerte este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul individual de muncă. (3) Pentru personalul artistic şi tehnic din instituţiile de spectacole sau concerte, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (4) Zilele de repaus şi zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare, compensate potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau adăugate zilelor de concediu. (5) Concediul anual de odihnă pentru personalul din instituţiile de spectacole sau concerte se acordă, de regulă, în vacanţa dintre stagiuni. (6) În vederea asigurării continuităţii actului artistic pe durata stagiunii, părţile pot prevedea, în contractele individuale de muncă încheiate în conformitate cu art. 13 alin. (1), clauze speciale privind condiţiile de încetare a raporturilor de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15^1Abrogat.----------Art. 15^1 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 16 (1) Pentru asigurarea mobilităţii artiştilor, instituţiile de spectacole sau concerte pot să prevadă în bugetele lor fonduri destinate construirii/amenajării unor locuinţe de serviciu. (2) Personalul angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi desfăşoară activitatea şi nu beneficiază de locuinţă de serviciu, poate primi din bugetul instituţiei o indemnizaţie lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-şi asigura cazarea.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 17Prevederile art. 13-16 pot fi aplicate, după caz, şi de către companiile de spectacole sau concerte.  +  Capitolul IV Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 18 (1) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un director general sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de drept privat. (2) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este încredinţată în baza unui concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează instituţia respectivă. (4) În cazul în care managementul este asigurat de o persoană juridică, aceasta va desemna o persoană fizică pentru a o reprezenta, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (3).----------Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 19 (1) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din: a) preşedinte - directorul general sau, după caz, directorul; b) membri:- directorii, directorii adjuncţi sau, după caz, şefii compartimentelor funcţionale;- consilierul juridic;- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaţilor;- reprezentantul autorităţii administraţiei publice centrale ori locale în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceştia.(1^1) Preşedintele consiliului administrativ stabileşte datele de şedinţă şi asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea şi derularea şedinţelor.----------Alin. (1^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (2) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înfiinţează un consiliu artistic, organism cu rol consultativ, format din personalităţi culturale din instituţie şi din afară acesteia. (3) Consiliul administrativ şi consiliul artistic se organizează şi funcţionează în baza regulamentului elaborat şi aprobat în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (2).  +  Capitolul V Finanţarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 20Finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităţilor publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 21 (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel: a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse; c) cheltuielile de personal se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, precum şi din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condiţiile legii; d) cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, din venituri proprii şi din alte surse; e) cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare, se poate reţine în procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează în regim extrabugetar pentru necesităţile instituţiei, cu aprobarea consiliului administrativ. (2) Instituţiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituţiei.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 22Obligaţiile de plată ale instituţiilor de spectacole sau concerte, rezultate din contractele încheiate conform prevederilor art. 12 alin. (3), se consideră cheltuieli aferente producţiilor artistice şi se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 23 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte culturale, inclusiv turnee în ţară ori în străinătate, ale instituţiilor de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi programelor şi proiectelor realizate de companiile de spectacole sau concerte, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Capitolul VI Desfăşurarea activităţii de impresariat artistic  +  Articolul 25 (1) În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Instituţiile de spectacole sau concerte care desfăşoară activităţi de impresariere a propriilor producţii artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de prezenta ordonanţă. (3) Instituţiile de spectacole sau concerte prevăzute la alin. (2) au obligaţia să prevadă distinct această activitate în propriile regulamente de organizare şi funcţionare şi să se înscrie în Registru.----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 26 (1) Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic este un organism de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură. (3) Din Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai Ministerului Justiţiei, ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ai Ministerului Afacerilor Externe, desemnaţi de conducătorii acestor autorităţi, precum şi specialişti din domeniul artelor spectacolului, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.----------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (4) Pentru activitatea depusă în cadrul Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, membrii acesteia primesc o indemnizaţie plătită din bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.----------Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Se înfiinţează Registrul artelor spectacolului. (2) Registrul constituie instrumentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic şi persoanele juridice de drept privat care au obţinut avizul de impresariat artistic. (3) Registrul este administrat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură. (4) Modul de organizare şi funcţionare a Registrului este aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (5) Pentru instituţiile de spectacole sau concerte deja existente, autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi cultelor prevăzut la alin. (4); pentru instituţiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate, autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 60 de zile de la data înfiinţării. (6) Companiile de spectacole sau concerte deja existente vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi cultelor prevăzut la alin. (4); companiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 60 de zile de la data înfiinţării. (7) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat care desfăşoară în prezent activităţi de impresariat artistic, atestate, respectiv avizate ca atare, se reînscriu în Registru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi cultelor prevăzut la alin. (4), în baza unei evaluări efectuate de Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic. (8) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public sau de drept privat care vor fi atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se înscriu în Registru în termen de 30 de zile de la data atestării sau avizării.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 28Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, procedurile de acordare, de retragere sau de suspendare a atestatului ori, după caz, a avizului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 29Abrogat.----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 30Abrogat.----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 32Tarifele pentru acordarea atestatelor şi avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum şi cele pentru înscrierea în Registru se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se fac venit la bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 32^1Procedurile prevăzute la art. 11^1 alin. (5) sunt elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 32^2Normele metodologice prevăzute la art. 15^1 alin. (2) se elaborează de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.----------Art. 32^2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007.  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neîndeplinirea demersurilor pentru înscrierea în Registru în termenele prevăzute la art. 27 alin. (5) şi (6) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; b) desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără obţinerea atestatului sau, după caz, a avizului din domeniul impresariatului artistic, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; c) neînscrierea în Registru în termenele prevăzute la art. 27 alin. (7), respectiv (8), şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; d) desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără înscrierea în Registru, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 34Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei publice centrale care urmăreşte punerea în aplicare şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 36Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 21.  +  AnexăAbrogată.----------Anexa a fost abrogată de pct. 29 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-----------