ORDIN nr. 106/32/2015pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 106 din 3 februarie 2015
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 32 din 19 ianuarie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015  (la 20-09-2023, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 3.168 din 15 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023 ) Notă
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 3.168 din 15 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023, cererile de evaluare înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru furnizorii exceptați de la obligativitatea acreditării sau care nu intră sub incidența prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează în vederea eliberării deciziei de evaluare conform dispozițiilor legale în vigoare la data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate.
  Cererile de evaluare înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru furnizorii care intră sub incidența prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai soluționează, iar taxa de evaluare achitată de furnizorul de servicii se restituie de casa de asigurări de sănătate care a încasat această taxă.
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 48 din 19 ianuarie 2015 al secretarului general al Ministerului Sănătății și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 210 alin. (1) lit. f), art. 244 și art. 245 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 10 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârea Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1 din 12 ianuarie 2015,în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, prevăzut în anexa nr. 1. (la 20-09-2023, sintagma: furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare a fost înlocuită de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 3.168 din 15 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023 ) (2) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare de la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2. (la 20-09-2023, sintagma: furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare a fost înlocuită de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 3.168 din 15 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023 )  +  Articolul 2Se aprobă standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, conform anexei nr. 3. (la 20-09-2023, sintagma: furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare a fost înlocuită de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 3.168 din 15 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023 )  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, conform anexei nr. 4. (la 20-09-2023, sintagma: furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare a fost înlocuită de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 3.168 din 15 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a comisiei naționale, a subcomisiilor naționale și comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum și a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 și 923 bis din 14 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cererile de evaluare înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează în vederea eliberării deciziei de evaluare conform dispozițiilor legale în vigoare la data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate.(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin actele, documentele și lucrările existente la nivelul subcomisiilor naționale de evaluare/comisiilor de evaluare organizate pe fiecare tip de furnizor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, organizate în temeiul Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor fi predate pe bază de proces-verbal comisiilor naționale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare pe fiecare tip de furnizor/comisiilor de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate constituite conform prevederilor prezentului ordin. Actele, documentele și lucrările rezultate potrivit alin. (2) vor fi predate în aceleași condiții pe măsură ce acestea sunt finalizate. (la 20-09-2023, sintagma: furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare a fost înlocuită de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 3.168 din 15 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2023 ) (4) Deciziile de evaluare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, precum și cele emise în condițiile alin. (2) își păstrează perioada de valabilitate prevăzute în acestea conform Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Direcțiile de specialitate și celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, direcțiilor de sănătate publică și caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
   +  Anexa nr. 1REGULAMENT-CADRUde organizare și funcționare a comisiilor naționale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare (Anexa nr. 1)  +  Anexa nr. 2REGULAMENT-CADRUde organizare și funcționare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare de la nivelul caselor deasigurări de sănătate (Anexa nr. 2)  +  Anexa nr. 3STANDARD DE EVALUAREa furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare (Anexa nr. 3)  +  Anexa nr. 4METODOLOGIE-CADRUde evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamenteși materiale sanitare (Anexa nr. 4)