HOTĂRÂRE nr. 75 din 4 februarie 2015privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 13 februarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 92 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile necesare prestării de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling şi procedura de informare prealabilă a serviciului public de asistenţă socială.  +  Articolul 2 (1) Copilul poate presta activităţi remunerate în domeniile prevăzute la art. 1 în baza contractelor încheiate între organizator şi părinţi/reprezentantul legal al copilului ori, după caz, direct cu acesta, în cazul copilului care a împlinit 14 ani, cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor/reprezentantului legal. (2) Contractul se încheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Activităţile remunerate desfăşurate în domeniile prevăzute la art. 1 pot fi prestate de copii în calitate de: a) actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, precum şi orice alte concursuri sau activităţi de scenă; b) actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat sau model la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio şi televiziune, cu sau fără scopuri publicitare; c) figurant sau model la şedinţe foto, cu sau fără scopuri publicitare; d) figurant sau model la prezentări de modă; e) sportiv profesionist în sportul de performanţă. (4) Repetiţiile de orice fel, precum şi orice altă etapă menită să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (3) sunt considerate parte integrantă a acestora. (5) Începând cu vârsta minimă de angajare, pentru activităţile prevăzute la alin. (3), copiii pot încheia contracte individuale de muncă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prin organizator se înţelege persoana fizică sau juridică, care are prevăzute în statut, ca obiect de activitate, organizarea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter profesional în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling sau organizează evenimente în aceste domenii, cu caracter ocazional.  +  Articolul 4Activităţile prestate de copil în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling prevăzute la art. 2 alin. (3) se desfăşoară cu respectarea următoarelor condiţii: a) să nu se constituie în munci periculoase pentru copii, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) să se desfăşoare, în funcţie de vârsta copilului, în următorul interval orar: 9,00-17,00 pentru copiii cu vârsta sub 5 ani, 8,00-20,00 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani, 7,00-22,00 pentru copiii cu vârsta peste 12 ani; c) durata activităţii să nu depăşească o oră pe săptămână, de preferinţă repartizată în zile diferite, în cazul copiilor cu vârsta sub un an, 2 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani, 4 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani şi 6 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta peste 12 ani, fără a se lua în calcul pauzele scurte după fiecare activitate continuă în parte, dar nu mai mult de 12 ore pe săptămână pentru muncile efectuate pe durata anului şcolar, cu condiţia efectuării acestora, cu precădere, în afara orelor de curs; d) activitatea continuă să fie prestată maximum 15 minute de către copiii cu vârsta sub 1 an, maximum 30 minute de către copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani şi maximum 45 minute de către copiii cu vârsta peste 5 ani; e) numărul de repetiţii de orice fel, precum şi orice etapă menită să asigure buna desfăşurare a activităţilor, indiferent de natura acestora: spectacol, repetiţie, antrenament, şedinţă foto, filmare şi altele asemenea să nu depăşească una pe zi în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an şi două pe zi în cazul copiilor cu vârsta de peste 1 an. Între cele două acţiuni, care au loc în aceeaşi zi, se acordă o pauză de cel puţin o oră şi jumătate; f) pauzele scurte au durata între 10 şi 15 minute după fiecare activitate continuă; g) pauza mare are o durată de minimum o jumătate de oră şi se acordă după fiecare oră de activitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani, la fiecare 2 ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani şi la fiecare 3 ore pentru copiii cu vârsta peste 12 ani; h) numărul maxim de zile pe săptămână în care copiii pot presta activităţi este de 4 zile consecutive, urmate de minimum 48 de ore pauză; i) activităţile care se organizează pe timpul vacanţelor şcolare nu trebuie să afecteze respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi timp liber; j) în cazul activităţilor care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauză de 14 zile, după primele 60 de zile de activitate.  +  Articolul 5 (1) Pe durata prestării activităţilor reglementate de prezenta hotărâre copilul este însoţit de un adult. (2) Însoţitorul prevăzut la alin. (1) poate fi: a) unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului; b) o persoană desemnată de părinţi/reprezentantul legal al copilului, faţă de care copilul a dezvoltat o relaţie de ataşament; c) o persoană desemnată de organizator şi agreată de comun acord cu părinţii/reprezentantul legal al acestuia, precum şi cu copilul în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate al acestuia.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care, pe durata prestării activităţilor, copilul sau grupul de copii nu poate fi însoţit de părinte/reprezentantul legal sau o persoană desemnată de acesta, organizatorul este obligat să asigure însoţitor. Numărul maxim de copii pe care îi poate supraveghea un însoţitor este de 10. (2) Însoţitorul desemnat de organizator îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are domiciliul sau reşedinţa în România, situaţie confirmată prin actul de identitate; b) a împlinit vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu, situaţie confirmată prin actul de identitate; c) a absolvit minimum liceul, situaţie confirmată prin actele de studii; d) are o stare de sănătate bună, confirmată de medicul de familie prin certificat medical; e) prezintă garanţii morale, situaţie confirmată prin cazier judiciar; f) are experienţă cu privire la supravegherea şi îngrijirea copiilor, situaţie confirmată prin curriculum vitae şi recomandări din partea organizatorilor; g) nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d), situaţie confirmată prin declaraţie pe propria răspundere. (3) Nu poate fi însoţitor persoana care se află în una din următoarele situaţii: a) a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; b) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară; c) este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope; d) are istoric de abuz asupra copilului sau orice altă formă de violenţă exercitată asupra copilului, precum şi istoric de încălcare a drepturilor copilului înregistrat la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. (4) Atribuţiile însoţitorului desemnat de organizator se includ în contractul pe care organizatorul îl încheie cu acesta şi sunt următoarele: a) însoţeşte copilul/grupul de copii pe toată durata prestării activităţii, inclusiv pe parcursul deplasării acestuia; b) însoţeşte copilul/grupul de copii la unitatea de învăţământ preuniversitar la care se asigură educaţia, precum şi în alte locuri pe care le frecventează copilul/grupul de copii, în situaţia în care activitatea are loc în altă localitate decât cea de domiciliu; c) supraveghează copilul/grupul de copii pe tot parcursul prestării activităţii; d) se asigură de satisfacerea nevoilor speciale ale copiilor: dietă, medicaţie şi alte asemenea; e) în situaţia în care, pe parcursul desfăşurării activităţii, sesizează că sănătatea copiilor este afectată, are obligaţia de a-i anunţa imediat pe părinţii/reprezentantul legal ai/al acestora şi pe organizator. Reluarea activităţii se face numai în baza unui certificat medical care să ateste că starea de sănătate a copiilor permite acest fapt; f) în situaţia în care, pe parcursul desfăşurării activităţii, sesizează existenţa unei situaţii de pericol iminent pentru copii sau că aceştia sunt supuşi unei forme de violenţă, are obligaţia de a anunţa imediat părinţii/reprezentantul legal al copilului, organizatorul şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul în care se află copiii. (5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile şi însoţitorului desemnat de părinţi/reprezentantul legal. (6) Copilul cu vârsta mai mică de un an este însoţit de către unul dintre părinţi sau de un alt reprezentant legal.  +  Articolul 7 (1) Prestarea de către copii a activităţilor cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, prevăzute la art. 2 alin. (3), este condiţionată de informarea prealabilă a serviciului public de asistenţă socială, prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a activităţii. (2) Modelul notei de informare este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 8 (1) Nota de informare este depusă de către părinţi/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului. (2) Nota de informare trebuie însoţită de următoarele documente: a) copia certificatului de naştere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate; b) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; c) copia actului de identitate al însoţitorului, după caz; d) certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt pentru a desfăşura activitatea şi, dacă este cazul, să conţină recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art. 4 lit. c) şi d); e) aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă particularităţile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în funcţie de vârstă şi gradul de înţelegere, şi este de acord cu participarea la activitate, precum şi recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art. 4 lit. c) şi d); f) avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activităţi sportive de performanţă, inclusiv recomandări speciale privind condiţiile prevăzute la art. 4 lit. c) şi d); g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care frecventează o formă de învăţământ, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2, dacă activitatea este prestată în perioada programului şcolar.  +  Articolul 9 (1) După încheierea contractului prevăzut la art. 2 părintele/reprezentantul legal are obligaţia de a transmite la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului, în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea efectivă a activităţii, o copie certificată "conform cu originalul" a acestuia. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul modificărilor ulterioare ale contractului.  +  Articolul 10 (1) Serviciul public de asistenţă socială centralizează trimestrial situaţia copiilor care prestează activităţi în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. (2) Modelul centralizatorului este prevăzut în anexa nr. 3. (3) Centralizatorul este transmis fiecărei direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care copilul desfăşoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior.  +  Articolul 11 (1) Echipa intersectorială locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, denumită în continuare EIL, care funcţionează la nivel judeţean/de sector al municipiului Bucureşti sub coordonarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, analizează datele transmise de către serviciul public de asistenţă socială şi întocmeşte un plan de vizite la locurile de derulare a activităţilor aflate încă în desfăşurare, în vederea verificării condiţiilor. (2) În vederea realizării vizitelor prevăzute la alin. (1), reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii EIL au drept de acces la sediile unde organizatorul desfăşoară activitatea cu copilul. (3) În situaţia în care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii EIL constată că sunt puse în pericol viaţa, sănătatea, dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului, prin nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 4, aceştia întocmesc un proces-verbal de constatare. (4) Procesul-verbal de constatare se semnează de către reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi membrii EIL, cei ai organizatorului activităţii, precum şi de către părintele care însoţeşte copilul sau, după caz, de către însoţitor. În situaţia în care reprezentantul organizatorului sau părintele/însoţitorul refuză să semneze, reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului consemnează refuzul în procesul-verbal de constatare.  +  Articolul 12 (1) Asigurarea educaţiei sau a pregătirii profesionale a copilului, în perioada în care acesta prestează o activitate în domeniile prevăzute la art. 1, se realizează astfel: a) în unitatea de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, în cazul în care copilul prestează o activitate cu durata sub 30 de zile calendaristice - durată care include timpul de transport şi timpul de pauze; b) într-o unitate de învăţământ preuniversitar din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, dacă durata activităţii este mai mare de 30 de zile calendaristice şi se desfăşoară într-o altă localitate decât cea de la domiciliul copilului. (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar prevăzută la alin. (1) lit. b) este desemnată de inspectoratul şcolar pe a cărui rază teritorială copilul prestează activitatea, la sesizarea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, cu acordul părintelui/reprezentantului legal. (3) Desemnarea unităţii de învăţământ preuniversitar se face ţinând cont de asigurarea continuităţii nivelului şi tipului de educaţie sau a pregătirii profesionale alese de părinţi/reprezentantul legal. (4) Unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele responsabilităţi: a) motivează absenţele, dacă activitatea are loc în timpul orelor de curs, în baza unor documente justificative care să ateste participarea elevului la activităţile prevăzute în contractul de prestare de activităţi; b) asigură un program de sprijinire a copilului pentru recuperarea cursurilor la care copilul a absentat motivat sau la care copilul are nevoie de sprijin didactic suplimentar din cauza prestării activităţii.  +  Articolul 13 (1) Sumele obţinute de copil în urma prestării unei activităţi reglementate de prezenta hotărâre sunt administrate conform dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Dacă există suspiciuni cu privire la utilizarea de către părinţi/reprezentanţii legali a sumelor obţinute de copil în alt scop decât cel al interesului superior al acestuia, reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului solicită părinţilor sau, după caz, reprezentantului legal al copilului să prezinte un raport cu privire la modul în care au administrat veniturile copilului obţinute din activităţile prestate. (3) Raportul se prezintă în termen de 30 de zile de la solicitare şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii: contractele încheiate în perioada raportată, activităţile pentru care au fost încheiate, sumele totale obţinute şi scopurile în care au fost folosite cu menţionarea tipurilor de cheltuieli etc. (4) În cazul în care părintele/reprezentantul legal refuză prezentarea raportului sau nu poate justifica utilizarea sumelor obţinute de copil, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului poate sesiza instanţa de tutelă. Dispoziţiile art. 151-155 şi ale art. 501 şi 502 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 14 (1) Organizatorul are obligaţia să pună la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal informaţii suficiente privind natura activităţii, condiţiile de desfăşurare sau orice element care implică asumarea responsabilităţii acestora. (2) Organizatorul are obligaţia de a asigura accesul la servicii medicale de specialitate pediatrică în vederea acordării asistenţei medicale, atunci când situaţia o impune, pe timpul desfăşurării activităţii în care sunt implicaţi copii. (3) În situaţia copilului neînsoţit de părinţi/reprezentantul legal, organizatorul este obligat să asigure menţinerea periodică a contactului cu aceştia, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (4) Organizatorul este obligat să asigure copiilor accesul la cabine, vestiare, spaţii igienico-sanitare şi spaţii de recreere şi odihnă, special destinate acestora.  +  Articolul 15Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului îndeplineşte următoarele atribuţii: a) monitorizează activităţile remunerate prestate de copii în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, organizate şi desfăşurate în raza sa de competenţă teritorială; b) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 17; c) comunică semestrial Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie date şi informaţii referitoare la copiii care prestează activităţi în condiţiile prezentei hotărâri şi la sancţiunile aplicate.  +  Articolul 16În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie stabileşte modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiilor, care se aprobă prin decizie a preşedintelui şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 de către organizator; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) de către însoţitor; c) nerespectarea prevederilor art. 7-9 de către părinte/reprezentantul legal; d) nerespectarea prevederilor art. 14 de către organizator. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a) şi c); b) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d); c) cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei, cele prevăzute la lit. b). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către persoanele împuternicite de directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul sau sectorul municipiului Bucureşti unde are loc activitatea în cauză. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti, unde are loc activitatea. (4) Sancţiunea este dată prin dispoziţia directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. (5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de hotărâre, corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 18Prevederile referitoare la contravenţii se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri şi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,Gabriela Comanp. Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Ministrul culturii,Alexandru-Vasile Oprean,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 4 februarie 2015.Nr. 75.  +  Anexa 1NOTĂ DE INFORMARE  +  Partea I: Date despre copil şi actele necesare (va fi completată de părinţii/reprezentantul legal al copilului)1. Copilul (numele şi prenumele) ........, născut la data de ......., în localitatea ........., judeţul/sectorul ......, CNP ......., cu domiciliul în localitatea ......., str. ...... nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......., fiul/fiica lui (numele şi prenumele tatălui) ...... şi al/a (numele şi prenumele mamei) ....... va presta următorul tip de activitate:    - activitate cultural-artistică []    - activitate sportivă de performanţă []    - activitate de modeling []    - activitate de publicitate []    la data/în perioada specificată în partea a II-a lit. A pct. 4 a prezentei    note de informare.2. Declar pe propria răspundere:    > Copilul este însoţit la activitate (pentru activităţile în localitatea      de domiciliu) de către:                              [] unul dintre părinţi                              [] reprezentant legal                              [] altă persoană desemnată de părinţi/                                 reprezentant legal    Numele şi prenumele ..............................................    Adresa şi datele de contact ......................................    > Activitatea se desfăşoară (pentru copiii care frecventează o unitate de      învăţământ preuniversitar):                             [] în timpul orelor de curs;                             [] în afara orelor de curs;                             [] în timpul vacanţei (se va menţiona numărul de                                zile).3. Acte ataşate:             [] copia certificatului de naştere al copilului/actului de                identitate             [] copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului                legal             [] copia actului de identitate a însoţitorului             [] certificat medical             [] aviz psihologic             [] avizul medicului de specialitate medicină sportivă (pentru                copiii care participă la activităţi sportive de performanţă)             [] adeverinţă din partea unităţii de învăţământ la care este                înscris copilul    Numele şi prenumele, semnătura pentru confirmarea celor declarate    şi consimţământul părţilor implicate:    Tatăl ............................................................    Mama .............................................................    Reprezentantul legal .............................................    Copil cu vârsta peste 10 ani .....................................    Adresa ...........................................................    Telefon ..........................................................    Data ................  +  Partea a II-a: Date privind activitatea pe care urmează să o presteze copilul, condiţiile minim necesare şi evaluarea riscurilor (va fi completată de organizator)Declar pe propria răspundere:A. Date privind activitatea pe care urmează să o presteze copilul┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│1. Date despre organizator (denumire, cod │ ││unic de înregistrare, licenţă, adresă, date│ ││de contact) │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│2. Denumirea şi natura activităţii pentru │ ││care se înaintează nota de informare │ ││(se precizează inclusiv tipul repetiţiilor/│ ││etapelor pregătitoare, respectiv │ ││repetiţiile/antrenamentele) │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│3. Locul de desfăşurare a activităţii │ ││(denumire, adresa, date de contact) │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│4. Data/Perioada de desfăşurare a │ ││activităţii │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│5. Durata activităţii prestate de copil: │ ││(i) intervalul de timp în care se │ ││desfăşoară activitatea (între ce ore, │ ││pentru fiecare repetiţie/altă etapă │ ││pregătitoare în parte); │ ││(ii) durata pe zi (incluzând repetiţiile │ ││sau orice alte etape pregătitoare, cu │ ││numărul de repetiţii/etape pregătitoare │ ││pe zi); │ ││(iii) durata activităţii continue; │ ││(iv) numărul de zile pe săptămână. │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│6. Suma de bani cu care va fi remunerat │ ││copilul │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│7. Numele şi prenumele însoţitorului (dacă │ ││nu este asigurat de părinţi/reprezentant │ ││legal) │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│8. Adresa şi datele de contact ale │ ││însoţitorului │ │├───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│Pentru situaţiile în care copilul prestează activităţi în altă localitate ││decât cea de domiciliu │├───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│9. Adresa la care va fi cazat copilul │ │└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘B. Alte condiţii necesare pentru prestarea activităţii de către copii (se bifează)┌───────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┐│Condiţii minime │ Da │ Nu │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│10. Se asigură vestiare separate pentru │ │ ││copii. │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│11. Se asigură spaţii igienico-sanitare │ │ ││separate pentru copii. │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│12. Se asigură spaţiu de odihnă şi recreere│ │ ││pentru copii. │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│13. Se asigură masa copiilor. │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│14. Se asigură transportul copiilor. │ │ │└───────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘C. Evaluarea riscurilor    15. Desfăşurarea activităţii de către copil implică:    - Riscuri:                                                    [] de accidentare                                                    [] de îmbolnăvire                                                    [] alte riscuri, precizaţi    ..................................................................    - Efort fizic:                                                    [] mic                                                    [] mediu                                                    [] mare                                                    [] altele, precizaţi    - Poziţie de lucru:                                                    [] ortostatică                                                    [] aşezată                                                    [] aplecată                                                    [] mixtă                                                    [] altele, precizaţi    - Suprasolicitări osteo-musculo-articulare:                                                    [] da                                                    [] nu    Dacă "da", precizaţi    ..................................................................    - Manipulare de greutăţi:                                                    [] da                                                    [] nu    Dacă "da", precizaţi caracteristicile maselor manipulate: ........    ............................    - Suprasolicitări:                                                    [] vizuale                                                    [] auditive                                                    [] stres    - Iluminat:                                                    [] natural                                                    [] artificial                                                    [] mixt    - Alţi factori, precizaţi: .......................................    ............................    16. Desfăşurarea activităţii de către copil nu implică agenţi, proceduri    şi condiţii periculoase (prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 867/2009    privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii).    Numele şi prenumele, semnătura organizatorului:    Data ................  +  Anexa 2ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITARNr. ......../Data ...........ADEVERINŢĂîn vederea desfăşurării de activităţi în domeniilecultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelingAdeverim prin prezenta că am luat cunoştinţă despre intenţia elevului (numele şi prenumele) .........., înscris la unitatea noastră de învăţământ, grupa/clasa ........, de a presta activităţi reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2015 în data/perioada ........., în cadrul unităţii (organizator) ........, din localitatea ........... .Având în vedere faptul că durata activităţii este sub 30 de zile calendaristice, unitatea noastră de învăţământ asigură educaţia copilului şi, după caz, motivarea absenţelor şi un program de sprijinire a elevului pentru recuperarea cursurilor.Având în vedere faptul că activitatea se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu al copilului şi are o durată mai mare de 30 de zile calendaristice, vom sesiza Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ cu privire la necesitatea asigurării educaţiei pentru elevul mai sus menţionat.*) Notă

  ──────────

  *) Se completează doar pentru copiii care prestează activităţi ce se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu şi au o durată mai mare de 30 de zile calendaristice.

  ──────────
             Director (semnătura) Părinte/Reprezentant legal            ................. .................
   +  Anexa 3Comuna/Oraşul/Municipiul .......Judeţul ............CENTRALIZATORcuprinzând copiii care prestează activităţi în domeniilecultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modelingTrimestrul ...... anul .........*Font 7*┌──┬───────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┬──────┐│N │ Datele │ Domiciliul │ Numele şi │ Domiciliul │ Activitatea │ Însoţitorul │ Datele │Locul │Locul ││r.│ copilului │ │ prenumele │ părinţilor/ │ │ │ despre organizator │ de │unde ││ │ │ │părinţilor/│ reprezentanţilor │ │ │ │desfă-│este ││c │ │ │ reprezen- │ legali │ │ │ │şurare│cazat ││r │ │ │ tantului │ │ │ │ │ a │copi- ││t.│ │ │ legal │ │ │ │ │acti- │lul ││ ├──────┬────┬───┼────────┬─────┬─────┼─────┬─────┼───────┬─────┬─────┼───────┬──────┼───────┬─────┼─────┬─────┬────┬────┤vită- │(adre-││ │Numele│Pre-│CNP│Detalii │Loca-│Jude-│mama │tatăl│(strada│Loca-│Jude-│Tipul │Peri- │Numele │Cali-│Denu-│Codul│A- │Per-│ ţii │ sa) ││ │ │nu- │ │adresă │lita-│ţul │ │ │ nr., │lita-│ ţul │activi-│oada │ şi │tate │mirea│unic │dre-│soa-│(adre-│ ││ │ │mele│ │(strada │tea │ │ │ │ bl., │tea │ │tăţii │ de │pre- │înso-│ │de │sa │na │ sa) │ ││ │ │ │ │nr.,bl.,│ │ │ │ │ sc., │ │ │desfă- │desfă-│numele │ţitor│ │înre-│ │de │ │ ││ │ │ │ │sc.,ap.)│ │ │ │ │ ap.) │ │ │şurate │şurare│însoţi-│ │ │gis- │ │con-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │torului│ │ │trare│ │tact│ │ │├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤├──┼──────┼────┼───┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼──────┤└──┴──────┴────┴───┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴──────┘    Întocmit-------