ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare(actualizat până la data de 30 iulie 2013*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • ----------În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4 din 12 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2012.  +  Articolul 2 (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor şi a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină şi caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinareA şi laboratoarele de stat din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) În funcţie de situaţia epidemiologică din ţară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele şi examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secţiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 este acţiune sanitară veterinară publică de interes naţional, care se efectuează în condiţiile stabilite de legislaţia naţională sanitară veterinară în vigoare.  +  Articolul 4Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naţionale de referinţă, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, în circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în circumscripţiile veterinare de asistenţă concesionată, în spaţiile special amenajate şi dotate pentru decelarea trichinei, din unităţile de tăiere a porcinelor şi/sau a cabalinelor ori din unităţile de depozitare şi prelucrare a vânatului sălbatic.  +  Articolul 5Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea Trichinella spp. sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 131, 132 şi 192 şi în anexa nr. 2 pct. 71, 72 şi 74.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 83 din 29 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2012.  +  Articolul 6Contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei, efectuat în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.  +  Articolul 8^1Abrogat.---------Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 83 din 29 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2012.  +  Articolul 9Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.  +  Articolul 12Tarifele pentru efectuarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 6 aprilie 2005.Nr. 45.  +  Anexa 1A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor de laboratorîn domeniul sănătăţii animalelor*Font 8*┌────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │ Tarif lei/ ││Nr. │ │ │ Metoda/Tehnică de │analiză/examen/││crt.│Denumire analiză/Test│ Tip probă │ laborator/Referenţial de metodă│ operaţiune │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1│Examen │ │ │ ││ │anatomopatologic la │ │ │ ││ │animale mici │cadavre │diagnostic necropsic │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2│Examen │ │ │ ││ │anatomopatologic la │ │ │ ││ │animale mijlocii │cadavre │diagnostic necropsic │ 37│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3│Examen │ │ │ ││ │anatomopatologic la │ │ │ ││ │animale mari │cadavre/set de organe │diagnostic necropsic │ 84│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 4│Examen │ │ │ ││ │anatomopatologic │ │ │ ││ │la set de organe - │ │ │ ││ │animale mijlocii │set de organe │diagnostic necropsic │ 23│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 5│Examen │ │ │ ││ │anatomopatologic la │ │ │ ││ │set de organe - │ │ │ ││ │animale mari │set de organe │diagnostic necropsic │ 30│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 6│Expertiză medico- │ │ │ ││ │legală veterinară │cadavre/set de organe │expertiză de laborator │ 591│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 7│Examen citologic │frotiuri şi amprente │ │ ││ │rapid pentru │din fragmente de │ │ ││ │diagnostic în │ţesuturi etalate pe │ │ ││ │micobacterioze │lamă │examen citologic │ 35│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 8│Metoda citologică de │ │ │ ││ │colorare Sellers │organe, ţesuturi │examen citologic │ 35│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 9│Metoda citologică de │ │ │ ││ │colorare Armstrong │organe, ţesuturi │examen citologic │ 30│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 10│Metoda citologică de │ │ │ ││ │colorare Pappenheim │organe, ţesuturi │examen citologic │ 34│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 11│Metoda citologică de │ │ │ ││ │colorare Papanicolaou│organe, ţesuturi │examen citologic │ 35│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 12│Metoda citologică de │ │ │ ││ │colorare hematoxilină│ │ │ ││ │- eozină (HE) │organe, ţesuturi │examen citologic │ 40│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 13│Metoda citologică de │probe de sânge, │ │ ││ │colorare albastru de │secreţii, urină, │ │ ││ │toluidină │lapte, amprente şi/sau│ │ ││ │ │frotiuri de ţesuturi/ │ │ ││ │ │organe │examen citologic │ 41│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 14│Metoda citologică de │ │ │ ││ │colorare negru │ │ │ ││ │Sudan B │organe, ţesuturi │examen citologic │ 36│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 15│Metoda citologică de │ │ │ ││ │colorare violet de │ │ │ ││ │genţiană │organe, ţesuturi │examen citologic │ 34│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 16│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare hematoxilină│ │ │ ││ │- eozină (H.E) │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 47│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 17│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Masson │ │ │ ││ │modificată (HEA) │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 49│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 18│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Ziehl │ │ │ ││ │Nielsen modificată │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 52│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 19│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Mann │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 51│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 20│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Levaditti │organe ţesuturi │examen histopatologic │ 60│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 21│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Pappenheim │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 22│Metoda histologică de│probe de ţesuturi/ │ │ ││ │colorare Gomori │organe ca atare şi/sau│ │ ││ │ │preprocesate │examen │ ││ │ │ │histopatologic │ 52│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 23│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Van Gieson │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 24│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Gridley │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 42│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 25│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare hematoxilină│ │ │ ││ │- eozină- verde │ │ │ ││ │lumină (HEV) │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 44│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 26│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Lillie - │ │ │ ││ │Pasternack │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 27│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare negru de │ │ │ ││ │Sudan B │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 60│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 28│Metoda histologică de│probe de ţesuturi/ │ │ ││ │colorare Pasini │organe ca atare şi/sau│ │ ││ │ │preprocesate │examen histopatologic │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 29│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Brown şi │ │ │ ││ │Brenn │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 30│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Okamoto │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 50│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 31│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Von Kossa │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 60│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 32│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Romanowski -│ │ │ ││ │Giemsa modificată │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 33│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Brachet │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 34│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Lentz │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 52│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 35│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Bensley │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 36│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Cowdry │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 37│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare De Robert - │ │ │ ││ │Hausser │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 45│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 38│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Langhans │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 39│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Paschinger │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 44│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 40│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Roşu de │ │ │ ││ │Congo │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 52│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 41│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Schmorl │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 52│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 42│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Schultze - │ │ │ ││ │Schmldt │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 43│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Gram Weigert│organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 44│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Nicolau - │ │ │ ││ │Kopciowska │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 45│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Tanzer │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 46│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Twort-Ollett│organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 45│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 47│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare violet de │ │ │ ││ │genţiană │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 45│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 48│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare Ziehler │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 45│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 49│Metoda histologică de│ │ │ ││ │colorare albastru de │ │ │ ││ │toluidină │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 61│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 50│Metoda histochimică │ │ │ ││ │de colorare albastru │ │ │ ││ │alcian │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 42│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 51│Metoda histochimică │ │ │ ││ │de colorare albastru │ │ │ ││ │alcian - PAS │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 62│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 52│Metoda histochimică │ │ │ ││ │de colorare Perls │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 52│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 53│Metoda histochimică │ │ │ ││ │de colorare PAS │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 61│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 54│Detecţia unor │ │ │ ││ │antigene virale sau │ │ │ ││ │bacteriene prin │ │ │ ││ │metoda │probe de ţesuturi/ │ │ ││ │imunohistochimică │organe ca atare │metoda imunohistochimică │ 158│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 55│Detecţia PrPres prin │ │ │ ││ │metoda │ │ │ ││ │imunohistochimică │trunchi cerebral │metoda imunohistochimică │ 163│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 56│Detecţia PrPres prin │ │ │ ││ │testul rapid EL ISA │ │ │ ││ │pentru EST │ │ │ ││ │(protocolul dublu │ │ │ ││ │sandwich) │Trunchi cerebral │Metoda imunoenzimatică │ 46│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 57│Detecţia PrPres prin │ │ │ ││ │testul rapid EL ISA │ │ │ ││ │pentru EST │ │ │ ││ │(protocolul cu │Trunchi cerebral şi │ │ ││ │polimeri chimici) │alte organe limfoide │Metoda imunoenzimatică │ 38│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 58│Detecţia PrPres prin │ │ │ ││ │testul rapid Western │Trunchi cerebral şi │ │ ││ │blotting pentru EST │alte organe limfoide │Metoda de imunoblotare │ 62│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 59│Detecţia PrPres prin │ │ │ ││ │testul rapid │ │ │ ││ │imunocromatografic │ │ │ ││ │pentru EST │Trunchi cerebral │Metoda imunocromatografică │ 45│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 60│Detecţia PrPres prin │ │ │ ││ │testul de confirmare │ │ │ ││ │Western blot pentru │Trunchi cerebral şi │ │ ││ │EST │alte organe limfoide │Metoda de imunoblotare │ 314│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 61│Testul de │Probe de ţesuturi/ │Metoda de imunoblotare │ 972││ │discriminare pentru │organe ca atare şi/sau│ │ ││ │tipizarea de suşe EST│preprocesate │ │ ││ │la rumegătoare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 62│Detecţia materialului│Tampoane prelevate de │Metoda imunoenzimatică │ 98││ │de risc specific │pe suprafeţe (muşchi, │ │ ││ │pentru EST din masele│suprafeţe tehnologice)│ │ ││ │musculare ale │ │ │ ││ │rumegătoarelor/ │ │ │ ││ │suprafeţe │ │ │ ││ │tehnologice din │ │ │ ││ │abatoare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 63│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │Bluetongue │Ser sanguin, plasmă │Metoda imunoenzimatică (cELISA) │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 64│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici (IgG) │ │Metoda imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │virusului West Nile │Ser sanguin │blocking │ 27│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 65│Detecţia anticorpilor│ │Metoda imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │specifici (IgM) │ │sandwich cu antigen recombinant │ ││ │virusului West Nile │Ser sanguin │ │ 56│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 66│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici pestei │ │Metoda imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │ecvine africane │Ser sanguin │blockinq │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 67│Izolarea virusului │ │ │ ││ │West Nile pe culturi │ │ │ ││ │celulare │Set organe şi ţesuturi│Izolare pe culturi celulare │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 68│Izolarea şi │ │ │ ││ │identificarea │Sânge pe anticoagulant│ │ ││ │virusului Bluetongue │set organe şi │Izolare pe ouă embrionate şi │ ││ │ │ţesuturi │culturi celulare │ 69│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 69│Test de │ │ │ ││ │seroneutralizare pe │ │ │ ││ │culturi celulare │ │ │ ││ │pentru virusul │ │ │ ││ │Bluetongue │Ser sanguin, plasmă │Seroneutralizare │ 63│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 70│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin │hemaglutinare şi inhibare a │ ││ │serici specifici │ │hemaglutinării cu reagenţi de │ ││ │virusului │ │referinţă internaţionali (HA-IHA) │ 26││ │pseudopestei aviare │ │ │ ││ │(boala de Newcastle) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 71│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin │hemaglutinare şi inhibare a │ ││ │serici specifici │ │hemaglutinării cu reagenţi │ ││ │virusului │ │indigeni (HA-IHA) │ 17││ │pseudopestei aviare │ │ │ ││ │(boala de Newcastle) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 72│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin │Hemaglutinare şi inhibare a │ ││ │serici specifici │ │hemaglutinării, cu reagenţi de │ ││ │virusului influenţei │ │referinţă internaţionali │ 77││ │aviare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 73│Izolarea şi │Organe interne, │Izolare pe ouă embrionate SPF de │ ││ │identificarea │exsudate, secreţii │găină │ 170││ │virusului influenţei │ţesuturi │ │ ││ │aviare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 74│Izolarea şi │Organe interne, │Izolare pe ouă embrionate SPF de │ ││ │identificarea │exsudate, secreţii │găină │ 170││ │virusului │ţesuturi │ │ ││ │pseudopestei aviare │ │ │ ││ │(boala de Newcastle) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 75│Aprecierea │Lichide embrionare de │Indicele de patogenitate │ ││ │patogenităţii │găină │intracerebrală (IPIC) │ 226││ │virusului bolii de │ │ │ ││ │Newcastle (NDV) - │ │ │ ││ │pseudopesta aviară │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 76│Detecţia subtipului │Izolate virale │Inhibarea neuraminidazei │ ││ │de neuraminidază a │ │(macrometoda) │ 906││ │virusului influenţei │ │ │ ││ │aviare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 77│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) blocking │ ││ │specifici virusurilor│ │în fază lichidă, pentru │ ││ │febrei aftoase │ │subtipurile O1, A22 şi Asia1 │ 11││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 78│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │faţă de proteinele │ │blocking │ 17││ │nestructurale în │ │ │ ││ │infecţii cu virusuri │ │ │ ││ │ale febrei aftoase │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 79│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │faţă de proteinele │ │ │ ││ │nestructurale în │ │ │ ││ │infecţii cu virusuri │ │Metoda imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │ale febrei aftoase │Ser sangu in │indirectă │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 80│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici specifici │ │ │ ││ │virusului Bolii │ │ │ ││ │veziculoase a │ │ │ ││ │porcului │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică (cELISA) │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 81│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici specifici │ │ │ ││ │virusului Bolii │ │ │ ││ │veziculoase a │ │Metoda imunoenzimatică (cELISA) │ ││ │porcului │Ser sanguin │competitiv 5B7 │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 82│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici specifici │ │ │ ││ │virusului bolii │ │ │ ││ │veziculoase a │ │ │ ││ │porcului │Ser sanguin │Virusneutralizare │ 70│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 83│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │pestei bovine │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică (cELISA) │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 84│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │pestei micilor │ │ │ ││ │rumegătoare │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică (cELISA) │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 85│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │ │Metoda imunoenzimatică competitiv │ ││ │africane │Ser sangvin, plasmă │(cELISA) │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 86│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │proteinei Erns a │ │ │ ││ │virusului pestei │ │Metoda imunoenzimatică marker │ ││ │porcine clasice │Ser sangvin, plasmă │(ELISA marker) │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 87│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │ │ │ ││ │clasice │Ser sangvin, plasmă │Metoda imunoenzimatică (cELISA) │ 14│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 88│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │ │Metoda imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │clasice │Ser sangvin, plasmă │blocking │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 89│Detecţia antigenului │ │ │ ││ │specific virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │ │ │ ││ │clasice pe frotiuri │ │ │ ││ │de măduvă sternala │ │ │ ││ │şi criosecţiuni │Stern, organe │Imunofluorescenţă directă (IFD) │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 90│Detecţia antigenului │ │ │ ││ │specific virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │ │ │ ││ │clasice │Stern, organe │Imunoperoxidază (IPMA) │ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 91│Izolarea virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │Stern, organe, ser, │ │ ││ │clasice pe culturi │plasmă, sânge pe │ │ ││ │celulare │anticoagulant, │Izolare pe culturi celulare │ 37│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 92│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │ │ │ ││ │clasice │Ser sangvin, plasmă │Virusneutralizare (NPLA şi FAVN) │ 103│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 93│Detecţia anticorpilor│ │Imunodifuzie în gel de agar (test │ ││ │serici antivirus AIE │Ser sanguin │Coggins) │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 94│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici antivirus LEB │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de agar (ID) │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 95│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici antivirus │ │ │ ││ │Maedi Visna │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de agar (ID) │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 96│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici antivirusul │ │ │ ││ │artritei encefalitei │ │ │ ││ │caprine │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de agar (ID) │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 97a│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici antivirus LEB │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică (ELISA) blocking │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 97b│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici antivirus LEB │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 98│Detecţia anticorpilor│ │Imunoenzimatică (ELISA) de │ ││ │serici antivirus AIE │Ser sanguin │competiţie │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 99│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici specifici │ │ │ ││ │virusului Maedi Visna│Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│100a│Detecţia anticorpilor│ │Imunoenzimatică (ELISA) gB │ ││ │serici anti-virus IBR│Ser sanguin │blocking │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│100b│Detecţia anticorpilor│ │Imunoenzimatică (ELISA) gE │ ││ │serici anti-virus IBR│Ser sanguin │blocking │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 101│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici specifici │ │ │ ││ │virusului diareei │ │ │ ││ │virale bovine │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 102│Detecţia virusului │ │Imunoenzimatică (ELISA) de │ ││ │diareei virale bovine│Ser sanguin │inhibiţie │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 103│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici anti-virus │ │Imunoenzimatică (ELISA) │ ││ │Aujeszky │Ser sanguin │gE blocking │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│104a│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici anti-virus │ │ │ ││ │SRRP │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) blocking │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│104b│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici anti-virus │ │ │ ││ │SRRP │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 105│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici anti-virus GET│Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) blocking │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 106│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │arteritei virale │ │ │ ││ │ecvine (AVE) │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 107│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │specifici virusului │ │ │ ││ │Rinopneumoniei ecvine│Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 108│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici specifici │ │ │ ││ │virusului sindromului│ │ │ ││ │iepurelui brun │ │Imunoenzimatică (ELISA) de │ ││ │european │Ser sanguin │competiţie │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 109│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │antirabici │Ser sanguin, lichid │ │ ││ │postvaccinali │toracic │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 29│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 110│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici antivirusul │ │ │ ││ │arteritei virale │ │ │ ││ │ecvine │Ser sanguin │Microseroneutralizare │ 49│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 111│Detecţia de antigen │ │ │ ││ │rabic │Creier │Imunofluorescenţă directă (IFD) │ 15│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 112│Izolarea şi │ │ │ ││ │identificarea │ │ │ ││ │virusului bolii │Probe de ţesuturi/ │ │ ││ │Aujeszky │organe │Izolare pe culturi celulare │ 85│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 113│Detecţia virusului │ │ │ ││ │rabic │Creier │Biotest │ 45│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 114│Detecţia markerului │ │ │ ││ │vaccinal │ │ │ ││ │(tetraciclină) în │ │ │ ││ │oase recoltate de la │ │ │ ││ │vulpi vaccinate │ │Test de detecţie al tetraciclinei │ ││ │antirabic cu momeli │Dinte, os lung │din oase │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 115│Determinarea titrului│ │ │ ││ │anticorpilor │ │ │ ││ │antirabici │ │Virus neutralizare evidenţiată │ ││ │postvaccinali │Ser sanguin │prin imunofluorescenţă (FAVN) │ 152│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 116│Evidenţierea │ │ │ ││ │paraziţilor │ │ │ ││ │extracelulari din │ │ │ ││ │sânge în preparat │ │ │ ││ │direct şi frotiu │ │ │ ││ │colorat │Sânge pe anticoagulant│Microscopică │ 22│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 117│Evidenţierea │ │ │ ││ │adulţilor de │Raclat de mucoasă │ │ ││ │Echinococcus spp. │intestinală │Microscopică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 118│Evidenţierea formelor│ │ │ ││ │larvare de │ │ │ ││ │Echinococcus spp. din│ │ │ ││ │organe │Organe/cadavru │Macro/ microscopică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 119│Evidenţierea │ │ │ ││ │parazitului │ │ │ ││ │Cryptosporidium spp. │ │ │ ││ │din materii fecale/ │ │ │ ││ │conţinut intestinal │ │ │ ││ │prin colorare Ziehl │Fecale, conţinut │ │ ││ │Neelsen modificată │intestinal │Microscopică │ 34│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 120│Evidenţierea │ │ │ ││ │paraziţilor din │ │ │ ││ │matrix ficat şi │ │ │ ││ │conţinut vezică │ │ │ ││ │biliară pe preparat │ │ │ ││ │direct │Organe/cadavru │Microscopică │ 18│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 121│Evidenţierea │ │ │ ││ │protozoarelor │ │ │ ││ │flagelate în preparat│Material seminal/ │ │ ││ │direct │secreţii vaginale │Microscopică │ 25│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 122│Evidenţierea │ │ │ ││ │parazitului │ │ │ ││ │Tritrichomonas foetus│ │ │ ││ │la bovine prin │Material seminal/ │ │ ││ │cultivare pe mediu │secreţii vaginale │Microscopică │ 89│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 123│Evidenţierea ouălor │Fecale, conţinut │ │ ││ │şi oochiştilor de │intestinal, furaje, │ │ ││ │paraziţi, prin │aşternut, apă, sol, │ │ ││ │flotaţie/sedimentare,│urină │Microscopică │ 43││ │spălări succesive │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 124│Evidenţierea larvelor│ │ │ ││ │de paraziţi din │ │ │ ││ │materii fecale şi din│ │ │ ││ │probe de ţesut │Fecale, conţinut │ │ ││ │biologic, prin │intestinal, ţesuturi, │ │ ││ │larvoscopie │organe │Microscopică │ 35│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 125│Detecţia chisturilor │ │ │ ││ │şi larvelor de │ │ │ ││ │Trichinella spp. [în │ │ │ ││ │condiţiile Reg. (CE) │ │Examen trichineloscopic │ ││ │nr. 2.075/2005] │Ţesut muscular │(2 compresoare) │ 9│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 126│Detecţia larvelor de │ │ │ ││ │Trichinella spp. [în │ │ │ ││ │condiţiile Reg. (CE) │ │Digestie artificială cu agitator │ ││ │nr. 2.075/2005] │Ţesut muscular │magnetic │ 42│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 127│Identificarea │ │ │ ││ │genurilor şi │ │ │ ││ │speciilor de │ │ │ ││ │Culicoides pe baza │ │ │ ││ │caracterelor de │ │ │ ││ │morfologie externă │Exemplare culicoides │Microscopică │ 45│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 128│Identificarea │ │ │ ││ │genurilor şi │ │ │ ││ │speciilor de ţânţari │ │ │ ││ │şi a altor vectori ai│ │ │ ││ │bolilor la animale pe│ │ │ ││ │baza caracterelor de │Exemplare ţânţari/ │ │ ││ │morfologie externă │vectori │Microscopică │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 129│Identificarea │ │ │ ││ │genurilor şi │ │ │ ││ │speciilor de căpuşe │Exemplare căpuşe, │ │ ││ │şi a altor acarieni │acarieni │Microscopică │ 40│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 130│Identificarea │Raclat dermic, raclat │ │ ││ │genurilor şi │cavitate bucală, │ │ ││ │speciilor de paraziţi│raclat corneţi nazali,│ │ ││ │din derm, mucoase şi │secreţie auriculară, │ │ ││ │producţii cornoase, │secreţie nazală, │ │ ││ │pe baza caracterelor │raclat cioc, lână, │ │ ││ │de morfologie externă│pene, păr, cruste, │ │ ││ │ │piele │Microscopică │ 32│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 131│Detecţia │ │ │ ││ │coproantigenelor de │ │ │ ││ │Echinococcus spp din │ │ │ ││ │materii fecale │Materii fecale │Imunoenzimatică (ELISA) directă │ 60│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 132│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │anti- Fasciola │ │ │ ││ │hepatică │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) indirectă │ 33│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 133│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │IgG anti-Toxoplasma │ │ │ ││ │gondii │Ser sanguin │Imunofluorescenţă (IFI) │ 42│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 134│Examen micologic │Organe, ţesuturi, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │fanere │Microscopică │ 7│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 135│Examen micologic din │ │Metoda orizontală pentru numărarea│ ││ │probe furaje │Furaje │drojdiilor şi mucegaiurilor │ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 136│Izolarea şi │Organe, ţesuturi, │Cultivare pe mediul de cultură │ ││ │identificarea │secreţii, excreţii, │Sabouraud │ 16││ │miceţilor din organe,│fanere │ │ ││ │cadavre, produse │ │ │ ││ │patologice de la │ │ │ ││ │animale │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 137│Identificarea │ │ │ ││ │biochimică a │ │ │ ││ │levurilor │Culturi levuri │Analizor automat API-ID 32C │ 72│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 138│Determinarea │ │ │ ││ │micotoxinelor din │ │ │ ││ │furaje/1 micotoxină │Furaje │Imunoenzimatică (cElisa) │ 225│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 139│Test biologic pentru │ │ │ ││ │diagnosticul │ │ │ ││ │micotoxicozelor │Furaje │Biotest │ 164│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 140│Identificarea │ │ │ ││ │genomului virusului │ │ │ ││ │pestei porcine │ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │clasice │Organe şi ţesuturi │(PCR) │ 95│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 141│Identificarea │Tampoane nazale, │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │genomului virusului │orofaringeale, lavaj │(PCR) │ 97││ │gripei ecvine │traheal │ │ ││ │(Matrix) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 142│Identificarea │ │ │ ││ │genomului virusului │ │ │ ││ │gripei aviare │ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │(Matrix) │Organe şi ţesuturi │(PCR) │ 97│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 143│Identificarea │ │ │ ││ │genomului virusului │ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │gripei aviare (H5) │Organe şi ţesuturi │(PCR) │ 85│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 144│Identificarea │ │ │ ││ │genomului virusului │ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │gripei aviare (N1) │Organe şi ţesuturi │(PCR) │ 85│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 145│Identificarea ADN │Alimente şi furaje │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │modificat genetic din│care conţin soia │(PCR) │ 120││ │alimente şi furaje │ │ │ ││ │care conţin soia │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 146│Cuantificarea ADN │Alimente şi furaje │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │modificat genetic din│care conţin soia │(PCR) │ 577││ │alimente şi furaje │ │ │ ││ │care conţin soia │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 147│Detecţia Salmonella │ │ │ ││ │spp. în probe │ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │biologice │Organe, fecale │(PCR) │ 83│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 148│Identificarea │ │ │ ││ │genotipurilor │ │ │ ││ │rezistente/ │ │ │ ││ │susceptibile la │ │ │ ││ │scrapie │Sânge │Tipizare moleculară │ 101│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 149│Identificare şi │ │ │ ││ │caracterizare a │ │ │ ││ │genomului specific │ │ │ ││ │virusului │ │ │ ││ │pseudopestei aviare │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 405│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 150│Identificare şi │ │ │ ││ │caracterizare a │ │ │ ││ │genomului specific │ │ │ ││ │virusului rabic │Omogenat de creier │Tipizare moleculară │ 405│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 151│Identificare şi │ │ │ ││ │caracterizare a │ │ │ ││ │genomului specific │ │ │ ││ │virusului gripei │ │ │ ││ │aviare │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 405│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 152│Identificarea │ │ │ ││ │genomului specific │ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │Brucella spp │Culturi bacteriene │(PCR) │ 95│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 153│Identificarea │ │ │ ││ │speciilor genului │ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │Brucella │Culturi bacteriene │(PCR) │ 97│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 154│Diferenţierea │ │ │ ││ │Campylobacter coli de│ │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │Campylobacter jejuni │Culturi bacteriene │(PCR) │ 95│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 155│Identificarea │Sânge de rumegătoare │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │genomului virusului │recoltat pe EDTA │(PCR) │ 120││ │Bluetongue │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 156│Genotipizarea │Culturi bacteriene │Tipizare moleculară │ 235││ │speciilor/tulpinilor │ │ │ ││ │aparţinând │ │ │ ││ │complexului │ │ │ ││ │Mycobacterium │ │ │ ││ │tuberculosis │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 157│Detecţia genomului │Culturi bacteriene │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │bacterian al speciei │fagure cu puiet │(PCR) │ 83││ │Paenibacillus larvae │căpăcit şi miere │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 158│Identificarea │Omogenat de ţesuturi │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │genomului │ │(PCR) │ 82││ │herpesvirusului │ │ │ ││ │crapului Koi │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 159│Detecţia elementelor │Alimente şi furaje │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │genetice p35S şi │ │(PCR) │ 131││ │t-nos din alimente şi│ │ │ ││ │furaje │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 160│Identificarea │Culturi virale │Reacţia de polimerizare în lanţ │ ││ │genomului virusului │inactivate │(PCR) │ 95││ │febrei aftoase │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 161│Detecţia anticorpilor│ │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în durină │Ser sanguin/sânge │(RFC) (microtehnica OIE) │ 18│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 162│Detecţia anticorpilor│ │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în morvă │Ser sanguin/sânge │(RFC)(microtehnica OIE) │ 22│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 163│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în pleuropneumonia │ │(RFC) (microtehnica OIE) │ 25││ │contagioasă a │ │ │ ││ │bovinelor │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 164│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de competiţie │ ││ │specifici în │ │(cELISA) │ 19││ │pleuropneumonia │ │ │ ││ │contagioasă a │ │ │ ││ │bovinelor │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 165│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Seroaglutinare rapidă pe lamă cu │ ││ │în bruceloză cu B. │ │antigen colorat Cu Roz-Bengal │ ││ │abortus, B melitensis│ │(RBT) │ 3││ │şi B suis │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 166│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroaglutinare lentă │ ││ │în bruceloză cu B │ │(SAT) în tuburi │ 9││ │abortus şi B suis │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 167│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de seroaglutinare lentă │ ││ │în bruceloză │ │(SAT) în microplăci │ 3││ │(B abortus, B suis) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 168│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în diagnosticul │ │(RFC) în tuburi - tehnica │ ││ │brucelozei │ │Wassermann │ 24││ │(B abortus. B │ │ │ ││ │melitensis şi B │ │ │ ││ │suis) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 169│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în bruceloză │ │(RFC) (microtehnica) │ 22││ │B abortus, B │ │ │ ││ │melitensis şi B.suis)│ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 170│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în epididimita │ │(RFC) în tuburi) tehnica │ ││ │infecţioasă a │ │Wassermann │ 22││ │berbecilor (bruceloză│ │ │ ││ │ovină cu B.ovis) şi │ │ │ ││ │bruceloză canină │ │ │ ││ │(B. canis) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 171│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge/ │Imunoenzimatică indirectă (iELISA)│ 12││ │în bruceloză cu B. │lapte │ │ ││ │abortus şi B. │ │ │ ││ │melitensis │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 172│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de competiţie │ ││ │în bruceloză │ │(cELISA) │ 52││ │rumegătoarelor │ │ │ ││ │(B abortus) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 173│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în epididimita │ │(RFC) (microtehnica OIE) │ 22││ │infecţioasă a │ │ │ ││ │berbecilor │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 174│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică indirectă (iELISA)│ 22││ │specifici în │ │ │ ││ │epididimita │ │ │ ││ │infecţioasă a │ │ │ ││ │berbecilor │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 175│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge/ │Imunoenzimatică indirectă (ELISA) │ 11││ │în paratuberculoză │lapte │ │ ││ │la rumegătoare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 176│Detecţia de gamma │Plasma/sânge integral │Imunoenzimatică sandwich gamma IFN│ ││ │interferon(gamma-IFN)│ │(ELISA gamma IFN) │ 104││ │în tuberculoza │ │ │ ││ │bovinelor (BOVIGAM │ │ │ ││ │TEST KIT) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 177│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în leptospiroză │Ser sanguin/sânge │Reacţia de microaglutinare (RMA) │ 23│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 178│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Microaglutinare (MAT) │ ││ │specifici în │ │(microtehnica OIE) │ 5││ │leptospiroză pentru o│ │ │ ││ │probă examinată cu un│ │ │ ││ │singur serotip de │ │ │ ││ │Leptospira spp. │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 179│Detecţia anticorpilor│ │Reacţia de seroaglutinare rapidă │ ││ │în tularemie │Ser sanguin/sânge │pe lamă (RSAR) │ 4│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 180│Detecţia anticorpilor│ │Reacţia de seroaglutinare lentă în│ ││ │în tularemie │Ser sanguin/sânge │tub (RSAL) │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 181│Detecţia anticorpilor│Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │în Febra Q şi │ │(RFC) în tuburi - tehnica Ida │ ││ │chlamydioza │ │Bengston │ 20│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 182│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în Febra Q │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică indirectă (iELISA)│ 25│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 183│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în chlamydioză │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică indirectă (iELISA)│ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 184│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în toxoplasmoză │ │Reacţia de fixare a complementului│ ││ │(Toxoplasma gondii) │Ser sanguin/sânge │(RFC) (microtehnica) │ 42│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 185│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în toxoplasmoză │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică indirectă (iELISA)│ 29│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 186│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în trichineloză │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică indirectă (iELISA)│ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 187│Detecţia anticorpilor│ │Reacţia de seroaglutinare rapidă │ ││ │în tifoză şi puloroză│Ser sanguin/sânge │pe lamă (RSAR) │ 2│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 188│Detecţia anticorpilor│ │Reacţia de seroaglutinare lentă │ ││ │în tifoză şi puloroză│Ser sanguin/sânge │(RSAL) în tub │ 5│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 189│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în micoplasmoza │ │Reacţia de seroaglutinare rapidă │ ││ │respiratorie aviară │Ser sanguin/sânge │pe lamă (RSAR) │ 4│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 190│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │în micoplasmoza │ │Reacţia de seroaglutinare lentă │ ││ │respiratorie aviară │Ser sanguin/sânge │(RSAL) în tub │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 191│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │anti- Mycoplasma │ │ │ ││ │gallisepticum │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică indirectă (iELISA)│ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 192│Izolarea şi │ │ │ ││ │identificarea │ │ │ ││ │fenotipică a │ │ │ ││ │leptospirelor din │Urină, sânge, organe, │Examen cultural şi examen │ ││ │materiale patologice │avorton │bacterioscopic │ 171│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 193│Determinarea pH-ului │Apă, conţinut stomacal│Electrochimică │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 194│Determinarea │ │ │ ││ │conţinutului de │ │ │ ││ │cloruri hidrosolubile│Furaje │Volumetrică │ 29│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 195│Determinarea │ │ │ ││ │conţinutului de │ │ │ ││ │cloruri hidrosolubile│Furaje, creier │Potenţiometrică │ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 196│Determinarea │ │ │ ││ │metalelor (Cd, Pb, │ │ │ ││ │Cu, Zn, Na, K, Mg, │Furaje, ţesuturi, │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │Fe, Se. etc.)/element│organe │atomică (AAS) │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 197│Determinarea │ │ │ ││ │metalelor (Cd, Pb, │ │ │ ││ │Cu, Zn, Na, K, Mg, │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │Fe, Se. etc.)/element│Apă │atomică (AAS) │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 198│Determinarea │ │ │ ││ │metalelor (Cd, Pb, │ │ │ ││ │Cu, Zn, Na, K, Mg, │Furaje, ţesuturi, │Spectrofotometrică cu plasmă │ ││ │Fe, etc.) │organe │cuplată inductiv (ICP-MS) │ 110│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 199│Determinarea │ │ │ ││ │metalelor (Cd, Pb, │ │ │ ││ │Cu, Zn, Na, K, Mg, │ │Spectrofotometrică cu plasmă │ ││ │Fe, etc.) │Apă │cuplată inductiv (ICP-MS) │ 107│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 200│Determinarea │ │ │ ││ │metalelor (Cd, Pb, │ │ │ ││ │Cu, Zn, Na, K, Mg, │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │Fe, Se. etc.)/element│Soluţii apoase │atomică (AAS) │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 201│Determinarea │ │ │ ││ │metalelor (Cd, Pb, │ │ │ ││ │Cu, Zn, Na, K, Mg, │ │Spectrofotometricâ cu plasmă │ ││ │Fe, etc.) │Soluţii apoase │cuplată inductiv (ICP-MS) │ 100│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 202│Determinarea cuprului│Ser │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │atomică (AAS) │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 203│Determinarea zincului│Ser │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │ │ │atomică (AAS) │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 204│Determinarea │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │seleniului │Ser │atomică (AAS) │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 205│Determinarea │ │ │ ││ │metalelor (Cd, Pb, │ │ │ ││ │Na, K, Ca, Mg, Fe, │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │etc.)/element │Ser, sânge │atomică (AAS) │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 206│Determinarea │ │ │ ││ │azotaţilor şi a │Conţinut stomacal, │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │azotiţilor │ser, albine │moleculară │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 207│Determinarea │ │ │ ││ │azotaţilor şi a │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │azotiţilor │Furaje │moleculară │ 19│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 208│Identificarea │Conţinut stomacal, │ │ ││ │fosfurilor metalice │momeli, furaje │Colorimetrică │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 209│Identificarea │Conţinut stomacal, │ │ ││ │acidului cianhidric │furaje │Colorimetrică │ 15│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 210│Identificarea alfa- │Conţinut stomacal, │ │ ││ │naftiltioureei (ANTU)│momeli, furaje │Colorimetrică │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 211│Identificarea │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │stricninei │momeli │(CSS) │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 212│Identificarea │Conţinut stomacal, │ │ ││ │alcaloizilor │material vegetal │Colorimetrică │ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 213│Identificarea │ │ │ ││ │aldehidei │ │ │ ││ │epihidrinice │ │ │ ││ │(reacţia Kreiss) │Nutreţuri şi grăsimi │Colorimetrică │ 15│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 214│Determinarea │Conţinut stomacal, │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │alcoolului metilic │material vegetal │moleculară │ 15│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 215│Determinarea │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │methemoglobinei │Sânge │moleculară │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 216│Determinarea │ │ │ ││ │hidrogenului sulfurat│Apă │Volumetrică │ 15│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 217│Determinarea │ │ │ ││ │substanţelor │ │ │ ││ │oxidabile │Apă │Volumetrică │ 17│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 218│Determinarea │ │ │ ││ │oxigenului dizolvat │Apă │Volumetrică │ 22│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 219│Determinarea │ │ │ ││ │indicelui ureazic │Şrot soia │Potenţiometrică │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 220│Identificarea │Conţinut stomacal, │ │ ││ │pesticidelor │momeli, furaje, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │organoclorurate │albine, apă │(CSS) │ 18│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 221│Identificarea │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │pesticidelor │momeli, furaje, │(CSS) │ 18││ │organofosforice │albine, apă │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 222│Identificarea │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │erbicidelor triazine │momeli, furaje, │(CSS) │ 12││ │ │albine, apă │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 223│Identificarea │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │erbicidelor de tip │momeli, furaje, │(CSS) │ 11││ │2,4 D │albine, apă │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 224│Identificarea │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │pesticidelor │momeli, furaje │(CSS) │ 12││ │organomercurice │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 225│Identificarea │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │carbofuranului │momeli, furaje, │(CSS) │ 11││ │ │albine, apă │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 226│Determinarea │Conţinut stomacal, │Cromatografică în strat subţire │ ││ │raticidelor │momeli, furaje │(CSS) │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 227│Determinarea │Conţinut stomacal, │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │raticidelor │momeli, furaje │spectrometru de masă (LC-MS) │ 47│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 228│Determinarea │Albine, material │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │piretroizilor │vegetal │spectrometru de masă (GC-MS) │ 161│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 229│Determinarea │Albine, material │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │fipronilului │vegetal │spectrometru de masă (GC-MS) │ 145│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 230│Determinarea │Albine, material │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │tiametoxamului │vegetai │spectrometru de masă (GC-MS) │ 130│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 231│Determinarea │Albine, material │Lichidcromatografică cuplata cu │ ││ │acetamipridului │vegetal │spectrometru de masă (LC-MS) │ 175│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 232│Determinarea │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │amoniului │Apă │moleculară │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 233│Determinarea │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │azotiţilor │Apă │moleculară │ 20│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 234│Determinarea │ │Spectrometrică de absorbţie │ ││ │azotaţilor │Apa │moleculară │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 235│Determinarea │ │ │ ││ │clorurilor │Apă │Volumetrică │ 17│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 236│Test screening │Conţinut stomacal, │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │ │momeli, albine, │spectrometru de masă (GC-MS) │ 66││ │ │furaje, apă │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 237│Test screening │Conţinut stomacal, │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │ │momeli, albine, │spectrometru de masă (LC-MS) │ 83││ │ │furaje, apă │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 238│Examen │Peşte, moluşte, │ │ ││ │anatomopatologic │crustacee, amfibieni │Necropsică │ 14│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 239│Detecţia │ │ │ ││ │mixobacteriilor la │ │ │ ││ │peşte │Peşte │Bacterioscopică │ 5│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 240│Detecţia germenilor │ │ │ ││ │bacterieni la peşte │Peşte │Bacterioscopică │ 5│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 241│Examen bacteriologic │ │ │ ││ │din rinichi/tegument/│ │ │ ││ │splină la peşte │Peşte │Bacteriologică │ 116│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 242│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare │ │ │ ││ │subspecii Aeromonas │ │ │ ││ │salmonicida la │ │ │ ││ │salmonide │Peşte │Bacteriologică │ 116│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 243│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare │ │ │ ││ │serotipuri de │ │ │ ││ │Yersinia ruckeri la │ │ │ ││ │salmonide │Peşte │Bacteriologică │ 116│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 244│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare bacterii│ │ │ ││ │condiţionat patogene │ │ │ ││ │la peşti │Peşte │Bacteriologică │ 116│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 245│Examen bacteriologic │ │ │ ││ │din branhii pe medii │ │ │ ││ │selective │Peşte │Bacteriologică │ 138│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 246│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare │ │ │ ││ │Flavobacterium │ │ │ ││ │columnare │Peşte │Bacteriologică │ 138│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 247│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare │ │ │ ││ │Flavobacterium │ │ │ ││ │psychrophilum │Peşte │Bacteriologică │ 138│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 248│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare specii │ │ │ ││ │condiţionat patogene │ │ │ ││ │din genul │ │ │ ││ │Flavobacterium │Peşte │Bacteriologică │ 138│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 249│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare │ │ │ ││ │Renibacterium │ │ │ ││ │salmoninarum la │ │ │ ││ │salmonide │Peşte │Bacteriologică │ 154│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 250│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare specii │ │ │ ││ │bacteriene din genul │ │ │ ││ │Vibrio │Peşte, moluşte bivalve│Bacteriologica │ 104│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 251│Detecţia bacteriilor │ │ │ ││ │din genul Salmonella │ │ │ ││ │în 25 g moluşte │ │ │ ││ │bivalve │Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 131│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 252│Determinarea │ │ │ ││ │numărului de E. coli │ │ │ ││ │în moluşte bivalve │Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 253│Determinarea │ │ │ ││ │sensibilităţii │ │ │ ││ │bacteriene la │ │ │ ││ │antibiotice │Tulpini bacteriene │Difuzimetrică │ 4│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 254│Detecţie oomicete │ │ │ ││ │parazite la peşte │Peşte │Microscopică directă │ 3│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 255│Izolare şi │ │ │ ││ │identificare oomicete│ │ │ ││ │parazite la peşti │Peşte │Micologică │ 60│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 256│Identificarea │ │ │ ││ │sporozoarului │ │ │ ││ │histozoic Myxobolus │ │ │ ││ │cerebralis la │ │ │ ││ │păstrăv │Peşte │Microscopică │ 5│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 257│Detecţia │ │ │ ││ │protozoarelor ciliate│ │ │ ││ │şi flagelate la peşte│Peşte │Microscopică directă │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 258│Examen parazitologic │ │ │ ││ │pe amprentă de organ/│ │ │ ││ │ţesut │Peşte │Microscopică │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 259│Detecţie mixozoare la│ │ │ ││ │peşte │Peşte │Microscopică │ 3│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 260│Detecţie monogene la │ │ │ ││ │peşte │Peşte │Microscopică directă │ 3│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 261│Detecţia trematodelor│ │ │ ││ │la peşte │Peşte │Microscopică │ 3│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 262│Detecţie nematode şi │ │ │ ││ │cestode la peşte │Peşte │Microscopică │ 3│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 263│Detecţie crustacee │ │ │ ││ │parazite la peşte │Peşte │Microscopică │ 3│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 264│Detecţie Anisakis sp │ │ │ ││ │în file de peşte │Peşte │Digestie peptică │ 28│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 265│Identificare şi │ │ │ ││ │cuantificare │ │ │ ││ │Perkinsus sp │Moluşte bivalve │Cultivare în mediu thioglicolat │ 41│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 266│Detecţie │ │ │ ││ │Haplosporidium sp. │ │ │ ││ │în frotiuri │ │ │ ││ │(amprente) din │ │ │ ││ │branhii moluşte │ │ │ ││ │bivalve │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 267│Detecţia de Bonalia │ │ │ ││ │ostreae/exitiosa în │ │ │ ││ │frotiuri (amprente) │ │ │ ││ │din cord la moluşte │ │ │ ││ │bivalve │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 268│Detecţie Mikrocytos │ │ │ ││ │mackhini în frotiuri │ │ │ ││ │din leziuni la │ │ │ ││ │moluşte bivalve │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 269│Detecţia de Marteilia│ │ │ ││ │refringens în │ │ │ ││ │frotiuri (amprente) │ │ │ ││ │din glanda digestivă │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 270│Izolarea pe culturi │ │ │ ││ │celulare a │Peşte/organe peşte/icr│ │ ││ │virusurilor la peşti │embrionate │Virusologică │ 99│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 271│Identificarea/ │Supernatant culturi │Imunofluorescenţă │ 329││ │detecţia virusurilor │celulare/amprente │ │ ││ │la peşti prin │organe │ │ ││ │imunoflorescentă │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 272│Detecţia virusurilor │Supernatant culturi │Virusneutralizare │ 45││ │la peşte prin │celulare/amprente │ │ ││ │virusneutralizare │organe │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 273│Detecţia virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică (ELISA) │ 98││ │septicemiei │supernatant culturi │ │ ││ │hemoragice virale la │celulare │ │ ││ │păstrăv │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 274│Detecţia virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică (ELISA) │ 98││ │necrozei pancreatice │supernatant culturi │ │ ││ │infecţioase la │celulare │ │ ││ │păstrăv │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 275│Detecţia virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică (ELISA) │ 98││ │viremiei de primăvară│supernatant culturi │ │ ││ │a crapului │celulare │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 276│Detecţia virusului │Supernatant culturi │Imunoenzimatică (ELISA) │ 112││ │necrozei │celulare │ │ ││ │hematopoietice │ │ │ ││ │infecţioase │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 277│Detecţie biotoxine │Omogenat moluşte │ │ ││ │marine PSP │bivalve │Imunoenzimatică (ELISA) │ 159│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 278│Detecţie biotoxine │Omogenat moluşte │ │ ││ │marine ASP │bivalve │Imunoenzimatică (ELISA) │ 607││ │(1-4 teste) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 279│Detecţie biotoxine │Omogenat moluşte │ │ ││ │marine DSP(1-4 teste)│bivalve │Imunoenzimatică (ELISA) │ 607│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 280│Analiza biologică a │ │ │ ││ │apei de suprafaţă │Apă de suprafaţă │Microscopică directă │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 281│Examen citomorfologic│ │ │ ││ │sânge la peşte │Sânge peşte │Microscopică │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 282│Formulă leucocitară │Sânge peşte │Microscopică │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 283│Examen clinic/ │Albine vii sau moarte/│Macro/microscopică │ 20││ │anatomopatologic │fagure cu puiet │ │ ││ │albine │căpăcit/fagure cu │ │ ││ │ │puiet necăpăcit │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 284│Examen clinic/ │ │ │ ││ │anatomopatologic │ │ │ ││ │viermi mătase │Larve/fluturi/ouă │Macro/microscopică │ 9│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 285│Examen bacterioscopic│Albine/fagure cu │Bacterioscopică │ 7││ │la albine/viermi │puiet/viermi mătase/ │ │ ││ │mătase │fluturi/ouă │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 286│Izolarea şi identi │Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 214││ │ficarea speciilor din│căpăcit fagure cu │ │ ││ │genul Paenibacillus │miere căpăcită, polen,│ │ ││ │(larvae, alvei) │ceară │ │ ││ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 287│Izolarea şi │Fagure cu puiet │ │ ││ │identifcarea speciei │căpăcit/necăpăcit │ │ ││ │Bacterium eurydice │fagure cu miere │ │ ││ │ │capacită │Bacteriologică │ 123│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 288│Izolarea şi │Fagure cu puiet │ │ ││ │identificarea speciei│căpăcit/necăpăcit │ │ ││ │Brevibacillus │fagure cu miere │ │ ││ │laterosporus │capacită │Bacteriologică │ 156│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 289│Izolarea şi │Fagure cu puiet │ │ ││ │identificarea speciei│căpăcit/necăpăcit │ │ ││ │Mellisococcus │fagure cu miere │ │ ││ │plutonius │capacită │Bacteriologică │ 123│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 290│Izolarea şi │Fagure cu puiet │ │ ││ │identificarea speciei│căpăcit/necăpăcit │ │ ││ │Enterococcus faecalis│ │Bacteriologică │ 119│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 291│Izolarea şi │ │ │ ││ │identificarea speciei│ │ │ ││ │Hafnia alvei │Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 152│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 292│Izolarea şi │ │ │ ││ │identificarea speciei│ │ │ ││ │Bacillus │ │ │ ││ │thuringiensis │Viermi mătase │Bacteriologică │ 213│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 293│Identificarea │ │ │ ││ │ectoparazitului │Albine/fagure cu │ │ ││ │Aethina tumida │puiet/detritus stup │Macro/microscopică │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 294│Identificare spori │Albine/viermi mătase/ │ │ ││ │Nosema sp │ouă viermi de mătase/ │ │ ││ │ │fluturi │Microscopică directă │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 295│Determinare număr │Albine/viermi mătase/ │ │ ││ │spori Nosema sp │viermi de mătase/ │ │ ││ │ │fluturi │Microscopică directă │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 296│Identificarea │Albine/fagure cu │ │ ││ │ectoparazitului │puiet/detritus stup │ │ ││ │Braula caeca │ │Macro/microscopică │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 297│Identificarea │ │ │ ││ │ectoparazitului │Albine/fagure cu │ │ ││ │Varroa destructor │puiet/detritus stup │Macro/microscopică │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 298│Identificarea │ │ │ ││ │ectoparazitului │Albine/fagure cu │ │ ││ │Tropilelaps sp │puiet/detritus stup │Macro/microscopică │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 299│Identificarea │ │ │ ││ │chiştilor de │ │ │ ││ │Malphigamoeba │Albine/fagure cu miere│ │ ││ │mellificae │căpăcită │Microscopică directă │ 8│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 300│Detectarea │ │ │ ││ │endoparazitului │ │ │ ││ │Acarapis woodi în │ │ │ ││ │traheile toracice │Albine │Microscopică directă │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 301│Identificarea │ │ │ ││ │endoparazitului │ │Microscopică/coloraţia cu albastru│ ││ │Acarapis woodi │Albine │de metilen │ 14│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 302│Identificare │ │ │ ││ │Aspergilus sp/ │ │ │ ││ │Ascosphaera apis │Albine/fagure cu puiet│Microscopică │ 7│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 303│Izolare şi │Albine/fagure cu puiet│ │ ││ │identificare │căpăcit/necăpăcit │ │ ││ │Aspergilus sp │viermi mătase │Micologică │ 123│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 304│Izolarea şi │ │ │ ││ │identificarea speciei│Fagure cu puiet │ │ ││ │Ascosphaera apis │căpăcit/necăpăcit │Micologică │ 123│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 305│Izolarea şi │ │ │ ││ │identificarea speciei│ │ │ ││ │Beauveria bassiana │Viermi mătase │Micologică │ 123│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 306│Identificarea │ │ │ ││ │cristalelor virusului│ │ │ ││ │Borellina bombycis │Viermi mătase │Microscopică │ 14│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 307│Determinarea │ │ │ ││ │cantitativă a │ │ │ ││ │parametrilor │ │ │ ││ │hematologici │Sânge integral │ │ ││ │(hemogramă) │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 30│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 308│Determinarea vitezei │ │ │ ││ │de sedimentare a │Sânge integral │ │ ││ │hematiilor │recoltat pe EDTA │Metoda Westergreen │ 19│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 309│Determinarea │ │ │ ││ │caracteristicilor │ │ │ ││ │morfologice ale │Sânge integral │ │ ││ │eritrocitelor │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 46│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 310│Evidenţierea │ │ │ ││ │leucocitelor pe │Sânge integral │ │ ││ │frotiul de sânge │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 46│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 311│Colorare frotiu - │ │ │ ││ │metoda panopticâ May │Sânge integral │ │ ││ │Grunwald- Giemsa │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 23│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 312│Medulograma │Sânge integral │ │ ││ │ │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 90│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 313│Leucocitoconcentratul│Sânge integral │ │ ││ │ │recoltat pe EDTA │Hematologică │ 67│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 314│Dozarea albuminelor │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 315│Dozarea calciului │ │ │ ││ │seric │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 316│Dozarea vitaminei E │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 29│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 317│Dozarea fosforului │ │ │ ││ │seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 318│Dozarea magneziului │ │ │ ││ │seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 319│Dozarea proteinei │ │ │ ││ │totale serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 320│Dozarea ureei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 321│Dozarea activităţii │ │ │ ││ │transaminazelor │ │ │ ││ │serice (GOT) │Ser sanguin │Biochimică │ 26│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 322│Dozarea activităţii │ │ │ ││ │transaminazelor │ │ │ ││ │serice (GPT) │Ser sanguin │Biochimică │ 26│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 323│Dozarea activităţii │ │ │ ││ │fosfatazei alcaline │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 22│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 324│Dozarea glucozei │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 325│Dozarea acidului uric│ │ │ ││ │seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 326│Dozarea creatininei │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 9│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 327│Dozarea │ │ │ ││ │colesterolului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 328│Dozarea beta- │ │ │ ││ │carotenului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 329│Dozarea activităţii │ │ │ ││ │amilazei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 330│Dozarea acidului │ │ │ ││ │piruvic seric │Ser sanguin │Biochimică │ 26│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 331│Dozarea gamaglutamil-│ │ │ ││ │transferazei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 332│Dozarea │ │ │ ││ │colinesterazei serice│Ser sanguin │Biochimică │ 21│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 333│Dozarea lipidelor │ │ │ ││ │totale serice │Ser sanguin │Biochimică │ 23│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 334│Dozarea bilirubinei │ │ │ ││ │totale serice │Ser sanguin │Biochimică │ 26│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 335│Dozarea vitaminei A │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 31│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 336│Dozarea rezervei │ │ │ ││ │alcaline serice │Ser sanguin │Biochimică │ 7│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 337│Dozarea │ │ │ ││ │trigliceridelor │ │ │ ││ │serice │Ser sanguin │Biochimică │ 11│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 338│Identificarea │ │ │ ││ │corpilor cetonici │ │ │ ││ │serici │Ser sanguin │Biochimică │ 22│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 339│Examen sumar de urină│Urină │Biochimică │ 43│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 340│Dozarea unor │ │ │ ││ │parametri biochimici │ │ │ ││ │cu rotorul de tip │ │ │ ││ │Comprehensive │Sânge integral/ser │Biochimică i analizor automat │ ││ │diagnostic profile │sanguin │VETSCAN │ 179│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 341│Dozarea unor │ │ │ ││ │parametri biochimici │ │ │ ││ │cu rotorul de tip │Sânge integral/ser │Biochimică/analizor automat │ ││ │Large animal profile │sanguin │VETSCAN │ 144│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 342│Dozarea unor │ │ │ ││ │parametri biochimici │ │ │ ││ │cu rotorul de tip │Sânge integral/ser │Biochimică/analizor automat │ ││ │Liver profile │sanguin │VETSCAN │ 140│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 343│Dozarea unor │ │ │ ││ │parametri biochimici │ │ │ ││ │cu rotorul de tip │Sânge integral/ser │Biochimică/analizor automat │ ││ │Avian/Reptilian │sanguin │VETSCAN │ 166│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 344│Verificarea │Resturi de materie │ │ ││ │decontaminării │organică prelevate de │ │ ││ │suprafeţelor │pe suprafeţe │ │ ││ │ │decontaminate │Determinarea ATP │ 25│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 345│Detecţia şi numărarea│Apă potabilă destinată│Metoda filtrării prin membrană/ │ 31││ │de Escherichia coli │adăpării animalelor │SR EN ISO 9308-1 │ ││ │şi bacterii coliforme│ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 346│Detecţia şi numărarea│Apă potabilă destinată│Metoda filtrării prin membrană/ │ 31││ │enterococilor │adăpării animalelor │SR EN ISO 7899 │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 347│Determinarea │Apă potabilă destinată│Bacteriologică/ │ 14││ │numărului de UFC/ │adăpării animalelor │SR EN ISO 6222 │ ││ │mililitru apă │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 348│Determinarea │ │ │ ││ │numărului de fungi │ │ │ ││ │din aer │Aer │Micologică │ 9│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 349│Examenul mobilităţii │ │ │ ││ │spermatozoizilor │Material seminal │Microscopică │ 6│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 350│Determinarea │ │ │ ││ │concentraţiei │ │ │ ││ │spermatozoizilor │Material seminal │Microscopică │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 351│Examenul morfologic │ │ │ ││ │al spermatozoizilor │Material seminal │Microscopică │ 32│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 352│Examen bacterioscopic│Organe, ţesuturi, │ │ ││ │special │lichide puncţie, │ │ ││ │ │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 47│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 353│Examen bacteriologic │ │ │ ││ │pe cadavru din care │Cadavru set organe │Bacteriologică │ 104│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 354│-examen bacteriologic│ │ │ ││ │negativ pe cadavru │Cadavru, set organe │Bacteriologică │ 31│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 355│- examen │Ţesuturi, lichide │ │ ││ │bacterioscopic │puncţie, formaţiuni │ │ ││ │ │nodulare, raclat │Bacterioscopică │ 10││ │ │mucoase, conţinut │ │ ││ │ │digestiv, etc. │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 356│- examen patogenitate│ │ │ ││ │culturi microbiene │Tulpina bacteriană │Bacteriologică │ 12│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 357│- antibiogramă │Tulpina bacteriană │Antibiogramă │ 15│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 358│- examen biochimic │ │ │ ││ │culturi microbiene │Tulpina bacteriană │Biochimică │ 36│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 359│Examen bacteriologic │Organe, ţesuturi, │ │ ││ │pe proba unică din │lichide puncţie, │ │ ││ │care: │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale, │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 76│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 360│-examen bacteriologic│Organe, ţesuturi, │ │ ││ │negativ pe probă │lichide puncţie, │ │ ││ │unică │secreţii, excreţii, │ │ ││ │ │probe mediu, fecale, │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 24│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 361│- antibiogramă │Tulpina bacteriană │Antibiogramă │ 16│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 362│- examen biochimic │ │ │ ││ │culturi microbiene │Tulpina bacteriană │Biochimică │ 36│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 363│Identificare │ │ │ ││ │serologică tulpini │ │ │ ││ │bacteriene │Culturi bacteriene │Aglutinare rapidă pe lamă │ 31│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 364│Examen bacteriologic │Cadavre, organe, │ │ ││ │pozitiv pentru │fecale, ouă, ouă │ │ ││ │detecţie Salmonella │embrionate, deşeuri de│ │ ││ │spp │incubaţie, meconiu, │ │ ││ │ │probe de aşternut, │ │ ││ │ │avortoni, învelitori │ │ ││ │ │placentare, secreţii, │ │ ││ │ │excreţii, tampoane │ │ ││ │ │cloacale, furaje, │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 73│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 365│Examen bacteriologic │Cadavre, organe, │ │ ││ │negativ pentru │fecale, ouă, ouă │ │ ││ │detecţie Salmonella │embrionate, deşeuri de│ │ ││ │spp │incubaţie, meconiu, │ │ ││ │ │probe de aşternut, │ │ ││ │ │avortoni, învelitori │ │ ││ │ │placentare, secreţii, │ │ ││ │ │excreţii, tampoane │ │ ││ │ │cloacale, furaje, │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 46│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 366│Tipizare serologică │ │ │ ││ │Salmonella spp. │Culturi bacteriene │Aglutinare rapidă pe lamă │ 229│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 367│Identificare │ │Analizor automat API 20E/Rapid │ ││ │biochimică Salmonella│Tulpini bacteriene │ID 32 E │ 146│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 368│Identificare │ │ │ ││ │biochimică tulpini │ │ │ ││ │bacteriene │Tulpini bacteriene │Analizor automat API │ 73│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 369│Detecţie │Cadavre, organe, │ │ ││ │Campylobacter │fecale, avortoni, │ │ ││ │ │conţinut digestiv │ │ ││ │ │avortoni şi cadavre, │ │ ││ │ │învelitori placentare,│ │ ││ │ │secreţii cervico- │ │ ││ │ │vaginale, secreţii │ │ ││ │ │prepuţiale, material │ │ ││ │ │seminal, lapte │ │ ││ │ │mastitic, tampoane │ │ ││ │ │cloacale, furaje, │ │ ││ │ │etc. │Bacteriologică │ 40│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 370│Identificare │ │ │ ││ │Campylobacter │Tulpini bacteriene │Bacteriologică │ 49│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 371│Testarea │ │ │ ││ │antibiorezistenţei │Tulpini bacteriene │Metoda cu E-Teste │ 188│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 372│Test biologic pentru │ │ │ ││ │tuberculoză │Cadavru set organe │Bacteriologică │ 318│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 373│Verificarea │Resturi de materie │Test stafilococic/metoda Decun │ 9││ │decontaminării în │organică prelevate de │ │ ││ │exploataţiile de │pe suprafeţe │ │ ││ │animale │decontaminate │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 374│Detectarea şi │Apă potabilă destinată│Metoda filtrării prin membrană/ │ 52││ │numărarea Pseudomonas│adăpării animalelor │SR EN ISO 16266 │ ││ │aeruginosa │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 375│Detectarea şi │Apă potabilă destinată│Metoda filtrării prin membrană/ │ 32││ │numărarea bacteriilor│adăpării animalelor │SR EN 26461 │ ││ │anaerobe sulfito- │ │ │ ││ │reducătoare │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 376│Detecţia anticorpilor│ │ │ ││ │serici anti-virusul │ │ │ ││ │artritei encefalitei │ │ │ ││ │caprine │Ser sanguin │Imunoenzimatică (ELISA) │ 10│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 377│Determinarea │ │ │ ││ │amoniacului │Conţinut stomacal │ │ 7│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 378│Verificarea │ │ │ ││ │eficienţei │ │ │ ││ │decontaminării în │ │ │ ││ │domeniul sănătăţii │ │ │ ││ │animalelor (izolarea │Probă sanitaţie │ │ ││ │stafilococilor) │prelevată de pe │Verificarea eficienţei │ ││ │ │100 cmp │decontaminării suprafeţelor │ 5│├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 379│Verificarea │Probă sanitaţie │Verificarea eficienţei │ 5││ │eficienţei │prelevată de pe │decontaminării suprafeţelor │ ││ │decontaminării în │100 cmp │ │ ││ │domeniul sănătăţii │ │ │ ││ │animalelor │ │ │ ││ │(determinare NTG) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 380│Verificarea │Probă sanitaţie │Verificarea eficienţei │ 6││ │eficienţei │prelevată de pe │decontaminării suprafeţelor │ ││ │decontaminării în │100 cmp │ │ ││ │domeniul sănătăţii │ │ │ ││ │animalelor │ │ │ ││ │(determinare NTF) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 381│Verificarea │Probă sanitaţie │Verificarea eficienţei │ 4││ │eficienţei │prelevată de pe │decontaminării suprafeţelor │ ││ │decontaminării în │100 2 cm │ │ ││ │domeniul sănătăţii │ │ │ ││ │animalelor (izolarea │ │ │ ││ │bacteriilor │ │ │ ││ │coliforme) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤│ 382│Analiza │Apă destinată adăpării│Analiza bacteriologică a apei │ 15││ │bacteriologică a apei│animalelor │ │ ││ │(determinarea │ │ │ ││ │numărului de bacterii│ │ │ ││ │coliforme şi │ │ │ ││ │Escherichia colli │ │ │ ││ │metodă rapidă) │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  B. TARIFEpentru consultanţă şi instruiri practice de laborator privindexpertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor deorigine nonanimală şi a furajelor*Font 8*┌────┬────────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ Denumire │Denumire acţiune de │ Tip probă │ Metoda/Tehnica de laborator│Tarif lei/ ││crt.│serviciu/birou/ │ instruire │ │ │analiza/examen││ │ compartiment │ │ │ │/operaţiune │├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 1│Compartiment │Particularităţi de │Peşte │Examen bacteriologic, │ 818││ │Animale Acvatice│diagnostic în bolile│ │virusologie şi parazitologic│ ││ │ │peştilor │ │animale acvatice │ ││ │ │ │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 2│ │Diagnosticul │Peşte │Examen bacteriologic │ 352││ │ │bacteriilor patogene│ │animale acvatice │ ││ │ │şi condiţionat │ │ │ ││ │ │patogene pentru │ │ │ ││ │ │peşti │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 3│ │Bioagresori de │ │ │ ││ │ │natură parazitară la│ │Examen parazitologic animale│ ││ │ │peşti │Peşte │acvatice │ 313│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 4│ │Detecţia │ │ │ ││ │ │contaminanţilor │ │ │ ││ │ │bacterieni în │ │Examen bacteriologic conform│ ││ │ │moluşte bivalve │Moluşte bivalve│ISO TS 16649-3 şi ISO 6579 │ 423│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 5│ │Sănătatea Animalelor│ │ │ ││ │ │acvatice (prevenire,│ │ │ ││ │ │diagnostic, │ │ │ ││ │ │combatere boli │ │ │ ││ │ │animale acvatice) │Peşte │ │ 240│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 6│ │Sănătatea Animalelor│ │ │ ││ │ │acvatice (prevenire │ │ │ ││ │ │şi combatere boli │ │ │ ││ │ │animale acvatice) │Peşte │ │ 86│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 7│Compartiment │Metode de diagnostic│ │ │ ││ │Insecte utile │în laborator în │ │ │ ││ │ │bolile bacteriene │ │ │ ││ │ │ale puietului de │ │ │ ││ │ │albine │Fagure cu puiet│Examen bacteriologic │ 650│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 8│ │Metode de laborator │ │ │ ││ │ │în ectoparazitozele │ │ │ ││ │ │albinelor │Probe albine │Examen parazitologic │ 360│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 9│ │Metode de diagnostic│ │ │ ││ │ │în laborator în │ │ │ ││ │ │endoparazitozele │ │ │ ││ │ │albinelor │Probe albine │Examen parazitologic │ 319│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 10│ │Diagnostic │ │ │ ││ │ │diferentrial în │ │ │ ││ │ │intoxicaţii la │ │ │ ││ │ │albine │Probe albine │Examen toxicologic │ 263│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 11│ │Metode de diagnostic│ │ │ ││ │ │în bolile micotice │ │ │ ││ │ │ale albinelor │Probe albine │Examen micologic │ 616│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 12│ │Prevenirea, │ │ │ ││ │ │diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor │ │ │ ││ │ │bacteriene ale │ │ │ ││ │ │albinelor şi │ │ │ ││ │ │puietului │Albine │ │ 240│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 13│ │Prevenirea, │ │ │ ││ │ │diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor │ │ │ ││ │ │parazitare ale │ │ │ ││ │ │albinelor şi │ │ │ ││ │ │puietului │Albine │ │ 240│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 14│ │Prevenirea, │ │ │ ││ │ │diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor │ │ │ ││ │ │micoticeale │ │ │ ││ │ │albinelor şi │ │ │ ││ │ │puietului │Albine │ │ 240│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 15│ │Prevenirea, │ │ │ ││ │ │diagnosticul şi │ │ │ ││ │ │combaterea bolilor │ │ │ ││ │ │virale ale albinelor│ │ │ ││ │ │şi puietului │Albine │ │ 240│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 16│ │Noţiuni generale de │ │ │ ││ │ │prevenire şi │ │ │ ││ │ │combatere a bolilor │ │ │ ││ │ │la albine │Albine │ │ 240│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 17│Compartiment │Metode screening de │Probe biologice│LC MS │ 638││ │Toxicologie │identificare a unor │furaje, apă, │ │ ││ │Chimie │compuşi toxici prin │momeli │ │ ││ │ │tehnici LC-MS │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 18│ │Metode screening de │Probe biologice│GC MS │ 592││ │ │identificare a unor │furaje, apă, │ │ ││ │ │compuşi toxici prin │momeli │ │ ││ │ │tehnici GC-MS │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 19│ │Metode screening de │Probe biologice│HPTLC │ 483││ │ │identificare a unor │furaje, apă, │ │ ││ │ │compuşi toxici prin │momeli │ │ ││ │ │tehnici HPTLC │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 20│ │Determinarea │Probe biologice│AAS, ICP MS │ 532││ │ │metalelor (Pb, Cd, │furaje, apă, │ │ ││ │ │Cu, Se, Zn, Mg, Ca, │momeli │ │ ││ │ │K, Na etc.) prin │ │ │ ││ │ │tehnici AAS şi ICP -│ │ │ ││ │ │MS │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 21│ │Determinarea unor │Probe biologice│ │ ││ │ │compuşi toxici prin │furaje, apă, │ │ ││ │ │metode specifice │momeli │Metode specifice │ 412│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 22│Compartiment │Testul ELISA pentru │ │ │ ││ │Viroze Majore │detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor în │ │ │ ││ │ │pesta porcină │ │ │ ││ │ │clasică │Ser sanguin │Serologie virală │ 822│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 23│ │Testul │ │ │ ││ │ │imunofluorescenţă │ │ │ ││ │ │directă pentru pesta│ │ │ ││ │ │porcină clasică │Organe │Biologie virală │ 282│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 24│ │Testul de virus │ │ │ ││ │ │neutralizare pentru │ │ │ ││ │ │detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor în │ │ │ ││ │ │pesta porcină │ │ │ ││ │ │clasică │Ser sanguin │Serologie virală │ 516│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 25│ │Testul de izolare pe│ │ │ ││ │ │culturi celulare a │ │ │ ││ │ │virusului pestei │ │ │ ││ │ │porcine clasice │Organe │Biologie virală │ 258│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 26│ │Testul ELISA pentru │ │ │ ││ │ │detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor │ │ │ ││ │ │specifici bluetongue│ │ │ ││ │ │- Vmrd │Ser sanguin │Serologie virală │ 185│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 27│ │Detecţia de │ │ │ ││ │ │anticorpi │ │ │ ││ │ │subtipurile H5 şi H7│ │ │ ││ │ │pentru virusul │ │ │ ││ │ │influenţei aviare │Ser sanguin │Serologie virală │ 310│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 28│ │Detecţia de │ │ │ ││ │ │anticorpi pentru │ │ │ ││ │ │virusul bolii de │ │ │ ││ │ │Newcastle │Ser sanguin │Serologie virală │ 290│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 29│Compartiment │Tehnici de serologie│ │ │ ││ │Virusologie │virală (ELISA şi ID)│ │ │ ││ │ │utilizate în │ │ │ ││ │ │diagnostic │Ser sangvin │Test imunoenzimatic │ 408│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 30│ │Tehnici ELISA │ │ │ ││ │ │utilizate în │ │ │ ││ │ │serologie virală │Ser sangvin │Test imunoenzimatic │ 399│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 31│ │Testul de │ │ │ ││ │ │imunodifuzie în gel │ │ │ ││ │ │de agar utilizat în │ │ │ ││ │ │serologie virală │Ser sangvin │Test imunoenzimatic │ 162│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 32│ │Testul de │ │ │ ││ │ │seroneutralizare pe │ │Test de seroneutralizare pe │ ││ │ │culturi celulare │Ser sangvin │culturi celulare │ 234│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 33│ │Testul IFD în rabie │Creier │Test de imunofluorescenţă │ ││ │ │ │ │directă │ 382│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 34│ │Diagnostic în rabie │ │Test de imunofluorescenţă │ ││ │ │prin IFD şi Bioprobă│Creier │directă; test de inoculare │ ││ │ │ │ │intracerebrală a şoriceilor │ 375│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 35│ │Testul FAVN pentru │ │Test de virusneutralizare a │ ││ │ │detecţia │ │anticorpilor antirabici │ ││ │ │anticorpilor │ │postvaccinali evidenţiaţi │ ││ │ │antirabici │Ser sangvin │prin imunofluorescenţă │ 360││ │ │postvaccinali │ │ │ │├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 36│Biroul │Detecţia PrP res │Fragmente │Metode imunoenzimatice, de │ 495││ │Morfopatologie │prin teste rapide │creier, │imunoblotare sau │ ││ │ │pentru diagnosticul │omogenate │imunocromatografice │ ││ │ │EST │creier │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 37│ │Diagnosticul cito- │Fragmente │Metode cito- histochimice, │ 278││ │ │histopatologic şi/ │tesuturi/organe│imunohistochimice de │ ││ │ │sau imunohistochimic│ │colorare │ ││ │ │pentru boli la │ │ │ ││ │ │animale │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 38│ │Tehnica de procesare│Fragmente │Tehnica de includere la │ 206││ │ │a probelor de │ţesuturi/organe│parafină şi aplicarea unor │ ││ │ │ţesuturi şi │ │metode de colorare │ ││ │ │aplicarea metodelor │ │ │ ││ │ │de colorare │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 39│ │Diagnosticul │Cadavre 1 set │Diagnostic necropsic │ 295││ │ │morfopatologie - │organe │ │ ││ │ │examen necropsic/ │ │ │ ││ │ │medico - legal │ │ │ ││ │ │veterinar la animale│ │ │ │├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 40│Serviciul │Identificarea │Organe şi │PCR │ 121││ │Biologie │genomului virusului │ţesuturi │ │ ││ │moleculară şi │pestei porcine │ │ │ ││ │organisme │clasice │ │ │ ││ │modificate │ │ │ │ ││ │genetic, │ │ │ │ ││ │Centrul de │ │ │ │ ││ │studii şi │ │ │ │ ││ │ştiinţifice │ │ │ │ ││ │pentru gripa │ │ │ │ ││ │aviară, zoonoze,│ │ │ │ ││ │boli emergente │ │ │ │ ││ │şi │ │ │ │ ││ │Iransfrontaliere│ │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 41│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genomului virusului │ │ │ ││ │ │gripei aviare │Organe şi │ │ ││ │ │(Matrix) │ţesuturi │PCR │ 137│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 42│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genomului virusului │Organe şi │ │ ││ │ │gripei aviare (H5) │ţesuturi │PCR │ 126│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 43│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genomului virusului │Organe şi │ │ ││ │ │gripei aviare (N1) │ţesuturi │PCR │ 126│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 44│ │Identificarea ADN │Alimente şi │PCR │ 160││ │ │modificat genetic │furaje care │ │ ││ │ │din alimente şi │conţin soia │ │ ││ │ │furaje care conţin │ │ │ ││ │ │soia │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 45│ │Cuantificarea ADN │Alimente şi │PCR │ 618││ │ │modificat genetic │furaje care │ │ ││ │ │din alimente şi │conţin soia │ │ ││ │ │furaje care conţin │ │ │ ││ │ │soia │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 46│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genotipurilor │ │ │ ││ │ │rezistente/ │ │ │ ││ │ │susceptibile la │ │ │ ││ │ │scrapie │Sânge │Tipizare moleculară │ 206│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 47│ │Identificarea │Sânge de │ │ ││ │ │genomului virusului │rumegătoare │ │ ││ │ │bluetongue │recoltat pe │ │ ││ │ │ │EDTA │PCR │ 160│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 48│ │Detecţia elementelor│ │ │ ││ │ │genetice p35S şi │ │ │ ││ │ │t- nos din alimente │Alimente şi │ │ ││ │ │şi furaje │furaje │PCR │ 172│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 49│Compartiment │Tehnici de colectare│ │ │ ││ │Parazitologie │conservare şi │ │ │ ││ │ │identificare a │ │ │ ││ │ │speciilor de ţânţari│ │ │ ││ │ │vectori pentru │ │ │ ││ │ │virusul West Nile │ │ │ 292│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 50│ │Tehnici de colectare│ │ │ ││ │ │prelucrare şi │ │ │ ││ │ │identificare a │ │ │ ││ │ │gasteropodelor gazde│ │ │ ││ │ │intermediare pentru │ │ │ ││ │ │helminţi │ │ │ 281│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 51│ │Tehnici de colectare│ │ │ ││ │ │conservare şi │ │ │ ││ │ │identificare a │ │ │ ││ │ │speciilor de căpuşe │ │ │ ││ │ │vectori pentru │ │ │ ││ │ │agenţii etiologici │ │ │ ││ │ │ai unor boli virale,│ │ │ ││ │ │bacteriene şi │ │ │ ││ │ │parazitare │ │ │ 292│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 52│ │Diagnosticul │ │ │ ││ │ │echinococozei şi │ │ │ ││ │ │fasciolozei prin │ │ │ ││ │ │tehnici ELISA │ │ │ 327│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 53│ │Metode şi tehnici de│ │ │ ││ │ │laborator în │ │ │ ││ │ │diagnosticul │ │ │ ││ │ │parazitozelor │ │ │ 232│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 54│Compartiment │Metode de izolare şi│ │ │ ││ │Micologie, │identificare a │ │ │ ││ │Micotoxicologie │diferitelor genuri/ │ │ │ ││ │ │specii de fungi │ │ │ ││ │ │implicaţi în stări │ │ │ ││ │ │morbide la animale │ │ │ 232│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 55│Compartiment │Determinarea unor │ │ │ ││ │Micologie, │micotoxine din probe│ │ │ ││ │Micotoxicologie │de furaje prin │ │ │ ││ │ │tehnica ELISA │ │ │ 553│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 56│Biroul │RFC - tehnica │ │ │ ││ │Imunologie │standard OIE, │ │ │ ││ │ │aplicată în │ │ │ ││ │ │bruceloză pentru 1 │Ser sanguin/ │ │ ││ │ │zi(durata x 3 zile) │sânge │RFC. Titrări reagenţi │ 245│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 57│ │Tehnici serologice │ │ │ ││ │ │(bacterioze) │ │ │ ││ │ │începători pentru 1 │Ser sanguin/ │ │ ││ │ │zi (durata x 4 zile)│sânge │RBT, SAT, RFC, RMA │ 312│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 58│ │ELISA - aplicată în │ │ │ ││ │ │paratuberculoză │Ser sanguin/ │ │ ││ │ │(1 zi) │sânge │ELISA │ 286│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 59│ │RMA - aplicată în │ │ │ ││ │ │leptospiroză pentru │Ser sanguin/ │ │ ││ │ │1 zi (x 2 zile) │sânge │RMA │ 269│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 60│Compartiment │Conduita generală a │Cadavru, set │ │ ││ │Bacteriologie │examenului │organe, organe,│ │ ││ │ │bacteriologic pentru│ţesuturi, │ │ ││ │ │izolarea şi │lichide puncţie│ │ ││ │ │identificarea │secreţii, │ │ ││ │ │bacteriilor patogene│excreţii, probe│ │ ││ │ │pentru animale │mediu, fecale, │ │ ││ │ │ │culturi │ │ ││ │ │ │bacteriene, │ │ ││ │ │ │frotiuri etc. │examen bacteriologic │ 316│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 61│ │Izolarea şi │Cadavre, organe│ │ ││ │ │identificarea │fecale, │ │ ││ │ │speciilor din genul │avortoni, │ │ ││ │ │Brucella şi │conţinut │ │ ││ │ │Campylobacter │digestiv │ │ ││ │ │ │avortoni şi │ │ ││ │ │ │cadavre, │ │ ││ │ │ │învelitori │ │ ││ │ │ │placentare, │ │ ││ │ │ │secreţii │ │ ││ │ │ │cervico- │ │ ││ │ │ │vaginale, │ │ ││ │ │ │secreţii │ │ ││ │ │ │prepuţiale, │ │ ││ │ │ │material │ │ ││ │ │ │seminal, lapte │ │ ││ │ │ │mastitic, │ │ ││ │ │ │tampoane │ │ ││ │ │ │cloacale, │ │ ││ │ │ │culturi │ │ ││ │ │ │bacteriene, │ │ ││ │ │ │frotiuri etc. │ │ 347│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 62│ │Izolarea şi │Cadavre, organe│ │ ││ │ │identificarea │fecale, ouă, │ │ ││ │ │Salmonella spp. │ouă embrionate,│ │ ││ │ │ │deşeuri de │ │ ││ │ │ │incubaţie, │ │ ││ │ │ │meconiu, probe │ │ ││ │ │ │de aşternut, │ │ ││ │ │ │avortoni, │ │ ││ │ │ │învelitori │ │ ││ │ │ │placentare, │ │ ││ │ │ │secreţii, │ │ ││ │ │ │excreţii, │ │ ││ │ │ │tampoane │ │ ││ │ │ │cloacale, │ │ ││ │ │ │furaje, │ │ ││ │ │ │culturi │ │ ││ │ │ │bacteriene etc.│ │ 412│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 63│ │Conduita │Ţesuturi, │ │ ││ │ │diagnosticului │lichide puncţie│ │ ││ │ │bacteriologic în │probe mediu, │ │ ││ │ │infecţiile produse │culturi │ │ ││ │ │de Bacillus │bacteriene, │ │ ││ │ │anthracis │frotiuri etc. │ │ 300│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 64│ │Conduita │Ţesuturi, │ │ ││ │ │diagnosticului │fecale, culturi│ │ ││ │ │bacteriologic în │bacteriene, │ │ ││ │ │infecţiile produse │frotiuri etc. │ │ ││ │ │de germeni din genul│ │ │ ││ │ │Mycobacterium │ │ │ 361│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 65│ │Izolarea şi │Cadavru, set │ │ ││ │ │identificarea altor │organe, organe,│ │ ││ │ │specii patogene │ţesuturi, │ │ ││ │ │pentru animale │lichide puncţie│ │ ││ │ │(Listeria, │secreţii, │ │ ││ │ │Staphylococcus, │excreţii, │ │ ││ │ │Pasteurella, │furaje, fecale │ │ ││ │ │Streptococcus, │etc. │ │ 406││ │ │Clostridium s.a.) │ │ │ │├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 66│ │Metoda difuzimetrică│ │ │ ││ │ │standard CLSI pentru│ │ │ ││ │ │testarea │ │ │ ││ │ │comportamentului la │ │ │ ││ │ │antimicrobiene a │ │ │ ││ │ │bacteriilor patogene│Tulpini │ │ ││ │ │pentru animale │bacteriene │ │ 253│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 67│ │Procedura de │ │ │ ││ │ │dezinfecţie, │ │ │ ││ │ │dezinsecţie şi │ │ │ ││ │ │deratizare │ │ │ 366│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 68│ │Metode utilizate în │ │ │ ││ │ │verificarea │ │ │ ││ │ │decontaminării │ │ │ ││ │ │aerului şi │ │ │ ││ │ │suprafeţelor │ │ │ 361│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 69│ │Analiza │ │ │ ││ │ │microbiologică a │ │ │ ││ │ │apei potabile │ │ │ ││ │ │destinate adăpării │ │ │ ││ │ │animalelor │ │ │ 361│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 70│Birou Coordonare│Conceptul de │ │ │ ││ │Programe, │trasabilitate în │ │ │ ││ │Dezvoltare, │medicina veterinară │ │ │ ││ │Cercetare │- cadru metodologic │ │Instruire teoretică │ 309│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 71│ │Analiza de risc în │ │ │ ││ │ │medicina veterinară │ │ │ ││ │ │- cadru metodologic │ │Instruire teoretică │ 309│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 72│ │Analiza de risc │ │ │ ││ │ │pentru sănătatea │ │ │ ││ │ │animalelor │ │Instruire teoretică │ 309│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 73│ │Analiza de risc │ │ │ ││ │ │pentru laboratoarele│ │ │ ││ │ │sanitare veterinare │ │ │ ││ │ │şi pentru siguranţa │ │ │ ││ │ │alimentelor │ │Instruire teoretică │ 412│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 74│Biroul Sănătate │Metode hematologice │ │ │ ││ │şi Bunăstare │utilizate în │ │ │ ││ │Animală │medicina veterinară │ │ │ 304│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 75│ │Metoda profilului │ │ │ ││ │ │metabolic în │ │ │ ││ │ │evaluarea bunăstării│ │ │ ││ │ │animalelor │ │ │ 338│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 76│Compartiment │Metode biochimice │ │ │ ││ │Toxicologie │utilizate în │ │ │ ││ │Chimie │medicina veterinară │ │ │ ││ │ │(I) │ │ │ 361│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 77│ │Metode biochimice │ │ │ ││ │ │utilizate în │ │ │ ││ │ │medicina veterinară │ │ │ ││ │ │(II) │ │ │ 361│└────┴────────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  C. TARIFEpentru verificarea capacităţii de diagnostic de laborator îndomeniul expertiza alimentelor de origine animală,a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 8*┌────┬────────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ Denumire │ Denumire test │ Tip probă │ Metoda/Tehnica de laborator│Tarif lei/ ││crt.│serviciu/birou/ │ intercomparare │ │ │analiza/examen││ │ compartiment │ │ │ │/operaţiune │├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 1│Compartiment │Identificarea │ │ │ ││ │Animale Acvatice│bacteriilor patogene│ │ │ ││ │ │pentru peşti │Peşte │Examen bacteriologic │ 540│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 2│ │Detecţie │ │ │ ││ │ │mixobacterii la │ │ │ ││ │ │peşti │Peste │Examen bacterioscopic │ 286│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 3│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │bioagresorilor │ │ │ ││ │ │parazitari la peşti │Peşte │Examen parazitologic │ 284│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 4│Compartiment │Identificarea │ │ │ ││ │Insecte utile │bacteriilor patogene│ │ │ ││ │ │pentru albine │Probe faguri │Examen bacteriologic │ 617│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 5│ │Examen calitativ şi │ │ │ ││ │ │cantitativ în │ │ │ ││ │ │parazitoze │Probe albine │Examen parazitologic │ 308│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 6│Compartiment │Identificarea unor │Probe biologice│HPTLC │ 312││ │Toxicologie │compuşi toxici prin │furaje, apă, │ │ ││ │Chimie │tehnici HPTLC │momeli │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 7│ │Determinarea unor │Probe biologice│Metode specifice │ 335││ │ │compuşi toxici prin │furaje, apă, │ │ ││ │ │metode specifice │momeli │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 8│ │Determinarea │Probe biologice│AAS │ 289││ │ │metalelor (Pb, Cd, │furaje, apă, │ │ ││ │ │Cu, Se, Zn, Mg, Ca. │momeli │ │ ││ │ │K, Na etc.) prin │ │ │ ││ │ │tehnică AAS │ │ │ │├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 9│Compartiment │Detecţia │ │ │ ││ │viroze majore │anticorpilor │ │ │ ││ │ │specifici virusului │ │ │ ││ │ │bluetongue │Ser sanguin │Serologie virală │ 319│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 10│ │ELISA pentru │ │ │ ││ │ │detecţie anticorpi │ │ │ ││ │ │în pesta porcină │ │ │ ││ │ │clasică │Ser sanguin │Serologie virală │ 89│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 11│ │Stern │Stern │Biologie virală │ 107│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 12│ │Identificare │ │ │ ││ │ │anticorpi faţă de │ │ │ ││ │ │virusul influentei │ │ │ ││ │ │aviare, subtipurile │ │ │ ││ │ │H5 şi H7 │Ser sanguin │Serologie virală │ 2,261│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 13│ │Identificare │ │ │ ││ │ │anticorpi faţă de │ │ │ ││ │ │virusul bolii de │ │ │ ││ │ │Newcastle │Ser sanguin │Serologie virală │ 2,010│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 14│Compartiment │Testul ID (Coggins) │ │ │ ││ │Virusologie │în diagnosticul │ │ │ ││ │ │anemiei infecţioase │ │Test de imunodifuzie în gel │ ││ │ │ecvine │Ser sanguin │de agar │ 67│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 15│ │Testul ID şi ELISA │ │ │ ││ │ │în diagnosticul │ │ │ ││ │ │leucozei enzootice │ │Test de imunodifuzie în gel │ ││ │ │bovine │Ser sanguin │de agar; test imunoenzimatic│ 92│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 16│ │Testul ELISA în │ │ │ ││ │ │diagnosticul │ │ │ ││ │ │rinotraheitei │ │ │ ││ │ │infecţioase bovine │Ser sanguin │Test imunoenzimatic │ 76│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 17│ │Testul IFD în │ │Test de imunofluorescenţă │ ││ │ │diagnosticul rabiei │Creier │directă │ 113│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 18│ │Detecţia PrPres prin│Fragmente │ │ ││ │ │testul rapid ELISA │creier, │ │ ││ │ │dublu sandwich │omogenate │ │ ││ │ │pentru EST │creier │Metoda imunoenzimatică │ 263│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 19│ │Detecţia PrPres prin│Fragmente │Metoda imunoenzimatică │ 227││ │ │testul rapid ELISA │creier, │ │ ││ │ │prin utilizare de │omogenate │ │ ││ │ │polimeri chimici │creier │ │ ││ │ │pentru captura │ │ │ ││ │ │selectivă a PrPres │ │ │ ││ │ │pentru EST │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 20│ │Detecţia PrPres prin│Fragmente │ │ ││ │ │testul rapid western│creier, │ │ ││ │ │blotting pentru EST │omogenate │ │ ││ │ │ │creier │Metoda de imunoblotare │ 335│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 21│ │Detecţia PrPres prin│Fragmente │Metoda imunocromatografică │ 224││ │ │testul rapid │creier, │ │ ││ │ │imunocromatografic │omogenate │ │ ││ │ │pentru EST │creier │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 22│ │Examinarea la │Preparate cito │ │ ││ │ │microscop a │- histologice │ │ ││ │ │preparatelor │din fragmente │ │ ││ │ │histologice │ţesuturi/organe│ │ ││ │ │permanente colorate │colorate prin │ │ ││ │ │prin diferite │diferite │ │ ││ │ │metode de colorare │tehnici de │ │ ││ │ │ │colorare │Microscopie │ 160│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 23│ │Procesarea │Fragmente │Metoda includerii la │ ││ │ │histopatologică prin│ţesuturi/organe│parafină │ 343││ │ │tehnica histologică │ │ │ ││ │ │de procesare a │ │ │ ││ │ │probelor de organe │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 24│ │Aplicarea │ │ │ ││ │ │diferitelor metode │ │ │ ││ │ │histologice de │ │ │ ││ │ │colorare a │ │ │ ││ │ │preparatelor │ │ │ ││ │ │histopatologice │Fragmente │Metode histologice de │ ││ │ │permanente │ţesuturi/organe│colorare │ 343│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 25│Serviciul │Identificarea │Organe şi │PCR │ 312││ │Biologie │genomului virusului │ţesuturi │ │ ││ │moleculară şi │pestei porcine │ │ │ ││ │organisme │clasice │ │ │ ││ │modificate │ │ │ │ ││ │genetic, │ │ │ │ ││ │Centrul de │ │ │ │ ││ │studii şi │ │ │ │ ││ │investigaţii │ │ │ │ ││ │ştiinţifice │ │ │ │ ││ │pentru gripa │ │ │ │ ││ │aviara, zoonoze,│ │ │ │ ││ │boli emergente │ │ │ │ ││ │şi transfronta- │ │ │ │ ││ │liere │ │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 26│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genomului virusului │ │ │ ││ │ │gripei aviare │Organe şi │ │ ││ │ │(Matrix/H5/N1) │ţesuturi │PCR │ 575│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 27│ │Identificarea ADN │Alimente şi │PCR │ 415││ │ │modificat genetic │furaje care │ │ ││ │ │din alimente şi │conţin soia │ │ ││ │ │furaje care conţin │ │ │ ││ │ │soia │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 28│ │Cuantificarea ADN │Alimente şi │PCR │ 1,788││ │ │modificat genetic │furaje care │ │ ││ │ │din alimente şi │conţin soia │ │ ││ │ │furaje care conţin │ │ │ ││ │ │soia │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 29│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genotipurilor │ │ │ ││ │ │rezistente/ │ │ │ ││ │ │susceptibile la │ │ │ ││ │ │scrapie │Sânge │Tipizare moleculară │ 484│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 30│ │Identificarea │Sânge de │PCR │ 415││ │ │genomului virusului │rumegătoare │ │ ││ │ │bluetongue │recoltat pe │ │ ││ │ │ │EDTA │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 31│ │Detecţia elementelor│ │ │ ││ │ │genetice p35S şi │ │ │ ││ │ │t-nos din alimente │Alimente şi │ │ ││ │ │şi furaje │furaje │PCR │ 449│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 32│Compartiment │Identificarea │ │ │ ││ │Parazitologie │speciilor de │ │ │ ││ │ │Culicoides vectori │ │ │ ││ │ │pentru virusul │ │ │ ││ │ │bluetongue │ │ │ 316│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 33│ │Evidenţierea │ │ │ ││ │ │paraziţilor │ │ │ ││ │ │intracelulari/ │ │ │ ││ │ │extracelulari din │ │ │ ││ │ │sânge pe │ │ │ ││ │ │anticoagulant, prin │ │ │ ││ │ │frotiu fixat şi │ │ │ ││ │ │colorat │ │ │ 238│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 34│ │Evidenţierea │ │ │ ││ │ │parazitului │ │ │ ││ │ │Cryptosporidium spp │ │ │ ││ │ │din materii fecale/ │ │ │ ││ │ │conţinut intestinal,│ │ │ ││ │ │prin frotiu fixat │ │ │ ││ │ │şi colorat prin │ │ │ ││ │ │tehnica Ziehl │ │ │ ││ │ │Neelsen modificată │ │ │ 264│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 35│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genurilor şi │ │ │ ││ │ │speciilor de │ │ │ ││ │ │ectoparaziţi pe baza│ │ │ ││ │ │caracterelor de │ │ │ ││ │ │morfologie externă │ │ │ 196│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 36│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genurilor şi │ │ │ ││ │ │speciilor de ţânţari│ │ │ ││ │ │şi a altor vectori │ │ │ ││ │ │ai bolilor la │ │ │ ││ │ │animale pe baza │ │ │ ││ │ │caracterelor de │ │ │ ││ │ │morfologie externă │ │ │ 313│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 37│ │Evidenţierea ouă, │ │ │ ││ │ │oochisturi, larve │ │ │ ││ │ │sau adulţi de │ │ │ ││ │ │paraziţi din fecale │ │ │ 222│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 38│ │Identificarea │ │ │ ││ │ │genurilor şi │ │ │ ││ │ │speciilor de căpuşe │ │ │ ││ │ │pe baza caracterelor│ │ │ ││ │ │de morfologie │ │ │ ││ │ │externă │ │ │ 313│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 39│ │Detecţia │ │ │ ││ │ │coproantigenelor de │ │ │ ││ │ │Echinococcus spp din│ │ │ ││ │ │materii fecale prin │ │ │ ││ │ │tehnica ELISA │ │ │ ││ │ │directă │ │ │ 163│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 40│ │Detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor anti- │ │ │ ││ │ │Fasciola hepatica în│ │ │ ││ │ │ser la ovine şi │ │ │ ││ │ │bovine, prin tehnica│ │ │ ││ │ │ELISA indirectă │ │ │ 172│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 41│Compartiment │Izolarea, │Omogenate de │ │ ││ │Micologie, │caracterizarea şi │culturi │ │ ││ │Micotoxicologie │identificarea │micotice, │ │ ││ │ │genurilor/speciilor │secreţii, │ │ ││ │ │de fungi implicaţi │excreţii, │ │ ││ │ │în diferite stări │fanere, furaje │Examen micologie │ 277││ │ │morbide la animale │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 42│ │Determinarea unei │ │ │ ││ │ │micotoxine din proba│ │ │ ││ │ │de furaj prin │ │ │ ││ │ │tehnica ELISA │Furaje │ELISA │ 385│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 43│ │Detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor IgG │ │ │ ││ │ │anti- Toxoplasma │ │ │ ││ │ │gondii din ser la │ │ │ ││ │ │animale, prin │ │ │ ││ │ │tehnica IFI │ │ │ 196│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 44│Biroul │Detecţia │ │ │ ││ │Imunologie │anticorpilor anti- │ │ │ ││ │ │Brucella spp prin │ │ │ ││ │ │RBT, SAT şi RFC │Ser sanguin/ │ │ ││ │ │(set de 5 probe) │sânge │RBT, SAT, RFC │ 521│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 45│ │Detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor anti-M │ │ │ ││ │ │paratuberculosis │ │ │ ││ │ │prin ELISA (set de │Ser sanguin/ │ │ ││ │ │5 probe) │sânge │ELISA │ 315│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 46│ │Detecţia │ │ │ ││ │ │anticorpilor anti- │ │ │ ││ │ │Leptospira spp prin │Ser sanguin/ │ │ ││ │ │MAT (set de 5 probe)│sânge │RMA │ 469│├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 47│Compartiment │Estimarea │ │ │ ││ │Bacteriologie │capabilităţii de │ │ │ ││ │ │diagnostic pentru │ │ │ ││ │ │izolarea şi │ │ │ ││ │ │identificarea │Fecale, furaje,│ │ ││ │ │Salmonella spp │etc. │Examen bacteriologic │ 266│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 48│ │Estimarea │Frotiuri │ │ 167││ │ │capabilităţii de │realizate din │ │ ││ │ │diagnostic pentru │ţesuturi, │ │ ││ │ │identificarea │culturi │ │ ││ │ │morfotinctorială a │bacteriene │ │ ││ │ │bacteriilor patogene│ │ │ ││ │ │la animale │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 49│Biroul │Hemoleucograma din │ │ │ ││ │Evaluare │sânge integral de │ │ │ ││ │bunăstare │bovine │ │ │ 35││ │animală şi │ │ │ │ ││ │protecţia │ │ │ │ ││ │mediului │ │ │ │ │├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 50│ │Dozarea unor │ │ │ ││ │ │parametri biochimici│ │ │ ││ │ │din soluţii standard│ │ │ 80│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 51│ │Test de sanitaţie │ │ │ ││ │ │prin evidenţierea │ │ │ ││ │ │ATP │ │ │ 67│├────┤ ├────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤│ 52│ │Analiza │ │ │ ││ │ │microbiologică a │ │ │ ││ │ │apei potabile │ │ │ 224│└────┴────────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa I din ORDINUL nr. 66 din 15 iulie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator privindexpertiza sanitară veterinară a produselor de origine animală,a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor*Font 8*┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┐│ │Denumire analiză, examen │ │ │Tarif lei/││Nr. │de laborator şi activitate│ │ Metoda/Tehnica de │analiză/ ││crt.│ sanitară veterinară │ Tip probă │ laborator/Referenţial de metodă│examen/ ││ │ │ │ │operaţiune│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 1│Detectarea bacteriilor din│ │ │ ││ │genul Salmonella │Alimente │Analizor automat │ 74│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 2│Detectarea bacteriilor din│Alimente, hrană animale,│ │ ││ │genul Salmonella │teste sanitaţie │SR EN ISO 6579 │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 3│Detectarea Campylobacter │ │ │ ││ │spp │Alimente │Analizor automat │ 100│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 4│Detectarea │Lapte praf. produse pe │ │ ││ │enterobacteriilor │bază de lapte praf. │ │ ││ │sakazakii │probe de mediu │SR ISO/TS 22964 │ 18│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 5│Detectarea enterotoxinei │ │ │ ││ │stafilococice │Alimente │Analizor automat │ 138│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 6│Detectarea Escherichia │ │ │ ││ │coli O 157 │Alimente, hrană animale │SR EN ISO 16654 │ 60│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 7│Detectarea Escherichia │ │ │ ││ │coli O 157:H7 │Alimente │Analizor automat │ 129│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 8│Detectarea Listeria spp şi│ │ │ ││ │a Listeria monocytogenes │Alimente │Analizor automat │ 126│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 9│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană animale │Tehnica numărului cel mai probabil│ ││ │Escherichia coli │ │/SR ISO 7251 │ 15││ │prezumtivă │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 10│Detectarea şi numărarea │ │ │ ││ │Escherichia coli │ │ │ ││ │prezumtivă │Alimente │Analizor automat │ 43│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 11│Detectarea şi numărarea │ │ │ ││ │Escherichia coli şi a │ │metoda filtrării prin membrană/ │ ││ │bacteriilor coliforme │Apă potabilă │SR EN ISO 9308 │ 31│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 12│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană animale,│ │ ││ │Listeria Monocytogenes │teste sanitaţie │Metoda de detecţie/SR ISO 11290-1 │ 25│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 13│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrana animale,│ │ ││ │Listeria Monocytogenes │teste sanitaţie │Metoda de numărare/SR ISO 11290-2 │ 28│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 14│Detectarea şi numărarea │ │Metoda filtrării prin membrane/ │ ││ │Pseudomonas aeruginosa │Apa potabilă │SR EN ISO 16266 │ 54│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 15│Detectarea şi numărarea │ │ │ ││ │bacteriilor anaerobe │ │Metoda filtrării prin membrane/ │ ││ │sulfito- reducătoare │Apa potabilă │SR EN 26461 │ 33│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 16│Detectarea şi numărarea │ │Metoda de detecţie/ │ ││ │Campylobacter spp. │Alimente │SR EN ISO 10272-1 │ 96│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 17│Detectarea şi numărarea │ │Metoda de enumerare a coloniilor/ │ ││ │Campylobacter spp. │Alimente │SR EN ISO 10272-2 │ 111│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 18│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană animale,│ │ ││ │enterobacteriaceaelor │teste sanitaţie │Analizor automat │ 43│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 19│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană animale,│Metoda de numărare a coloniilor/ │ 19││ │enterobacteriaceaelor │teste sanitaţie │SR ISO 21528-2 │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 20│Detectarea şi numărarea e │Alimente, hrană animale,│Tehnica MPN cu îmbogăţire/ │ ││ │enterobacteriaceaelor │teste sanitaţie │SR ISO 21528-1 │ 17│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 21│Detectarea Vibrio spp │ │ │ ││ │potenţial enteropatogenă │Alimente │ISO/TS 21872-1 │ 34│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 22│Detectarea Yersinia │ │ │ ││ │enterocolitica prezumtiv │ │ │ ││ │patogenă │Alimente │SR EN ISO 10273 │ 35│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 23│Determinare bacterii │ │ │ ││ │acetice │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 20│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 24│Determinare bacterii │ │ │ ││ │anaerobe gazogene │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 18│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 25│Determinare bacterii │ │ │ ││ │anaerobe termofile │ │ │ ││ │gazogene │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 15│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 26│Determinare bacterii │ │ │ ││ │anaerobe/spori bacterii │ │ │ ││ │anaerobe │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 27│Determinare bacterii │ │ │ ││ │lipolitice │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 16│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 28│Determinare bacterii │ │ │ ││ │proteolitice │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 35│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 29│Determinare lactobacili │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 30│Determinare Proteus spp. │Alimente │Metodă dezvoltată în laborator │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 31│Determinarea activităţii │ │ │ ││ │apei │Alimente │SR ISO 21807 │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 32│Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană animale,│ │ ││ │coliforme │teste sanitaţie │Analizor automat │ 36│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 33│Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană animale,│ │ ││ │coliforme │teste sanitaţie │SR ISO 4831, SR ISO 4832 │ 22│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 34│Determinarea celui mai mic│ │ │ ││ │număr de Bacillus cereus │ │ │ ││ │prezumtiv │Alimente, hrană animale │Tehnica MPN/SR EN ISO 21871 │ 26│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 35│Determinarea enterotoxinei│ │ │ ││ │stafilococice │Alimente │Imunoenzimatică (ELISA) │ 123│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 36│Determinarea enterotoxinei│ │ │ ││ │stafilococice │Alimente │Metoda dializei │ 38│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 37│Determinarea gradului de │ │ │ ││ │contaminare cu Bacillus │ │ │ ││ │subtilis │Pâine │Metoda dezvoltată în laborator │ 26│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 38│Determinarea NTG la 22/37 │ │ │ ││ │grade C │Apă potabilă îmbuteliată│Microbiologică │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 39│Determinarea │ │ │ ││ │sensibilităţii la │ │ │ ││ │substanţe antimicrobiene │ │ │ ││ │a tulpinilor bacteriene │Culturi bacteriene │Difuzimetrică │ 19│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 40│Determinarea speciei de │ │ │ ││ │provenienţa a cărnii │Carne crudă │Imunodifuzia (ID) în gel de agar │ 41│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 41│Determinarea speciei de │ │ │ ││ │provenienţă a cărnii │Carne tratată termic │Imunoenzimatică (ELISA) │ 304│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 42│Examen bacterioscopic │Alimente │Bacterioscopică │ 10│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 43│Examen microbiologic │ │ │ ││ │complet al unei probe │ │ │ ││ │(stante) conserve │Conserve │SR 8924 │ 23│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 44│Identificare biochimică a │ │ │ ││ │bacteriilor anaerobe │Alimente │Analizor automat │ 74│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 45│Identificare biochimică │ │ │ ││ │Campylobacter spp │Alimente │Analizor automat │ 62│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 46│Identificare biochimică │ │ │ ││ │Enterobacteriaceae │Alimente │Analizor automat │ 71│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 47│Identificare biochimica │ │ │ ││ │Listeria spp. şi a │ │ │ ││ │Listeria monocytogenes │Alimente │Analizor automat │ 100│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 48│Identificare biochimică │ │ │ ││ │Salmonella spp. │Alimente │Analizor automat │ 74│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 49│Identificare biochimică │ │ │ ││ │Stafilococ coagulazo- │ │ │ ││ │pozitiv │Alimente │Analizor automat │ 46│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 50│Identificare biochimica │ │ │ ││ │Steptococcacea │Alimente │Analizor automat │ 74│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 51│Identificarea laptelui │ │ │ ││ │mastitic │Lapte crud │Metoda CMT │ 5│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 52│Identificarea şi numărarea│ │Metoda filtrării prin membrană/ │ ││ │enterococilor intestinali │Apă potabilă │SR EN ISO 7899 │ 31│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 53│Numărare Bacillus cereus │Alimente │Tehnica de numărare a coloniilor │ ││ │ │ │la 30 gradeC/SR EN ISO 7932 │ 18│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 54│Numărare Clostridium │ │Tehnica de numărare a coloniilor/ │ ││ │perfringens │Alimente, hrana animale │SR EN ISO 7937 │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 55│Numărare Escherichia coli │ │ │ ││ │beta- glucuronidaza │ │ │ ││ │pozitivă │Alimente, hrana animale │SR ISO 16649 │ 18│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 56│Numărare Pseudomonas spp │ │ │ ││ │prezumtiv │Carne │ISO 13720 │ 22│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 57│Numărarea bacteriilor │ │ │ ││ │anaerobe sulfito- │ │ │ ││ │reducatoare │Alimente, hrană animale │SR ISO 15213 │ 17│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 58│Numărarea bacteriilor │ │ │ ││ │butirice │Alimente │Metoda dezvoltată în laborator │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 59│Numărarea celulelor │ │Fluoro-opto-electronică │ ││ │somatice │Lapte crud │(Somascope)/SR EN ISO 13366-2 │ 17│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 60│Numărarea celulelor │ │ │ ││ │somatice │Lapte crud │Microscopica/SR EN ISO 13366-1 │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 61│Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană animale │ │ ││ │mucegaiurilor │teste sanitaţie │Analizor automat │ 41│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 62│Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană animale,│ │ ││ │mucegaiurilor │teste sanitaţie │ISO 21527 │ 27│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 63│Numărarea │Alimente, hrană animale,│Tehnica de numărare a coloniilor │ ││ │microorganismelor │teste sanitaţie │la 30 grade Celsius/ │ ││ │ │ │SR EN ISO 4833 │ 11│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 64│Numărarea │Alimente, hrana animale,│ │ ││ │microorganismelor │teste sanitaţie │Analizor automat │ 41│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 65│Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană animale,│ │ ││ │coagulază - pozitivi │teste sanitaţie │Analizor automat │ 42│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 66│Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană animale,│ │ ││ │coagulază - pozitivi │teste sanitaţie │SR EN ISO 6888 │ 29│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 67│Serotipizare Campylobacter│Culturi bacteriene │PHA (schema Penner) │ 162││ │jejuni │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 68│Serotipizare prin │ │ │ ││ │aglutinare pe lamă şi tub │Culturi bacteriene │Aglutinare pe lamă/tub │ 110│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 69│Serotipizare Salmonella │ │Aglutinare pe lamă/tub (schema │ ││ │spp │Culturi bacteriene │Kauffmann-White) │ 103│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 70│Controlul vizual al │ │Examen parazitologie/ │ ││ │peştelui │Peşte │Reg. CE 2074/2005 │ 12│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 71│Detecţia chisturilor şi │Ţesut muscular, carne şi│Examen trichineloscopic │ 9││ │larvelor de Trichinella │produse din carne │(2 compresoare) │ ││ │spp. [în condiţiile Reg. │ │ │ ││ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 72│Detecţia chisturilor şi │Carne vânat │Examen trichineloscopic │ ││ │larvelor de Trichinella │ │(4 compresoare) │ 18││ │spp. [în condiţiile Reg. │ │ │ ││ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 73│Detecţia larvelor de │Ţesut muscular, carne şi│Digestie artificială cu agitator │ ││ │Trichinella spp [în │produse din carne │magnetic │ 44││ │condiţiile Reg. (CE) │ │ │ ││ │nr. 2.075/2005] │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 74│Determinarea compoziţiei │ │ │ ││ │cărnii/produse din carne │Carne şi preparate │Analizor automat │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 75│Determinarea compoziţiei │ │ │ ││ │laptelui │Lapte │Analizor automat │ 10│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 76│Determinarea pH-ului │Carne şt produse din │Potenţiometrică conductivităţi/ │ 4││ │ │carne, lapte şi produse │SR ISO 2917, STAS 8201, SR ISO │ ││ │ │lactate, apa potabilă, │10523 │ ││ │ │vin │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 77│Determinarea punctului de │ │ │ ││ │congelare │Lapte │Metoda crioscopică/SR EN ISO 5764 │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 78│Examen botanic │Materii prime furajere │Macroscopică │ 18│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 79│Examen organoleptic │Alimente, hrană animale │Organoleptică │ 8│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 80│Aprecierea stadiului de │ │ │ ││ │oxidare a grăsimi │Alimente, hrană animale │Reacţia Kreis/SR 9065, STAS 12266 │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 81│Determinare acid │ │ │ ││ │cianhidric │Hrană animale │Titrimetrică │ 38│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 82│Determinare amprolium │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 38│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 83│Determinare cloruri │Apa potabilă │Titrimetrică-Mohr/SR ISO 9297 │ 11│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 84│Determinare conservanţi │Conserve, băuturi │Lichidcromatografică (HPLC) │ 80│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 85│Determinare dimetridazol │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 31│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 86│Determinare gosipol │Hrană animale │Spectrofotometrică/Reg.CE152/2009│ 164│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 87│Determinare impurităţi/ │ │ │ ││ │corpuri străine │Materii prime furajere │Macroscopică │ 8│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 88│Determinare nicarbazin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 77│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 89│Determinare raport │ │ │ ││ │glucoză- fructoză │Alimente │Enzimatică │ 20│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 90│Determinare Roşu de Sudan │ │ │ ││ │I, II, II, IV │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 35│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 91│Determinare Roşu de Sudan │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │I, II, II, IV │Alimente │spectrometru de masă (LC-MS/MS) │ 44│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 92│Determinare tylan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 48│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 93│Determinarea acidităţii │Alimente, băuturi │Titrimetrică │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 94│Determinarea acidităţii │Lapte praf, miere, │Volumetrică/SR ISO 6091, SR ISO │ ││ │ │produse morărit │6092, SR 784 │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 95│Determinarea acidităţii │Iaurt │Potenţiometrică/SR ISO 11869 │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 96│Determinarea acidităţii │ │ │ ││ │volatile │Alimente │Titrimetrică │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 97│Determinarea acizilor de │Hrană animale (nutreţuri│ │ ││ │fermentaţie │însilozate) │STAS 12254 │ 12│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 98│Determinarea acizilor │Praf de ou │Titrimetrică │ 8││ │graşi liberi │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 99│Determinarea acizilor │ │ │ ││ │organici (tartic, malic, │ │ │ ││ │citric şi oxalic) │Vin │Loncromatografică (IC) │ 100│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 100│Determinarea activităţii │Lapte şi băuturi pe │ │ ││ │fosfatazei alcaline │bază de lapte │Fluorimetrică/SR EN ISO 11816 │ 158│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 101│Determinarea activităţii │ │ │ ││ │ureazice a stratului de │ │ │ ││ │soia │Hrană animale │Titrimetrică/SR ISO 5506 │ 11│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 102│Determinarea activităţii │ │ │ ││ │cenuşii │Vin │Titrimetrică │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 103│Determinarea alcoolilor │Alcool etilic şi băuturi│ │ ││ │superiori │alcoolice │Gazcromatografică (GC) │ 44│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 104│Determinarea alcoolului │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │metilic │băuturi alcoolice │SR 6182/40, SR 184/10 │ 41│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 105│Determinarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 106│Determinarea amoniacului │Alimente │Nessler │ 3│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 107│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Spectrofotometrică/SR ISO 7150 │ 5│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 108│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Titrimetrică/SR ISO 5664 │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 109│Determinarea anionilor │ │ │ ││ │(fluoruri, cloruri, │ │ │ ││ │nitriţi, nitraţi, bromuri,│ │ │ ││ │sulfaţi, fosfaţi) │Alimente, vin │Loncromatografică (IC) │ 108│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 110│Determinarea azotaţilor │Alimente │Spectrofotometrică │ 12│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 111│Determinarea azotaţilor │Apa potabilă │Spectrofotometrică │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 112│Determinarea azotaţilor │Hrana animale │Spectrofotometrică - Kit │ 68│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 113│Determinarea azotaţilor │Hrana animale │Spectrofotometrică - reducere pe │ ││ │ │ │coloana de Cd │ 31│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 114│Determinarea azotiţilor │Carne şi produse din │Spectrofotometrică/SR EN 12014, │ 19││ │ │carne, apa potabilă, │SR EN 26777, SR 13175 │ ││ │ │hrană animale │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 115│Determinarea azotiţilor │Legume şi fructe │Spectrofotometrică- GRIESS │ 4│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 116│Determinarea azotului │Produse din pescuit │ │ ││ │bazic volatil total │proaspete şi preparate │Reg CE 2074/2005 │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 117│Determinarea azotului uşor│Alimente, hrană pentru │ │ ││ │hidrolizabil │animale │Distilare/SR 9054, Reg. 152/2009 │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 118│Determinarea calciului │Hrană animale │Titrimetrică/SR EN ISO 6869 │ 43│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 119│Determinarea carbonaţilor/│ │ │ ││ │bicarbonaţilor │Iaurt │Colorimetrică │ 3│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 120│Determinarea cationilor │ │ │ ││ │(sodiu, amoniu, potasiu, │ │ │ ││ │calciu, magneziu) │Alimente, Vin │Loncromatografică (IC) │ 108│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 121│Determinarea celulozei │ │ │ ││ │brute │Hrană animale │Gravimetrică/Reg CE 152/2009 │ 29│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 122│Determinarea cenuşii │Alimente, produse │Gravimetrică/SR ISO 936, SR 8613, │ ││ │ │morărit, hrană animale, │SR 784. Reg CE 152/2009 │ 3││ │ │vin │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 123│Determinarea cenuşii │Alimente, produse │Gravimetrică/Met IISPV, │ ││ │insolubile în acid │morărit, hrană animale │Reg CE 152/2009 │ 9││ │clorhidric │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 124│Determinarea clorului │ │ │ ││ │rezidual liber │Apa potabilă │STAS 6364 │ 4│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 125│Determinarea clorurii de │Produse din carne, │ │ ││ │sodiu │brânză, peşte │Potenţiometrică │ 53│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 126│Determinarea clorurii de │ │ │ ││ │sodiu │Alimente, hrană animale │Titrimetrică-Mohr │ 11│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 127│Determinarea clorurii de │ │Titrimetrică - Volhard/ │ ││ │sodiu │Hrană animale │Reg CE 152/2009 │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 128│Determinarea colagenului │Produse din carne │Spectrofotometrică │ 48│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 129│Determinarea coloranţilor │Alimente │Lichidcromatografică (UPLC) │ 321│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 130│Determinarea coloranţilor │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 51│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 131│Determinarea concentraţiei│Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │alcoolice │băuturi alcoolice │Reg CE 2676/1990 │ 4│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 132│Determinarea conţinutului │Alimente procesate │ │ ││ │de acrilamidă │termic │Gazcromatografică (GC) │ 127│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 133│Determinarea conţinutului │ │ │ ││ │de cupru │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 16│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 134│Determinarea conţinutului │ │ │ ││ │de gluten │Grâu şi faină de grâu │Test rapid │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 135│Determinarea conţinutului │ │ │ ││ │de gluten umed │Grâu şi faină de grâu │SR EN ISO 21415 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 136│Determinarea conţinutului │ │ │ ││ │de magneziu │Hrană animale │Titrimetrică/SR EN ISO 6869 │ 12│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 137│Determinarea conţinutului │ │ │ ││ │de mangan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 17│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 138│Determinarea corpurilor │ │ │ ││ │străine │Alimente, cereale │Gravimetrică/microscopică │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 139│Determinarea densităţii │Lapte, vin, sucuri de │ │ ││ │ │fructe şi legume, ape │ │ ││ │ │minerale, băuturi │ │ ││ │ │răcoritoare carbogazoase│Areometrică/SR 143; SR 2418 │ 5│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 140│Determinarea dioxidului de│Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │sulf liber │băuturi alcoolice │STAS 6182/13 │ 4│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 141│Determinarea dioxidului de│Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │sulf total │băuturi alcoolice │STAS 6182/13 │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 142│Determinarea eficienţei │ │ │ ││ │pasteurizării laptelui │Lapte │Metoda cu benzidină │ 11│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 143│Determinarea eficienţei │ │ │ ││ │pasteurizării laptelui │Lapte │Metoda rapidă │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 144│Determinarea elasticităţii│ │ │ ││ │miezului de pâine │Pâine │SR 91 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 145│Determinarea esterilor │Alcool etilic şi băuturi│ │ ││ │ │alcoolice │SR 184/6 │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 146│Determinarea extractului │ │ │ ││ │alcoolic uscat şi │ │ │ ││ │conţinutul de ceară │Propolis │Extracţie cu solvenţi │ 26│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 147│Determinarea extractului │Vin, alcool etilic şi │ │ ││ │sec total │băuturi alcoolice │STAS 6182/9 │ 3│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 148│Determinarea fierului │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 149│Determinarea fierului │Vin │SR 6182/10 │ 15│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 150│Determinarea fosforului │Alimente │Gravimetrică Chi-Mo-ci-Ac │ 16│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 151│Determinarea fosforului │Alimente, hrană animale │Spectrofotometrică/ │ ││ │ │ │ISO 13730, ISO 649 │ 22│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 152│Determinarea glucozei şi │ │ │ ││ │fructozei din miere │Miere │SR 784 │ 17│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 153│Determinarea gradului de │ │ │ ││ │impurificare │Lapte │Filtrare │ 1│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 154│Determinarea grăsimii │Praf de ou. lăptişor de │ │ ││ │ │matcă │Extracţie cu solvenţi │ 25│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 155│Determinarea grăsimii │Lapte, îngheţată │Extracţie etero-amoniacală tip │ ││ │ │ │Mojonnier/SR EN ISO 1211, │ ││ │ │ │SR EN ISO 7328/1 │ 38│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 156│Determinarea grăsimii │Brânză │Extracţie eteroclorihidrică tip │ ││ │ │ │Mojonnier/SR EN ISO 1735 │ 33│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 157│Determinarea impurităţilor│ │ │ ││ │insolubile din grăsime │Grăsime animală │SR EN ISO 663 │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 158│Determinarea grăsimii │Alimente, hrană animale │Soxlet/SR ISO 1444 SR 8613 │ 8│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 159│Determinarea grăsimii │Lapte şi produse lactate│Butirometrică/ISO 488 ISO 2446, │ ││ │ │maioneză, margarină │SR EN ISO 3727 │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 160│Determinarea greutăţii │ │ │ ││ │hectolitrice │Cereale │SR EN ISO 7971 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 161│Determinarea │ │ │ ││ │hidroximetilfurfuralului │ │ │ ││ │(HMF) │Miere │Fiehe/SR 784 │ 17│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 162│Determinarea │ │ │ ││ │hidroximetilfurfuralului │ │ │ ││ │(HMF) │Miere │Spectrofotometrică/SR 784 │ 11│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 163│Determinarea histaminei │Peşte │Lichidcromatografică (HPLC) │ 55│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 164│Determinarea impurităţilor│ │ │ ││ │minerale insolubile │ │ │ ││ │raportate la substanţa │ │ │ ││ │uscată │Alimente │Gravimetrică/microscopică │ 12│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 165│Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │aciditate │Hrană animale │STAS 12266 │ 23│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 166│Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │aciditate │Ceară de albine │STAS 3064 │ 8│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 167│Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │deformare a glutenului │Grâu şi făină de grâu │Măsurare diametre │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 168│Determinarea indicelui de │Grăsimi de origine │ │ ││ │iod │animală şi vegetală │SR EN ISO 3961 │ 55│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 169│Determinarea indicelui de │Grăsimi de origine │ │ ││ │peroxid │animală şi vegetală, │ │ ││ │ │hrană animale │SR 3960. STAS 12266 │ 19│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 170│Determinarea indicelui de │Grăsimi de origine │ │ ││ │refracţie │animală şi vegetală │SR EN ISO 6320 │ 20│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 171│Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │saponificare │Ceară de albine │STAS 3064 │ 10│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 172│Determinarea indicelui de │ │ │ ││ │saponificare │Alimente │Titrimetrică │ 33│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 173│Determinarea indicelui │ │ │ ││ │diastazic │Miere │SR 784 │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 174│Determinarea indicilor │ │ │ ││ │Reichert- Meissl şi │ │ │ ││ │Polanske │Produse lactate │Metoda dezvoltată în laborator │ 32│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 175│Determinarea │ │ │ ││ │îndulcitorilor │Băuturi │Lichidcromatografică (HPLC) │ 95│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 176│Determinarea │ │ │ ││ │îndulcitorilor │Alimente │Lichidcromatografică (UPLC) │ 327│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 177│Determinarea lactozei │Lapte │Titrimetrică │ 20│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 178│Determinarea Na, Ca K │Alimente │Flamfotometrică │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 179│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 35│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 180│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │ │ │spectrometru de masă (LC-MS/MS) │ 45│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 181│Determinarea porozităţii │Pâine, produse de │ │ ││ │ │franzelărie şi │ │ ││ │ │specialităţi de │ │ ││ │ │panificaţie │SR 91 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 182│Determinarea procentului │ │ │ ││ │de polen │Miere │SR 784 │ 4│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 183│Determinarea proteinei │Alimente, prod morărit/ │Kjeldhal/SR EN ISO 8968, SR ISO │ ││ │ │panificaţie, hrană │937, Reg CE 152/2009 │ 18││ │ │animale, cereale │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 184│Determinarea punctului de │ │ │ ││ │topire │Ceară de albine │STAS 3064 │ 32│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 185│Determinarea puterii de │ │ │ ││ │coagulare │Pepsină │STR 280 │ 3│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 186│Determinarea solubilităţii│ │ │ ││ │produselor sub forma de │ │ │ ││ │praf │Lapte şi produse Iacale │STAS 6358 │ 3│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 187│Determinarea substanţei │ │ │ ││ │uscate negrase │Unt │SR EN ISO 3727 │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 188│Determinarea substanţelor │ │ │ ││ │insolubile în apa din │ │ │ ││ │miere │Miere │SR 784 │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 189│Determinarea substanţelor │ │ │ ││ │organice oxidabile │Apă potabilă │Titrimetrică │ 5│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 190│Determinarea sulfitului │Alimente │Enzimatică │ 120│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 191│Determinarea titrului │ │ │ ││ │proteic │Lapte │SR 143; SR 2418 │ 5│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 192│Determinarea umidităţii │Alimente, produse │Gravimetrică/SR EN ISO 3727, │ ││ │ │morărit, hrană animale, │SR ISO 6731, SR EN ISO 5534, │ ││ │ │cereale │SR ISO 1442, SR 8613, Reg. │ ││ │ │ │CE 152/2009 │ 4│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 193│Determinarea conţinutului │Carcasă pasăre, părţi │ │ ││ │de apă. Testul chimic │congelate │Reg 543/2008 │ 23│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 194│Determinarea conţinutului │ │ │ ││ │de apă Testul scurgerii │Carcasă pasăre │Reg 543/2008 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 195│Determinarea umidităţii │Miere │Refractometrică/SR 784 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 196│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC)/Reg │ ││ │ │ │CE 152/2009 │ 115│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 197│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 37│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 198│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC)/Reg │ ││ │ │ │CE 152/2009 │ 110│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 199│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 33│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 200│Determinarea volumului │ │ │ ││ │pâinii │Pâine │SR 91 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 201│Determinarea zaharozei │Miere, vin, alcool │ │ ││ │ │etilic şi băuturi │ │ ││ │ │alcoolice │SR 784, STAS 6182/17 │ 8│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 202│Determinarea zahărului │ │ │ ││ │invertit │Miere │SR 784 │ 8│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 203│Determinarea zahărului │ │ │ ││ │reducător │Vin │SR 6182-18/C91 │ 23│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 204│Determinarea zaharurilor │Vin │Standardizată │ 14│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 205│Determinări ponderale │Conserve │SRAS 6516 │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 206│Dozare uree │Hrană animale │Reg CE 152/2009 │ 35│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 207│Identificare glucide │Alimente │Colorimetrică - Reacţia Fehling │ 7│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 208│Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Avatec │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 79│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 209│Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Carbadox │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 204│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 210│Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Monensin/Lasalocid │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 58│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 211│Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Narasin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 84│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 212│Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Nicarbazin │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 199│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 213│Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Olaquindox │Hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 206│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 214│Identificare şi dozare │ │ │ ││ │Salinomicin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 75│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 215│Identificarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 5│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 216│Identificarea │ │ │ ││ │constituenţilor de origine│ │ │ ││ │animală │Hrană animale │Microscopică/Reg CE 152/2009 │ 40│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 217│Identificarea hidrogenului│Carne şi produse din │ │ ││ │sulfurat │carne │SR 9065 │ 4│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 218│Testul de stabilitate │ │ │ ││ │fizico-chimic la aer │ │ │ ││ │pentru vin │Vin │SR 6182/2 │ 22│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 219│Testul de stabilitate │ │ │ ││ │fizico-chimic pentru vin │ │ │ ││ │la temperaturi ridicate │Vin │SR 6182/2 │ 22│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 220│Testul de stabilitate │ │ │ ││ │fizico-chimic pentru vin │ │ │ ││ │la temperaturi scăzute │Vin │SR 6182/2 │ 22│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 221│Determinare melamină │Produse cu conţinut │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │ │proteic │spectrometru de masă (LC - MS/MS) │ 274│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 222│Determinare reziduuri de │Alimente, hrană pentru │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │pesticide │animale │spectrometru de masă (GC - MS/MS) │ 279│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 223│Determinare reziduuri de │Alimente de origine │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │pesticide │nonanimală │spectrometru de masă (LC - MS/MS) │ 286│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 224│Determinarea 3MCPD │Alimente │Gazcromatografică (GC) │ 129│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 225│Determinarea 3MCPD │Alimente │Lichidcromatografică (HPLC) │ 183│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 226│Determinarea arsenului │Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de absorbţie │ ││ │ │ │atomică cu generare de hidruri │ ││ │ │ │(SAA HG) │ 53│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 227│Determinarea contaminării │ │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │cu dioxin[, furani şi PCB │ │spectrometru de masă de înaltă │ ││ │asemănătoare dioxinei │Alimente │rezoluţie (GC-HRMS) │ 2707│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 228│Determinarea markerului │ │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │făinurilor proteice - │Făinuri proteice │spectrometru de masă (GC - MS/MS) │ 156││ │glyceroltriheptanoat (GTH)│ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 229│Determinarea mercurului │Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de absorbţie │ ││ │ │ │atomică cu vapori reci (SAA CV) │ 52│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 230│Determinarea metalelor │Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de absorbţie │ ││ │grele (Pb, Cu, Cd, Zn. Fe,│ │atomică cu flacără (SAA FL) │ 23││ │Sn, etc.) -1 element │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 231│Determinarea metalelor │Alimente, hrană animale │Spectrofotometrie de absorbţie │ ││ │grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe,│ │atomică cu cuptor de grafit │ ││ │Sn, etc.) şi arsen (As) - │ │(SAA CG) │ 35││ │1 element │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 232│Determinarea micotoxinelor│ │Cromatografie în strat subţire │ ││ │/1 micotoxină │Alimente, hrană animale │(CSS) │ 61│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 233│Determinarea micotoxinelor│ │ │ ││ │/1 micotoxină │Hrană animale │Imunocromatograficâ - AFLACARD │ 44│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 234│Determinarea micotoxinelor│ │Imunoenzimatică (ELISA) fără │ ││ │/1 micotoxină │Alimente, hrană animale │purificare pe coloană de │ ││ │ │ │imunoafinitate │ 197│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 235│Determinarea micotoxinelor│ │Imunoenzimatică (ELISA) cu │ ││ │/1 micotoxină │Alimente, hrană animale │purificare pe coloană de │ ││ │ │ │imunoafinitate │ 284│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 236│Determinarea micotoxinelor│ │ │ ││ │/1 micotoxină │Alimente, hrană animale │Lichidcromatografică (HPLC) │ 222│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 237│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de agenţi antiimflamatori │Ţesut muscular, ficat, │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │nesteroidieni │lapte crud │spectrometru de masă (LC-MS/MS) │ 135│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 238│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de alergeni │Alimente │Imunoenzimatică (ELISA) │ 214│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 239│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de amitraz │Miere │Gazcromatografică (GC) │ 43│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 240│Determinarea reziduurilor │Lapte crud ficat, peşte │ │ ││ │de antihelmintice │de crescătorie │Lichidcromatografică (HPLC) │ 75│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 241│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de antihelmintice │Lapte crud ficat │spectrometru de masă (LC-MS/MS) │ 77│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 242│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de beta - lactamice │lapte, peste │Radioimunotest (CHARM II) │ 123│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 243│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de carbadox şi olaquindox │Ficat │spectrometru de masă (LC - MS/MS) │ 121│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 244│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, lapte, │ │ ││ │de cloramfenicol │ouă, miere, ser sanguin,│ │ ││ │ │urină │Imunoenzimatică (ELISA) │ 124│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 245│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, lapte, │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de cloramfenicol │ouă, miere, urină │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 185│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 246│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de coccidi ostatice │Ficat, ouă │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 79│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 247│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de coloranţi │Peşte crescătorie │Lichidcromatografică (HPLC) │ 72│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 248│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de corticosteroizi │Urină │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 173│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 249│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, lapte, │ │ ││ │de dimetridazol │ouă, plasmă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 122│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 250│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, ficat, │ │ ││ │de enro/ciprofloxacin │rinichi, lapte │Imunoenzimatică (ELISA) │ 111│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 251│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de gentamicină │lapte │Imunoenzimatică (ELISA) │ 119│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 252│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de gentamicină/neomicină │lapte │Radioimunotest (CHARM II) │ 137│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 253│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de hidrocarburi │ │ │ ││ │policiclice aromatice │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │(PAH) │Alimente │spectrometru de masă (LC - MS/MS) │ 365│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 254│Determinarea reziduurilor │Ţesuturi (ficat, rinichi│Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de lactone ale acidului │muşchi inclusiv peşte), │spectrometru de masă (LC - MS/MS) │ 388││ │resorcilic │bilă, ouă, lapte şi │ │ ││ │ │urină │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 255│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de macrolide │lapte, ouă, miere, peste│Radioimunotest (CHARM II) │ 132│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 256│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de melamină │Alimente, hrană animale │Gazcromatograficâ (GC) │ 270│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 257│Determinarea reziduurilor │ │Gazcromatograficâ cuplată cu │ ││ │de melamină │Alimente, hrană animale │spectrometru de masă (GC - MS/MS) │ 61│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 258│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatograficâ cuplată cu │ ││ │de melamină │Alimente, hrană animale │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 238│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 259│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de neomicină │lapte, ouă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 119│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 260│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, lapte, │ │ ││ │de nitrofurani │ouă, miere, plasmă │Imunoenzimatică (ELISA) │ 157│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 261│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, lapte, │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de nitrofurani │ouă, miere, peşte de │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 71││ │ │crescătorie │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 262│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, lapte │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de nitroimidazoli │crud, ouă, peşte de │spectrometru de masă (LC - MS/MS) │ 93││ │ │crescătorie, ser sanguin│ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 263│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de nitrozamine │Alimente │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 77│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 264│Determinarea reziduurilor │Produse de origine │ │ ││ │de pesticide │vegetală │Gazcromatografică (GC) │ 234│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 265│Determinarea reziduurilor │Alimente de origine │ │ ││ │de pesticide carbamice │animală │Gazcromatografică (GC) │ 110│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 266│Determinarea reziduurilor │Grăsime, lapte crud, │ │ ││ │de pesticide │ouă, miere, peşte de │ │ ││ │organoclorurate │crescătorie, alte │ │ ││ │ │alimente, hrană animale │Gazcromatografică (GC) │ 100│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 267│Determinarea reziduurilor │Grăsime, lapte crud, │ │ ││ │de pesticide │ouă, miere, peşte de │ │ ││ │organofosforice │crescătorie, alte │ │ ││ │ │alimente, hrană animale │Gazcromatografică (GC) │ 120│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 268│Determinarea reziduurilor │Alimente de origine │ │ ││ │de piretroide │animală │Gazcromatografică (GC) │ 126│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 269│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, urină │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │de stilbene │ │spectrometru de masă (GC - MS/MS) │ 130│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 270│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de streptomicină │lapte, miere │Imunoenzimatică (ELISA) │ 104│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 271│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de streptomicină │Miere │Lichidcromatografică (HPLC) │ 107│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 272│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│Radioimunotest (CHARM II) │ 123││ │de streptomicină/ │lapte, miere │ │ ││ │dihidrostreptomicină │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 273│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de substanţe betaagoniste │Ficat, urină │Imunoenzimatică (ELISA) │ 313│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 274│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de substanţe betaagoniste │Ficat, urină │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 339│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 275│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, ser │Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │de substanţe steroidiene │sangvin, urină │spectrometru de masa (GC- MS/MS) │ 218│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 276│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, ficat, │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de substanţe steroidiene │urină │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 191│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 277│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, ficat, │ │ ││ │de sulfamide │rinichi, lapte, miere │Lichidcromatografică (HPLC) │ 98│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 278│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de sulfamide │lapte, ouă. miere, peşte│Radioimunotest (CHARM II) │ 178│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 279│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de sulfonamide │miere │Imunoenzimatică (ELISA) │ 109│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 280│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de sulfoquinoxalină │lapte │Imunoenzimatică (ELISA) │ 102│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 281│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de tetracicline │ouă, miere │Imunoenzimatică (ELISA) │ 114│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 282│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de tetracicline │lapte crud, ouă, miere, │ │ ││ │ │peşte de crescătorie │Lichidcromatografica (HPLC) │ 130│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 283│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, rinichi,│ │ ││ │de tetracicline │lapte, ouă, miere, peşte│Radioimunotest (CHARM II) │ 123│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 284│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, tiroida,│Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de tireostatice │urină │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 337│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 285│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de tranchilizante şi │ │ │ ││ │betablocante │Rinichi │Imunoenzimatică (ELISA) │ 218│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 286│Determinarea reziduurilor │Ţesut muscular, ficat, │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de tranchilizante şi │rinichi │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 261││ │betablocante │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 287│Determinarea reziduurilor │Ţesuturi, lapte şl miere│Gazcromatografică cuplată cu │ ││ │de amitraz │ │spectrometru de masă (GC- MS/MS) │ 61│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 288│Determinarea reziduurilor │Ţesuturi (ficat, rinichi│Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de lactone ale acidului │muşchi inclusiv peşte), │spectrometru de masă (LC- MS/MS) │ 103││ │rezorcilic │bilă, ouă. lapte şi │ │ ││ │ │urină │ │ │├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 289│Determinarea │ │ │ ││ │radioactivităţi │Alimente, hrană animale │Spectrometrie gama │ 40│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 290│Determinarea proteinei │ │ │ ││ │vegetale/animale │Alimente │PCR │ 575│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 291│Calculul energiei brute │Hrană animale │Publicaţii │ 2│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 292│Determinarea toxinei │ │ │ ││ │botulinice │Alimente, hrana animale │SR 13419 │ 129│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 293│Testarea │ │ │ ││ │antibiorezistenţei │ │ │ ││ │microbiene │Tulpini patogene │Metoda microdiluţiilor │ 175│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 294│Determinarea reziduurilor │ │ │ ││ │de antibiotice şi │ │ │ ││ │coccidiostatice │Hrană animale │UPLC-Q-TOF │ 187│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 295│Determinarea speciei de │Produse procesate │ │ ││ │provenienţă a cărnii/ │(alimente şi hrană │ │ ││ │laptelui │pentru animale) │RT-PCR │ 734│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 296│E. coli VTEC-determinarea │ │ │ ││ │genelor de virulenţă şi │ │ │ ││ │serogrup │Carne │PCR │ 281│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 297│Determinarea reziduurilor │ │Lichidcromatografică cuplată cu │ ││ │de coloranţi │Peşte crescătorie │spectrometru de masă (LC - MS/MS) │ 58│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 298│Determinarea acidităţii │ │SR ISO 1740:2008 (metoda de │ ││ │grăsimii │Produse lactatele şi unt│referinţă) │ 29│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 299│Determinarea activităţii │ │ │ ││ │fosfatazei alcaline │Brânză │Fluorimetrică/ISO 11816-2 │ 301│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 300│Determinarea lactozei │Lapte şi produse lactate│Metoda fenol-sulfurică STAS 10902 │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 301│Determinarea chiştilor de │ │ │ ││ │Giardia şi/sau oochiştilor│ │Parazitologică prin Flita - │ ││ │de Cryptosporidium │Apă │Max xpress │ 1511│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 302│Determinarea azotaţilor │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 24│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 303│Determinarea azotiţilor │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 20│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 304│Determinarea durităţii │ │ │ ││ │totale │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 18│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 305│Determinarea fosforului │ │ │ ││ │total │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 8│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 306│Determinarea CCO_Cr │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 20│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 307│Determinarea CBO5 │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 28│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 308│Determinarea clorului │ │ │ ││ │rezidual │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 6│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 309│Determinare │ │ │ ││ │conductivităţii │Miere │SR 784/2 2009 │ 3│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 310│Determinarea cianurilor │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 18│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 311│Determinarea sulfaţilor │Apă │Test rapid Spectroquant Nova 60 │ 16│├────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┤│ 312│Determinarea substanţelor │Produse şi preparate pe │ │ ││ │stupefiante şi psihotrope │bază de plante, │ │ ││ │ │amestecuri minerale, │ │ ││ │ │pulberi, tablete sau │ │ ││ │ │comprimate │UPLC-Q-TOF │ 4377│└────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  B. TARIFEpentru consultanţă şi instruiri practice de laborator privindexpertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor deorigine nonanimală şi a furajelor*Font 7*┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────┬─────────┬───────┬─────────┐│Nr. │ Denumire domeniu acţiune │ Denumire analiză/ │Tarif │Tarif instruire │ Timp │ Total │ Total ││crt.│ Instruire │ test │analiză │teoretică-practică/ │minim de │tarif/ │ tarif*) ││ │ │ │(în │oră/specialist │instruire│analiză│instruire││ │ │ │funcţie ├────────┬─────────────┤ (ore) │ │1 domeniu││ │ │ │de │ │ │ │ │ ││ │ │ │testele │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru │ │ │ │ │ ││ │ │ │care se │ Lei │Specialitate │ │ │ ││ │ │ │solicită│ │ │ │ │ ││ │ │ │instru- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ irea) │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 1│Detecţia alimentelor iradiate│Detecţia alimentelor│ 23│ 31│Fizician │ 7│ 240│ 240 ││ │ │iradiate prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │fotoluminescenţă │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 2│Radioactivitate │Detecţia activităţii│ │ │ │ │ │ ││ │ │specifice a │ │ │ │ │ │ ││ │ │radionuclizilor prin│ │ │ │ │ │ ││ │ │spectrometrie gama │ 40│ 31│Fizician │ 7│ 257│ 257│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 3│Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4│ 31│Chimist, │ 1│ 35│ 279││ │determinarea compoziţiei ├────────────────────┼────────┼────────┤biochimist, ├─────────┼───────┤ ││ │chimice a hranei pentru │Proteină │ 18│ 31│medic │ 2│ 80│ ││ │animale ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar, ├─────────┼───────┤ ││ │ │Grăsime │ 8│ 31│inginer │ 1│ 39│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Celuloză │ 29│ 31│ │ 2│ 91│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Cenuşă │ 3│ 31│ │ 1│ 34│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 4│Examene de laborator pentru │Amoniac │ 7│ 31│Chimist, │ 2│ 69│ 168││ │determinarea indicilor de ├────────────────────┼────────┼────────┤biochimist, ├─────────┼───────┤ ││ │prospeţime a hranei pentru │Ind Aciditate │ 23│ 31│medic │ 1│ 54│ ││ │animale ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar, ├─────────┼───────┤ ││ │ │Reacţia Kreiss │ 14│ 31│inginer │ 1│ 45│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 5│Examene de laborator pentru │Cloruri 11 31 │ │ │Chimist, │ 2│ 73│ 326││ │determinarea unor compuşi cu ├────────────────────┼────────┼────────┤biochimist, ├─────────┼───────┤ ││ │risc toxicologic din hrana │Activitatea ureazică│ 11│ 31│medic │ 1│ 42│ ││ │pentru animate ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar, ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nitriţi │ 19│ 31│inginer │ 2│ 81│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nitraţi │ 68│ 31│ │ 2│ 130│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 6│Examene de laborator pentru │Calciu │ 43│ 31│Chimist, │ 2│ 105│ 335││ │determinarea macro/micro ├────────────────────┼────────┼────────┤biochimist, ├─────────┼───────┤ ││ │elementelor din hrana pentru │Fosfor │ 16│ 31│medic │ 1│ 47│ ││ │animale ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar, ├─────────┼───────┤ ││ │ │Magneziu │ 12│ 31│inginer │ 1│ 43│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Fier (UV-VIS) │ 14│ 31│ │ 1│ 45│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Cupru (UV-VIS) │ 16│ 31│ │ 1│ 47│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Mangan (UV-VIS) │ 17│ 31│ │ 1│ 48│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 7│Examene de laborator pentru │Vit. A │ 37│ 31│Chimist, │ 1│ 68│ 512││ │determinarea unor aditivi ├────────────────────┼────────┼────────┤biochimist, ├─────────┼───────┤ ││ │furajeri din hrana pentru │Vit. E │ 33│ 31│medic │ 1│ 64│ ││ │animate ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nicarbazin │ 77│ 31│inginer │ 1│ 108│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Amprol │ 38│ 31│ │ 1│ 69│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Tylosin │ 48│ 31│ │ 2│ 110│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Dimetridazol │ 31│ 31│ │ 2│ 93│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 8│Examene de laborator pentru │Monensin/Lasalocid │ 58│ 31│Chimist, │ 1│ 89│ 372││ │determinarea unor substanţe ├────────────────────┼────────┼────────┤biochimist, ├─────────┼───────┤ ││ │coccidiostatice din hrana │Salinomicin │ 75│ 31│medic │ 2│ 137│ ││ │pentru animale ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar, ├─────────┼───────┤ ││ │ │Narasin │ 84│ 31│inginer │ 2│ 146│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 9│Examene macro/microscopice │Identificarea │ │ │Chimist, │ │ │ ││ │pecifice hranei pentru │constituanţilor de │ │ │biochimist, │ │ │ ││ │animale │origine animală │ 40│ 31│medic │ 2│ 102│ 182││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar, ├─────────┼───────┤ ││ │ │Impurităţi botanice/│ │ │inginer │ │ │ ││ │ │Impurităţi (corpuri │ │ │ │ │ │ ││ │ │străine) │ 18│ 31│ │ 2│ 80│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 10│Examene de laborator pentru │Azot uşor │ │ │Chimist/Medic│ │ │ ││ │determinarea prospeţimii la │hidrolizabil │ 7│ 31│veterinar │ 1│ 38│ 249││ │carne şi produse din came ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │PH │ 4│ 31│ │ 2│ 66│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Hidrogen sulfurat │ 4│ 31│ │ 1│ 35│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Reacţia Nessler │ 3│ 31│ │ 1│ 34│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Reacţia Kreis │ 14│ 31│ │ 2│ 76│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 11│Examene de laborator pentru │Aciditate/Aciditate │ │ │Chimist/Medic│ │ │ ││ │determinarea prospeţimii la │iaurt potenţiometre │ 24│ 31│veterinar │ 2│ 86│ 553││ │lapte şi produse lactate ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Indice de peroxid │ 19│ 31│ │ 4│ 143│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Indice de iod │ 55│ 31│ │ 2│ 117│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Indice de aciditate │ 7│ 31│ │ 2│ 69│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Aprecierea stadiului│ │ │ │ │ │ ││ │ │de oxidare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │grăsimii prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │reacţia Kreis │ 14│ 31│ │ 4│ 138│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 12│Examene de laborator pentru │PH │ 4│ 31│Chimist/Medic│ 1│ 35│ 521││ │determinarea prospeţimii la ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │peşte şi produse de pescărie │Azot bazic volatil │ │ │ │ │ │ ││ │ │total │ 14│ 31│ │ 6│ 200│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Histamina prin HPLC │ 55│ 31│ │ 6│ 241│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Aprecierea stadiului│ │ │ │ │ │ ││ │ │de oxidare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │grăsimii prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │reacţia Kreis │ 14│ 31│ │ 1│ 45│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 13│Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4│ 31│Chimist/Medic│ 2│ 66│ 515││ │determinarea componentelor ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │naturale la carne şi produse │Grăsime │ 8│ 31│ │ 4│ 132│ ││ │din carne ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe proteice │ 18│ 31│ │ 2│ 80│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe minerale │ 3│ 31│ │ 2│ 65│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Hidroxiprolina │ 48│ 31│ │ 4│ 172│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 14│Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4│ 31│Chimist/Medic│ 1│ 35│ 531││ │determinarea componentelor ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │naturale la lapte şi produse │Grăsime - metoda de │ │ │ │ │ │ ││ │lactate │referinţă lapte/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │brânză │ 38│ 31│ │ 5│ 193│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Grăsime - metoda de │ │ │ │ │ │ ││ │ │rutină │ 14│ 31│ │ 1│ 45│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe proteice │ 18│ 31│ │ 3│ 111│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe glucidice │ │ │ │ │ │ ││ │ │(lactoza) + │ │ │ │ │ │ ││ │ │Deproteinizare │ 20│ 31│ │ 3│ 113│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe minerale │ 3│ 31│ │ 1│ 34│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 15│Examene de laborator pentru │Umiditate │ 2│ 31│Chimist/Medic│ 1│ 33│ 491││ │determinarea componentelor ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │naturale la miere şi produse │Zahăr invertit │ 8│ 31│ │ 2│ 70│ ││ │apicole ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Zaharoză │ 8│ 31│ │ 2│ 70│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Glucoză şi fructoză │ 17│ 31│ │ 3│ 110│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe proteice │ 18│ 31│ │ 3│ 111│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Determinarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │granulelor de polen │ 4│ 31│ │ 3│ 97│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 16│Determinarea unor elemente │Clorura de sodiu │ 53│ 31│Chimist/Medic│ 4│ 177│ 528││ │chimice din compoziţia ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │produselor din carne │Fosfaţi │ 22│ 31│ │ 5│ 177│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nitriţi │ 19│ 31│ │ 5│ 174│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 17│Încercări fizico - chimice │Determinarea │ │ │Chimist/Medic│ │ │ ││ │pentru determinarea unor │activităţii │ │ │veterinar │ │ │ ││ │cerinţe speciale de calitate │fosfatazei alcaline │ 158│ 31│ │ 1│ 189│ 446││ │la lapte şi produse lactate ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Determinarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │punctului de îngheţ │ 7│ 31│ │ 1│ 38│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Densitate │ 5│ 31│ │ 1│ 36│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Determinarea puterii│ │ │ │ │ │ ││ │ │de coagulare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │cheagului │ 3│ 31│ │ 1│ 34│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Determinare │ │ │ │ │ │ ││ │ │carbonaţi/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bicarbonaţi │ 3│ 31│ │ 1│ 34│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Clorura de sodiu │ 53│ 31│ │ 2│ 115│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 18│Încercări fizico-chimice │Indice diastazic │ 7│ 31│Chimist/Medic│ 2│ 69│ 186││ │pentru determinarea unor ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │cerinţe speciale de calitate │HMF │ 17│ 31│ │ 1│ 48│ ││ │la miere şi produse apicole ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Substanţe insolubile│ │ │ │ │ │ ││ │ │în apă din miere │ 7│ 31│ │ 2│ 69│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 19│Determinarea conservanţilor │ │ 80│ 31│Chimist/Medic│ 7│ 297│ 297││ │din băuturile răcoritoare │ │ │ │veterinar │ │ │ ││ │prin HPLC │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┼─────────┤│ 20│Determinarea îndulcitorilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │(zaharină, aspartam, şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │acetsulfam K) din băuturile │ │ │ │ │ │ │ ││ │răcoritoare prin HPLC │ │ 95│ 31│ │ 7│ 312│ 312│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┼─────────┤│ 21│Determinarea coloranţilor din│ │ │ │ │ │ │ ││ │băuturile răcoritoare prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │HPLC │ │ 51│ 31│ │ 7│ 268│ 268│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┼─────────┤│ 22│Determinarea coloranţilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roşu de Sudan din boia de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ardei prin LC/MS │ │ 44│ 31│ │ 7│ 261│ 261│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 23│Determinări fizico - chimice │PH │ 4│ 31│Chimist/Medic│ 1│ 35│ 262││ │la apă ├────────────────────┼────────┼────────┤veterinar ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nitriţi │ 19│ 31│ │ 2│ 81│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Nitraţi-metoda APHA │ 6│ 31│ │ 2│ 68│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Amoniac │ 5│ 31│ │ 1│ 36│ ││ │ ├────────────────────┼────────┼────────┤ ├─────────┼───────┤ ││ │ │Cloruri │ 11│ 31│ │ 1│ 42│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 24│Reguli generale pentru │ │ │ │Medic │ │ │ ││ │examene microbiologice │ │ 8│ 31│veterinar │ 6│ 194│ 194│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 25│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detectarea bacteriilor din │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │genul Salmonella spp │confirmare │ 24│ 31│veterinar │ 4│ 148│ 148│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 26│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │Listeria monocytogenes │confirmare │ 25│ 31│veterinar │ 5│ 180│ 180│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 27│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │Escherichia coli │confirmare │ 15│ 31│veterinar │ 7│ 232│ 232│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 28│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │stafilococilor coagulazo - │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │pozitivi │confirmare │ 29│ 31│veterinar │ 4│ 153│ 153│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 29│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │Bacillus cereus │confirmare │ 26│ 31│veterinar │ 4│ 150│ 150│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 30│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │Clostridium perfringens │confirmare │ 6│ 31│veterinar │ 4│ 130│ 130│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 31│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │Campylobacter spp │confirmare │ 111│ 31│veterinar │ 6│ 297│ 297│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 32│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │Yersinia enterocolitica │confirmare │ 35│ 31│veterinar │ 6│ 221│ 221│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 33│Metoda orizontală pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea Vibrio │identificare/ │ │ │Medic │ │ │ ││ │spp │confirmare │ 34│ 31│veterinar │ 4│ 158│ 158│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 34│Metoda orizontală pentru │Enterobacteriacee │ │ │ │ │ │ ││ │detecţia şi numărarea altor │Bacterii coliforme, │ │ │ │ │ │ ││ │specii bacteriene patogene │NTG, Bacterii │ │ │ │ │ │ ││ │ │anaerobe sulfito- │ │ │ │ │ │ ││ │ │reducătoare, Drojdii│ │ │Medic │ │ │ ││ │ │şi mucegaiuri │ 106│ 31│veterinar │ 16│ 602│ 602│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 35│Controlul calităţii apei │Determinare E coli, │ │ │ │ │ │ ││ │potabile │Determinare │ │ │ │ │ │ ││ │ │enterococi │ │ │ │ │ │ ││ │ │intestinali, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Clostridii anaerobe │ │ │ │ │ │ ││ │ │sulfito - │ │ │Medic │ │ │ ││ │ │reducatoare │ 96│ 31│veterinar │ 4│ 220│ 220│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 36│Controlul calităţii laptelui │ │ │ │Medic │ │ │ ││ │materie primă │NTG, NCS │ 25│ 31│veterinar │ 3│ 118│ 118│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 37│Examen parazitologic peşte │ │ 12│ 31│Medic │ 2│ 74│ 74││ │ │ │ │ │veterinar │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 38│Decelarea larvelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │Trichinella sp prin metoda │ │ │ │Medic │ │ │ ││ │digestiei artificiale │ │ 44│ 31│veterinar │ 6│ 230│ 230│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 39│Examen bacteriologic conserve│ │ 2│ 31│Medic │ 5│ 157│ 157││ │ │ │ │ │veterinar │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 40│Determinarea speciei de │ │ │ │Medic │ │ │ ││ │provenienţă a cărnii │ELISA │ 304│ 31│veterinar │ 6│ 490│ 490│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 41│Determinarea speciei de │ │ │ │Medic │ │ │ ││ │provenienţă a cărnii │USDA-FSIS │ 41│ 31│veterinar │ 4│ 165│ 165│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 42│Determinare a metalelor grele│ │ 163│ 31│Medic │ 7│ 380│ 380││ │ │ │ │ │veterinar │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 43│Detecţia activităţii │ │ │ │ │ │ │ ││ │specifice a radionuclizilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin spectrometrie gama │ │ 103│ 31│ │ 7│ 320│ 320│├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 44│Determinare micotoxine │ │ 284│ 31│Inginer │ 7│ 501│ 501││ │ │ │ │ │chimist │ │ │ │└────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────┴───────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  C. TARIFEpentru verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniulexpertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor de originenonanimală şi a furajelor┌────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┐│Nr. │ Denumire serviciu/birou/ │ Denumire test interlaborator │Total ││crt.│ compartiment │ │tarif ││ │ │ │ lei │├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 1│Radioactivitate │Determinarea radioactivităţii prin│ ││ │ │spectrometrie gama │ 272│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 2│Nutriţie animală │Impurităţi botanice din cereale │ ││ │ │(amestecuri de seminţe) furaje │ 136│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 3│Chimie │Determinarea conţinutului de │ ││ │ │umiditate - metoda gravimetrică │ 131│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 4│Chimie │Determinarea proteinei - metoda │ ││ │ │volumetrică │ 146│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 5│Chimie │Determinarea grăsimii - metoda │ ││ │ │gravimetrică │ 136│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 6│Chimie │Determinarea cenuşii - metoda │ ││ │ │gravimetrică │ 130│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 7│Chimie │Determinarea cenuşii insolubile în│ ││ │ │acid clorhidric │ 136│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 8│Nutriţie animală │Determinarea celulozei brute din │ ││ │ │furaje │ 156│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 9│Nutriţie animală │Determinarea celulozei prin metoda│ ││ │ │Sharrer - Kurscher │ 156│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 10│Nutriţie animală │Determinarea volumetrică calciu - │ ││ │ │furaje │ 170│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 11│Chimie │Determinarea UV-VIS fosfor │ 149│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 12│Cotaminanţi │Determinarea UV-VIS mangan din │ ││ │ │furaje │ 144│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 13│Chimie │Determinarea UV-VIS magneziu - │ ││ │ │furaje │ 139│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 14│Chimie │Determinare UV-VIS fier - furaje │ 140│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 15│Control furaje │Determinarea UV-VIS cupru - furaje│ 142│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 16│Contaminanţi │Determinarea volumetrică-Mohr - │ ││ │ │clorura de sodiu │ 138│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 17│Chimie │Determinarea conţinutului de │ ││ │ │cloruri Volhard │ 152│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 18│Nutriţie animală │Determinare volumetrică - │ ││ │ │activitate ureazică │ 138│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 19│Chimie │Determinarea conţ de azotaţi │ ││ │ │UV-VIS │ 194│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 20│Chimie │Determinarea cont de azotiţi │ ││ │ │UV-VIS │ 146│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 21│Nutriţie animală │Determinarea vitaminei A prin │ ││ │ │spectrofotometrie UV │ 242│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 22│Nutriţie animală │Determinarea vitaminei E prin │ ││ │ │spectrofotometrie UV │ 160│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 23│Nutriţie animală │Identificarea constituenţilor de │ ││ │ │origine animală │ 167│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 24│Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS │ ││ │ │amprol │ 165│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 25│Contaminanţi │Determinare UV-VIS dimetridazol │ 158│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 26│Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS │ ││ │ │nicarbazin │ 204│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 27│Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS │ ││ │ │lasalocid │ 186│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 28│Contaminanţi │Identificare UV-VIS tylan │ 175│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 29│Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS │ ││ │ │monensin │ 186│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 30│Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS │ ││ │ │salinomicin │ 202│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 31│Contaminanţi │Identificare şi dozare UV- VIS │ ││ │ │narasin │ 211│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 32│Microbiologie │Detecţie Salmonella │ 202│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 33│Microbiologie │Detecţie Listeria monocytogenes │ 153│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 34│Microbiologie │Numărare Listeria monocytogenes │ 155│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 35│Microbiologie │Detecţia Campylobacter │ 274│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 36│Microbiologie │Numărare Enterobacteriaceae │ 146│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 37│Microbiologie │Număr total de germeni │ 132│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 38│Microbiologie │Numărare Stafilococ c.p. │ 156│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 39│Microbiologie │Numărare Escherichia coli │ 146│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 40│Microbiologie │Numărare celule somatice │ 157│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 41│Microbiologie │Decelarea larvelor de Trichinella │ ││ │ │spiralis prin metoda digestiei │ ││ │ │artificială │ 129│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 42│Contaminanţi │Determinare a metalelor grele/ │ ││ │ │element (Pb, Cu,Cd, Zn etc.) prin │ ││ │ │SAA cu flacără │ 199│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 43│Contaminanţi │Determinare a metalelor grele/ │ ││ │ │element (Pb, Cu,Cd, Zn etc.) prin │ ││ │ │SAA cu cuptor de grafit │ 204│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 44│Contaminanţi │Determinarea mercurului prin SAA │ ││ │ │cu vapori reci │ 239│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 45│Contaminanţi │Determinarea arsenului prin SAA cu│ ││ │ │generator de hidruri │ 258│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 46│Contaminanţi │Determinarea reziduuri de │ ││ │ │micotoxine prin HPLC │ 502│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 47│Contaminanţi │Determinarea reziduuri de │ ││ │ │micotoxine prin test ELISA fără │ ││ │ │purificare pe coloană │ 379│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 48│Contaminanţi │Determinarea reziduuri de │ ││ │ │micotoxine prin test ELISA cu │ ││ │ │purificare pe coloană │ 510│├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┤│ 49│Contaminanţi │Determinarea reziduuri de │ ││ │ │micotoxine prin test ELISA │ ││ │ │identificare rapidă │ 198│└────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Tariful nu include T.V.A.

  ──────────
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa II din ORDINUL nr. 66 din 15 iulie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi aautorizării pentru comercializarea produselor medicinale şi a altorproduse de uz veterinar, practicate de Institutul Veterinarpentru Controlul Produselor Biologice şiMedicamentelor de Uz Veterinar┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumire analiză/examen/operaţiune/produs │ Tarif/Lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1│Solubilitate │ 197│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2│Controlul organoleptic │ 51│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3│Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor │ 88│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4│Gradele de coloraţie ale lichidelor │ 1,015│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5│Identificare prin reacţii chimice │ 307│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6│Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie │ 800│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7│Identificarea şi puritatea prin cromatografie în │ ││ │strat subţire │ 493│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8│Identificare spectrofotometrică în IR │ 546│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în │ ││ │soluţie alcoolică │ 482│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în │ ││ │soluţie apoasă │ 369│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 11│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în │ ││ │solvenţi organici │ 691│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 12│Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică │ 217│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 13│Dozare gravimetrică │ 343│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 14│Dozare volumetrică │ 244│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 15│Determinarea densităţii cu picnometru │ 167│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 16│Determinarea densităţii cu densimetru electronic │ 116│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 17│Determinarea punctului de topire │ 213│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 18│Determinarea punctului de picurare, a punctului de │ ││ │solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere │ 208│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 19│Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar │ 229│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 20│Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional │ 237│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 21│Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi │ ││ │comprimatelor │ 60│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 22│Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, │ ││ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 104│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 23│Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor │ 153│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 24│Determinarea friabilităţii comprimatelor │ 162│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 25│Determinarea greutăţii medii şi individuale a │ ││ │comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, │ ││ │capsulelor │ 151│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 26│Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe │ ││ │ambalaj │ 210│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 27│Controlul microscopic al pulberilor vegetale │ 176│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 28│Determinarea indicelui de acetil │ 348│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 29│Determinarea indicelui de hidroxil │ 523│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 30│Determinarea indicelui de aciditate │ 228│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 31│Determinarea indicelui de peroxid │ 235│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 32│Determinarea indicelui de saponificare │ 240│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 33│Determinarea indicelui de ester │ 264│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 34│Determinarea indicelui de iod │ 213│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 35│Determinarea substanţei nesaponificabile │ 366│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 36│Determinarea azotului din combinaţiile organice │ 287│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 37│Determinarea tensiunii superficiale │ 249│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 38│Determinarea factorului de îmbibare al produselor │ ││ │vegetale │ 194│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 39│Determinarea puterii rotatorii specifice │ 243│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 40│Determinarea indicelui de refracţie │ 192│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 41│Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi │ ││ │corpuri străine în produse vegetale, metale grele, │ ││ │amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, │ ││ │fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele │ 213│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 42│Determinarea spectrofotometrică UV-VIS │ 430│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 43│Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare │ 206│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 44│Determinare polarografică │ 416│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 45│Separări cromatografice pe coloană │ 633│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 46│Determinare cromatografică pe strat subţire │ 548│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 47│Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor │ ││ │farmaceutice │ 212│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 48│Determinarea taninurilor din produse vegetale şi │ ││ │preparate farmaceutice │ 331│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 49│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale │ ││ │şi preparate farmaceutice │ 220│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 50│Distrugerea probei în vederea determinării limitelor │ ││ │de metale │ 254│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 51│Proba de sedimentare │ 147│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 52│Determinarea indicelui de amăreală │ 203│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 53│Controlul microchimic al produselor vegetale │ 201│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 54│Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea │ ││ │dozării │ 30│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 55│Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 38│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 56│Extragerea principiilor active din produse vegetale şi │ ││ │preparate farmaceutice în vederea identificării sau │ ││ │dozării │ 349│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 57│Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării │ 281│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 58│Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică │ 206│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 59│Determinarea umidităţii prin uscare │ 170│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 60│Controlul mărimii particulelor │ 182│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 61│Determinarea intervalului de distilare │ 274│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 62│Determinarea gradului de fineţe al pulberilor │ 168│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 63│Determinarea stabilităţii suspensiilor │ 163│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 64│Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei │ 174│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 65│Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor │ 79│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 66│Determinarea timpului de cădere a spumei │ 47│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 67│Determinarea puterii de spumare │ 315│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 68│Determinarea densităţii aparente la pulberi │ 181│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 69│Determinarea masei moleculare medii a dextranului │ ││ │pulbere │ 257│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 70│Determinarea substanţelor grase totale │ 102│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 71│Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale │ 86│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 72│Reziduu insolubil în acid clorhidric │ 69│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 73│Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor│ 60│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 74│Capacitatea de întindere la unguente │ 58│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 75│Dezagregarea produselor efervescente │ 139│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 76│Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici│ ││ │prin distilare la rotavapor │ 90│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 77│Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin │ ││ │distilare la rotavapor │ 86│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 78│Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 │ ││ │(mu)m pentru determinări cu aparatură de înaltă │ ││ │performanţă │ 52│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 79│Determinare spectrofotometrică în IR │ 558│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 80│Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică │ 900│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 81│Determinare flamfotometrică │ 896│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 82│Analiza HPLC │ 1,034│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 83│Analiza GC │ 802│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 84│Analiza GC cuplată cu HEAD - SPEACE │ 901│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 85│Determinarea umidităţii reziduale prin metoda │ ││ │Karl Fischer │ 176│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 86│Dozarea azotului proteic din produse biologice prin │ ││ │metoda Kjedahl │ 382│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 87│Determinarea tipului de emulsie │ 58│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 88│Determinarea azotului aminic din produse biologice │ 328│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 89│Determinarea conţinutului în clorură de sodiu │ 156│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 90│Determinarea formaldehidei din produse biologice prin │ ││ │metoda iodimetrică │ 321│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 91│Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu │ 154│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 92│Determinarea vâscozităţii emulsiei │ 17│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 93│Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) │ 23│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 94│Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin│ ││ │tehnica ELISA/placă │ 354│