ORDIN nr. 3.121 din 27 ianuarie 2015privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015  Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 4.020 din 7 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020, prevede:
  Articolul III
  (1) Pe durata stării de urgență, fiind suspendată activitatea didactică directă (interacțiunea „față în față“), instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de învățământ (platforme on-line).
  (2) Cadrele didactice vor raporta săptămânal, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.
  (3) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea „față în față“, vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență.
  (4) Pe perioada stării de urgență, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.
  Având în vedere prevederile art. 166, 217 și 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare și a modelului Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației
  și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  București, 27 ianuarie 2015.Nr. 3.121.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEprivind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare  +  Anexa nr. 2
  Instituția de învățământ superior/Academia Română
  Avizat
  Rector/Președinte,
  .....................................
  ÎNDEPLINIRE STANDARDE MINIMALE
  [] DA [] NU

  CERERE-TIP
  pentru susținerea tezei de abilitare

  Domnule Rector/Președinte al Academiei Române,
  .....................................................
  Subsemnatul/Subsemnata, ........(prenumele și numele)........, titular la ......, având funcția de ....., solicit prin prezenta susținerea tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat ........Solicit ca procedura de abilitare în domeniul ............. să se desfășoare în cadrul ..........[instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)/instituția organizatoare de doctorat (IOD)]. .........Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și în dosarul de abilitare corespund realității. [Data] [Semnătura]
  -----