ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind Gruparea europeană de cooperare teritorială(actualizată până la data de 2 februarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să permită asocierea autorităţilor administraţiei publice centrale, a unităţilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum şi a asociaţiilor constituite de acestea, din România, cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea constituirii unor entităţi cu personalitate juridică, pentru realizarea şi gestionarea unor acţiuni de cooperare teritorială, pentru consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082/2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT),ţinând seama de necesitatea adoptării de măsuri imediate, în vederea asigurării cadrului legal naţional care să permită aplicarea directă a acestui act comunitar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082/2006,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul legal naţional care asigură aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.302/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi funcţionării unor astfel de grupări, denumit în continuare Regulament, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca obiectiv consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015. (2) Gruparea europeană de cooperare teritorială, denumită în continuare GECT, acţionează pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorială cofinanţate de Uniunea Europeană, în primul rând din instrumente structurale, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, precum şi pentru a realiza alte acţiuni specifice de cooperare teritorială cu sau fără contribuţia financiară a Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) GECT reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, prin care este facilitată şi promovată în special cooperarea teritorială, transnaţională şi interregională între membrii săi, în scopul consolidării coeziunii economice, sociale şi teritoriale a Uniunii Europene. (2) GECT se constituie prin asocierea, după caz, a următoarelor entităţi româneşti: a) autorităţi publice centrale; b) unităţile administrativ-teritoriale; c) întreprinderi publice în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau organisme de drept public în sensul art. 1 paragraful 9 alin. (2) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii; d) operatorii de servicii de utilităţi publice astfel cum sunt definiţi de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. (3) Entităţile româneşti prevăzute la alin. (2) au dreptul ca, în limitele competenţelor lor legale, să coopereze şi să se asocieze cu entităţi similare din alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului şi prezentei ordonanţe. (4) În conformitate cu prevederile Regulamentului autorităţile sau organismele naţionale, regionale sau locale ori întreprinderile publice echivalente celor prevăzute la alin. (2) lit. c) aparţinând unor state învecinate care nu sunt membre ale Uniunii Europene se pot asocia cu entităţi româneşti similare în cadrul unei GECT cu sediul în România, dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii: a) statul terţ învecinat a aprobat participarea la GECT în conformitate cu procedurile şi condiţiile echivalente celor prevăzute în Regulament; b) între România şi statul terţ este încheiat un acord privind cooperarea în domeniul economic, financiar, tehnic sau pentru dezvoltare ori dacă statul terţ respectiv are încheiat un astfel de acord cu un alt stat membru al Uniunii Europene reprezentat în GECT.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Capitolul II Autorităţi competente  +  Articolul 3 (1) Se desemnează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca autoritate de notificare în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Atribuţiile autorităţii de notificare sunt: a) să verifice eligibilitatea entităţilor care depun documentaţia în vederea constituirii sau participării la o GECT; b) să primească şi să analizeze proiectele de convenţie şi statut ale GECT, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive; c) să analizeze conformitatea clauzelor statutului cu prevederile convenţiei; d) să aprobe sau să respingă participarea membrului potenţial, precum şi convenţia GECT, care se constituie cu sediul în România; e) să ia măsuri şi să se încredinţeze inclusiv prin consultare cu celelalte state implicate în GECT că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulament şi de prezenta ordonanţă de urgenţă privind participarea entităţilor din statele terţe la GECT; f) să primească notificările transmise de GECT deja constituite la care participă şi o entitate românească şi să aprobe, după caz, orice modificare adusă convenţiei sau statutului grupării în conformitate cu prevederile Regulamentului; g) să păstreze, la sediul său, evidenţa GECT prevăzută la lit. b), precum şi a participărilor prevăzute la lit. d) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT; h) să informeze Comitetul Regiunilor cu privire la înregistrarea GECT sau publicarea convenţiei şi statutului; i) să emită decizie de interzicere a funcţionării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securităţii, sănătăţii sau moralităţii publice ori este contrară interesului public; j) să ceară instanţei judecătoreşti dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament; k) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităţilor GECT desfăşurate pe teritoriul României; l) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România; m) să informeze autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăţi constatate în timpul controlului şi auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament şi art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă; n) să solicite şi să primească de la membrii GECT şi de la instituţiile implicate în funcţionarea GECT orice date, informaţii sau documente în legătură cu activitatea GECT; o) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării; p) orice alte atribuţii prevăzute de lege.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Articolul 4 (1) GECT se înregistrează în Registrul GECT. (2) Registrul GECT este public şi este ţinut de autoritatea de notificare. (3) Autoritatea de notificare este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii ale înregistrărilor efectuate în Registrul GECT şi ale documentelor prezentate pentru constituire, precum şi alte informaţii care decurg din înregistrările în Registrul GECT. (4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi cerute şi eliberate prin corespondenţă sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege. (5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii şi/sau informaţii, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora. (6) Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de notificare.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015. (7) Sumele provenite din încasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5Controlul şi auditul modului de utilizare a fondurilor publice gestionate de o GECT constituită în România se realizează de către instituţiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Constituirea şi înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 6 (1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente: a) cerere a solicitantului privind aprobarea convenţiei şi a participării la constituirea GECT cu sediul în România; b) documentele constitutive ale GECT, respectiv statutul şi convenţia, semnate de toţi membrii acesteia, care cuprind toate elementele prevăzute de Regulament; c) actul emis de organele competente potrivit legii, ale entităţilor enumerate la art. 2 alin. (2), privind participarea la GECT; d) aprobările emise de autorităţile competente din statele reprezentate în GECT, privind convenţia şi participarea la GECT pentru toţi membrii. (2) Toate documentele enumerate la alin. (1) se transmit autorităţii de notificare, în original, în limba română sau în traducere legalizată în limba română, după caz. (3) Competenţele pe care entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenţii sub sancţiunea inadmisibilităţii cererii de constituire a GECT. (4) Autoritatea de notificare din România poate solicita membrilor potenţiali ai unei GECT cu răspundere limitată constituirea de către aceştia a unei garanţii în sensul art. 12 alin. (2a) din Regulament, care să acopere riscurile specifice activităţii asumate de GECT prin documentele constitutive.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Articolul 7 (1) Pentru a participa la o GECT care se constituie cu sediul în România, solicitanţii români enumeraţi la art. 2 alin. (2), precum şi membrii străini au obligaţia de a obţine de la autorităţile de notificare competente aprobarea convenţiei şi a participării lor la GECT. (2) Înainte de a aproba convenţia GECT şi participarea solicitantului român la aceasta, autoritatea de notificare din România primeşte şi analizează documentaţia enumerată la art. 6 în scopul verificării conformităţii acestora cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei naţionale în vigoare. Autoritatea de notificare din România are obligaţia de a lua decizia privind aprobarea sau refuzul acesteia, după caz, în termen de 6 luni de la data primirii documentaţiei prevăzute la art. 6. (3) În scopul aprobării convenţiei şi a participării membrilor români, autoritatea de notificare solicită avizele consultative autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de competenţele acestora în domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea autorităţii de notificare. Dacă în termenul menţionat autoritatea administraţiei publice centrale sesizată nu transmite avizul său, se consideră că nu există observaţii care privesc documentaţia de constituire a GECT. (4) Autoritatea de notificare comunică în scris solicitantului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), observaţiile privind documentaţia depusă, precum şi copiile avizelor consultative emise de autorităţile prevăzute la alin. (3). (5) După primirea documentelor prevăzute la alin. (4), solicitanţii au obligaţia analizării şi preluării observaţiilor transmise de autoritatea de notificare în documentele constitutive. (6) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (2) este întrerupt până la primirea de către autoritatea de notificare a răspunsului membrului solicitant la observaţiile transmise. Termenul nu este întrerupt dacă membrul potenţial a transmis autorităţii de notificare răspunsul său la observaţiile formulate în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul începerii perioadei de întrerupere. (7) În cazul în care la constituirea GECT cu sediul în România participă şi membri potenţiali din state terţe, autoritatea de notificare solicită autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniul realizării politicii externe comunicarea cu celeritate de date şi informaţii privind îndeplinirea condiţiilor referitoare la aderarea membrilor din ţări terţe, prevăzute în Regulament. (8) Decizia autorităţii de notificare privind aprobarea convenţiei şi a participării membrilor români la GECT poate fi contestată în condiţiile legii contenciosului administrativ.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Articolul 8 (1) Membrii GECT aprobă, cu unanimitate de voturi, convenţia şi statutul, modificate potrivit observaţiilor transmise de autoritatea de notificare din România şi, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul României, de autorităţile similare din respectivele state membre sau terţe, după caz. (2) După aprobarea actelor prevăzute la alin. (1), membrii GECT transmit autorităţii de notificare o cerere de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a GECT, precum şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), în vederea emiterii autorizaţiei de funcţionare a GECT.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Articolul 9 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (2), pe baza aprobării convenţiei şi a participării emise conform art. 7 pentru membrii români şi a documentelor echivalente emise pentru membrii străini ai GECT, autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Regulament şi decide, după caz, asupra autorizării sau neautorizării funcţionării GECT.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015. (2) În cazul în care autoritatea de notificare constată că sunt întrunite condiţiile prevăzute în Regulament, eliberează autorizaţia de funcţionare a GECT, necesară îndeplinirii procedurii de constituire a GECT, care se desfăşoară în faţa instanţei judecătoreşti. (3) Dacă autoritatea de notificare nu autorizează funcţionarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei. Decizia de refuz al autorizării de funcţionare va cuprinde şi propunerile de modificare a convenţiei.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015. (4) Decizia de refuz al autorizării de funcţionare a GECT emisă de autoritatea de notificare poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Articolul 10 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării autorizaţiei de funcţionare, reprezentanţii GECT înaintează judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul o cerere de constituire a GECT, însoţită de autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea de notificare şi de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1). (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de constituire şi a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), instanţa verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii. (3) Încheierile de admitere a cererii de constituire se comunică GECT, la sediul menţionat în cererea de constituire, şi se transmit de către reprezentanţii acesteia autorităţii de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT. (4) Încheierile de respingere a cererii de constituire pot fi atacate cu recurs, în conformitate cu prevederile legii. Hotărârea definitivă a instanţei de recurs, prin care cererea de constituire este admisă, se comunică GECT, la sediul menţionat în cererea de constituire, care o transmite autorităţii de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT. (5) Înscrierea în Registrul GECT se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de către autoritatea de notificare a încheierii de admitere sau, după caz, a hotărârii irevocabile a instanţei de recurs. (6) GECT dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul GECT. După efectuarea înscrierii, GECT transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial», pe cheltuiala sa, un anunţ de constituire, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi informează statele membre în cauză şi Comitetul Regiunilor cu privire la înregistrarea GECT, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament.----------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015. (7) GECT are obligaţia să transmită autorităţii de notificare dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de alin. (6).  +  Articolul 11Unei GECT înregistrată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe teritoriul României îi sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale convenţiei aferente, iar în ceea ce priveşte aspectele care nu sunt reglementate de Regulament sau sunt reglementate parţial de acesta, legea română, în sensul art. 2 din Regulament.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Articolul 12Documentele ce emană de la o GECT trebuie să cuprindă în mod expres denumirea acesteia, însoţită de menţiunea "grupare europeană de cooperare teritorială" sau de iniţialele "G.E.C.T."  +  Articolul 13 (1) Pentru a participa la o GECT care se constituie cu sediul pe teritoriul altui stat membru, entităţile româneşti sunt obligate să solicite autorităţii de notificare din România aprobarea convenţiei şi a participării acestora la GECT. (2) Autoritatea de notificare ia decizia aprobării după depunerea de către solicitant a documentaţiei prevăzute la art. 6. (3) Pentru emiterea aprobării participării la o GECT care se constituie cu sediul pe teritoriul altui stat sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2)-(8). Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Articolul 13^1 (1) Pentru a participa la o GECT înregistrată pe teritoriul altui stat, membrii români aprobă documentele constitutive. (2) Dacă pentru respectiva GECT înregistrată pe teritoriul altui stat autoritatea de notificare din România a aprobat anterior convenţia şi participarea unei alte entităţi româneşti, GECT transmite autorităţii de notificare documentaţia prevăzută la art. 6 şi notifică statului în care GECT îşi are sediul modificarea convenţiei. (3) Dacă autoritatea de notificare din România nu a aprobat anterior convenţia şi participarea unei entităţi româneşti, GECT înregistrată pe teritoriul altui stat solicită autorităţii de notificare din România aprobarea convenţiei şi a participării membrului român. (4) Autoritatea de notificare din România este competentă să examineze potrivit prevederilor Regulamentului solicitarea de aderare a unui nou membru dintr-un stat terţ la o GECT înregistrată pe teritoriul său.----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 14 (1) Modul de organizare şi funcţionare a GECT se stabileşte prin documentele constitutive, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Regulament.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015. (2) GECT răspunde cu patrimoniul propriu pentru obligaţiile asumate după constituirea sa. (3) Răspunderea membrilor pentru obligaţiile GECT este subsidiară şi solidară, însă proporţională cu aportul fiecăruia la constituirea patrimoniului GECT.  +  Articolul 15Autoritatea de notificare poate solicita în orice moment atât GECT, cât şi instituţiilor implicate în funcţionarea sa, orice date, informaţii sau documente privind activitatea desfăşurată de GECT, inclusiv în scopul verificării întrunirii cerinţelor prevăzute de art. 1 alin. (2) din Regulament.  +  Capitolul V Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 16 (1) Orice modificare a documentelor constitutive ale GECT trebuie să aibă la bază acordul tuturor membrilor GECT. (2) Modificările documentelor constitutive se transmit de către GECT autorităţii de notificare, în vederea aprobării, potrivit art. 13^1 şi conform art. 4 alin. (6) şi (6a) din Regulament, însoţite de documentele constitutive consolidate şi de acordul membrilor GECT.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2015.  +  Capitolul VI Dizolvarea şi lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 17GECT se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărâre judecătorească; c) prin hotărârea membrilor săi.  +  Articolul 18GECT se dizolvă de drept prin: a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită; c) retragerea membrilor români din cadrul GECT constituită pe teritoriul României; d) reducerea numărului de membri, astfel încât condiţia prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulament nu mai este îndeplinită.  +  Articolul 19 (1) GECT se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, în cazul declarării insolvenţei GECT sau la cererea oricărei persoane interesate ori a autorităţii de notificare, când activitatea desfăşurată de o GECT nu mai corespunde scopului pentru care a fost constituită şi/sau când aduce atingere ordinii publice, securităţii publice, sănătăţii publice, moralei şi interesului public. (2) În cazul în care se constată că activitatea desfăşurată de o GECT nu corespunde scopului pentru care a fost constituită şi/sau aduce atingere ordinii publice, securităţii publice, sănătăţii publice, moralei şi interesului public, organismul cu competenţe în domeniu sesizează autoritatea de notificare imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta. (3) Autoritatea de notificare, pe baza sesizărilor organismelor competente şi a avizelor consultative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, poate restrânge sau interzice activitatea unei GECT pe teritoriul României sau poate solicita membrilor români dintr-o GECT constituită pe teritoriul unui alt stat membru să se retragă din aceasta, în cazul în care activitatea respectivă nu încetează. (4) Dizolvarea este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul GECT.  +  Articolul 20GECT se poate dizolva şi prin hotărâre a membrilor săi. În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării dizolvării, hotărârea este comunicată autorităţii de notificare, pentru efectuarea unei menţiuni în acest sens în Registrul GECT.  +  Articolul 21 (1) Dizolvarea GECT are ca efect deschiderea procedurii lichidării. (2) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 19, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008. (3) În cazul dizolvării prevăzute de art. 20, lichidatorii vor fi numiţi de către membrii GECT, prin hotărârea de dizolvare.------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008. (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 22Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului GECT. Ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.  +  Articolul 23 (1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.  +  Articolul 24 (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său. (2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.  +  Articolul 25Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.  +  Articolul 26Atât faţă de GECT, cât şi faţă de membrii acesteia lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.  +  Articolul 27După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul şi registrul în care sunt înscrise operaţiunile de lichidare la autoritatea de notificare şi să publice într-un ziar de circulaţie naţională un anunţ cu privire la depunerea acestor documente.  +  Articolul 28Dacă în termen de 30 de zile libere de la efectuarea formalităţilor de publicitate nu se înregistrează nicio contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite membrilor GECT sumele rămase din lichidare, împreună cu toate registrele şi actele GECT. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.  +  Articolul 29 (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul GECT lichidate. (2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului. (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea GECT din Registrul GECT.  +  Articolul 30În termen de 15 zile lucrătoare de la data dizolvării, hotărârea de dizolvare-lichidare se comunică autorităţii de notificare, în vederea efectuării radierii din Registrul GECT şi eliberării certificatului de radiere.  +  Articolul 31 (1) Gruparea încetează la data radierii din Registrul GECT. (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 29, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.  +  Articolul 32GECT transmite, pe cheltuiala sa, actul prin care s-a constatat dizolvarea şi un certificat eliberat de autoritatea de notificare privitor la efectuarea radierii GECT Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi un comunicat în acest sens Oficiului Publicaţiilor Oficiale ale Comunităţilor Europene, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Secretarul de statal Departamentuluipentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-DordeaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 127.------