REGULAMENT din 6 ianuarie 2004 (*actualizat*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România(actualizat până la data de 13 iulie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În România, utilizarea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice se fac pe baza autorizării acestora de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, denumită în continuare Comisie. (2) Nu se supun regimului de autorizare, în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, îngrăşămintele omologate în România cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, precum şi cele cuprinse în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003 privind îngrăşămintele.----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. (3) Îngrăşămintele cuprinse în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003, precum şi cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, care provin din ţări terţe, primesc documentul RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT care se eliberează de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - I.C.P.A pe baza solicitării scrise a agentului economic, însoţită de certificatul de înmatriculare şi de buletinul de încercare.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. (4) Îngrăşămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003, precum şi cele din anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de provenienţă, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrăşăminte sunt cuprinse toate produsele destinate pentru îmbunătăţirea fertilităţii solului şi a nutriţiei plantelor, aplicate atât pe sol, cât şi pe plante, ca amendamente de sol, îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte organominerale, îngrăşăminte biologice şi stimulatori de creştere.  +  Articolul 3 (1) În România nu se importă şi nu se autorizează pentru utilizare îngrăşămintele organice naturale şi nămolurile de la staţiile de epurare, produse pe teritoriul altor state. (2) În România îngrăşămintele organice naturale neprocesate sau compostate nu necesită autorizare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Articolul 4 (1) Îngrăşămintele care provin din Uniunea Europeană şi poartă menţiunea EC FERTILIZER nu necesită autorizare pentru folosire în România. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Articolul 6Activitatea de cercetare-testare în vederea autorizării îngrăşămintelor are drept scop cunoaşterea însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale acestora, a influenţei lor asupra solului, subsolului şi apelor subterane, în vederea prevenirii poluării mediului, precum şi a influenţei asupra producţiei plantelor şi a calităţii recoltei.  +  Capitolul I Componenţa Comisiei  +  Articolul 7Comisia se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală implementare politici agricole.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Articolul 8 (1) Comisia este condusă de un preşedinte şi are în componenţa sa 4 vicepreşedinţi, 10 membri şi un secretar permanent, conform prevederilor anexei nr. 2. (2) Membrii Comisiei sunt delegaţi permanenţi ai ministerelor şi institutelor de cercetări cu responsabilităţi în domeniu şi sunt desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective.  +  Articolul 9Calitatea de membru al Comisiei este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de administraţie şi conducere ale societăţilor care au ca obiect de activitate fabricarea, importul şi utilizarea îngrăşămintelor chimice.  +  Articolul 10Comisia se întruneşte trimestrial în şedinţă, la convocarea secretarului, care se face cu minimum 5-7 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, prezentându-se ordinea de zi. De asemenea, Comisia se poate întruni şi în mod excepţional, la convocarea preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţi.  +  Articolul 11 (1) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte, desemnat de acesta. (2) Procesele-verbale ale şedinţelor se redactează de secretarul Comisiei într-un registru parafat şi numerotat. (3) Comisia este legal constituită când se întrunesc trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor prezenţi. (4) La şedinţele Comisiei pot participa, ca invitaţi, fără drept de vot, specialişti implicaţi în analizarea şi testarea produselor în vederea autorizării.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiei  +  Articolul 12Comisia autorizează noile îngrăşăminte din producţia internă şi din import, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agricultură şi silvicultură.  +  Articolul 13Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, denumit în continuare I.C.P.A., este autoritatea desemnată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să execute testarea îngrăşămintelor noi din producţia internă şi din import în reţeaua oficială de testare, în vederea autorizării îngrăşămintelor noi din producţia internă şi din import şi a înscrierii acestora în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.----------Art. 13 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei ""Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".  +  Articolul 14 (1) Îngrăşămintele noi din producţia internă şi din import, care se dovedesc eficiente din primul an de testare, primesc autorizaţie provizorie conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Autorizaţia provizorie are drept scop să permită producerea sau importul unor cantităţi necesare verificării în condiţii de producţie, inclusiv stabilirea metodelor de manipulare şi aplicare cu utilaje agricole, precum şi testarea pieţei. Cantităţile produse sau importate nu trebuie să depăşească necesarul pentru 9.000 ha în cazul culturilor cerealiere, plante tehnice, culturi furajere, respectiv 1.000 ha pentru pomi, viţă de vie, culturi de legume şi 10 ha pentru flori. (3) Îngrăşămintele noi din producţia internă şi din import, care după autorizarea provizorie sunt la fel de eficace un ciclu de producţie, se autorizează, eliberându-se autorizaţia definitivă cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, conform modelului prezentat în anexa nr. 4. (4) Îngrăşămintele destinate fertilizării plantelor de apartament şi gazonului se testează un ciclu de producţie.----------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Articolul 15Comisia retrage autorizaţia pentru îngrăşăminte noi din producţia internă şi din import în următoarele situaţii: a) dacă acestea conţin produse de uz fitosanitar, având componente active neautorizate pentru utilizare prin normele Uniunii Europene; b) dacă în perioada de testare, după autorizarea provizorie, nu dovedesc că sunt eficiente; c) dacă producătorul sau reprezentantul acestuia nu respectă compoziţia certificată la autorizare cu abateri relative care depăşesc ± 2%, constatate prin analize fizico-chimice de către un laborator autorizat pentru analize de îngrăşăminte.  +  Capitolul III Autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate pentru utilizarea şi comercializarea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT  +  Articolul 16 (1) Cererile pentru autorizarea îngrăşămintelor noi din producţia internă sau din import, în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate pentru folosirea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, se depun de agenţii economici, persoane juridice, la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei ""Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (2) Cererea pentru autorizarea îngrăşămintelor noi din producţia internă şi din import se întocmeşte în două exemplare conform modelului prezentat în anexa nr. 5. (3) Cererea pentru autorizare este însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 6 atât în original, cât şi în copie. (4) Cererea pentru autorizarea îngrăşămintelor noi din producţia internă şi din import, în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate pentru folosirea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, împreună cu documentele prevăzute la alin. (3) se transmit I.C.P.A. în termen de 5 zile de la primirea acestora. (5) Secretariatul Comisiei va deschide un registru pentru înregistrarea cererilor privind autorizarea îngrăşămintelor şi va păstra copiile de pe documentele depuse.  +  Articolul 17 (1) În cadrul I.C.P.A. se constituie un grup de lucru pentru acordarea de sprijin, în vederea întocmirii şi completării dosarului tehnic, agenţilor economici care solicită autorizarea îngrăşămintelor. (2) Dosarul tehnic trebuie să conţină următoarele:- datele de identificare a societăţii;- informaţii referitoare la efectele asupra sănătăţii şi a mediului, împreună cu informaţii de securitate (aviz sanitar şi aviz de mediu);- informaţii agronomice obţinute în urma testărilor în reţeaua oficială;- informaţii referitoare la metodele de analiză şi rezultate;- propunerea grupului de lucru din cadrul I.C.P.A. pentru autorizarea îngrăşămintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate ce poartă menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT;- alte informaţii considerate utile. (3) După întocmire dosarul tehnic se va prezenta Comisiei în vederea autorizării îngrăşămintelor noi.  +  Articolul 18 (1) Agenţii economici, persoane juridice, care solicită autorizarea îngrăşămintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, se adresează I.C.P.A. în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, pentru contractarea activităţii de testare în reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor. (2) Reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor noi pentru autorizarea acestora este organizată de I.C.P.A. în colaborare cu institutele şi staţiunile de cercetare de profil, precum şi cu unele staţiuni zonale de cercetare agricolă, conform prevederilor anexei nr. 7.  +  Articolul 19 (1) Amestecurile de îngrăşăminte cu pesticide supuse autorizării în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT trebuie să fie însoţite de certificatul de autorizare şi/sau omologare, eliberat de Comisie pentru autorizarea şi/sau omologarea produselor de uz fitosanitar. Pesticidele care intră în amestecul cu îngrăşămintele supuse autorizării şi/sau omologării trebuie să conţină numai substanţe active permise la utilizare, conform normelor Uniunii Europene. (2) Amestecurile de îngrăşăminte chimice cu pesticide supuse autorizării, ale căror pesticide nu au fost omologate în România, se autorizează numai în condiţiile în care substanţele active ale pesticidelor sunt autorizate pentru utilizare conform normelor Uniunii Europene, urmând procedura obişnuită de testare în paralel de către I.C.P.A. şi de institutele abilitate pentru testarea produselor de uz fitosanitar. (3) Toate amestecurile de îngrăşăminte cu pesticide vor purta etichete pe ambalaje, pe care se va înscrie grupa de toxicitate şi se vor menţiona expres, în limba română, condiţiile privind manipularea, transportul şi măsurile de securitate a personalului, care trebuie respectate la folosirea acestora. (4) Aceleaşi menţiuni exprese vor fi notificate şi în tehnologiile de utilizare a acestor amestecuri de produse.  +  Articolul 20 (1) Pentru îngrăşămintele şi/sau amestecurile de îngrăşăminte cu pesticide din producţia internă şi din import, supuse testării în vederea autorizării, solicitantul este obligat să obţină avizul sanitar. (2) În acest scop I.C.P.A. va transmite o solicitare către Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, împreună cu buletinul de analiză fizico-chimică elaborat de I.C.P.A. şi documentaţia privind compoziţia chimică completă a produsului şi informaţii de securitate. (3) Pentru îngrăşăminte în amestec cu pesticide se va depune în plus documentaţia privind toxicitatea acută a produsului.  +  Articolul 21Pentru îngrăşămintele şi/sau amestecurile de îngrăşăminte cu pesticide noi din producţia internă şi din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obţină avizul de mediu care se eliberează de Departamentul protecţia mediului din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pe baza fişei de caracterizare ecotoxicologică a produsului şi a buletinelor de analiză fizico-chimică emise de I.C.P.A., precum şi a altor informaţii care pot fi solicitate.----------Art. 21 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei ""Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile".  +  Articolul 22I.C.P.A. prezintă Comisiei dosarul tehnic şi propunerea de înscriere a produsului în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.  +  Articolul 23 (1) Comisia, în baza dosarului tehnic prezentat, hotărăşte autorizarea şi înscrierea în lista îngrăşămintelor autorizate pentru utilizarea şi comercializarea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT. (2) La cererea producătorilor de îngrăşăminte şi a agenţilor economici, în cazuri excepţionale, când sunt necesare încercări şi experimentări suplimentare pentru acelaşi produs testat iniţial, perioada autorizării provizorii se prelungeşte cu un an. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Articolul 24Agenţii economici, persoane juridice, care au solicitat testarea îngrăşămintelor noi în vederea autorizării, pun la dispoziţie I.C.P.A., în mod gratuit, cantităţile de produse stabilite prin contractul de testare, pentru testarea în câmpuri experimentale.  +  Articolul 25 (1) Orice schimbare intervenită în formula îngrăşământului, respectiv schimbarea conţinutului în substanţă activă, a caracteristicilor fizico-chimice, schimbarea tehnologiei, înseamnă obţinerea unui produs nou ce se va supune în mod obligatoriu testelor de autorizare. (2) Producătorii de îngrăşăminte autorizate sunt răspunzători pentru menţinerea produsului la parametrii şi calitatea pe care acesta l-a avut la data autorizării.  +  Articolul 26 (1) I.C.P.A. va stabili la încheierea contractului de testare cu agenţii economici, persoane juridice, care solicită autorizarea îngrăşămintelor noi produse în ţară sau din import următoarele:- culturile la care urmează să se facă testarea îngrăşămintelor noi;- cantităţile de îngrăşăminte noi şi data până la care acestea trebuie predate I.C.P.A. (2) Produsele care nu se depun în termenele şi cantităţile stabilite prin contractul de testare vor fi testate în anul următor, cu excepţia celor folosite în sere.  +  Articolul 27 (1) Comisia actualizează anual, pe baza documentaţiei depuse de I.C.P.A., lista cuprinzând îngrăşămintele autorizate pentru folosire în agricultură şi silvicultură, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Lista va cuprinde produsul, denumirea comercială, numărul şi data autorizaţiei, substanţa activă, caracteristicile fizico-chimice, dozele sau concentraţiile de aplicare, culturile la care îngrăşământul a fost testat.  +  Articolul 28Comisia este organismul care soluţionează, pe baza documentaţiei întocmite de autoritatea în domeniu, sesizările şi reclamaţiile de piraterie a producerii şi comercializării îngrăşămintelor.  +  Articolul 29Tarifele care se percep pentru testare în reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor noi, precum şi pentru autorizare sunt prezentate în anexa nr. 8.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la regulament-------------LISTAîngrăşămintelor omologate şi autorizate în România*Font 9*┌─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┐│Nr. │ │ Document de │ │Obser-││crt. │ Tipul de îngrăşământ │ autorizare │ Beneficiarul autorizaţiei │vaţii │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 1. Îngrăşăminte cu azot │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 1.1 │Azotat de amoniu (34,5% N) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.2 │Nitrocalcar (27,5% N) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.3 │Uree (46% N) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.4 │Sulfat de amoniu (21% N) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.5 │Azotat de uree (34,2% N) │A.44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.6 │Ureosulfat de amoniu (33% N)│A.44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.7 │Azotat de calciu Kemira │CO 52/2000 │S.C. "Agricultura Modernizată" │ - ││ │(15,22% N; 21,74% Ca) │ │S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.8 │Azotat de calciu (CALCINIT) │CO 93/2001 │S.C. "Norofert" - S.R.L. │ - ││ │Hydro (15,5% N; 19% Ca) │ │Bucureşti │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 1.9 │Azotat de magneziu (MAGNISAL) │ │ ││ │Haifa Chemicals │ │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │(10,8% N; 9,7% MgO) │CO 30/2000 │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│1.10 │Azotat de potasiu │A. 290/2004 │S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 2. Îngrăşăminte cu fosfor │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 2.1 │Superfosfat simplu │ │ │ ││ │(16-22% P(2)O(5)) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 2.2 │Superfosfat concentrat │ │ │ ││ │(45-51% P(2)O(5)) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 2.3 │Fosforită activată granulată│ │ │ ││ │(20% P(2)O(5)) │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 2.4 │Fosforită activată pulbere │ │ │ ││ │(20-24% P(2)O(5)) │A. 44323/86 │Exceptat │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 3. Îngrăşăminte cu potasiu │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 3.1 │Sulfat de potasiu Kali │ │ │ ││ │und Salz (50% K(2)O; 18% S) │CO 175/2003 │Kali und Salz GmbH Kassel- │ ││ │ │ │Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 3.2 │Azotat de potasiu Haifa │ │ │ ││ │Chemicals (12,86% N; │ │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │46,05% K(2)O) │CO 178/2003 │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 3.3 │Azotat de potasiu Haifa │ │ │ ││ │Chemicals (12,5% N; │ │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │43,0% K(2)O; 2,0% MgO) │CO 62/2001 │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 3.4 │Azotat de potasiu Haifa │ │ │ ││ │Chemicals (12,0% N; │ │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │43,0% K(2)O; 1,0% MgO+ME) │CO 63/2001 │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 3.5 │Patentkali granular (sulfat │ │ │ ││ │de potasiu şi magneziu) │ │ │ ││ │Kali und Salz (30,0% K(2)O; │ │Kali und Salz GmbH Kassel- │ ││ │10,2% MgO; 17,6% S; 2,6% Cl)│CO 94/2001 │Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 3.6 │Sare potasică (Korn Kali) │ │Kali und Salz GmbH Kassel- │ ││ │(40% K(2)O, 6% MgO, 3% Na) │ - │Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 3.7 │Sulfat de potasiu │A.D. 289/2004│S.C. "Gini transcom" - S.R.L. │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 4. Îngrăşăminte complexe │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 4.1 │K-16-48-0 (DAP) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.2 │K 12-52-0 (MAP) │ - │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.3 │K-27-13,5-0 │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.4 │K-22-22-0 │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.5 │K-23-23-0 │A. 20473/90 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.6 │K-13-32-0 │A. 20473/90 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.7 │K-15-15-15 │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.8 │K-16-16-16 │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 4.9 │K-9-24-24 │A. 20473/90 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.10 │Fosfat de uree 17-44-0 │A. 44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.11 │Îngrăşământ complex 13-30-0 │ │ │ ││ │cu sulfat de calciu(12,6% N;│ │ │ ││ │32,4% P(2)O(5); │CO 88/2001 │S.C. "Sofert" - S.A. Bacău │ - ││ │24,9% CaSO(4) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.12 │Îngrăşământ complex 13-36-0 │ │ │ ││ │cu sulfat de calciu(11,8% N;│ │ │ ││ │34,5% P(2)O(5); │CO 89/2001 │S.C. "Sofert" - S.A. Bacău │ - ││ │23,2% CaSO(4) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.13 │Monofosfat de amoniu (MAP) │ │ │ ││ │12-61-0 Haifa Chemicals │ │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │(11,95% N; 61,6% P(2)O(5)) │CO 28/2000 │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.14 │Fosfat monopotasic (MKP) │ │ │ ││ │0-51-34 Haifa Chemicals │ │ │ ││ │(51,0% P(2)O(5); │CO 29/2000 │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ - ││ │37,94% K(2)O) │ │Bucureşti │ │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.15 │K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti │ │ │ ││ │Vegyimuvek RT Solnok (8% N;│ │S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek │ ││ │8% P(2)O(5); 8% K(2)O) │CO 90/2001 │ROM"- S.R.L. Făgăraş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.16 │K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti │ │ │ ││ │Vegyimuvek RT Solnok (5% │ │ │ ││ │N; 15% P(2)O(5); 15% K(2)O) │CO 91/2001 │S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM"│ ││ │ │ │- S.R.L. Făgăraş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.17 │K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti │ │ │ ││ │Vegyimuvek RT Solnok │ │ │ ││ │(10% N; 5% P(2)O(5)); │ │S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM"│ ││ │10% K(2)O; 1% MgO; 1% Fe) │CO 92/2001 │- S.R.L. Făgăraş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.18 │Cropcare 1 │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │(11,22-15,95-16,56+ME) │CO 112/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.19 │Cropcare 2 │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │(6,45-11,75-23,67+ME) │CO 113/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.20 │Cropcare 3 │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │(9,76-9,40-21,38+ME) │CO 114/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.21 │Cropcare 4 │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │(12,7-9,4-19,27+ME) │CO 116/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.22 │Monofosfat de potasiu │ │S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. - │ ││ │(MKP) 0-51,5-34 │A.D. 287/2004│Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.23 │POWER BETA 5-10-30 │A.D. 325/2005│S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │ │ │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.24 │DCM NPK 8-6-7+MgO │A.D. 318/2005│S.C. "Aerom Products" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.25 │DCM NPK 9-3-6+Erbicide │A.D. 319/2005│S.C. "Aerom Products" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.26 │AGROFEED 14-14-28+2MgO+ME │A.D. 304/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.27 │AGROFEED 10-0-0+16MgO │A.D. 302/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.28 │AGROFEED 0-52-34 │A.D. 308/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.29 │AGROFEED 11-44-11+1MgO+ME │A.D. 306/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.30 │AGROFEED 12-18-27+2MgO+ME │A.D. 305/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.31 │AGROFEED 12-0-43+1MgO+ME │A.D. 300/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.32 │AGROFEED 12-0-43+2MgO │A.D. 299/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.33 │AGROFEED 13-0-46 │A.D. 298/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.34 │CROPCARE 2N (15-5-20) │A.D. 322/2005│S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │ │ │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.35 │IDROSOL 14-14-28+TE │A.D. 313/2005│S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.36 │IDROSOL 10-45-10+TE │A.D. 312/2005│S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.37 │MAXI-FEED 20-20-20+TE │A.D. 311/2005│S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.38 │MAXI-FEED 9-18-27+TE │A.D. 310/2005│S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.39 │NITROPHOSKA BLUE SPECIAL │ │ │ ││ │12-12-17-2+TE │A.D. 297/2005│COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.40 │AGROFEED 12-0-42+2MgO │A.D. 301/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.41 │AGROFEED 12-61-0 │A.D. 307/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.42 │AGROFEED 19-19-19+1MgO+ME │A.D. 303/2005│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.43 │POWER 8-24-24 │A.D. 324/2005│S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │ │ │ - S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.44 │CROPCARE IP (12-22-8) │A.D. 323/2005│S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │ │ │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.45 │AGROBLEN Base 15-25-10+3MgO │A.D. 353/2005│S.C. "Holand Farming Romania" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.46 │TRAVENA NPK 20-8-8+3% MgO │A.D. 346/2005│S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sf. Gheorghe, Covasna │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.47 │Basacote 6M 11-9-19-2 │A.D. 389/2006│COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.48 │Basacote 3M 16-8-12-2 │A.D. 388/2006│COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.49 │Entek Perfekt │A.D. 387/2006│COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.50 │Îngrăşământ pentru tufe │ │S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │de ornament 7-10-16,5+Mg-0,8│A.D. 379/2006│Sf. Gheorghe, Covasna │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.51 │Cererit 10-8,5-14+MgO-1,3 │A.D. 380/2006│S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sf. Gheorghe, Covasna │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.52 │Agrofeed 23-7-23+ME │A.D. 378/2006│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│4.53 │Agrofeed 17-17-17 │A.D. 377/2006│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 5. Îngrăşăminte organominerale │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 5.1 │L-120 (10-20-0+SH 30%) │A. 1/73 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.2 │L-210 (20-10-0+SH 25%) │A. 1/73 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.3 │L-110 (10-10-0+SH 35%) │A. 1/73 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.4 │L-200 (20-0-0+AH 24%) │CO 36/2000 │CNLO Târgu Jiu │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.5 │L-300 (30-0-0+AH 13,6%) │CO 35/2000 │CNLO Târgu Jiu │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.6 │Super H-210 │ │ │ ││ │(20-10-0+AH 11,7%) │CO 33/2000 │CNLO Târgu Jiu │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.7 │Super H-120 │ │ │ ││ │(10-20-0+AH 13,8%) │CO 34/2000 │CNLO Târgu Jiu │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.8 │PL-111 (7-7-7+ME) │CO 31/2000 │CNLO Târgu Jiu │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 5.9 │GL-111 (7-7-7+ME) │CO 32/2000 │CNLO Târgu Jiu │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 6. Îngrăşăminte cu microelemente │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 6.1 │Uree cu bor 2% │A. 44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 6.2 │Uree cu zinc 2 şi 5% │A. 44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 6.3 │Superfosfat simplu cu │ │ │ ││ │bor 0,2% │A. 20473/90 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 6.4 │Superfosfat simplu cu │ │ │ ││ │zinc 1,5% │A. 20473/90 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 6.5 │Microfer │A.D. 278/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 7. Îngrăşăminte lichide cu azot │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 7.1 │A-290 (29% N) │A. 20473/90 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.2 │A-320 (32% N) │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.3 │A-370 (37% N) │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.4 │A-400 (40% N) │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.5 │A-410 (41% N) │A. 53074/80 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.6 │A-300 (30% N) cu inhibatori │ │ │ ││ │de coroziune │A. 44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.7 │A-320 (32% N) cu inhibatori │ │ │ ││ │de coroziune │A. 44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.8 │Apă amoniacală 18-20% N │A. 44323/86 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 7.9 │LSA-300 (20,8-25% N) │A. 8432/95 │S.C. "Celohart"- S.A. Zărneşti │ - ││ │ │ │şi S.C. CHIMENERG - S.A. Craiova│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│7.10 │LSA-400 (20,8-30,0% N) │A. 8432/95 │S.C. "Celohart"- S.A. Zărneşti │ ││ │ │ │şi S.C. "CHIMENERG" - SA Craiova│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│7.11 │LSU-230 (18,2-20,0% N) │A. 8432/95 │S.C. "Celohart"- S.A. Zărneşti │ ││ │ │ │şi S.C. "CHIMENERG" - SA Craiova│ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 8. Îngrăşăminte lichide complexe │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 8.1 │FERTISOL C-411 │CO 83/2001 │S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.2 │FERTISOL C-141 │CO 84/2001 │S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.3 │FERTISOL C-011 │CO 85/2001 │S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.4 │FERTISOL C-313 │CO 86/2001 │S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.5 │C-411 │CO 204/2003 │S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.6 │C-313 │CO 205/2003 │S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.7 │C-141 │CO 206/2003 │S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.8 │C-011 │CO 203/2003 │S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 8.9 │C-8-24-0 │A. 20473/90 │Exceptat │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│8.10 │Mikro-Vital │A.D. 268/2004│S.C. "Ecoland" S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│8.11 │Bactofil A │A.D. 291/2004│S.C. "Agromec Dumbrăviţa" - SA, │ ││ │ │ │comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│8.12 │Bactofil B │A.D. 292/2004│S.C. "Agromec Dumbrăviţa" - SA, │ ││ │ │ │comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│8.13 │Neb 26 │A.D. 288/2004│Agmor INC., Montana SUA │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│8.14 │Maxiroot │A.D. 276/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│8.15 │Biostar │A.D. 275/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│8.16 │Vitaflora 7 (pentru gazon) │A.D. 365/2006│S.C. "Mont Rose" - S.R.L. │ ││ │ │ │Cristeşti, judeţul Mureş │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 9. Îngrăşăminte foliare │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│ 9.1 │Folplant-411 (180-35-40)+ME │CO 12/99 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.2 │Folplant-231 (80-130-40)+ME │CO 11/99 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.3 │Folplant-141 (35-200-40)+ME │CO 10/99 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.4 │Folplant-011 (57-141-176)+ME│CO 9/99 │S.C. "Chimenerg"- S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.5 │Folamin-411 (195-49-48)+ME │CO 13/99 │Centrul de Cercetare pentru │ ││ │ │ │Îngrăşăminte Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.6 │Folamin-133 (54-168-169)+ME │CO 14/99 │Centrul de Cercetare pentru │ ││ │ │ │Îngrăşăminte Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.7 │Folamin-123 (57-141-176)+ME │CO 15/99 │Centrul de Cercetare pentru │ ││ │ │ │Îngrăşăminte Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.8 │PLANT POWER 2003 │CO 53098/98 │S.C. "PEGEROS" - S.R.L. Braşov │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│ 9.9 │Folifag (72-25-38) │CO 16/99 │S.C. "NITRAMONIA" - S.A. Făgăraş│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.10 │Polimet L (260-60-80 g/l)+ME│CO 95/2001 │S.C. "POLICHIM-TIM" - S.R.L. │ ││ │ │ │Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.11 │Polimet Super (27-15-8)+ME │CO 96/2001 │S.C. "POLICHIM-TIM" - S.R.L. │ ││ │ │ │Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.12 │LSF 1-LSF 12 (foliare pe │ │ │ ││ │bază de lignosulfonaţi) │CO 8133/96 │ICPA şi Celohart - S.A. Zărneşti│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.13 │Nutri Leaf (20-20-20)+ME │CO 17/99 │S.C. "Aectra Agro Chemicals" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.14 │Nutrient Expres │ │ │ ││ │(18-18-18)+ME │CO 67/2001 │S.C. "Aectra Agro Chemicals" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.15 │Calmax (15-22-0+CaO 3%)+ME │CO 20/99 │S.C. "Aectra Agro Chemicals" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.16 │NK-60 (8,04-0-27,1) │CO 66/2001 │S.C. "Aectra Agro Chemicals" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.17 │NUTRI VIT (20-20-20)+ME │CO 65/2001 │S.C. "Aectra Agro Chemicals" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.18 │Polyfeed (14-14-28)+MgO 2% │CO 27/2000 │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.19 │Polyfeed (12-28-27)+MgO 2% │CO 26/2000 │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.20 │Polyfeed │ │S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. │ ││ │(19-19-19)+1% MgO+ME │CO 61/2001 │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.21 │Cropmax (0,2-0,4-0,02)+ME │CO 5/99 │S.C. "Holland Farming Rom" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.22 │Soil plus (1,35-0,2-1,9)+ME │CO 68/2001 │S.C. "Holland Farming Rom" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.23 │Plantmax (0,2-0,06-0,01)+ME │CO 9/2001 │S.C. "Holland Farming Rom" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.24 │Topcrop │CO 158/2002 │S.C. "Holland Farming Rom" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.25 │Kristalon white label │ │ │ ││ │(15-5-30)+ME │CO 58/2001 │S.C. "Norofert" S.R.L. Bucureşti│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.26 │Kristalon blue label │ │ │ ││ │(19-6-20)+ME │CO 59/2001 │S.C. "Norofert" S.R.L. Bucureşti│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.27 │Bionat (84,47-0-3,73)+ME │CO 64/2001 │S.C. "Panetone" S.R.L. Timişoara│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.28 │Ferticare I (14,33- │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │11,25-27,4)+ME │CO 108/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.29 │Ferticare II (22,2- │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │8,75-19,57)+ME │CO 109/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.30 │Ferticare III (10,2- │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │5,10-27,4)+ME │CO 110/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.31 │Ferticare S (15,45- │ │S.C. "Agricultura Modernizată" │ ││ │27,75-18,37)+ME │CO 111/2002 │- S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.32 │Folvifer 2001 │ │ │ ││ │(60-0-0 g/l)+ME │CO 70/2001 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.33 │Folvifer 3021 (90-0-40 g/l) │CO 70/2001 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.34 │Basfoliar 36 Extra │ │ │ ││ │(286-0-0)+ME │CO 105/2002 │COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.35 │Basfoliar combi stipp │ │ │ ││ │(131,5-0-0)+ME │CO 106/2002 │COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.36 │Nutribor (6,5-0-0)+ME │CO 107/2002 │COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.37 │Fertiltell (76,3-71,5- │ │ │ ││ │48,0 g/l)+ME │CO 177/2002 │S.C. "Tellurium Chemical Co" - │ ││ │ │ │S.R.L. Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.38 │F-231 (102,8-130-48 g/l)+ME │CO 207/2003 │S.C. "Foliare" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.39 │F-141 (64,9-236-48 g/l)+ME │CO 208/2003 │S.C. "Foliare" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.40 │F-411 (209,6-52,7- │ │ │ ││ │49,2 g/l)+ME │CO 209/2003 │S.C. "Foliare" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.41 │F-011 (0-153-142,8 g/l)+ME │CO 210/2003 │S.C. "Foliare" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.42 │Fertililly 3-2-1 (121,8- │ │S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. │ ││ │94-45,6 g/l) │CO 216/2003 │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.43 │Fertililly 4-1-1 (217,6- │ │S.C. "Gini Transcom: - S.R.L. │ ││ │52,2-45,6 g/l) │CO 217/2003 │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.44 │Terra sorb foliar (14,0- │ │S.C. "Aectra Agro Chemicals" - │ ││ │0-0)+ME │CO 115/2002 │S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.45 │Pokon - 12-5-10+ME │CO 128/2002 │S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L.│ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.46 │Pokon - 8-10-13+ME │CO 129/2002 │S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L.│ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.47 │Substral 5,9-2,9-5,7+ME │CO 130/2002 │S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L.│ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.48 │Biodor 05 (72-120-36 g/l)+ME│CO 124/2002 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.49 │Biodor 2311 (70-110- │ │ │ ││ │35 g/l)+ME │CO 125/2002 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.50 │Biodor 2312 (60-95- │ │ │ ││ │30 g/l)+ME │CO 126/2002 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.51 │Folplant 221 (90-95- │ │ │ ││ │40 g/l)+ME │CO 120/2002 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.52 │Folplant 210 (160-85- │ │ │ ││ │0 g/l)+ME │CO 121/2002 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.53 │Folplant 111 (90-90- │ │ │ ││ │80 g/l) + ME │CO 111/2002 │S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.54 │Folplant 130 (65-185- │ │ │ ││ │0 g/l)+ME │CO 118/2002 │S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.55 │Folplant 132 (40-135- │ │ │ ││ │80 g/l)+ME │CO 117/2002 │S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.56 │Ecofert 212 (I) (43-20- │ │ │ ││ │44 g/l)+ME │CO 123/2002 │S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.57 │Ecofert 101 (II) (88-2- │ │ │ ││ │50 g/l)+ME │CO 122/2002 │S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.58 │DACMARINURE MAXI N │A.D. 284/2004│S.C. "Dacrom Primex" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.59 │AGROCS Special │A.D. 285/2004│S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.60 │ACROCS Universal │A.D. 286/2004│S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.61 │BIOPOW(D)ER DANU │A.D. 270/2004│BIOPOW(D)ER BV, Velddriel, │ ││ │ │ │Olanda │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.62 │MICROFERT U │A.D. 270/2004│S.C. "Alchimex" - S.A. Bucureşti│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.63 │GLUTAXIN │A.D. 277/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.64 │Plant Feed 13-40-13 │A.D. 271/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.65 │Plant Feed 15-5-30+2 │A.D. 274/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.66 │Plant Feed 17-6-18 │A.D. 273/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.67 │Plant Feed 20-5-10 │A.D. 272/2004│Malagrow Kereskedelmi │ ││ │ │ │Kft Szolnok, Ungaria │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.68 │Stimucrop 15-3-3+TE │A.D. 279/2004│S.C. "Transworld" - S.R.L. │ ││ │ │ │Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.69 │Stimucrop 10-10-10+TE │A.D. 280/2004│S.C. "Transworld" - S.R.L. │ ││ │ │ │Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.70 │EuroFert^TM │A.D. 282/2004│S.C."Petrochem Research" S.R.L. │ ││ │ │ │Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.71 │Fosfertil │A.D. 283/2004│Centrul de Cercetări pentru │ ││ │ │ │Antibiotice - S.A. Iaşi │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.72 │Folibor │A.D. 264/2004│S.C. "Natural Research" - │ ││ │ │ │S.R.L. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.73 │Polyfeed 11-44-11+1% MgO+TE │A.D. 252/2004│Haifa Chemicals Ltd., Israel │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.74 │Nutriplant │A.D. 249/2004│S.C. "Dacomar Plus" - SRL Blaj │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.75 │Uwafol L │A.D. 250/2004│S.C. "Uwachim" - S.R.L. Făgăraş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.76 │Uwafol S │A.D. 251/2004│S.C. "Uwachim" - S.R.L. Făgăraş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.77 │PLANTFERT S 10-8-8 │A.D. 321/2005│S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.78 │PLANTFERT U 8-8-7 │A.D. 320/2005│S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.79 │PLANTFERT I 14-5-4 │A.D. 317/2005│S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.80 │FOLIMAX │A.D. 326/2005│S.C. "AGROFERT" - S.R.L. │ ││ │ │ │Panciu - Vrancea │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.81 │PLANTE CURGĂTOARE (citrice) │A.D. 314/2005│S.C. "MONTROSE" - S.R.L. │ ││ │ │ │Cristeşti, judeţul Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.82 │PLANTE VEŞNIC VERZI │ │S.C. "MONTROSE" - S.R.L. │ ││ │(conifere) │A.D. 315/2005│Cristeşti, judeţul Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.83 │VITAFLORA 1 │A.D. 316/2005│S.C. "MONTROSE" - S.R.L. │ ││ │ │ │Cristeşti, judeţul Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.84 │NITROPHOSKA FOLIAR 30-10-10 │A.D. 295/05 │COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.85 │NITROPHOSKA FOLIAR │ │ │ ││ │10-4-7-0,2 │A.D. 294/05 │COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.86 │NITROPHOSKA FOLIAR 14-6-24 │A.D. 296/05 │COMPO GmbH, Munster, Germania │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.87 │KELPAK │A.D. 331/05 │S.C. "FITOSERV" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.88 │FITOFOLIS 411 │A.D. 327/05 │S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. │ ││ │ │ │Târgu Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.89 │FITOFOLIS 231 │A.D. 328/05 │S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. │ ││ │ │ │Târgu Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.90 │FITOFOLIS 011 │A.D. 330/05 │S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. │ ││ │ │ │Târgu Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.91 │FITOFOLIS 141 │A.D. 329/05 │S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. │ ││ │ │ │Târgu Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.92 │MULTIFERTIL 14-9-5 │A.D. 309/05 │S.C. "CHIMOPAR" - S.A. Bucureşti│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.93 │AMALGEROL PREMIUM │A.D. 360/05 │S.C. "ECOLAND" S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.94 │POLY FEED 23-7-23+ME │A.D. 340/05 │S.C. "PETRO STEDESA" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.95 │MULTICOTE 17-17-17 │A.D. 339/05 │S.C. "PETRO STEDESA" - S.R.L. │ ││ │ │ │Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.96 │AGROCS SPECIAL 5-6-6 │A.D. 347/05 │S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.97 │PALMA 9-4-5 │A.D. 348/05 │S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.98 │AGROCS SPECIAL 8-4-4 │A.D. 349/05 │S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.99 │AGROCS SPECIAL 7-4-5 │A.D. 350/05 │S.C. "Club 99" - S.R.L. │ ││ │ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.100│FOLIAR SOL 411 │A.D. 342/05 │S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.101│FOLIAR SOL 011 │A.D. 344/05 │S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.102│FOLIAR SOL 111 │A.D. 343/05 │S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - │ ││ │ │ │S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.103│BIOMIT PLUSSZ │A.D. 351/05 │S.C. "ECOLAND" S.R.L. Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.104│BOR COMPLEX │A.D. 355/05 │S.C. "NATURAL RESEARCH" - S.R.L.│ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.105│CUPRIBOR │A.D. 354/05 │S.C. "NATURAL RESEARCH" - S.R.L.│ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.106│Florasol pentru plante │ │S.C. "Mont Rose" - S.R.L. │ ││ │de balcon │A.D. 364/2006│Cristeşti, judeţul Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.107│Florasol universal │A.D. 363/2006│S.C. "Mont Rose" - S.R.L. │ ││ │ │ │Cristeşti, judeţul Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.108│Multifertil 5-10-10 │A.D. 367/2006│S.C. "Chimopar" - S.A. Bucureşti│ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.109│Aurora │A.D. 373/2006│S.C. "Aurochim Impex" - S.A. │ ││ │ │ │Timişoara │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.110│Foliar complex 9-9-5 cu │ │S.C. "Archim Agro Industrial" │ ││ │microelemente │A.D. 369/2006│- S.R.L. Arad │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.111│Lecol 60-30-30 │A.D. 386/2006│S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.112│Lecol 30-30-30 │A.D. 385/2006│S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.113│Lecol 20-30-30 │A.D. 384/2006│S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. │ ││ │ │ │Craiova │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.114│Fertcomplex C │A.D. 383/2006│S.C. "AB Chemical" - S.R.L. │ ││ │ │ │Târgu Mureş │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.115│Campfo Ca │A.D. 382/2006│S.C. "Agroindustriala" - S.A. │ ││ │ │ │Cluj-Napoca │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│9.116│Campfo NPK │A.D. 381/2006│S.C. "Agroindustriala" - S.A. │ ││ │ │ │Cluj-Napoca │ - │├─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┤│ 10. Îngrăşăminte biologice │├─────┬────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────┤│10.1 │Azotophos │CO 57/2000 │S.C. "Terapia" - SA Cluj-Napoca │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│10.2 │Azotofertil │CO 163/2002 │S.C. "Antibiotice" - S.A. Iaşi │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│10.3 │Rizobium Japoni-cum │ │ │ ││ │BAC-soia │CO 60/2001 │S.C. "Pioneer" Bucureşti │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│10.4 │Biofert │CO 127/2002 │S.C. "Verkas Impex" - S.R.L. │ ││ │ │ │Cluj-Napoca │ - │├─────┼────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────┤│10.5 │Vinassa Rompak │CO 176/2003 │S.C. "Rompak" - S.R.L. Paşcani │ ││ │ │ │Iaşi │ - │└─────┴────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────┘----------Anexa 1 la regulament a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, conform pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2-------la regulament-------------COMPONENŢAComisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelorîn vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizatecu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizareaşi comercializarea în RomâniaPreşedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în a cărui competenţă este activitatea de folosire a îngrăşămintelor----------Sintagma ""Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului"a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" conform art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.Vicepreşedinţi:1. directorul general al Direcţiei generale implementare politici agricole;----------Pct. 1 din anexa 2 la regulament a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.2. directorul Direcţiei substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.----------Pct. 2 din anexa 2 la regulament a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.3. reprezentantul Ministerului Sănătăţii Publice----------Pct. 3 din anexa 2 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice".4. directorul I.C.P.A.Membri:1. şeful Laboratorului de agrochimie şi nutriţia plantelor din cadrul I.C.P.A.2. şeful colectivului de certificare a calităţii îngrăşămintelor din cadrul I.C.P.A.3. şeful Laboratorului de agrochimie şi pedologie din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea4. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra5. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni6. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească7. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice8. directorul ştiinţific al Institutului de Biologie şi Nutriţie Animală9. reprezentantul Ministerului Sănătăţii Publice----------Pct. 9 din anexa 2 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice".10. reprezentantul Direcţiei substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;----------Pct. 10 din anexa 2 la regulament a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.11. reprezentantul Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte "Nitrofosfor".----------Pct. 11 din anexa 2 la regulament a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.  +  Anexa 3-------la regulament-------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEComisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelorîn vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizatecu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizareaşi comercializarea în RomâniaAUTORIZAŢIE PROVIZORIE Nr. ........În baza rezultatelor obţinute în reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor şi a certificării calităţii, prezentate în Dosarul tehnic nr. ..... al Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, Comisia, întrunită în şedinţă la data de ...................., a autorizat pe o durată de .................... ani folosirea în agricultură şi silvicultură a produsului descris mai jos:Denumirea comercială ..........................................Producătorul/Solicitantul autorizaţiei ........................Caracteristici fizico-chimice ...............................................................................................................................................................Speciile de plante la care s-a testat produsul ..............................................................................................................................................Modul de folosire ...........................................................................................................................................................................Măsuri de igienă şi tehnica securităţii muncii ..............................................................................................................................................Măsuri pentru protecţia mediului, a sănătăţii oamenilor şi a animalelor ......................................................................................................................................................................................Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ............Preşedinte,........................----------Anexa 3 la regulament a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".  +  Anexa 4-------la regulament-------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEComisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelorîn vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizatecu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizareaşi comercializarea în RomâniaAUTORIZAŢIE Nr. ..............(RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT)În baza rezultatelor obţinute în reţeaua oficială de testare a îngrăşămintelor şi a certificării calităţii, prezentate în Dosarul tehnic nr. ...... al Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, Comisia, întrunită în şedinţă la data de ...................., a autorizat pentru folosirea în agricultură şi silvicultură produsul descris mai jos:Denumirea comercială .........................................Producătorul/Solicitantul autorizării ........................Caracteristici fizico-chimice ............................................................................................................................................................Compoziţia chimică .......................................................................................................................................................................Speciile de plante la care s-a testat produsul ...........................................................................................................................................Modul de folosire ........................................................................................................................................................................Perioada de valabilitate a produsului ........................Măsuri de igienă şi tehnica securităţii muncii .............................................................................Măsuri pentru protecţia mediului, a sănătăţii oamenilor şi a animalelor ...................................................................................................................................................................................Orice modificare în compoziţia fizică, chimică sau în denumirea produsului va face obiectul unei noi cereri de autorizare.Preşedinte,........................----------Anexa 4 la regulament a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".  +  Anexa 5-------la regulament-------------Nr. de înregistrare ..... din .......CEREREpentru autorizarea îngrăşămintelor noi din producţiainternă şi din importI. Persoane juridiceAgentul economic ......................................, cu sediul în localitatea .................., str. .................. nr. .........., judeţul/sectorul ...................., înregistrat la registrul comerţului sub nr. ............, cod unic de înregistrare nr. ....., reprezentat prin domnul/doamna ..............., în calitate de reprezentant legal, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. ......, codul numeric personal ......................... .II. Solicit:- autorizarea produsului ..........................., în calitate de producător intern .............., importator .................., distribuitor ...........................................III. Produsul are următoarele caracteristici fizico-chimice şi biologice: .................................................................................................................................................................................................................................................Producătorul de îngrăşăminte noi .............. îşi dă acordul pentru distribuitorul ........................, în vederea autorizării produsului.Data ................ .........................(numele şi prenumele).........................(semnătura)  +  Anexa 6-------la regulament-------------DOCUMENTAŢIAcare se depune de către agenţii economici, persoane juridice,în vederea autorizării îngrăşămintelor chimice noi1. Caracterizarea produsului de către producător2. Acordul producătorului de îngrăşământ pentru distribuitorul care solicită autorizarea----------Pct. 2 din anexa 6 la regulament a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.3. Informaţii referitoare la efectele asupra sănătăţii şi a mediului, împreună cu informaţii de securitate4. Buletine de analiză referitoare la compoziţia fizico-chimică a îngrăşămintelor şi metodele de analiză utilizate5. Alte informaţii considerate utile.  +  Anexa 7-------la regulament-------------REŢEAUA OFICIALĂde testări pentru îngrăşăminte noi în vederea autorizăriiPentru testarea calităţii şi eficienţei îngrăşămintelor noi a fost înfiinţată prin Dispoziţia Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice nr. 317/1976, actualizată prin Dispoziţia nr. 397/1993, reţeaua oficială de testări pentru îngrăşăminte noi în vederea autorizării. Reţeaua menţionată este organizată de către I.C.P.A. în colaborare cu unităţi de cercetare din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi funcţionează în subordinea I.C.P.A. pe baza următoarelor principii:1. Reţeaua de experienţe cu caracter de testare şi încercare a îngrăşămintelor noi este amplasată la institutele şi staţiunile de profil, precum şi în unele staţiuni experimentale de importanţă zonală, conform anexei nr. 7.1.2. Reţeaua de experienţe pentru testarea îngrăşămintelor funcţionează pe bază de contracte încheiate între I.C.P.A. şi unităţile experimentatoare, iar finanţarea se face de către I.C.P.A. prin contracte încheiate de acesta cu agenţii economici, persoane juridice, care solicită testarea unor îngrăşăminte şi certificarea calităţii în vederea autorizării.3. Analizele privind însuşirile calitative şi controlul calităţii îngrăşămintelor se execută în laboratorul de agrochimie al I.C.P.A. prin metode adecvate şi în acord cu standardele ISO, corespunzător criteriilor stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România.4. Datele centralizate din reţeaua de experimentare pentru testarea îngrăşămintelor şi concluziile sunt prezentate Comisiei în dosarul tehnic.5. Metodologia de testare este cea prevăzută în anexa nr. 7.2.  +  Anexa 7.1REŢEAUAexperienţelor cu caracter de testare şi încercarea noilor tipuri de îngrăşăminte1. Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, baza experimentală: laboratorul de agrochimie şi casa de vegetaţie2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Baza Experimentală Fundulea (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia)3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru cartof şi sfeclă de zahăr, Baza Experimentală Braşov (încercări la cartof)4. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură, Baza Experimentală Vidra (încercări în câmp şi în seră la legume)5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Baza Experimentală Mărăcineni (încercări la pomi)6. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, Baza Experimentală Valea Călugărească (încercări la viţa de vie)7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, Baza Experimentală Dăbuleni (încercări la grâu, porumb şi viţă de vie)8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului, Baza Experimentală Perieni (încercări la grâu şi porumb)9. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, Baza Experimentală Măgurele (încercări la pajişti naturale)10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Brăila, bazele experimentale din terasă şi Insula Mare a Brăilei (încercări la porumb, cartof, floarea-soarelui şi soia)11. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Piteşti (încercări la grâu şi porumb)12. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia)13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei (încercări la grâu şi porumb)14. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea (încercări la grâu şi porumb)15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, Drăgăneşti-Vlaşca (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia)16. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă pentru Legumicultură Işalniţa (încercări la principalele specii de legume)17. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticultură Târgu Jiu (încercări la grâu, cartof, viţă de vie, măr şi prun)18. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Caransebeş (încercări la măr şi prun)19. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani20. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (încercări la grâu, porumb, legume şi pomi fructiferi)21. Institutul de Cercetări pentru Biologie Iaşi (încercări la diferite culturi)22. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău23. Institutul de Cercetări şi Amenajări SilviceNOTĂ:● Testarea îngrăşămintelor se face diferenţiat, în funcţie de tip, numai în unele unităţi şi zone pentru care îngrăşămintele respective prezintă interes.● În funcţie de necesitatea testelor, I.C.P.A. poate propune înscrierea în reţeaua de testări şi a altor unităţi.  +  Anexa 7.2SCHEMA UNITARĂde experimentare în reţeaua de testare a îngrăşămintelorÎn funcţie de tipul de îngrăşământ ce urmează să fie testat, I.C.P.A. stabileşte cu solicitantul testării câmpurile experimentale în care se va efectua testarea, pentru a asigura atât cerinţele de autorizare, cât şi o zonare minimă.Schema unitară de experimentareTestarea se face cu 2 sau 3 martori:● nefertilizat [M(1)]● fertilizat cu azotat de amoniu sau uree şi superfosfat [M(2)]● fertilizat cu azotat de amoniu, respectiv uree, superfosfat şi sare potasică [M(3)].În cazul testării unor îngrăşăminte complexe, precum şi pentru fertilizarea de bază, la testarea îngrăşămintelor foliare se pot utiliza ca martori şi îngrăşămintele complexe omologate: K 27:13,5:0, K 16:48:0, respectiv K 22:11:11 şi K 16:16:16.Norma de fertilizare şi hibridul sau soiul vor fi cele considerate optime (raionate) în zona de cultură respectivă.Îngrăşămintele solide se vor aplica o dată cu lucrările de pregătire a solului pentru semănat (plantat).Îngrăşămintele lichide se vor aplica în proporţie de două treimi o dată cu pregătirea solului pentru semănat (plantat) şi în proporţie de o treime în timpul vegetaţiei, în faza de creştere intensivă a plantelor.Aplicarea îngrăşămintelor tip LSA în timpul vegetaţiei la culturile prăşitoare este indicată o dată cu praşila I sau a II-a, prin distribuire între rânduri fără contactarea directă a plantelor (se recomandă aplicarea cu instalaţia de distribuire prin furtun la baza brazdelor, montată pe cultivator).La pomi, viţă de vie şi pajişti, aplicarea îngrăşămintelor solide şi lichide se va face astfel încât să se asigure valorificarea cât mai bună a substanţei active din îngrăşămintele testate în anul aplicării.Îngrăşămintele complexe foliare se vor aplica în variante fertilizate cu îngrăşăminte solide (la nivelul martorului fertilizat) prin stropire pe plante, în cantităţile, concentraţiile şi fazele indicate în prospectele specifice de utilizare.La culturile de câmp: porumb, sfeclă de zahăr, floarea soarelui etc. se vor aplica 2-3 stropiri cu cantităţi de circa 500 l soluţie/ha, în care concentraţiile de îngrăşăminte vor fi de 0,5-1%.La viţă de vie şi pomi fructiferi: 4-5 stropiri, folosindu-se la fiecare stropire 10 l produs/ha, în concentraţie de aplicare 1% (1.000 l soluţie/ha), stropiri posibil de asociat cu aplicarea diferitelor pesticide de combatere a bolilor şi dăunătorilor (faţă de care prezintă compatibilitate).Prima aplicare a tratamentului se execută cu 2-3 zile înainte sau după înflorire, iar următoarele, la 15-18 zile, o dată cu tratamentele fitosanitare.La pajişti se execută un tratament printr-o stropire cu 8-10 l soluţie/ha pentru fiecare coasă, în concentraţie de 1% în fazele de dezvoltare vegetativă a frunzelor.În variantele martor se va executa o stropire cu o cantitate echivalentă de apă. Alături de aceasta, în experienţele cu îngrăşăminte foliare se recomandă introducerea unei variante martor suplimentare, un îngrăşământ foliar omologat (Folifag, CF-231, CF-411 etc.) aplicat în aceleaşi concentraţii ca şi îngrăşămintele complexe foliare care se propun spre testare.În vederea interpretării corecte a rezultatelor experimentale asupra îngrăşămintelor testate, în raportul (darea de seamă) la contract se vor preciza tipul de sol pe care s-a efectuat experienţa şi principalii indici agrochimici: pH, conţinut de humus, azot total, fosfor total şi mobil, potasiu mobil, pe adâncimea de 0-20 cm sau de 0-30 cm.De asemenea, se vor menţiona: norma de fertilizare, soiul sau hibridul, datele climatice cu privire la precipitaţii şi temperaturi, comparative cu media multianuală, precum şi o scurtă caracterizare a condiţiilor climatice în raport cu cerinţele culturii la care se efectuează testarea.  +  Anexa 8-------la regulament-------------TARIFEcare se percep pentru testarea şi autorizarea îngrăşămintelor1. Tarifele care se percep şi se încasează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru autorizarea îngrăşămintelor sunt:----------Partea introductivă a pct. 1 din anexa 8 la regulament a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". a) pentru autorizaţie - 150 euro/îngrăşământ, inclusiv variantele de compoziţie; b) pentru schimbarea denumirii îngrăşămintelor autorizate - 50 euro/îngrăşământ.Tarifele care se achită de firmele româneşti sau străine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se depun în contul acestuia.----------Paragraful al doilea al pct. 1 din anexa 8 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".2. Tarifele care se percep şi se încasează de I.C.P.A. pentru testarea îngrăşămintelor în reţeaua organizată în colaborare cu unităţi de cercetare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se utilizează conform normelor legale în vigoare.Tarifele pentru testare sunt: a) pentru îngrăşămintele lichide care se aplică pe plante (foliare) şi îngrăşămintele biologice - 500 euro/test pe fiecare specie de plantă şi punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului şi certificarea compoziţiei chimice şi a calităţii produsului testat; b) pentru îngrăşămintele solide care se aplică în sol - 550 euro/test pe fiecare specie de plantă şi punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului şi certificarea compoziţiei chimice şi a calităţii produsului testat.3. Tariful care se percepe şi se încasează de Ministerul Sănătăţii Publice pentru emiterea avizului sanitar este de 50 euro pentru fiecare produs.----------Pct. 3 din anexa 8 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice".4. Abrogat.----------Pct. 4 din anexa 8 la regulament a fost abrogat de art. II din ORDINUL nr. 891 din 16 iunie 2009/ORDINUL nr. 443 din 3 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009.---------